HANDEL MIĘDZYNARODOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HANDEL MIĘDZYNARODOWY"

Transkrypt

1 Slide 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY Międzynarodowy przepływ towarów, usług i kapitału

2 Slide 2 Źródło: World Trade Organization (WTO) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) International Trade Centre (ITC)

3 Slide 3 Czynniki, które wpływają na rozwój handlu międzynarodowego 1. czynniki polityczne występowanie albo brak różnego rodzaju konfliktów politycznych, militarnych w skali międzynarodowej 2. czynniki koniunkturalne stan koniunktury gospodarczej na kluczowych rynkach dla danego kraju dobra koniunktura gospodarcza to wzrost popytu (także na towary z importu) np. Wielki Kryzys ( ) ostrość objawów tego kryzysu sprawiły, że kraje nie interesowały się rozwojem handlu międzynarodowego, chroniąc w ten sposób rynek wewnętrzny przed rozprzestrzenianiem się kryzysu 3. realizowana polityka handlowa ogólne tendencje w handlu międzynarodowym liberalizm protekcjonizm realizowana przez głównych partnerów polityka handlowa 4.wynikające z działalności org. międzynarod- GATT/WTO, MFW

4 Slide 4 Ogólne tendencje w handlu międzynarodowym: dynamika wzrostu obrotów handlowych dynamika zmian eksportu i importu jest mniej stabilna i bardziej gwałtowna niż dynamika zmian PKB, obserwuje się wzrost udziału eksportu w PKB (w skali światowej z 11% do 18%) rosnący udział usług w handlu międzynarodowym ( wzrost z 15% w roku 1980 do 27% w roku 2000) rosnący udział w handlu międzynarodowym krajów rozwijających w eksporcie krajów wysoko rozwiniętych na początku lat 90 25% eksportu krajów wysoko rozwiniętych trafiło na rynki krajów rozwijających się (w 2000 r. wielkość tą szacuje się na około 1/3); rynki krajów rozwiniętych są już nasycone, główne możliwości rozwoju są na rynkach krajów rozwijających się (kraje te muszą charakteryzować się jednak dobrą koniunkturą) Istnieją powiązania 2-stronne kraje rozwinięte uzależnione są od warunków ekonomicznych w krajach rozwijających się. Dlatego kraje wysoko rozwinięte angażują się inwestycyjnie na rynkach krajów rozwijających się o dobrych warunkach ekonomicznych

5 Slide 5 KRYTERIA PODZIAŁU RYNKÓW M-NAR Segmenty rynków międzynarodowych w zależności od przedmiotu transakcji segment rynków surowców (np. rynek paliw, rud metali żelaznych) segment towarów rolno- spożywczych segment towarów przemysłowych segment usług (np. rynek usług transportowych, ubezpieczeniowych) wg kryterium geograficznego rynki lokalne i regionalne (najczęściej zlokalizowane wokół miejsca produkcji, są to najczęściej rynki wewnątrzkrajowe, w pewnych warunkach mogą one mieć charakter rynków międzynarodowych, np. rynki przygraniczne rynki krajowe (zawsze można mówić o pewnym rynku krajowym, gdyż zawsze są pewne bariery oddzielające ten segment od segmentu międzynarodowego rynki międzynarodowe o charakterze regionalnym (w ramach pewnych porozumień integracyjnych, np. strefy wolnego handlu : rynek krajów CEFTA,NAFTA, UE) rynek światowy (międzynarodowy o zasięgu światowym) (obejmuje swoim zasięgiem wszystkie pozostałe segmenty rynku; można w obrębie tego segmentu przeprowadzać segmentację wg przedmiotu transakcji, np. światowy rynek miedzi)

6 Slide 6

7 Slide 7

8 Slide 8 Dlaczego?

9 Slide 9

10 Slide 10 Dlaczego?

11 Slide 11

12 Slide 12

13 Slide 13

14 Slide 14 USŁUGI

15 Slide 15 Cechy usług: niematerialność, niejednolitość, nierozdzielność, nietrwałość. Usług nie można: wyprodukować na zapas, zmagazynować, odsprzedać, przetransportować.

16 Slide 16 GATS Układ ogólny w sprawie handlu usługami Jeden z ważniejszych rezultatów Rundy Urugwajskiej ( ). Pierwsze porozumienie wielostronne obejmujące handel usługami - pół wieku po powstaniu GATT. Potrzeba układu regulującego zasady handlu usługami była długo kwestionowana.

17 Slide 17 Przyczyny braku zainteresowania wielostronnymi regułami handlu usługami Duża część usług tradycyjnie uznawana była za nie podlegające handlowi międzynarodowemu (ang. non-tradables), nie można więc stosować tradycyjnych narzędzi zagranicznej polityki handlowej, np. hotele, restauracje, usługi osobiste, niewielka wartość światowych obrotów usługowych.

18 Slide 18 Niektóre branże własnością lub pod kontrolą państwa ze względu na ich znaczenie infrastrukturalne, społeczne lub istnienie naturalnych monopoli, np. ochrona zdrowia, edukacja, transport kolejowy, telekomunikacja, ze względu na wyższą od przeciętnej stopę zysku z eksportu usług (sprzyjającej monopolizacji). Usługi o znaczeniu infrastrukturalnym (in. usługi produkcyjne, pośrednie)- umożliwiają transakcje międzynarodowe w pozostałych sektorach, tj. przemyśle i rolnictwie, np. międzynarodowe usługi transportowe, łącznościowe, finansowe, ubezpieczeniowe. Naturalny monopol - występuje w danym segmencie rynku, wówczas, gdy pojedyncza firma może obsłużyć ten rynek po niższych kosztach niż jakakolwiek kombinacja dwóch lub więcej firm. Najczęściej monopole naturalne występują w niektórych (sieciowych) częściach takich dziedzin gospodarki, jak: energetyka, transport kolejowy, gaz ziemny, telekomunikacja.

19 Slide 19 Zmiany w drugiej połowie lat 1980 i w latach 1990-tych (1) Zniknęło wiele barier technicznych (dzięki postępowi technologicznemu), możliwy transfer usług za granicę bez konieczności przepływu osób lub zakładania filii, np.bankowość internetowa, usługi rachunkowe, pojawiły się nowe rodzaje usług, np. telemedycyna, e-learning. Postępujące procesy liberalizacji.

20 Slide 20 Zmiany w drugiej połowie lat 1980 i w latach 1990-tych (2) Mniej barier ekonomiczno-społecznych (dzięki procesom demonopolizacji, prywatyzacji i deregulacji), np. usługi transportu drogowego, bankowe, telekomunikacyjne, ochrona zdrowia, edukacja. Zmiana nastawienia rządów państw, obecność państwa w branżach o potencjalnie dużych możliwościach rozwoju i innowacji zaczęła wiązać się ze stratami dla gospodarki. Pozostaje jednak wciąż wiele restrykcji utrzymywanych przez poszczególne państwa, broniące dostępu do swoich rynków usług lub (rzadziej) ograniczające eksport niektórych rodzajów usług. Mimo postępujących procesów jedno-, kilku- i wielostronnej liberalizacji, ograniczenia prawne, czy instytucjonalne, mają ciągle ogromne znaczenie w hamowaniu rozwoju międzynarodowego obrotu usługowego. 2. Rrządy najczęściej pozbawione są ducha przedsiębiorczości i brakuje im zasobów finansowych, aby w pełni wykorzystać zachodzące fundamentalne zmiany techniczne i regulacyjne.

21 Slide 21 Definicja handlu usługami wg GATS Obejmuje wszystkie możliwe sposoby świadczenia usług w skali międzynarodowej: handel transgraniczny (np. kursy korespondencyjne), konsumpcję za granicą (np. wycieczki zagraniczne), obecność handlową (np. usługi gastronomiczne zagranicznych restauracji), czasowa obecność osób fizycznych (np. występ zagranicznego muzyka odbywającego tourne). Dostawa usługi może nastąpić przez telefon, faks, internet, telewizję lub poprzez wysłanie dokumentów, dyskietek, kaset itd. pocztą lub kurierem (np. kursy korespondencyjne, telemedycyna, transport towarów), Wycieczki zagraniczne, wizyty turystów zagranicznych w teatrze lub muzeum, kursy językowe za granicą, opieka zdrowotna za granicą, naprawy maszyn za granicą, Operacje banku zagranicznego w kraju, usługi edukacyjne zagranicznych szkół, opieka zdrowotna świadczona w zagranicznym szpitalu, usługi gastronomiczne zagranicznych restauracji, W postaci przepływu osób fizycznych bezpośrednio świadczących usługi w imieniu własnym lub zagranicznego pracodawcy (wąskie rozumienie) - np. audyt finansowy dokonywany przez konsultanta wysłanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo, występ zagranicznego muzyka odbywającego tourne albo w postaci zagranicznych osób fizycznych zatrudnionych przez krajowe przedsiębiorstwa usługowe (pojęcie szerokie). Obecność osób fizycznych odnosi się tylko do pobytu czasowego (GATS nie definiuje jednak długości tego okresu, poszczególne kraje członkowskie WTO w swoich zobowiązaniach określają długość czasowego pobytu na 2-5 lat).

22

23 Slide 22 Udział usług w handlu międzynarodowym Usługi związane z obsługą handlu towarowego od dawna są przedmiotem handlu, np. finansowe, transportu morskiego, Obecnie technologie informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiają handel większością usług.

24 Slide 23 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Usługi (czyste) stanowią ok. 20% handlu międzynarodowego - w 1980 r. 16% (wartość eksportu w 2002 r. 1,5 bln USD) Udział eksportu usług w światowym eksporcie i PKB, Eksport usług/eksport światowy Eksport usług/pkb światowy Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WTO i IMF Udział usług w eksporcie wybranych państw w 2002 r.: Grecja 67%, Egipt 56%, Maroko 34%, Hiszpania 33%.

25 Slide 24 Wzrost eksportu towarów i usług w procentach (1980=100) Usługi Towary Dynamika PKB, ceny bieżące Dynamika eksportu usług Dynamika eksportu towarów Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WTO i IMF w mld USD

26 Slide 25 Struktura geograficzna handlu usługami Udział grup krajów w światowym handlu usługami, w procentach , Eksport kr. rozwiniętych Import kr. rozwiniętych Eksport kr. rozwijających się Import kr. rozwijających się Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WTO

27 Slide 26 Struktura rzeczowa handlu usługami Światowy eksport usług rynkowych według kategorii, Pozostałe Podróże zagr Transport w procentach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WTO

28 Slide 27 Bilans płatniczy?

29 Slide 28 KAPITAŁ

30 Slide 29 Transfer kapitału W skali międzynarodowej może się dokonywać w trzech formach : kredytów zagranicznych inwestycji portfelowych inwestycji bezpośrednich Charakterystyczne jest to, że: mają one charakter transakcji transferowych (wywóz kapitału nie wiąże się z bezpośrednim wywozem towarów czy usług). Kapitał może przekraczać granicę w formie pieniężnej, ale także aportu rzeczowego. Eksport kapitału nie powoduje przeniesienia prawa własności do tego kapitału (jak to było w przypadku eksportu towarów), eksporter otrzymuje prawo do użytkowania kapitału.

31 Slide 30 Kredyty zagraniczne kredyty handlowe kredyty kupieckie kredyty finansowe Inwestycje portfelowe inwestycje, które oznaczają dokonywanie lokat w zagraniczne papiery wartościowe, czyli zakupy zagranicznych akcji, obligacji; motywem działania jest tutaj chęć uzyskania zysków z posiadania tych papierów wartościowych (zyski z dywidendy, z oprocentowania obligacji, różnice z różnic cen akcji) Inwestycje bezpośrednie (greenfield), zakup kontrolnego pakietu akcji firmy już istniejącej

32 Slide 31

33 Slide 32

34 Slide 33 Rynek finansowy miejsce, gdzie dokonuje się transakcjiśrodkami pieniężnymi. Przedmiotem rynku finansowego są walory finansowe występujące w postaci zmaterializowanej lub zdematerializowanej. Podmioty na rynku finansowym Skarb Państwa Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Fundusze inwestycyjne Przedsiębiorstwa Ludność Podmioty zagraniczne Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek kapitałowy (rynek pierwotny, rynek wtórny) rynek instrumentów pochodnych (derywatów) rynek kredytowy

35 Slide 34 Rynek walutowy rynek, na którym handluje się walutami (ew. dewizami). Na rynku tym tworzy się kurs walutowy (kurs wymiany), który odzwierciedla stosunek ceny między dwoma walutami. rynkek kasowy (wymiana jest dokonywana natychmiast) rynkek terminowy (wymiana zostanie dokonana w przyszłym, ściśle określonym terminie). Najważniejszymi uczestnikami rynku walutowego są: inwestorzy. podmioty zajmujące się eksportem bądź importem towarów banki centralne, które sprzedają lub skupują walutę w celu zapobiegania nadmiernemu wzrostowi bądź spadkowi danej waluty (funkcja interwencyjna).

36 Slide 35 FOREX - międzynarodowy rynek walutowy. 1 Miesiąc BID - stopa oprocentowania depozytów międzybankowych jednomiesięcznych 1 Miesiąc OFFER - stopa oprocentowania jednomiesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym Arbitraż cenowy - to tak zwany darmowy lunch. Polega na kupnie instrumentu(waluty) na runku przy jednoczesnej jego sprzedaży na innym rynku. BID - kupno EMU - (European Monetary Union), Europejska Unia Walutowa. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na europejskim rynku międzybankowym. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalana przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00. Forex - LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Ustalana o godz. 11:00 GMT przez BBA - British Bankers Association Offer - sprzedaż O/N (over night) -środki pożyczane na jeden dzień Pips - "price interest point" to najmniejsza jednostka zmiany kursu waluty. Cztery miejsca po przecinku. SPOT - kurs transakcji z rozliczeniem za dwa dni robocze Spread - różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (offer, ask) SW (spot week) - oprocentowanie depozytu/pożyczki na okres jednego tygodnia T/N (tomorrow next) -środki pożyczane na jeden dzień, od jutra WIBID - Warsaw Interbank Bid Rate referencyjna stopa oprocentowania depozytów międzybankowych WIBOR - Warsaw Interbank Offer Rate referencyjna stopa oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym Waluty egzotyczne - Waluty inne niż 7 głównych (G-7), na całymświecie dealerzy określają mianem egzotyczne. Wolumen i płynność na walutach egzotycznych może być wyjątkowo niska. Parytet siły nabywczej służy przeliczaniu walut w taki sposób, aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą. Różni się od kursu walutowego, może być od niego wyższy lub niższy.

37 Slide 36 Rynek kapitałowy segment rynku finansowego, na którym dokonywane są emisjeśrednio- i długoterminowych instrumentó finansowych takich jak akcje i obligacje, przeznaczone na finansowanie inwestycji Pierwotny (rynek kapitałowy, na którym następuje sprzedaż nowych papierów wartościowych bezpośrednio przez emitenta akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd) Wtórny (rynek kapitałowy, na którym następuje proponowanie nabywania papierów wartościowych od podmiotów innych niż emitent

38 Slide 37 Rynek instrumentów pochodnych (derywatów) zwany inaczej rynkiem kontroli ryzyka to ta część rynku finansowego, na którym wykorzystywane są instrumenty pochodne, które dają prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu pierwotnego w przyszłości po określonej cenie lub dają prawo do określonego rozliczenia pieniężnego. Stosuje się je w celu spekulacji bądź zabezpiecznia przed stratami związanymi z niekorzystnymi zmianami na rynku cen akcji i stóp procentowych. kontrakty terminowe, opcje, swapy

39 Slide 38

40 Slide 39 Hong Kong a chiński eksport These firms produce goods in China, export them to an affiliated or unaffiliated global distributor located in Hong Kong, China, from which goods are then shipped to many destinations including shipments back to China. Hong Kong is the wealthiest urban centre in the People's Republic of China. The GDP per capita (PPP) of Hong Kong even exceeded the four big economies in Western Europe (UK, France, Germany, Italy) and Japan in Asia It also places first in the Economic Freedom of the World Report. In 2006, Hong Kong's per-capita GDP ranked as the 6th highest in the world at US$38,127

41 Slide 40

HANDEL MIĘDZYNARODOWY. Międzynarodowy przepływ towarów, usług i kapitału

HANDEL MIĘDZYNARODOWY. Międzynarodowy przepływ towarów, usług i kapitału HANDEL MIĘDZYNARODOWY Międzynarodowy przepływ towarów, usług i kapitału Źródło: World Trade Organization (WTO) www.wto.org United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) www.unctad.org International

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Bilans płatniczy Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Szczecin, 30 listopada 2011 r. Definicja bilansu płatniczego Zestawienie

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach 1880-1914 najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ Marcin Boulie Krzyśko Poznań 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1. Handel międzynarodowy na przestrzeni dziejów. 1.1. Międzynarodowa wymiana handlowa

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce 1. Agregaty pieniężne M1,M2,M3. 2. Mnożnik kreacji pieniądza.. 3. Podaż pieniądza i Baza Monetarna w Polsce.. Współczesny pieniądz jest instrumentem finansowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY pod redakcją Bohdana Wyżnikiewicza Współpraca gospodarcza Polska Niemcy dr Łukasz Ambroziak Jacek Fundowicz dr Tomasz Kalinowski Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik

Bardziej szczegółowo

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

FINANSE MIĘDZYNARODOWE Niels Bohr opowieść o wielkości profesora uczeń wysłuchał 3 wykładów rabina, gdy go pytali jakie one były: pierwszy wykład znakomity przejrzysty i precyzyjny, drugi znacznie lepszy inspirujący zrozumiałem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo