TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH"

Transkrypt

1 TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

2

3 mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i wyższej kadry zarządzającej. Oferuję poszukiwaną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania, które są niezbędne do skutecznego prowadzenia biznesu w warunkach globalnej standaryzacji procesów gospodarczych, rosnącej konkurencji oraz nasilających się zjawisk kryzysowych. W zwięzłej formule edukacyjnej stawiam do Państwa dyspozycji pakiet kompetencji niezbędnych dla każdego menedżera, który w sposób profesjonalny chciałby kierować firmą. Oferowane szkolenia są atrakcyjną alternatywą dla kosztownych, stacjonarnych programów akademickich typu Master of Business Administration (MBA). Tematyka i struktura szkoleń składających się na program mini MBA została opracowana na podstawie wieloletnich, doświadczeń związanych z wykonywaniem zadań menedżerskich w nowoczesnym, międzynarodowym biznesie i konsultingu. Jego zawartość dostarcza umiejętności, jakie są niezbędne dla średniej i wyższej kadry zarządzającej w codziennej praktyce kierowania firmą. Program został sprawdzony w licznych szkoleniach otwartych i zamkniętych organizowanych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także jako program akademicki realizowany we współpracy z University of Wales oraz University of Wisconsin. Wielokrotnie uzyskiwał najwyższe oceny uczestników szkoleń, rekrutujących się ze średniej i wyższej kadry zarządzającej. Nawiązanie bezpośredniej współpracy z Trenerem pozwali Państwu na znaczne obniżenie kosztów szkoleń, bez jakichkolwiek strat na ich jakości. Korzystne opcje cenowe i podatkowe pozwalają na obniżenie kosztów o około 30-50% w stosunku do podobnych szkoleń oferowanych przez stacjonarne firmy szkoleniowe. Szczegóły oferowanego programu mini MBA zostały przedstawione w dalszej części niniejszej oferty. Liczę na zainteresowanie i kontakt. Pozostaję z szacunkiem, Tomasz Domański Tomasz Domański Business Consulting

4 4 Trening kompetencji menedżerskich Deficyty wiedzy i umiejętności małych i średnich firm (MŚP) we wdrażaniu procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych ( ) Deficyty wiedzy w procesach przygotowania zmiany adaptacyjnej i modernizacyjnej zidentyfikowane wśród przedsiębiorców dotyczą braku lub niedostatecznej wiedzy w zakresie skutecznego prowadzenia biznesu, w szczególności dotyczące rozwoju wewnętrznego firmy: rozwijania i wprowadzania do programu produkcyjnego i usługowego nowych produktów, rozwoju organizacyjnego firmy oraz mechanizmu samokształcenia i nabywania nowej wiedzy, między innymi z zakresu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Deficyty wiedzy związane są z brakiem umiejętności penetrowania i pozyskiwania wiedzy z otoczenia o zmieniających się warunkach zewnętrznych. ( ) Deficyty wiedzy zidentyfikowane wśród kadry menedżerskiej wynikają z luk w wykształceniu (w tym znajomość języków obcych i nowoczesnych metod i technik zarządzania) oraz zbyt krótkiego okresu spełniania funkcji kierowniczych, umożliwiającego nabycie odpowiednich doświadczeń zarządczych. Menedżerom brakuje wiedzy na temat zmian technologicznych zachodzących we własnej branży oraz w branżach pokrewnych i nie posiadania przez firmę systemu obserwacji i oceny użyteczności tych zmian dla rozwoju własnej firmy. ( ) Deficyty umiejętności w procesach przygotowania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych w podobnym stopniu występują w grupie przedsiębiorców, kadry kierowniczej i podstawowego personelu. W grupie przedsiębiorców, deficyty umiejętności w procesach przygotowania zmiany dotyczą umiejętności podziału czasu między myśleniem strategicznym i pracą koncepcyjną, a czasem związanym z operacyjnym prowadzeniem biznesu. Istotną słabością ankietowanych firm jest niska sprawność kierowania ludźmi i niski poziom komunikacji interpersonalnej, co w istotnym stopniu rzutuje na uzyskiwanie przez firmy powodzenia w biznesie. Przedsiębiorcy wskazują także na nieumiejętność współdziałania firm z sektorem publicznym. W słabym stopniu w prowadzeniu biznesu wykorzystywane są technologie informatyczne. ( ) W firmach nieukształtowane jest know how dotyczące prowadzenia biznesu, czynności kierowniczych i operacji produkcyjnych. ( ) Główna bariera wiedzy w procesach przeprowadzania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych tkwi w kadrze kierowniczej i pracownikach. Odnośnie kadry kierowniczej, istotną słabością jest niewystarczające przygotowanie menedżerskie oraz niski poziom wiedzy specjalistycznej dotyczącej istoty przeprowadzanej zmiany. ( ) Kluczowym wyzwaniem stojącym przed liderami biznesu, kadrą menedżerską i specjalistycznym personelem firm w kontekście wdrażania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych jest łączenie przewidywanych zmian technologicznych z wprowadzaniem i rozwijaniem nowych produktów przy uwzględnieniu makrotrendów i perspektyw rozwojowych własnej branży. ( ) Deficyty narzędzi w procesach przygotowania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych w grupie kadry menedżerskiej dotyczą wszelkiego typu programów jako spójnych zbiorów projektów adaptacyjnych lub modernizacyjnych. Zmiany przeprowadzane są w formie zamierzeń incydentalnych, a nie są prowadzone w oparciu o systematycznie tworzone, aktualizowane i wdrażane programy. Występują niedostatki dotyczące planowania zmian technologiczno technicznych, rozwijania szkolenia i kwalifikacji zawodowych, zarządzania projektami, w szczególności oceny i kontroli realizacji jednostkowych projektów. ( ) Deficyty umiejętności przedsiębiorców w procesach przeprowadzania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych dotyczą, w podstawowym zakresie odwagi w ryzykowaniu kariery i pieniędzy, doświadczenia w sprawnym kierowaniu ludźmi, a także wskazuje się na prosty brak konsekwencji w realizacji podjętych decyzji. prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, mgr Marcin Budziński PROCESY ADAPTACYJNE I MODERNIZACYJNE W CHORZOWSKICH FIRMACH Raport z badań ankietowych Chorzów, 2010

5 mini MBA 5 PROGRAM mini MBA Struktura oferty szkoleniowej Oferowany program edukacyjny pod wspólną nazwą mini MBA składa się z trzech podstawowych m o d u ł ów szkoleniowych, które mogą być oferowane jako pojedyncze szkolenia lub łącznie jako skalowalny, rozłożony w czasie program budowania kompetencji menedżerskich. Podział programu na trzy moduły o różnym stopniu szczegółowości prezentowanej tematyki pozwala na elastyczne dostosowanie treści i formy szkoleń do potrzeb uczestników. Moduły szkoleniowe Czas trwania Dodatkowy warsztat Typ szkolenia Strategiczne zarządzanie firmą 2 dni 1 dzień otwarte lub zamknięte Zarządzanie projektami w praktyce 2 dni 1 dzień otwarte lub zamknięte Trening kompetencji menedżerskich 5 dni zamknięte Każdy moduł szkoleniowy może być poszerzony (opcja) o dodatkowy dzień warsztatowy, mający na celu ugruntowanie prezentowanej wiedzy i umiejętności. W przypadku szkoleń zamkniętych, dodatkowy dzień może być przeznaczony na indywidualne k o n s u l t a c j e związane z problematyką zarządczą korzystającej ze szkolenia firmy. Szczegółowa charakterystyka modułów szkoleniowych została przedstawiona w dalszej części oferty. Adresaci szkolenia Szkolenia w ramach programu mini MBA są adresowane do tych wszystkich menedżerów, którzy zamierzają pozyskać praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu profesjonalnego zarządzania nowoczesną firmą, a w szczególności do: średniej i wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw; kierowników projektów o strategicznym znaczeniu dla firmy; pracowników departamentów strategii i marketingu; rezerwowej kadry menedżerskiej. Program będzie bardzo przydatny dla tych profesjonalistów, którzy planują zbudowanie sprawnego modelu strategicznego zarządzania firmą, a także dla firm planujących wprowadzenie na rynek nowych produktów lub ekspansję w nowe segmenty działalności gospodarczej. Metody pracy Wykorzystywane w czasie szkoleń metody pracy pozwalają na łatwe przyswojenie zarówno treści teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych. Wykłady są przejrzyste oraz bogato ilustrowane multimedialnymi prezentacjami. Zajęcia warsztatowe prowadzone są z pomocą studiów przypadków, konspektów, formularzy i arkuszy kalkulacyjnych. Terminologia fachowa prezentowana jest w języku polskim i angielskim, co stanowi o dodatkową, unikalną wartość oferowaną uczestnikom szkolenia. Optymalna liczebność grupy uczestników pozwalająca na efektywne prowadzenie zajęć warsztatowych to osób. Zastrzeżenie to nie jest istotne w przypadku ograniczenia szkolenia jedynie do części wykładowej. Tomasz Domański Business Consulting

6 6 Trening kompetencji menedżerskich Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie. Peter Drücker

7 mini MBA 7 Moduł 1: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ TEORIA NARZĘ DZIA PRAKTYKA Zarządzanie strategiczne to sztuka analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji biznesowych ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie zasobów firmy dla osiągania rynkowego sukcesu oraz budowania jej trwałej konkurencyjnej przewagi. To sztuka, której opanowanie może mieć krytyczne znaczenie w okresie załamania koniunktury i konieczności radykalnego ograniczenia kosztów prowadzonej działalności. Forma: szkolenie otwarte lub zamknię te Czas trwania: 2 dni (16 godzin) lub 3 dni (z dodatkowym dniem warsztatowym) Metody pracy: wykł ad i zaję cia warsztatowe Cele szkolenia Szkolenie koncentruje się na zaprezentowaniu metod i narzędzi kierowania firmą, które są właściwe dla średniej i wyższej kadry zarządzającej. Ukazuje powiązania pomiędzy podstawowymi i wspomagającymi procesami biznesowymi na etapie analiz uwarunkowań rozwoju firmy, strategicznego planowania, ustalania i budżetowania zadań, zarządzania projektami strategicznymi oraz zarządzania zmianą organizacyjną. Program szkolenia Część wykł adowa Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Pojęcie strategicznej jednostki biznesowej i korporacji Charakterystyka strategii korporacyjnej, biznesowej oraz na poziomie funkcjonalnym Definiowanie modelu biznesowego firmy Koncepcja łańcucha wartości i jej praktyczne wykorzystanie w zarządzaniu firmą Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi Definiowanie wizji rozwoju i misji firmy Analizowanie konkurencyjnego otoczenia firmy (KSF, PEST, 5Forces) Analizowanie łańcucha wartości firmy Analiza portfelowa oraz analiza cyklu życia produktu (BCG Matrix, PLC) Analiza SWOT oraz analiza przyczynowo-skutkowa Mapowanie strategii i budowania zrównoważonej karty wyników (KPIs, BSC, MBO) Formułowanie strategicznych planów działania i budżetowanie strategii (ABC) Zarządzanie projektami w oparciu o metodyki PMI-BOK i Prince2 Zasady i procedura rozwijania nowego produktu Optymalizowanie struktur organizacyjnych w kontekście wdrażania strategii Planowanie i zarządzanie zmianą organizacyjną Komunikacja w systemie zarządzania strategicznego Role liderów i menedżerów w procesie zarządzania strategicznego Tomasz Domański Business Consulting

8 8 Trening kompetencji menedżerskich Część warsztatowa Identyfikowanie interesariuszy firmy Identyfikacja nowych obszarów działalności Identyfikacja elementów łańcucha wartości w strukturze firmy Modelowanie procesów biznesowych Mapowanie procesów biznesowych Analiza KSF, PEST (opcja) Analiza SWOT techniką NGT Opcjonalnie trzeci dzień warsztatowy: Opracowanie biznes-planu dla nowej działalności gospodarczej Zagadnienia: wybór obszaru nowej działalności; identyfikowanie segmentów rynku i produktów; wybór lokalizacji; ocena niezbędnych zasobów kapitałowych, ludzkich i organizacyjnych; ustalanie listy zadań; organizowanie zespołu projektowego; opracowanie uzasadnienia biznesowego; opracowanie harmonogramu i innych elementów zarządzania projektem niezbędnych do uruchomienia nowej działalności. Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania. Henry Ford

9 mini MBA 9 Moduł 2: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRAKTYCE SKUTECZNE ORGANIZOWANIE I KIEROWANIE PROJEKTAMI Niezależnie od realizowanej misji, wszystkie organizacje zaangażowane są w przedsięwzięcia projektowe, które są podstawowym narzędziem osiągania strategicznych celów. Wszystkie one posiadają także krótszą lub dłuższą listę kosztownych niepowodzeń w ich realizacji Forma: szkolenie otwarte lub zamknię te Czas trwania: 2 dni (16 godzin) lub 3 dni (dodatkowy dzień warsztatowy) Metody pracy: wykł ad i zaję cia warsztatowe Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu organizowania, planowania, realizowania i zamykania projektu, pozwalających na minimalizację niepowodzeń w projektach, a w szczególności: zaprezentowanie projektu jako narzędzia realizacji strategicznych planów działania; przedstawienie kluczowych elementów popularnych metodyk Prince2 i PMI-BOK oraz synergii pomiędzy nimi; szczegółowa prezentacja procesów i podprocesów zarządzania projektem; przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu: o organizowania projektu i zespołu projektowego; o obliczania opłacalności projektu; o planowania opartego na produkcie; o budżetowania projektu; o zarządzania ryzykiem w projekcie; o zarządzania jakością w projekcie; o analizy interesariuszy projektu oraz relacji projektu z otoczeniem; o komunikacji w projekcie; o prowadzenia dokumentacji projektowej. zaprezentowanie zadań, organizacji i narzędzi biura projektów, omówienie głównych przyczyn niepowodzeń w projektach. Program szkolenia przygotowany został przez doświadczonego eksperta dla tych profesjonalistów, którzy są zainteresowani uzyskaniem praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Jego treść została skonstruowana w oparciu o kluczowe elementy dwóch popularnych i komplementarnych względem siebie metodyk PMI-BOK i Prince2. W warstwie procesowej projektu program szkolenia odwołuje się do metodyki Prince2, natomiast w zakresie planowania prezentuje techniki zaczerpnięte z metodyki PMI-BOK. Obok standardowych zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji projektu, wiele uwagi poświęca problematyce oceny uzasadnienia biznesowego. Oferuje uczestnikom szkolenia m.in. praktyczne umiejętności prognozowania opłacalności wprowadzenia nowego produktu na rynek, obliczania okresu spłaty inwestycji oraz szacowania rentowności projektu z uwzględnieniem utraty wartości pieniądza w czasie. Tomasz Domański Business Consulting

10 10 Trening kompetencji menedżerskich Korzyści, jakie wynoszą uczestnicy szkolenia, polegają na nabyciu umiejętności organizowania i sprawnego prowadzenia złożonych przedsięwzięć projektowych, a w szczególności: ustalenia przejrzystych zasad realizacji projektów; osiągania lepszych efektów w krótszym czasie; optymalizowania wykorzystania zasobów projektowych; sprawnego obliczania parametrów finansowych uzasadnienia biznesowego projektu; ustalania priorytetów realizacji zadań projektowych; budżetowania projektu i ustalania zasad wykonywania budżetu projektu; usprawnienia wewnętrznej komunikacji w sferze realizacji projektów; poprawnego dokumentowania działań projektowych. Program szkolenia Część wykł adowa: Zagadnienia wprowadzające Projekt w strukturze strategicznego zarządzania firmą Zarys historii zarządzania projektami Pojęcie projektu i zarządzania projektem Podstawowe wymiary i cechy projektu Cykl życia projektu vs. okres życia produktu Główne elementy metodyki PMI-BOK i Prince2 Organizacja projektu Główne poziomy zarządzania projektem Tolerancje w projekcie Struktury organizacyjne w projekcie Organizacja zespołu projektowego Role i zadania członków zespołu projektowego Kierownik projektu zadania i osobowość Siedem grzechów głównych w zarządzaniu projektami Planowanie projektu Model procesowy zarządzania projektem Procesy i podprocesy projektu wg metodyki Prince2 Etap przygotowania projektu Etap inicjowania projektu Produkty projektu Planowanie oparte na produktach Grupy zadań i paczki robocze Diagram następstwa produktów Diagram sieciowy (PERT) Obliczanie ścieżek krytycznych (CPM) Harmonogramowanie zadań projektowych (Gantt) Alokacja zasobów w projekcie Zasady budżetowania projektów Uzasadnienie biznesowe projektu Analiza zysków i strat w projekcie wdrożenia nowego produktu Wskaźniki rentowności działalności operacyjnej firmy Okres spłaty inwestycji Opłacalność projektu z uwzględnieniem utraty wartości pieniądza w czasie Zarządzanie ryzykiem w projekcie Realizacja projektu Strategiczne zarządzanie projektem Sterowanie etapami realizacyjnymi projektu Etap wytwarzania produktów projektu

11 mini MBA 11 Zlecanie zadań i odbieranie zadań Zarządzanie zakresem etapu realizacyjnego Zarządzanie jakością w projekcie Programy komputerowe zarządzania projektami Zamykanie projektu Przygotowanie projektu do zamknięcia Plan komunikacji i raportowanie w projekcie Określenie działań następczych Przegląd oceniający projekt Dokumentacja projektowa Standardowa dokumentacja zarządcza Struktura kluczowych dokumentów zarządczych Organizacja i archiwizowanie dokumentacji Nadzór i wsparcie dla projektu Biuro Projektów (PMO) Część warsztatowa: Klasyfikowanie projektów Zagadnienia: podział projektów na podstawowe kategorie: projekty przełomowe, infrastrukturalne, ewolucyjne oraz projekty wsparcie klienta. Analiza opłacalności wprowadzenia nowego produktu na rynek Zagadnienia: przygotowanie założeń do wprowadzenia nowego produktu na rynek; segmentacja rynku; ocena popytu; strategia cenowa; ocena uzasadnienia biznesowego na podstawie 12-miesięcznej symulacji rachunku zysków i strat. Uzasadnienie biznesowe projektu Zagadnienia: obliczenie okresu spłaty inwestycji (Payback Period); ocena uzasadnienia biznesowego projektu na podstawie zdyskontowanej wartości zwrotu z inwestycji (NPV). Obliczanie czasów realizacji projektu Zagadnienia: ustalanie grup zadań i diagramu sieciowego (PERT); obliczanie ścieżki krytycznej z pojedynczym oszacowaniem czasu (CPM); obliczanie ścieżki krytycznej z potrójnym oszacowaniem czasu. Planowanie konferencji gospodarczej Zagadnienia: ustalanie formy realizacji projektu; organizowanie zespołu projektowego; identyfikowanie grup produktów projektu; ustalanie diagramu sieciowego (PERT); liczenie ścieżek krytycznych (CPM); przygotowanie harmonogramu zadań (Gantt Chart); opracowanie matrycy odpowiedzialności; przygotowanie rejestru ryzyk; przygotowanie planu komunikacji. Opcjonalnie trzeci dzień warsztatowy: Opracowanie biznes-planu dla nowej działalności gospodarczej Zagadnienia: wybór obszaru nowej działalności; identyfikowanie segmentów rynku i produktów; wybór lokalizacji; ocena niezbędnych zasobów kapitałowych, ludzkich i organizacyjnych; ustalanie listy zadań; organizowanie zespołu projektowego; opracowanie uzasadnienia biznesowego; opracowanie harmonogramu i innych elementów zarządzania projektem niezbędnych do uruchomienia nowej działalności. Tomasz Domański Business Consulting

12 12 Trening kompetencji menedżerskich Jeśli załoga i kapitan rozumieją się nawzajem, wtedy żadna wichura, czy sztorm nie przeszkodzą, aby doprowadzić statek do brzegu. Rudyart Kipling

13 mini MBA 13 Moduł 3: TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH DLA Ś REDNIEJ I WYŻ SZEJ KADRY MENEDŻ ERSKIEJ Forma: szkolenie zamknię te Czas trwania: 5 dni (40 godzin) Metody pracy: wykł ad i zaję cia warsztatowe Cele szkolenia: Program jest rozszerzoną wersją szkolenia Strategiczne zarzą dzanie firmą. Formuła szkolenia zamkniętego pozwala dostosować jego treść do branży, w której działa firma oraz jej modelu biznesowego. Znaczącym atutem tej formuły szkolenia jest także możliwość uzyskania przez firmę bezpłatnych konsultacji związanych z problematyką objętą szkoleniem. Wykład i zajęcia warsztatowe pozwalają zrozumieć powiązania pomiędzy licznymi funkcjami menedżerskimi, realizowanymi na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im na: zrozumienie co to jest strategiczna jednostka biznesowa oraz innych podstawowych pojęć i terminów z zakresu strategicznego zarządzania firmą, dokonanie rozróżnienia pomiędzy strategiami na poziomie korporacji, jednostek biznesowych i poziomie funkcjonalnym firmy, poznanie metod i narzędzi skutecznego planowania i wdrażania strategii firmy, identyfikację elementów procesu zarządzania strategicznego na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym, identyfikację ról liderów i menedżerów w procesie planowania i wdrażania strategii, identyfikację kluczowych grup interesariuszy firmy oraz zrozumienie ich wpływu na decyzje menedżerów, identyfikację elementów modelu biznesowego firmy oraz podstawowej, procesowej struktury funkcjonowania firmy, zrozumienie istoty i praktycznego znaczenia koncepcji łańcucha wartości (Value Chain), nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania modelu cyklu życia branży (Industry Life Cycle) oraz analizy portfelowej (BCG Matrix), poznanie metod analitycznych służących do badania otoczenia firmy, nabycie umiejętności mapowania strategii i konstruowania zrównoważonych kart wyników (KPIs, MBO, BSC), nabycie umiejętności projektowania strategicznych planów działania i budżetowania strategii, przyswojenie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami w oparciu o metodyki PM-BOK oraz PRINCE2, przyswojenie podstawowych zasad projektowania i optymalizowania struktur organizacyjnych, poznanie zasad planowania i zarządzania zmianą organizacyjną oraz kształtowania ładu korporacyjnego, zrozumienie doniosłości strategicznego sposobu myślenia w obliczu nasilającej się konkurencyjnej walki na rynku. Tomasz Domański Business Consulting

14 14 Trening kompetencji menedżerskich Program szkolenia Dzień pierwszy Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Część wykł adowa: Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze firmy i ich oczekiwania Zarządzanie strategiczne vs. zarządzanie taktyczne i operacyjne Sektor gospodarczy, branże, rynki, segmenty rynku, popyt, podaż, wartość dla klienta Korporacja vs. strategiczna jednostka biznesowa Struktura planu strategicznego firmy Proces planowania i wdrażania strategii firmy Praktyczne aspekty procesu zarządzania strategicznego Definiowanie modelu biznesowego firmy Koncepcja łańcucha wartości firmy Rozwijanie nowego produktu w kontekście strategii firmy Proces biznesowy elementy i charakterystyka Procesy, podprocesy, działania i zadania Mapowanie procesów biznesowych Zarządzanie procesami biznesowymi Strategie korporacyjne dywersyfikacja, fuzje i przejęcia, grupy strategiczne Strategie biznesowe zarządzanie produktem, cena, dominacja jakościowa vs. kosztowa Strategie funkcjonalne budowanie jakości, efektywności, innowacyjności i wrażliwości na klienta Część warsztatowa: Mapowanie interesariuszy firmy Identyfikowanie strategicznych jednostek biznesowych Identyfikowanie łańcucha wartości w strukturze firmy Modelowanie procesów biznesowych Dzień drugi Sesja 2: Podstawy analiz strategicznych i organizacja działu strategii Część wykł adowa: Projekt typu Competitive Intelligence Organizacja procesu gromadzenia danych i analiz strategicznych Cykl analityczny potrzeby, zakres, dane, analiza danych, wnioskowanie, rozpowszechnianie Źródła danych do analiz strategicznych Jakość i wiarygodność danych Analogia, dedukcja, indukcja, ekstrapolacja, intrapolacja Klasyczne metody analiz strategicznych Wyzwania i ryzyka w procesie analiz strategicznych Kompetencje analityka biznesowego Analiza kluczowych czynników sukcesu KSF Analiza makro-otoczenia PEST Analiza otoczenia konkurencyjnego wg M.Portera Analizowanie łańcucha wartości firmy Value Chain

15 mini MBA 15 Analiza portfelowa BCG Matrix Analiza cyklu życia produktu PLC Analiza atutów, słabości, szans i zagrożeń SWOT Analiza przyczynowo-skutkowa Funkcje działu strategii w strukturze organizacyjnej firmy Organizacja i zadania działu strategii Część warsztatowa: Analiza KSF Analiza PEST Analiza pięciu sił wg M.Portera Analiza SWOT i analiza przyczynowo-skutkowa Techniki pracy grupowej TQM Dzień trzeci Sesja 3: Planowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii firmy Część wykł adowa: Definiowanie wizji rozwoju i misji firmy Analiza przykładów misji i wizji rozwoju firmy Ustalanie głównych i pośrednich celów strategicznych Główna sekwencja strategicznych celów firmy Zasada SMART i jej implikacje Kaskadowanie strategicznych celów i zarządzanie przez cele MBO Charakterystyka głównych typów strategicznych planów działania Przykłady strategicznych celów i powiązanych z nimi strategicznych planów działania Zasady budżetowania strategii firmy Strategiczne systemy kontroli funkcjonowania firmy Kluczowe mierniki działalności operacyjnej firmy KPIs Mierniki operacyjne vs. mierniki strategiczne EBITDA i inne podstawowe wskaźniki finansowe Mapowanie strategii firmy Monitorowanie strategii z pomocą zrównoważonej karty wyników BSC Zasady budowania zrównoważonej karty wyników Część warsztatowa: Formułowanie wizji rozwoju i misji firmy Mierzenie jakości działalności usługowej firmy Mapowanie strategicznych celów Konstruowanie zrównoważonej karty wyników Dzień czwarty Sesja 4: Praktyczne aspekty zarządzania projektami Część wykł adowa: Charakterystyka strategicznych planów działania Projekt i zarządzanie projektem Podstawowe wymiary projektu zakres, czas, zasoby Analiza ekonomicznej opłacalności projektu business case Tomasz Domański Business Consulting

16 16 Trening kompetencji menedżerskich Czysty projekt, projekt w strukturze funkcjonalnej i matrycowej Charakterystyka zarządzania projektem wg metodyki PMI-BOK Charakterystyka procesu zarządzania projektem wg metodyki Prince2 Interesariusze przedsięwzięcia projektowego Organizacja zespołu projektowego Zasada planowania projektu w oparciu o produkty projektu Kryteria akceptacji wykonanych prac projektowych Zarządzanie jakością w projekcie Struktura zadań w ramach przedsięwzięcia projektowego WBS Planowanie w oparciu diagram sieciowy Ścieżki krytyczne w strukturze projektu Harmonogramowanie zadań Gantt Chart Karta projektu i plan projektu (dokument inicjujący projekt) Matryca odpowiedzialności Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w projekcie Plan komunikacji Rozwijanie nowego produktu Część warsztatowa: Analiza uzasadnienia biznesowego projektu Planowanie projektu Dzień piąty Sesja 5: Restrukturyzacja i zarządzanie zmianą organizacyjną Część wykł adowa: Doniosłość zmian organizacyjnych (transformacji i restrukturyzacji) Powiązania planowania zmiany z planowaniem strategicznym Podstawowe pojęcia i terminologia w sferze zarządzania zmianą Podstawowe typy procesów restrukturyzacyjnych Rozróżnienie technicznych i ludzkich aspektów zarządzania zmianą Struktura procesu zarządzania zmianą organizacyjną Plan zmiany organizacyjnej struktura i zasady planowania Zespół zarządzania zmianą vs. zespoły projektowe Uczestnicy zmiany sponsor, agent zmiany, menedżerowie, pracownicy Plan zasobów kapitałowych w procesie zarządzania zmianą Analizowani i optymalizowanie procesów oraz struktur organizacyjnych Pasywne postawy w procesie zarządzania zmianą i ich przyczyny Reakcje psychologiczne pracowników na zmiany model E.Kubler-Ross Indywidualne podejście do zmian pracowników model ADKAR Osiąganie świadomości, zrozumienia, akceptacji i zaangażowania w zmiany Socjotechniki w procesie zarządzania zmianą organizacyjną model J.Kotter a Dziesięć strategii skutecznego angażowania w zmiany Komunikacja w zarządzaniu zmianą narzędzia i cele Fundamentalne zasady w procesie komunikacji Role liderów i menedżerów w procesie zarządzania zmianą Zasady kształtowania właściwej kultury korporacyjnej Kluczowe czynniki sukcesu w procesie zarządzania zmianą Typowe przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu zmian organizacyjnych

17 mini MBA 17 Część warsztatowa: Identyfikowanie kluczowych projektów strategicznych Planowanie komunikacji w procesie zmiany Organizowanie zespołu zarządzania zmianą organizacyjną Tomasz Domański Business Consulting

18 18 Trening kompetencji menedżerskich SYLWETKA TRENERA Tomasz Domań ski jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie zarządzania strategicznego, zarządzania projektami oraz organizacji zarządzania. Wyróżnia go interdyscyplinarne wykształcenie (techniczne, prawnicze i biznesowe) oraz doświadczenie zawodowe, pozwalające zarządzać złożonymi przedsięwzięciami wymagającymi koordynacji licznych aspektów biznesowych, technicznych i prawnych, a także skutecznego negocjowania wielostronnych porozumień oraz współpracy z organami regulacyjnymi. Swoje umiejętności zdobywał na wysokich stanowiskach menedżerskich w Polskiej Telefonii Cyfrowej (T-Mobile Polska) oraz w Narodowym Banku Polskim, a także pracując w konsultingu oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Był ponadto aktywnie zaangażowany w pracę licznych organizacji typu non-profit. Obecnie prowadzi niezależną działalność konsultingową i szkoleniową koncentrując się na problematyce planowania i wdrażania strategii, zarządzania projektami i programami, optymalizowania rozwiązań procesowych i organizacyjnych oraz zarządzania zmianą. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego (prawo gospodarcze) oraz University of the State of New York (MBA Marketing oraz Management Information Systems). Swoją wiedzę pogłębiał na podyplomowych studiach w Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Łódzkim, Brytyjskim Instytucie Finansów oraz MCTC w Hajfie. Uczestniczył w licznych profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez renomowane instytucje edukacyjne w kraju i zagranicą m.in. George Washington University, Management Center Europe, Institute for International Research, SAS Institute, EuroFinance oraz CRM/APM Group. Posiada certyfikaty PM-BOK i Prince2. Doświadczenie trenera i wykładowcy gromadził prowadząc szkolenia dla biznesu i jednostek administracji publicznej, a także wykładając przedmioty Strategic Management, Operations Management i Organizational Behavior w programach studiów BA i MBA, realizowanych przez University of Wales oraz University of Wisconsin. Jest autorem metodycznego podręcznika z zakresu strategicznego planowania lokalnego rozwoju gospodarczego, a także publikacji w dziedzinie zarządzania oraz nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

19 mini MBA 19 Cena i zasady współpracy Szkolenie może być zakupione przez Firmę jako szkolenie zamknię t e dla ustalonej przez nią liczby uczestników. Ze względu na efektywność zająć warsztatowych, liczebność jednej grupy szkoleniowej nie może przekraczać 15 uczestników. Uczestnictwo 16 i większej liczby osób wymaga podziału na dwie oddzielne grupy szkoleniowe. Zastrzeżenie to nie jest istotne w przypadku ograniczenia szkolenia jedynie do części wykładowej. Poszczególne moduły szkoleniowe mogą być również zakupione jako element wewnętrznego, rozłożonego w czasie wewnętrznego programu doskonalenia kompetencji średniej, wyższej oraz rezerwowej kadry menedżerskiej. Mogą być również prezentowane w formie s e s j i c o a c h i n g o w y c h lub jako element zamkniętych sesji strategicznych. W przypadku pojedynczych zgłoszeń możliwy jest także udział zainteresowanych uczestników w s z k o l e n i a c h o t w a r t y c h organizowanych cyklicznie w Warszawie lub Krakowie. Stawki i zasady finansowania szkoleń podlegają uzgodnieniu w każdym indywidualnym przypadku. W zależności od Państwa preferencji oraz oczekiwań uczestników szkoleń, część logistyczna szkolenia może być obsługiwana przez nas lub przez Państwa Firmę. Realizacja szkolenia w Państwa siedzibie oczywiście minimalizuje koszty logistyczne. W ramach oferowanej współpracy gwarantujemy: identyfikację potrzeb uczestników oraz pełne dostosowanie tematyki szkolenia; dostosowanie treści szkolenia do specyfiki branży, w której działa Firma; ilustrację tematyki szkoleń obszernym, multimedialnym materiałem prezentacyjnym; bogate w treści informacyjne oraz starannie przygotowane graficznie materiały szkoleniowe; bogate doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera; profesjonalne techniki szkoleniowe i metody pracy warsztatowej; możliwość konsultacji w sprawach związanych z tematyką szkolenia; realizację szkoleń w dogodnym dla uczestników miejscu i czasie; kompetentną i miłą obsługę na każdym etapie współpracy; dyplom ukończenia szkolenia. Ze względu na duża liczbę wariantowych opcji organizacji szkoleń i możliwości układania współpracy, uprzejmie prosimy o bezpoś redni kontakt. Jesteś my do Pań stwa dyspozycji! Tomasz Domański Business Consulting

20 20 Trening kompetencji menedżerskich REFERENCJE Agro Man Sp. z o.o. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Allianz Group Andrzej Banasiak s.c. Andrzej Spychała s.c. Brasco S.A. Brussels Airlines oddział w Polsce Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. DCHR S S.A. De Heus Polska Sp. z o.o. Elektromontaż Poznań S.A. Energa S.A. Enion S.A. ESBANK Bank Spółdzielczy S.A. Fabryka Narzędzi S.A. Fabryka Zapałek "Czechowice" S.A. GECOS Consultig Sp. z o.o. Grupa LOTOS S.A. IFC Capital Polska Sp.z o.o. Ikaria Sp. z o.o. Sp. k. Impress Decor Polska Sp. z o.o. Katowickie Wodociągi S.A. Korporacja Radex S.A. K. Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o. Ministerstwo Zdrowia Partner Serwis Sp. z o.o. PGKiM Sp. z o.o. Południowy Koncern Energetyczny S.A. Poszukiwania Nafty i Gazu Krakow Sp.z o.o. Pośrednictwo Wąsowski Krzysztof s.c. Presspublica Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. PSE Operator S.A. RPWiK w Katowicach Sp. z o.o. Schoeller Arca Systems Sp. z o.o. SELLEO Sp. z o.o. Stalprodukt Serwis Sp.z o.o. Supra Brokers Sp z o.o. Tauron Polska Energia S.A. Urząd Marszalkowski Województwa Pomorskiego WHSZ w Słupsku Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO SA Zespół Zarządców Nieruchomości Sp.zo.o. Zapraszamy do współ pracy!

21 21 mini MBA Tomasz Domański Business Consulting

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo