Przedmiotowy System Oceniania z akordeonu w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania z akordeonu w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach"

Transkrypt

1 1 Przedmiotowy System Oceniania z akordeonu w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach Minimum programowe ustala indywidualnie każdy z nauczycieli w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - Statut Szkoły - Podstawę programową - Program nauczania Cele przedmiotowego systemu nauczania: - Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć - Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju oraz motywowanie go do dalszej pracy - Dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom (innych przedmiotów) informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach ucznia - Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej Formy oceniania umiejętności przedmiotowych 1. przygotowanie do lekcji oraz reakcja na polecenia nauczyciela 2. popisy klasowe i sekcyjne 3. przesłuchania 4. znajomość kanonu utworów przewidzianych programem nauczania 5. aktywność: frekwencja, stopień przygotowania do zajęć, systematyczne ćwiczenie oraz gromadzenie materiałów nutowych Uczniowie uczący się gry na akordeonie guzikowym lub klawiszowym powinni, zgodnie z uwagami nauczyciela, opanować w szczególności: - podstawowe wiadomości z historii i bodowy instrumentu oraz procesu powstawania dźwięku - znajomość podstawowych zasad konserwacji akordeonu - podstawy prawidłowego aparatu gry: umocowanie instrumentu, właściwy dobór i zapięcie pasów, ułożenie aparatu gry i sposób wydobywania dźwięku - technikę gry pozwalającą w sposób swobodny interpretować poszczególne kompozycje zgodnie z zapisem, budową formalną i elementami stylu - czytanie nut a vista

2 2 - umiejętność samodzielnej pracy nad utworem, która pozwoli zarówno na dobre odczytanie tekstu, jak i uzyskanie poprawności technicznej i interpretacyjnej - pracę nad słuchaniem granego właśnie utworu, uczyć się właściwości i samokrytycyzmu - proces przygotowania się do występów publicznych (koncentracja i wykonanie pamięciowe utworów oraz pokonywanie tremy) - wymogi minimum programowego - różne formy muzykowania zespołowego - głównie oryginalną literaturę akordeonową, dobraną indywidualnie do możliwości i preferencji ucznia Umiejętności techniczno wykonawcze, które uczniowie powinni realizować na poszczególnych etapach nauki obejmują następujące punkty: a.) dopasowanie odpowiedniego akordeonu (może odbywać się nawet co kilka miesięcy) i wynikająca z tego swobodna postawa z właściwym dostępem aparatu gry do manuałów b.) sposoby wydobywania dźwięku c.) ćwiczenia miechowe na przycisku powietrznym z jednoczesnym ustawieniem w miarę możliwości palców lewej ręki na manuale basowym d.) ćwiczenia lewą ręką basów podstawowych i durowych na różnej wysokości manuału basowego (np. C, c-dur; E, e-dur; As, as-dur dźwięki podstawowe są zwykle zaznaczone) w wartościach cało i półnutowych e.) ćwiczenia cało, pół i ćwierćnutowe prawą ręką ze zmianą miecha dokładnie na raz nuty następnej (związane z uprzednim podniesieniem palca prawej ręki i uderzeniem w klawisz na raz ) f.) nauka nut w kluczu basowym, wiolinowym oraz znaki chromatyczne g.) ćwiczenia wartości cało, pół i ćwierćnutowych najpierw na manuale basowym ze zmianami miecha j.w. h.) tempa powolne z płynnym podkładaniem pierwszego palca prawej ręki i.) dynamika płaszczyznowa (piano, forte) j.) kształtowanie wrażliwości dźwiękowej i pamięci muzycznej k.) rozwijanie samodzielności palców lewej i prawej ręki poprzez ćwiczenia basowo akordowe, gamowłaściwe (lewa ręka) oraz ćwiczenia gamowo pasażowe w prawej ręce l.) wdrożenie elementarnych zasad prowadzenia frazy m.) ćwiczenia oburącz, akompaniament basowo akordowy oraz wartości cało, pół i ćwierćnutowe w ręce prawej n.) rozwój umiejętności samodzielnego i systematycznego ćwiczenia oraz prezentowania się na estradzie W ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania, które powinny być zgłaszane przez ucznia na początku lekcji. Wszystkie oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione.

3 3 Szczegółowe kryteria oceniania PSM I st. 1. Wiedza przedmiotowa Klasa: I dziecięcia Ocenę celującą (25 pkt.) przyznaje się uczniowi, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wyróżnia się indywidualnością artystyczną i realizuje program przekraczający wymagania danej klasy, który z powodzeniem prezentuje na występach publicznych Ocena: bardzo dobry(24-21pkt.) - bezbłędne odczytywanie tekstu - prawidłowy aparat gry - wrażliwość na jakość dźwięku - precyzja w operowaniu miechem - właściwe frazowanie - różnicowanie melodii i akompaniamentu basowo akordowego - bezbłędne opanowanie pamięciowe utworu - poprawna realizacja rytmiczna, metrum Ocena: dobry(20-16pkt.) - odczytywanie tekstu z drobnymi błędami - prawidłowy choć nie zawsze swobodny aparat gry - kontrolowanie jakości dźwięku poprzez odpowiednie miechowanie i artykulację miechowo palcową - drobne potknięcia pamięciowe - praca nie zawsze systematyczna Ocena: dostateczny(15-13pkt.) - błędy rytmiczne - tekst odczytywany z licznymi błędami - wyraźne braki techniczne (nieprecyzyjne zmiany miecha, szarpanie miechem, niedotrzymywanie wartości nuty poprzez zbyt szybkie zmiany miecha) - brak kontroli brzmienia - mała wrażliwość na frazowanie - słabe opanowanie pamięciowe utworu - realizacja utworów o niższym stopniu trudności - brak systematyczności w pracy - długi czas realizacji utworów Ocena: dopuszczający(12-10pkt.) - nieprawidłowy aparat gry - brak wrażliwości na jakość dźwięku i wyczucia frazy (nieprawidłowe zmiany miecha połączone z szarpaniem, brak równego prowadzenia miecha) - gra chaotyczna

4 4 - luki pamięciowe - realizacja utworów o najmniejszym stopniu trudności - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce Ocenę niedostateczną (10-1pkt.) otrzymuje uczeń nie rokujący nadziei na dalszy rozwój i nie spełniający wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. II dziecięca Ocenę celującą przyznaje się uczniowi, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wyróżnia się indywidualnością artystyczną i realizuje program przekraczający wymagania danej klasy. Ocena: bardzo dobry - bezbłędne odczytanie tekstu muzycznego - prawidłowy aparat gry - precyzja gry - bezbłędne operowanie miechem połączone z artykulacją miechowo - palcową - wyrównany dźwięk - bezbłędna realizacja rytmiczna - wrażliwość na jakość dźwięku - właściwe frazowanie połączone z precyzyjnymi zmianami miecha - zaplanowana dynamika (crercendo i decrescendo oraz akcenty miechowe) - prawidłowa interpretacja gra przekonywująca - bezbłędne opanowanie pamięciowe utworu - systematyczna praca - właściwe przygotowanie do występów estradowych (opanowanie tremy) Ocena: dobry - odczytanie tekstu z drobnymi błędami - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - poprawne opanowanie pracy miechem - kontrolowanie jakości brzmienia - frazowanie, artykulacja miechowo - palcowa, dynamika nie zawsze do końca zrealizowane - opanowanie estradowe - drobne potknięcia pamięciowe - realizacja utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna Ocena: dostateczny - błędy rytmiczne - tekst odczytany z licznymi błędami

5 5 - wyraźne braki techniczne: przeciętna technika prawej i lewej ręki, brak umiejętności równego prowadzenia miecha - mała wrażliwość na frazowanie - małe zróżnicowanie artykulacyjne - nerwowość gry - słabe opanowanie pamięciowe - realizacja utworów o najniższym stopniu trudności - brak systematycznej pracy - długi czas realizacji utworów Ocena: dopuszczający - niezgodność z tekstem muzycznym - nieprawidłowy aparat gry - brak wrażliwości na jakość dźwięku - brak wyczucia frazy - wyraźne braki w prowadzeniu miecha (zbyt wczesne zmiany miecha, szarpanie: niepotrzebne akcenty) - luki pamięciowe - realizacja utworów z niższego roku nauki - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń nie rokujący nadziei na dalszy rozwój i nie spełniający wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. III dziecięca Ocenę celującą przyznaje się uczniowi, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wyróżnia się indywidualnością artystyczną i realizuje program przekraczający wymagania danej klasy. Ocena: bardzo dobry - bezbłędne odczytanie tekstu - precyzja rytmiczna, panowanie nad metrum - precyzja wykonawcza - wyrównany dźwięk - wrażliwość na jakość dźwięku - precyzyjne wykonywanie zadań operowania miechem (zmiany, tremolando i wibrato) - właściwe frazowanie - właściwe tempa - prawidłowa artykulacja miechowo - palcowa - prawidłowa interpretacja, zrozumienie formy - gra przekonywująca, zaangażowanie - bezbłędne opanowanie pamięciowe utworu - właściwe przygotowanie do występów estradowych - realizacja utworów o najwyższym stopniu trudności dla całego roku - systematyczna i świadoma praca

6 6 Ocena: dobry - odczytanie utworu z drobnymi błędami - zachwianie rytmu, brak precyzji rytmicznej - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - kontrolowanie jakości brzmienia - prawidłowa praca miechem - frazowanie, artykulacja, dynamika realizowane mało dokładnie - opanowanie estradowe - drobne potknięcia pamięciowe - realizacja utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna Ocena: dostateczny - tekst odczytany z licznymi błędami - błędy rytmiczne, problemy z utrzymaniem metrum - wyraźne braki techniczne (brak umiejętności równego prowadzenia miecha, szarpnięcia, nieprecyzyjne zmiany miecha) - niska stylowość wykonania - mała wrażliwość na frazowanie - małe zróżnicowanie artykulacyjne - nerwowość gry - słabe opanowanie pamięciowe - realizacja utworów i najniższym stopniu trudności - brak systematyczności w pracy - długi okres realizacji utworu Ocena: dopuszczający - niezgodność z tekstem muzycznym - gra nierytmiczna - nieprawidłowy aparat gry - brak precyzji w prowadzeniu miecha, słaba technika prawej i lewej ręki - brak wyczucia frazy - gra chaotyczna - luki pamięciowe - realizacja utworów z niższego roku nauki - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce Ocena: niedostateczny jak w klasach poprzednich

7 7 IV dziecięca Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania oceny bardzo dobrej, wyróżniający się indywidualnością artystyczną, realizujący program wyższych lat nauki, ponadto wykazujący się osiągnięciami na szczeblu regionalnym lub ogólnopolskim. Ocena: bardzo dobry - bezbłędne odczytanie tekstu - precyzja rytmiczna, panowanie nad metrum - precyzyjne opanowanie techniki miechowej i miechowo palcowej (tremolando i wibrato miechowe) - wrażliwość na jakość dźwięku, właściwe frazowanie i różnorodność artykulacyjna - zaplanowana dynamika - właściwe tempa - prawidłowa interpretacja, zrozumienie formy - zaangażowanie, gra przekonywująca - bezbłędne opanowanie pamięciowe - opanowanie estradowe - realizacja utworów o największym stopniu trudności dla danego roku - systematyczna i świadoma praca Ocena: dobry - odczytanie tekstu z drobnymi błędami - zachwianie metrum, brak precyzji miechowej i miechowo palcowej - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - kontrolowanie jakości brzmienia - frazowanie, artykulacja, dynamika mało dokładnie zrealizowane - opanowanie estradowe - drobne potknięcia pamięciowe - realizacja utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna - dłuższy czas realizacji utworów Ocena: dostateczny - tekst odczytany z licznymi błędami - błędy rytmiczne, problemy z utrzymaniem metrum - wyraźne braki w prowadzeniu i operowaniu miechem - gra powierzchowna lub siłowa - mała wrażliwość na frazowanie - nerwowość gry - słabe opanowanie pamięciowe - realizacja utworów o najniższym stopniu trudności - brak systematycznej pracy

8 8 - długi okres realizacji utworów Ocena: dopuszczający - niezgodność z tekstem muzycznym - gra nierytmiczna - braki w prowadzeniu miecha - brak wrażliwości na dźwięk - brak wyczucia frazy - jednolita płaszczyzna dynamiczna - gra chaotyczna - luki pamięciowe - realizacja utworów z niższego roku nauki - brak postępów w nauce Ocena: niedostateczny Jak w klasach poprzednich V dziecięca Ocena celująca i niedostateczna jak w klasie IV. Ocena: bardzo dobry - bezbłędne odczytanie tekstu - precyzja rytmiczna, równe metrum - precyzja wykonawcza - wrażliwość na jakość dźwięku - precyzyjna praca miechem (artykulacja miechowa i miechowo palcowa, tremolando i wibrato, crescenda i decrescenda) - właściwe tempa - prawidłowa interpretacja, zrozumienie formy - gra z zaangażowaniem, przekonywująca - bezbłędne opanowanie pamięciowe - opanowanie estradowe - realizacja utworów o najwyższym stopniu trudności dla całego roku - świadoma i systematyczna praca Ocena: dobry - odczytanie tekstu z drobnymi błędami - zachowanie metrum, brak precyzji rytmicznej - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - kontrolowanie jakości brzmienia - prawidłowa praca miechem - frazowanie, artykulacja, dynamika realizowane mało dokładnie - opanowanie estradowe - drobne potknięcia pamięciowe - realizacja utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna - dłuższy czas realizacji utworów

9 9 Ocena: dostateczny - tekst odczytany z licznymi błędami - błędy rytmiczne, problemy z utrzymaniem metrum - wyraźne braki techniczne - błędy w prowadzeniu miecha i w artykulacji miechowo palcowej - mała wrażliwość na frazowanie - nerwowość gry - słabe opanowanie pamięciowe - realizacja utworów o najniższym stopniu trudności - brak systematycznej pracy - długi okres realizacji utworów Ocena: dopuszczający - niezgodność z tekstem muzycznym - gra nierytmiczna - nieprawidłowy aparat gry - nieprawidłowa praca miecha, - brak wrażliwości na dźwięk - brak wyczucia frazy - jednolita płaszczyzna dynamiczna - gra chaotyczna, luki pamięciowe - realizacja utworów z niższego roku nauki - niesystematyczna praca - brak postępów w nauce VI dziecięca Ocena celująca i niedostateczna jak w klasie IV. Ocena: bardzo dobry - bezbłędne odczytanie tekstu - precyzja rytmiczna, równe metrum - precyzja praca miecha (artykulacja miechowo palcowa, wibrato, tremolando, crescendo, decrescendo, kończenie i zatrzymywanie dźwięku miechem) - wrażliwość na jakość dźwięku - właściwe frazowanie, różnorodność artykulacyjna - właściwe tempa - prawidłowa interpretacja, zrozumienie formy - gra z zaangażowaniem, przekonywująca - bezbłędne opanowanie pamięciowe - właściwe przygotowanie estradowe - realizacja utworów o najwyższym stopniu trudności dla danego roku - świadoma i systematyczna praca

10 10 Ocena: dobry - odczytanie tekstu z drobnymi błędami - zachwiane metrum, brak precyzji rytmicznej - prawidłowe miechowanie - kontrolowanie jakości brzmienia - frazowanie, artykulacja, dynamika mało dokładnie realizowane - opanowanie estradowe - drobne potknięcia pamięciowe - realizacja utworów o średnim stopniu trudności - praca nie zawsze systematyczna - dłuższy czas realizacji programów muzycznych Ocena: dostateczny - tekst odczytany z licznymi błędami - błędy rytmiczne i metryczne - niska umiejętność pracy miechem - gra powierzchowna lub siłowa - małą wrażliwość na frazowanie - nerwowość gry - słabe opanowanie pamięciowe - realizacja utworów o najniższym stopniu trudności - brak systematycznej pracy - długi okres realizacji utworów Ocena: dopuszczający - niezgodność z tekstem - gra nierytmiczna - słaba technika prawej i lewej ręki - brak umiejętności równego prowadzenia miecha - brak wyczucia frazy - niska stylowość wykonania poszczególnych pozycji - jednolita płaszczyzna dynamiczna - gra chaotyczna, luki pamięciowe - realizacja utworów z niższego roku nauki - niesystematyczna praca - bark postępów w nauce

11 11 Szczegółowe kryteria oceniania PSM II st. Ocena celująca (25 pkt.): ocenę celującą przyznaje się uczniowi, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, wyróżnia się indywidualnością artystyczną i warsztatową oraz realizuje repertuar wykraczający poza wymagania edukacyjne, który z powodzeniem prezentuje na występach publicznych. Ocena bardzo dobra (24-21 pkt.): ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne, prezentuje dobry poziom opanowania gry na akordeonie. Jego gra charakteryzuje się zrozumieniem stylu i treści oraz formy utworów, właściwie stosuje środki wyrazu artystycznego na akordeonie, takie jak: artykulacja palcowa i miechowo palcowa, frazowanie, dynamika i agogika. Ocena dobra (20 16 pkt.): ocenę dobrą przyznaje się uczniowi, który systematyczną pracą realizuje wymagania edukacyjne. Jego gra jest poprawna pod względem rozumienia treści i formy utworów, ale zawiera niewielkie mankamenty techniczne i interpretacyjne. Ocena dostateczna (15 13 pkt.): ocenę dostateczną otrzymuje uczeń nie realizujący w pełni wymagań edukacyjnych. Jego gra wykazuje dużą ilość usterek technicznych, interpretacyjnych i pamięciowych, rokuje jednak nadzieję na dalszy rozwój ucznia. Ocena dopuszczająca (12 10 pkt.): ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych i pracuje niesystematycznie. Jego gra świadczy o niezrozumieniu tekstu, formy i stylu utworu. Popełnia błędy pamięciowe i techniczne. Ocena niedostateczna (10 1 pkt.): ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie zrealizował wymagań edukacyjnych nawet w połowie, jego gra nie rokuje żadnych nadziei na dalszy rozwój 2. Aktywność

12 12 Bardzo dobry - stuprocentowa obecność - każdorazowe przygotowanie do lekcji w zakresie zadanego materiału - posiadanie materiałów dydaktycznych - zainteresowanie przedmiotem, czynny udział w zajęciach praktycznych Dobry - obecność na zajęciach z dopuszczalną 30% usprawiedliwioną absencją - przygotowanie do lekcji gwarantujące kontynuowanie realizowanego materiału - posiadanie materiałów pomocniczych (wprawki, etiudy, aplikatury) Dostateczny - obecność na zajęciach lekcyjnych z dopuszczalną 40% usprawiedliwioną absencją - zadowalające przygotowanie do lekcji umożliwiające uczniowi rozumienie przerabianych utworów, zagadnień i analiz - posiadanie materiałów pomocniczych Dopuszczający - obecność na lekcjach z dopuszczalną 50% usprawiedliwioną absencją - niezadowalające przygotowanie do lekcji - bardzo słabe rozumienie ćwiczonych utworów, poruszanych zagadnień - znikome zainteresowanie materiałem - brak materiałów pomocniczych Zasady ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej Ocena semestralna jest wynikiem - systematycznej pracy - aktywności - postępów ucznia w grze na akordeonie zakończonych przesłuchaniem półrocznym Na egzaminie końcoworocznym o ocenie promocyjnej decyduje komisja. Do oceniania stosuje się sześciostopniową skalę ocen, przedstawioną powyżej.

13 13 Minimum programowe dla poszczególnych klas PSM I st. Klasa: I dziecięca - wybór utworów technicznych i artykulacyjno miechowych ze Szkół na akordeon (Orzechowski, Barzylin, Kulpowicz, Luck) - kilkanaście utworów dowolnych (8 lub 16 taktowych) - 3 etiudy - 2 utwory polifonizujące - 2 łatwe utwory ze współczesnej literatury akordeonowej (zalecane) 1 popis klasowy półroczny 1 popis końcoworoczny II dziecięca - 8 etiud - 4 utwory polifonizujące - 6 utworów dowolnych - 2 łatwe utwory ze współczesnej literatury akordeonowej - 4 gamy durowe przez 1 oktawę równolegle i rozbieżnie, pasaże 2 popisy klasowe 2 popisy sekcyjne III dziecięca - 8 etiud - 2 utwory polifoniczne - 6 utworów dowolnych - 2 części sonatiny lub 2 utwory ze współczesnej literatury akordeonowej - mały utwór cykliczny - 8 gam durowych przez 1 oktawę równolegle i rozbieżnie, 2 molowe równolegle, pasaże i kadencje - czytanie nut a vista 2 popisy klasowe 2 popisy sekcyjne IV dziecięca - 8 etiud

14 14-2 utwory polifoniczne - 4 utwory dowolne - 2 części sonatiny lub 2 utwory ze współczesnej literatury akordeonowej - 1 utwór cykliczny - 4 gamy durowe oburącz na manuale basowym i melodycznym ] równolegle i rozbieżnie, 4 gamy molowe oburącz równolegle na manuale basowym, pasaże i kadencje - czytanie nut a vista 2 popisy klasowe 2 popisy sekcyjne V dziecięca - 8 etiud - 4 utwory polifoniczne - 4 utwory dowolne - 1 utwór cykliczny - 2 utwory ze współczesnej literatury akordeonowej - 1 sonatina (z oryginalnej literatury akordeonowej) - 4 gamy durowe i 4 molowe oburącz przez 2 oktawy na manuale melodycznym i basowym równolegle i rozbieżnie, pasaże, trójdźwięki, czterodźwięki i kadencje - czytanie nut a vista 2 popisy klasowe 3 popisy sekcyjne VI dziecięca - 8 etiud - 4 utwory polifoniczne - 4 utwory dowolne - 1 utwór cykliczny - 2 utwory ze współczesnej literatury akordeonowej - 1 sonatina (z oryginalnej literatury akordeonowej) - 4 gamy durowe i molowe (jak w klasie V) - czytanie nut a vista 2 popisy klasowe 3 popisy sekcyjne

15 15 Programy przesłuchań i egzaminów ustalane będą na zebraniach Sekcji Instrumentów Klawiszowych. Klasa I i II I semestr: PSM II st. - 2 pary gam i pasaży (molowe i durowe od różnych rzędów manuału melodycznego) - 3 etiudy - 1 utwór z muzyki dawnej lub polifoniczny - 2 utwory ze współczesnej literatury akordeonowej (lub 2 części cyklu) - 2 utwory dowolne (kantylenowy i wirtuozowski) - gra a vista II semestr: - 2 pary gam i pasaży (molowe i durowe od różnych rzędów manuału melodycznego) - 3 etiudy - 1 utwór z muzyki dawnej lub polifoniczny - 2 utwory ze współczesnej literatury akordeonowej lub utwór cykliczny - 2 utwory dowolne (w tym 1 samodzielnie przygotowany) Klasa III i IV I semestr: - 2 pary gam i pasaży - 2 etiudy - 1 utwór cykliczny - preludium i fuga albo większa forma polifoniczna - jedna z sonat D. Scarlattiego - 1 utwór ze współczesnej literatury akordeonowej - 2 utwory dowolne w tym 1 samodzielnie przygotowany - gra a vista - wprawki na akordeon II semestr:

16 16-2 pary gam i pasaży - 2 etiudy - 1 utwór cykliczny - jedna z sonat D. Scarlattiego lub innego kompozytora - 1 utwór ze współczesnej literatury akordeonowej - 2 utwory dowolne w tym 1 samodzielnie przygotowany - gra a vista - wprawki na akordeon Klasa V i VI Całoroczne wymagania edukacyjne: - wszystkie gamy i pasaże - 4 etiudy - preludium i fuga oraz 1 większa forma polifoniczna - 2 sonaty D. Scarlattiego lub innego kompozytora - oryginalny koncert część 1 lub 2 i 3, albo inny utwór z akompaniamentem fortepianu - 1 utwór ze współczesnej literatury akordeonowej - 1 utwór dowolny z wybranej epoki - 1 utwór cykliczny - gra a vista - wprawki na akordeon

przedmiotu głównego AKORDEON

przedmiotu głównego AKORDEON 1 SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŻĘBOCINIE WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA dla przedmiotu głównego AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny Opracowanie Natalia Siwak 1 2 Nauczanie gry na akordeonie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych Pomoc uczniowi w nauce

Bardziej szczegółowo

Przesłuchanie techniczne: gama C-dur przez 2 oktawy oburącz, tempo wolne. Pasaże w przewrotach. Wybrane ćwiczenie ze szkoły Kulpowicza, piosenka.

Przesłuchanie techniczne: gama C-dur przez 2 oktawy oburącz, tempo wolne. Pasaże w przewrotach. Wybrane ćwiczenie ze szkoły Kulpowicza, piosenka. Akordeon Klasa I, cykl 6-letni Załącznik Nr 5 Wymagania edukacyjne: rozwijanie uzdolnień muzycznych i zamiłowania do gry na akordeonie, znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu, z jego

Bardziej szczegółowo

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Cele PSO informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INSTRUMENT GŁÓWNY - AKORDEON OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU KLASA I STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - realizuje program wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st.

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Akordeon Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Klasa I swobodne czytanie nut każdą ręka oddzielnie w kluczu wiolinowym (ręką prawą i lewą) oraz basowym (ręka prawą i lewą), samodzielne rozliczanie

Bardziej szczegółowo

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu 1 Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu Klasa I - Opanowanie: - podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu, - prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKODREON Nauczyciel instrumentu głównego : mgr Kacper Trębacz Wymagania jakie musi spełniać uczeń aby otrzymać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotowego systemu oceniania

Cele przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PSM I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH Instrumenty dęte drewniane 1. Obój 2. Flet 3. Klarnet 4. Fagot Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SEKCJI INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach FORTEPIAN I i II st. Podstawa prawna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Dział muzykowania zespołowego 4 i 6 letni cykl nauczania PRZEDMIOT GŁÓWNY ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY SPECJALIZACJA -AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny opracowanie Natalia Siwak CYKL SZEŚCIOLETNI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Autor Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM II stopnia klasy I - VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Zadania techniczne i wiadomości teoretyczne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I c/6 Gamy durowe do dwóch znaków każdą ręką oddzielnie przez dwie oktawy. Dwadzieścia krótkich utworków ze wszystkich działów materiału nauczania.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYPCE KLASY I VI SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na skrzypcach:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (obój) opracował Piotr Kokosiński Szczecin 2008r. 1 Obszary podlegające ocenie: - spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autor: mgr Dariusz Kownacki Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA SPM W OPOLU. Przedmiot główny: TRĄBKA DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA SPM W OPOLU. Przedmiot główny: TRĄBKA DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA SPM W OPOLU Przedmiot główny: TRĄBKA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Sporządził mgr Piotr Waloszczyk Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: ALTÓWKA SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na altówce: znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni Klasa I Zadania techniczno -wykonawcze - poprawna postawa przy instrumencie, - poprawny układ palców, - kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. OGÓLNOKSZTAŁĄCA

Bardziej szczegółowo

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz ZADANIA TECHNICZNO WYKONAWCZE I MINIMUM PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (flet główny) opracowała Iwona Radin-Rutkowska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na flecie ma na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach 1/ trąbka 2/ waltornia 3/ puzon Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Opracował: mgr Piotr Wczasek Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania napisane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kontrabas) opracowanie Grzegorz Kmita Szczecin 2008r. 1. ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Klasa V/6 -budowa gitary, akcesoria, podstawowe informacje o zasadach prawidłowego użytkowania instrumentu -kształtowanie prawidłowej postawy ucznia podczas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004r. w sprawie warunków i sposobów oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Jan Grela WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA WALTORNIA Opracowane w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I

Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I Zadania techniczno muzyczne: - historia instrumentu i jego pielęgnacja - postawa, prowadzenie smyczka i nazwy nut w kluczu basowym - prawidłowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni. Klasa I Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni Zadania techniczno-muzyczne Klasa I - znajomość budowy kontrabasu i smyczka - prawidłowa postawa, trzymanie instrumentu i prowadzenie smyczka - działanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA Wmagania edukacyjne cykl 4- letni Instrument główny-wiolonczela Nauczyciel Natalia Szwarczak - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak Wymagania edukacyjne cykl 6- letni Instrument główny wiolonczela \Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY euphonium DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY KRYTERIA OCEN: GITARA KLASA I c/6 POSTAWA I APARAT GRY ZAAWANSOWANIE TECHNICZNE UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE ( intonacja,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STAN ISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: WIOLONCZELA KLASY I VI CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYCE KLASY I VI CYKLU CZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st.

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. Wymagania edukacyjne dla klasy I - skrzypce -sposoby konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia instrumentu, umiejętność współpracy z akompaniatorem,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. STANISŁAWA WIECHOWICZA w KRAKOWIE

Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. STANISŁAWA WIECHOWICZA w KRAKOWIE Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. STANISŁAWA WIECHOWICZA w KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA PRZEDMIOT GŁÓWNY - AKORDEON Opracował: mgr Maciej Gładys Nauczyciel Dyplomowany Kraków,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy system oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiotowy system oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiot główny: Śpiew solowy Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć Pomoc uczniowi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (akordeon główny-cykl sześcioletni) opracował Janusz Pszeniczka Szczecin 2008r. Nauczanie gry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autor: mgr Janusz Wyrwał Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT GŁÓWNY. puzon

PRZEDMIOT GŁÓWNY. puzon WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY puzon DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni 1. Arpeggio 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Dwudźwięki Klasa I 1. Postawa przy instrumencie, układ rąk i sposoby wydobywania dźwięków 2. Budowa gitary, akcesoria

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA Spis treści: I Formy oceniania treści kształcenia i nauczania - Częstotliwość oceniania II Kryteria oceniania III Zasady wystawiania oceny semestralnej IV Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (altówka) opracował Włodzimierz Radin- Rutkowski Szczecin 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego Nauczyciel: Lilia Dmochowska str. 1 TREŚCI KRYTERIA OCEN

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (trąbka-cykl czteroletni) opracował Michał Koniarski Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Cykl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I - altówka Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać altówkę pod brodą - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY Klasa I Sprawdzenie i ewentualna korekta aparatu gry i postawy przy instrumencie: - swoboda rąk - rozluźnienie mięśni - analiza procesów towarzyszących tworzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie PRZEDMIOT - - FORTEPIAN DODATKOWY opracowanie: mgr Ewa Wachta mgr Alicja Migielska Kraków, 2011 1 Wstęp Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania

Szczegółowe kryteria oceniania Przedmiotowy System Oceniania z kształcenia słuchu w klasach IV VI cyklu sześcioletniego PSM I stopnia Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania - informowanie ucznia o postępach w nauce oraz poziomie jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO. Rytmika z kształceniem słuchu

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO. Rytmika z kształceniem słuchu WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO Rytmika z kształceniem słuchu Uczeń: - Zna, rozróżnia, słyszy, potrafi zapisać i stosuje podstawowe jednostki metryczne: ćwierćnuty,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT GŁÓWNY. euphonium

PRZEDMIOT GŁÓWNY. euphonium WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY euphonium PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PRZEDMIOT GŁÓWNY GITARA (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA DLA UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.m. Karłowicza w Katowicach PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Michała Kowalskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI KLASA PIERWSZA Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec, prostolinijne prowadzenie smyczka, program Program: dwa ćwiczenia na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów fortepianu I VI PSM II stopnia Działu Rytmika

Wymagania edukacyjne dla uczniów fortepianu I VI PSM II stopnia Działu Rytmika Wymagania edukacyjne dla uczniów fortepianu I VI PSM II stopnia Działu Rytmika Formy kontrolne: 1. Przesłuchania śródroczne. 2. Przesłuchania końcoworoczne. 3. Przesłuchanie końcowe jako część składowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY Opracowanie: Grażyna Wójcik Sowińska, Maja Felińska Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (skrzypce) Opracowała Agnieszka Iżykowska Szczecin grudzień 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Gitara program nauczania

Gitara program nauczania Gitara program nauczania Kl. I cykl 6- letni: *Umiejętność nazywania poszczególnych części gitary, znajomość zasad czyszczenia i konserwacji instrumentu. *Opanowanie prawidłowej postawy, właściwego trzymania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA SPM W OPOLU. Specjalność - instrumentalistyka DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA SPM W OPOLU. Specjalność - instrumentalistyka DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA SPM W OPOLU Specjalność - instrumentalistyka SPECJALIZACJA - TRĄBKA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Sporządził: Klaudiusz Lisoń Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Przedmiotowy system oceniania z muzyki Spis treści I. Podstawa prawna... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Wymagania edukacyjne... 2 IV. Sposoby kontrolowania wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA W KLASACH I III OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (fortepian główny) opracował Ewa Morawska- Mikulska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na fortepianie

Bardziej szczegółowo

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Kamień Pomorski 2016 r. 1 1.Wstęp Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo