TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

Transkrypt

1 TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2

3 civil SERVANT 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami w administracji publicznej rządowej i samorządowej. Program jest adresowany do średniej i wyższej kadry zarządzającej jednostek administracji publicznej oraz radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Oferuje poszukiwaną wiedzę, która łączy aspekty prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania. W atrakcyjnej formule edukacyjnej przekazuje pakiet kompetencji, które są niezbędne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania nowoczesnej administracji publicznej oraz ustalania i wprowadzania w życie planów lokalnego, zrównoważonego rozwoju. Udział w szkoleniach posiada także szczególną wartość dla wywodzących się z rozmaitych środowisk zawodowych radnych. Pozwala im na przyswojenie podstawowych pojęć oraz zasad zarządzania wielowymiarową strukturą, jaką jest lokalna wspólnota samorządowa na poziomie gminy, powiatu i regionu. Oferowane szkolenia są atrakcyjną alternatywą oraz dopełnieniem programów akademickich kształcących specjalistów z zakresu prawa administracyjnego, planowania przestrzennego, zarządzania inwestycjami publicznymi, gospodarki komunalnej oraz innych specjalności związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Tematyka i struktura szkoleń została opracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń autora związanych z wykonywaniem zadań w administracji rządowej i samorządowej (lokalnej, wojewódzkiej i centralnej), a także w nowoczesnym międzynarodowym biznesie, konsultingu, szkolnictwie wyższym oraz w organizacjach pozarządowych. Program został sprawdzony w licznych szkoleniach otwartych i zamkniętych organizowanych od kilkunastu lat we współpracy z jednostkami administracji publicznej, a także Agencją Rozwoju Komunalnego, USAID, EBOR, ICMA, UNDP, samorządowymi stowarzyszeniami oraz uczelniami. Wielokrotnie uzyskiwał najwyższe oceny uczestników szkoleń rekrutujących się ze średniej i wyższej kadry kierowniczej urzędów oraz radnych rad gmin, powiatów i samorządowych województw. Nawiązanie bezpośredniej współpracy z trenerem pozwala na znaczne obniżenie kosztów szkoleń, bez jakichkolwiek strat na ich jakości. Korzystne opcje cenowe i podatkowe pozwalają na obniżenie kosztów o około 30-50% w stosunku do podobnych szkoleń oferowanych przez stacjonarne firmy szkoleniowe. Z wyrazami szacunku,

4 4 Szkolenia dla administracji publicznej Idea programu civil Servant Idea programu szkoleniowego odwołuje się do pryncypiów apolitycznej służby cywilnej, ale nie zawęża kręgu swoich adresatów jedynie do grupy pracowników administracji rządowej. Obejmuje swym kręgiem także instytucje samorządu terytorialnego pracowników samorządowych oraz radnych wykonujących swój mandat w interesie publicznym. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej stanowi: "W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną oraz określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju". Rolą służby cywilnej, a myśląc szerzej wszystkich pracowników i współpracowników licznych administracji publicznych, jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania państwa, niezależnie od aktualnego układu sił politycznych i zmian na najwyższych szczeblach władzy. Sprawność taką może zapewnić jedynie stabilna i dobrze przygotowana zawodowo kadra urzędnicza profesjonaliści, rzetelnie i bezstronnie wykonujący swoje obowiązki. Jakość życia mierzona jest stopniem zaspokojenia ludzkich potrzeb indywidualnych i zbiorowych. Im szerszy zakres ich zaspokojenia, tym wyższy poziom jakości życia. Proces stymulowania zrównoważonego rozwoju (polegający na zachowaniu równowagi pomiędzy zaspokajaniem potrzeb w sferze społecznej, gospodarczej i ekologicznej) powinien być umiejętnie moderowany począwszy od szczytów władzy i administracji, po najmniejsze jej ogniwa w terenie. Brak profesjonalizmu i etyki w działaniach aparatu państwa nieuchronnie prowadzi do fasadowości instytucji ochrony prawa, korupcji, wyzysku, dominacji oligarchicznych grup interesów, degradacji środowiska naturalnego, ubożenia społeczeństwa oraz upadku wartości kulturowych. Budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego instytucji, a przede wszystkim zadowolenie społeczeństwa to najważniejsze cele i zadania, które powinni wypełniać członkowie szeroko pojmowanego korpusu służby cywilnej. Muszą oni nieustannie doskonalić swoje umiejętności aby sprostać współczesnym wyzwaniom i przemianom. Swoją postawą etyczną oraz profesjonalizmem powinni przyczyniać się do budowania pozytywnego wizerunku urzędnika, czyli osoby posiadającej odpowiednią wiedzę i umiejętności, jakie są niezbędne do sprawnego działania na rzecz społeczeństwa.

5 civil SERVANT 5 PROGRAM civil SERVANT Aby plan rozwoju mógł się powieść, należy podjąć różnorodne działania strategiczne wzmacniające mocne strony, przeciwdziałające słabym punktom, bazujące na możliwościach i neutralizujące zagrożenia. Sukces tych działań zależy od dostępności zasobów, które można sklasyfikować w trzech podstawowych kategoriach: pieniądze, jakość zarządzania oraz poparcie społeczności. (Don Morrison). S t r u k t u r a o f e r t y s z k o l e n i o w e j Program jest k l a m r ą, która spina w uporządkowaną całość wiele zagadnień związanych z zarządzaniem w jednostkach administracji publicznej. Ze względu na specyfikę zadań dwóch podstawowych sfer administracji publicznej - r z ą d o w e j i s a m o r z ą d o w e j, program szkoleniowy jest podzielony na trzy główne części, które mogą być oferowane jako pojedyncze szkolenia lub łącznie jako skalowalny, rozłożony w czasie program budowania kompetencji kierowniczych. Podział programu na trzy moduły o różnym stopniu szczegółowości prezentowanej tematyki pozwala na elastyczne dostosowanie treści i formy szkoleń do potrzeb uczestników. Część pierwsza to ogólne wprowadzenie do metodyki zarządzania strategicznego w jednostkach administracji publicznej. Przeznaczona jest zarówno dla jednostek administracji rządowej, jak i samorządowej. Druga cześć adresowana jest przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Prezentuje zarządzanie strategiczne jako podstawowe narzędzie stymulowania zrównoważonego, lokalnego rozwoju. Trzecia część prezentuje praktyczne aspekty zarządzania projektami w oparciu o metodyki Prince2 oraz PMI-BOK, znajdujące zastosowanie zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej. Moduły szkoleniowe Wprowadzenie do zarządzania strategicznego w administracji publicznej Strategiczne planowanie lokalnego, zrównoważonego rozwoju Czas trwania Typ szkolenia 1 dzień otwarte lub zamknięte 2 dni otwarte lub zamknięte Praktyczne aspekty zarządzania projektami 2 dni otwarte lub zamknięte Każdy moduł szkoleniowy może być poszerzony (opcjonalnie) o dodatkowy dzień warsztatowy, mający na celu ugruntowanie prezentowanej wiedzy i umiejętności. W przypadku szkoleń zamkniętych, dodatkowy dzień może być przeznaczony na indywidualne k o n s u l t a c j e związane z problematyką funkcjonowania uczestniczącej w szkoleniu jednostki administracji publicznej. Szczegółowa charakterystyka modułów szkoleniowych została przedstawiona w następnych częściach niniejszej oferty.

6 6 Szkolenia dla administracji publicznej C e l e p r o g r a m u s z k o l e n i o w e g o Celem oferowanego programu warsztatowo-szkoleniowego jest wprowadzenie uczestników w problematykę strategicznego zarządzania w jednostkach administracji publicznej oraz zaprezentowanie właściwych dla tej dziedziny zasad, koncepcji, rozwiązań metodycznych i narzędzi. Jakkolwiek administracja publiczna funkcjonuje w odmiennych warunkach niż komercyjne jednostki gospodarcze, to zasady i rozwiązania metodyczne z zakresu zarządzania w obu sektorach są do siebie bardzo zbliżone. W obu sektorach zarządzanie strategiczne jest podstawowym sposobem osiągania priorytetowych celów rozwojowych, dzięki optymalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów. W biznesie zasobów prywatnych, w administracji zasobów publicznych. Po ukończeniu programu uczestnicy uzyskują użyteczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności, które pozwolą im na: zrozumienie terminologii oraz koncepcji związanych z zarządzaniem strategicznym w jednostkach administracji publicznej; zrozumienie znaczenia strategii w kontekście dążenia do optymalnego wykorzystania publicznych zasobów majątkowych dla jak najlepszego zaspokojenia potrzeb społeczeństwa; identyfikację kluczowych grup interesariuszy (klientów) władzy i administracji publicznej oraz prowadzenie analiz lokalnych uwarunkowań rozwojowych; wdrożenie zasad stymulowania zrównoważonego rozwoju, w praktyce funkcjonowania jednostek administracji publicznej; zrozumienie szczególnego znaczenia sektora gospodarczego, mechanizmów jego funkcjonowania oraz zasad wspierania jego rozwoju; metodyczne planowanie i wdrażanie strategii działania w jednostkach administracji publicznej; prowadzenie efektywnych konsultacji społecznych oraz skutecznej współpracy z ekspertami i firmami komercyjnymi w procesie planowania i wdrażania strategicznych planów działania; nawiązanie efektywnej współpracy w ramach publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP); zrozumienie powiązań strategicznego planowania z planowaniem przestrzennym i praktyczne ich wykorzystanie; ustalanie realistycznych strategicznych celów, ich kaskadowanie oraz projektowanie odpowiednich strategicznych planów działania z wykorzystaniem map strategii oraz zrównoważonych karty wyników; analizowanie i prognozowanie dochodów budżetowych oraz wieloletnie programowanie inwestycji publicznych, a także pozyskiwanie finansowania inwestycji z rozmaitych źródeł; skuteczne zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PM-BOK oraz PRINCE2; zrozumienie zasad zarządzania procesowego w jednostkach administracji publicznej oraz ulepszanie ich struktur organizacyjnych w oparciu procesową organizację pracy; efektywne zarządzanie zmianami, włączając w to świadome przyjmowanie ról liderów i menedżerów oraz kształtowanie ładu i kultury organizacyjnej; efektywne wykorzystanie narzędzi elektronicznych do podniesienia sprawności funkcjonowania jednostek administracji publicznej. M e t o d y p r a c y Wykorzystywane w czasie szkoleń metody pracy pozwalają na łatwe przyswojenie zarówno treści teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych. Wykłady są przejrzyste oraz bogato ilustrowane multimedialnymi prezentacjami. Zajęcia warsztatowe prowadzone są z pomocą studiów przypadków, konspektów, formularzy i arkuszy kalkulacyjnych. Terminologia fachowa prezentowana jest w języku polskim i angielskim, co stanowi o dodatkową, unikalną wartość oferowaną uczestnikom szkolenia. Optymalna liczebność grupy uczestników pozwalająca na efektywne prowadzenie zajęć warsztatowych to osób. Zastrzeżenie to nie jest istotne w przypadku ograniczenia szkolenia jedynie do części wykładowej.

7 civil SERVANT 7 Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie. Peter Drücker

8

9 civil SERVANT 9 Moduł 1: WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zarządzanie strategiczne to sztuka analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie zasobów, jakimi dysponuje administracja publiczna dla osiągania jak najwyższego poziomu zaspokojenia zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb społeczeństwa. To sztuka, której opanowanie może mieć krytyczne znaczenie w okresie kryzysu i konieczności radykalnego ograniczenia wydatków publicznych. Forma: s z k o l e n i e o t w a r t e l u b z a m k n i ę t e Czas trwania: 1 d z i e ń (8 godzin) Metody pracy: w y k ł a d i z a j ę c i a w a r s z t a t o w e A d r e s a c i s z k o l e n i a Moduł szkoleniowy jest dostosowany do potrzeb osób związanych zawodowo zarówno z centralną i wojewódzką administracją rządową, jak i samorządową na poziomie gminy, powiatu i województwa. Adresatami tego modułu są w szczególności: radni gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, wyższa i średnia kadra kierownicza rządowej administracji centralnej i wojewódzkiej, wyższa i średnia kadra kierownicza administracji gminnej, powiatowej i regionalnej, pracownicy wydziałów strategii i kierownicy projektów, pracownicy instytucji współpracujących z administracją rządową i samorządową, firmy i organizacje zajmujące się rozwijaniem kompetencji pracowników w sferze administracji. C e l e s z k o l e n i a Szkolenie koncentruje się na zaprezentowaniu metod i narzędzi kierowania firmą, które są właściwe dla średniej i wyższej kadry zarządzającej. Ukazuje powiązania pomiędzy podstawowymi i wspomagającymi procesami biznesowymi na etapie analiz uwarunkowań rozwoju firmy, strategicznego planowania, ustalania i budżetowania zadań, zarządzania projektami strategicznymi oraz zarządzania zmianą organizacyjną. P r o g r a m s z k o l e n i a C z ę ś ć w y k ł a d o w a Klienci i interesariusze władzy; Zasady planowania strategicznego w jednostkach administracji publicznej; Ustalanie i kaskadowanie strategicznych celów; Mapowanie strategii i ustalanie strategicznych mierników; Ustalanie strategicznych planów działania; Tworzenie zrównoważonych kart wyników; Budżetowanie strategii; Wieloletnie programowanie inwestycji publicznych; Projektowanie struktur organizacyjnych i restrukturyzacje; Mapowanie i optymalizowanie procesów pracy; Zarządzanie zmianą.

10 10 Szkolenia dla administracji publicznej C z ę ś ć w a r s z t a t o w a Identyfikowanie interesariuszy władzy oraz ich potrzeb i oczekiwań; Identyfikowanie głównych i wspomagających obszarów funkcjonalnych; Metody analizy uwarunkowań realizacji strategicznych programów rozwoju; Techniki pracy grupowej i inne narzędzia TQM; Ustalanie i kaskadowanie strategicznych celów oraz planowanie zadań; Mapowanie strategii i konstruowanie zrównoważonej karty wyników (BSC).

11 civil SERVANT 11 Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania. Henry Ford

12 civil SERVANT 12 Moduł 2: STRATEGICZNE PLANOWANIE LOKALNEGO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Na to, aby samorząd nie był tylko formą decentralizacji administracji państwa, musi korzystać on z samodzielności. Jej warunkiem, podobnie jak w dziedzinie samorządu gospodarczego, jest samodzielność organizacyjna i finansowa. Zakres uprawnień przekazanych samorządowi przez państwo zależny jest od dojrzałości społeczeństwa. Korzystną stroną samorządu jest bliski, bezpośredni kontakt z obywatelami. Im niższy szczebel organizacji samorządowej, tym kontakt ten jest bliższy, lepsze rozumienie potrzeb, większa łatwość decyzji szczegółowych, dostosowania do warunków życia. Ale również wzrasta niebezpieczeństwo nadużyć finansowych i wyzysku słabszych jednostek przez jednostki silniejsze. (...) Samorząd musi korzystać z pewnego zakresu autonomii, ale jest on zależny również od dojrzałości społeczeństwa. Kontrola państwa musi więc być tym bardziej ścisła i wnikliwa, im młodsza jest organizacja samorządu w państwie i im niższa kultura społeczna. Kontrola państwa nie może jednak posunąć się zbyt daleko, gdyż usuwając zanadto drastycznie nieprawidłowości, łatwo doprowadzi do odebrania inicjatywy, śmiałości samodzielnych poczynań, sprowadzi stagnację i marazm. (Czesław Strzeszewski). Forma: s z k o l e n i e o t w a r t e l u b z a m k n i ę t e Czas trwania: 2 d n i (16 godzin) Metody pracy: w y k ł a d i z a j ę c i a w a r s z t a t o w e A d r e s a c i s z k o l e n i a Część programu adresowana do uczestników związanych zawodowo z administracją samorządową na poziomie gminy i województwa, a także radnych rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Adresatami tego modułu są w szczególności: radni gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, wyższa i średnia kadra kierownicza rządowej administracji centralnej i wojewódzkiej, wyższa i średnia kadra kierownicza administracji gminnej, powiatowej i regionalnej, pracownicy wydziałów strategii i kierownicy projektów, pracownicy instytucji współpracujących z administracją rządową i samorządową, firmy i organizacje zajmujące się rozwijaniem kompetencji pracowników w sferze administracji. C e l e s z k o l e n i a Szkolenie prezentuje narzędzia związane ze strategicznym planowaniem lokalnego zrównoważonego rozwoju. Koncentruje się na problematyce planowania i programowania działań związanych ze stymulowaniem lokalnej gospodarki, planowaniem przestrzennym oraz polityką inwestycyjną i finansową jednostek samorządu terytorialnego. Pozwala zrozumieć powiązania pomiędzy licznymi funkcjami kierowniczymi i decyzjami podejmowanymi na poziomie organów władzy stanowiącej i wykonawczej. Obok zagadnień związanych z planowaniem, wiele miejsca poświęca praktycznym aspektom planowania, budżetowania i realizacji przedsięwzięć projektowych związanych z wdrażaniem planów lokalnego zrównoważonego rozwoju. Planowanie bowiem ma sens tylko wtedy, gdy ustalone plany wprowadzane są następnie w życie.

13 civil SERVANT 13 P r o g r a m s z k o l e n i a C z ę ś ć w y k ł a d o w a : Transformacja ustroju Polski; Klienci i interesariuszy władzy; Zasady stymulowania zrównoważonego lokalnego rozwoju; Szczególne znaczenie gospodarki i zasady wspierania jej rozwoju; Metodyka strategicznego planowania lokalnego rozwoju: o Metody analiz lokalnych uwarunkowań rozwojowych; o Konsultacje społeczne i profesjonalna pomoc konsultacyjna; o Formułowanie raportu o stanie gminy / miasta / województwa; o Ustalanie strategicznych celów i opisywanie ich odpowiednimi miarami; o Mapowanie strategii i tworzenie zrównoważone kart wyników; o Analizowanie i prognozowanie finansów jednostki samorządu terytorialnego; o Wieloletnie programowanie inwestycji i budżetowanie zadaniowe; o Monitorowanie i aktualizowanie strategii lokalnego rozwoju; Źródła finansowania inwestycji publicznych; Zarządzanie projektami w jednostkach samorządu terytorialnego; Zarządzanie procesowe i projektowanie struktur organizacyjnych; Zarządzanie zmianą; Wykorzystanie technologii informacyjnych w samorządzie terytorialnym. C z ę ś ć w a r s z t a t o w a : Identyfikowanie interesariuszy lokalnej władzy oraz ich potrzeb i oczekiwań; Formułowanie składu Konwentu Rozwoju Gminy / Miasta / Województwa; Metody analizy uwarunkowań realizacji strategicznych programów rozwoju; Techniki pracy grupowej i narzędzia TQM; Ustalanie i kaskadowanie strategicznych celów oraz planowanie zadań; Mapowanie strategii i konstruowanie zrównoważonej karty wyników (BSC); Techniki planowania i zarządzania projektem; Wieloletnie programowanie inwestycji komunalnych.

14

15 civil SERVANT 15 Jeśli załoga i kapitan rozumieją się nawzajem, wtedy żadna wichura, czy sztorm nie przeszkodzą, aby doprowadzić statek do brzegu. Rudyart Kipling

16

17 civil SERVANT 17 Moduł 3: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRAKTYCE Niezależnie od realizowanej misji, wszystkie organizacje zaangażowane są w przedsięwzięcia projektowe, które są podstawowym narzędziem osiągania strategicznych celów. Wszystkie one posiadają także krótszą lub dłuższą listę kosztownych niepowodzeń w ich realizacji Forma: s z k o l e n i e o t w a r t e l u b z a m k n i ę t e Czas trwania: 2 d n i (16 godzin) lub 3 d n i (dodatkowy dzień warsztatowy) Metody pracy: w y k ł a d i z a j ę c i a w a r s z t a t o w e A d r e s a c i s z k o l e n i a Moduł szkoleniowy jest dostosowany do potrzeb osób związanych zawodowo zarówno z centralną i wojewódzką administracją rządową, jak i samorządową na poziomie gminy, powiatu i województwa. Adresatami tego modułu są w szczególności: radni gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, wyższa i średnia kadra kierownicza rządowej administracji centralnej i wojewódzkiej, wyższa i średnia kadra kierownicza administracji gminnej, powiatowej i regionalnej, pracownicy wydziałów strategii i kierownicy projektów, pracownicy instytucji współpracujących z administracją rządową i samorządową, firmy i organizacje zajmujące się rozwijaniem kompetencji pracowników w sferze administracji. C e l e s z k o l e n i a Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu organizowania, planowania, realizowania i zamykania projektu, pozwalających na minimalizację niepowodzeń w projektach, a w szczególności: zaprezentowanie projektu jako narzędzia realizacji strategicznych planów działania; przedstawienie kluczowych elementów popularnych metodyk Prince2 i PMI-BOK oraz synergii pomiędzy nimi; szczegółowa prezentacja procesów i podprocesów zarządzania projektem; przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu: o organizowania projektu i zespołu projektowego; o obliczania opłacalności projektu; o planowania opartego na produkcie; o budżetowania projektu; o zarządzania ryzykiem w projekcie; o zarządzania jakością w projekcie; o analizy interesariuszy projektu oraz relacji projektu z otoczeniem; o komunikacji w projekcie; o prowadzenia dokumentacji projektowej. zaprezentowanie zadań, organizacji i narzędzi biura projektów, omówienie głównych przyczyn niepowodzeń w projektach. Program szkolenia przygotowany został dla tych profesjonalistów, którzy są zainteresowani uzyskaniem praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Jego treść została skonstruowana w oparciu o kluczowe elementy dwóch popularnych i komplementarnych względem

18 18 Szkolenia dla administracji publicznej siebie metodyk PMI-BOK i Prince2. W warstwie procesowej projektu program szkolenia odwołuje się do metodyki Prince2, natomiast w zakresie planowania prezentuje techniki zaczerpnięte z metodyki PMI-BOK. Obok standardowych zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji projektu, wiele uwagi poświęca problematyce oceny uzasadnienia gospodarczego. Oferuje uczestnikom szkolenia między innymi praktyczne umiejętności prognozowania opłacalności inwestycji, obliczania okresu jej spłaty oraz szacowania rentowności projektu z uwzględnieniem utraty wartości pieniądza w czasie. Korzyści, jakie wynoszą uczestnicy szkolenia, polegają na nabyciu umiejętności organizowania i sprawnego prowadzenia złożonych przedsięwzięć projektowych, a w szczególności: ustalenia przejrzystych zasad realizacji projektów; osiągania lepszych efektów w krótszym czasie; optymalizowania wykorzystania zasobów projektowych; sprawnego obliczania parametrów finansowych uzasadnienia biznesowego projektu; ustalania priorytetów realizacji zadań projektowych; budżetowania projektu i ustalania zasad wykonywania budżetu projektu; usprawnienia wewnętrznej komunikacji w sferze realizacji projektów; poprawnego dokumentowania działań projektowych. P r o g r a m s z k o l e n i a C z ę ś ć w y k ł a d o w a : Zagadnienia wprowadzające Projekt w strukturze procesu zarządzania strategicznego Zarys historii zarządzania projektami Pojęcie projektu i zarządzania projektem Podstawowe wymiary i cechy projektu Cykl życia projektu vs. okres życia produktu Główne elementy metodyki PMI-BOK i Prince2 Organizacja projektu Główne poziomy zarządzania projektem Tolerancje w projekcie Struktury organizacyjne w projekcie Organizacja zespołu projektowego Role i zadania członków zespołu projektowego Kierownik projektu zadania i osobowość Siedem grzechów głównych w zarządzaniu projektami Planowanie projektu Model procesowy zarządzania projektem Procesy i podprocesy projektu wg metodyki Prince2 Etap przygotowania projektu Etap inicjowania projektu Produkty projektu Planowanie oparte na produktach Grupy zadań i paczki robocze Diagram następstwa produktów Diagram sieciowy (PERT) Obliczanie ścieżek krytycznych (CPM) Harmonogramowanie zadań projektowych (Gantt) Alokacja zasobów w projekcie Zasady budżetowania projektów Uzasadnienie biznesowe projektu Analiza zysków i strat w projekcie wdrożenia nowego produktu

19 civil SERVANT 19 Wskaźniki rentowności działalności operacyjnej firmy Okres spłaty inwestycji Opłacalność projektu z uwzględnieniem utraty wartości pieniądza w czasie Zarządzanie ryzykiem w projekcie Realizacja projektu Strategiczne zarządzanie projektem Sterowanie etapami realizacyjnymi projektu Etap wytwarzania produktów projektu Zlecanie zadań i odbieranie zadań Zarządzanie zakresem etapu realizacyjnego Zarządzanie jakością w projekcie Programy komputerowe zarządzania projektami Zamykanie projektu Przygotowanie projektu do zamknięcia Plan komunikacji i raportowanie w projekcie Określenie działań następczych Przegląd oceniający projekt Dokumentacja projektowa Standardowa dokumentacja zarządcza Struktura kluczowych dokumentów zarządczych Organizacja i archiwizowanie dokumentacji Nadzór i wsparcie dla projektu Biuro Projektów (PMO) C z ę ś ć w a r s z t a t o w a : Klasyfikowanie projektów Zagadnienia: podział projektów na podstawowe kategorie: projekty przełomowe, infrastrukturalne, ewolucyjne oraz projekty wsparcie klienta. Analiza opłacalności wprowadzenia nowego produktu na rynek Zagadnienia: przygotowanie założeń do wprowadzenia nowego produktu na rynek; segmentacja rynku; ocena popytu; strategia cenowa; ocena uzasadnienia biznesowego na podstawie 12-miesięcznej symulacji rachunku zysków i strat. Uzasadnienie biznesowe projektu Zagadnienia: obliczenie okresu spłaty inwestycji (Payback Period); ocena uzasadnienia biznesowego projektu na podstawie zdyskontowanej wartości zwrotu z inwestycji (NPV). Obliczanie czasów realizacji projektu Zagadnienia: ustalanie grup zadań i diagramu sieciowego (PERT); obliczanie ścieżki krytycznej z pojedynczym oszacowaniem czasu (CPM); obliczanie ścieżki krytycznej z potrójnym oszacowaniem czasu. Planowanie konferencji gospodarczej Zagadnienia: ustalanie formy realizacji projektu; organizowanie zespołu projektowego; identyfikowanie grup produktów projektu; ustalanie diagramu sieciowego (PERT); liczenie ścieżek krytycznych (CPM); przygotowanie harmonogramu zadań (Gantt Chart); opracowanie matrycy odpowiedzialności; przygotowanie rejestru ryzyk; przygotowanie planu komunikacji.

20 20 Szkolenia dla administracji publicznej

21 civil SERVANT 21 SYLWETKA TRENERA T o m a s z D o m a ń s k i jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie zarządzania strategicznego, zarządzania projektami oraz organizacji zarządzania. Wyróżnia go interdyscyplinarne wykształcenie (techniczne, prawnicze i biznesowe) oraz doświadczenie zawodowe, pozwalające zarządzać złożonymi przedsięwzięciami wymagającymi koordynacji licznych aspektów biznesowych, technicznych i prawnych, a także skutecznego negocjowania wielostronnych porozumień oraz współpracy z organami regulacyjnymi. Swoje umiejętności gromadził wykonując przez wiele lat zadania na wysokich stanowiskach menedżerskich w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, wojewódzkiej i centralnej. Posiada również wieloletnią praktykę w międzynarodowym biznesie w grupie T-Mobile Polska oraz w Narodowym Banku Polskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał także świadcząc usługi konsultingowe dla biznesu oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej. Był ponadto aktywnie zaangażowany w pracę licznych organizacji typu non-profit. W swojej działalności konsultingowej i szkoleniowej koncentruje się na problematyce planowania i wdrażania strategii, zarządzania projektami i programami, optymalizowania rozwiązań procesowych i organizacyjnych oraz zarządzania zmianą. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego (prawo gospodarcze) oraz University of the State of New York (MBA Marketing oraz Management Information Systems). Swoją wiedzę pogłębiał na podyplomowych studiach w Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Łódzkim, Brytyjskim Instytucie Finansów oraz MCTC w Hajfie. Uczestniczył ponadto w licznych profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez renomowane instytucje edukacyjne w kraju i zagranicą m.in. George Washington University, Management Center Europe, Institute for International Research, SAS Institute, EuroFinance oraz CRM/APM Group. Posiada certyfikaty PM-BOK i Prince2. Doświadczenie trenera i wykładowcy gromadził prowadząc szkolenia dla biznesu i jednostek administracji publicznej, a także wykładając przedmioty Strategic Management, Operations Management i Organizational Behavior w programach studiów BA i MBA, realizowanych przez University of Wales oraz University of Wisconsin. Jest autorem metodycznego podręcznika z zakresu strategicznego planowania lokalnego rozwoju gospodarczego, publikacji w dziedzinie zarządzania i nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz programów akademickich oferowanych przez Uczelnię Łazarskiego oraz AFiB Vistula w Warszawie.

22

23 civil SERVANT 23 Cena i zasady współpracy Szkolenie może być zakupione jako s z k o l e n i e o t w a r t lub z a m k n i ę t e dla ustalonej liczby uczestników. Ze względu na efektywność zająć warsztatowych, liczebność jednej grupy szkoleniowej nie powinna przekraczać 1 5 u c z e s t n i k ó w. Uczestnictwo 16 i większej liczby osób wymaga podziału na dwie oddzielne grupy szkoleniowe. Zastrzeżenie to nie jest istotne w przypadku ograniczenia szkolenia jedynie do części wykładowej. Poszczególne moduły szkoleniowe mogą być również zakupione jako element wewnętrznego, rozłożonego w czasie wewnętrznego p r o g r a m u d o s k o n a l e n i a k o m p e t e n c j i średniej, wyższej oraz rezerwowej kadry kierowniczej. Mogą być również prezentowane w formie s e s j i c o a c h i n g o w y c h lub jako element zamkniętych s e s j i s t r a t e g i c z n y c h. W przypadku pojedynczych zgłoszeń możliwy jest także udział zainteresowanych uczestników w s z k o l e n i a c h o t w a r t y c h organizowanych cyklicznie w Warszawie lub Krakowie. Stawki i zasady finansowania szkoleń podlegają uzgodnieniu w każdym indywidualnym przypadku. W ramach oferowanej współpracy gwarantujemy: identyfikację potrzeb uczestników oraz pełne dostosowanie tematyki szkolenia; dostosowanie treści szkolenia do specyfiki zadań i funkcjonowania danej jednostki administracji publicznej; ilustrację tematyki szkoleń obszernym, multimedialnym materiałem prezentacyjnym; bogate w treści informacyjne oraz starannie przygotowane graficznie materiały szkoleniowe; bogate doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera; profesjonalne techniki szkoleniowe i metody pracy warsztatowej; możliwość konsultacji w sprawach związanych z tematyką szkolenia; realizację szkoleń w dogodnym dla uczestników miejscu i czasie; kompetentną i miłą obsługę na każdym etapie współpracy; dyplom ukończenia szkolenia. Ze względu na duża liczbę wariantowych opcji organizacji szkoleń i możliwości układania współpracy, uprzejmie p r o s i m y o b e z p o ś r e d n i k o n t a k t. J e s t e ś m y d o P a ń s t w a d y s p o z y c j i!

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo