PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1039). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. Wewnątrzszkolny System Oceniania Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Piszu Porozumienie w sprawie eksperymentu pedagogicznego pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Ogólnokształcącą Szkoła Muzyczną i stopnia ( i póz. Aneksami). Opracowanie: Isabel Gonzalez Szymczyk Wojciech Borowik Adaptacja: Artur Gadzała 2016r. 1

2 1. Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: - określenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia - informowanie o postępach w nauce - motywowanie ucznia do dalszej pracy - podkreślanie mocnych stron ucznia, wskazywanie kierunku pracy - dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia - wspieranie muzycznego, intelektualnego i osobowościowego rozwoju ucznia - promowanie aktywności muzycznej - motywowania ucznia do osiągnięć - motywowanie do świadomej dyscypliny pracy - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój - umożliwiania nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 2. Formy sprawdzania osiągnięć ucznia. Ocena podlega: - wkład pracy włożony w przygotowanie się ucznia do lekcji - wykonanie programu na przesłuchaniach półrocznych i egzaminach promocyjnych - wykonanie programu w przesłuchaniach CEA - udział w koncertowym życiu szkoły ( popisy, koncerty, audycje, i in.) - udział w konkursach i festiwalach - udział w warsztatach metodycznych ( lekcje otwarte, wykłady, konsultacje i in.) 3. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: - obiektywizm, - indywidualizacja, - konsekwencja, - systematyczność, - jawność. 2

3 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I/6 CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto wyraźnie wykracza materiał programowy danej klasy. Jest uczestnikiem przesłuchań, konkursów lub festiwali z bardzo dobrym wynikiem. Wykazuje samodzielność i twórczą postawę w swojej nauce. BARDZO DOBRY - Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - gra poprawną artykulacją portato (dźwięki oddzielane w sposób bardzo wyraźny). - opanował technikę zadęcia (wydobycia dźwięku). - ćwiczy systematycznie, zawsze jest przygotowany do lekcji. - jest wrażliwy na dźwięk klarnetu. - zna chwyty dźwięków od e do b 1 i potrafi je zagrać. - potrafi zagrać krótkie piosenki i krótkie utwory z pamięci. - potrafi się koncentrować na lekcji oraz podczas samodzielnego ćwiczenia w domu. DOBRY - Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - gra artykulacją portato lecz ma niewielkie trudności z precyzyjnym atakiem dźwięku. - opanował technikę zadęcia (wydobycia dźwięku) w sposób umożliwiający i konieczny dalsze kształtowanie dźwięku. - pracuje systematycznie z pomocą rodzica, zazwyczaj przygotowany do lekcji. - jest zazwyczaj skoncentrowany i skupiony na lekcji. stara się grać ładnym dźwiękiem z pomocą nauczyciela. - zna chwyty dźwięków od e do b 1 i potrafi je zagrać. - potrafi zagrać krótkie piosenki i krótkie utwory z pamięci z niewielkimi błędami. - zazwyczaj koncentruje się na lekcji oraz podczas samodzielnego ćwiczenia w domu. DOSTATECZNY - Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - gra stosując artykulację portato (dźwięki oddzielane) - wie jak wydobyć dźwięk z pracą warg i języka ale sprawia mu to trudność - rzadko pracuje systematycznie. stara się dążyć do uzyskania ładnej barwy dźwięku. - zna chwyty dźwięków od e do b 1 i potrafi je zagrać z niewielkimi błędami. - ma problem z graniem krótkich piosenek i utworów z pamięci. - ma problem z koncentracją na lekcji oraz podczas samodzielnego ćwiczenia w domu. DOPUSZCZAJĄCY - Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował technikę zadęcia w stopniu niewystarczającym na dalszą edukację na instrumencie. - stosuje artykulację portato bardzo niedokładnie (dźwięki oddzielane), nieprecyzyjnie atakuje dźwięk z pracą warg i języka. 3

4 - jakość dźwięku i barwa jest mało wrażliwa. - zna chwyty od e do b 1 zaś wydobycie niektórych dźwięków sprawia problem. - wykonanie krótkich piosenek i utworów z pamięci sprawia duże trudności. - nie potrafi się koncentrować na lekcji oraz podczas samodzielnego ćwiczenia w domu. Minimum programowe do realizacji: - Gama i pasaż F- dur: od f - b 1, w wolnym tempie, legato i portato. - Kilka krótkich ćwiczeń technicznych o różnicowanym charakterze utwory z akompaniamentem fortepianowym z pamięci. - 6 duetów. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II/6 CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto wyraźnie wykracza materiał programowy danej klasy. Jest uczestnikiem przesłuchań, konkursów lub festiwali z bardzo dobrym wynikiem. Wykazuje samodzielność i twórczą postawę w swojej nauce. BARDZO DOBRY - Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym bezbłędnie. - gra poprawną artykulacją portato (dźwięki oddzielane w sposób bardzo wyraźny) i legato ( dźwięki łączone). - opanował technikę zadęcia (wydobycia dźwięku). - ćwiczy systematycznie, samodzielnie, zawsze jest przygotowany do lekcji. - potrafi się koncentrować na lekcji oraz podczas samodzielnego ćwiczenia w domu. - gra ładnym dźwiękiem, jest wrażliwy na dźwięk klarnetu. - zna chwyty dźwięków od e do g 2 i potrafi je zagrać. - chętnie uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym (aktywny udział w popisach DOBRY - Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: -na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z drobnymi omyłkami pamięciowymi, nieprzeszkadzającymi w ogólnym odbiorze wykonania. - gra artykulacją legato i portato lecz ma niewielkie trudności z precyzyjnym atakiem dźwięku z użyciem warg i języka. - opanował technikę zadęcia (wydobycia dźwięku) w sposób umożliwiający i konieczny dalsze kształtowanie dźwięku. - pracuje systematycznie z pomocą rodzica, zazwyczaj przygotowany do lekcji. - jest zazwyczaj skoncentrowany i skupiony na lekcji. stara się grać ładnym dźwiękiem z pomocą nauczyciela. - zna chwyty dźwięków od e do g 2 i potrafi je zagrać. 4

5 - chętnie uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym (aktywny udział w popisach DOSTATECZNY - Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z niedoskonałościami pamięciowymi. - gra stosując artykulacją legato ( dźwięki łączone) i portato (dźwięki oddzielane)lecz ma trudności z precyzyjnym atakiem dźwięku z użyciem warg i języka. - wie jak wydobyć dźwięk z pracą warg i języka ale sprawia mu to trudność. - rzadko pracuje systematycznie, prosi o pomoc rodziców w codziennym ćwiczeniu. stara się dążyć do uzyskania ładnej barwy dźwięku. - zna chwyty dźwięków od e do g 2 i potrafi je zagrać. - jest mało zaangażowany w życie muzyczne i kulturalne (niesystematycznie bierze udział w popisach DOPUSZCZAJĄCY - Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z wieloma pomyłkami pamięciowymi. - opanował technikę zadęcia w stopniu niewystarczającym na dalszą edukację na instrumencie. - stosuje artykulację legato (dźwięki łączone) i portato bardzo niedokładnie (dźwięki oddzielane), nieprecyzyjnie atakuje dźwięk z pracą warg i języka. - jakość dźwięku i barwa jest mało wrażliwa. - zna chwyty od d 1 do d 3 zaś wydobycie niektórych dźwięków sprawia problem. - często nie uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym (rzadko bierze udział w popisach klasowych, szkolnych koncertach, warsztatach muzycznych Minimum programowe do realizacji: - Gamy i pasaże durowe do jednego znaku przykluczowego, w wolnym tempie, półnutami i ćwierćnutami, w obrębie 1 oktawy, wykorzystując różne artykulacje z pamięci. - Kilka trudniejszych ćwiczeń o zróżnicowanym charakterze. - 5 etiud - 4 utwory z akompaniamentem fortepianowym z pamięci. - 4 duety. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III/6 CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto wyraźnie wykracza materiał programowy danej klasy. Jest uczestnikiem przesłuchań, konkursów lub festiwali z bardzo dobrym wynikiem. Wykazuje samodzielność i twórczą postawę w swojej nauce. 5

6 BARDZO DOBRY - Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym bezbłędnie. - gra poprawną artykulacją portato (dźwięki oddzielane w sposób bardzo wyraźny) i legato ( dźwięki łączone). - opanował technikę zadęcia (wydobycia dźwięku). - ćwiczy systematycznie, samodzielnie, zawsze jest przygotowany do lekcji. - potrafi się koncentrować na lekcji oraz podczas samodzielnego ćwiczenia w domu. - gra ładnym dźwiękiem, jest wrażliwy na dźwięk klarnetu. - zna chwyty dźwięków od e do c 3 i potrafi je zagrać dbając o intonację. - potrafi samodzielnie odczytać metrum, rytm i tempo utworu. - zna określenia dynamiczne forte, piano, crescendo i decrescendo i stara się je stosować. - prawidłowo odczytuje artykulację utworu. - potrafi grać w duecie z nauczycielem. DOBRY - Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: -na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z drobnymi omyłkami pamięciowymi, nieprzeszkadzającymi w ogólnym odbiorze wykonania. - gra artykulacją legato(dźwięki łączone) i portato lecz ma niewielkie trudności z precyzyjnym atakiem dźwięku z użyciem warg i języka. - opanował technikę zadęcia (wydobycia dźwięku) w sposób umożliwiający i konieczny dalsze kształtowanie dźwięku. - pracuje systematycznie z pomocą rodzica, zazwyczaj przygotowany do lekcji. - jest zazwyczaj skoncentrowany i skupiony na lekcji. stara się grać ładnym dźwiękiem z pomocą nauczyciela. - zna chwyty dźwięków od e do c 3 i potrafi je zagrać. - potrafi samodzielnie odczytać metrum, rytm i tempo utworu. - zna określenia dynamiczne forte, piano, crescendo i decrescendo lecz nie zawsze się do nich stosuje. - potrafi grać w duecie z nauczycielem. DOSTATECZNY - Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z niedoskonałościami pamięciowymi. - gra stosując artykulację legato (dźwięki łączone) i portato (dźwięki oddzielane) lecz ma trudności z precyzyjnym atakiem dźwięku z użyciem warg i języka. - wie jak wydobyć dźwięk z pracą warg i języka zaś sprawia mu to trudność. - rzadko pracuje systematycznie, prosi o pomoc rodziców w codziennym ćwiczeniu. 6

7 stara się dążyć do uzyskania ładnej barwy dźwięku. - zna chwyty dźwięków od e do c 3 i potrafi je zagrać. - potrafi z pomocą nauczyciela odczytać metrum, rytm i tempo utworu. - zna określenia dynamiczne forte, piano, crescendo i decrescendo lecz ma problem z ich wykonaniem. - ma niewielkie problemy podczas gry w duecie z nauczycielem. - jest mało zaangażowany w życie muzyczne i kulturalne szkoły (niesystematycznie bierze udział w popisach DOPUSZCZAJĄCY - Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z wieloma pomyłkami pamięciowymi. - opanował technikę zadęcia w stopniu niewystarczającym na dalszą edukację na instrumencie. - stosuje artykulację legato (dźwięki łączone) i portato bardzo niedokładnie (dźwięki oddzielane), nieprecyzyjnie atakuje dźwięk z pracą warg i języka. - jakość dźwięku i barwa jest mało wrażliwa. - zna chwyty od e do c 3 zaś wydobycie niektórych dźwięków sprawia problem. - ma problem z odczytaniem metrum, rytmu i tempa utworu. - zna określenia dynamiczne forte, piano, crescendo i decrescendo lecz ich nie stosuje. - ma problemy z odczytaniem artykulacji utworu. - gra w duecie z nauczycielem sprawia mu znaczne problemy. - często nie uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym szkoły (rzadko bierze udział w popisach Minimum programowe do realizacji: - Gamy i pasaże durowe i pasaże do 2 znaków przykluczowych, w umiarkowanym tempie, półnutami i ćwierćnutami, w obrębie 2 oktaw, wykorzystując różne artykulacje z pamięci. - Gamy i pasaże molowe do jednego znaku, w obrębie1 lub 2 oktaw, w umiarkowanym tempie, półnutami i ćwierćnutami, wykorzystując różne artykulacje z pamięci. - 8 etiud. - 4 utworów z akompaniamentem fortepianowym z pamięci. - 4 duetów. 7

8 WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV/6 CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto wyraźnie wykracza materiał programowy danej klasy. Jest uczestnikiem przesłuchań, konkursów lub festiwali z bardzo dobrym wynikiem. Wykazuje samodzielność i twórczą postawę w swojej nauce. BARDZO DOBRY - Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym bezbłędnie. - gra poprawną artykulacją legato, portato, pojedyncze staccato. - opanował technikę zadęcia (wydobycia dźwięku). - stosuje oddech przeponowy. - umiejętnie stosuje zmiany zadęcia. - ćwiczy systematycznie, samodzielnie, zawsze jest przygotowany do lekcji. - potrafi się koncentrować na lekcji oraz podczas samodzielnego ćwiczenia w domu. - gra ładnym dźwiękiem, jest wrażliwy na dźwięk klarnetu. - zna chwyty dźwięków od e do d 3 i potrafi je zagrać dbając o intonację. - prawidłowo posługuje się metrem, tempem, rytmem i dynamiką - prawidłowo odczytuje artykulację utworu. - potrafi posługiwać się podstawowymi elementami obycia się na scenie. - umie pokonywać tremę podczas wykonywania utworu. DOBRY - Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: -na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z drobnymi omyłkami pamięciowymi, nieprzeszkadzającymi w ogólnym odbiorze wykonania. - gra artykulacją legato, portato, pojedyncze staccato lecz ma niewielkie trudności z precyzyjnym atakiem dźwięku z użyciem warg i języka. - opanował technikę zadęcia (wydobycia dźwięku) w sposób umożliwiający i konieczny dalsze kształtowanie dźwięku. - stosuje oddech przeponowy. - potrafi stosować zmiany zadęcia. - zazwyczaj jest przygotowany do lekcji, stara się ćwiczyć systematycznie. - jest zazwyczaj skoncentrowany i skupiony na lekcji. stara się grać ładnym dźwiękiem. - zna chwyty dźwięków od e do d 3 i potrafi je zagrać. - zazwyczaj prawidłowo posługuje się metrem, tempem, rytmem i dynamiką - potrafi posługiwać się podstawowymi elementami obycia się na scenie. - umie pokonywać tremę podczas wykonywania utworu. 8

9 DOSTATECZNY - Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z niedoskonałościami pamięciowymi. - gra stosując artykulację portato (dźwięki oddzielane), legato i staccato pojedyncze z niewielkimi problemami. - wie jak wydobyć dźwięk z pracą warg i języka lecz sprawia mu to trudność. - ma problemy z oddechem przeponowym i zmianami zadęcia. - ćwiczy niesystematycznie. stara się dążyć do uzyskania ładnej barwy dźwięku. - zna chwyty dźwięków od e do d 3 i potrafi je zagrać. - zazwyczaj prawidłowo posługuje się metrem, tempem, rytmem i dynamiką. - ma problem z obyciem scenicznym. - w stopniu zadowalającym pokonuje tremę podczas wykonywania utworu. - jest mało zaangażowany w życie muzyczne i kulturalne szkoły (niesystematycznie bierze udział w popisach DOPUSZCZAJĄCY - Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z wieloma pomyłkami pamięciowymi. - opanował technikę zadęcia w stopniu niewystarczającym na dalszą edukację na instrumencie. - stosuje artykulację portato, legato, pojedyncze staccato bardzo niedokładnie, nieprecyzyjnie atakuje dźwięk z pracą warg i języka. - jakość dźwięku i barwa jest mało wrażliwa. - ma problemy z oddechem przeponowym i zmianami zadęcia. - ma problem ze skupieniem uwagi podczas lekcji. - ćwiczy niesystematycznie, nie poprawia swoich błędów. - zna chwyty od e do d 3 zaś wydobycie niektórych dźwięków sprawia problem. - ma problem z odczytaniem metrum, rytmu i tempa utworu. - jest mało wrażliwy na dynamikę w utworze. - ma problemy z odczytaniem artykulacji utworu. - nie radzi sobie z tremą podczas występów publicznych, ma problemy z obyciem scenicznym. - często nie uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym szkoły (rzadko bierze udział w popisach Minimum programowe do realizacji: - gamy durowe i molowe (harmoniczną) oraz pasaże do 3 znaków przykluczowych, w umiarkowanym tempie, ćwierćnutami i ósemkami, w obrębie 2 oktaw, wykorzystując różne artykulacje z pamięci. - pasaże z przewrotami po 3. - progresje trójkowe w umiarkowanym tempie z pamięci. 9

10 - ćwiczenia interwałowe (tercje) w umiarkowanym tempie z pamięci etiud. - 5 utworów z akompaniamentem fortepianowym z pamięci. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V/6 CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto wyraźnie wykracza materiał programowy danej klasy. Jest uczestnikiem przesłuchań, konkursów lub festiwali z bardzo dobrym wynikiem. Wykazuje samodzielność i twórczą postawę w swojej nauce. BARDZO DOBRY - Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym bezbłędnie. - gra poprawną artykulacją legato, portato, pojedyncze staccato. - opanował technikę zadęcia (wydobycia dźwięku). - stosuje oddech przeponowo - żebrowy. - umiejętnie stosuje zmiany zadęcia. - ćwiczy systematycznie, samodzielnie, zawsze jest przygotowany do lekcji. - potrafi się koncentrować na lekcji oraz podczas samodzielnego ćwiczenia w domu. - gra ładnym dźwiękiem, jest wrażliwy na dźwięk klarnetu. - zna chwyty dźwięków od e do f 3 i potrafi je zagrać dbając o intonację. - prawidłowo posługuje się metrem, tempem, rytmem i dynamiką - prawidłowo odczytuje artykulację utworu. - potrafi posługiwać się podstawowymi elementami obycia się na scenie. - umie pokonywać tremę podczas wykonywania utworu. DOBRY - Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: -na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z drobnymi omyłkami pamięciowymi, nieprzeszkadzającymi w ogólnym odbiorze wykonania. - gra artykulacją legato, portato, pojedyncze staccato lecz ma niewielkie trudności z precyzyjnym atakiem dźwięku z użyciem warg i języka. - opanował technikę zadęcia (wydobycia dźwięku) w sposób umożliwiający i konieczny dalsze kształtowanie dźwięku. - stosuje oddech przeponowo - żebrowy. - potrafi stosować zmiany zadęcia. - zazwyczaj jest przygotowany do lekcji, stara się ćwiczyć systematycznie. - jest zazwyczaj skoncentrowany i skupiony na lekcji stara się grać ładnym dźwiękiem. - zna chwyty dźwięków od e do f 3 i potrafi je zagrać. - zazwyczaj prawidłowo posługuje się metrem, tempem, rytmem i dynamiką - potrafi posługiwać się podstawowymi elementami obycia się na scenie. 10

11 - umie pokonywać tremę podczas wykonywania utworu. DOSTATECZNY - Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z niedoskonałościami pamięciowymi. - gra stosując artykulację portato (dźwięki oddzielane), legato i staccato pojedyncze z niewielkimi problemami. - wie jak wydobyć dźwięk z pracą warg i języka lecz sprawia mu to trudność. - ma problemy z oddechem przeponowo - żebrowym i zmianami zadęcia. - ćwiczy niesystematycznie. stara się dążyć do uzyskania ładnej barwy dźwięku. - zna chwyty dźwięków od e do f 3 i potrafi je zagrać. - zazwyczaj prawidłowo posługuje się metrem, tempem, rytmem i dynamiką. - ma problem z obyciem scenicznym. - w stopniu zadowalającym pokonuje tremę podczas wykonywania utworu. - jest mało zaangażowany w życie muzyczne i kulturalne szkoły (niesystematycznie bierze udział w popisach DOPUSZCZAJĄCY - Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z wieloma pomyłkami pamięciowymi. - opanował technikę zadęcia w stopniu niewystarczającym na dalszą edukację na instrumencie. - stosuje artykulację portato, legato, pojedyncze staccato bardzo niedokładnie, nieprecyzyjnie atakuje dźwięk z pracą warg i języka. - jakość dźwięku i barwa jest mało wrażliwa. - ma problemy z oddechem przeponowo - żebrowym i zmianami zadęcia. - ma problem ze skupieniem uwagi podczas lekcji. - ćwiczy niesystematycznie, nie poprawia swoich błędów. - zna chwyty od e do f 3 zaś wydobycie niektórych dźwięków sprawia problem. - ma problem z odczytaniem metrum, rytmu i tempa utworu. - jest mało wrażliwy na dynamikę w utworze. - ma problemy z odczytaniem artykulacji utworu. - nie radzi sobie z tremą podczas występów publicznych, ma problemy z obyciem scenicznym. - często nie uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym szkoły ( rzadko bierze udział w popisach 11

12 Minimum programowe do realizacji: - gamy durowe i molowe(harmoniczną i melodyczną) oraz pasaże do 4 znaków przykluczowych, w umiarkowanym tempie stopniowo przyspieszając, ćwierćnutami i ósemkami, w obrębie 2 oktaw, wykorzystując różne artykulacje- z pamięci. - pasaże z przewrotami po 3. - progresje trójkowe w umiarkowanym tempie z pamięci. - ćwiczenia interwałowe (tercje) w umiarkowanym tempie z pamięci etiud. - 6 utworów z akompaniamentem fortepianowym z pamięci. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI/6 CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto wyraźnie wykracza materiał programowy danej klasy. Jest uczestnikiem przesłuchań, konkursów lub festiwali z bardzo dobrym wynikiem. Wykazuje samodzielność i twórczą postawę w swojej nauce. BARDZO DOBRY - Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym bezbłędnie. - gra poprawną artykulacją legato, portato, pojedyncze staccato. - opanował technikę zadęcia (wydobycia dźwięku). - stosuje oddech przeponowo - żebrowy. - umiejętnie stosuje zmiany zadęcia. - ćwiczy systematycznie, samodzielnie, zawsze jest przygotowany do lekcji. - potrafi się koncentrować na lekcji oraz podczas samodzielnego ćwiczenia w domu. - gra ładnym dźwiękiem, jest wrażliwy na dźwięk klarnetu. - zna chwyty dźwięków od e do f 3 i potrafi je zagrać dbając o intonację. - prawidłowo posługuje się metrem, tempem, rytmem i dynamiką - prawidłowo odczytuje artykulację utworu. - potrafi posługiwać się podstawowymi elementami obycia się na scenie. - umie pokonywać tremę podczas wykonywania utworu. DOBRY - Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: -na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z drobnymi omyłkami pamięciowymi, nieprzeszkadzającymi w ogólnym odbiorze wykonania. - gra artykulacją legato, portato, pojedyncze staccato lecz ma niewielkie trudności z precyzyjnym atakiem dźwięku z użyciem warg i języka. - opanował technikę zadęcia (wydobycia dźwięku) w sposób umożliwiający i konieczny dalsze kształtowanie dźwięku. - stosuje oddech przeponowo - żebrowy. 12

13 - potrafi stosować zmiany zadęcia. - zazwyczaj jest przygotowany do lekcji, stara się ćwiczyć systematycznie. - jest zazwyczaj skoncentrowany i skupiony na lekcji. stara się grać ładnym dźwiękiem. - zna chwyty dźwięków od c 1 do c 4 i potrafi je zagrać. - zazwyczaj prawidłowo posługuje się metrem, tempem, rytmem i dynamiką - potrafi posługiwać się podstawowymi elementami obycia się na scenie. - umie pokonywać tremę podczas wykonywania utworu. DOSTATECZNY - Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z niedoskonałościami pamięciowymi. - gra stosując artykulację portato (dźwięki oddzielane), legato i staccato pojedyncze z niewielkimi problemami. - wie jak wydobyć dźwięk z pracą warg i języka lecz sprawia mu to trudność. - ma problemy z oddechem przeponowo - żebrowym i zmianami zadęcia. - ćwiczy niesystematycznie. stara się dążyć do uzyskania ładnej barwy dźwięku. - zna chwyty dźwięków od e do f 3 i potrafi je zagrać. - zazwyczaj prawidłowo posługuje się metrem, tempem, rytmem i dynamiką. - ma problem z obyciem scenicznym. - w stopniu zadowalającym pokonuje tremę podczas wykonywania utworu. - jest mało zaangażowany w życie muzyczne i kulturalne szkoły (niesystematycznie bierze udział w popisach DOPUSZCZAJĄCY - Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - na egzaminie promocyjnym wykona program zgodny z zapisem nutowym lecz z wieloma pomyłkami pamięciowymi. - opanował technikę zadęcia w stopniu niewystarczającym na dalszą edukację na instrumencie. - stosuje artykulację portato, legato, pojedyncze staccato bardzo niedokładnie, nieprecyzyjnie atakuje dźwięk z pracą warg i języka. - jakość dźwięku i barwa jest mało wrażliwa. - ma problemy z oddechem przeponowo - żebrowym i zmianami zadęcia. - ma problem ze skupieniem uwagi podczas lekcji. - ćwiczy niesystematycznie, nie poprawia swoich błędów. - zna chwyty od e do f 3 zaś wydobycie niektórych dźwięków sprawia problem. - ma problem z odczytaniem metrum, rytmu i tempa utworu. - jest mało wrażliwy na dynamikę w utworze. 13

14 - ma problemy z odczytaniem artykulacji utworu. - nie radzi sobie z tremą podczas występów publicznych, ma problemy z obyciem scenicznym. - często nie uczestniczy w życiu muzycznym i kulturalnym szkoły ( rzadko bierze udział w popisach Minimum programowe do realizacji: - gamy durowe i molowe(harmoniczną) oraz pasaże do 4 znaków, w umiarkowanym tempie stopniowo przyspieszając, ćwierćnutami i ósemkami przez całą skalę instrumentu w górę i w dół, wykorzystując różne artykulacje z pamięci. - pasaże z przewrotami po 3. - progresje trójkowe w umiarkowanym tempie z pamięci. - ćwiczenia interwałowe (tercje) w umiarkowanym tempie z pamięci etiud. - 6 utworów z akompaniamentem fortepianowym z pamięci. 1. Ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną uczniów I klasy ustala prowadzący nauczyciel. 2. Ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną uczniów II- VI klasy ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego. 3. Ocena promocyjna wystawiona na podstawie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona 4. Laureat ogólnopolskiego konkursu lub przesłuchania których organizatorem jest MKiDN lub CEA otrzymuje ocenę celującą i jednocześnie jest zwolniony z egzaminu promocyjnego. 5. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli otrzymał roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia dopuszczającego. 14

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni Klasa I Zadania techniczno -wykonawcze - poprawna postawa przy instrumencie, - poprawny układ palców, - kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STAN ISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Michała Kowalskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz ZADANIA TECHNICZNO WYKONAWCZE I MINIMUM PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT GŁÓWNY. euphonium

PRZEDMIOT GŁÓWNY. euphonium WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY euphonium PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Jan Grela WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA WALTORNIA Opracowane w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INSTRUMENT GŁÓWNY - AKORDEON OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU KLASA I STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - realizuje program wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Cele PSO informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. OGÓLNOKSZTAŁĄCA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych Pomoc uczniowi w nauce

Bardziej szczegółowo

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY euphonium DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot główny Saksofon Opracowanie: Tomasz Kasperski Kamień Pomorski 2016 r. 1. Obszary podlegające ocenie: - frekwencja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY.

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY puzon PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Opracowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I - altówka Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać altówkę pod brodą - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach 1/ trąbka 2/ waltornia 3/ puzon Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak Wymagania edukacyjne cykl 6- letni Instrument główny wiolonczela \Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYPCE KLASY I VI SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na skrzypcach:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Dział muzykowania zespołowego 4 i 6 letni cykl nauczania PRZEDMIOT GŁÓWNY ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY SPECJALIZACJA -AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny opracowanie Natalia Siwak CYKL SZEŚCIOLETNI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT GŁÓWNY. puzon

PRZEDMIOT GŁÓWNY. puzon WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY puzon DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I c/6 Gamy durowe do dwóch znaków każdą ręką oddzielnie przez dwie oktawy. Dwadzieścia krótkich utworków ze wszystkich działów materiału nauczania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni. Klasa I Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni Zadania techniczno-muzyczne Klasa I - znajomość budowy kontrabasu i smyczka - prawidłowa postawa, trzymanie instrumentu i prowadzenie smyczka - działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY.

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY puzon PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM I st. cykl 4- letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM I st. cykl 4- letni WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM I st. cykl 4- letni Wymagania edukacyjne dla klasy I skrzypiec. Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać skrzypce pod brodą - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Opracował: mgr Piotr Wczasek Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania napisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w OPOLU Przedmiot główny: trąbka. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w OPOLU Przedmiot główny: trąbka. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w OPOLU Przedmiot główny: trąbka PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracował: mgr Piotr Waloszczyk Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYCE KLASY I VI CYKLU CZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autor: mgr Janusz Wyrwał Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I

Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I Zadania techniczno muzyczne: - historia instrumentu i jego pielęgnacja - postawa, prowadzenie smyczka i nazwy nut w kluczu basowym - prawidłowy

Bardziej szczegółowo

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA Wmagania edukacyjne cykl 4- letni Instrument główny-wiolonczela Nauczyciel Natalia Szwarczak - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w OPOLU Przedmiot główny: trąbka. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w OPOLU Przedmiot główny: trąbka. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w OPOLU Przedmiot główny: trąbka PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracował: mgr Piotr Waloszczyk Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Klasa V/6 -budowa gitary, akcesoria, podstawowe informacje o zasadach prawidłowego użytkowania instrumentu -kształtowanie prawidłowej postawy ucznia podczas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st.

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. Wymagania edukacyjne dla klasy I - skrzypce -sposoby konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia instrumentu, umiejętność współpracy z akompaniatorem,

Bardziej szczegółowo

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Kamień Pomorski 2016 r. 1 1.Wstęp Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY SPECJALNOŚĆ TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 letni Autor: mgr Janusz Wyrwał Wymagania napisane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu 1 Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu Klasa I - Opanowanie: - podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu, - prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (obój) opracował Piotr Kokosiński Szczecin 2008r. 1 Obszary podlegające ocenie: - spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotowego systemu oceniania

Cele przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PSM I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH Instrumenty dęte drewniane 1. Obój 2. Flet 3. Klarnet 4. Fagot Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st.

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Akordeon Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Klasa I swobodne czytanie nut każdą ręka oddzielnie w kluczu wiolinowym (ręką prawą i lewą) oraz basowym (ręka prawą i lewą), samodzielne rozliczanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego Nauczyciel: Lilia Dmochowska str. 1 TREŚCI KRYTERIA OCEN

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: WIOLONCZELA KLASY I VI CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (flet główny) opracowała Iwona Radin-Rutkowska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na flecie ma na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (klarnet) opracował Piotr Sawrymowicz Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na klarnecie ma na celu:

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. FORTEPIAN DODATKOWY

Bardziej szczegółowo

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Autor Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM II stopnia klasy I - VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Zadania techniczne i wiadomości teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny - perkusja Drugi etap edukacyjny Opracowane przez: mgr Adama Kędzię Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: ALTÓWKA SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na altówce: znajomość

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKODREON Nauczyciel instrumentu głównego : mgr Kacper Trębacz Wymagania jakie musi spełniać uczeń aby otrzymać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. KONTRABAS I st.

WYMAGANIA PROGRAMOWE. KONTRABAS I st. WYMAGANIA PROGRAMOWE KONTRABAS I st. KLASA I OSM I st. Dobór instrumentu o odpowiedniej dla ucznia wielkości, zaopatrzonego w czysto brzmiące struny oraz właściwej długości smyczka. Zapoznanie ze składowymi

Bardziej szczegółowo

PERKUSJA Cykl sześcioletni

PERKUSJA Cykl sześcioletni PERKUSJA Cykl sześcioletni Klasa I - znajomość historii powstania, budowy, techniki gry oraz przeznaczenia poszczególnych instrumentów - prawidłowe ustawienie aparatu gry (poprawne trzymanie pałek, prawidłowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kontrabas) opracowanie Grzegorz Kmita Szczecin 2008r. 1. ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY KRYTERIA OCEN: GITARA KLASA I c/6 POSTAWA I APARAT GRY ZAAWANSOWANIE TECHNICZNE UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE ( intonacja,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - SKRZYPCE PSM I st. cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE - SKRZYPCE PSM I st. cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE - SKRZYPCE PSM I st. cykl 4-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I skrzypiec. Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać skrzypce pod brodą, - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SKRZYPCE PSM I st. cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE SKRZYPCE PSM I st. cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE SKRZYPCE PSM I st. cykl 6-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I skrzypiec. Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać skrzypce pod brodą, - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. SKRZYPCE I st.

WYMAGANIA PROGRAMOWE. SKRZYPCE I st. Cele nauczania: WYMAGANIA PROGRAMOWE SKRZYPCE I st. Rozwijanie muzykalności ucznia oraz pogłębianie jego zainteresowania muzyką Rozwijanie odtwórczej pamięci i wyobraźni muzycznej Rozwijanie podstaw techniki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk Wrzesień 2015 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów fortepianu I VI PSM II stopnia Działu Rytmika

Wymagania edukacyjne dla uczniów fortepianu I VI PSM II stopnia Działu Rytmika Wymagania edukacyjne dla uczniów fortepianu I VI PSM II stopnia Działu Rytmika Formy kontrolne: 1. Przesłuchania śródroczne. 2. Przesłuchania końcoworoczne. 3. Przesłuchanie końcowe jako część składowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL CZTEROLETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL CZTEROLETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL CZTEROLETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania z muzyki 1 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03 2007r. 2. Statut Szkoły 3. Wewnętrzny system

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL SZEŚCIOLETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL SZEŚCIOLETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL SZEŚCIOLETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA Klasa I SZEŚCIOLETNI CYKL NAUCZANIA Znajomość budowy i historii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne:

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne: 1. Przesłuchania śródroczne. 2. Egzamin promocyjny. 3. Egzamin dyplomowy. 4. Konkursy międzyszkolne obowiązkowe: - etiud,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Śpiew solowy. Zadania techniczno-wykonawcze.

Wymagania edukacyjne. Śpiew solowy. Zadania techniczno-wykonawcze. Wymagania edukacyjne. Śpiew solowy. Zadania techniczno-wykonawcze. KLASA I 1. Rozpoznanie rodzaju głosu /skala, granica rejestrów, dźwięki przejściowe, barwa, wolumen/ 2. Elementarne wiadomości z zakresu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Gimnazjum nr 1. mgr Kamil Szczechla

SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Gimnazjum nr 1. mgr Kamil Szczechla SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI w Gimnazjum nr 1 mgr Kamil Szczechla Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia główne ramy i wartości określone Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. CELE OCENIANIA Wskazanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. ALTÓWKA I st.

WYMAGANIA PROGRAMOWE. ALTÓWKA I st. WYMAGANIA PROGRAMOWE ALTÓWKA I st. KLASA I OSM I st. Treści nauczania Umuzykalnienie ucznia : Rozwijanie słuchu i muzykalności poprzez śpiewanie piosenek. Rozwijanie wyobraźni muzycznej i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Nauczyciel: mgr Paweł Juchom 1. Ocena uczniów ukierunkowana na zakres realizacji przez uczniów celów wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV - VI I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY Klasa I Sprawdzenie i ewentualna korekta aparatu gry i postawy przy instrumencie: - swoboda rąk - rozluźnienie mięśni - analiza procesów towarzyszących tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI KLASA PIERWSZA Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec, prostolinijne prowadzenie smyczka, program Program: dwa ćwiczenia na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA. Ważne od roku szkolnego 2015/2016. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA. Ważne od roku szkolnego 2015/2016. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU INSTRUMENT GŁÓWNY FORTEPIAN Ważne od roku szkolnego 2015/2016 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej Programu zajęć artystycznych dla kl.l Gimnazjum Rodzaje aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo