Przedmiotowy System Oceniania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (obój) opracował Piotr Kokosiński Szczecin 2008r. 1

2 Obszary podlegające ocenie: - spełnienie wymagań programowych dla danego poziomu kształcenia - frekwencja - zaangażowanie w pracę i chęć rozwijania umiejętności - praca ucznia w domu - aktywność objawiająca się uczestnictwem w różnego rodzaju imprezach, audycjach szkolnych i koncertach Sposoby kontroli osiągnięć: W celu kontroli realizacji obowiązkowego materiału nauczania w szkole przeprowadzane są egzaminy techniczne, przesłuchania semestralne oraz egzaminy promocyjne. Są one obowiązkowe dla wszystkich uczniów (z wyjątkiem uczniów klas pierwszych, którym ocenę wystawia nauczyciel prowadzący). Mają one na celu: - motywowanie uczniów do pracy - kontrolę stopnia opanowania wymagań programowych - dostarczenie informacji o możliwościach, uzdolnieniach oraz ewentualnych trudnościach, które uczeń posiada. Ocena końcowa wystawiana jest przez Komisję Egzaminacyjną. Warunkiem przystąpienia do egzaminu czy uzyskania oceny cząstkowej jest obecność na zajęciach. Jeśli uczeń posiada powyżej 50% nieobecności, zarówno usprawiedliwionych jak nie, może zostać niesklasyfikowany. Nieobecności mogą być usprawiedliwione przez: - rodziców - opiekunów - nauczyciela innego przedmiotu Zaangażowanie w prace na zajęciach jest oceniane na podstawie obserwacji aktywności ucznia i jego stosunku do stawianych przed nim zadań (również domowych). Obserwacje te mają odzwierciedlenie w wystawianej co miesiąc, przez nauczyciela prowadzącego, ocenie cząstkowej. Poprawianie ocen: Uczeń może poprawić niezadowalającą go ocenę z przesłuchania na pisemny wniosek rodzica bądź opiekuna. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może jednak odmówić prawa do poprawy oceny. Ocenę cząstkową uczeń może poprawiać na bieżąco na zasadach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu głównego. Skala ocen: 0 10 niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 25 celujący 2

3 KRYTERIA OCENIANIA NA EGZAMINIE PROMOCYJNYM INSTRUMENTY DĘTE Klasy: II - VI cyklu sześcioletniego II - IV cyklu czteroletniego 1. aparat gry 2. jakość dźwięku 3. intonacja 4. estetyka brzmienia 5. prawidłowe opanowanie tekstu - pamięciowe opanowanie tekstu, dynamika, frazowanie, artykulacja, rytmika 6. umiejętności techniczne ucznia - zgodne z wymaganiami edukacyjnymi dla każdego instrumentu zawartymi w PSO 7. zgodność interpretacji z budową formalną wykonywanych utworów, stylowość, artystyczne walory wykonania 8. koncentracja ucznia podczas egzaminu 9. zachowanie się podczas prezentacji artystycznej, ekspresja estradowa PONADTO Klasa II cykl sześcioletni - spełnia wszystkie warunki oceny bardzo dobrej - wyróżnia się artystycznie - realizuje program wyższych klas i to w krótkim czasie - udział w koncertach, przesłuchaniach i konkursach - bezbłędne odczytanie tekstu - precyzja rytmiczna, utrzymanie tempa właściwego - przestrzeganie zróżnicowań dynamicznych - wrażliwość na jakość dźwięku - pewne i czyste wydobycie dźwięku - krótki czas realizacji programu - drobne błędy w tekście (luki pamięciowe) - brak precyzji rytmicznej (wahania tempa) - praca nie zawsze systematyczna - błędy w tekście - problemy z utrzymaniem tempa, błędy rytmiczne - słabe opanowanie pamięciowe - brak systematycznej pracy - liczne błędy w tekście, gra nierytmiczna - nieprawidłowy aparat gry - brak kondycji - luki pamięciowe - brak pracy w domu - niezrealizowanie programu - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą - niesystematyczna praca 3

4 - brak zainteresowania instrumentem - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój Klasa III cykl sześcioletni - spełnia wszystkie warunki oceny bardzo dobrej - wyróżnia się artystycznie - realizuje program wyższych klas i to w krótkim czasie - udział w koncertach, przesłuchaniach i konkursach - bezbłędne odczytanie tekstu - precyzja rytmiczna, utrzymanie tempa właściwego - przestrzeganie zróżnicowań dynamicznych - wrażliwość na jakość dźwięku - pewne i czyste wydobycie dźwięku - krótki czas realizacji programu - drobne potknięcia pamięciowe - praca nie zawsze systematyczna - nerwowość gry, niezdecydowane rozpoczęcie dźwięku - jednolita płaszczyzna dynamiczna - błędy w tekście - problemy z utrzymaniem tempa, błędy rytmiczne - słabe opanowanie pamięciowe - brak systematycznej pracy - liczne błędy w tekście, gra nierytmiczna - nieprawidłowy aparat gry - brak kondycji - luki pamięciowe - brak pracy w domu - niezrealizowanie programu - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą - niesystematyczna praca - brak zainteresowania instrumentem - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój Klasa IV cykl sześcioletni - spełnia wszystkie warunki oceny bardzo dobrej - wyróżnia się artystycznie - realizuje program wyższych klas i to w krótkim czasie - udział w koncertach, przesłuchaniach i konkursach - wrażliwość na dźwięk i jego jakość - precyzja melodyczna i rytmiczne właściwe tempa - odczytanie bezbłędnie tekstu - bezbłędne opanowanie pamięciowe utworu - różnorodność artykulacji - duży wkład osobisty ucznia w przygotowanie - opanowanie estradowe 4

5 - drobne błędy w tekście, luki pamięciowe - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - potknięcia pamięciowe - praca nie zawsze systematyczna - pomyłki w tekście, potknięcia rytmiczne, luki pamięciowe - niepewne wydobycie dźwięku - brak systematycznej pracy - długi czas realizacji programu - aparat gry wadliwy, rozpoczęcie dźwięku niezdecydowane - niedokładna intonacja - gra chaotyczna - luki pamięciowe - niesystematyczna praca domowa - brak kondycji - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą - niesystematyczna praca - brak zainteresowania instrumentem - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój Klasa V cykl sześcioletni - spełnia wszystkie warunki oceny bardzo dobrej - wyróżnia się artystycznie - realizuje program wyższych klas i to w krótkim czasie - udział w koncertach, przesłuchaniach i konkursach - wrażliwość na dźwięk i jego jakość - precyzja melodyczna i rytmiczne właściwe tempa - odczytanie bezbłędnie tekstu - bezbłędne opanowanie pamięciowe utworu - różnorodność artykulacji - duży wkład osobisty ucznia w przygotowanie - opanowanie estradowe - drobne błędy w tekście, luki pamięciowe - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - potknięcia pamięciowe - praca nie zawsze systematyczna - pomyłki w tekście, potknięcia rytmiczne, luki pamięciowe - niepewne wydobycie dźwięku - brak systematycznej pracy - długi czas realizacji programu - aparat gry wadliwy, rozpoczęcie dźwięku niezdecydowane - niedokładna intonacja - gra chaotyczna - luki pamięciowe 5

6 - niesystematyczna praca domowa - brak kondycji - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą - niesystematyczna praca - brak zainteresowania instrumentem - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój Klasa VI cykl sześcioletni - spełnia wszystkie warunki oceny bardzo dobrej - wyróżnia się artystycznie - realizuje program wyższych klas i to w krótkim czasie - udział w koncertach, przesłuchaniach i konkursach - wrażliwość na dźwięk i jego jakość - precyzja melodyczna i rytmiczne właściwe tempa - odczytanie bezbłędnie tekstu - bezbłędne opanowanie pamięciowe utworu - różnorodność artykulacji - duży wkład osobisty ucznia w przygotowanie - opanowanie estradowe - drobne błędy w tekście, luki pamięciowe - prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry - potknięcia pamięciowe - praca nie zawsze systematyczna - pomyłki w tekście, potknięcia rytmiczne, luki pamięciowe - niepewne wydobycie dźwięku - brak systematycznej pracy - długi czas realizacji programu - aparat gry wadliwy, rozpoczęcie dźwięku niezdecydowane - niedokładna intonacja - gra chaotyczna - luki pamięciowe - niesystematyczna praca domowa - brak kondycji - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą - niesystematyczna praca - brak zainteresowania instrumentem - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój CYKL CZTEROLETNI klasa I/4-wymagania dla klas I/6 i II/6 klasa II/4 - wymagania dla klas III/6 i IV/6 klasa III/4 - wymagania dla klas V/6 klasa IV/4 - wymagania dla klasy VI/6 6

7 Opis wymagań na poziom w/w ocen w cyklu czteroletnim KLASA I Aspiracje i możliwości ucznia w naturalny sposób wykraczają poza poziom określony w programie nauczania. Chętnie słucha on uwag nauczyciela i realizuje zadania domowe. Doskonale zna historię i budowę instrumentu oraz przestrzega zasad jego pielęgnacji. Samodzielnie zwraca uwagę na prawidłową postawę podczas grania. Aparat gry luźny, wymagający tylko sporadycznej interwencji nauczyciela. Prawidłowy oddech i umiejętność właściwego atakowania dźwięku. Uczeń zna pojęcia artykulacyjne i doskonale je rozróżnia. Biegle czyta nuty w kluczu wiolinowym i nie sprawiają mu trudności przebiegi rytmiczne czy pamięciowe opanowanie utworu. Gra jego jest wzorowa, a poziom wiedzy i umiejętności umożliwia mu udział w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i innych. Uczeń opanowuje materiał nauczania dla danej klasy w pełnym zakresie. Nie wymaga ciągłej pomocy nauczyciela, a jedynie monitorowania swoich postępów. Samodzielnie potrafi utrzymać prawidłową postawę podczas grania oraz właściwie oddychać, wymaga niewielkich korekt. Aparat gry luźny. Uczeń podczas grania potrafi różnicować artykulację i dynamikę. Podczas procesu nauczania wykazuje własną inicjatywę oraz chęć zdobywania wiedzy i umiejętności. Pewne znane już problemy techniczno muzyczne potrafi opanować samodzielnie, opierając się na zdobytej wcześniej wiedzy. Bez problemu czyta materiał w kluczu wiolinowym i nie ma większych trudności z odtworzeniem rytmu. Posiada predyspozycje estradowe. Uczeń realizuje założenia metodyczne wynikające z programu nauczania danej klasy. Potrafi utrzymać prawidłową postawę podczas grania i wie jak luźny powinien być aparat gry. Nie zawsze jednak stosuje tę wiedzę w praktyce. Program opanowuje powoli, pod nadzorem nauczyciela. Łatwiejsze problemy potrafi rozwiązywać sam, wykorzystując osiągniętą wcześniej wiedzę. Uczeń podczas grania potrafi różnicować artykulację i dynamikę w wystarczającym zakresie. Gra jego jest poprawna, ale bez cech indywidualności. Widoczne niewielkie niedociągnięcia techniczne. Uczeń potrafi w miarę samodzielnie utrzymać prawidłową postawę podczas grania i w miarę poprawnie ułożyć palce obu rąk na instrumencie. Aparat gry usztywniony. Ćwiczenia rozluźniające przynoszą efekty. Skupia się na zrealizowaniu podstawowych zadań, jak prawidłowe odczytanie utworu i nauczenie się go na pamięć. Zapamiętuje wiadomości podane przez nauczyciela bez chęci ich zrozumienia. Nie wykazuje własnej inicjatywy. 7

8 Uczeń zna określenia artykulacyjne i dynamiczne, ale realizuje je nieprawidłowo i z małą starannością. Zna nazwy nut i ich wartości, ale myli je i nie potrafi odtworzyć właściwego rytmu. Z pomocą nauczyciela wyklaskuje łatwiejsze ćwiczenia rytmiczne. Realizacja założeń programowych jest niezadowalająca. W znaczny sposób utrudnia i może uniemożliwić dalsze kształcenie. Uczeń z pomocą nauczyciela potrafi nazwać części instrumentu, rozłożyć go i złożyć. W miarę samodzielnie potrafi utrzymać prawidłową postawę lecz aparat gry jest usztywniony pomimo ćwiczeń mających temu zapobiec. Ma problemy z prawidłowym oddechem i wydobyciem dźwięku. Zna położenie nut na pięciolinii, ale ma trudności z ich przeniesieniem na instrument. Często myli wartości rytmiczne. Ma problemy z rozczytaniem utworu i jego opanowaniem pamięciowym. Nie potrafi zachować się podczas występu. Samodzielna praca nie przynosi żadnych efektów. Uczeń niewielkie postępy robi tylko pod kierunkiem nauczyciela. Brak zainteresowania przedmiotem powoduje, że w procesie kształcenia większość problemów trzeba rozwiązywać wciąż od nowa. Uczeń nie zna części instrumentu, ma trudności z jego użytkowaniem oraz nie przestrzega zasad pielęgnacji. Ma problemy z utrzymaniem prawidłowej postawy koryguje ją tylko przy ciągłym zwracaniu uwagi przez nauczyciela. Uczeń nie potrafi prawidłowo oddychać i wydobywać dźwięku, a ćwiczenia zalecane przez nauczyciela nie są przez niego wykonywane. Nie potrafi zagrać z nut, gdyż nie zna położenia nut na pięciolinii lub nie opanował w zakresie podstawowym aplikatury potrzebnej do ich zagrania. Ma problemy z rozróżnianiem wartości rytmicznych, nie potrafi wyklaskać prostego rytmu. Nie potrafi opanować utworu pamięciowo. Uczeń nie jest zainteresowany lekcją, nie realizuje zadań domowych lub robi to bardzo rzadko. Nie uczestniczy w występach szkolnych ponieważ nie jest w stanie się do nich przygotować. KLASA II Aspiracje i możliwości ucznia w naturalny sposób wykraczają poza poziom określony w programie nauczania. Chętnie słucha on uwag nauczyciela i realizuje zadania domowe. Przestrzega zasad pielęgnacji instrumentu. Samodzielnie zwraca uwagę na prawidłową postawę podczas grania. Aparat gry luźny, wymagający tylko sporadycznej interwencji nauczyciela. Prawidłowy oddech i umiejętność właściwego atakowania dźwięku. Rozwinięta technika palcowa. Uczeń zna pojęcia artykulacyjne i doskonale je rozróżnia. Biegle czyta nuty. 8

9 Gra jego jest wzorowa, a poziom wiedzy i umiejętności umożliwia mu udział w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i innych. Uczeń opanowuje materiał nauczania dla danej klasy w pełnym zakresie. Nie wymaga ciągłej pomocy nauczyciela, a jedynie monitorowania swoich postępów. Samodzielnie potrafi utrzymać prawidłową postawę podczas grania oraz właściwie oddychać, wymaga niewielkich korekt. Aparat gry luźny. Nie ma problemów z intonacją oraz rozwija technikę palcową. Potrafi realizować ozdobniki. Uczeń podczas grania potrafi różnicować artykulację i dynamikę. Podczas procesu nauczania wykazuje własną inicjatywę i chęć zdobywania wiedzy i umiejętności. Pewne, znane już problemy techniczno muzyczne potrafi opanować samodzielnie opierając się na zdobytej wcześniej wiedzy. Bez problemu czyta nuty, nie ma większych trudności z odtworzeniem rytmu. Świetnie radzi sobie na scenie. Uczeń realizuje założenia metodyczne wynikające z programu nauczania danej klasy. Potrafi utrzymać prawidłową postawę podczas grania i wie jak luźny powinien być aparat gry. Nie zawsze jednak stosuje tę wiedzę w praktyce. Rozwija technikę palcową. Ma problem z czytaniem nut avista. Program opanowuje powoli, pod nadzorem nauczyciela. Łatwiejsze problemy potrafi rozwiązywać sam, wykorzystując osiągniętą wcześniej wiedzę. Uczeń podczas grania potrafi różnicować artykulację i dynamikę w wystarczającym zakresie. Gra jego jest poprawna, ale bez cech indywidualności. Widoczne niewielkie niedociągnięcia techniczne. Uczeń potrafi w miarę samodzielnie utrzymać prawidłową postawę podczas gry i w miarę poprawnie ułożyć palce obu rąk na instrumencie. Aparat gry usztywniony. Ćwiczenia rozluźniające przynoszą efekty. Skupia się na zrealizowaniu podstawowych zadań, jak prawidłowe odczytanie utworu i nauczenie się go na pamięć. Zapamiętuje wiadomości podane przez nauczyciela bez chęci ich zrozumienia. Nie wykazuje własnej inicjatywy. Uczeń zna określenia artykulacyjne i dynamiczne, ale realizuje je nieprawidłowo i z małą starannością. Zna nazwy nut i ich wartości, ale myli je i nie potrafi odtworzyć właściwego rytmu. Z pomocą nauczyciela wyklaskuje łatwiejsze ćwiczenia rytmiczne. Realizacja założeń programowych jest niezadowalająca. W znaczny sposób utrudnia i może uniemożliwić dalsze kształcenie. Uczeń w miarę samodzielnie potrafi utrzymać prawidłową postawę lecz aparat gry jest usztywniony pomimo ćwiczeń mających temu zapobiec. Ma problemy z prawidłowym oddechem i wydobyciem dźwięku. Nie rozwija techniki palcowej pomimo podania przez nauczyciela ćwiczeń mających mu w tym pomóc. Nie może opanować położenia nut na pięciolinii. 9

10 Ma problemy z rozczytaniem utworu i jego opanowaniem pamięciowym. Nie potrafi zachować się podczas występu. Uczeń nie przestrzega zasad pielęgnacji instrumentu. Nie zna jego części i ma trudności z jego użytkowaniem. Ma problemy z utrzymaniem prawidłowej postawy koryguje ją tylko przy ciągłym zwracaniu uwagi przez nauczyciela. Nie potrafi prawidłowo oddychać i wydobywać dźwięku, a ćwiczenia zalecane przez nauczyciela nie są przez niego wykonywane. Nie potrafi zagrać z nut, gdyż nie zna położenia nut na pięciolinii lub nie opanował w zakresie podstawowym aplikatury potrzebnej do ich zagrania. Ma problemy z rozróżnianiem wartości rytmicznych, nie potrafi wyklaskać prostego rytmu. Nie potrafi opanować utworu pamięciowo. Uczeń nie jest zainteresowany lekcją, nie realizuje zadań domowych lub robi to bardzo rzadko. Nie uczestniczy w koncertach ani audycjach szkolnych ponieważ nigdy nie jest wystarczająco przygotowany. KLASA III Aspiracje i możliwości ucznia w naturalny sposób wykraczają poza poziom określony w programie nauczania. Chętnie słucha on uwag nauczyciela i realizuje zadania domowe. Przestrzega zasad pielęgnacji instrumentu. Samodzielnie zwraca uwagę na prawidłową postawę podczas grania. Aparat gry luźny, wymagający tylko sporadycznej interwencji nauczyciela. Prawidłowy oddech i umiejętność właściwego atakowania dźwięku. Rozwinięta technika palcowa. Uczeń zna pojęcia artykulacyjne i doskonale je rozróżnia. Biegle czyta nuty w kluczu wiolinowym. Nie ma problemów z czytaniem a vista. Gra jego jest wzorowa, a poziom wiedzy i umiejętności umożliwia mu udział w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i innych. Uczeń opanowuje materiał nauczania dla danej klasy w pełnym zakresie. Nie wymaga ciągłej pomocy nauczyciela, a jedynie monitorowania swoich postępów. Samodzielnie potrafi utrzymać prawidłową postawę podczas grania oraz właściwie oddychać. Wymaga niewielkich korekt. Aparat gry luźny. Nie ma problemów z intonacją oraz rozwija technikę palcową. Potrafi realizować ozdobniki i czytać a vista. Uczeń podczas grania potrafi różnicować artykulację i dynamikę. Podczas procesu nauczania wykazuje własną inicjatywę i chęć zdobywania wiedzy i umiejętności. Pewne znane już problemy techniczno muzyczne potrafi opanować samodzielnie opierając się na zdobytej wcześniej wiedzy. Bez problemu czyta materiał w kluczu wiolinowym i nie ma trudności z odtworzeniem rytmu. Świetnie sprawdza się na scenie. 10

11 Uczeń realizuje założenia metodyczne wynikające z programu nauczania danej klasy. Potrafi utrzymać prawidłową postawę podczas grania i wie jak luźny powinien być aparat gry. Nie zawsze jednak stosuje tę wiedzę w praktyce. Rozwija technikę palcową. Ma trudności z grą a vista. Program opanowuje powoli, pod nadzorem nauczyciela. Łatwiejsze problemy potrafi rozwiązywać sam, wykorzystując osiągniętą wcześniej wiedzę. Uczeń podczas grania potrafi różnicować artykulację i dynamikę w wystarczającym zakresie. Gra jego jest poprawna, ale bez cech indywidualności. Widoczne niewielkie niedociągnięcia techniczne. Uczeń potrafi w miarę samodzielnie utrzymać prawidłową postawę podczas grania i w miarę poprawnie ułożyć palce obu rąk na instrumencie. Aparat gry lekko usztywniony. Ćwiczenia rozluźniające przynoszą efekty. Skupia się na zrealizowaniu podstawowych zadań, jak prawidłowe odczytanie utworu i nauczenie się go na pamięć. Zapamiętuje wiadomości podane przez nauczyciela bez chęci ich zrozumienia. Nie wykazuje własnej inicjatywy. Uczeń zna określenia artykulacyjne i dynamiczne, ale realizuje je nieprawidłowo i z małą starannością. Ma duże problemy z czytaniem a vista. Zna nazwy nut i ich wartości, ale myli je i nie potrafi odtworzyć właściwego rytmu. Nie radzi sobie z występami publicznymi. Realizacja założeń programowych jest niezadowalająca. W znaczny sposób może utrudnić dalsze kształcenie. W miarę samodzielnie uczeń potrafi utrzymać prawidłową postawę lecz aparat gry jest usztywniony pomimo ćwiczeń mających temu zapobiec. Ma problemy z prawidłowym oddechem i wydobyciem dźwięku. Nie rozwija techniki palcowej pomimo podania przez nauczyciela ćwiczeń mających mu w tym pomóc. Nie może opanować położenia nut na pięciolinii. Nie radzi sobie z czytaniem a vista. Ma problemy z rozczytaniem utworu i jego opanowaniem pamięciowym. Nie potrafi zachować się podczas występu. Uczeń nie przestrzega zasad pielęgnacji instrumentu i nie zna jego części. Ma problemy z utrzymaniem prawidłowej postawy koryguje ją tylko przy ciągłym zwracaniu uwagi przez nauczyciela. Nie potrafi prawidłowo oddychać i wydobywać dźwięku, a ćwiczenia zalecane przez nauczyciela nie są przez niego wykonywane. Nie potrafi zagrać z nut, gdyż nie zna położenia nut na pięciolinii lub nie opanował aplikatury potrzebnej do ich zagrania. Ma problemy z rozróżnianiem wartości rytmicznych, nie potrafi wyklaskać prostego rytmu. 11

12 Nie potrafi opanować utworu pamięciowo ani czytać a vista. Uczeń nie jest zainteresowany lekcją, nie realizuje zadań domowych lub robi to bardzo rzadko. Nie uczestniczy w koncertach ani audycjach szkolnych ponieważ nigdy nie jest wystarczająco przygotowany. KLASA IV Aspiracje i możliwości ucznia w naturalny sposób wykraczają poza poziom określony w programie nauczania. Chętnie słucha on uwag nauczyciela i realizuje zadania domowe. Przestrzega zasad pielęgnacji instrumentu. Samodzielnie zwraca uwagę na prawidłową postawę podczas grania. Aparat gry luźny, wymagający tylko sporadycznej interwencji nauczyciela. Prawidłowy oddech i umiejętność właściwego atakowania dźwięku. Rozwinięta technika palcowa. Uczeń zna pojęcia artykulacyjne i doskonale je rozróżnia. Biegle czyta nuty. Nie ma problemów z czytaniem a vista ani realizowaniem ozdobników. Świetnie radzi sobie w różnego rodzaju zespołach. Gra jego jest wzorowa, a poziom wiedzy i umiejętności umożliwia mu udział w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i innych. Uczeń opanowuje materiał nauczania dla danej klasy w pełnym zakresie. Nie wymaga ciągłej pomocy nauczyciela, a jedynie monitorowania swoich postępów. Samodzielnie potrafi utrzymać prawidłową postawę podczas grania oraz właściwie oddychać, wymaga niewielkich korekt. Aparat gry luźny. Nie ma problemów z intonacją oraz rozwija technikę palcową. Potrafi realizować ozdobniki i czytać a vista. Uczeń podczas grania potrafi różnicować artykulację i dynamikę. Dobrze radzi sobie w różnego rodzaju zespołach. Podczas procesu nauczania wykazuje własną inicjatywę i chęć zdobywania wiedzy i umiejętności. Pewne, znane już problemy techniczno muzyczne potrafi opanować samodzielnie opierając się na zdobytej wcześniej wiedzy. Bez problemu czyta materiał. Nie ma trudności z odtworzeniem rytmu. Świetnie radzi sobie na scenie. Uczeń realizuje założenia metodyczne wynikające z programu nauczania danej klasy. Potrafi utrzymać prawidłową postawę podczas grania i wie jak luźny powinien być aparat gry. Nie zawsze jednak stosuje tę wiedzę w praktyce. Rozwija technikę palcową. Ma trudności z czytaniem a vista. Program opanowuje powoli, pod nadzorem nauczyciela. Łatwiejsze problemy potrafi rozwiązywać sam, wykorzystując osiągniętą wcześniej wiedzę. Uczeń podczas grania potrafi różnicować artykulację i dynamikę w wystarczającym zakresie. Nieźle radzi sobie w zespole. Gra jego jest poprawna, ale bez cech indywidualności. Widoczne niewielkie niedociągnięcia techniczne. 12

13 Uczeń potrafi w miarę samodzielnie utrzymać prawidłową postawę podczas grania i w miarę poprawnie ułożyć palce obu rąk na instrumencie. Aparat gry lekko usztywniony. Ćwiczenia rozluźniające przynoszą efekty. Uczeń skupia się na zrealizowaniu podstawowych zadań, jak prawidłowe odczytanie utworu i nauczenie się go na pamięć. Zapamiętuje wiadomości podane przez nauczyciela bez chęci ich zrozumienia. Nie wykazuje własnej inicjatywy. Uczeń zna określenia artykulacyjne i dynamiczne, ale realizuje je nieprawidłowo i z małą starannością. Ma duże problemy z czytaniem a vista. Nie radzi sobie z grą zespołową. Zna nazwy nut i ich wartości, ale myli je i nie potrafi odtworzyć właściwego rytmu. Nie radzi sobie z występami publicznymi. Realizacja założeń programowych jest niezadowalająca. W znaczny sposób utrudnia dalsze kształcenie. W miarę samodzielnie uczeń potrafi utrzymać prawidłową postawę lecz aparat gry jest usztywniony pomimo ćwiczeń mających temu zapobiec. Ma problemy z prawidłowym oddechem i wydobyciem dźwięku. Nie rozwija techniki palcowej pomimo podania przez nauczyciela ćwiczeń mających mu w tym pomóc. Nie może opanować położenia nut na pięciolinii. Nie radzi sobie z czytaniem a vista ani grą w zespole. Ma problemy z rozczytaniem utworu i jego opanowaniem pamięciowym. Nie potrafi zachować się podczas występu. Uczeń nie przestrzega zasad pielęgnacji instrumentu. Ma problemy z utrzymaniem prawidłowej postawy koryguje ją tylko przy ciągłym zwracaniu uwagi przez nauczyciela. Nie potrafi prawidłowo oddychać i ma problemy z właściwym wydobyciem dźwięku, a ćwiczenia zalecane przez nauczyciela nie są przez niego wykonywane. Nie potrafi zagrać z nut, gdyż nie zna położenia nut na pięciolinii lub nie opanował w aplikatury potrzebnej do ich zagrania. Nie potrafi opanować utworu pamięciowo ani czytać a vista. Uczeń nie jest zainteresowany lekcją, nie realizuje zadań domowych lub robi to bardzo rzadko. Nie uczestniczy w koncertach ani audycjach szkolnych ponieważ nigdy nie jest wystarczająco przygotowany. Nie sprawdza się w zespole. 13

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (flet główny) opracowała Iwona Radin-Rutkowska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na flecie ma na

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotowego systemu oceniania

Cele przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PSM I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH Instrumenty dęte drewniane 1. Obój 2. Flet 3. Klarnet 4. Fagot Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (klarnet) opracował Piotr Sawrymowicz Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na klarnecie ma na celu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INSTRUMENT GŁÓWNY - AKORDEON OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU KLASA I STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - realizuje program wykraczający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: ALTÓWKA SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na altówce: znajomość

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYPCE KLASY I VI SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na skrzypcach:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego Nauczyciel: Lilia Dmochowska str. 1 TREŚCI KRYTERIA OCEN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. OGÓLNOKSZTAŁĄCA

Bardziej szczegółowo

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Cele PSO informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: WIOLONCZELA KLASY I VI CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz ZADANIA TECHNICZNO WYKONAWCZE I MINIMUM PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZESPÓŁ KAMERALNY 1. Wiedza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA

Bardziej szczegółowo

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Autor Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM II stopnia klasy I - VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Zadania techniczne i wiadomości teoretyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Jan Grela WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA WALTORNIA Opracowane w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYCE KLASY I VI CYKLU CZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot główny Saksofon Opracowanie: Tomasz Kasperski Kamień Pomorski 2016 r. 1. Obszary podlegające ocenie: - frekwencja

Bardziej szczegółowo

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Kamień Pomorski 2016 r. 1 1.Wstęp Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Dział muzykowania zespołowego 4 i 6 letni cykl nauczania PRZEDMIOT GŁÓWNY ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY SPECJALIZACJA -AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny opracowanie Natalia Siwak CYKL SZEŚCIOLETNI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych Pomoc uczniowi w nauce

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y /

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y / P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Główne zasady oceniania oraz standardy wymagań: 1. Ze względu na różnicę w uzdolnieniach muzycznych

Bardziej szczegółowo

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA Wmagania edukacyjne cykl 4- letni Instrument główny-wiolonczela Nauczyciel Natalia Szwarczak - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA Na lekcje uczniowie powinni przynosić: podręcznik, zeszyt w pięciolinie, zeszyt w kratkę. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY KRYTERIA OCEN: GITARA KLASA I c/6 POSTAWA I APARAT GRY ZAAWANSOWANIE TECHNICZNE UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE ( intonacja,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (waltornia) opracował Dawid Kostrzewa Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na waltorni ma na celu:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak Wymagania edukacyjne cykl 6- letni Instrument główny wiolonczela \Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (trąbka-cykl czteroletni) opracował Michał Koniarski Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Cykl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach 1/ trąbka 2/ waltornia 3/ puzon Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania z muzyki 1 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03 2007r. 2. Statut Szkoły 3. Wewnętrzny system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY Opracowanie: Grażyna Wójcik Sowińska, Maja Felińska Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA muzyka Sylweriusz Sotel Postanowienia wstępne 1. Ocenianie jest jawne i systematyczne. 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania MUZYKA - GIMNAZJUM

Przedmiotowy System Oceniania MUZYKA - GIMNAZJUM Przedmiotowy System Oceniania MUZYKA - GIMNAZJUM KLASA: I Gimnazjum PROGRAM NAUCZANIA: Jan Oleszkowicz Program nauczania muzyki w Gimnazjum PODRĘCZNIK: Jan Oleszkowicz: Gra muzyka wyd. Nowa Era ZASADY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania:

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV OCENA SEMESTRALNA: Niedostateczny: Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: - nie potrafi wykonać żadnej pieśni obowiązkowej na pamięć,

Bardziej szczegółowo

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY euphonium DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Opracował: mgr Piotr Wczasek Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania napisane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PSO MUZYKA. Formy, narzędzia, i czas sprawdzania kompetencji i osiągnięć ucznia.

PSO MUZYKA. Formy, narzędzia, i czas sprawdzania kompetencji i osiągnięć ucznia. PSO MUZYKA 1. Ocenianie jest jawne, systematyczne. 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu ocenianie ukierunkowane jest przede wszystkim na postawę, wiedzę, wykonaną pracę i dopiero, na umiejętności. 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (saksofon) opracował Piotr Okrzyński Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na saksofonie ma na celu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (gitara) opracowanie Beata Vykysala, Przemysław Bielec Szczecin 2008r. 1. Cele nauczania Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach. 3. Obowiązkowe są sprawdziany (zapowiedziane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (altówka) opracował Włodzimierz Radin- Rutkowski Szczecin 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Wystawiając ocenę z muzyki trzeba pamiętać, że podstawowym celem tego przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIERADZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SIERADZ

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIERADZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SIERADZ PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIERADZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SIERADZ 2004 r ROZDZIAŁ 1 Założenia ogólne Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lutego 2002r

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka Opracował mgr Damian Krajka Kamień Pomorski 2015r. 1 klasa I cykl IV-letni, klasa I cykl VI-letni 1. Znajomość budowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kontrabas) opracowanie Grzegorz Kmita Szczecin 2008r. 1. ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU Klasa I cykl sześcioletni Uczeń: realizuje ćwiczenia słuchowe, słuchowo-głosowe, słuchowo-ruchowe realizuje różnymi sposobami puls i akcent

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Opracowała mgr Renata Krawczyoska 2 I. PZO ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MUZYKI NA DRUGIM ETAPIE EDUKACJI II. PZO ZGODNE Z PODRĘCZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, dostarczającym nauczycielowi, uczniom i ich rodzicom informacji o wiedzy, umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Nauczyciel: mgr Paweł Juchom 1. Ocena uczniów ukierunkowana na zakres realizacji przez uczniów celów wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA Spis treści: I Formy oceniania treści kształcenia i nauczania - Częstotliwość oceniania II Kryteria oceniania III Zasady wystawiania oceny semestralnej IV Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań Przedmiotowy System Oceniania Muzyka Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach 3. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni Klasa I Zadania techniczno -wykonawcze - poprawna postawa przy instrumencie, - poprawny układ palców, - kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze i samodzielne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SEKCJI INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach FORTEPIAN I i II st. Podstawa prawna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Klasa V/6 -budowa gitary, akcesoria, podstawowe informacje o zasadach prawidłowego użytkowania instrumentu -kształtowanie prawidłowej postawy ucznia podczas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st.

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Akordeon Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Klasa I swobodne czytanie nut każdą ręka oddzielnie w kluczu wiolinowym (ręką prawą i lewą) oraz basowym (ręka prawą i lewą), samodzielne rozliczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH: a) czynne uczestniczenie w zajęciach, b) wykazywanie pozytywnej motywacji wobec

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega:

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega: IRENA SZLACHTA Przedmiotowy System Oceniania - Plastyka 4-6 Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STAN ISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM. Przedmiotowy system oceniania z muzyki

GIMNAZJUM. Przedmiotowy system oceniania z muzyki GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z muzyki 1 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2003r. 2. Statut Szkoły 3. Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: MUZYKA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI)

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Uczeń: - realizuje różne formy aktywności muzycznej (śpiew, taniec, gra na instrumentach, działania teatralne);

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (fortepian główny) opracował Ewa Morawska- Mikulska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na fortepianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (skrzypce) Opracowała Agnieszka Iżykowska Szczecin grudzień 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk Wrzesień 2015 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT GŁÓWNY. euphonium

PRZEDMIOT GŁÓWNY. euphonium WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY euphonium PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu muzyka nie jest dla nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI ZASADY OGÓLNE: każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą uwzględniania indywidualnych zdolności i możliwości ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA. Ważne od roku szkolnego 2015/2016. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA. Ważne od roku szkolnego 2015/2016. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU INSTRUMENT GŁÓWNY FORTEPIAN Ważne od roku szkolnego 2015/2016 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 1. Wykaz aktów prawnych i dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo