(Tekst jednolity zapytania ofertowego z obowiązujący od , w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, r. ul. Łucka 2/4/ Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z obowiązujący od , w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz stworzenie i administrowanie bazą projektów Grantu. I. ZAMAWIAJĄCY ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/ Warszawa Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest realizowane przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA USŁUGI 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnopromocyjnej Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym: Stworzenie i administrowanie portalem informacyjnym (online ową bazą projektów Grantu Blokowego); Zrealizowanie i emisja radiowego spotu reklamowego; Działania PR nakierowane na zaaranżowanie cyklu audycji radiowych związanych ze zrealizowanymi projektami FOP i FP; Zrealizowanie dwujęzycznej publikacji pamiątkowej składającej się z artykułów dotyczących zrealizowanych projektów FP. 2. Informacja o Grancie Blokowym Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest częścią programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej. Państwami beneficjentami są Polska oraz 11 innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej w latach Operatorem Grantu Blokowego jest firma ECORYS Polska sp. z o.o. Grant Blokowy składa się z dwóch Funduszy: Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) oraz Funduszu Partnerskiego (FP). Celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu 1

2 publicznym. Cel Funduszu Partnerskiego to promowanie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu lub podregionu. Łączna kwota przeznaczona na regranting w obu Funduszach to 29,8 mln franków szwajcarskich. W latach Operator Grantu Blokowego przeprowadził łącznie 8 naborów wniosków o dofinansowanie: 6 w ramach FOP oraz 2 w ramach FP. Efektem tych naborów jest dofinansowanie łącznie 358 projektów o różnorodnej tematyce, skierowanych do różnych grup docelowych (337 projektów FOP oraz 21 projektów FP). Beneficjentami Grantu Blokowego są podmioty z terenu całego kraju: organizacje pozarządowe (FOP) oraz jednostki samorządu terytorialnego i instytucje wraz z partnerami szwajcarskimi (FP). Więcej informacji o programie można znaleźć na oficjalnej stronie Informacje o dofinansowanych projektach znajdują się w zakładkach Nabory wniosków każdego z Funduszy. 3. Cele działań informacyjno-promocyjnych Nadrzędnym celem działań promocyjnych dla Grantu jest pokazywanie sposobów na osiąganie korzyści z aktywnej postawy obywatelskiej. Rezultaty zrealizowanych projektów zostaną wykorzystane jako przykłady - narzędzia, a kampania będzie odpowiadać na bieżące potrzeby odbiorców. Przede wszystkim celem projektowanych dodatkowych działań promocyjnych będzie pokazanie skuteczności nabytych kompetencji społecznych oraz wskazywanie możliwości ich bezpośredniego wykorzystania lub powielenia. Tak zrealizowane działania będą jednocześnie wspierać i realizować cele Grantu Blokowego. W ten sposób projektowana kampania promocyjna zrealizuje wyznaczone cele promocji Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: Poprawienie rozpoznawalności FOP poprzez zebranie jego rezultatów i zaprezentowanie ich środowisku organizacji pozarządowych oraz opinii publicznej; Utrwalenie rezultatów FOP; Zwiększenie aktywności beneficjentów FOP; Podsumowanie Programu; oraz cele Funduszu Partnerskiego: promowanie, tworzenie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi oraz tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy polskich i szwajcarskich władz lokalnych i regionalnych, instytucji, partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu lub podregionu; Zebranie i utrwalenie rezultatów Funduszu Partnerskiego i podsumowanie Programu. 4. Grupy docelowe kampanii: Główna grupa docelowa kampanii: ogół społeczeństwa, kobiety i mężczyźni, różnorodna grupa w wieku powyżej 20 r. ż, szczególnie z miast i miasteczek powyżej 20 tys. mieszkańców, o wykształceniu średnim i wyższym. Mają świadomość istnienia w Polsce różnych mechanizmów dotacyjnych oraz podstawową wiedzę dotyczącą sektora organizacji pozarządowych, ale nie dysponują pogłębioną wiedzą na temat roli 3 sektora w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, ani na temat działalności organizacji pozarządowych w ich okolicy. 2

3 Odbiorcy informacji o realizacji kampanii: media branżowe, media o charakterze opiniotwórczym i społecznym, przedstawiciele organizacji trzeciego sektora w Polsce. 5. Zadania do realizacji w ramach kampanii A) Założenia wstępne: głównym celem Grantu Blokowego jest aktywizacja i budzenie w różnych grupach docelowych poczucia odpowiedzialności obywatelskiej. To determinuje wybór narzędzi promocyjnych. Do zadań Wykonawcy należy przygotowanie planu i harmonogramu realizacji poszczególnych działań z wykorzystaniem zintegrowanego podejścia. Realizowany Grant Blokowy jest elementem zmiany społecznej i procesu: aktywizacji obywatelskiej stąd konieczność prezentacji różnorodnych kontekstów społecznych. Oznacza to także, że z punktu widzenia odbiorcy działań promocyjnych, podział grantu na zadania realizowane przez dwie odrębne grupy podmiotów (NGOs i samorządy) jest wtórny do jego nadrzędnego celu i jako taki nie powinien być podkreślany w promocji. Z punktu widzenia odbiorcy liczy się przede wszystkim cel działań i sens (atrakcyjnie zaprezentowany), a w drugiej kolejności - jaki typ organizacji wykonywał działanie. Z tego punktu widzenia wykorzystanie informacji o aktywnościach z obu Funduszy pod względem komunikacyjnym powinno być zintegrowane w zaplanowanych działaniach. Dla wszystkich produktów kampanii należy zastosować jedną linię graficzną uwzględniającą wytyczne w sprawie informacji i promocji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. B) Zadania do realizacji Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Stworzenie i administrowanie portalem informacyjnym (online ową bazą projektów) - Mapą projektów obywatelskich ma pokazać całokształt przedsięwzięcia jakim jest Grant Blokowy i stanowić źródło cennych i konkretnych informacji dla zainteresowanych osób niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektów. Mapa pokaże w jaki sposób Grant Blokowy przyczynił się do wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Będzie również cennym źródłem informacji dla mediów. Informacje ze zrealizowanych projektów będą mieć również walor edukacyjny dla nowego odbiorcy i pomogą mu zrealizować projekt na podstawie dobrych praktyk innych organizacji. W ten sposób mapa stanie się praktycznym narzędziem dla organizacji zainteresowanych działaniem na tym polu oraz drogowskazem dla wszystkich zainteresowanych tematyką aktywizacji obywatelskiej. Projekty zostaną zaprezentowane w podziale na regiony geograficzne, ale także skategoryzowane wedle osiągniętych wyników i wykonanych projektów, tak aby powstała tematyczna baza dobrych praktyk do rozwiązywanie konkretnych problemów z danych dziedzin. Zadania Wykonawcy: Wykonawca stworzy dwujęzyczny (w języku polskim i angielskim) portal poświęcony projektom (z)realizowanym w ramach FOP w formie bazy dofinansowanych projektów (rezerwacja domeny, stworzenie linii graficznej, zaprojektowanie i wykonanie funkcjonalności portalu). Wykonawca stworzy fiszkę każdego dofinansowanego projektu i umieści ją na mapie Polski. Fiszka projektu będzie zawierać podstawowe informacje dostarczone przez Zamawiającego (nazwa beneficjenta, wysokość dofinansowania, obszar tematyczny, grupa docelowa, streszczenie projektu) oraz dostarczone produkty dofinansowanych projektów (stworzone publikacje w formacie pdf, filmiki promocyjne, galerię zdjęć projektu). Fiszki zostaną stworzone na podstawie opisów o maksymalnej objętości do znaków dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca wykona tłumaczenie fiszek na potrzeby anglojęzycznej wersji strony. 3

4 Wykonawca we współpracy z Zamawiającym dokona atrakcyjnego skategoryzowania i usystematyzowania treści dla odbiorcy jako dobrej praktyki w zakresie rozwiązywania ciekawych zadań z danego obszaru tematycznego (np. Liderki wiejskie zobacz jak robią to inni) oraz wyposaży portal w narzędzia wyszukiwania pozwalające wyszukać projekty po ich lokalizacji, grupie docelowej, tematyce. O wybranych projektach Wykonawca zrealizuje dodatkowe materiały (w języku polskim i angielskim), które w atrakcyjny sposób przybliżą ich problematykę, ich realizatorów oraz odbiorców (np. reportaże, filmy promocyjne, wywiady z realizatorami czy uczestnikami projektu). Powstanie co najmniej 40 takich materiałów, a Wykonawca będzie sukcesywnie zamieszczał je na portalu. Portal zostanie wyposażony we wtyczki społecznościowe umożliwiające interakcje z użytkownikami (komentowanie, dzielenie się zamieszczonymi treściami). Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również moderowanie komentarzy przed ich opublikowaniem. Jednym z dodatkowych materiałów, które zrealizuje Wykonawca, będzie krótki klip promocyjny prezentujący przedsięwzięcie jakim jest Grant Blokowy. Wykonawca stworzy scenariusz ok. 3-minutowego klipu i zrealizuje go (wykorzystując własny materiał filmowy i/lub animacje, infografiki oraz materiały dostarczone przez Zamawiającego w tym zdjęcia lub materiały filmowe zrealizowane przez Beneficjentów Grantu Blokowego, zależnie od potrzeb scenariusza). Wykonawca przekaże Zamawiającemu spot na nośniku danych. Klip zostanie zamieszczony na portalu oraz w serwisach takich jak youtube czy vimeo. Wykonawca będzie promował portal wśród grupy docelowej kampanii poprzez pozycjonowanie strony oraz wśród mediów branżowych. Wykonawca zintegruje działania promujące portal z pozostałymi działaniami w ramach kampanii (portal zostanie uruchomiony przed rozpoczęciem emisji spotu radiowego oraz przed rozpoczęciem działań PR zmierzających do zaaranżowania audycji radiowych). Zrealizowanie i emisja radiowego spotu reklamowego - Wykonawca zobowiąże się do stworzenia scenariusza, produkcji i emisji 1 spotu reklamowego (czas trwania spotu ok. 30 sekund) promujących Grant Blokowy i portal Mapa projektów obywatelskich, w szczególności: Wykonawca opracuje i wyprodukuje spoty radiowe w standardzie umożliwiającym wielokrotną emisję na antenach rozgłośni radiowych. Wykonawca zapewnieni profesjonalną jakość wyprodukowanych spotów radiowych. Wykonawca zapewni kompleksowy montaż i udźwiękowienie spotów. Wykonawca zapewni łącznie min. 320 emisji spotu reklamowego na antenach regionalnych rozgłośni radiowych we wszystkich województwach. Sieć regionalnych rozgłośni radiowych, w których zostaną wyemitowane spoty reklamowe, musi spełniać następujące warunki: zrzeszać minimum 16 rozgłośni regionalnych, posiadać co najmniej jedną rozgłośnię regionalną w każdym z województw. Działania PR nakierowane na zaaranżowanie cyklu audycji radiowych - związanych ze (z)realizowanymi projektami organizacji, z udziałem beneficjentów i osób organizujących te działania: Wykonawca przygotuje plan komunikacji dla tego zadania. Wykonawca wykona działania nakierowane na zaaranżowanie audycji w wybranych stacjach radiowych w każdym województwie - w każdym minimalnie 1 do 2 audycji oscylujących wokół tematyki projektów obywatelskich (w trakcie których zostaną przeprowadzone krótkie konkursy dla słuchaczy odsyłające do Mapy projektów obywatelskich) oraz przygotuje 4

5 drobne nagrody (w formie atrakcyjnych gadżetów uwzględniających wytyczne dotyczące informacji i promocji w ramach SPPW). Wykonawca przygotuje osoby, które będą wypowiadać się na temat projektów (w zależności od stopnia doświadczenia w kontaktach z mediami). C) Zadania do realizacji Fundusz Partnerski Działania PR nakierowane na zaaranżowanie cyklu audycji radiowych - związanych ze (z)realizowanymi projektami partnerskimi, z udziałem beneficjentów i osób organizujących te działania: Wykonawca przygotuje plan komunikacji dla tego zadania. Wykonawca wykona działania nakierowane na zaaranżowanie audycji w 5 lokalizacjach wybranych przez Zamawiającego (będą to lokalizacje zbliżone do obszarów, na których realizowano projekty FP). Audycje na temat FP dopełnią audycje dotyczące FOP w taki sposób, aby średnio na każde województwo przypadły łącznie dwie audycje poświęcone FOP i/lub FP. Wykonawca wykona działania nakierowane na zaaranżowanie krótkich konkursów dla słuchaczy odsyłających do Mapy projektów obywatelskich oraz przygotuje drobne nagrody (w formie atrakcyjnych gadżetów uwzględniających wytyczne dotyczące informacji i promocji w ramach SPPW). Wykonawca przygotuje osoby, które będą wypowiadać się na temat projektów (w zależności od stopnia doświadczenia w kontaktach z mediami). Publikacja pamiątkowa - w celu zebrania i utrwalenia rezultatów FP Wykonawca stworzy i wyda dwujęzyczną publikację pamiątkową w formie albumu podsumowującego zrealizowane projekty Funduszu Partnerskiego. Album o objętości min. 80 stron będzie się składać z artykułów dotyczących zrealizowanych projektów oraz artykułu przybliżającego Fundusz Partnerski i zostanie wydrukowany w 300 egzemplarzach. Do Wykonawcy należy zaproponowanie i przygotowanie treści albumu na podstawie materiałów i informacji dostarczonych przez Zamawiającego, opracowanie graficzne (m.in. przy użyciu fotografii dostarczonych przez Zamawiającego oraz pozyskanych przez Wykonawcę), wykonanie tłumaczenia na język angielski, druk oraz dystrybucja albumu. Część materiału (fragmenty artykułów, zdjęcia, relacje uczestników) będzie sukcesywnie publikowana na stworzonym portalu Mapa projektów obywatelskich, zapowiadając cały materiał. Publikacja zostanie wydana drukiem nie później niż 31 marca 2015 roku na wysokiej jakości papierze ekologicznym. 6. Termin wykonania usługi: Usługa będzie realizowana w terminie od 15 października 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. Usunięto: 1 III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz którzy: 1. Spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli termin prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) przygotowali i zrealizowali: a. co najmniej 2 kampanie informacyjno-promocyjne o wartości powyżej PLN brutto; b. co najmniej 2 internetowe bazy danych. 5

6 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanego warunku na podstawie danych i informacji zawartych w załączniku nr 1 do złożonej oferty. 2. Spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. osób mających pełnić następujące funkcje w realizacji zamówienia: a. Zarządzający projektem - posiadający minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami i działaniami z zakresu promocji; b. Copywriter - posiadający minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w branży usług reklamowych na stanowisku związanym z tworzeniem konceptów i tekstów reklamowych; c. Media Planner/Buyer posiadający minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z planowaniem i/lub zakupem emisji w mediach; d. DTP Operator- posiadający minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w branży usług reklamowych na stanowisku związanym z projektowanie graficznym i obróbką komputerową materiałów graficznych do druku; e. Tester Aplikacji - posiadający minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym między innymi z testowaniem nowych aplikacji internetowych; f. Administrator Bazy - posiadający minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu bazami danych. Dopuszcza się sytuację, w której zaproponowana osoba spełniająca wymagane warunki, może pełnić więcej niż jedną funkcję w kampanii. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanego warunku na podstawie danych i informacji zawartych w załącznikach nr 2 i 3 do złożonej oferty. 3. Przed upływem terminu składania ofert wnieśli wadium w wysokości PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wymagania dotyczące wadium: Forma wadium: wadium musi być wniesione w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska SA, nr W tytule przelewu należy wpisać: wadium dot. zapytania na kampanię prom. Grantu Blokowego Termin i miejsce wniesienia wadium: ustalona kwota najpóźniej w dacie składania ofert musi się znaleźć na koncie Zamawiającego. Zwrot wadium: Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, gdy: a) Upłynie termin związania ofertą; b) Zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia; c) Unieważni postępowanie; d) Zamawiający zwróci wadium w ciągu trzech dni od daty pisemnego zgłoszenia wniosku przez Oferenta: a. Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 6

7 b. Który został wykluczony z postępowania; c. Którego oferta została odrzucona. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. IV. KRYTERIA OCENY OFERTY Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy: 20% cena oferty, 40% zaproponowana strategia komunikacyjna, 40% portal informacyjny (online owa baza projektów). Oferta powinna zawierać cenę brutto z podatkiem VAT. Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, którego oferta zdobędzie największą ilość punktów. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: Lp. Kryterium Liczba punktów (waga) 1. Cena 20 2 Zaproponowana strategia komunikacyjna Portal informacyjny (online owa baza projektów) 40 Razem: W ramach kryterium Cena Oferentowi zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru: cena najniższa liczba punktów oferty ocenianej = x 20 pkt cena oferty ocenianej 3. Kryterium Zaproponowana strategia komunikacyjna zostanie ocenione w skali punktowej do 40 pkt w oparciu o następujące kryteria: Ogólna ocena strategii maksymalnie 6 punktów, gdzie ocenione zostaną: wizja artystyczna przekazu kampanii oraz jej spójność 0-2 pkt, koncepcja kampanii 0-2 pkt, 7

8 intensywność kampanii i jej rozłożenie w czasie (oceniona zostanie sekwencja następowania po sobie zdarzeń w ramach kampanii oraz dopasowanie harmonogramu do wymogów Zamawiającego) 0-2 pkt. Zrealizowanie i emisja spotu radiowego maksymalnie 6 punktów, gdzie ocenione zostaną: propozycja scenariusza spotu jego nowatorstwo, wizja artystyczna 0-4 pkt, dostosowanie stylu spotu (lektor, podkład muzyczny) do tematyki i rangi Programu oraz grupy docelowej kampanii 0-2 pkt, Zaaranżowanie cyklu audycji radiowych maksymalnie 6 punktów, gdzie ocenione zostaną: plan działania 0-2 pkt, proponowane konkursy dla słuchaczy, w szczególności ich atrakcyjność i zbieżność z celami kampanii i Programu 0-2 pkt, propozycja przygotowania do wystąpień medialnych uczestników 0-2 pkt Layout publikacji pamiątkowej maksymalnie 4 punkty, gdzie ocenione zostaną: spójność, czytelność i przejrzystość layoutu 0-2 pkt, estetyka layoutu 0-2 pkt. Działania PR maksymalnie 7 punktów, gdzie ocenione zostaną: zasady i częstotliwość komunikacji z mediami 0-2 pkt, spójność i konsekwencja podejmowanych działań PR 0-2 pkt, dostosowanie zaproponowanych działań PR do celów kampanii 0-2 pkt, przedstawienie dziennikarzy branżowych, do których będzie kierowana komunikacja 0-1 pkt. Monitorowanie i ewaluacja skuteczności działań maksymalnie 4 punkty, gdzie oceniany będzie adekwatny do podjętych działań sposób oceny ich skuteczności. Propozycja działań dodatkowych maksymalnie 7 punktów, gdzie oceniona zostanie: oryginalność dodatkowo zaproponowanych działań 0-3 pkt, spójność dodatkowo zaproponowanych działań z pozostałymi elementami niniejszego zamówienia 0-2 pkt, uwzględnienie aspektu skutecznego zwiększania poziomu zaangażowania grupy docelowej kampanii 0-2 pkt. 4. Kryterium Portal informacyjny (online owa baza projektów) zostanie ocenione w skali punktowej do 40 pkt w oparciu o następujące kryteria: kompletność, funkcjonalność internetowej bazy projektów, łatwość nawigacji oraz intuicyjność poruszania się po stronie internetowej: 0-10 pkt, propozycja rozwiązań technicznych, w tym propozycja zarządzania i obsługi strony internetowej oraz bazy projektów 0 10 pkt. estetyka layoutu strony internetowej: 0-9 pkt. Proponowana lista słów kluczowych pozycjonowania portalu projektów obywatelskich w wyszukiwarkach 0-5 pkt 8

9 termin uruchomienia portalu punktów, gdzie ocenę najwyższą otrzyma oferta zawierająca najwcześniejszą datę oddania do użytku portalu, a pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie zmniejszoną o 0,5 punktu za każde dodatkowe 10 dni w porównaniu do oferty podającej najwcześniejszą datę oddania bazy. Oferta zawierająca datę o 120 lub więcej dni późniejszą od oferty podającej najwcześniejszą datę uruchomienia portalu otrzyma 0 punktów. 5. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Punkty otrzymane przez daną ofertę podczas oceny indywidualnej zostaną do siebie dodane. Wynik będzie liczbą punktów, jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium. 7. Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. 8. Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. V. ZAWARTOŚĆ OFERTY Kompletna oferta powinna zawierać: formularz ofertowy według załączonego wzoru oraz załączniki nr 1, 2, 3 wg załączonego wzoru, strategię komunikacji oraz 1 propozycję layoutu i rozwiązań technicznych na portalu (online owej bazie projektów), 1 propozycję scenariusza spotu radiowego, 1 propozycję layoutu publikacji - opracowane zgodnie z wymogami punktów II (Opis przedmiotu zamówienia) oraz IV (Kryteria oceny oferty), kserokopię aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) odpisu z właściwego rejestru / zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód wniesienia wadium (potwierdzenie przelewu). VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 oraz proponowaną strategią komunikacji, propozycją layoutu i rozwiązań technicznych na portalu (online owej bazie projektów), propozycją scenariusza spotu radiowego oraz propozycją layoutu publikacji oraz z wymaganymi dokumentami w terminie do (czwartek) do godz. 17 w Biurze Operatora Grantu Blokowego w Warszawie, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana: ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/ Warszawa Z dopiskiem: Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz stworzenie i administrowanie portalem informacyjnym (online ową bazą projektów) Usunięto: w terminie do (poniedziałek) do godz. 17 VII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 9

10 Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Karolina Malińska, tel. 22/ VIII. UWAGI KOŃCOWE 1. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożona oferta jest niekompletna, tj.: 1) nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy, 2) nie zawiera wszystkich części wymaganych wzorem oferty (zał. 1, 2 oraz 3), 3) nie załączono kserokopii odpisu z właściwego rejestru / zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oferta nie została podpisana, oferta została złożona po terminie, Oferent nie wniósł wymaganego wadium. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn. 4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania, ani z tytułu odrzucenia oferty. 5. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów jakie Oferent zawarł w swej ofercie. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji ze składającym ofertę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. 8. W szczególności, w związku z finansowaniem zamówienia z budżetu projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisywania umowy z Oferentem, jeżeli mimo przeprowadzenia negocjacji proponowana przez niego cena świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia przekracza kwotę przewidzianą na ten cel w budżecie projektu lub wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności związane z prowadzeniem Grantu Blokowego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 11. Szczegółowe warunki wykonywania zamówienia zostaną doprecyzowane w drodze umowy z Oferentem niezwłocznie po zakończeniu negocjacji. 10

11 Zapraszamy do współpracy Z poważaniem, Karolina Malińska 11

ZAPYTANIE OFERTOWE. Działania informacyjno - promocyjne realizowane będą w dwóch kampaniach informacyjnych:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Działania informacyjno - promocyjne realizowane będą w dwóch kampaniach informacyjnych: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

Data: 06.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/DWES/OST/FFW/2015

Data: 06.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/DWES/OST/FFW/2015 Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lublin, 12 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy 2-tygodniowej kampanii w podkarpackim radiu regionalnym, obejmującym swoim zasięgiem powiaty: niżański, stalowowolski, tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów Lądek Zdrój dnia 18.12.2014 r. Lokalna Grupa Działania Lutynia 24 57-540 Lądek Zdrój tel. 74 814 81 59 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy dotyczące realizacji kampanii

Bardziej szczegółowo

ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 20.08.2015 r. Zaproszenie do składania ofert

ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 20.08.2015 r. Zaproszenie do składania ofert ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 20.08.2015 r. ul. Solec 38 lok. 105 00-394 Warszawa Zaproszenie do składania ofert na organizację i promocję wydarzenia podsumowującego realizację Grantu Blokowego Szwajcarsko-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZAPYTANIE OFERTOWE

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 31 października 2012r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców realizuje projekt Elastyczni Nowocześni- Skuteczni. Elastyczne formy zatrudnienia szansą na sukces.. Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zamawiającego: Miasto Opole, ul. Rynek Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77. 2. Opis przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zamawiającego: Miasto Opole, ul. Rynek Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014 Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9, e-mail: ppdp_i.beno@dsw.edu.pl REGON: 93105667 NIP: 894-230-62-69 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 lutego 2016 r. GPR /16. Zapytanie ofertowe

Warszawa, 24 lutego 2016 r. GPR /16. Zapytanie ofertowe GPR- 402-4701-3/16 Warszawa, 24 lutego 2016 r. Zapytanie ofertowe 1. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy (z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30) informuje, że prowadzi postępowanie o

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące: Realizowane w ramach projektu Podniesienie kompetencji analitycznych, zawodowych i interpersonalnych studentów WSZiB w Krakowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, r. ul. Solec 38 lok Warszawa. Zaproszenie do składania ofert

ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, r. ul. Solec 38 lok Warszawa. Zaproszenie do składania ofert ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 08.02.2016 r. ul. Solec 38 lok. 105 00-394 Warszawa Zaproszenie do składania ofert na druk i dystrybucję gry planszowej o charakterze obywatelskim Partycypolis I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 17.03.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 na Analizę wdrożenia systemów B2B pt. Świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Utworzenie Klastra Energetyki Obywatelskiej Województwa Śląskiego

Utworzenie Klastra Energetyki Obywatelskiej Województwa Śląskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Katowice, 10.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż kwota określone w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej euro)

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż kwota określone w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej euro) Znak sprawy: ZP.272.1.4.2014 Jarosław, 17. 04. 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż kwota określone w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 30 000 euro) Powiat Jarosławski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 grudnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia

Warszawa, 30 grudnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia Warszawa, 30 grudnia 2013 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/ZO/ZWS/12/2013 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte na zasadach

Bardziej szczegółowo

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA Warszawa, 20 marzec 2012 r. UD-XVII-ZFE.042.79.1.2012 dot. opracowania projektu graficznego strony internetowej projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Lublin,21.02.2014r. PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Myślenice, dnia 07.06.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/8.4.2/2016

Myślenice, dnia 07.06.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/8.4.2/2016 Myślenice, dnia 07.06.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/8.4.2/2016 Przedmiot usługi: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Postaw na przyszłość-postaw na siebie, w ramach działania 8.4.2 RPO woj.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279854&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 28.05.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 na Wykonanie programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 e-mail: bonafides@op.pl Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją przez Akademię Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie projektu WEB

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją przez Akademię Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie projektu WEB Kraków, dn. 3 grudnia 2014r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Akademię Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie projektu WEB Design nowe kompetencje na rynku pracy współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, 16.01.2012 r. Znak postępowania: 5/TEO/AUiPE/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 POLIXEL Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 224M/11 60-166 Poznań NIP: 779-240-57-90 KRS: 0000421677 REGON: 302119233 Poznań, dnia 2 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 Tytuł Projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kurs Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu pn. Aktywny powiat cieszyński program

Bardziej szczegółowo

3) Projekt strony internetowej musi zawierać następujące działy informacji:

3) Projekt strony internetowej musi zawierać następujące działy informacji: Warszawa, 2 lutego 2012 r. dot. opracowania projektu graficznego, wykupienia domeny na czas trwania projektu tj. do 31 grudnia 2013 r., uruchomienia strony internetowej w ramach projektu Mój wybór moja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ergo.trzebnica.pl/14/24/przetargi.html Trzebnica: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Roźwienica: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014-2015 Numer ogłoszenia: 221740-2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 24 lipca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące działań promocyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica ROZEZNANIE RYNKU dla zamówień o wartości nie przekraczającej 20 000,00 netto PLN na realizację usługi stworzenia narzędzia/programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ z 5 2015-02-20 13:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ Sochaczew: Pomoc techniczna - działania informujące i promujące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r. GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o. 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29 REGON 356882180, NIP 6762278406 Kraków, dnia 04.04.2017 r. znak pisma: GHW/ZI/KJM-13/04/17 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na:

zaprasza do składania ofert na: Znak sprawy: OPS.252.30.2017 Paczków, dnia 19 czerwiec 2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze postepowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE Chełm, dnia 11.10.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty celem wyłonienia Wykonawców na poniżej opisany przedmiot zamówienia. 1. Zamawiający: Zespół Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 22 grudnia 2014 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Cykl publikacji promocyjnych poświęconych projektom transportowym w tygodnikach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr 4 z dnia 31 października 2014 roku

Zaproszenie do składania ofert nr 4 z dnia 31 października 2014 roku Zaproszenie do składania ofert nr 4 z dnia 31 października 2014 roku realizacji szkolenia umiejętności miękkich pt. Komunikacja interpersonalna w zespole w ramach Projektu pt. Staże dla studentów i współpraca

Bardziej szczegółowo

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kurs Florystyka w ramach projektu pn. Aktywny powiat

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opracowanie koncepcji kampanii społecznej realizowanej w ramach Projektu Predefiniowanego pn. Rodzina polska wolna od przemocy dla Programu Operacyjnego PL 14

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Gryfino, 14 listopad 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/4.4/2015 na dostawę i instalację oprogramowania do projektowania algorytmów sterowania maszynami

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/4.4/2015 na dostawę i instalację oprogramowania do projektowania algorytmów sterowania maszynami Tuczno, dn. 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/4.4/2015 na dostawę i instalację oprogramowania do projektowania algorytmów sterowania maszynami I. Przedmiot zamówienia W związku z realizacją projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Realizacja usług graficznych na potrzeby edukacji, promocji i informacji Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 23/2013 1

Zapytanie ofertowe nr 23/2013 1 Warszawa, 25.04.2013 Zapytanie ofertowe nr 23/2013 1 1. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Szczecin, dn. 27.06.2013 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) TOP-PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 9 lutego 2012 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Eksperta ds. merytorycznych w projekcie Zazielenienie Wyższej Szkoły Europejskiej.

Eksperta ds. merytorycznych w projekcie Zazielenienie Wyższej Szkoły Europejskiej. Kraków, dn. 15 maja 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku ze współrealizacją przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.25wog.wp.mil.pl Białystok: Roboty konserwacyjno naprawcze istniejących ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie tablic informacyjnych, drogą elektroniczną w okresie od dnia 15 marca 2013 r. do 22 marca 2013 r. W celu zapewnienia porównywalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Poznań, dnia 08.10.2014 r. Dane Beneficjenta: INNOVATIVEWEB IT SOLUTIONS Sp. z o. o. Ul. Stanisława Matyi 1/8, 61-586 Poznań NIP: 783 169 90 12, REGON: 302412105 ZAPYTANIE OFERTOWE Kryteria wyboru najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału: bip.pzh.gov.pl/public Warszawa: Opracowanie scenariuszy i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: BP/001/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: BP/001/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr: BP/001/2016 I. Zamawiający: NIP: 521-32-79-750 II. Informacje ogólne Warszawa, 09.05.2016 r. W dniu 09.05.2016 r. zamawiający wszczyna postępowanie ofertowe nr BP/001/2016 zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014 Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. w ramach projektu pt. Uruchomienie produkcji innowacyjnych puszek PET (pustych/z napojem) przeznaczonych do gorącego nalewu realizowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. ul. Mickiewicza 1A, Starachowice

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. ul. Mickiewicza 1A, Starachowice Starachowice, 21.11.2016 r. Zapytanie ofertowe dla wykładowców i/lub doradców dot. opracowania biznes planów do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń i doradztwa w ramach projektu "160 firm na start"

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwyciestwa 1, 44-100 Gliwice.

Nazwa i adres zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwyciestwa 1, 44-100 Gliwice. Oznaczenie sprawy: ZP.27.05.2013 Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o zapisy art. 701-705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego Polskie LNG S.A., ul. Ku Morze 1, 72-602 Świnoujście Biuro w Warszawie ul. Mszczonowska 4 bud. C 02-337 Warszawa www.polskielng.pl 2. Określenie trybu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl 1 z 6 2014-11-03 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl Warszawa: ZP/K/4/14 Dostawa bonów towarowych (znaków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wykonanie layout u systemu interaktywnej komunikacji w zakresie efektywności ćwiczeń dla użytkowniczek maszyn siłowych

Zapytanie ofertowe. na wykonanie layout u systemu interaktywnej komunikacji w zakresie efektywności ćwiczeń dla użytkowniczek maszyn siłowych Zapytanie ofertowe na wykonanie layout u systemu interaktywnej komunikacji w zakresie efektywności ćwiczeń dla użytkowniczek maszyn siłowych Warszawa, 11. 03. 2014 r. 1. Informacje o Zamawiającym Instytut

Bardziej szczegółowo

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uczelni Poznań, dnia 2017-03-17 r. Nr: 2/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze Indywidualne Warunki Zamówienia nie stanowią ogłoszenia o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Miejsce usługi: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, Siedlce.

Miejsce usługi: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, Siedlce. Warszawa, dn. 6 października 2011 r. Zapytanie ofertowe nr 9/POKL.05.04.02-00-818/10 I. Zamawiający Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA ul. Żytnia 16/31, 01-014 Warszawa NIP: 521-32-36-580 REGON:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 12.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający E.T. Ewa Tomczak ul. Pańska 21 93-427 Łódź NIP: 729-200-77-73 REGON: 472358322 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Zapytanie ofertowe 2. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR EFS-1/09.02.00-30-078/11 z dnia 05.09.2012 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR EFS-1/09.02.00-30-078/11 z dnia 05.09.2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR EFS-1/09.02.00-30-078/11 z dnia 05.09.2012 r. W ramach projektu: Nowe umiejętności nowe możliwości, współfinansowanego z Programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ROPS-III Kielce, ZAPYTANIE OFERTOWE

ROPS-III Kielce, ZAPYTANIE OFERTOWE ROPS-III.052.43.2016 Kielce, 2016-09-30 ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. NIP: 9591506120

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28. Goniądz: Usługa w zakresie wydruku materiałów reklamowych Numer ogłoszenia: 169694-2014; data zamieszczenia: 20.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo