Przedmiotowy System Oceniania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (flet główny) opracowała Iwona Radin-Rutkowska Szczecin 2008r. 1

2 Nauczanie gry na flecie ma na celu: - rozwijanie muzykalności ucznia, pogłębianie jego zamiłowania do muzyki - zapoznanie ucznia z podstawami techniki fletowej - kształcenie wrażliwości na jakość dźwięku - kształcenie poczucia tempa, rytmu, metrum, dynamiki oraz ich zmian - rozwijanie wyobraźni, ekspresji i muzycznej - kształcenie umiejętności słyszenia linearnego i harmonicznego - kształtowanie umiejętności interpretacyjnych z zapoznanie z twórczością dawnych i współczesnych kompozytorów - zachęcanie do muzykowania zespołowego - rozwijanie umiejętności samokontroli - przygotowanie uczniów do publicznych występów estradowych, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym najbliższego środowiska, szkoły i miasta. - przygotowanie ucznia do dalszego kształcenia muzycznego Obszary podlegające ocenie Frekwencja na zajęciach Zaangażowanie w pracę na lekcjach Znajomość i wykonanie repertuaru przewidzianego na dany rok nauki Udział w Inne czynniki ujęte w kryteriach i wymaganiach na poszczególne oceny Sposoby oceniania w każdym semestrze W ramach ocenienia śródrocznego przeprowadzane są w szkole dla wszystkich uczniów okresowe przesłuchania problemowe, które maja na celu: a. motywowanie ucznia do dalszej pracy, b. poinformowanie ucznia o etapie oraz stopniu opanowania wymagań edukacyjnych w grze na, c. dostarczanie informacji rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o możliwościach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów, d. umożliwienie nauczycielom doskonalenia metod pracy dydaktycznej. Przesłuchania okresowe są obligatoryjną formą prezentacji nabytych przez ucznia umiejętności w grze na i obowiązują wszystkich uczniów z wyjątkiem klas pierwszych. Tematykę przesłuchań i zakres programowy ustalają kierownicy poszczególnych sekcji w porozumieniu z innymi nauczycielami. 2

3 Warunki uzyskiwania ocen cząstkowych i semestralnych Głównym warunkiem uzyskiwania ocen cząstkowych i semestralnych jest obecność na zajęciach, przesłuchaniach, oraz przygotowanie do zajęć. Uczeń może zostać niesklasyfikowany, jeśli posiada powyżej 50% nieobecności. Ocena frekwencji odbywa się co semestr (na 100% składają się godziny obecne jak i usprawiedliwione w formie pisemnej z zastosowaniem poniższych zasad) Nieobecności mogą być usprawiedliwione przez rodziców, opiekunów, bądź nauczycieli innych przedmiotów. W przypadku gdy uczeń nie został sklasyfikowany w dokumentacji przebiegu nauczania zapisuje się adnotację "nieklasyfikowany". Uczeń nieklasyfikowany, w przypadku gdy jego nieobecność na zajęciach była usprawiedliwiona, ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny. W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń może wystąpić do Dyrektora z prośbą o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. Zgodę na przeprowadzenie tego egzaminu wyraża Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym. Ocena zaangażowania ucznia w pracę na zajęciach jest prowadzona na podstawie obserwacji aktywności ucznia, jego stosunku do stawianych przed nim zadań do wykonania podczas lekcji a także w. Oceny śródroczne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Ocena końcoworoczna z głównego wystawiana jest przez komisję egzaminacyjną w wyniku egzaminu promocyjnego. Ocena końcoworoczna, ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego, nie może być zmieniona. Wyjątkiem jest ocena z głównego w klasie pierwszej, która wystawiana jest przez nauczyciela. Skala ocen w punktach: 0-10 niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 25 celujący Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli uzyskał ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia dopuszczającego. Warunki poprawy swoich wyników Uczeń może poprawić ocenę z przesłuchania (ocena niedostateczna, bądź niezadowalająca dla ucznia) na pisemny wniosek rodzica bądź opiekuna. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może odmówić prawa do poprawy uzyskanej oceny ( uniki, lekceważenie, itp.) Poprawa ocen cząstkowych jest w gestii nauczyciela przedmiotu. 3

4 Sposoby powiadamiania ucznia i rodziców o wynikach i wymaganiach na określony stopień Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje ucznia i jego rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz formach sprawdzania wiedzy, Nauczyciel zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania. Każda ocena jest jawna. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciel jest zobowiązany do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowanie tego w dzienniku. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia o przewidywanym dla niego stopniu semestralnym i rocznym. Prawa przysługujące uczniowi w procesie oceniania Uczeń ma prawo do: poprawiania ocen poszanowania godności; życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym w ramach ogólnie przyjętych norm etycznych; rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu muzycznego; sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; KRYTERIA OCENIANIA NA EGZAMINIE PROMOCYJNYM INSTRUMENTY DĘTE Klasy: II - VI cyklu sześcioletniego II - IV cyklu czteroletniego 1. aparat gry 2. jakość dźwięku 3. intonacja 4. estetyka brzmienia 5. prawidłowe opanowanie tekstu - owe opanowanie tekstu, dynamika, frazowanie, artykulacja, rytmika 6. umiejętności techniczne ucznia - zgodne z wymaganiami edukacyjnymi dla każdego zawartymi w PSO 7. zgodność interpretacji z budową formalną wykonywanych utworów, stylowość, artystyczne walory wykonania 8. koncentracja ucznia podczas egzaminu 9. zachowanie się podczas prezentacji artystycznej, ekspresja estradowa 4

5 PONADTO Klasa II cykl sześcioletni Ocena celująca - spełnia wszystkie warunki oceny bardzo dobrej - wyróżnia się artystycznie - realizuje program wyższych klas i to w krótkim czasie - udział w, przesłuchaniach i konkursach Ocena bardzo dobra - bezbłędne odczytanie tekstu - precyzja rytmiczna, utrzymanie tempa właściwego - przestrzeganie zróżnicowań dynamicznych - wrażliwość na jakość dźwięku - pewne i czyste wydobycie dźwięku - krótki czas realizacji programu Ocena dobra - drobne błędy w tekście (luki owe) - brak precyzji rytmicznej (wahania tempa) - praca nie zawsze systematyczna Ocena dostateczna - błędy w tekście - problemy z utrzymaniem tempa, błędy rytmiczne - słabe opanowanie owe - brak systematycznej pracy Ocena dopuszczająca - liczne błędy w tekście, gra nierytmiczna - nieprawidłowy aparat gry - brak kondycji - luki owe - brak pracy w - niezrealizowanie programu Ocena niedostateczna - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą - niesystematyczna praca - brak zainteresowania - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój Klasa III cykl sześcioletni Ocena celująca - spełnia wszystkie warunki oceny bardzo dobrej - wyróżnia się artystycznie - realizuje program wyższych klas i to w krótkim czasie - udział w, przesłuchaniach i konkursach Ocena bardzo dobra - bezbłędne odczytanie tekstu - precyzja rytmiczna, utrzymanie tempa właściwego - przestrzeganie zróżnicowań dynamicznych - wrażliwość na jakość dźwięku - pewne i czyste wydobycie dźwięku - krótki czas realizacji programu Ocena dobra - drobne potknięcia owe - praca nie zawsze systematyczna 5

6 - nerwowość gry, niezdecydowane rozpoczęcie dźwięku - jednolita płaszczyzna dynamiczna Ocena dostateczna - błędy w tekście - problemy z utrzymaniem tempa, błędy rytmiczne - słabe opanowanie owe - brak systematycznej pracy Ocena dopuszczająca - liczne błędy w tekście, gra nierytmiczna - nieprawidłowy aparat gry - brak kondycji - luki owe - brak pracy w - niezrealizowanie programu Ocena niedostateczna - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą - niesystematyczna praca - brak zainteresowania - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój Klasa IV cykl sześcioletni Ocena celująca - spełnia wszystkie warunki oceny bardzo dobrej - wyróżnia się artystycznie - realizuje program wyższych klas i to w krótkim czasie - udział w, przesłuchaniach i konkursach Ocena bardzo dobra - wrażliwość na dźwięk i jego jakość - precyzja melodyczna i rytmiczne właściwe tempa - odczytanie bezbłędnie tekstu - bezbłędne opanowanie owe utworu - różnorodność - duży wkład osobisty ucznia w przygotowanie - opanowanie estradowe Ocena dobra - drobne błędy w tekście, luki owe - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - potknięcia owe - praca nie zawsze systematyczna Ocena dostateczna - pomyłki w tekście, potknięcia rytmiczne, luki owe - niepewne wydobycie dźwięku - brak systematycznej pracy - długi czas realizacji programu Ocena dopuszczająca - aparat gry wadliwy, rozpoczęcie dźwięku niezdecydowane - niedokładna intonacja - gra chaotyczna - luki owe - niesystematyczna praca domowa - brak kondycji 6

7 Ocena niedostateczna - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą - niesystematyczna praca - brak zainteresowania - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój Klasa V cykl sześcioletni Ocena celująca - spełnia wszystkie warunki oceny bardzo dobrej - wyróżnia się artystycznie - realizuje program wyższych klas i to w krótkim czasie - udział w, przesłuchaniach i konkursach Ocena bardzo dobra - wrażliwość na dźwięk i jego jakość - precyzja melodyczna i rytmiczne właściwe tempa - odczytanie bezbłędnie tekstu - bezbłędne opanowanie owe utworu - różnorodność - duży wkład osobisty ucznia w przygotowanie - opanowanie estradowe Ocena dobra - drobne błędy w tekście, luki owe - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - potknięcia owe - praca nie zawsze systematyczna Ocena dostateczna - pomyłki w tekście, potknięcia rytmiczne, luki owe - niepewne wydobycie dźwięku - brak systematycznej pracy - długi czas realizacji programu Ocena dopuszczająca - aparat gry wadliwy, rozpoczęcie dźwięku niezdecydowane - niedokładna intonacja - gra chaotyczna - luki owe - niesystematyczna praca domowa - brak kondycji Ocena niedostateczna - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą - niesystematyczna praca - brak zainteresowania - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój Klasa VI cykl sześcioletni Ocena celująca - spełnia wszystkie warunki oceny bardzo dobrej - wyróżnia się artystycznie - realizuje program wyższych klas i to w krótkim czasie - udział w, przesłuchaniach i konkursach Ocena bardzo dobra - wrażliwość na dźwięk i jego jakość - precyzja melodyczna i rytmiczne właściwe tempa 7

8 - odczytanie bezbłędnie tekstu - bezbłędne opanowanie owe utworu - różnorodność - duży wkład osobisty ucznia w przygotowanie - opanowanie estradowe Ocena dobra - drobne błędy w tekście, luki owe - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - potknięcia owe - praca nie zawsze systematyczna Ocena dostateczna - pomyłki w tekście, potknięcia rytmiczne, luki owe - niepewne wydobycie dźwięku - brak systematycznej pracy - długi czas realizacji programu Ocena dopuszczająca - aparat gry wadliwy, rozpoczęcie dźwięku niezdecydowane - niedokładna intonacja - gra chaotyczna - luki owe - niesystematyczna praca domowa - brak kondycji Ocena niedostateczna - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą - niesystematyczna praca - brak zainteresowania - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój CYKL CZTEROLETNI klasa I/4-wymagania dla klas I/6 i II/6 klasa II/4 - wymagania dla klas III/6 i IV/6 klasa III/4 - wymagania dla klas V/6 klasa IV/4 - wymagania dla klasy VI/6 8

9 Kryteria ocen i wymagania CYKL CZTEROLETNI Klasa I TREŚCI KRYTERIA OCEN WYMAGANIA PROGRAMOWE PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Podstawowa wiedza w zakresie budowy oraz. Umiejętność nazywania poszczególnych części fletu znajomość sposobów poszczególnych rozróżnianie rejestrów. Znajomość. KONIECZNE OCENA ndst dp - nie zna sposobu - nie umie - nie zna rejestru wysokiego, średniego i ego - nie zna PODSTAWOWE OCENA dst - nie zna ROZSZERZAJĄCE OCENA db - posiada elementarną wiedzę z zakresu DOPEŁNIAJĄCE OCENA bdb - posiada znaczną wiedzę z zakresu WYKRACZAJĄCE OCENA cel - posiada bogatą wiedzę z zakresu Postawa przy, aparat gry. Właściwa postawa ciała Ułożenie rąk na Oddech Uczeń mimo instruktażu nauczyciela: zachować prawidłowej Uczeń z pomocą nauczyciela: korygować Uczeń : zachować prawidłową postawę ciała z Uczeń : zachować prawidłową Uczeń zawsze: zachować prawidłową właściwie 4

10 Wybrane elementy techniki gry. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego. Oddech Barwa dźwięku Artykulacja Czytanie nut Samodzielne przygotowanie utworu Gra a vista postawy ciała właściwie ułożyć rąk na - oddycha w niewłaściwy sposób - nie zna zasad oddechu wydobyć o zastosować podstawowych sposobów u muzycznego przygotować utworu wykonać utworu a vista właściwie ułożyć ręce na właściwie oddychać oddechu, ale nie potrafi ich wydobyć o zastosować sposoby - ma duże trudności z prawidłowym odczytanie tekstu muzycznego odczytać utworu wykonać utworu a vista właściwie oddechu i potrafi je wydobyć dźwięki o zastosować sposoby muzyczny z przygotować utwór z wykonać właściwie oddechu i zawsze potrafi je - zawsze operuje właściwą barwą dźwięku - zawsze stosuje sposoby muzyczny przygotować utwór wykonać utwór a vista wzorcowy sposób oddechu i zawsze stosuje je w - operuje piękną barwą dźwięku - operuje różnorodną artykulacją we bezbłędnie muzyczny przygotować utwór i ciekawie go zinterpretować bezbłędnie wykonać utwór a vista 5

11 utwór a vista z Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania. Jakość wykonania, walory artystyczne. Zainteresowanie Zaangażowanie na lekcji Systematyczna praca domowa Realizacja utworów przewidzianych w materiale nauczania danej klasy Wykonywanie utworów z Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Umiejętność różnicowania dynamiki Dbałość o jakość dźwięku Tempo wykonywanych utworów Interpretacja z - nie jest na - nie ćwiczy w - nie realizuje minimum go nauczyć się utworu na pamięć - nie bierze udziału w dynamiki utworu słabej jakości - gra w niewłaściwym - nie interpretuje utworu z - jest mało na - rzadko ćwiczy w - realizuje minimum poprawnie nauczyć się utworu na pamięć - rzadko bierze udział w - słabo różnicuje marnej jakości - nie interpretuje utworu z - jest na - poświęca około pół godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje minimum poprawnie - bierze udział w dobrej jakości precyzyjnie grać - dobrze interpretuje utwór z - jest bardzo na - poświęca do 1 godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - często bierze udział w bardzo dobrze bardzo dobrej jakości - bardzo dobrze - jest bardzo na - poświęca minimum 1 godzinę dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - bardzo często bierze udział w - doskonale potrafi wspaniałym bardzo - doskonale interpretuje utwór 6

12 interpretuje utwór z z Rozwijanie umiejętności i zamiłowania do muzykowania zespołowego w dowolnie wybranej formie. Wykonywanie utworów na 2 flety lub z akompaniament em fortepianu -potrafi nauczyć się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się -nie potrafi współpracować w zespole nauczyć się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się - po bardzo wielu próbach może zagrać zespołowo z licznymi błędami nauczyć się swojej partii i nie ma specjalnych - dobrze utrzymuje tempo dostosować się dynamicznie do drugiego nauczyć się swojej partii i nie ma trudności ze - dobrze utrzymuje tempo - właściwie realizuje dynamikę dostosowaną do drugiego - doskonale czuje się w każdej formie zespołowej, sprawia mu to radość i przyjemność 7

13 Klasa II TREŚCI KRYTERIA OCEN WYMAGANIA PROGRAMOWE PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Podstawowa wiedza w zakresie budowy oraz. Umiejętność nazywania poszczególnych części fletu znajomość sposobów poszczególnych rozróżnianie rejestrów. Znajomość. KONIECZNE OCENA ndst dp - nie zna sposobu - nie umie - nie zna rejestru wysokiego, średniego i ego - nie zna PODSTAWOWE OCENA dst - nie zna ROZSZERZAJĄCE OCENA db - posiada elementarną wiedzę z zakresu DOPEŁNIAJĄCE OCENA bdb - posiada znaczną wiedzę z zakresu WYKRACZAJĄCE OCENA cel - posiada bogatą wiedzę z zakresu Postawa przy, aparat gry. Właściwa postawa ciała Ułożenie rąk na Oddech Uczeń mimo instruktażu nauczyciela: zachować prawidłowej postawy ciała właściwie ułożyć Uczeń z pomocą nauczyciela: korygować właściwie ułożyć ręce na Uczeń : zachować prawidłową postawę ciała z właściwie Uczeń : zachować prawidłową właściwie Uczeń zawsze: zachować prawidłową właściwie wzorcowy sposób 8

14 Wybrane elementy techniki gry. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego. Oddech Barwa dźwięku Artykulacja Czytanie nut Samodzielne przygotowanie utworu Gra a vista rąk na - oddycha w niewłaściwy sposób - nie zna zasad oddechu wydobyć o zastosować podstawowych sposobów u muzycznego przygotować utworu wykonać utworu a vista właściwie oddychać oddechu, ale nie potrafi ich wydobyć o zastosować sposoby - ma duże trudności z prawidłowym odczytanie tekstu muzycznego odczytać utworu wykonać utworu a vista oddechu i potrafi je wydobyć dźwięki o zastosować sposoby muzyczny z przygotować utwór z wykonać utwór a vista z oddechu i zawsze potrafi je - zawsze operuje właściwą barwą dźwięku - zawsze stosuje sposoby muzyczny przygotować utwór wykonać utwór a vista oddechu i zawsze stosuje je w - operuje piękną barwą dźwięku - operuje różnorodną artykulacją we bezbłędnie muzyczny przygotować utwór i ciekawie go zinterpretować bezbłędnie wykonać utwór a vista 9

15 Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania. Jakość wykonania, walory artystyczne. Zainteresowanie Zaangażowanie na lekcji Systematyczna praca domowa Realizacja utworów przewidzianych w materiale nauczania danej klasy Wykonywanie utworów z Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Umiejętność różnicowania dynamiki Dbałość o jakość dźwięku Tempo wykonywanych utworów Interpretacja z - nie jest na - nie ćwiczy w - nie realizuje minimum go nauczyć się utworu na pamięć - nie bierze udziału w dynamiki utworu słabej jakości - gra w niewłaściwym - nie interpretuje utworu z - jest mało na - rzadko ćwiczy w - realizuje minimum poprawnie nauczyć się utworu na pamięć - rzadko bierze udział w - słabo różnicuje marnej jakości - nie interpretuje utworu z - jest na - poświęca około pół godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje minimum poprawnie - bierze udział w dobrej jakości precyzyjnie grać - dobrze interpretuje utwór z - jest bardzo na - poświęca do 1 godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - często bierze udział w bardzo dobrze bardzo dobrej jakości - bardzo dobrze interpretuje utwór z - jest bardzo na - poświęca minimum 1 godzinę dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - bardzo często bierze udział w - doskonale potrafi wspaniałym bardzo - doskonale interpretuje utwór z 10

16 Rozwijanie umiejętności i zamiłowania do muzykowania zespołowego w dowolnie wybranej formie. Wykonywanie utworów na 2 flety lub z akompaniament em fortepianu -potrafi nauczyć się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się -nie potrafi współpracować w zespole nauczyć się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się - po bardzo wielu próbach może zagrać zespołowo z licznymi błędami nauczyć się swojej partii i nie ma specjalnych - dobrze utrzymuje tempo dostosować się dynamicznie do drugiego nauczyć się swojej partii i nie ma trudności ze - dobrze utrzymuje tempo - właściwie realizuje dynamikę dostosowaną do drugiego - doskonale czuje się w każdej formie zespołowej, sprawia mu to radość i przyjemność 11

17 KLASA III TREŚCI KRYTERIA OCEN WYMAGANIA PROGRAMOWE PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Podstawowa wiedza w zakresie budowy oraz. Umiejętność nazywania poszczególnych części fletu znajomość sposobów poszczególnych rozróżnianie rejestrów. Znajomość. KONIECZNE OCENA ndst dp - nie zna sposobu - nie umie - nie zna rejestru wysokiego, średniego i ego - nie zna PODSTAWOWE OCENA dst - nie zna ROZSZERZAJĄCE OCENA db - posiada elementarną wiedzę z zakresu DOPEŁNIAJĄCE OCENA bdb - posiada znaczną wiedzę z zakresu WYKRACZAJĄCE OCENA cel - posiada bogatą wiedzę z zakresu Postawa przy, aparat gry. Właściwa postawa ciała Ułożenie rąk na Oddech Uczeń mimo instruktażu nauczyciela: zachować prawidłowej postawy ciała Uczeń z pomocą nauczyciela: korygować właściwie ułożyć ręce na Uczeń : zachować prawidłową postawę ciała z właściwie Uczeń : zachować prawidłową właściwie Uczeń zawsze: zachować prawidłową właściwie 12

18 Wybrane elementy techniki gry. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego. Oddech Barwa dźwięku Artykulacja Czytanie nut Samodzielne przygotowanie utworu Gra a vista właściwie ułożyć rąk na - oddycha w niewłaściwy sposób - nie zna zasad oddechu wydobyć o zastosować podstawowych sposobów u muzycznego przygotować utworu wykonać utworu a vista właściwie oddychać oddechu, ale nie potrafi ich wydobyć o zastosować sposoby - ma duże trudności z prawidłowym odczytanie tekstu muzycznego odczytać utworu wykonać utworu a vista oddechu i potrafi je wydobyć dźwięki o zastosować sposoby muzyczny z przygotować utwór z wykonać utwór a vista z oddechu i zawsze potrafi je - zawsze operuje właściwą barwą dźwięku - zawsze stosuje sposoby muzyczny przygotować utwór wykonać utwór a vista wzorcowy sposób oddechu i zawsze stosuje je w - operuje piękną barwą dźwięku - operuje różnorodną artykulacją we bezbłędnie muzyczny przygotować utwór i ciekawie go zinterpretować bezbłędnie wykonać utwór a vista 13

19 Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania. Jakość wykonania, walory artystyczne. Zainteresowanie Zaangażowanie na lekcji Systematyczna praca domowa Realizacja utworów przewidzianych w materiale nauczania danej klasy Wykonywanie utworów z Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Umiejętność różnicowania dynamiki Dbałość o jakość dźwięku Tempo wykonywanych utworów Interpretacja z - nie jest na - nie ćwiczy w - nie realizuje minimum go nauczyć się utworu na pamięć - nie bierze udziału w dynamiki utworu słabej jakości - gra w niewłaściwym - nie interpretuje utworu z - jest mało na - rzadko ćwiczy w - realizuje minimum poprawnie nauczyć się utworu na pamięć - rzadko bierze udział w - słabo różnicuje marnej jakości - nie interpretuje utworu z - jest na - poświęca około pół godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje minimum poprawnie - bierze udział w dobrej jakości precyzyjnie grać - dobrze interpretuje utwór z - jest bardzo na - poświęca do 1 godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - często bierze udział w bardzo dobrze bardzo dobrej jakości - bardzo dobrze interpretuje utwór z - jest bardzo na - poświęca minimum 1 godzinę dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - bardzo często bierze udział w - doskonale potrafi wspaniałym bardzo - doskonale interpretuje utwór z 14

20 Rozwijanie umiejętności i zamiłowania do muzykowania zespołowego w dowolnie wybranej formie. Wykonywanie utworów na 2 flety lub z akompaniament em fortepianu -potrafi nauczyć się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się -nie potrafi współpracować w zespole nauczyć się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się - po bardzo wielu próbach może zagrać zespołowo z licznymi błędami nauczyć się swojej partii i nie ma specjalnych - dobrze utrzymuje tempo dostosować się dynamicznie do drugiego nauczyć się swojej partii i nie ma trudności ze - dobrze utrzymuje tempo - właściwie realizuje dynamikę dostosowaną do drugiego - doskonale czuje się w każdej formie zespołowej, sprawia mu to radość i przyjemność 15

21 16

22 KLASA IV TREŚCI KRYTERIA OCEN WYMAGANIA PROGRAMOWE PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Podstawowa wiedza w zakresie budowy oraz. Umiejętność nazywania poszczególnych części fletu znajomość sposobów poszczególnych rozróżnianie rejestrów. Znajomość. KONIECZNE OCENA ndst dp - nie zna sposobu - nie umie - nie zna rejestru wysokiego, średniego i ego - nie zna PODSTAWOWE OCENA dst - nie zna ROZSZERZAJĄCE OCENA db - posiada elementarną wiedzę z zakresu DOPEŁNIAJĄCE OCENA bdb - posiada znaczną wiedzę z zakresu WYKRACZAJĄCE OCENA cel - posiada bogatą wiedzę z zakresu Postawa przy, aparat gry. Właściwa postawa ciała Ułożenie rąk na Oddech Uczeń mimo instruktażu nauczyciela: zachować prawidłowej postawy ciała właściwie ułożyć rąk na Uczeń z pomocą nauczyciela: korygować właściwie ułożyć ręce na właściwie Uczeń : zachować prawidłową postawę ciała z właściwie Uczeń : zachować prawidłową właściwie Uczeń zawsze: zachować prawidłową właściwie wzorcowy sposób 17

23 Wybrane elementy techniki gry. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego. Oddech Barwa dźwięku Artykulacja Czytanie nut Samodzielne przygotowanie utworu Gra a vista - oddycha w niewłaściwy sposób - nie zna zasad oddechu wydobyć o zastosować podstawowych sposobów u muzycznego przygotować utworu wykonać utworu a vista oddychać oddechu, ale nie potrafi ich wydobyć o zastosować sposoby - ma duże trudności z prawidłowym odczytanie tekstu muzycznego odczytać utworu wykonać utworu a vista oddechu i potrafi je wydobyć dźwięki o zastosować sposoby muzyczny z przygotować utwór z wykonać utwór a vista z oddechu i zawsze potrafi je - zawsze operuje właściwą barwą dźwięku - zawsze stosuje sposoby muzyczny przygotować utwór wykonać utwór a vista oddechu i zawsze stosuje je w - operuje piękną barwą dźwięku - operuje różnorodną artykulacją we bezbłędnie muzyczny przygotować utwór i ciekawie go zinterpretować bezbłędnie wykonać utwór a vista Samodzielna praca oraz Zainteresowanie - nie jest - jest mało - jest - jest bardzo - jest bardzo 18

24 zaangażowanie w proces nauczania. Jakość wykonania, walory artystyczne. Zaangażowanie na lekcji Systematyczna praca domowa Realizacja utworów przewidzianych w materiale nauczania danej klasy Wykonywanie utworów z Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Umiejętność różnicowania dynamiki Dbałość o jakość dźwięku Tempo wykonywanych utworów Interpretacja z na - nie ćwiczy w - nie realizuje minimum go nauczyć się utworu na pamięć - nie bierze udziału w dynamiki utworu słabej jakości - gra w niewłaściwym - nie interpretuje utworu z na - rzadko ćwiczy w - realizuje minimum poprawnie nauczyć się utworu na pamięć - rzadko bierze udział w - słabo różnicuje marnej jakości - nie interpretuje utworu z na - poświęca około pół godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje minimum poprawnie - bierze udział w dobrej jakości precyzyjnie grać - dobrze interpretuje utwór z na - poświęca do 1 godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - często bierze udział w bardzo dobrze bardzo dobrej jakości - bardzo dobrze interpretuje utwór z na - poświęca minimum 1 godzinę dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - bardzo często bierze udział w - doskonale potrafi wspaniałym bardzo - doskonale interpretuje utwór z Rozwijanie umiejętności i Wykonywanie utworów na 2 -potrafi nauczyć nauczyć nauczyć się nauczyć - doskonale czuje 19

25 zamiłowania do muzykowania zespołowego w dowolnie wybranej formie. flety lub z akompaniament em fortepianu się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się -nie potrafi współpracować w zespole się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się - po bardzo wielu próbach może zagrać zespołowo z licznymi błędami swojej partii i nie ma specjalnych - dobrze utrzymuje tempo dostosować się dynamicznie do drugiego się swojej partii i nie ma trudności ze - dobrze utrzymuje tempo - właściwie realizuje dynamikę dostosowaną do drugiego się w każdej formie zespołowej, sprawia mu to radość i przyjemność 20

26 Kryteria ocen i wymagania CYKL SZEŚCIOLETNI Klasa I TREŚCI KRYTERIA OCEN WYMAGANIA PROGRAMOWE PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Podstawowa wiedza w zakresie budowy oraz. Umiejętność nazywania poszczególnych części fletu znajomość sposobów poszczególnych rozróżnianie rejestrów. Znajomość. KONIECZNE OCENA ndst dp - nie zna sposobu - nie umie - nie zna rejestru wysokiego, średniego i ego - nie zna PODSTAWOWE OCENA dst - nie zna ROZSZERZAJĄCE OCENA db - posiada elementarną wiedzę z zakresu DOPEŁNIAJĄCE OCENA bdb - posiada znaczną wiedzę z zakresu WYKRACZAJĄCE OCENA cel - posiada bogatą wiedzę z zakresu Postawa przy, aparat gry. Właściwa postawa ciała Ułożenie rąk na Uczeń mimo instruktażu nauczyciela: zachować Uczeń z pomocą nauczyciela: korygować Uczeń : zachować prawidłową postawę ciała z Uczeń : zachować prawidłową Uczeń zawsze: zachować prawidłową 21

27 Wybrane elementy techniki gry. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego. Oddech Oddech Barwa dźwięku Artykulacja Czytanie nut Samodzielne przygotowanie utworu Gra a vista prawidłowej postawy ciała właściwie ułożyć rąk na - oddycha w niewłaściwy sposób - nie zna zasad oddechu wydobyć o zastosować podstawowych sposobów u muzycznego przygotować utworu wykonać utworu a właściwie ułożyć ręce na właściwie oddychać oddechu, ale nie potrafi ich wydobyć o zastosować sposoby - ma duże trudności z prawidłowym odczytanie tekstu muzycznego odczytać utworu wykonać utworu właściwie oddechu i potrafi je wydobyć dźwięki o zastosować sposoby muzyczny z przygotować utwór z właściwie oddechu i zawsze potrafi je - zawsze operuje właściwą barwą dźwięku - zawsze stosuje sposoby muzyczny przygotować utwór wykonać utwór a vista właściwie wzorcowy sposób oddechu i zawsze stosuje je w - operuje piękną barwą dźwięku - operuje różnorodną artykulacją we bezbłędnie muzyczny przygotować utwór i ciekawie go zinterpretować bezbłędnie wykonać utwór a 22

28 vista a vista wykonać utwór a vista z vista Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania. Jakość wykonania, walory artystyczne. Zainteresowanie Zaangażowanie na lekcji Systematyczna praca domowa Realizacja utworów przewidzianych w materiale nauczania danej klasy Wykonywanie utworów z Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Umiejętność różnicowania dynamiki Dbałość o jakość dźwięku Tempo wykonywanych utworów Interpretacja z - nie jest na - nie ćwiczy w - nie realizuje minimum go nauczyć się utworu na pamięć - nie bierze udziału w dynamiki utworu słabej jakości - gra w niewłaściwym - nie interpretuje utworu z - jest mało na - rzadko ćwiczy w - realizuje minimum poprawnie nauczyć się utworu na pamięć - rzadko bierze udział w - słabo różnicuje marnej jakości - nie interpretuje utworu z - jest na - poświęca około pół godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje minimum poprawnie - bierze udział w dobrej jakości precyzyjnie grać - dobrze interpretuje utwór z - jest bardzo na - poświęca do 1 godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - często bierze udział w bardzo dobrze bardzo dobrej jakości - jest bardzo na - poświęca minimum 1 godzinę dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - bardzo często bierze udział w - doskonale potrafi wspaniałym bardzo - doskonale 23

29 - bardzo dobrze interpretuje utwór z interpretuje utwór z Rozwijanie umiejętności i zamiłowania do muzykowania zespołowego w dowolnie wybranej formie. Wykonywanie utworów na 2 flety lub z akompaniament em fortepianu -potrafi nauczyć się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się -nie potrafi współpracować w zespole nauczyć się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się - po bardzo wielu próbach może zagrać zespołowo z licznymi błędami nauczyć się swojej partii i nie ma specjalnych - dobrze utrzymuje tempo dostosować się dynamicznie do drugiego nauczyć się swojej partii i nie ma trudności ze - dobrze utrzymuje tempo - właściwie realizuje dynamikę dostosowaną do drugiego - doskonale czuje się w każdej formie zespołowej, sprawia mu to radość i przyjemność 24

30 Klasa II TREŚCI KRYTERIA OCEN WYMAGANIA PROGRAMOWE PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Podstawowa wiedza w zakresie budowy oraz. Umiejętność nazywania poszczególnych części fletu znajomość sposobów poszczególnych rozróżnianie rejestrów. Znajomość. KONIECZNE OCENA ndst dp - nie zna sposobu - nie umie - nie zna rejestru wysokiego, średniego i ego - nie zna PODSTAWOWE OCENA dst - nie zna ROZSZERZAJĄCE OCENA db - posiada elementarną wiedzę z zakresu DOPEŁNIAJĄCE OCENA bdb - posiada znaczną wiedzę z zakresu WYKRACZAJĄCE OCENA cel - posiada bogatą wiedzę z zakresu Postawa przy, aparat gry. Właściwa postawa ciała Ułożenie rąk na Oddech Uczeń mimo instruktażu nauczyciela: zachować prawidłowej postawy ciała właściwie ułożyć Uczeń z pomocą nauczyciela: korygować właściwie ułożyć ręce na Uczeń : zachować prawidłową postawę ciała z właściwie Uczeń : zachować prawidłową właściwie Uczeń zawsze: zachować prawidłową właściwie wzorcowy sposób 25

31 Wybrane elementy techniki gry. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego. Oddech Barwa dźwięku Artykulacja Czytanie nut Samodzielne przygotowanie utworu Gra a vista rąk na - oddycha w niewłaściwy sposób - nie zna zasad oddechu wydobyć o zastosować podstawowych sposobów u muzycznego przygotować utworu wykonać utworu a vista właściwie oddychać oddechu, ale nie potrafi ich wydobyć o zastosować sposoby - ma duże trudności z prawidłowym odczytanie tekstu muzycznego odczytać utworu wykonać utworu a vista oddechu i potrafi je wydobyć dźwięki o zastosować sposoby muzyczny z przygotować utwór z wykonać utwór a vista z oddechu i zawsze potrafi je - zawsze operuje właściwą barwą dźwięku - zawsze stosuje sposoby muzyczny przygotować utwór wykonać utwór a vista oddechu i zawsze stosuje je w - operuje piękną barwą dźwięku - operuje różnorodną artykulacją we bezbłędnie muzyczny przygotować utwór i ciekawie go zinterpretować bezbłędnie wykonać utwór a vista 26

32 Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania. Jakość wykonania, walory artystyczne. Zainteresowanie Zaangażowanie na lekcji Systematyczna praca domowa Realizacja utworów przewidzianych w materiale nauczania danej klasy Wykonywanie utworów z Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Umiejętność różnicowania dynamiki Dbałość o jakość dźwięku Tempo wykonywanych utworów Interpretacja z - nie jest na - nie ćwiczy w - nie realizuje minimum go nauczyć się utworu na pamięć - nie bierze udziału w dynamiki utworu słabej jakości - gra w niewłaściwym - nie interpretuje utworu z - jest mało na - rzadko ćwiczy w - realizuje minimum poprawnie nauczyć się utworu na pamięć - rzadko bierze udział w - słabo różnicuje marnej jakości - nie interpretuje utworu z - jest na - poświęca około pół godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje minimum poprawnie - bierze udział w dobrej jakości precyzyjnie grać - dobrze interpretuje utwór z - jest bardzo na - poświęca do 1 godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - często bierze udział w bardzo dobrze bardzo dobrej jakości - bardzo dobrze interpretuje utwór z - jest bardzo na - poświęca minimum 1 godzinę dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - bardzo często bierze udział w - doskonale potrafi wspaniałym bardzo - doskonale interpretuje utwór z 27

33 Rozwijanie umiejętności i zamiłowania do muzykowania zespołowego w dowolnie wybranej formie. Wykonywanie utworów na 2 flety lub z akompaniament em fortepianu -potrafi nauczyć się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się -nie potrafi współpracować w zespole nauczyć się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się - po bardzo wielu próbach może zagrać zespołowo z licznymi błędami nauczyć się swojej partii i nie ma specjalnych - dobrze utrzymuje tempo dostosować się dynamicznie do drugiego nauczyć się swojej partii i nie ma trudności ze - dobrze utrzymuje tempo - właściwie realizuje dynamikę dostosowaną do drugiego - doskonale czuje się w każdej formie zespołowej, sprawia mu to radość i przyjemność 28

34 KLASA III TREŚCI KRYTERIA OCEN WYMAGANIA PROGRAMOWE PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Podstawowa wiedza w zakresie budowy oraz. Umiejętność nazywania poszczególnych części fletu znajomość sposobów poszczególnych rozróżnianie rejestrów. Znajomość. KONIECZNE OCENA ndst dp - nie zna sposobu - nie umie - nie zna rejestru wysokiego, średniego i ego - nie zna PODSTAWOWE OCENA dst - nie zna ROZSZERZAJĄCE OCENA db - posiada elementarną wiedzę z zakresu DOPEŁNIAJĄCE OCENA bdb - posiada znaczną wiedzę z zakresu WYKRACZAJĄCE OCENA cel - posiada bogatą wiedzę z zakresu Postawa przy, aparat gry. Właściwa postawa ciała Ułożenie rąk na Oddech Uczeń mimo instruktażu nauczyciela: zachować prawidłowej postawy ciała Uczeń z pomocą nauczyciela: korygować właściwie ułożyć ręce na Uczeń : zachować prawidłową postawę ciała z właściwie Uczeń : zachować prawidłową właściwie Uczeń zawsze: zachować prawidłową właściwie 29

35 Wybrane elementy techniki gry. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego. Oddech Barwa dźwięku Artykulacja Czytanie nut Samodzielne przygotowanie utworu Gra a vista właściwie ułożyć rąk na - oddycha w niewłaściwy sposób - nie zna zasad oddechu wydobyć o zastosować podstawowych sposobów u muzycznego przygotować utworu wykonać utworu a vista właściwie oddychać oddechu, ale nie potrafi ich wydobyć o zastosować sposoby - ma duże trudności z prawidłowym odczytanie tekstu muzycznego odczytać utworu wykonać utworu a vista oddechu i potrafi je wydobyć dźwięki o zastosować sposoby muzyczny z przygotować utwór z wykonać utwór a vista z oddechu i zawsze potrafi je - zawsze operuje właściwą barwą dźwięku - zawsze stosuje sposoby muzyczny przygotować utwór wykonać utwór a vista wzorcowy sposób oddechu i zawsze stosuje je w - operuje piękną barwą dźwięku - operuje różnorodną artykulacją we bezbłędnie muzyczny przygotować utwór i ciekawie go zinterpretować bezbłędnie wykonać utwór a vista 30

36 Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania. Jakość wykonania, walory artystyczne. Zainteresowanie Zaangażowanie na lekcji Systematyczna praca domowa Realizacja utworów przewidzianych w materiale nauczania danej klasy Wykonywanie utworów z Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Umiejętność różnicowania dynamiki Dbałość o jakość dźwięku Tempo wykonywanych utworów Interpretacja z - nie jest na - nie ćwiczy w - nie realizuje minimum go nauczyć się utworu na pamięć - nie bierze udziału w dynamiki utworu słabej jakości - gra w niewłaściwym - nie interpretuje utworu z - jest mało na - rzadko ćwiczy w - realizuje minimum poprawnie nauczyć się utworu na pamięć - rzadko bierze udział w - słabo różnicuje marnej jakości - nie interpretuje utworu z - jest na - poświęca około pół godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje minimum poprawnie - bierze udział w dobrej jakości precyzyjnie grać - dobrze interpretuje utwór z - jest bardzo na - poświęca do 1 godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - często bierze udział w bardzo dobrze bardzo dobrej jakości - bardzo dobrze interpretuje utwór z - jest bardzo na - poświęca minimum 1 godzinę dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - bardzo często bierze udział w - doskonale potrafi wspaniałym bardzo - doskonale interpretuje utwór z 31

37 Rozwijanie umiejętności i zamiłowania do muzykowania zespołowego w dowolnie wybranej formie. Wykonywanie utworów na 2 flety lub z akompaniament em fortepianu -potrafi nauczyć się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się -nie potrafi współpracować w zespole nauczyć się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się - po bardzo wielu próbach może zagrać zespołowo z licznymi błędami nauczyć się swojej partii i nie ma specjalnych - dobrze utrzymuje tempo dostosować się dynamicznie do drugiego nauczyć się swojej partii i nie ma trudności ze - dobrze utrzymuje tempo - właściwie realizuje dynamikę dostosowaną do drugiego - doskonale czuje się w każdej formie zespołowej, sprawia mu to radość i przyjemność 32

38 33

39 KLASA IV TREŚCI KRYTERIA OCEN WYMAGANIA PROGRAMOWE PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Podstawowa wiedza w zakresie budowy oraz. Umiejętność nazywania poszczególnych części fletu znajomość sposobów poszczególnych rozróżnianie rejestrów. Znajomość. KONIECZNE OCENA ndst dp - nie zna sposobu - nie umie - nie zna rejestru wysokiego, średniego i ego - nie zna PODSTAWOWE OCENA dst - nie zna ROZSZERZAJĄCE OCENA db - posiada elementarną wiedzę z zakresu DOPEŁNIAJĄCE OCENA bdb - posiada znaczną wiedzę z zakresu WYKRACZAJĄCE OCENA cel - posiada bogatą wiedzę z zakresu Postawa przy, aparat gry. Właściwa postawa ciała Ułożenie rąk na Oddech Uczeń mimo instruktażu nauczyciela: zachować prawidłowej postawy ciała właściwie ułożyć rąk na Uczeń z pomocą nauczyciela: korygować właściwie ułożyć ręce na właściwie Uczeń : zachować prawidłową postawę ciała z właściwie Uczeń : zachować prawidłową właściwie Uczeń zawsze: zachować prawidłową właściwie wzorcowy sposób 34

40 Wybrane elementy techniki gry. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego. Oddech Barwa dźwięku Artykulacja Czytanie nut Samodzielne przygotowanie utworu Gra a vista - oddycha w niewłaściwy sposób - nie zna zasad oddechu wydobyć o zastosować podstawowych sposobów u muzycznego przygotować utworu wykonać utworu a vista oddychać oddechu, ale nie potrafi ich wydobyć o zastosować sposoby - ma duże trudności z prawidłowym odczytanie tekstu muzycznego odczytać utworu wykonać utworu a vista oddechu i potrafi je wydobyć dźwięki o zastosować sposoby muzyczny z przygotować utwór z wykonać utwór a vista z oddechu i zawsze potrafi je - zawsze operuje właściwą barwą dźwięku - zawsze stosuje sposoby muzyczny przygotować utwór wykonać utwór a vista oddechu i zawsze stosuje je w - operuje piękną barwą dźwięku - operuje różnorodną artykulacją we bezbłędnie muzyczny przygotować utwór i ciekawie go zinterpretować bezbłędnie wykonać utwór a vista Samodzielna praca oraz Zainteresowanie - nie jest - jest mało - jest - jest bardzo - jest bardzo 35

41 zaangażowanie w proces nauczania. Jakość wykonania, walory artystyczne. Zaangażowanie na lekcji Systematyczna praca domowa Realizacja utworów przewidzianych w materiale nauczania danej klasy Wykonywanie utworów z Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Umiejętność różnicowania dynamiki Dbałość o jakość dźwięku Tempo wykonywanych utworów Interpretacja z na - nie ćwiczy w - nie realizuje minimum go nauczyć się utworu na pamięć - nie bierze udziału w dynamiki utworu słabej jakości - gra w niewłaściwym - nie interpretuje utworu z na - rzadko ćwiczy w - realizuje minimum poprawnie nauczyć się utworu na pamięć - rzadko bierze udział w - słabo różnicuje marnej jakości - nie interpretuje utworu z na - poświęca około pół godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje minimum poprawnie - bierze udział w dobrej jakości precyzyjnie grać - dobrze interpretuje utwór z na - poświęca do 1 godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - często bierze udział w bardzo dobrze bardzo dobrej jakości - bardzo dobrze interpretuje utwór z na - poświęca minimum 1 godzinę dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - bardzo często bierze udział w - doskonale potrafi wspaniałym bardzo - doskonale interpretuje utwór z Rozwijanie umiejętności i Wykonywanie utworów na 2 -potrafi nauczyć nauczyć nauczyć się nauczyć - doskonale czuje 36

42 zamiłowania do muzykowania zespołowego w dowolnie wybranej formie. flety lub z akompaniament em fortepianu się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się -nie potrafi współpracować w zespole się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się - po bardzo wielu próbach może zagrać zespołowo z licznymi błędami swojej partii i nie ma specjalnych - dobrze utrzymuje tempo dostosować się dynamicznie do drugiego się swojej partii i nie ma trudności ze - dobrze utrzymuje tempo - właściwie realizuje dynamikę dostosowaną do drugiego się w każdej formie zespołowej, sprawia mu to radość i przyjemność 37

43 38

44 KLASA V TREŚCI KRYTERIA OCEN WYMAGANIA PROGRAMOWE PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Podstawowa wiedza w zakresie budowy oraz. Umiejętność nazywania poszczególnych części fletu znajomość sposobów poszczególnych rozróżnianie rejestrów. Znajomość. KONIECZNE OCENA ndst dp - nie zna sposobu - nie umie - nie zna rejestru wysokiego, średniego i ego - nie zna PODSTAWOWE OCENA dst - nie zna ROZSZERZAJĄCE OCENA db - posiada elementarną wiedzę z zakresu DOPEŁNIAJĄCE OCENA bdb - posiada znaczną wiedzę z zakresu WYKRACZAJĄCE OCENA cel - posiada bogatą wiedzę z zakresu Postawa przy, aparat gry. Właściwa postawa ciała Ułożenie rąk na Oddech Uczeń mimo instruktażu nauczyciela: zachować prawidłowej postawy ciała właściwie ułożyć rąk na Uczeń z pomocą nauczyciela: korygować właściwie ułożyć ręce na właściwie Uczeń : zachować prawidłową postawę ciała z właściwie Uczeń : zachować prawidłową właściwie Uczeń zawsze: zachować prawidłową właściwie wzorcowy sposób 39

45 Wybrane elementy techniki gry. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego. Oddech Barwa dźwięku Artykulacja Czytanie nut Samodzielne przygotowanie utworu Gra a vista - oddycha w niewłaściwy sposób - nie zna zasad oddechu wydobyć o zastosować podstawowych sposobów u muzycznego przygotować utworu wykonać utworu a vista oddychać oddechu, ale nie potrafi ich wydobyć o zastosować sposoby - ma duże trudności z prawidłowym odczytanie tekstu muzycznego odczytać utworu wykonać utworu a vista oddechu i potrafi je wydobyć dźwięki o zastosować sposoby muzyczny z przygotować utwór z wykonać utwór a vista z oddechu i zawsze potrafi je - zawsze operuje właściwą barwą dźwięku - zawsze stosuje sposoby muzyczny przygotować utwór wykonać utwór a vista oddechu i zawsze stosuje je w - operuje piękną barwą dźwięku - operuje różnorodną artykulacją we bezbłędnie muzyczny przygotować utwór i ciekawie go zinterpretować bezbłędnie wykonać utwór a vista Samodzielna praca oraz Zainteresowanie - nie jest - jest mało - jest - jest bardzo - jest bardzo 40

46 zaangażowanie w proces nauczania. Jakość wykonania, walory artystyczne. Zaangażowanie na lekcji Systematyczna praca domowa Realizacja utworów przewidzianych w materiale nauczania danej klasy Wykonywanie utworów z Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Umiejętność różnicowania dynamiki Dbałość o jakość dźwięku Tempo wykonywanych utworów Interpretacja z na - nie ćwiczy w - nie realizuje minimum go nauczyć się utworu na pamięć - nie bierze udziału w dynamiki utworu słabej jakości - gra w niewłaściwym - nie interpretuje utworu z na - rzadko ćwiczy w - realizuje minimum poprawnie nauczyć się utworu na pamięć - rzadko bierze udział w - słabo różnicuje marnej jakości - nie interpretuje utworu z na - poświęca około pół godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje minimum poprawnie - bierze udział w dobrej jakości precyzyjnie grać - dobrze interpretuje utwór z na - poświęca do 1 godziny dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - często bierze udział w bardzo dobrze bardzo dobrej jakości - bardzo dobrze interpretuje utwór z na - poświęca minimum 1 godzinę dziennie na ćwiczenie w - realizuje utwory wykraczające ponad minimum bezbłędnie - bardzo często bierze udział w - doskonale potrafi wspaniałym bardzo - doskonale interpretuje utwór z Rozwijanie umiejętności i Wykonywanie utworów na 2 -potrafi nauczyć nauczyć nauczyć się nauczyć - doskonale czuje 41

47 zamiłowania do muzykowania zespołowego w dowolnie wybranej formie. flety lub z akompaniament em fortepianu się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się -nie potrafi współpracować w zespole się swojej partii lecz ma ogromne - nie może utrzymać właściwego tempa - myli się - po bardzo wielu próbach może zagrać zespołowo z licznymi błędami swojej partii i nie ma specjalnych - dobrze utrzymuje tempo dostosować się dynamicznie do drugiego się swojej partii i nie ma trudności ze - dobrze utrzymuje tempo - właściwie realizuje dynamikę dostosowaną do drugiego się w każdej formie zespołowej, sprawia mu to radość i przyjemność 42

48 KLASA VI TREŚCI KRYTERIA OCEN WYMAGANIA PROGRAMOWE PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Podstawowa wiedza w zakresie budowy oraz. Umiejętność nazywania poszczególnych części fletu znajomość sposobów poszczególnych rozróżnianie rejestrów. Znajomość. KONIECZNE OCENA ndst dp - nie zna sposobu - nie umie - nie zna rejestru wysokiego, średniego i ego - nie zna PODSTAWOWE OCENA dst - nie zna ROZSZERZAJĄCE OCENA db - posiada elementarną wiedzę z zakresu DOPEŁNIAJĄCE OCENA bdb - posiada znaczną wiedzę z zakresu WYKRACZAJĄCE OCENA cel - posiada bogatą wiedzę z zakresu Postawa przy, aparat gry. Właściwa postawa ciała Ułożenie rąk na Oddech Uczeń mimo instruktażu nauczyciela: zachować prawidłowej postawy ciała Uczeń z pomocą nauczyciela: korygować właściwie ułożyć ręce na Uczeń : zachować prawidłową postawę ciała z właściwie Uczeń : zachować prawidłową właściwie Uczeń zawsze: zachować prawidłową właściwie 43

49 Wybrane elementy techniki gry. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego. Oddech Barwa dźwięku Artykulacja Czytanie nut Samodzielne przygotowanie utworu Gra a vista właściwie ułożyć rąk na - oddycha w niewłaściwy sposób - nie zna zasad oddechu wydobyć o zastosować podstawowych sposobów u muzycznego przygotować utworu wykonać utworu a vista właściwie oddychać oddechu, ale nie potrafi ich wydobyć o zastosować sposoby - ma duże trudności z prawidłowym odczytanie tekstu muzycznego odczytać utworu wykonać utworu a vista oddechu i potrafi je wydobyć dźwięki o zastosować sposoby muzyczny z przygotować utwór z wykonać utwór a vista z oddechu i zawsze potrafi je - zawsze operuje właściwą barwą dźwięku - zawsze stosuje sposoby muzyczny przygotować utwór wykonać utwór a vista wzorcowy sposób oddechu i zawsze stosuje je w - operuje piękną barwą dźwięku - operuje różnorodną artykulacją we bezbłędnie muzyczny przygotować utwór i ciekawie go zinterpretować bezbłędnie wykonać utwór a vista 44

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot główny Saksofon Opracowanie: Tomasz Kasperski Kamień Pomorski 2016 r. 1. Obszary podlegające ocenie: - frekwencja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZESPÓŁ KAMERALNY 1. Wiedza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (obój) opracował Piotr Kokosiński Szczecin 2008r. 1 Obszary podlegające ocenie: - spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY Opracowanie: Grażyna Wójcik Sowińska, Maja Felińska Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotowego systemu oceniania

Cele przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PSM I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH Instrumenty dęte drewniane 1. Obój 2. Flet 3. Klarnet 4. Fagot Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (chór) Opracowanie: Grażyna Wójcik Sowińska, Maja Felińska Szczecin 2008r. 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (klarnet) opracował Piotr Sawrymowicz Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na klarnecie ma na celu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kształcenie słuchu) opracowała: Sylwia Bagińska Szczecin 2008r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. OGÓLNOKSZTAŁĄCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: ORKIESTRA

PRZEDMIOT: ORKIESTRA PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ORKIESTRA Opracował Stanisław Sadłowski Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORKIESTRA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Bardziej szczegółowo

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Cele PSO informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Kamień Pomorski 2016 r. 1 1.Wstęp Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (gitara) opracowanie Beata Vykysala, Przemysław Bielec Szczecin 2008r. 1. Cele nauczania Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INSTRUMENT GŁÓWNY - AKORDEON OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU KLASA I STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - realizuje program wykraczający

Bardziej szczegółowo

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz ZADANIA TECHNICZNO WYKONAWCZE I MINIMUM PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI muzyka Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Nauczyciel: mgr Paweł Juchom 1. Ocena uczniów ukierunkowana na zakres realizacji przez uczniów celów wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (fortepian dodatkowy) opracował Ewa Morawska- Mikulska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na fortepianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (waltornia) opracował Dawid Kostrzewa Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na waltorni ma na celu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Przedmiotowy system oceniania z muzyki Spis treści I. Podstawa prawna... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Wymagania edukacyjne... 2 IV. Sposoby kontrolowania wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Jan Grela WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA WALTORNIA Opracowane w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych Pomoc uczniowi w nauce

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Wystawiając ocenę z muzyki trzeba pamiętać, że podstawowym celem tego przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 1. Wykaz aktów prawnych i dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA M U Z Y K A Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA M U Z Y K A Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA M U Z Y K A Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie Cele nauczania muzyki w szkole podstawowej: Dydaktyczne: - kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych. -

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYPCE KLASY I VI SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na skrzypcach:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI mgr Marcin Cyzowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA Spis treści: I Formy oceniania treści kształcenia i nauczania - Częstotliwość oceniania II Kryteria oceniania III Zasady wystawiania oceny semestralnej IV Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (saksofon) opracował Piotr Okrzyński Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na saksofonie ma na celu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, dostarczającym nauczycielowi, uczniom i ich rodzicom informacji o wiedzy, umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autor: mgr Janusz Wyrwał Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA muzyka Sylweriusz Sotel Postanowienia wstępne 1. Ocenianie jest jawne i systematyczne. 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y /

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y / P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Główne zasady oceniania oraz standardy wymagań: 1. Ze względu na różnicę w uzdolnieniach muzycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk Wrzesień 2015 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum I. Standardy wymagań 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać

Bardziej szczegółowo

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV VI) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli. Stopień Skrót literowy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PSO MUZYKA. Formy, narzędzia, i czas sprawdzania kompetencji i osiągnięć ucznia.

PSO MUZYKA. Formy, narzędzia, i czas sprawdzania kompetencji i osiągnięć ucznia. PSO MUZYKA 1. Ocenianie jest jawne, systematyczne. 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu ocenianie ukierunkowane jest przede wszystkim na postawę, wiedzę, wykonaną pracę i dopiero, na umiejętności. 3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w Przedmiotowy system oceniania z muzyki w Publicznym Gimnazjum nr 20 Strona 1 z 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PODRĘCZNIK: PROGRAM: Jan Oleszkowicz; Gra muzyka! Podręcznik do muzyki w gimnazjum;

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: 1. OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu I Przedmiotem oceny są umiejętności, wiedza i postawa ucznia 1)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM. Podstawą prawną jest Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM. Podstawą prawną jest Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM Podstawą prawną jest Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania I. Zasady opracowywania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Gimnazjum nr 1. mgr Kamil Szczechla

SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Gimnazjum nr 1. mgr Kamil Szczechla SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI w Gimnazjum nr 1 mgr Kamil Szczechla Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia główne ramy i wartości określone Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. CELE OCENIANIA Wskazanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy SP 18

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy SP 18 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy SP 18 CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Podniesienie poziomu sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży.

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego Nauczyciel: Lilia Dmochowska str. 1 TREŚCI KRYTERIA OCEN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. Opracowanie i realizacja: Krystyna Stróżyk PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI I. CELE KSZTAŁCENIA I TREŚCI NAUCZANIA Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU NAUKA AKOMPANIAMENTU DRUGI ETAP EDUKACYJNY:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU NAUKA AKOMPANIAMENTU DRUGI ETAP EDUKACYJNY: ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU NAUKA AKOMPANIAMENTU DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA Opracowanie: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI I. Standardy wymagań 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2. Uczeń jest przygotowany do lekcji, gdy posiada: podręcznik,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Opracował: mgr Piotr Wczasek Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania napisane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania z muzyki 1 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03 2007r. 2. Statut Szkoły 3. Wewnętrzny system

Bardziej szczegółowo

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Autor Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM II stopnia klasy I - VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Zadania techniczne i wiadomości teoretyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach 1/ trąbka 2/ waltornia 3/ puzon Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Etap II: klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Etap II: klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania z muzyki Etap II: klasy IV-VI 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI ZASADY OGÓLNE: każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą uwzględniania indywidualnych zdolności i możliwości ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 1. PSO ma na celu : - bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych - mobilizowanie ucznia do systematycznej

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: MUZYKA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV VI Przedmiot : muzyka I. Podstawa prawna: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV VI Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (fortepian główny) opracował Ewa Morawska- Mikulska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na fortepianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Opracowała mgr Renata Krawczyoska 2 I. PZO ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MUZYKI NA DRUGIM ETAPIE EDUKACJI II. PZO ZGODNE Z PODRĘCZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA W KLASACH I III OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: ALTÓWKA SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na altówce: znajomość

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STAN ISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Założenia ogólne oceniania: oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej Programu zajęć artystycznych dla kl.l Gimnazjum Rodzaje aktywności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (trąbka-cykl czteroletni) opracował Michał Koniarski Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Cykl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA Na lekcje uczniowie powinni przynosić: podręcznik, zeszyt w pięciolinie, zeszyt w kratkę. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo