2 Oferta szkoleniowa. Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj. Henry Ford

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Oferta szkoleniowa. Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj. Henry Ford"

Transkrypt

1

2 2 Oferta szkoleniowa Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj. Henry Ford

3 mini MBA dla MŚP 3 Szanowni Państwo, Kierujemy do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do właścicieli oraz kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw. Chcielibyśmy ułatwić Państwu dostęp do rzetelnej i poszukiwanej wiedzy z zakresu zarządzania, która jest niezbędna do skutecznego prowadzenia biznesu w warunkach globalnej standaryzacji procesów gospodarczych, rosnącej konkurencji oraz nasilających się zjawisk kryzysowych. Głównym celem oferowanego programu mini MBA dla MŚP jest dostarczenie w zwięzłej formule edukacyjnej pakietu podstawowej, praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych dla każdego menedżera, który w sposób profesjonalny chciałby kierować firmą. Badania prowadzone w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) jednoznacznie wskazują, że największe bariery w procesach adaptacyjnych, modernizacyjnych i rozwojowych firm tego sektora powstają w efekcie deficytów wiedzy w zakresie skutecznego prowadzenia biznesu. Są to w szczególności deficyty dotyczące analiz biznesowych, strategicznego planowania rozwoju, zarządzania finansami, wprowadzania na rynek nowych produktów, zarządzania projektami, modelowania procesów i procedur, rozwoju organizacji, zarządzania restrukturyzacją, rozwijania kompetencji menedżerskich, a także zarządzania kapitałem ludzkim, samokształcenia, wewnętrznej komunikacji, posługiwania się językami obcymi oraz wykorzystania technologii IT i nowoczesnych technologii komunikacyjnych Ograniczone zasoby finansowe, jakimi dysponują firmy z sektora MŚP, są jedną z podstawowych przeszkód w dostępie do specjalistycznej wiedzy oferowanej zazwyczaj w kosztownych programach edukacyjnych typu Master of Business Administration (MBA). Pokonanie tej przeszkody staje się możliwe dzięki ofercie, jaką mamy przyjemność Państwu zaprezentować. Liczymy na zainteresowanie i kontakt. Wraz z całym Zespołem AVENHANSEN Sp. z o.o. pozostaję do Państwa dyspozycji, Maciej Firlit Prezes Zarządu

4 4 Oferta szkoleniowa Deficyty wiedzy i umiejętności małych i średnich firm (MŚP) we wdrażaniu procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych ( ) Deficyty wiedzy w procesach przygotowania zmiany adaptacyjnej i modernizacyjnej zidentyfikowane wśród przedsiębiorców dotyczą braku lub niedostatecznej wiedzy w zakresie skutecznego prowadzenia biznesu, w szczególności dotyczące rozwoju wewnętrznego firmy: rozwijania i wprowadzania do programu produkcyjnego i usługowego nowych produktów, rozwoju organizacyjnego firmy oraz mechanizmu samokształcenia i nabywania nowej wiedzy, między innymi z zakresu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Deficyty wiedzy związane są z brakiem umiejętności penetrowania i pozyskiwania wiedzy z otoczenia o zmieniających się warunkach zewnętrznych. ( ) Deficyty wiedzy zidentyfikowane wśród kadry menedżerskiej wynikają z luk w wykształceniu (w tym znajomość języków obcych i nowoczesnych metod i technik zarządzania) oraz zbyt krótkiego okresu spełniania funkcji kierowniczych, umożliwiającego nabycie odpowiednich doświadczeń zarządczych. Menedżerom brakuje wiedzy na temat zmian technologicznych zachodzących we własnej branży oraz w branżach pokrewnych i nie posiadania przez firmę systemu obserwacji i oceny użyteczności tych zmian dla rozwoju własnej firmy. ( ) Deficyty umiejętności w procesach przygotowania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych w podobnym stopniu występują w grupie przedsiębiorców, kadry kierowniczej i podstawowego personelu. W grupie przedsiębiorców, deficyty umiejętności w procesach przygotowania zmiany dotyczą umiejętności podziału czasu między myśleniem strategicznym i pracą koncepcyjną, a czasem związanym z operacyjnym prowadzeniem biznesu. Istotną słabością ankietowanych firm jest niska sprawność kierowania ludźmi i niski poziom komunikacji interpersonalnej, co w istotnym stopniu rzutuje na uzyskiwanie przez firmy powodzenia w biznesie. Przedsiębiorcy wskazują także na nieumiejętność współdziałania firm z sektorem publicznym. W słabym stopniu w prowadzeniu biznesu wykorzystywane są technologie informatyczne. ( ) W firmach nieukształtowane jest know how dotyczące prowadzenia biznesu, czynności kierowniczych i operacji produkcyjnych. ( ) Główna bariera wiedzy w procesach przeprowadzania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych tkwi w kadrze kierowniczej i pracownikach. Odnośnie kadry kierowniczej, istotną słabością jest niewystarczające przygotowanie menedżerskie oraz niski poziom wiedzy specjalistycznej dotyczącej istoty przeprowadzanej zmiany. ( ) W firmach nieukształtowane jest know how dotyczące prowadzenia biznesu, czynności kierowniczych i operacji produkcyjnych. Kluczowym wyzwaniem stojącym przed liderami biznesu, kadrą menedżerską i specjalistycznym personelem firm w kontekście wdrażania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych jest łączenie przewidywanych zmian technologicznych z wprowadzaniem i rozwijaniem nowych produktów przy uwzględnieniu makrotrendów i perspektyw rozwojowych własnej branży. ( ) Deficyty narzędzi w procesach przygotowania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych w grupie kadry menedżerskiej dotyczą wszelkiego typu programów jako spójnych zbiorów projektów adaptacyjnych lub modernizacyjnych. Zmiany przeprowadzane są w formie zamierzeń incydentalnych, a nie są prowadzone w oparciu o systematycznie tworzone, aktualizowane i wdrażane programy. Występują niedostatki dotyczące planowania zmian technologiczno technicznych, rozwijania szkolenia i kwalifikacji zawodowych, zarządzania projektami, w szczególności oceny i kontroli realizacji jednostkowych projektów. ( ) Deficyty umiejętności przedsiębiorców w procesach przeprowadzania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych dotyczą, w podstawowym zakresie odwagi w ryzykowaniu kariery i pieniędzy, doświadczenia w sprawnym kierowaniu ludźmi, a także wskazuje się na prosty brak konsekwencji w realizacji podjętych decyzji. prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, mgr Marcin Budziński PROCESY ADAPTACYJNE I MODERNIZACYJNE W CHORZOWSKICH FIRMACH Raport z badań ankietowych Chorzów, 2010

5 mini MBA dla MŚP 5 PROGRAM mini MBA dla MŚP Struktura oferty szkoleniowej Oferowany program pod wspólną nazwą mini MBA dla MŚP składa się z trzech podstawowych moduł ów szkoleniowych, które mogą być oferowane jako pojedyncze szkolenia lub łącznie jako skalowalny, rozłożony w czasie program budowania kompetencji menedżerskich. Podział programu na trzy moduły o różnym stopniu szczegółowości prezentowanej tematyki pozwala na elastyczne dostosowanie treści i formy szkoleń do potrzeb uczestników. Moduły szkoleniowe Czas trwania Dodatkowy warsztat Typ szkolenia Strategiczne zarządzanie firmą 2 dni 1 dzień otwarte lub zamknięte Zarządzanie projektami w praktyce 2 dni 1 dzień otwarte lub zamknięte Trening kompetencji menedżerskich 5 dni zamknięte Każdy moduł szkoleniowy może być poszerzony (opcja) o dodatkowy dzień warsztatowy, mający na celu ugruntowanie prezentowanej wiedzy i umiejętności. W przypadku szkoleń zamkniętych, dodatkowy dzień może być przeznaczony na indywidualne k o n s u l t a c j e związane z problematyką zarządczą korzystającej ze szkolenia firmy. Szczegółowa charakterystyka modułów szkoleniowych została przedstawiona w dalszej części oferty. Adresaci szkolenia Szkolenia w ramach programu mini MBA dla MŚP są adresowane do tych wszystkich menedżerów, którzy zamierzają pozyskać praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu profesjonalnego zarządzania nowoczesną firmą, a w szczególności do: średniej i wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw; kierowników projektów o strategicznym znaczeniu dla firmy; pracowników departamentów strategii i marketingu; rezerwowej kadry menedżerskiej. Program będzie bardzo przydatny dla tych profesjonalistów, którzy planują zbudowanie sprawnego modelu strategicznego zarządzania firmą, a także dla firm planujących wprowadzenie na rynek nowych produktów lub ekspansję w nowe segmenty działalności gospodarczej. Metody pracy Wykorzystywane w czasie szkoleń metody pracy pozwalają na łatwe przyswojenie zarówno treści teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych. Wykłady są przejrzyste oraz bogato ilustrowane multimedialnymi prezentacjami. Zajęcia warsztatowe prowadzone są z pomocą studiów przypadków, konspektów, formularzy i arkuszy kalkulacyjnych. Terminologia fachowa prezentowana jest w języku polskim i angielskim, co stanowi o dodatkową, unikalną wartość oferowaną uczestnikom szkolenia. Optymalna liczebność grupy uczestników, pozwalająca na efektywne prowadzenie zajęć warsztatowych, to osób. Zastrzeżenie to nie jest istotne w przypadku ograniczenia szkolenia jedynie do części wykładowej.

6 6 Oferta szkoleniowa

7 mini MBA dla MŚP 7 Moduł 1: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ TEORIA NARZĘ DZIA PRAKTYKA Zarządzanie strategiczne to sztuka analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji biznesowych ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie zasobów firmy dla osiągania rynkowego sukcesu oraz budowania jej trwałej konkurencyjnej przewagi. To sztuka, której opanowanie może mieć krytyczne znaczenie w okresie załamania koniunktury i konieczności radykalnego ograniczenia kosztów prowadzonej działalności. Forma: szkolenie otwarte lub zamknię te Czas trwania: 2 dni (16 godzin) lub 3 dni (z dodatkowym dniem warsztatowym) Metody pracy: wykł ad i zaję cia warsztatowe Cele szkolenia Szkolenie koncentruje się na zaprezentowaniu metod i narzędzi kierowania firmą, które są właściwe dla średniej i wyższej kadry zarządzającej. Ukazuje powiązania pomiędzy podstawowymi i wspomagającymi procesami biznesowymi na etapie analiz uwarunkowań rozwoju firmy, strategicznego planowania, ustalania i budżetowania zadań, zarządzania projektami strategicznymi oraz zarządzania zmianą organizacyjną. Program szkolenia Część wykł adowa Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Pojęcie strategicznej jednostki biznesowej i korporacji Charakterystyka strategii korporacyjnej, biznesowej oraz na poziomie funkcjonalnym Definiowanie modelu biznesowego firmy Koncepcja łańcucha wartości i jej praktyczne wykorzystanie w zarządzaniu firmą Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi Definiowanie wizji rozwoju i misji firmy Analizowanie konkurencyjnego otoczenia firmy (KSF, PEST, 5Forces) Analizowanie łańcucha wartości firmy Analiza portfelowa oraz analiza cyklu życia produktu (BCG Matrix, PLC) Analiza SWOT oraz analiza przyczynowo-skutkowa Mapowanie strategii i budowania zrównoważonej karty wyników (KPIs, BSC, MBO) Formułowanie strategicznych planów działania i budżetowanie strategii (ABC) Zarządzanie projektami w oparciu o metodyki PMI-BOK i Prince2 Zasady i procedura rozwijania nowego produktu Optymalizowanie struktur organizacyjnych w kontekście wdrażania strategii Planowanie i zarządzanie zmianą organizacyjną Komunikacja w systemie zarządzania strategicznego Role liderów i menedżerów w procesie zarządzania strategicznego

8 8 Oferta szkoleniowa Część warsztatowa Identyfikowanie interesariuszy firmy Identyfikacja nowych obszarów działalności Identyfikacja elementów łańcucha wartości w strukturze firmy Modelowanie procesów biznesowych Mapowanie procesów biznesowych Analiza KSF, PEST (opcja) Analiza SWOT techniką NGT Opcjonalnie trzeci dzień warsztatowy: Opracowanie biznes-planu dla nowej działalności gospodarczej Zagadnienia: wybór obszaru nowej działalności; identyfikowanie segmentów rynku i produktów; wybór lokalizacji; ocena niezbędnych zasobów kapitałowych, ludzkich i organizacyjnych; ustalanie listy zadań; organizowanie zespołu projektowego; opracowanie uzasadnienia biznesowego; opracowanie harmonogramu i innych elementów zarządzania projektem niezbędnych do uruchomienia nowej działalności.

9 mini MBA dla MŚP 9 Moduł 2: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRAKTYCE SKUTECZNE ORGANIZOWANIE I KIEROWANIE PROJEKTAMI Niezależnie od realizowanej misji, wszystkie organizacje zaangażowane są w przedsięwzięcia projektowe, które są podstawowym narzędziem osiągania strategicznych celów. Wszystkie one posiadają także krótszą lub dłuższą listę kosztownych niepowodzeń w ich realizacji Forma: szkolenie otwarte lub zamknię te Czas trwania: 2 dni (16 godzin) lub 3 dni (dodatkowy dzień warsztatowy) Metody pracy: wykł ad i zaję cia warsztatowe Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu organizowania, planowania, realizowania i zamykania projektu, pozwalających na minimalizację niepowodzeń w projektach, a w szczególności: zaprezentowanie projektu jako narzędzia realizacji strategicznych planów działania; przedstawienie kluczowych elementów popularnych metodyk Prince2 i PMI-BOK oraz synergii pomiędzy nimi; szczegółowa prezentacja procesów i podprocesów zarządzania projektem; przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu: o organizowania projektu i zespołu projektowego; o obliczania opłacalności projektu; o planowania opartego na produkcie; o budżetowania projektu; o zarządzania ryzykiem w projekcie; o zarządzania jakością w projekcie; o analizy interesariuszy projektu oraz relacji projektu z otoczeniem; o komunikacji w projekcie; o prowadzenia dokumentacji projektowej. zaprezentowanie zadań, organizacji i narzędzi biura projektów, omówienie głównych przyczyn niepowodzeń w projektach. Program szkolenia przygotowany został przez doświadczonego eksperta dla tych profesjonalistów, którzy są zainteresowani uzyskaniem praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Jego treść została skonstruowana w oparciu o kluczowe elementy dwóch popularnych i komplementarnych względem siebie metodyk PMI-BOK i Prince2. W warstwie procesowej projektu program szkolenia odwołuje się do metodyki Prince2, natomiast w zakresie planowania prezentuje techniki zaczerpnięte z metodyki PMI-BOK. Obok standardowych zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji projektu, wiele uwagi poświęca problematyce oceny uzasadnienia biznesowego. Oferuje uczestnikom szkolenia m.in. praktyczne umiejętności prognozowania opłacalności wprowadzenia nowego produktu na rynek, obliczania okresu spłaty inwestycji oraz szacowania rentowności projektu z uwzględnieniem utraty wartości pieniądza w czasie.

10 10 Oferta szkoleniowa Korzyści, jakie wynoszą uczestnicy szkolenia, polegają na nabyciu umiejętności organizowania i sprawnego prowadzenia złożonych przedsięwzięć projektowych, a w szczególności: ustalenia przejrzystych zasad realizacji projektów; osiągania lepszych efektów w krótszym czasie; optymalizowania wykorzystania zasobów projektowych; sprawnego obliczania parametrów finansowych uzasadnienia biznesowego projektu; ustalania priorytetów realizacji zadań projektowych; budżetowania projektu i ustalania zasad wykonywania budżetu projektu; usprawnienia wewnętrznej komunikacji w sferze realizacji projektów; poprawnego dokumentowania działań projektowych. Program szkolenia Część wykł adowa: Zagadnienia wprowadzające Projekt w strukturze strategicznego zarządzania firmą Zarys historii zarządzania projektami Pojęcie projektu i zarządzania projektem Podstawowe wymiary i cechy projektu Cykl życia projektu vs. okres życia produktu Główne elementy metodyki PMI-BOK i Prince2 Organizacja projektu Główne poziomy zarządzania projektem Tolerancje w projekcie Struktury organizacyjne w projekcie Organizacja zespołu projektowego Role i zadania członków zespołu projektowego Kierownik projektu zadania i osobowość Siedem grzechów głównych w zarządzaniu projektami Planowanie projektu Model procesowy zarządzania projektem Procesy i podprocesy projektu wg metodyki Prince2 Etap przygotowania projektu Etap inicjowania projektu Produkty projektu Planowanie oparte na produktach Grupy zadań i paczki robocze Diagram następstwa produktów Diagram sieciowy (PERT) Obliczanie ścieżek krytycznych (CPM) Harmonogramowanie zadań projektowych (Gantt) Alokacja zasobów w projekcie Zasady budżetowania projektów Uzasadnienie biznesowe projektu Analiza zysków i strat w projekcie wdrożenia nowego produktu Wskaźniki rentowności działalności operacyjnej firmy Okres spłaty inwestycji Opłacalność projektu z uwzględnieniem utraty wartości pieniądza w czasie Zarządzanie ryzykiem w projekcie Realizacja projektu Strategiczne zarządzanie projektem Sterowanie etapami realizacyjnymi projektu Etap wytwarzania produktów projektu

11 mini MBA dla MŚP 11 Zlecanie zadań i odbieranie zadań Zarządzanie zakresem etapu realizacyjnego Zarządzanie jakością w projekcie Programy komputerowe zarządzania projektami Zamykanie projektu Przygotowanie projektu do zamknięcia Plan komunikacji i raportowanie w projekcie Określenie działań następczych Przegląd oceniający projekt Dokumentacja projektowa Standardowa dokumentacja zarządcza Struktura kluczowych dokumentów zarządczych Organizacja i archiwizowanie dokumentacji Nadzór i wsparcie dla projektu Biuro Projektów (PMO) Część warsztatowa: Klasyfikowanie projektów Zagadnienia: podział projektów na podstawowe kategorie: projekty przełomowe, infrastrukturalne, ewolucyjne oraz projekty wsparcie klienta. Analiza opłacalności wprowadzenia nowego produktu na rynek Zagadnienia: przygotowanie założeń do wprowadzenia nowego produktu na rynek; segmentacja rynku; ocena popytu; strategia cenowa; ocena uzasadnienia biznesowego na podstawie 12-miesięcznej symulacji rachunku zysków i strat. Uzasadnienie biznesowe projektu Zagadnienia: obliczenie okresu spłaty inwestycji (Payback Period); ocena uzasadnienia biznesowego projektu na podstawie zdyskontowanej wartości zwrotu z inwestycji (NPV). Obliczanie czasów realizacji projektu Zagadnienia: ustalanie grup zadań i diagramu sieciowego (PERT); obliczanie ścieżki krytycznej z pojedynczym oszacowaniem czasu (CPM); obliczanie ścieżki krytycznej z potrójnym oszacowaniem czasu. Planowanie konferencji gospodarczej Zagadnienia: ustalanie formy realizacji projektu; organizowanie zespołu projektowego; identyfikowanie grup produktów projektu; ustalanie diagramu sieciowego (PERT); liczenie ścieżek krytycznych (CPM); przygotowanie harmonogramu zadań (Gantt Chart); opracowanie matrycy odpowiedzialności; przygotowanie rejestru ryzyk; przygotowanie planu komunikacji. Opcjonalnie trzeci dzień warsztatowy: Opracowanie biznes-planu dla nowej działalności gospodarczej Zagadnienia: wybór obszaru nowej działalności; identyfikowanie segmentów rynku i produktów; wybór lokalizacji; ocena niezbędnych zasobów kapitałowych, ludzkich i organizacyjnych; ustalanie listy zadań; organizowanie zespołu projektowego; opracowanie uzasadnienia biznesowego; opracowanie harmonogramu i innych elementów zarządzania projektem niezbędnych do uruchomienia nowej działalności.

12 12 Oferta szkoleniowa

13 mini MBA dla MŚP 13 Moduł 3: TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH DLA Ś REDNIEJ I WYŻ SZEJ KADRY MENEDŻ ERSKIEJ Forma: szkolenie zamknię te Czas trwania: 5 dni (40 godzin) Metody pracy: wykł ad i zaję cia warsztatowe Cele szkolenia: Program jest rozszerzoną wersją szkolenia Strategiczne zarzą dzanie firmą. Formuła szkolenia zamkniętego pozwala dostosować jego treść do branży, w której działa firma oraz jej modelu biznesowego. Znaczącym atutem tej formuły szkolenia jest także możliwość uzyskania przez firmę bezpłatnych konsultacji związanych z problematyką objętą szkoleniem. Wykład i zajęcia warsztatowe pozwalają zrozumieć powiązania pomiędzy licznymi funkcjami menedżerskimi, realizowanymi na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im na: zrozumienie co to jest strategiczna jednostka biznesowa oraz innych podstawowych pojęć i terminów z zakresu strategicznego zarządzania firmą, dokonanie rozróżnienia pomiędzy strategiami na poziomie korporacji, jednostek biznesowych i poziomie funkcjonalnym firmy, poznanie metod i narzędzi skutecznego planowania i wdrażania strategii firmy, identyfikację elementów procesu zarządzania strategicznego na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym, identyfikację ról liderów i menedżerów w procesie planowania i wdrażania strategii, identyfikację kluczowych grup interesariuszy firmy oraz zrozumienie ich wpływu na decyzje menedżerów, identyfikację elementów modelu biznesowego firmy oraz podstawowej, procesowej struktury funkcjonowania firmy, zrozumienie istoty i praktycznego znaczenia koncepcji łańcucha wartości (Value Chain), nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania modelu cyklu życia branży (Industry Life Cycle) oraz analizy portfelowej (BCG Matrix), poznanie metod analitycznych służących do badania otoczenia firmy, nabycie umiejętności mapowania strategii i konstruowania zrównoważonych kart wyników (KPIs, MBO, BSC), nabycie umiejętności projektowania strategicznych planów działania i budżetowania strategii, przyswojenie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami w oparciu o metodyki PM-BOK oraz PRINCE2, przyswojenie podstawowych zasad projektowania i optymalizowania struktur organizacyjnych, poznanie zasad planowania i zarządzania zmianą organizacyjną oraz kształtowania ładu korporacyjnego, zrozumienie doniosłości strategicznego sposobu myślenia w obliczu nasilającej się konkurencyjnej walki na rynku.

14 14 Oferta szkoleniowa Program szkolenia Dzień pierwszy Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Część wykł adowa: Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze firmy i ich oczekiwania Zarządzanie strategiczne vs. zarządzanie taktyczne i operacyjne Sektor gospodarczy, branże, rynki, segmenty rynku, popyt, podaż, wartość dla klienta Korporacja vs. strategiczna jednostka biznesowa Struktura planu strategicznego firmy Proces planowania i wdrażania strategii firmy Praktyczne aspekty procesu zarządzania strategicznego Definiowanie modelu biznesowego firmy Koncepcja łańcucha wartości firmy Rozwijanie nowego produktu w kontekście strategii firmy Proces biznesowy elementy i charakterystyka Procesy, podprocesy, działania i zadania Mapowanie procesów biznesowych Zarządzanie procesami biznesowymi Strategie korporacyjne dywersyfikacja, fuzje i przejęcia, grupy strategiczne Strategie biznesowe zarządzanie produktem, cena, dominacja jakościowa vs. kosztowa Strategie funkcjonalne budowanie jakości, efektywności, innowacyjności i wrażliwości na klienta Część warsztatowa: Mapowanie interesariuszy firmy Identyfikowanie strategicznych jednostek biznesowych Identyfikowanie łańcucha wartości w strukturze firmy Modelowanie procesów biznesowych Dzień drugi Sesja 2: Podstawy analiz strategicznych i organizacja działu strategii Część wykł adowa: Projekt typu Competitive Intelligence Organizacja procesu gromadzenia danych i analiz strategicznych Cykl analityczny potrzeby, zakres, dane, analiza danych, wnioskowanie, rozpowszechnianie Źródła danych do analiz strategicznych Jakość i wiarygodność danych Analogia, dedukcja, indukcja, ekstrapolacja, intrapolacja Klasyczne metody analiz strategicznych Wyzwania i ryzyka w procesie analiz strategicznych Kompetencje analityka biznesowego Analiza kluczowych czynników sukcesu KSF Analiza makro-otoczenia PEST Analiza otoczenia konkurencyjnego wg M.Portera Analizowanie łańcucha wartości firmy Value Chain

15 mini MBA dla MŚP 15 Analiza portfelowa BCG Matrix Analiza cyklu życia produktu PLC Analiza atutów, słabości, szans i zagrożeń SWOT Analiza przyczynowo-skutkowa Funkcje działu strategii w strukturze organizacyjnej firmy Organizacja i zadania działu strategii Część warsztatowa: Analiza KSF Analiza PEST Analiza pięciu sił wg M.Portera Analiza SWOT Techniki pracy grupowej TQM Dzień trzeci Sesja 3: Planowanie i monitorowanie strategii firmy Część wykł adowa: Definiowanie wizji rozwoju i misji firmy Analiza przykładów misji i wizji rozwoju firmy Ustalanie głównych i pośrednich celów strategicznych Główna sekwencja strategicznych celów firmy Zasada SMART i jej implikacje Kaskadowanie strategicznych celów i zarządzanie przez cele MBO Charakterystyka głównych typów strategicznych planów działania Przykłady strategicznych celów i powiązanych z nimi strategicznych planów działania Zasady budżetowania strategii firmy Strategiczne systemy kontroli funkcjonowania firmy Kluczowe mierniki działalności operacyjnej firmy KPIs Mierniki operacyjne vs. mierniki strategiczne EBITDA i inne podstawowe wskaźniki finansowe Mapowanie strategii firmy Monitorowanie strategii z pomocą zrównoważonej karty wyników BSC Zasady budowania zrównoważonej karty wyników Część warsztatowa: Formułowanie wizji rozwoju i misji firmy Mierzenie jakości działalności usługowej firmy Mapowanie strategicznych celów Konstruowanie zrównoważonej karty wyników Dzień czwarty Sesja 4: Praktyczne aspekty zarządzania projektami Część wykł adowa: Charakterystyka strategicznych planów działania Projekt i zarządzanie projektem Podstawowe wymiary projektu zakres, czas, zasoby Analiza ekonomicznej opłacalności projektu business case

16 16 Oferta szkoleniowa Czysty projekt, projekt w strukturze funkcjonalnej i matrycowej Charakterystyka zarządzania projektem wg metodyki PMI-BOK Charakterystyka procesu zarządzania projektem wg metodyki Prince2 Interesariusze przedsięwzięcia projektowego Organizacja zespołu projektowego Zasada planowania projektu w oparciu o produkty projektu Kryteria akceptacji wykonanych prac projektowych Zarządzanie jakością w projekcie Struktura zadań w ramach przedsięwzięcia projektowego WBS Planowanie w oparciu diagram sieciowy Ścieżki krytyczne w strukturze projektu Harmonogramowanie zadań Gantt Chart Karta projektu i plan projektu (dokument inicjujący projekt) Matryca odpowiedzialności Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w projekcie Plan komunikacji Rozwijanie nowego produktu Część warsztatowa: Analiza uzasadnienia biznesowego projektu Planowanie projektu Dzień piąty Sesja 5: Restrukturyzacja i zarządzanie zmianą organizacyjną Część wykł adowa: Doniosłość zmian organizacyjnych (transformacji i restrukturyzacji) Powiązania planowania zmiany z planowaniem strategicznym Podstawowe pojęcia i terminologia w sferze zarządzania zmianą Podstawowe typy procesów restrukturyzacyjnych Rozróżnienie technicznych i ludzkich aspektów zarządzania zmianą Struktura procesu zarządzania zmianą organizacyjną Plan zmiany organizacyjnej struktura i zasady planowania Zespół zarządzania zmianą vs. zespoły projektowe Uczestnicy zmiany sponsor, agent zmiany, menedżerowie, pracownicy Plan zasobów kapitałowych w procesie zarządzania zmianą Analizowani i optymalizowanie procesów oraz struktur organizacyjnych Pasywne postawy w procesie zarządzania zmianą i ich przyczyny Reakcje psychologiczne pracowników na zmiany model E.Kubler-Ross Indywidualne podejście do zmian pracowników model ADKAR Osiąganie świadomości, zrozumienia, akceptacji i zaangażowania w zmiany Socjotechniki w procesie zarządzania zmianą organizacyjną model J.Kotter a Dziesięć strategii skutecznego angażowania w zmiany Komunikacja w zarządzaniu zmianą narzędzia i cele Fundamentalne zasady w procesie komunikacji Role liderów i menedżerów w procesie zarządzania zmianą Zasady kształtowania właściwej kultury korporacyjnej Kluczowe czynniki sukcesu w procesie zarządzania zmianą Typowe przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu zmian organizacyjnych

17 mini MBA dla MŚP 17 Część warsztatowa: Identyfikowanie kluczowych projektów strategicznych Planowanie komunikacji w procesie zmiany Organizowanie zespołu zarządzania zmianą organizacyjną

18 18 Oferta szkoleniowa SYLWETKA TRENERA Tomasz Domań ski jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i organizacji zarządzania. Wyróżnia go interdyscyplinarne wykształcenie (techniczne, prawnicze i biznesowe) oraz doświadczenie zawodowe, pozwalające zarządzać złożonymi przedsięwzięciami projektowymi, wymagającymi koordynacji licznych aspektów biznesowych, technicznych i prawnych, a także skutecznego negocjowania wielostronnych porozumień oraz współpracy z organami regulacyjnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc przez wiele lat obowiązki doradcy Prezesa Zarządu oraz dyrektora Biura Rozwoju Biznesu w Polskiej Telefonii Cyfrowej (Grupa T-Mobile), a także doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w biznesie, consultingu oraz w sektorze publicznym. Był także aktywnie zaangażowany w pracę licznych organizacji typu non-profit. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego (prawo gospodarcze) oraz University of the State of New York (MBA, marketing, zarządzanie systemami informacyjnymi). Swoją wiedzę pogłębiał na podyplomowych studiach w Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Łódzkim, Brytyjskim Instytucie Finansów oraz MCTC w Hajfie. Uczestniczył w licznych profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez renomowane instytucje edukacyjne w kraju i zagranicą m.in. George Washington University, Management Center Europe, Institute for International Research, SAS Institute, EuroFinance oraz CRM/APM Group. Posiada certyfikaty PM-BOK i Prince2. Doświadczenie trenera i wykładowcy gromadził prowadząc szkolenia dla biznesu i jednostek administracji publicznej, a także wykładając przedmioty Strategic Management, Operations Management i Organizational Behavior w programach studiów BA i MBA, realizowanych przez University of Wales oraz University of Wisconsin. Jest autorem metodycznego podręcznika z zakresu strategicznego planowania lokalnego rozwoju gospodarczego, a także publikacji w dziedzinie zarządzania oraz nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

19 mini MBA dla MŚP 19 Logistyka szkoleń Oferujemy organizację szkoleń na zasadzie end2end,biorąc na siebie pełny zakres zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia. Możliwe jest także organizowanie szkoleń w układzie partnerskiej współpracy bezpośrednio z zainteresowaną firmą lub z organizacjami samorządu gospodarczego. W zależności od Państwa oczekiwań, część logistyczna szkolenia może być obsługiwana przez nas, bezpośrednio przez uczestniczącą w szkoleniu firmę, bądź pośredniczącą organizację samorządu gospodarczego. Szkolenie może odbyć się w Państwa siedzibie albo w innej, dogodnej dla Państwa lokalizacji. W ramach oferowanej u s ł ugi szkoleniowej gwarantujemy: pełne dostosowanie tematyki szkoleń do potrzeb uczestników szkolenia; doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera; starannie przygotowane materiały szkoleniowe; profesjonalne techniki szkoleniowe i metody pracy; realizację szkoleń w dogodnym dla uczestników miejscu i czasie; miłą i fachową obsługę pracowników naszego biura na każdym etapie współpracy; dyplom ukończenia szkolenia. W ramach logistycznej obsł u g i szkoleń: przedstawiamy kilka propozycji obiektów, w których może odbyć się szkolenie; zapewniamy pełną obsługę cateringową w trakcie szkolenia; organizujemy transport na miejsce szkolenia oraz powrót po szkoleniu; ubezpieczamy uczestników na czas wyjazdu na szkolenie; proponujemy jak atrakcyjnie wypełnić wolny czas po zajęciach szkoleniowych; zapewniamy liczne zajęcia rekreacyjne odpowiednio do preferencji uczestników; dostosowujemy się do wszystkich Państwa potrzeb, wytycznych i oczekiwań. Ze względu na duża liczbę wariantowych opcji organizacji szkoleń i możliwości układania współpracy, uprzejmie prosimy o bezpoś redni kontakt. Jesteś my do Pań stwa dyspozycji! Elżbieta Zwolak Specjalista ds. Organizacji Szkoleń Tel. kontaktowy: Mail: AVENHANSEN Sp. z o. o. ul. Kronikarza Galla 4 lok Kraków

20 20 Oferta szkoleniowa REFERENCJE Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mota-Engil Polska S.A. AGRO-MAN Sp. z o. o. OKMAR - PLASTIK Marek Szczypka AKCENTA CZ a.s. PartnerTech Sieradz Sp. z o.o. ATLANTA Poland SA Poczta Polska S.A. BKPPT Bełchatów Politechnika Krakowska BIATEL S.A. Centrum Transferu Technologii BIO-TECH Consulting Sp. z o. o Polski Związek Niewidomych Cargill (Polska) Sp. z o.o. Okręg Małopolski Centrum Projektów Europejskich Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Centrum Techniczne DELPHI ROPS Województwa Śląskiego DGA S.A. REGIS Sp. z o.o. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych RWE Systems Poland Sp. z o. o i Autostrad - Skarb Państwa Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego IMPRESS Sp. z o. o Urząd Marszałkowski w Łodzi INVENTRONICS Sp. z o. o Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Urząd Miasta Krakowa - Wydział Organizacji i Nadzoru JUREKO S.A. Urząd Miejski w Grudziądzu Krajowy Rejestr Długów Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie MERCURY ENGINEERING PRS WSCHÓD Sp. z o. o. POLSKA Sp. z o. o. WYG International Sp. z o. o MGGP S.A. Zakład Maszyn Górniczych Ministerstwo Infrastruktury GLINIK Sp. z o.o. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ZOBAL Zakład Obróbki Aluminium Zapraszamy do współ pracy!

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ civil SERVANT 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI Studia podyplomowe na kierunku ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI Kierownik studiów Tomasz Domański Profil słuchacza: Studia podyplomowe przeznaczone są w szczególności dla pracowników i menedżerów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 175 miejsc edycja 2015 Wiedza najlepiej wspiera doświadczenie Advanced General General Management Program Basic Uznany program rozwoju menedżerów praktyków,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DODATKOWE CERTYFIKATY BRANŻOWE CERTYFIKOWANE KURSY

Bardziej szczegółowo

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University Northampton University 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów 2 Master of Business Administration WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING marzec/maj 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo