WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ"

Transkrypt

1 WOMP CP-L/DA/333/5/10 Łódź, dnia 25 listopada 2010 roku Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, współmałżonków i dzieci pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi. WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiający przekazuje Wykonawcom odpowiedzi na zapytania złożone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z podaniem treści pytań. 1. SIWZ pkt 2 (str. 2) stanowi Brokerem Ubezpieczeniowym uczestniczącym w przygotowaniu procedury przetargowej i pośredniczącym przy zawieraniu umów ubezpieczenia OC i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego w oparciu o ustawę PZP, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem i na mocy zawartej umowy jest Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zapis wskazuje umocowanie Brokera do pośredniczenia w zawieraniu ubezpieczeń majątkowych a nie w zawieraniu ubezpieczeń na życie, które są przedmiotem niniejszego postępowania zatem brak możliwości spełnienia oczekiwań zawartych w Zał. 2 do SIWZ pkt. 1.7 (Str. 15) Wykonawca zapłaci Brokerowi prowizję brokerską w wysokości zwyczajowo przyjętej. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie powyższej kwestii. Zamawiający wyjaśnia Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Jaracza 19 jest brokerem ubezpieczeniowym uczestniczącym także w przygotowaniu procedury przetargowej i pośredniczącym przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, współmałżonków i dzieci pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi. 2. SIWZ pkt 11.4 (str. 3) precyzuje Wymagany okres realizacji zamówienia 36 miesięcy. Odmienne natomiast zapisy zawiera zał. 2 do SIWZ w pkt 2.4 (str. 16) oraz 2.9 (str. 17) wskazując okres ubezpieczenia 42 miesiące z podziałem na okres podstawowy 36 miesięcy i dodatkowy 6 miesięcy. Ponadto zapis 2 ust 1 umowy generalnej /załącznik nr 6 do SIWZ str. 35/ stanowi że podstawowy czas trwania umowy wynosi 36 miesięcy i nie wspomina o możliwości przedłużenia umowy podstawowej. Niezrozumiała jest intencja Zamawiającego w kwestii przedłużania umowy na kolejne 6 miesięcy. Wykonawca wnioskuje o ujednolicenia zapisu i wskazanie okresu 36 miesięcy jako okresu realizacji zamówienia. Intencją zamawiającego jest zawarcie umowy ubezpieczenia na okres 36 miesięcy. Zatem załącznik nr 2 do SWIZ pkt 2.4 (str. 16) otrzymuje brzmienie Okres ubezpieczenia 36 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji oraz pkt 2.9 (str. 17) otrzymuje brzmienie Początek odpowiedzialności wykonawcy rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, za który zostanie zapłacona przez Zamawiającego pierwsza składka za ubezpieczenie o ile przed rozpoczęciem tego miesiąca kalendarzowego złożone zostaną przez Zamawiającego następujące dokumenty:

2 - wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia - deklaracje przystąpienia - wykaz osób przystępujących do ubezpieczenia. Umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy. Zapis 2 ust. 1 umowy generalnej otrzymuje brzmienie Umowa ubezpieczenia obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, za który zostanie zapłacona pierwsza składka za ubezpieczenie przez kolejne 36 miesięcy. Polisa ubezpieczeniowa będzie wystawiona przez wykonawcę na okres 36 miesięcy. 3. Zał. 2 do SIWZ pkt 1.3 (str. 15) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił możliwość swobodnego wyboru ubezpieczenia przez każdego pracownika bez względu na liczbę ubezpieczonych w danym wariancie ubezpieczenia. Współmałżonkowie i dzieci mogą być ubezpieczeniu wyłącznie w tym samym wariancie co ubezpieczony pracownik. Wykonawca nie może określić minimalnej liczby osób ubezpieczonych w danym wariancie ubezpieczenia. Dodatkowo zapis Zał. 6 Umowa generalna par 2 ust 2 (str. 35) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy do ubezpieczenia przystąpi mniej niż 10% pracowników to Zamawiający i Wykonawca mają prawo skrócić czas trwania umowy na podstawie porozumienia stron. Wykonawca wnioskuje o zmianę wskaźnika procentowego na min 50% gdyż dotychczas u Zamawiającego ubezpieczeniem objętych jest 252 osób na 319 zatrudnionych czyli ok. 80%. Zatem nieuzasadnionym jest przyjmowanie tak rażąco niskiej partycypacji a przy zapisie jaki zaproponował Zamawiający Wykonawca opracowując kontrakt i kalkulując składkę zmuszony będzie wziąć pod uwagę minimalny wariant liczebności W kontekście zadanego pytania Zamawiający doprecyzowuje brzmienie pkt 1.2 zał. nr 2 do SIWZ (str. 15) pkt 1.2. załącznik nr 2 do SIWZ (str. 15) otrzymuje brzmienie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia. Zamawiający sugeruje, aby wykonawca dla kalkulacji składki przyjął, że do ubezpieczenia przystąpi minimum 50% zatrudnionych. Zamawiający nie określa wielkości grupy współmałżonków i pełnoletnich dzieci. Zamawiający sugeruje, aby wykonawca dla kalkulacji składki przyjął, że szacowana liczba współmałżonków i pełnoletnich dzieci to 5% pracowników Zamawiający sugeruje, aby wykonawca dla kalkulacji składki przyjął minimalną liczebność w poszczególnych wariantach 50 osób. W okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia mogą następować zmiany liczby osób ubezpieczonych Umowa generalna zał. nr 6 do SIWZ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy do ubezpieczenia w terminie 3 miesięcy od momentu wejścia w życie umowy ubezpieczenia przystąpi mniej niż 50% pracowników to Zamawiający i wykonawca mają prawo skrócić czas trwania umowy na podstawie porozumienia stron. 4. Zał. 2 do SIWZ pkt 2.9. (str. 17) i 2 ust 1 umowy generalnej (załącznik nr 6 do SIWZ str. 35) wskazuje się obowiązek Wykonawcy do wystawienia polisy ale nie jednej na cały okres realizacji zamówienia a z podziałem na 3 polisy opiewające na 12 miesięcy każda.. Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów 2 ust. 1 UMOWY oraz punktu 2.9 zał. 2 do SIWZ. Wystawienie polis ubezpieczeniowych na 3 okresy roczne jest zawarciem trzech odrębnych, następujących po sobie rocznych umów ubezpieczenia potwierdzonych odrębnymi polisami. Zawarcie każdej z tych trzech umów Zamawiający powinien poprzedzić przeprowadzeniem

3 kolejnego przetargu. W przeciwnym przypadku naraża się na zarzut celowego obejścia Ustawy pzp co na mocy art. 58 kc może prowadzić do uznania czynności za nieważną. Wnioskowany przez Wykonawcę zapis 2 ust. 1 UMOWY GENERALNEJ: Polisa ubezpieczeniowa będzie wystawiona na okres 36 miesięcy, zgodnie z okresem realizacji zamówienia określonym w pkt 11.4 SIWZ (str. 3), pkt 2.4 zał. 2 do SIWZ i 2.9 zał. 2 do SIWZ. Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy. Zamawiający dokonał stosownej korekty zapisu odpowiedź na pytanie nr Zał. 2 do SIWZ pkt 2.3 (str. 16) Wiek wstępu dotyczący pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci do 70 roku życia. Powyższe ograniczenie wiekowe nie będzie dotyczyć pracowników Zamawiającego, którzy przed przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia na życie byli objęci dotychczasowym grupowym ubezpieczeniem na życie funkcjonującym u Zamawiającego. Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie czy wiek 70 lat odnosi się rzeczywiście do wieku wstępu do ubezpieczenia czy do wieku końca odpowiedzialności oraz wnosi o uszczegółowienie końca odpowiedzialności w stosunku do osób powyżej wskazanego wieku. Wykonawca wnioskuje o rozważenie i przyjęcie następującego zapisu: wiek wstępu dotyczący pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci do 69 roku życia. Powyższe ograniczenie wiekowe nie będzie dotyczyć pracowników Zamawiającego, którzy przed przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia na życie byli objęci dotychczasowym grupowym ubezpieczeniem na życie funkcjonującym u Zamawiającego. Odpowiedzialność w stosunku do pracowników przystępujących do ubezpieczenia, którzy przekroczyli wiek 69 lat kończy się z upływem 12 miesięcy licząc od początku odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do danego ubezpieczonego. Zamawiający podtrzymuje zapis pkt 2.3 zał. 2 do SIWZ (str. 16). 6. Zał. 2 do SIWZ pkt 2.3 (str. 16) Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia do ubezpieczenia wszystkich pracowników, którzy przebywają w czasie składania deklaracji zgody na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich, pod warunkiem, że pracownicy byli ubezpieczeni w dotychczas funkcjonującej u zamawiającego umowie grupowego ubezpieczenia na życie. Wykonawca wnioskuje o uzupełnienie zapisu o zdanie Składka za ww. osoby będzie przekazana w terminie określonym w pkt 2.5 w ramach składki łącznej za całą grupę ubezpieczonych. Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i uzupełnia zapis pkt 2.2 zał. nr 2 do SIWZ. Za ostatnim zdaniem tego punktu dopisuje się Składka za ww. osoby będzie przekazana w terminie określonym w pkt 2.5 w ramach składki łącznej za całą grupę ubezpieczonych. 7. Zał. 2 do SIWZ pkt 2.9 (str. 17) Początek odpowiedzialności Wykonawcy rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, za który zostanie zapłacona pierwsza składka za ubezpieczenie. Wnioskodawca wnioskuje o uszczegółowienie zapisu: Początek odpowiedzialności Wykonawcy rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, za który zostanie zapłacona pierwsza składka o ile przed rozpoczęciem tego miesiąca kalendarzowego złożone zostaną przez Zamawiającego następujące dokumenty: - wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia; - deklaracje przystąpienia; - wykaz osób przystępujących do ubezpieczenia.

4 Zamawiający uszczegóławia zapis pkt 2.9 do SIWZ (str. 17) odpowiedź na pytanie nr Zał. 2 do SIWZ pkt 2.9 (str. 17) Wykonawca do zgłoszenia roszczenia nie będzie wymagał oryginału ani kopii deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Wykonawca wnioskuje o uzupełnienie zapisu po słowie ubezpieczenia chyba że zajdą okoliczności uniemożliwiające realizację świadczenia uzasadniające konieczność wglądu do dokumentu. Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i uzupełnia zapis pkt 2.11 przedostatnie zdanie otrzymuje brzmienie Wykonawca do zgłoszenia roszczenia nie będzie wymagał oryginału ani kopii deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia chyba, że zajdą okoliczności uniemożliwiające realizację świadczenia uzasadniające konieczność wglądu do dokumentu. 9. Zał. 2 do SIWZ pkt 2.13 (str. 18) oraz pkt 2.15 (str. 23) tabele obrazujące zakresu ubezpieczenia i wysokości świadczeń pojawia się pozycja Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego. Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli Trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku gdyż SIWZ nie zawiera definicji tego ryzyka, natomiast w zał. 2 do SIWZ pkt 3 (str. 24) znajduje się zapis dot. dopuszczalnych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy właśnie w przypadku świadczenia Trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Zamawiający potwierdza, iż w zał. nr 2 do SIWZ pkt 2.13 (str. 18) oraz pkt 2.15 (str. 23) chodzi o trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku. 10. Zał. 2 do SIWZ pkt 2.13 (str. 18) oraz pkt 2.15 (str. 23) tabele obrazujące zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń znajduje się pozycja Trwałe całkowite inwalidztwo i uszczerbek na zdrowiu wskutek NW czy należy ją rozumieć jako Trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku z odpowiedzialnością x% s. ub. za 100% uszczerbku na zdrowiu? Zał. nr 2 do SIWZ pkt 2.13 (str. 18) oraz pkt 2.15 (str. 23) Zamawiający potwierdza, że tak należy rozumieć zapis za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku wykonawca wypłaci określoną wysokość świadczenia (w I wariancie zł, w II wariancie zł. 11. Zał. 2 do SIWZ pkt 2.13 (str. 18) oraz pkt 2.15 (str. 23) tabela obrazująca zakres ubezpieczenia znajduje się pozycja Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego. Wykonawca wnioskuje o stosowną korektę zapisu w zał. 2 do SIWZ pkt 3 (str. 21) gdzie w opisie dopuszczalnych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności zamiast krwotoku śródmózgowego pojawia się pojęcie udaru mózgu Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu) na Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego. Zamawiający dokonuje korekty zapisów w zał. 2 do SIWZ pkt 3 (str. 24) Dopuszczalne ograniczenia i wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy zapis udar mózgu ulega zmianie na krwotok śródmózgowy. 12. Zał. 2 do SIWZ pkt 2.15 (str. 23) W tabeli prezentującej wymagane minimalne obligatoryjne wysokości świadczeń pakiet podstawowy wskazane jest świadczenie Ubezpieczenie na

5 wypadek operacji chirurgicznych z podanymi wartościami 1200 zł (w wariancie I) oraz 1500 zł (w wariancie II). Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wskazane wartości odnoszą się do jednostek operacji o najwyższej klasie. Intencją Zamawiającego jest wypłata świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych w wysokości 1200 zł (wariant I) oraz 1500 zł (wariant II) za każdą operację z załączonego do oferty wykazu operacji chirurgicznych zawierających minimum 400 operacji chirurgicznych, w tym obejmującego operacje chirurgiczne wymienione w pkt 2.8 zał. 2 do SIWZ (str. 16) bez dzielenia operacji chirurgicznych na klasy. 13. Zał. 2 do SIWZ pkt 3 (str ) Zamawiający wymienia dopuszczalne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy mające zastosowanie w ryzykach: zgon ubezpieczonego, zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku, zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych, pobyt w szpitalu. Wykonawca wnioskuje o uszczegółowienie czy dla pozostałych ryzyk nie wymienionych przez Zamawiającego zastosowanie mają ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy? Zamawiający potwierdza, że dla pozostałych ryzyk, nie wymienionych przez Zamawiającego, zastosowanie mają ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy sformułowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia obowiązujących u wykonawcy na dzień złożenia oferty 14. Zał. 2 do SIWZ pkt 4 (str ) KARENCJE Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie następujących kwestii: Zapis pkt 4.1. czy zapis dot. Pracowników, współmałżonków i dzieci w tym punkcie odnosi się do przypadku przystąpienia ww. osób do ubezpieczenia w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia czy w ciągu 3 miesięcy od daty wprowadzenia w życie umowy ubezpieczenia? Dodatkowo karencje do współmałżonków, pełnoletnich dzieci zapis SIWZ pkt 4.1. brzmi Dla współmałżonka, pełnoletnich dzieci zniesienie karencji w tych opcjach jedynie w przypadku przejścia do tego programu ubezpieczenia z innego programu ubezpieczenia obejmującego te opcje i tego samego ubezpieczyciela. Czy należy rozumieć z wcześniejszego kontekstu, że Zamawiający miał na myśli opcje ciężkie choroby, leczenie szpitalne i operacje chirurgiczne. Zapis pkt 4.1 zał. nr 2 do SIWZ (str. 25) Zamawiający wyjaśnia zapis tego punktu dotyczy pracowników Zamawiającego przystępujących do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty wprowadzenia w życie umowy ubezpieczenia. Dodatkowo karencje dla współmałżonków, pełnoletnich dzieci - Zamawiający potwierdza, że miał na myśli opcje ciężkie choroby, leczenie szpitalne i operacje chirurgiczne (w kontekście brzmienia pierwszego zdania pkt 4.1 zał. nr 2 do SIWZ). 15. Zał. 6 do SIWZ par. 4 Umowa generalna (wzór) - Uprawnienie ubezpieczającego i jego pełnomocników do uzyskiwania informacji w zakresie wykonywania umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19, ust. 2 pkt 19) ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej jako wyjątek od zasady zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej musi pozostawiać w granicach zakreślonych celem tego uprawnienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 tej ustawy. Mając na uwadze powyższe, a także zasady ochrony danych osobowych, w tym ryzyko

6 ujawnienia danych wrażliwych /umowa dotyczy ryzyka wystąpienia chorób, leczenia szpitalnego/. Wykonawca wnosi o uzupełnienie zdania pierwszego 4 umowy generalnej zwrotem: a mających wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Zamawiający wymaga również od Wykonawcy przedstawienia informacji o zgłoszonych roszczeniach i wypłaconych świadczeniach. Informacje te są danymi wrażliwymi (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Udostępnienie wskazanych informacji przez Wykonawcę może spowodować naruszenie Ustawy o ochronie danych osobowych i ich nieuprawnione przetwarzania a także grozi naruszeniem tajemnicy ubezpieczeniowej. Brak jest więc jakichkolwiek podstaw prawnych do przekazywania innym podmiotom powyższych informacji w związku z powyższym prośba o wykreślenie wskazanych zapisów SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż w 4 zał. nr 6 do SIWZ (umowa generalna wzór) nie chodzi Zamawiającemu o ujawnianie przez wykonawcę danych osobowych, a tym bardziej o ujawnianie danych wrażliwych dotyczących ubezpieczonych pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników. Aby wykonawca udostępnił informacje i dokumentację dotyczącą zgłoszonego roszczenia o świadczenie np. brokerowi, to broker musi okazać się przed wykonawcą stosownym pełnomocnictwem udzielonym przez np. ubezpieczonego czy uposażonego. Zamawiający jako ubezpieczający nie wymaga przekazywania przez wykonawcę informacji i dokumentacji dotyczących zgłoszonych roszczeń. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia informacji (na każde żądanie) dotyczących przebiegu szkodowości, czyli podanie wysokości wpłaconych składek za dany okres ubezpieczenia oraz podanie łącznej wysokości wypłaconych świadczeń w poszczególnych opcjach. Nie ma to nic wspólnego z ochroną danych osobowych ani ujawnianiem danych wrażliwych, gdyż Zamawiający nie wymaga imiennego wykazu wypłaconych świadczeń, a jedynie ogólnej informacji ile wykonawca wypłacił, np. z opcji urodzenie dziecka czy zgon ubezpieczonego. Zamawiający nie wymaga także podawania przez wykonawcę informacji na temat rodzaju ciężkiej choroby czy rodzaju choroby z powodu której ubezpieczony był w szpitalu, czy też przebył operację chirurgiczną, a jedynie ogólną wypłaconą kwotę w danej opcji. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez wykonawcę zmianę poprzez wykreślenia wskazanych zapisów w SIWZ. Z uwagi na fakt, iż zapisy SIWZ są niejednoznaczne i pozostawiają wiele wątpliwości interpretacyjnych co do intencji Zamawiającego, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej na dzień 6 grudnia 2010 r. Zamawiający nie przychyla się do wniosku dotyczącego przesunięcia terminu składania ofert na dzień 6 grudnia 2010 r. Zamawiający utrzymuje ostateczny termin składania ofert na dzień 30 listopada 2010 r. Otrzymują: wszyscy Wykonawcy.

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15 Strona 1 Wrocław, 04.08.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ oznaczenie sprawy: ZP/31/2016 Poznań, dnia 04.05.2016 r. Wszyscy Wykonawcy dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp. 07-10-2011 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Nr sprawy: 12/ZP/11 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR DZ-271-1-26/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR DZ-271-1-26/2015 Strona 1 z 5 Wrocław, 12.11.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE:

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE: Łódź, 15 maja 2015r. Dotyczy: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy w postępowaniu przetargowym uczestniczy broker lub inny pośrednik.

Pytanie 1: Czy w postępowaniu przetargowym uczestniczy broker lub inny pośrednik. D Y R E K T O R S Ą D U O K R Ę G O W E G O ul. Waryńskiego 45, 16-400 SUWAŁKI tel. (87) 56-31-300, fax. (87) 56-31-303 email: l.sobolewska@suwalki.so.gov.pl SG-220-4/13 Suwałki, dnia 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012 ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 778-26-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Toruń, dnia 22 sierpnia 2011 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń. UA. 271.1.14.2011 Orli Staw, dnia 28 listopada 2011 roku Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas UBEZPIECZENI Dla wszystkich, bez względu na formę zatrudnienia zniesienie karencji w dacie startu Polisy na ryzyka: zaliczenie stażu Na nowe ryzyka: KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas NIEUBEZPIECZENI

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA /DZP/RJ/ 400/ 13 Katowice, dnia 09.12.2013 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1.1 Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

b r o k e r u b e z p i e c z e n i o w y

b r o k e r u b e z p i e c z e n i o w y Toruń, dn. 29 czerwca 2012r. WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW Pytanie nr 1: Od czego zależy liczba osób przystępujących? Liczba osób przystępujących zależy zazwyczaj od warunków, jakie Wykonawca zaoferuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Oleskim, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Nr ewidencyjny NIP: 576-157-58-40, Regon: 532463350, reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

NZ/220/113/W1/2014 24.12.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/113/W1/2014 24.12.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK. 271.2.2015 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W E C E N T R U M B A D A Ń J Ą D R O W Y C H N a t i o n a l C e n t r e f o r N u c l e a r R e s e a r c h

N A R O D O W E C E N T R U M B A D A Ń J Ą D R O W Y C H N a t i o n a l C e n t r e f o r N u c l e a r R e s e a r c h Znak: ZP/11/2015 Otwock, dnia 03.03.2015r. Zamawiający Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

AG.210/17/13. UMOWA wzór

AG.210/17/13. UMOWA wzór AG.210/17/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA wzór zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UBEZPIECZENIA Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM EMERYT PSP 2014

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców nr 3 oraz zmiana treści SIWZ.

Informacja dla Wykonawców nr 3 oraz zmiana treści SIWZ. AG-I.272.1.43.2013 Kielce, 31 grudnia 2013 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Grupowe

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym:

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym: 1 z 7 2014-03-28 11:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 81834-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiot zamówienia obejmuje : Ubezpieczenie grupowe pracowników MZBM-TBS

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Pytanie 1. Prosimy o wskazanie struktury obrotu z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Pytanie 1. Prosimy o wskazanie struktury obrotu z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności. Dotyczy: przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku spółki oraz odpowiedzialności cywilnej Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. Odpowiedzi na pytania Wykonawców Część IV I. Ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego:

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1.1 Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić

Bardziej szczegółowo

"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA Orli Staw, dnia 25 listopada 2013 roku UA.271.1.16.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o 1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. 2) Prosimy o wskazanie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK.271.5.2013 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu Bychawa, 06.07.2015 r. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Adres wykonawcy*: Adres e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: FORMULARZ OFERTOWY

Adres wykonawcy*: Adres e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Rejonowego w Puławach Znak sprawy 6/03/Ż/NO/BU Formularz ofertowy Nazwa Wykonawcy/Wykonawców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/2014)

(ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/2014) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA 3 NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ Zasady ogólne: 1. Formularze zgłoszeń roszczeń mają zastosowanie we wszystkich ubezpieczeniach PZU Życie SA odpowiednio do rodzaju zdarzenia. 2. W druku

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

WARIANT RODZINNY (10 opcji)

WARIANT RODZINNY (10 opcji) WARIANT RODZINNY (10 opcji) 7000 8 000 9 000 10 000 11 000 Zgon naturalny 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 Zgon w wyniku NW 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r. Strona 1 z 8 Wrocław, 25.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov.

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov. Zabrze, 2012-01-19 nr spr.: 55/11/OF Do Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie pomiędzy: reprezentowaną przez: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. 1-go Maja 81 1.... 2.... a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Odp. 1 Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozszerzenie.

Odp. 1 Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozszerzenie. Gdynia, dnia 24.12.2013 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Ułęż, dnia r.

Ułęż, dnia r. Ułęż, dnia 04.02.2016 r. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Konin, dnia 25 sierpnia 2015 r. PWSZ-III/AGOO-P1/AG-29020-4/2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn.: "Usługi ubezpieczeniowe dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .. pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na: Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane: Stan na listopad 2015 Liczba Pracownicy ogółem 235 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 200 000 euro

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 200 000 euro Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 200 000 euro PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia "Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Domu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia Strona 1 Szczegółowe warunki zamówienia Załącznik nr 1 I. Podstawowe dane Stan na grudzień 2016 Liczba Pracownicy ogółem 598 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy posiadający

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP:

Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP: Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP: 1. Art. II pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie: data przystąpienia do Grupy Otwartej - pierwsza data nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Członkiem

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 15 maja 2014 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz OA.OD.272.11/14/ZP/PN S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1 Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY PROJEKT UMOWY Załącznik nr 9 Umowa nr.. Zawarta w dniu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, 66 400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska - Boczna 10 posiadającym numer NIP 599-11-13-735 i numer

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Numer ogłoszenia:

Piekary Śląskie: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Numer ogłoszenia: Piekary Śląskie: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Numer ogłoszenia: 322064-2014; data zamieszczenia: 29.09.2014 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l... 1 z 6 2013-09-19 08:29 Mińsk Mazowiecki: UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 85/2017/N/CIĘŻKOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 85/2017/N/CIĘŻKOWICE Strona 1 z 5 Wrocław, 29.06.2017 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: GMINA MI ASTO ZGIE R Z Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz tel. 042 716-28-54, fax 714-31-14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umz.zgierz.pl/przetargi

Bardziej szczegółowo

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Zasady zawierania i obsługi bieżącej Umowy 1 Podstawa zawarcia Umowy ubezpieczenia Podstawą zawarcia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 16 2016-02-22 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzbm.sosnowiec.pl Sosnowiec: Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Tyrowo 104, Ostróda,

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Tyrowo 104, Ostróda, Ostróda: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ. Nazwa klauzuli:

MODYFIKACJA SIWZ. Nazwa klauzuli: ID.272.26.2013 Chojnice, dnia 31.05.2013 r. MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę p.n. UBEZPIECZENIE SZKOLNE PLACÓWEK

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo