(ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/2014)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/2014)"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA 3 NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE (ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/2014) Wszyscy Wykonawc Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący pełnomocnikiem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w związku pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia 3 nowych śmigłowców Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (znak sprawy ZP/PN/45/2014) podaje niniejszym odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz informuje o modyfikacjach (zmianach) zapisów SIWZ: Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu r. oraz wraz z odpowiedziami Zamawiającego: PYTANIE NR 1: Prosimy o określenie daty początkowej przedmiotowych ubezpieczeń, w treści SIWZ podano informacje: Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do r. Kryterium wyboru oferty jest cena, zatem jednoznaczne podanie początku i końca okresu ubezpieczenia jest niezbędne dla wyliczenia wysokości składki. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1: Zamawiający doprecyzowuje, iż termin rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej zawarty w SIWZ tj. od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia oznacza, iż ubezpieczeni rozpocznie swój bieg w terminie jak najszybszym od momentu ogłoszenia wyników postępowania przetargowego z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w tym terminów zawartych w art. 94. Nie jest natomiast możliwe ustalenie dokładnej daty. Zamawiający informuje, iż do taryfikacji ceny oferty należy przyjąć za początek okresu ochrony dzień r., natomiast w przypadku konieczności wcześniejszego lub późniejszego objęcia ochroną składka zostanie przeliczona pro rata temporis za każdy dzień ochrony. W związku z powyższym zmianie ulega pkt.4 SIWZ na stronie 4 zgodnie z poniższymi informacjami: 4) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od dnia r. do r. W przypadku konieczności wcześniejszego lub późniejszego objęcia ochroną składka zostanie przeliczona pro rata temporis za każdy dzień ochrony. Dla każdego z rodzajów ubezpieczenia zostanie wystawiona odrębna polisa potwierdzająca ochronę ubezpieczeniową na następujące okresy polisowania: a) Pierwszy okres polisowania od dnia r. do r. Strona 1 z 8

2 b) Drugi okres polisowania od r. do r Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. Strona 2 z 8

3 Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu r. oraz wraz z odpowiedziami Zamawiającego: PYTANIE NR 2: Prośba o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 3 września 2014r., godzina 13:00 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień r. godz: 13:30. W związku z powyższym zmianie ulega zapis SIWZ 11) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SKŁADANIE OFERT 1. Miejsce składania ofert: Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu tj. ul. Ślężna 112/U8, Wrocław 2. Termin składania ofert: r. godzina 13:30 3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę po wyznaczonym terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci przedmiotową ofertę na adres Wykonawcy. OTWARCIE OFERT 1. Miejsce otwarcia ofert: Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu tj. ul. Ślężna 112/U8, Wrocław 2. Termin otwarcia ofert: r. o godzinie 13:35 Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. PYTANIE NR 3: Nawiązujemy do zapisów SIWZ dotyczących ubezpieczenia ryzyka odpowiedzialność cywilna użytkownika oraz odpowiedzialność cywilna wobec pasażerów Rozumiemy, ze intencją jest objęcie Państwa śmigłowców ubezpieczeniem obowiązkowym w zakresie ryzyka: 1.Odpowiedzialność cywilna użytkownika (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich innych niż pasażerowie) 2.Odpowiedzialność cywilna przewoźnika (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec pasażerów) ad.1. intencją ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna użytkownika (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich innych niż pasażerowie), jest objecie ubezpieczeniem szkód spowodowanych ruchem ubezpieczonego statku powietrznego wyrządzonych osobom trzecim, to ubezpieczenie nie pokrywa m.in. szkód do osób trzecich będących na pokładzie statku powietrznego (m.in. nie będących członkami załogi statku powietrznego)ad. 2 intencja ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna przewoźnika (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec pasażerów), jest objecie ubezpieczeniem szkód powstałych w związku z eksploatacją statków powietrznych, a wynikających m.in. w razie: śmierci, Strona 3 z 8

4 uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pasażera wsiadającego, opuszczającego lub znajdującego się na pokładzie statku powietrznego. Rozumiemy, ze dla przedmiotowych śmigłowców maja zostać ubezpieczone dwa ryzka odpowiedzialności cywilnej tj. 1.Odpowiedzialność cywilna użytkownika (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich innych niż pasażerowie) 2.Odpowiedzialność cywilna przewoźnika (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec pasażerów) W związku z powyższym prosimy o odpowiednią korektę zapisów zamieszczonych w treści SIWZ, w tym w szczególności: a) użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie OC b) użytkownika statku powietrznego stosunku do osób trzecich będących na pokładzie statku powietrznego, a nie będących członkami załogi - OC przewoźnika Zapisów tabeli: Rozbicie łącznej ceny na poszczególne ryzyka: 2a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie OC 2b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego stosunku do osób trzecich będących na pokładzie statku powietrznego, a nie będących członkami załogi - OC przewoźnika Obowiązkowa odpowiedzialność za osoby nie 3. będące członkami załogi(oc pasażera) - bez ubezpieczenia bagażu pasażera Zapis w treści projektu umowy generalnej: 3 Umowa dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń: a) użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie OC b) użytkownika statku powietrznego stosunku do osób trzecich będących na pokładzie statku powietrznego, a nie będących członkami załogi - OC przewoźnika 3. Obowiązkowa odpowiedzialność za osoby nie będące członkami załogi (OC pasażera) - bez ubezpieczenia bagażu pasażera ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarty w SIWZ regulują przepisy lotnicze, w tym głównie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą (Dz. U. z 2004 r. Nr 110 poz. 1168) z późniejszymi zmianami, oraz Rozporządzenie (WE) NR 785/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w Strona 4 z 8

5 zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i powietrznych. operatorów statków W związku z powyższym pytaniem, w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ. Zmianie ulega następujący zapisy SIWZ na Usługę ubezpieczenia 3 nowych śmigłowców Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie, znak sprawy ZP/PN/45/2014 na stronie 4 SIWZ ust 2: Zamówienie dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń: Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: (usługi ubezpieczenia statków powietrznych) a) użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie OC b) użytkownika statku powietrznego stosunku do osób trzecich będących na pokładzie statku powietrznego, a nie będących członkami załogi - OC przewoźnika 3. Obowiązkowa odpowiedzialność za osoby nie będące członkami załogi (OC pasażera) - bez ubezpieczenia bagażu pasażera 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW Zapis SIWZ zostaje zmieniony na: Zamówienie dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń: Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: (usługi ubezpieczenia statków powietrznych) a) odpowiedzialność cywilna użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie lub podróżni (OC użytkownika), b) odpowiedzialność cywilna przewoźnika wobec pasażerów lub podróżnych oraz ich bagażu i rzeczy osobistych (OC przewoźnika), - z wyłączeniem bagażu i rzeczy osobistych 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW Zmianie ulega następujący zapisy SIWZ w załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia 3 nowych śmigłowców Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie, znak sprawy ZP/PN/45/2014 Opis przedmiotu zamówienia warunki ubezpieczenia na stronie 20 SIWZ ust 2: a) użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie OC b) użytkownika statku powietrznego stosunku do osób trzecich będących na pokładzie statku powietrznego, a nie będących członkami załogi - OC przewoźnika Zapis SIWZ zostaje zmieniony na: a) odpowiedzialność cywilna użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie lub podróżni (OC użytkownika), Strona 5 z 8

6 b) odpowiedzialność cywilna przewoźnika wobec pasażerów lub podróżnych oraz ich bagażu i rzeczy osobistych (OC przewoźnika), - z wyłączeniem bagażu i rzeczy osobistych Zmianie ulega następujący zapisy SIWZ w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia 3 nowych śmigłowców Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, znak sprawy ZP/PN/45/2014 Formularz ofertowy w miejscu Rozbicie łącznej ceny na poszczególne ryzyka z: SKŁADKA W PLN LP. RODZAJ UBEZPIECZENIA 1 okres ubezpieczenia od dnia zawarcia umowy do r. 2 okres ubezpieczenia Od r. do r. 1. Ubezpieczenie statków powietrznych od uszkodzeń i zniszczenia AEROCASCO 2a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie OC 2b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego stosunku do osób trzecich będących na pokładzie statku powietrznego, a nie będących członkami załogi - OC przewoźnika 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wobec pasażerów lub podróżnych oraz ich bagażu i rzeczy osobistych (OC przewoźnika), - z wyłączeniem bagażu i rzeczy osobistych 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW RAZEM RAZEM za okres od dnia zawarcia umowy do r. Strona 6 z 8

7 Zapis SIWZ zostaje zmienione na: SKŁADKA W PLN LP. RODZAJ UBEZPIECZENIA 1 okres ubezpieczenia od dnia r. do r. 2 okres ubezpieczenia Od r. do r. 1. Ubezpieczenie statków powietrznych od uszkodzeń i zniszczenia AEROCASCO 2a Odpowiedzialność cywilna użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie lub podróżni (OC użytkownika), Odpowiedzialność cywilna przewoźnika wobec pasażerów lub podróżnych oraz ich bagażu i rzeczy osobistych (OC przewoźnika), - z wyłączeniem bagażu i rzeczy osobistych 2b. 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW RAZEM RAZEM za okres od dnia r. do r. Zmianie ulega następujący zapisy SIWZ w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia 3 nowych śmigłowców Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, znak Sprawy ZP/PN/45/2014 Projekt umowy generalnej w 3 z: Umowa dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń: a) użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie OC b) użytkownika statku powietrznego stosunku do osób trzecich będących na pokładzie statku powietrznego, a nie będących członkami załogi - OC przewoźnika 3. Obowiązkowa odpowiedzialność za osoby nie będące członkami załogi (OC pasażera) - bez ubezpieczenia bagażu pasażera 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW Zapis SIWZ zostaje zmieniony na: Umowa dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń: a) odpowiedzialność cywilna użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie lub podróżni (OC użytkownika), Strona 7 z 8

8 b) odpowiedzialność cywilna przewoźnika wobec pasażerów lub podróżnych oraz ich bagażu i rzeczy osobistych (OC przewoźnika), - z wyłączeniem bagażu i rzeczy osobistych 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW W związku z tym zmianie ulega SIWZ wraz z załącznikami. Skorygowany SIWZ wraz z załącznikami zostanie dołączony do odpowiedzi. Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. PYTANIE NR 4: Prosimy o zmianę terminu składania oferty ubezpieczenia na dzień; r. godz: 13:30. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. Wrocław, r. Marcin Dwojak Broker ubezpieczeniowy Strona 8 z 8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Z A M A W I A J Ą C Y SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FZ 3687/07... m.p. l.dz. Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Biuro Finansów Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo