HANDEL MIĘDZYNARODOWY. Międzynarodowy przepływ towarów, usług i kapitału

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HANDEL MIĘDZYNARODOWY. Międzynarodowy przepływ towarów, usług i kapitału"

Transkrypt

1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY Międzynarodowy przepływ towarów, usług i kapitału

2 Źródło: World Trade Organization (WTO) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) International Trade Centre (ITC)

3 Czynniki, które wpływają na rozwój handlu międzynarodowego 1. czynniki polityczne występowanie albo brak różnego rodzaju konfliktów politycznych, militarnych w skali międzynarodowej 2. czynniki koniunkturalne stan koniunktury gospodarczej na kluczowych rynkach dla danego kraju dobra koniunktura gospodarcza to wzrost popytu (także na towary z importu) np. Wielki Kryzys ( ) ostrość objawów tego kryzysu sprawiły, że kraje nie interesowały się rozwojem handlu międzynarodowego, chroniąc w ten sposób rynek wewnętrzny przed rozprzestrzenianiem się kryzysu 3. realizowana polityka handlowa ogólne tendencje w handlu międzynarodowym liberalizm protekcjonizm realizowana przez głównych partnerów polityka handlowa 4.wynikające z działalności org. międzynarod- GATT/WTO, MFW

4 Ogólne tendencje w handlu międzynarodowym: dynamika wzrostu obrotów handlowych dynamika zmian eksportu i importu jest mniej stabilna i bardziej gwałtowna niż dynamika zmian PKB, obserwuje się wzrost udziału eksportu w PKB (w skali światowej z 11% do 18%) rosnący udział usług w handlu międzynarodowym ( wzrost z 15% w roku 1980 do 27% w roku 2000) rosnący udział w handlu międzynarodowym krajów rozwijających w eksporcie krajów wysoko rozwiniętych na początku lat 90 25% eksportu krajów wysoko rozwiniętych trafiło na rynki krajów rozwijających się (w 2000 r. wielkość tą szacuje się na około 1/3); rynki krajów rozwiniętych są już nasycone, główne możliwości rozwoju są na rynkach krajów rozwijających się (kraje te muszą charakteryzować się jednak dobrą koniunkturą) Istnieją powiązania 2-stronne kraje rozwinięte uzależnione są od warunków ekonomicznych w krajach rozwijających się. Dlatego kraje wysoko rozwinięte angażują się inwestycyjnie na rynkach krajów rozwijających się o dobrych warunkach ekonomicznych

5 KRYTERIA PODZIAŁU RYNKÓW M-NAR Segmenty rynków międzynarodowych w zależności od przedmiotu transakcji segment rynków surowców (np. rynek paliw, rud metali żelaznych) segment towarów rolno- spożywczych segment towarów przemysłowych segment usług (np. rynek usług transportowych, ubezpieczeniowych) wg kryterium geograficznego rynki lokalne i regionalne (najczęściej zlokalizowane wokół miejsca produkcji, są to najczęściej rynki wewnątrzkrajowe, w pewnych warunkach mogą one mieć charakter rynków międzynarodowych, np. rynki przygraniczne rynki krajowe (zawsze można mówić o pewnym rynku krajowym, gdyż zawsze są pewne bariery oddzielające ten segment od segmentu międzynarodowego rynki międzynarodowe o charakterze regionalnym (w ramach pewnych porozumień integracyjnych, np. strefy wolnego handlu : rynek krajów CEFTA,NAFTA, UE) rynek światowy (międzynarodowy o zasięgu światowym) (obejmuje swoim zasięgiem wszystkie pozostałe segmenty rynku; można w obrębie tego segmentu przeprowadzać segmentację wg przedmiotu transakcji, np. światowy rynek miedzi)

6

7

8 Dlaczego?

9

10 Dlaczego?

11

12

13

14 USŁUGI

15 Cechy usług: niematerialność, niejednolitość, nierozdzielność, nietrwałość. Usług nie można: wyprodukować na zapas, zmagazynować, odsprzedać, przetransportować.

16 GATS Układ ogólny w sprawie handlu usługami Jeden z ważniejszych rezultatów Rundy Urugwajskiej ( ). Pierwsze porozumienie wielostronne obejmujące handel usługami - pół wieku po powstaniu GATT. Potrzeba układu regulującego zasady handlu usługami była długo kwestionowana.

17 Przyczyny braku zainteresowania wielostronnymi regułami handlu usługami Duża część usług tradycyjnie uznawana była za nie podlegające handlowi międzynarodowemu (ang. non-tradables), nie można więc stosować tradycyjnych narzędzi zagranicznej polityki handlowej, np. hotele, restauracje, usługi osobiste, niewielka wartość światowych obrotów usługowych.

18 Niektóre branże własnością lub pod kontrolą państwa ze względu na ich znaczenie infrastrukturalne, społeczne lub istnienie naturalnych monopoli, np. ochrona zdrowia, edukacja, transport kolejowy, telekomunikacja, ze względu na wyższą od przeciętnej stopę zysku z eksportu usług (sprzyjającej monopolizacji).

19 Zmiany w drugiej połowie lat 1980 i w latach 1990-tych (1) Zniknęło wiele barier technicznych (dzięki postępowi technologicznemu), możliwy transfer usług za granicę bez konieczności przepływu osób lub zakładania filii, np.bankowość internetowa, usługi rachunkowe, pojawiły się nowe rodzaje usług, np. telemedycyna, e-learning. Postępujące procesy liberalizacji.

20 Zmiany w drugiej połowie lat 1980 i w latach 1990-tych (2) Mniej barier ekonomiczno-społecznych (dzięki procesom demonopolizacji, prywatyzacji i deregulacji), np. usługi transportu drogowego, bankowe, telekomunikacyjne, ochrona zdrowia, edukacja. Zmiana nastawienia rządów państw, obecność państwa w branżach o potencjalnie dużych możliwościach rozwoju i innowacji zaczęła wiązać się ze stratami dla gospodarki.

21 Definicja handlu usługami wg GATS Obejmuje wszystkie możliwe sposoby świadczenia usług w skali międzynarodowej: handel transgraniczny (np. kursy korespondencyjne), konsumpcję za granicą (np. wycieczki zagraniczne), obecność handlową (np. usługi gastronomiczne zagranicznych restauracji), czasowa obecność osób fizycznych (np. występ zagranicznego muzyka odbywającego tourne).

22 Udział usług w handlu międzynarodowym Usługi związane z obsługą handlu towarowego od dawna są przedmiotem handlu, np. finansowe, transportu morskiego, Obecnie technologie informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiają handel większością usług.

23 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Usługi (czyste) stanowią ok. 20% handlu międzynarodowego - w 1980 r. 16% (wartość eksportu w 2002 r. 1,5 bln USD) Udział eksportu usług w światowym eksporcie i PKB, Eksport usług/eksport światowy Eksport usług/pkb światowy Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WTO i IMF

24 Wzrost eksportu towarów i usług w procentach (1980=100) Usługi Towary Dynamika PKB, ceny bieżące Dynamika eksportu usług Dynamika eksportu towarów Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WTO i IMF w mld USD

25 Struktura geograficzna handlu usługami Udział grup krajów w światowym handlu usługami, w procentach , Eksport kr. rozwiniętych Import kr. rozwiniętych Eksport kr. rozwijających się Import kr. rozwijających się Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WTO

26 Struktura rzeczowa handlu usługami Światowy eksport usług rynkowych według kategorii, Pozostałe Podróże zagr Transport w procentach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WTO

27 Bilans płatniczy?

28 KAPITAŁ

29 Transfer kapitału W skali międzynarodowej może się dokonywać w trzech formach : kredytów zagranicznych inwestycji portfelowych inwestycji bezpośrednich Charakterystyczne jest to, że: mają one charakter transakcji transferowych (wywóz kapitału nie wiąże się z bezpośrednim wywozem towarów czy usług). Kapitał może przekraczać granicę w formie pieniężnej, ale także aportu rzeczowego. Eksport kapitału nie powoduje przeniesienia prawa własności do tego kapitału (jak to było w przypadku eksportu towarów), eksporter otrzymuje prawo do użytkowania kapitału.

30 Kredyty zagraniczne kredyty handlowe kredyty kupieckie kredyty finansowe Inwestycje portfelowe inwestycje, które oznaczają dokonywanie lokat w zagraniczne papiery wartościowe, czyli zakupy zagranicznych akcji, obligacji; motywem działania jest tutaj chęć uzyskania zysków z posiadania tych papierów wartościowych (zyski z dywidendy, z oprocentowania obligacji, różnice z różnic cen akcji) Inwestycje bezpośrednie (greenfield), zakup kontrolnego pakietu akcji firmy już istniejącej

31

32

33 Rynek finansowy miejsce, gdzie dokonuje się transakcjiśrodkami pieniężnymi. Przedmiotem rynku finansowego są walory finansowe występujące w postaci zmaterializowanej lub zdematerializowanej. Podmioty na rynku finansowym Skarb Państwa Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Fundusze inwestycyjne Przedsiębiorstwa Ludność Podmioty zagraniczne Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek kapitałowy (rynek pierwotny, rynek wtórny) rynek instrumentów pochodnych (derywatów) rynek kredytowy

34 Rynek walutowy rynek, na którym handluje się walutami (ew. dewizami). Na rynku tym tworzy się kurs walutowy (kurs wymiany), który odzwierciedla stosunek ceny między dwoma walutami. rynkek kasowy (wymiana jest dokonywana natychmiast) rynkek terminowy (wymiana zostanie dokonana w przyszłym, ściśle określonym terminie). Najważniejszymi uczestnikami rynku walutowego są: inwestorzy. podmioty zajmujące się eksportem bądź importem towarów banki centralne, które sprzedają lub skupują walutę w celu zapobiegania nadmiernemu wzrostowi bądź spadkowi danej waluty (funkcja interwencyjna).

35 FOREX - międzynarodowy rynek walutowy. 1 Miesiąc BID - stopa oprocentowania depozytów międzybankowych jednomiesięcznych 1 Miesiąc OFFER - stopa oprocentowania jednomiesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym Arbitraż cenowy - to tak zwany darmowy lunch. Polega na kupnie instrumentu(waluty) na runku przy jednoczesnej jego sprzedaży na innym rynku. BID - kupno EMU - (European Monetary Union), Europejska Unia Walutowa. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na europejskim rynku międzybankowym. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalana przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00. Forex - LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Ustalana o godz. 11:00 GMT przez BBA - British Bankers Association Offer - sprzedaż O/N (over night) -środki pożyczane na jeden dzień Pips - "price interest point" to najmniejsza jednostka zmiany kursu waluty. Cztery miejsca po przecinku. SPOT - kurs transakcji z rozliczeniem za dwa dni robocze Spread - różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (offer, ask) SW (spot week) - oprocentowanie depozytu/pożyczki na okres jednego tygodnia T/N (tomorrow next) -środki pożyczane na jeden dzień, od jutra WIBID - Warsaw Interbank Bid Rate referencyjna stopa oprocentowania depozytów międzybankowych WIBOR - Warsaw Interbank Offer Rate referencyjna stopa oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym Waluty egzotyczne - Waluty inne niż 7 głównych (G-7), na całymświecie dealerzy określają mianem egzotyczne. Wolumen i płynność na walutach egzotycznych może być wyjątkowo niska. Parytet siły nabywczej służy przeliczaniu walut w taki sposób, aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą. Różni się od kursu walutowego, może być od niego wyższy lub niższy.

36 Rynek kapitałowy segment rynku finansowego, na którym dokonywane są emisjeśrednio- i długoterminowych instrumentó finansowych takich jak akcje i obligacje, przeznaczone na finansowanie inwestycji Pierwotny (rynek kapitałowy, na którym następuje sprzedaż nowych papierów wartościowych bezpośrednio przez emitenta akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd) Wtórny (rynek kapitałowy, na którym następuje proponowanie nabywania papierów wartościowych od podmiotów innych niż emitent

37 Rynek instrumentów pochodnych (derywatów) zwany inaczej rynkiem kontroli ryzyka to ta część rynku finansowego, na którym wykorzystywane są instrumenty pochodne, które dają prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu pierwotnego w przyszłości po określonej cenie lub dają prawo do określonego rozliczenia pieniężnego. Stosuje się je w celu spekulacji bądź zabezpiecznia przed stratami związanymi z niekorzystnymi zmianami na rynku cen akcji i stóp procentowych. kontrakty terminowe, opcje, swapy

38

39 Hong Kong a chiński eksport These firms produce goods in China, export them to an affiliated or unaffiliated global distributor located in Hong Kong, China, from which goods are then shipped to many destinations including shipments back to China. Hong Kong is the wealthiest urban centre in the People's Republic of China. The GDP per capita (PPP) of Hong Kong even exceeded the four big economies in Western Europe (UK, France, Germany, Italy) and Japan in Asia It also places first in the Economic Freedom of the World Report. In 2006, Hong Kong's per-capita GDP ranked as the 6th highest in the world at US$38,127

40

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach 1880-1914 najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY pod redakcją Bohdana Wyżnikiewicza Współpraca gospodarcza Polska Niemcy dr Łukasz Ambroziak Jacek Fundowicz dr Tomasz Kalinowski Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 3 Pieniądz c.d., rynek walutowy Równanie obiegu pieniądza (Irvinga Fishera) M V = Q P gdzie: M podaż pieniądza; V szybkość obiegu pieniądza; Q ilość dóbr i usług

Bardziej szczegółowo

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE Rynki finansowe 1 Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE CIRS WALUTY AKCJE REPO 2 Copyright SGH, Rynki Finansowe, Materiały Ćwiczeniowe,2015, 1 Program Ćwiczeń Bloki tematyczne Rynek terminowy

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza*

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza* Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Milena Kabza* RYZYKO SYSTEMOWE CECHA WSPÓŁCZESNYCH RYNKÓW FINANSOWYCH WPROWADZENIE Integracja rynków finansowych oraz globalizacja jako tendencje

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo