PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SEKCJI INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach FORTEPIAN I i II st. Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych; - Statut Szkoły ( 14); - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk (Dz. U. Nr 138, Poz. 1164); - Programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Kultury i Sztuki: dla szkoły muzycznej I stopnia (Warszawa 1996) oraz dla szkoły muzycznej II stopnia (Warszawa 1987). Roczne wymagania edukacyjne i związane z nimi minimum programowe ustala nauczyciel instrumentu głównego, w oparciu o w/w podstawy prawne, mając na uwadze wszechstronny rozwój ucznia jego indywidualne predyspozycje, potrzebę ekspresji twórczej oraz wrażliwość estetyczną.

2 Cele przedmiotowego systemu oceniania Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju oraz motywowanie go do dalszej pracy Dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom innych przedmiotów informacji o zdolnościach ucznia, czynionych przez niego postępach lub o ich braku oraz o ewentualnych trudnościach w pokonywaniu kolejnych etapów nauki gry na instrumencie Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej Formy oceniania umiejętności przedmiotowych popisy klasowe, sekcyjne i międzysekcyjne przesłuchania szkolne techniczne, półroczne przesłuchania pozaszkolne regionalne, makroregionalne, ogólnopolskie egzaminy klasyfikacyjne - końcoworoczne koncerty szkolne i pozaszkolne konkursy szkolne i pozaszkolne postawa ucznia, jego zaangażowanie i aktywno ść: - przygotowanie do lekcji - stopie ń opanowania zadanego materiału - wykazywanie chęci i gotowości do uczestniczenia (w sposób czynny lub bierny) w imprezach muzycznych odbywających si ę w szkole i poza szko łą 2

3 Kryteria oceniania uczniów Fortepian I st. Klasa I dziecięca Umiejętności techniczno - wykonawcze, które powinien prezentować uczeń na zakończenie klasy I (umiejętności sumują się ze wzrostem klasy): - prawidłowa postawa swoboda i właściwe ułożenie aparatu gry - umiejętno ść rozpoznawania wysokości, długości i natężenia dźwięku, a także ocena jakości brzmienia - granie ze słuchu znanych piosenek i transponowanie ich - umiejętno ść czytania nut w kluczu wiolinowym i basowym (orientacja w znakach chromatycznych) - rozpoznawanie wartości nut i pauz (co najmniej do szesnastki) - doskonalenie wyrównanego brzmienia wszystkich palców (gamy, pięciopalcówki, rozłożone trójdźwięki w obrębie oktawy) - płynne podkładanie 1 palca - granie dwudźwięków (do seksty) - wykorzystywanie tempa andante - moderato - wykorzystywanie dynamiki piano mezzoforte - podstawy prowadzenia frazy (wyczucie kulminacji, oddechy w muzyce) - różnicowanie melodii i akompaniamentu - wykonywanie repertuaru z pamięci - gotowo ść ucznia do samodzielnej pracy Kryteria oceny zgodnie z realizacją w/w punktów: Ocen ę celującą otrzymuje ucze ń, który zrealizowa ł repertuar wykraczający poza wymagania edukacyjne oraz z powodzeniem uczestniczy ł w pozaszkolnych konkursach i przesłuchaniach. Ocena: bardzo dobry - bezbłędne odczytywanie tekstu muzycznego - prawidłowy aparat gry - wrażliwo ść na jako ść dźwięku 3

4 - precyzja gry - właściwe frazowanie - różnicowanie melodii i akompaniamentu - bezbłędne opanowywanie pamięciowe utworów - systematyczna praca - poprawna realizacja rytmiczna, wyczucie metrum Ocena: dobry - odczytywanie tekstu z drobnymi błędami - prawidłowy, cho ć nie zawsze swobodny aparat gry - kontrolowanie jakości dźwięku - frazowanie, dynamika nie zawsze do końca realizowane - drobne potknięcia pamięciowe - praca nie zawsze systematyczna Ocena: dostateczny - niezrealizowanie w pełni wymaga ń edukacyjnych - błędy rytmiczne - tekst odczytywany z licznymi błędami - wyraźne braki techniczne (gra powierzchowna lub siłowa) - niekontrolowanie brzmienia - mała wrażliwo ść na frazowanie - słabe opanowywanie pamięciowe utworów - realizowanie utworów o najniższym stopniu trudności - brak systematyczności w pracy - długi czas realizacji utworów Ocena: dopuszczający - niezrealizowanie wymaga ń edukacyjnych - niezgodno ść gry z tekstem muzycznym - nieprawidłowy aparat gry - brak wrażliwości na jako ść dźwięku - brak wyczucia frazy - gra chaotyczna - luki pamięciowe 4

5 - realizowanie utworów o najniższym stopniu trudności - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce Ocen ę niedostateczną otrzymuje ucze ń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój oraz nie spełnia wymaga ń edukacyjnych na ocen ę dopuszczając ą. Klasa II dziecięca Umiejętności techniczno wykonawcze, które powinien prezentować uczeń na zakończenie klasy II (umiejętności sumują się ze wzrostem klasy): - swobodne operowanie poznanymi rodzajami artykulacji (non legato, legato, staccato) - synchronizacja i niezależno ść rąk (m.in. prowadzenie głosu w polifonii, melodia akompaniament) - precyzja rytmiczna - umiejętno ść wykonywania utworów z wyobraźni ą muzyczn ą; interpretacja zgodna z budow ą formaln ą, odzwierciedlająca styl epoki i kompozytora - różnicowanie dynamiki prawej i lewej ręki - realizowanie określe ń wykonawczych - systematyczno ść w pracy - właściwe tempa utworów, umiejętno ść gry w szybszych tempach Kryteria oceny zgodnie z realizacją w/w punktów: Ocen ę celującą otrzymuje ucze ń spełniający wymagania na ocen ę bardzo dobr ą, wyróżniający si ę indywidualności ą artystyczn ą, realizujący program wyższych lat nauki. Ocena: bardzo dobry 5

6 - bezbłędne odczytywanie tekstu muzycznego - prawidłowy aparat gry - wyrównany dźwięk - wrażliwo ść na jako ść dźwięku - właściwe frazowanie - zaplanowana dynamika - prawidłowa interpretacja gra przekonywująca - bezbłędne opanowywanie pamięciowe utworów - opanowanie estradowe - systematyczna praca - bezbłędna realizacja rytmiczna Ocena: dobry - odczytywanie tekstu z drobnymi błędami - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - kontrolowanie jakości brzmienia - frazowanie, artykulacja, dynamika - nie zawsze do końca realizowane - opanowanie estradowe - drobne potknięcia pamięciowe - realizowanie utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna Ocena: dostateczny - niezrealizowanie w pełni wymaga ń edukacyjnych - błędy rytmiczne - tekst odczytywany z licznymi błędami - wyraźne braki techniczne (gra powierzchowna lub siłowa) - niewyrównany dźwięk - mała wrażliwo ść na frazowanie - małe zróżnicowanie artykulacyjne - nerwowo ść gry - słabe opanowywanie pamięciowe utworów - realizowanie utworów o najniższym stopniu trudności - brak systematycznej pracy 6

7 - długi czas realizacji utworów Ocena: dopuszczający - niezrealizowanie wymaga ń edukacyjnych - gra niezgodna z tekstem muzycznym - nieprawidłowy aparat gry - brak wrażliwości na jako ść dźwięku - brak wyczucia frazy - gra chaotyczna - luki pamięciowe - realizowanie utworów z niższego roku nauki - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce Ocen ę niedostateczną otrzymuje ucze ń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój oraz nie spełnia wymaga ń edukacyjnych na ocen ę dopuszczając ą. Klasa III dziecięca Umiejętności techniczno wykonawcze, które powinien prezentować uczeń na zakończenie klasy III (umiejętności sumują się ze wzrostem klasy): - swobodne łączenie poznanych rodzajów artykulacji - umiejętno ść słyszenia i naturalnego kształtowania frazy, zdania, okresu muzycznego - swoboda w operowaniu kontrastami dynamicznymi - świadoma niezależno ść rąk - umiejętno ść słuchania i prowadzenia dwóch głosów równocześnie - przekazywanie właściwych treści muzycznych - kontrola brzmienia w utworach na 4 ręce - prawidłowe czytanie utworów à vista (z programu I i II klasy) - właściwe stosowanie pedału rytmicznego i synkopowanego Kryteria oceny zgodnie z realizacją w/w punktów: 7

8 Ocen ę celującą otrzymuje ucze ń, który zrealizowa ł repertuar wykraczający poza wymagania edukacyjne oraz z powodzeniem uczestniczy ł w pozaszkolnych konkursach i przesłuchaniach. Ocena: bardzo dobry - bezbłędne odczytywanie tekstu muzycznego - precyzja rytmiczna, wyczucie metrum - precyzja wykonawcza - wyrównany dźwięk - wrażliwo ść na jako ść dźwięku - prawidłowe frazowanie - właściwe tempa - różnorodna, prawidłowa artykulacja - prawidłowa interpretacja, zrozumienie formy - gra przekonywująca, z zaangażowaniem - bezbłędne opanowywanie pamięciowe utworów - opanowanie estradowe - realizowanie utworów o najwyższym stopniu trudności dla danego roku - systematyczna i świadoma praca Ocena: dobry - odczytywanie utworów z drobnymi błędami - chwiejne tempo, brak precyzji rytmicznej - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - kontrolowanie jakości brzmienia - frazowanie, artykulacja, dynamika realizowane mało dokładnie - opanowanie estradowe - drobne potknięcia pamięciowe - realizowanie utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna Ocena: dostateczny - niezrealizowanie w pełni wymaga ń edukacyjnych - tekst odczytywany z licznymi błędami 8

9 - błędy rytmiczne, problemy z utrzymaniem tempa i wyczuciem metrum - wyraźne braki techniczne (brak swobody) - gra powierzchowna lub siłowa - niewyrównany dźwięk - nieumiejętne frazowanie - małe zróżnicowanie artykulacyjne - nerwowo ść gry - słabe opanowywanie pamięciowe utworów - realizowanie utworów o najniższym stopniu trudności - brak systematyczności w pracy - długi okres realizacji utworów Ocena: dopuszczający - niezrealizowanie wymaga ń edukacyjnych - niezgodno ść gry z tekstem muzycznym - gra nierytmiczna - nieprawidłowy aparat gry - brak wrażliwości na jako ść dźwięku - brak wyczucia frazy - gra chaotyczna - luki pamięciowe - realizowanie utworów z niższego roku nauki - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce Ocen ę niedostateczną otrzymuje ucze ń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój oraz nie spełnia wymaga ń edukacyjnych na ocen ę dopuszczając ą. Klasa IV dziecięca 9

10 Umiejętności techniczno wykonawcze, które powinien prezentować uczeń na zakończenie klasy IV (umiejętności sumują się ze wzrostem klasy): - szersza znajomo ść elementów techniki palcowej: repetycja dźwięku, ozdobniki, tryle, podwójne dźwięki (do oktawy), trójdźwięki, akordy (różnicowanie brzmienia składników) - wyrównanie siły wszystkich palców, umiejętno ść grania w szybszych tempach - celowe i naturalne stosowanie poznanych rodzajów artykulacji (umiejętność łączenia ich) - właściwe stosowanie crescendo i diminuendo dla podkreślenia strony wyrazowej utworu - umiejętno ść czystej pedalizacji - świadome i skuteczne ćwiczenie - koncentrowanie si ę i pokonywanie tremy w czasie występów publicznych; umiejętno ść dokonywania samooceny wykonanego programu - umiejętno ść prawidłowego wykonania à vista łatwych utworów w wolnym tempie z uwzględnieniem precyzji rytmicznej i artykulacyjnej Kryteria oceny zgodnie z realizacją w/w punktów: Ocen ę celującą otrzymuje ucze ń, który zrealizowa ł repertuar wykraczający poza wymagania edukacyjne, wyróżniający si ę indywidualności ą artystyczn ą i bardzo dobrym poziomem pianistyki, z powodzeniem uczestniczący w pozaszkolnych konkursach i przesłuchaniach. Ocena: bardzo dobry - bezbłędne odczytywanie tekstu muzycznego - precyzja rytmiczna, panowanie nad metrum - precyzja wykonawcza, wyrównany dźwięk - wrażliwo ść na jako ść dźwięku, prawidłowe frazowanie i różnorodność artykulacyjna 10

11 - zaplanowana dynamika - właściwe tempa - prawidłowa interpretacja, zrozumienie formy - czysta pedalizacja - zaangażowanie, gra przekonywująca - bezbłędne opanowywanie pamięciowe utworów - opanowanie estradowe - realizowanie utworów o najwyższym stopniu trudności dla danego roku - systematyczna i świadoma praca Ocena: dobry - odczytywanie tekstu z drobnymi błędami - zachwianie metrum, brak precyzji rytmicznej - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - kontrolowanie jakości brzmienia - frazowanie, artykulacja, dynamika mało dokładnie realizowane - opanowanie estradowe - drobne potknięcia pamięciowe - realizowanie utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna - długi czas realizacji utworów Ocena: dostateczny - niezrealizowanie w pełni wymaga ń edukacyjnych - tekst odczytywany z licznymi błędami - błędy rytmiczne, problemy z utrzymaniem tempa, z wyczuciem metrum - wyraźne braki techniczne - gra powierzchowna lub siłowa - mała wrażliwo ść na frazowanie - nerwowo ść gry - słabe opanowywanie pamięciowe utworów - realizowanie utworów o najniższym stopniu trudności - brak systematycznej pracy - długi okres realizacji utworów Ocena: dopuszczający 11

12 - niezrealizowanie wymaga ń edukacyjnych - niezgodno ść gry z tekstem muzycznym - gra nierytmiczna - leniwe lub naprężone palce - brak wrażliwości na dźwięk - brak wyczucia frazy - jednolita płaszczyzna dynamiczna - nieznajomo ść zasad pedalizacji - gra chaotyczna - luki pamięciowe - realizowanie utworów z niższego roku nauki - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce Ocen ę niedostateczną otrzymuje ucze ń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój oraz nie spełnia wymaga ń edukacyjnych na ocen ę dopuszczając ą. Klasa V dziecięca Umiejętności techniczno wykonawcze, które powinien prezentować uczeń na zakończenie klasy V (umiejętności sumują się ze wzrostem klasy): - precyzja wykonawcza - łączenie wszystkich rodzajów artykulacji umiejętno ść różnicowania artykulacji i wykorzystywania odpowiednio do potrzeb stylu - swoboda w wykonywaniu podwójnych dźwięków, akordów, ozdobników, figuracji, skoków - logiczna interpretacja utworów - umiejętne stosowanie dynamiki i artykulacji w poszczególnych głosach (ich niezależno ść) - kształtowanie elementów związanych ze stron ą wyrazow ą utworów - naturalne stosowanie wszystkich środków stylistycznych, charakterystycznych dla danego rodzaju kompozycji 12

13 - umiejętno ść wykonywania utworów z wyobraźni ą muzyczną - bezbłędna pedalizacja - umiejętno ść korekty własnych błędów - doskonalenie gry à vista Kryteria oceny zgodnie z realizacją w/w punktów: Ocena celująca i niedostateczna: jak w klasie IV Ocena: bardzo dobry - bezbłędne odczytywanie tekstu muzycznego - precyzja rytmiczna, nienaganne metrum - precyzja wykonawcza - wrażliwo ść na jako ść dźwięku - właściwe frazowanie, różnorodno ść artykulacyjna - odpowiednie tempa - prawidłowa interpretacja, zrozumienie formy - czysta pedalizacja - gra z zaangażowaniem, przekonywująca - bezbłędne opanowywanie pamięciowe utworów - opanowanie estradowe - realizowanie utworów o najwyższym stopniu trudności dla danego roku - świadoma i systematyczna praca Ocena: dobry - odczytywanie tekstu z drobnymi błędami - zachowanie metrum, brak precyzji rytmicznej - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - kontrolowanie jakości brzmienia - pedalizacja mało dokładna - frazowanie, artykulacja, dynamika realizowane niedokładnie - opanowanie estradowe - drobne potknięcia pamięciowe 13

14 - realizowanie utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna - dłuższy czas realizacji utworów Ocena: dostateczny - niezrealizowanie w pełni wymaga ń edukacyjnych - tekst odczytywany z licznymi błędami - błędy rytmiczne, problemy z utrzymaniem metrum i tempa - wyraźne braki techniczne - gra powierzchowna lub siłowa - niewłaściwa pedalizacja - mała wrażliwo ść na frazowanie - nerwowo ść gry - słabe opanowywanie pamięciowe utworów - realizowanie utworów o najniższym stopniu trudności - brak systematycznej pracy - długi okres realizacji utworów Ocena: dopuszczający - niezrealizowanie wymaga ń edukacyjnych - niezgodno ść gry z tekstem muzycznym - gra nierytmiczna - nieprawidłowy aparat gry - leniwe lub naprężone palce - brak wrażliwości na dźwięk - brak wyczucia frazy - jednolita płaszczyzna dynamiczna - nieznajomo ść zasad pedalizacji - gra chaotyczna, luki pamięciowe - realizowanie utworów z niższego roku nauki - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce 14

15 Klasa VI dziecięca Umiejętności techniczno wykonawcze, które powinien prezentować uczeń na zakończenie klasy VI (umiejętności sumują się ze wzrostem klasy): - poszerzenie umiejętności z zakresu klasy V - umiejętno ść samodzielnego ćwiczenia i rozplanowania pracy nad utworami - dobre nawyki w odczytywaniu utworów - świadomo ść uczenia si ę na zapas - słyszenie homofoniczne i polifoniczne - przygotowanie do opracowania różnych form muzycznych (teoretyczne i muzyczne) - potrzeba ekspresji twórczej - ornamentyka i jej rodzaje (wiedza wstępna) - umiejętno ść muzykowania zespołowego - umiejętno ść uzyskiwania niezależności emocjonalnej i kolorystycznej Kryteria oceny zgodnie z realizacją w/w punktów: Ocena celująca i niedostateczna: jak w klasie IV Ocena: bardzo dobry - bezbłędne odczytywanie tekstu muzycznego - precyzja rytmiczna, równe metrum - precyzja wykonawcza - wrażliwo ść na jako ść dźwięku - właściwe frazowanie, różnorodno ść artykulacyjna - odpowiednie tempa - prawidłowa interpretacja, zrozumienie formy - czysta pedalizacja - gra z zaangażowaniem, przekonywująca - bezbłędne opanowywanie pamięciowe utworów 15

16 - opanowanie estradowe - realizowanie utworów o najwyższym stopniu trudności dla danego roku - świadoma i systematyczna praca Ocena: dobry - odczytywanie tekstu z drobnymi błędami - zachwianie metrum, brak precyzji rytmicznej - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - kontrolowanie jakości brzmienia - pedalizacja mało dokładna - frazowanie, artykulacja, dynamika mało dokładnie realizowane - opanowanie estradowe - drobne potknięcia pamięciowe - realizowanie utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna - dłuższy czas realizacji programów muzycznych Ocena: dostateczny - niezrealizowanie w pełni wymaga ń edukacyjnych - tekst odczytywany z licznymi błędami - błędy rytmiczne, problemy z utrzymaniem metrum i tempa - wyraźne braki techniczne - gra powierzchowna lub siłowa - niewłaściwa pedalizacja - mała wrażliwo ść na frazowanie - nerwowo ść gry - słabe opanowywanie pamięciowe utworów - realizowanie utworów o najniższym stopniu trudności - brak systematycznej pracy - długi okres realizacji utworów 16

17 Ocena: dopuszczający - niezrealizowanie wymaga ń edukacyjnych - niezgodno ść gry z tekstem - gra nierytmiczna - nieprawidłowy aparat gry - brak wrażliwości na dźwięk - brak wyczucia frazy - jednolita płaszczyzna dynamiczna - nieznajomo ść zasad pedalizacji - gra chaotyczna, luki pamięciowe - realizowanie utworów z niższego roku nauki - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce 17

18 Kryteria oceniania uczniów Fortepian II st. Ocena: celujący (25 pkt) Ocen ę celując ą otrzymuj ą uczniowie, którzy zrealizowali repertuar wykraczający poza wymagania edukacyjne, ich gra odznacza si ę du żą wartością artystyczn ą i wysokim poziomem pianistyki, a także ci, którzy z powodzeniem uczestniczyli w pozaszkolnych konkursach i przesłuchaniach. Ocena: bardzo dobry (21-24 pkt) Ocen ę bardzo dobr ą otrzymuj ą uczniowie, którzy spełnili wymagania edukacyjne, a ich gr ę cechuj ą: dobry poziom pianistyki, zrozumienie stylu i treści utworów, świadomo ść formy, właściwe stosowanie środków wyrazu artystycznego (dynamika, frazowanie, artykulacja, agogika, pedalizacja). Ocena: dobry (16-20 pkt) Ocen ę dobr ą otrzymuj ą uczniowie realizujący wymagania edukacyjne i systematycznie pracujący. Ich gra jest poprawna pod względem rozumienia treści i formy utworów, ale zawiera niewielkie mankamenty techniczne i interpretacyjne. Ocena: dostateczny (13-15 pkt) Ocen ę dostateczn ą otrzymuj ą uczniowie, którzy nie realizuj ą w pełni wymaga ń edukacyjnych, ich gra nacechowana jest du żą ilości ą usterek technicznych, interpretacyjnych, pamięciowych, nie jest jednak pozbawiona elementów dających nadziej ę na rozwój. Ocena: dopuszczający (10-12 pkt) Ocen ę dopuszczając ą otrzymuj ą uczniowie, którzy nie spełniaj ą wymagań edukacyjnych, niesystematycznie pracuj ą, których gra świadczy o nieświadomości treści, formy i środków niezbędnych do prawidłowej interpretacji utworów, a także zawiera poważne usterki pamięciowe i techniczne. Ocena: niedostateczny (1-10 pkt) Ocen ę niedostateczn ą otrzymuj ą uczniowie, który nie zrealizowali wymagań programowych, a ich gra nie rokuje żadnych nadziei na rozwój i postępy. 18

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych Pomoc uczniowi w nauce

Bardziej szczegółowo

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Cele PSO informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni Klasa I Zadania techniczno -wykonawcze - poprawna postawa przy instrumencie, - poprawny układ palców, - kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INSTRUMENT GŁÓWNY - AKORDEON OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU KLASA I STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - realizuje program wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Autor Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM II stopnia klasy I - VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Zadania techniczne i wiadomości teoretyczne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. OGÓLNOKSZTAŁĄCA

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotowego systemu oceniania

Cele przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PSM I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH Instrumenty dęte drewniane 1. Obój 2. Flet 3. Klarnet 4. Fagot Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu 1 Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu Klasa I - Opanowanie: - podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu, - prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st.

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Akordeon Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Klasa I swobodne czytanie nut każdą ręka oddzielnie w kluczu wiolinowym (ręką prawą i lewą) oraz basowym (ręka prawą i lewą), samodzielne rozliczanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I c/6 Gamy durowe do dwóch znaków każdą ręką oddzielnie przez dwie oktawy. Dwadzieścia krótkich utworków ze wszystkich działów materiału nauczania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

przedmiotu głównego AKORDEON

przedmiotu głównego AKORDEON 1 SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŻĘBOCINIE WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA dla przedmiotu głównego AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny Opracowanie Natalia Siwak 1 2 Nauczanie gry na akordeonie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYCE KLASY I VI CYKLU CZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz ZADANIA TECHNICZNO WYKONAWCZE I MINIMUM PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: WIOLONCZELA KLASY I VI CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA Wmagania edukacyjne cykl 4- letni Instrument główny-wiolonczela Nauczyciel Natalia Szwarczak - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYPCE KLASY I VI SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na skrzypcach:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: ALTÓWKA SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na altówce: znajomość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (obój) opracował Piotr Kokosiński Szczecin 2008r. 1 Obszary podlegające ocenie: - spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY KRYTERIA OCEN: GITARA KLASA I c/6 POSTAWA I APARAT GRY ZAAWANSOWANIE TECHNICZNE UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE ( intonacja,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak Wymagania edukacyjne cykl 6- letni Instrument główny wiolonczela \Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (fortepian główny) opracował Ewa Morawska- Mikulska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na fortepianie

Bardziej szczegółowo

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Kamień Pomorski 2016 r. 1 1.Wstęp Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni. Klasa I Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni Zadania techniczno-muzyczne Klasa I - znajomość budowy kontrabasu i smyczka - prawidłowa postawa, trzymanie instrumentu i prowadzenie smyczka - działanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Dział muzykowania zespołowego 4 i 6 letni cykl nauczania PRZEDMIOT GŁÓWNY ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY SPECJALIZACJA -AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny opracowanie Natalia Siwak CYKL SZEŚCIOLETNI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach 1/ trąbka 2/ waltornia 3/ puzon Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (flet główny) opracowała Iwona Radin-Rutkowska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na flecie ma na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kontrabas) opracowanie Grzegorz Kmita Szczecin 2008r. 1. ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Jan Grela WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA WALTORNIA Opracowane w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st.

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. Wymagania edukacyjne dla klasy I - skrzypce -sposoby konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia instrumentu, umiejętność współpracy z akompaniatorem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STAN ISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I

Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I Zadania techniczno muzyczne: - historia instrumentu i jego pielęgnacja - postawa, prowadzenie smyczka i nazwy nut w kluczu basowym - prawidłowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Klasa V/6 -budowa gitary, akcesoria, podstawowe informacje o zasadach prawidłowego użytkowania instrumentu -kształtowanie prawidłowej postawy ucznia podczas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PRZEDMIOT GŁÓWNY GITARA (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE. FORTEPIAN dla klas I - VI I st.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE. FORTEPIAN dla klas I - VI I st. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE FORTEPIAN dla klas I - VI I st. KLASA I A. Treści nauczania (podstawa programowa) 1. Znajomość budowy instrumentu; klawiatura nazwy klawiszy. 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKODREON Nauczyciel instrumentu głównego : mgr Kacper Trębacz Wymagania jakie musi spełniać uczeń aby otrzymać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z akordeonu w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy System Oceniania z akordeonu w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach 1 Przedmiotowy System Oceniania z akordeonu w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach Minimum programowe ustala indywidualnie każdy z nauczycieli w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004r. w sprawie warunków i sposobów oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY Klasa I Sprawdzenie i ewentualna korekta aparatu gry i postawy przy instrumencie: - swoboda rąk - rozluźnienie mięśni - analiza procesów towarzyszących tworzeniu

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA Klasa I SZEŚCIOLETNI CYKL NAUCZANIA Znajomość budowy i historii

Bardziej szczegółowo

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY euphonium DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy system oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiotowy system oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiot główny: Śpiew solowy Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć Pomoc uczniowi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (skrzypce) Opracowała Agnieszka Iżykowska Szczecin grudzień 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Opracował: mgr Piotr Wczasek Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania napisane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autor: mgr Janusz Wyrwał Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni 1. Arpeggio 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Dwudźwięki Klasa I 1. Postawa przy instrumencie, układ rąk i sposoby wydobywania dźwięków 2. Budowa gitary, akcesoria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Michała Kowalskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie PRZEDMIOT - - FORTEPIAN DODATKOWY opracowanie: mgr Ewa Wachta mgr Alicja Migielska Kraków, 2011 1 Wstęp Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego Nauczyciel: Lilia Dmochowska str. 1 TREŚCI KRYTERIA OCEN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI KLASA PIERWSZA Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec, prostolinijne prowadzenie smyczka, program Program: dwa ćwiczenia na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (akordeon główny-cykl sześcioletni) opracował Janusz Pszeniczka Szczecin 2008r. Nauczanie gry

Bardziej szczegółowo

Gitara program nauczania

Gitara program nauczania Gitara program nauczania Kl. I cykl 6- letni: *Umiejętność nazywania poszczególnych części gitary, znajomość zasad czyszczenia i konserwacji instrumentu. *Opanowanie prawidłowej postawy, właściwego trzymania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (altówka) opracował Włodzimierz Radin- Rutkowski Szczecin 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT GŁÓWNY. euphonium

PRZEDMIOT GŁÓWNY. euphonium WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY euphonium PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (klarnet) opracował Piotr Sawrymowicz Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na klarnecie ma na celu:

Bardziej szczegółowo

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku Program Nauczania Przedmiotu Instrument dodatkowy Skrzypce Program opracował mgr Jakub Bańdur na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot główny Saksofon Opracowanie: Tomasz Kasperski Kamień Pomorski 2016 r. 1. Obszary podlegające ocenie: - frekwencja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA W KLASACH I III OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA DLA UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.m. Karłowicza w Katowicach PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA Spis treści: I Formy oceniania treści kształcenia i nauczania - Częstotliwość oceniania II Kryteria oceniania III Zasady wystawiania oceny semestralnej IV Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT GŁÓWNY. puzon

PRZEDMIOT GŁÓWNY. puzon WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY puzon DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Wystawiając ocenę z muzyki trzeba pamiętać, że podstawowym celem tego przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZESPÓŁ KAMERALNY 1. Wiedza

Bardziej szczegółowo

PERKUSJA Cykl sześcioletni

PERKUSJA Cykl sześcioletni PERKUSJA Cykl sześcioletni Klasa I - znajomość historii powstania, budowy, techniki gry oraz przeznaczenia poszczególnych instrumentów - prawidłowe ustawienie aparatu gry (poprawne trzymanie pałek, prawidłowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. KONTRABAS I st.

WYMAGANIA PROGRAMOWE. KONTRABAS I st. WYMAGANIA PROGRAMOWE KONTRABAS I st. KLASA I OSM I st. Dobór instrumentu o odpowiedniej dla ucznia wielkości, zaopatrzonego w czysto brzmiące struny oraz właściwej długości smyczka. Zapoznanie ze składowymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (rytmika) Szczecin 2006r. Opracowała Anna Główczyńska I II Cele oceniania: 1. Poinformowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W DŁUTOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa skrzypiec

Wymagania edukacyjne Klasa skrzypiec Wymagania edukacyjne Klasa skrzypiec 1 Wymagania Edukacyjne Klasa I Problemowy materiał techniczno muzyczny oraz materiał dydaktyczny, realizujący podstawę programową, do opanowania przez ucznia w ciągu

Bardziej szczegółowo