Szczegółowe warunki zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe warunki zamówienia"

Transkrypt

1 Strona 1 Szczegółowe warunki zamówienia Załącznik nr 1 I. Podstawowe dane Stan na grudzień 2016 Liczba Pracownicy ogółem 598 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach 488(2) ubezpieczeń grupowych (powyżej 69 roku życia) Członkowie rodzin pracowników posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych na 97 prawach pracownika Łącznie ubezpieczonych: 585 II. Przedmiot ubezpieczenia: 1. Ubezpieczyciel akceptuje niezmienność swojej oferty niezależnie od ilości osób przystępujących do ubezpieczenia i znosi minimalny limit ilościowy grupy ubezpieczonych. 2. Uprawnieni do ubezpieczenia - do ubezpieczenia będą mieli prawo przystąpić pracownicy Ubezpieczającego oraz członkowie ich rodzin, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia. Do ubezpieczenia będą mogły przystąpić osoby, będące pracownikiem Ubezpieczającego, które przekroczyły wiek 69 lat pod warunkiem, że były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia grupowego funkcjonującego u Ubezpieczającego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia z Ubezpieczycielem. Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje również pracownikom i członkom rodzin pracowników, którzy byli objęci ubezpieczeniem grupowym funkcjonującym u Ubezpieczającego, a którzy w dacie podpisania deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia przebywali na urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym, zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub mają orzeczoną trwałą niezdolność do pracy/służby przez właściwy organ rentowy. Wymaga się zapewnienia pełnej ochrony przez cały okres umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku przetargu w stosunku do wszystkich ubezpieczonych. 3. Ubezpieczyciel uzna swoją odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych oraz wypadków, które zostały stwierdzone/zaszły przed początkiem odpowiedzialności

2 Strona 2 Ubezpieczyciela, a których skutki ujawniły się po rozpoczęciu odpowiedzialności Ubezpieczyciela pod warunkiem, że Pracownik lub członek rodziny był ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia zniesienie pre existingu. Zniesienie pre-existingu dotyczy następujących ryzyk ubezpieczeniowych: zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy, zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (zamiennie udaru mózgu jeżeli przewidują to owu), zgonu małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ciężkie choroby ubezpieczonego, leczenie specjalistyczne, operacje chirurgiczne. Na dowód, wykazania ciągłości ubezpieczenia, Ubezpieczający przekaże do r. Ubezpieczycielowi kopię ostatniej polisy oraz wykaz osób ubezpieczonych w ostatnich 3 miesiącach z potwierdzeniem, że za te osoby została opłacona składka ubezpieczeniowa. 4. Do okresu wyłączenia z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku samobójstwa Wykonawca zaliczy staż ubezpieczonego z poprzedniej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia przez Ubezpieczonego, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie minimalnej karencji ustawowej. 5. Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, lub innej umowy cywilnoprawnej w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło, której przedmiotem jest świadczenie pracy na rzecz Ubezpieczającego. 6. Członek rodziny: - małżonek osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do której nie orzeczono separacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeżeli Ubezpieczony nie ma małżonka partner życiowy rozumiany jako wskazana w deklaracji przystąpienia ubezpieczonego podstawowego osoba nie będąca w formalnym związku małżeńskim, pozostająca z ubezpieczonym podstawowym - również nie będącym w formalnym związku małżeńskim - we wspólnym pożyciu; partner życiowy nie może być spokrewniony z ubezpieczonym podstawowym. Ubezpieczony podstawowy może wskazać partnera życiowego wyłącznie raz w danym roku polisowym. Wskazanie partnera życiowego obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wskazania, - pełnoletnie dziecko ubezpieczonego. 7. Ubezpieczający zastrzega, iż u Ubezpieczającego będą funkcjonować jednocześnie dwie GRUPY ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i wysokość świadczeń dla ubezpieczonych w danej GRUPIE Ubezpieczający określa w tabelach świadczeń. O wyborze Grupy decydują osoby do niej przystępujące.

3 Strona 3 8. Prawo przystąpienia do ubezpieczenia na warunkach zaproponowanych przez Ubezpieczyciela dla pracowników winni mieć członkowie rodziny przystępującego do ubezpieczenia pracownika. Członkowie rodziny pracownika mają prawo wyboru dowolnej GRUPY ubezpieczenia, niezależnie od GRUPY do której przystąpi pracownik Ubezpieczającego. Składka ubezpieczeniowa za członków rodziny pracownika będzie opłacana z wynagrodzenia netto pracownika. Składka łączna będzie przekazywana przez Ubezpieczającego na wskazane przez Ubezpieczyciela konto bankowe. 9. Maksymalna szacowana składka ubezpieczeniowa na jedną osobę ubezpieczoną (cena jednostkowa) wynosi: 59,00 zł za jednego ubezpieczonego w GRUPIE I, 65,00 zł za jednego ubezpieczonego w GRUPIE II. 10. Przyjmuje się, że w stosunku do zakresu ubezpieczenia i definicji poszczególnych ryzyk mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych biorących udział w przetargu. Wyjątek od tej zasady stanowi nadrzędność zapisów SIWZ. Ubezpieczający akceptuje odmienną treść definicji, o ile nie zawęża ona zakresu ochrony i uprawnień ubezpieczonych w stosunku do założeń SIWZ. 11. Karencje dla Pracowników: w stosunku do osób będących Pracownikami w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, wymaga się zniesienia okresów karencji w pełnym zakresie oferty; karencji nie stosuje się również w stosunku do osób zatrudnionych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia grupowego w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia; w pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (obowiązuje pełne zniesienie karencji na zdarzenia będące następstwem NW). 12. Karencje dla członków rodzin Pracowników: Ubezpieczający wymaga, aby w stosunku do członków rodzin pracownika, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, nie miały zastosowania okresy karencji w pełnym zakresie oferty; Karencje nie będą miały zastosowania również w stosunku do członków rodziny, które przystąpią do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, od daty zawarcia związku małżeńskiego oraz ukończenia przez dziecko 18-go roku życia; w pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (obowiązuje pełne zniesienie karencji na zdarzenia będące następstwem NW).

4 Strona 4 dopuszcza się zastosowanie okresów karencji w stosunku do partnerów życiowych nie objętych ochroną ubezpieczeniową przed r. zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty OWU Ubezpieczyciela. 13. Indywidualna kontynuacja - Ubezpieczający wymaga zagwarantowania dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla Ubezpieczonego, bez względu na wiek, po ustaniu stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym oraz w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego jak również w stosunku do Ubezpieczonego, który odbywa służbę wojskową. W każdym z wymienionych przypadków prawo do indywidualnej kontynuacji przysługuje Ubezpieczonemu, za którego przekazano składkę za okres co najmniej 6 miesięcy. Natomiast w przypadku ustania stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym z powodu reorganizacji lub likwidacji bez względu na okres przekazywania. Do tego okresu zaliczany będzie również staż u poprzedniego ubezpieczyciela pod warunkiem, że została zachowana ciągłość ubezpieczenia. Ubezpieczyciel jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego wystawić i dostarczyć do Ubezpieczonego dokument potwierdzający ochronę ubezpieczeniową i poinformować o prawach i obowiązkach stron. W przypadku zwłoki Ubezpieczyciela w przekazaniu w/w dokumentów umowę uznaje się za zawartą zgodnie z złożonym wnioskiem. Oferta indywidualnej kontynuacji może zawierać dwa warianty ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego. O wyborze wariantu decyduje ubezpieczony. Wariant 1 - obligatoryjny - zakres ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego zgodnie z tabelą, Wariant 2 - fakultatywny - kontynuacja ubezpieczenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Indywidualnie Kontynuowanego obowiązującego u Ubezpieczyciela. Minimalne zakresy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego WARIANT 1 Zgon ubezpieczonego Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Zgon małżonka Zgon małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku świadczenie za 1% uszczerbku Zgon rodzica, teścia Zgon dziecka Osierocenie dziecka Urodzenie dziecka Urodzenie martwego dziecka Maksymalna składka za zakres za 1 tys. sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym: 7 zł

5 Strona Leczenie szpitalne zgodnie z owu Ubezpieczyciela, ale w znaczeniu nie węższym jak: świadczenie wypłacane w przypadku trwającego nieprzerwalnie dłużej jak 3 dni pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego chorobę i od 1 dnia na skutek nieszczęśliwego wypadku; świadczenie wypłacane za min. 90 dni w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy udzielonej w wyniku przetargu ochrony ubezpieczeniowej. Wymaga się aby podwyższona kwota dziennego świadczenia z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (zamiennie udarem mózgu jeżeli przewidują to owu) należna była za minimum 14 dni pobytu w szpitalu. W przypadku ekspiracji umów ubezpieczenia i zmianą Ubezpieczyciela, do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciel zaliczy okres pobytu w szpitalu przed początkiem nowej ochrony zawartej w wyniku postępowania przetargowego. 15. Operacje chirurgiczne - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za operacje chirurgiczne wykonywane metodą endoskopową, zamkniętą oraz otwartą wymienione w katalogu operacji chirurgicznych (prosimy o załączenie w ofercie katalogu operacji chirurgicznych), wykonane w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędnym z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu, w czasie trwania odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego. Liczba kategorii/klas, operacji, zgodna z obowiązującymi w dniu składania oferty OWU Wykonawcy, z zastrzeżeniem iż za operacje najlżejsze (najmniej skomplikowane pod względem medycznym) wypłata świadczenia będzie wynosić nie mniej niż 500 zł. Wykaz operacji powinien zawierać minimum 500 operacji. 16. Leczenie specjalistyczne Ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w określonej w tabeli świadczeń kwocie w przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego leczenia specjalistycznego, tj. chemioterapii-podania pierwszej dawki leku lub radioterapii-podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego, terapii interferonowej-podania pierwszej dawki leku, wszczepienia kardiowertera (defibrylatora), wszczepienia rozrusznika serca, wykonania ablacji. 17. Ankiety medyczne dopuszcza się zastosowanie ankiet medycznych wyłącznie w stosunku do uprawnionych członków rodzin pracowników nie objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach grupowych ubezpieczeń na życie przed r. (brak ciągłości ubezpieczenia) oraz pracowników przystępujących w okresie karencji. 18. Ciężkie choroby ubezpieczonego wystąpienie u Ubezpieczonego co najmniej następujących chorób: 1) chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, 2) niewydolność nerek, 3) nowotwór złośliwy, 4) ropień mózgu, 5) sepsa, 6) tężec,

6 Pozycja Strona 6 7) udar, 8) zakażenie wirusem HIV w następstwie transfuzji krwi lub w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, 9) zawał serca, 10) oparzenia, 11) utrata wzroku, 12) transplantacja dużych organów, 13) oponiak/łagodny guz mózgu, 14) choroba Parkinsona za które Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w tabeli świadczeń. III. Zakres ubezpieczenia tabela świadczeń Zakres ochrony ubezpieczeniowej winien świadczeń: obejmować następujące zdarzenia i wysokość Grupy: I II Liczba osób ubezpieczonych: Maksymalna zakładana wysokość składki ubezpieczeniowej: 59,00 65,00 Podstawowa suma ubezpieczenia w zł dla poz. 1-5, Podstawowa suma ubezpieczenia w zł dla poz Wysokość świadczeń w zł / Zakres ubezpieczenia % sumy ubezpieczenia w poz. 1-5, 8-9, Zgon ubezpieczonego 600 % 650 % ( zł) ( zł) 2. Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* % % ( zł) ( zł) 3. Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego* % % ( zł) ( zł) 4. Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy * Zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (zamiennie udaru mózgu jeżeli przewidują to owu)* Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku świadczenie za 1% uszczerbku Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (zamiennie udaru mózgu jeżeli przewidują to owu) - świadczenie za 1% uszczerbku % ( zł) 820 % ( zł) % ( zł) % ( zł) 700 zł 700 zł 700 zł 700 zł

7 Pozycja Strona 7 Grupy: I II Liczba osób ubezpieczonych: Maksymalna zakładana wysokość składki ubezpieczeniowej: 59,00 65,00 Podstawowa suma ubezpieczenia w zł dla poz. 1-5, Podstawowa suma ubezpieczenia w zł dla poz Wysokość świadczeń w zł / Zakres ubezpieczenia % sumy ubezpieczenia w poz. 1-5, 8-9, Zgon małżonka ubezpieczonego 200 % 200 % ( zł) ( zł) 9. Zgon małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 300 % ( zł) 10. Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu zł 11. Urodzenie martwego dziecka zł 400 % ( zł) **0 lub świadczenie minimalne wg oferty Ubezpieczyciela **0 lub świadczenie minimalne wg oferty Ubezpieczyciela 12. Zgon dziecka ubezpieczonego zł zł Osierocenie dziecka jednorazowe świadczenie dla każdego 13. dziecka zł zł Zgon rodzica ubezpieczonego i rodzica małżonka 14. ubezpieczonego zł zł 15. Ciężkie zachorowanie ubezpieczonego zł zł Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą oraz powyżej 14-go dnia pobytu spowodowanego 0,5 % 0,5 % 16. nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub krwotokiem (60 zł) (70 zł) śródmózgowym (zamiennie udarem mózgu jeżeli przewidują to owu) Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia* Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (zamiennie udarem mózgu jeżeli przewidują to owu) wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia* 2 % (240 zł) 1,5 % (180 zł) 2 % (280 zł) 1,5 % (210 zł) 5 % 5 % 19. Pobyt na OIT dodatkowe świadczenie jednorazowe (600 zł) (700 zł) 20. Operacje chirurgiczne - świadczenie minimalne: 500 zł 700 zł 21. Leczenie specjalistyczne zł zł * skumulowana wysokość świadczeń **wysokość oferowanych świadczeń nie podlega ocenie

8 Strona IV. Warunki ubezpieczenia - dodatkowa wysokość świadczeń Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia dodatkowej wysokości świadczeń/sumy ubezpieczenia na wybrany zakres ubezpieczenia tabeli świadczeń o charakterze fakultatywnym, która będzie brana pod uwagę w ocenie kryterium jakości proponowanej ochrony ubezpieczeniowej: Zakres ubezpieczenia Podwyższenie podstawowej sumy ubezpieczenia w poz. 1-5, 8-9 tabeli świadczeń (świadczenia zgonowe) Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku świadczenie za 1% uszczerbku Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (zamiennie udaru mózgu jeżeli przewidują to owu) - świadczenie za 1% uszczerbku 4. Urodzenie dziecka* 5. Zgon rodzica ubezpieczonego i rodzica małżonka ubezpieczonego 6. Ciężkie choroby ubezpieczonego 7. Podwyższenie podstawowej sumy ubezpieczenia w poz tabeli świadczeń (świadczenia szpitalne) Minimalna wysokość świadczenia dodatkowego / dodatkowej sumy ubezpieczenia w zł 500 zł 25 zł 25 zł 50 zł 50 zł zł Liczba punktów jednostkowo za oferowane świadczenie dodatkowe za pkt 25 zł 25 zł 50 zł 50 zł za 500 zł 2 pkt za 500 Maksymalna liczba punktów do zdobycia w GRUPIE I Maksymalna liczba punktów do zdobycia w GRUPIE II Operacje chirurgiczne najlżejsze 100 za Leczenie specjalistyczne za Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów: 70 *przyjmuje się wysokość świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka jako dwu świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

9 Strona 9 V. Warunki ubezpieczenia - klauzule dodatkowe Ubezpieczający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium jakości proponowanej ochrony ubezpieczeniowej: 1. Gwarancja zapewnienia organizacji komisji lekarskiej/badania lekarskiego OBLIGATORYJNA W przypadku konieczności stawienia się ubezpieczonego na komisji lekarskiej/przeprowadzenia badania lekarskiego, Ubezpieczyciel zapewni organizację komisji lekarskiej/badania lekarskiego orzekających o stanie zdrowia ubezpieczonych na potrzeby realizacji umowy, w placówkach medycznych zlokalizowanych na terenie Opola. (Ubezpieczający dopuszcza ocenę zaoczną stanu zdrowia Ubezpieczonego). 2. Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność ubezpieczyciela za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu poza granice RP OBLIGATORYJNA Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmować powinna pobyt w szpitalu w celu leczenia na terytorium Unii Europejskiej oraz na terytorium co najmniej: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii. 3. Udostępnienie na wniosek Ubezpieczającego lub Pełnomocnika tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w Zakładzie Ubezpieczeń w dniu składania oferty OBLIGATORYJNA 4. Udostępnianie informacji o szkodowości co najmniej w rocznych okresach ubezpieczenia lub na wniosek Zamawiającego lub Pełnomocnika - OBLIGATORYJNA 5. Klauzula udostępnienia systemu elektronicznego obsługi polis - OBLIGATORYJNA Ubezpieczyciel zobowiązuje się, od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, do nieodpłatnego udostępnienia Ubezpieczającemu co najmniej elektronicznego systemu obsługi polisy (np. składnik pakietu biurowego MS Office - Excel). System ten, poprzez łącze internetowe, usprawniać będzie obsługę polisy w zakresie co najmniej: prowadzenia ewidencji osób objętych programem ubezpieczenia, ewidencjonowania osób przystępujących do programu ubezpieczenia, ewidencjonowania osób występujących z programu ubezpieczenia, rozliczania składek miesięcznych. 6. Klauzula zniesienia ograniczeń czasowych warunkujących wypłatę świadczeń 2 pkt Wymaga się zniesienia ograniczeń czasowych w wypłacie świadczenia z tytułu: - śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, - śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, - śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,

10 Strona 10 - wystąpienia w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, - wystąpienia w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (zamiennie udaru mózgu jeżeli przewidują to owu). Wypłata świadczenia z tytułu zajścia wymienionych zdarzeń jest zasadna bez względu na długość czasu jaki upłynął pomiędzy śmiercią, wystąpieniem trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego a zdarzeniem je wywołującym (z uwzględnieniem przepisów bezwzględnie obowiązujących). 7. Klauzula gwarancji wypłaty pełnej kwoty odszkodowania 2 pkt Nie dopuszcza się pomniejszenia kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego będącego następstwem choroby, nieszczęśliwego wypadku o świadczenia wcześniej wypłacone z tytułu choroby, trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego będącego wynikiem tego samego nieszczęśliwego wypadku, czy zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (zamiennie udaru mózgu jeżeli przewidują to owu). 8. Klauzula rozszerzająca system elektronicznej obsługi polis o dedykowaną klientowi aplikację internetową 3 pkt Ubezpieczyciel zobowiązuje się w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy ubezpieczenia, do nieodpłatnego udostępnienia Ubezpieczającemu elektronicznej aplikacji przeznaczonej do zarządzania obsługą polisy. Aplikacja ta, poprzez łącze internetowe, usprawniać będzie obsługę polisy, umożliwiając dokonywanie w drodze elektronicznej następujących czynności: prowadzenie ewidencji osób objętych programem ubezpieczenia, ewidencjonowanie osób przystępujących do programu ubezpieczenia, ewidencjonowanie osób występujących z programu ubezpieczenia, rozliczenie składek miesięcznych (w tym możliwość sprawdzania sald wpłaconych składek ubezpieczeniowych), generowanie wniosku o wypłatę świadczeń umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie, generowanie wniosku o przejście na indywidualną kontynuację umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie, ewidencjonowanie zmian danych osobowych osób objętych programem Ubezpieczenia. 9. Klauzula szybkiej likwidacji świadczeń maksymalnie 6 pkt Winna gwarantować: a) możliwość zgłaszania świadczeń za pośrednictwem Internetu (brak konieczności wysyłania do Ubezpieczyciela w formie papierowej wymaganej dokumentacji) 2 pkt, b) możliwość zgłaszania świadczeń w jednostce Ubezpieczyciela zlokalizowanej na terenie Opola 2 pkt,

11 Strona 11 c) likwidacja świadczeń prostych w maksymalnym terminie 7 dni roboczych - 2 pkt. 10. Rozszerzenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia dodatkowego na wypadek urodzenia dziecka Za urodzenie dziecka uważa się również całkowite, nierozwiązywalne przysposobienie przez Ubezpieczonego dziecka urodzonego przed okresem odpowiedzialności Ubezpieczyciela o ile przysposobienie to zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela (adopcja). 11. Gwarancja wypłaty świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego za skrócony pobyt Ubezpieczonego w szpitalu maksymalnie 4 pkt a) ustala się odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego chorobą trwającym 3 dni 2 pkt; b) ustala się odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego chorobą trwającym 2 dni 4 pkt. 12. Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego maksymalnie 2 pkt Ubezpieczyciel obejmie swoją odpowiedzialnością pobyty w szpitalu spowodowane: a) koniecznością przeprowadzenia badań diagnostycznych, b) leczeniem dyskopatii, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, chorób zwyrodnieniowych stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz chorób stawu kolanowego. 13. Gwarancja minimalnego katalogu operacji chirurgicznych Ubezpieczyciel gwarantuje co najmniej 600 procedur medycznych w katalogu operacji chirurgicznych. 14. Gwarancja rozszerzenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu umowy dodatkowej na wypadek leczenia specjalistycznego W ramach leczenia specjalistycznego Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zastosowanie u Ubezpieczonego chemioterapii metodą pozajelitową oraz doustną w ramach leczenia choroby nowotworowej. 15. Rozszerzenie zakresu dodatkowego ubezpieczenia z tytułu ciężkiego zachorowania ubezpieczonego o dodatkowe jednostki chorobowe wg definicji Ubezpieczyciela maksymalnie 4 pkt Ubezpieczyciel rozszerza katalog ciężkich zachorowań Ubezpieczonego o następujące jednostki chorobowe a) borelioza, b) wirusowe zapalenie wątroby, c) gruźlica, d) stwardnienie rozsiane.

12 Strona Klauzula prewencji 2 pkt Ubezpieczyciel w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku przetargu, stawia do dyspozycji Ubezpieczającego środki pieniężne pochodzące z działalności prewencyjnej. Przekazane środki będą wykorzystane w całości na zadania: związane z ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz ograniczeniem szkodowości, związane z ochroną oraz poprawą zdrowia i życia pracowników Ubezpieczającego poprzez dostęp do badań prewencyjnych związanych z optymalizacją zdrowia, np. bilansów zdrowotnych w grupach wiekowych, szczepień zapobiegawczych, badań i testów specjalistycznych, wybór zadań prewencyjnych odbędzie się w drodze negocjacji stron umowy. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki pieniężne w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o ich przyznanie. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki i kosztorys potwierdzający sposób wydatkowania przekazanych środków. 17. Klauzula zniżek indywidualnych Ubezpieczyciel gwarantuje - dla pracowników ubezpieczonych w ramach umowy zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego - zniżkę w wysokości min. 5% na indywidualne ubezpieczenia majątkowe w życiu prywatnym. Zawarcie ubezpieczenia majątkowego z gwarantowaną zniżką jest indywidualną i dobrowolną decyzją ubezpieczonego pracownika. 18. Klauzula akwizycyjna 4 pkt Klauzula zobowiązuje Ubezpieczyciela do: przedstawienia pośrednikowi reprezentującemu Ubezpieczającego harmonogramu prac akwizycyjnych, aktywnego udziału w akcji informacyjnej oraz pomocy w procesie akwizycyjnym, w tym udział w spotkaniach informacyjnych, przygotowania oraz dostarczenia Ubezpieczającemu materiałów akwizycyjnych, tj: ulotki, deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia, listy akwizycyjne, zorganizowania szkolenia obsługowego dla pracowników administrujących umowy ubezpieczenia u Ubezpieczającego. Beata Sobkowicz-Gostyńska

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane: Stan na listopad 2015 Liczba Pracownicy ogółem 235 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AG.210/17/13 Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane: Stan na maj 2016 Liczba Pracownicy zatrudnieni ogółem 247 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Pracownicy posiadający ochronę

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia "Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Domu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.11.2014.EL Mielec, dnia 05 września 2014 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz ich współmałżonków i pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na lipiec 2013 Liczba Pracownicy ogółem 204 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane: Stan na czerwiec 2016 Liczba Pracownicy ogółem 479 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym:

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym: 1 z 7 2014-03-28 11:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 81834-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiot zamówienia obejmuje : Ubezpieczenie grupowe pracowników MZBM-TBS

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do SIWZ nr P2/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje wstępne 1) Lista osób zatrudnionych w MPGK sp. z o.o. wraz z wykazem osób ubezpieczonych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ struktura

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 28.09.2011 r. KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ oznaczenie sprawy: ZP/31/2016 Poznań, dnia 04.05.2016 r. Wszyscy Wykonawcy dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i

POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci Korzyści z ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane: Liczba Pracownicy ogółem 210 Załącznik nr 1 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15 Strona 1 Wrocław, 04.08.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne. Złożenie oferty zawierającej zapisy dotyczące wprowadzenia warunku zmieniającego zakres nie podlegający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .. pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na: Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

5 200 (44 choroby) 2 200 (22 choroby) 2 000 (44 choroby) 5 000 (22 choroby) Ciężka choroba ubezpieczonego (wymienione poniżej) 3 000 (22 choroby)

5 200 (44 choroby) 2 200 (22 choroby) 2 000 (44 choroby) 5 000 (22 choroby) Ciężka choroba ubezpieczonego (wymienione poniżej) 3 000 (22 choroby) Oferta grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Nowe oferty ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Toruń, 1 października 2016 r. 1 Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

OFERTA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OFERTA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO Ja/ My niżej podpisany/i:. (reprezentacja zgodna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY PROJEKT UMOWY Załącznik nr 9 Umowa nr.. Zawarta w dniu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, 66 400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska - Boczna 10 posiadającym numer NIP 599-11-13-735 i numer

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE W trosce o zapewnienie stabilności finansowej lekarza i jego najbliższych Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla pracowników i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 10 Załącznik nr 1 I. Podstawowe dane SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Stan na miesiąc listopad 2012 Liczba Pracownicy ogółem 877 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA MINI 40,00 miesiąc 50 40 miesiąc 58,90 miesiąc 67,20 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek Ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV SINGIEL 25,64 miesiąc 34 68 miesiąc 42,73 miesiąc 47,10

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Pracownicy ogółem 406

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Pracownicy ogółem 406 Strona 1 z 15 I. Podstawowe dane: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Liczba: Załącznik nr 1 Pracownicy ogółem 406 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach

Bardziej szczegółowo

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas UBEZPIECZENI Dla wszystkich, bez względu na formę zatrudnienia zniesienie karencji w dacie startu Polisy na ryzyka: zaliczenie stażu Na nowe ryzyka: KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas NIEUBEZPIECZENI

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 2 do wzoru umowy.. Pieczęć firmowa oferenta OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dobrowolnego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_mjagiello 08/04/2011- ID:2011-050475 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov.

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov. Zabrze, 2012-01-19 nr spr.: 55/11/OF Do Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

Informacje dodatkowe dotyczące oferty: Informacje dodatkowe dotyczące oferty: PZU Życie S.A. 1 OWU Oferta została przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego kod: PTGP32. Pozostałe szczegóły dotyczące warunków

Bardziej szczegółowo

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE:

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE: Łódź, 15 maja 2015r. Dotyczy: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 16 2016-02-22 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzbm.sosnowiec.pl Sosnowiec: Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UBEZPIECZENIA Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM EMERYT PSP 2014

Bardziej szczegółowo

AG.210/17/13. UMOWA wzór

AG.210/17/13. UMOWA wzór AG.210/17/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA wzór zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

WARIANT RODZINNY (10 opcji)

WARIANT RODZINNY (10 opcji) WARIANT RODZINNY (10 opcji) 7000 8 000 9 000 10 000 11 000 Zgon naturalny 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 Zgon w wyniku NW 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla pracowników i

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warka, dn. 06 marca 2012 r. Dotyczy postępowania nr 50855-2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 15 maja 2014 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz OA.OD.272.11/14/ZP/PN S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I

Bardziej szczegółowo

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego:

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1.1 Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON..

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON.. Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Dane Wykonawcy Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu..... Numer faksu... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem (TAK/NIE)

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem (TAK/NIE) ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo...

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

SIŁA W WIEDZY UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA PORADNIK PROGRAM UBEZPIECZENIOWY MON 2016 EMERYT

SIŁA W WIEDZY UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA PORADNIK PROGRAM UBEZPIECZENIOWY MON 2016 EMERYT UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA SIŁA W WIEDZY PORADNIK Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie - Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz służb powiatowych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp. 07-10-2011 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Nr sprawy: 12/ZP/11 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia: 13.11.2014 r. Znak sprawy: ZP/73/96/2014/PN/73

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1.1 Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić

Bardziej szczegółowo

Struktura wiekowa pracowników (128) Liczba. Liczba mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet

Struktura wiekowa pracowników (128) Liczba. Liczba mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet Załącznik Nr 1 do SIWZ Część I zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie rodzajów i wypłat świadczeń dla Pracowników PKO BP SA, stan na r.

Zestawienie rodzajów i wypłat świadczeń dla Pracowników PKO BP SA, stan na r. Zestawienie rodzajów i wypłat świadczeń dla Pracowników PKO BP SA, stan na 01.02.2017r. Zakres ubezpieczenia: Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant cegiełka Składka miesięczna na pracownika

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012 ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 778-26-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin znak sprawy: ZP/220/27/15 Szczecin dn. 08.04.2015 r. Dotyczy: usługi grupowego

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1. Stosowane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia terminy oznaczają: wykonawca zakład ubezpieczeń lub ubezpieczyciel są równoznaczne

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu

Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu Strony umowy: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA Al. Jana Pawła II 24, 00 133 Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo