DZIESIĘĆ ZŁOTYCH ZASAD BEZPIECZNYCH NEGOCJACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIESIĘĆ ZŁOTYCH ZASAD BEZPIECZNYCH NEGOCJACJI"

Transkrypt

1 DZIESIĘĆ ZŁOTYCH ZASAD BEZPIECZNYCH NEGOCJACJI Artykuł autorstwa Anny Avraham pochodzi z portalu Sasmy, kwiecień Agresja kierunkowa i empatia to kluczowe czynniki w powodzeniu negocjacji stron. Empatia pomaga nam zrozumieć postawę drugiej strony, dostrzec to, czego pragnie klient oraz dopasować własne zachowania do zachowań partnera. PowyŜsze elementy rozgrywane i wywaŝone przez mądrego negocjatora przynoszą rozwiązania negocjacyjne dające satysfakcję obu stronom, pomagają wypracować kompromisy, misy, gasić zaognione sytuacje lub odwrotnie...wzniecać ogień, ale tak, by był to poŝar kontrolowany, na zgliszczach którego dalej widnieją solidne fundamenty. W niniejszym artykule postaram się przedstawić dziesięć złotych zasad prowadzenia idealnych negocjacji w oparciu o doświadczenia własne (jako lidera grupy negocjacyjnej) oraz w oparciu o informacje zebrane od naszych klientów, z którymi miałam przyjemność współpracować, i których interesy mogłam reprezentować podczas negocjacji.

2 ZASADA PIERWSZA - KOMPETENCJE KaŜda duŝa i szanująca się firma stara się przygotowywać gruntownie do rozmów biznesowych. Nie obce nam są juŝ wywiady gospodarcze czy badanie przeszłości członków grupy negocjacyjnej tak, aby stworzyć mechanizmy adekwatne do ochrony własnego biznesu. DuŜą rolę odgrywają tutaj osoby wyznaczone do prowadzenia negocjacji, a w szczególności ich zdolności interpersonalne. Doświadczenie tych osób, zdolność przewidywania ruchów strony przeciwnej, lojalność oraz umiejętność prowadzenia dyskusji są cechami, jakie powinny posiadać osoby wyznaczone przez management do prowadzenia waŝnych strategicznie negocjacji. Bardzo często jednak, szczególnie firmy zachodnie, wolą powierzyć swe losy doświadczonym negocjatorom, którzy nie są emocjonalnie związani z naszą firmą, nie ma u nich konieczności weryfikowania poziomu lojalności, a jednocześnie posiadają doświadczenie, unikalną intuicję charakterystyczną dla rasowego negocjatora. Negocjowanie wymaga umiejętności rozwiązywania konfliktów i niepowodowania kolejnych. Tam gdzie są konflikty, są równieŝ silne emocje. Gdzie są silne emocje, nie jest łatwo jasno i kreatywnie myśleć, trafnie oceniać sytuację. Tam gdzie jest konflikt, łatwo stracić zaufanie i trudno je potem odbudować. A kaŝdy z nas wie, Ŝe gdzie nie ma zaufania, łatwo o podejrzliwość, a nawet wrogość. Wiadomo: zaufanie buduje, wrogość rujnuje i ta stara maksyma sprawdza się tutaj jak nigdzie indziej! 2

3 Panie, Panowie pamiętajmy, Ŝe dobrze prowadzić negocjacje to umieć obchodzić się z emocjami własnymi i innych, stopniowo budować zaufanie, precyzyjnie rozumieć i analizować własną sytuację i sytuację innych, stwarzać korzystne dla obu stron propozycje. Ale jak to osiągnąć? ZASADA DRUGA - KAśDY KONFLIKT JEST ROZWIĄZYWALNY Lepiej dobrze negocjować w biznesie czy w Ŝyciu osobistym? Szczerze mówiąc bez znaczenia, bo w kaŝdym z tych przypadków negocjować to znaczy: mieć więcej pieniędzy, więcej czasu, lepszych przyjaciół, więcej miłości, dłuŝsze Ŝycie i lepsze zdrowie. Pamiętajmy - zawsze moŝna wypracować alternatywy...trzeba tylko stworzyć im odpowiednie warunki poprzez merytoryczne prezentowanie swoich opinii, faktów i oczekiwań. ZASADA TRZECIA - PLAN B, CZYLI - NIE WYSTRZELAJ CAŁEGO MAGAZYNKU JUś W PIERWSZEJ RUNDZIE CóŜ, wiele firm wystawia do walki osoby, które sprowokowane juŝ na początku negocjacji wyciągają tzw. Asa z rękawa. Nic bardziej nierozsądnego!!!! Tak jak to czasem w Ŝyciu bywa tak i tutaj obowiązuje nas zasada ograniczonego zaufania. Co do prowokacji: cóŝ, w końcu my wiemy jaki poziom reprezentuje nasz zespół negocjacyjny, co do strony przeciwnej - zdarza się dość często, Ŝe nie do końca moŝemy być pewni, czy osoba która siedzi na przeciwko nas prezentuje ten sam poziom etyki biznesu, jaki chcielibyśmy zachować 3

4 podczas naszych negocjacji i czy przypadkiem jej zadaniem nie jest tzw. świadoma prowokacja czyniona w celu oceny naszych zasobów negocjacyjnych i szerokości pola działania. Warto jest więc mieć zawsze przygotowany plan B na wypadek sytuacji kryzysowej, jaka mogłaby się pojawić. Rada praktyczna numer 1 Przekonywać, nie zagadywać i...nie dać się oszukać. ZASADA CZWARTA - I STAŁ SIĘ CUD - CZYLI UCZYŃ KONFLIKT ROZWIĄZYWALNYM Z dobrymi negocjacjami jest jak z udaną randką: musisz najpierw stworzyć atmosferę zanim będziesz mógł przejść do konkretów, o przedstawieniu się rodzicom nawet nie trzeba mówić. Często na wstępie, zanim dane nam będzie zająć się treścią negocjacji, musimy zająć się emocjami swoimi i partnera. Jeszcze jedna analogia: wiem na pewno, Ŝe nie potrafiłabym połączyć dwóch kawałków metalu, gdyby nie osłona szlachetnego gazu oraz ciepło. Podobnie: przyjazna atmosfera umoŝliwia i ułatwia łączenie interesów obu stron... ale bez przesady. 4

5 ZASADA PIĄTA - SKŁADNIKI WŁAŚCIWEJ ATMOSFERY Po pierwsze naleŝy we właściwy sposób zdefiniować potencjalny konflikt, jego źródło i zakres, czasami warto określić potencjalny czas jego trwania. Musimy stworzyć atmosferę, w której ów konfliktowy Goblin zmienia sie w karła. Ma to kluczowe znaczenie dla naszych działań. JeŜeli określisz sytuację jako patową - istnieje ogromne prawdopodobieństwo, Ŝe cały proces zakończy się fiaskiem lub wypracowane rozwiązania nie zadowolą ani ciebie ani drugiej strony. JeŜeli sytuację określicie jako problemową, ale rozwiązywalną, wówczas wzrośnie zaufanie, jasność, precyzja rozumienia i moŝliwość wykreowania atrakcyjnych dla obu stron rozwiązań. Pamiętajmy, waŝna jest tutaj elastyczność i przewidywalność kroków strony przeciwnej ej (czyli owo doświadczenie grupy negocjacyjnej). Rada praktyczna numer 2 Definiowanie sytuacji odbywa się poprzez to, czy umiemy jasno wyraŝać swoje zdanie i w jaki sposób będziemy mówić do swojego partnera podczas negocjacji. ZaleŜy równieŝ od tego czy potrafimy i w jaki sposób będziemy go słuchać. Rada praktyczna numer 3 Kto słucha, potrafi wyprzedzić tok myślenia mówiącego. MoŜe więc przewidywać wypowiedzi mówiącego, ma czas na przygotowanie własnych wypowiedzi, popełnia mniej błędów w rozumieniu, potrafi prawidłowo interpretować sytuacje, bo zwyczajnie ma czas na ochłonięcie i spojrzenie z właściwego dystansu. Słuchanie stanowi podstawę owej empatii negocjacyjnej. 5

6 Rada praktyczna numer 4 I coś jeszcze - jeśli ty naprawdę słuchasz, inni naprawdę zastanawiają się co powiedzieć. To zazwyczaj powoduje, Ŝe mówią o wiele mniej bzdur. Tak czy inaczej definiowanie konfliktu w takim samym stopniu zaleŝy od strategii i jakości twojej komunikacji jak i strony przeciwnej. ZASADA SZÓSTA - DWA KLUCZE DO NIEBA BRAM WywaŜona agresja (ukierunkowana na cel, a nie na inną osobę) i empatia to czynniki kluczowe w powodzeniu negocjacji. Empatia pomaga nam zrozumieć, czego pragnie klient oraz dopasować własne zachowania do zachowań partnera. Bez niej działamy po omacku. Agresja kierunkowa pomaga nam pamiętać, czego MY chcemy, o co walczymy, ale teŝ, Ŝe czasem warto przegrać bitwę, by wygrać wojnę. Empatia bez agresji prowadzi do uległości. Agresja bez empatii - do wrogości i manipulacji. Połączone razem przynoszą rozwiązania dające satysfakcję obu stronom. ZASADA SIÓDMA - UNIKAJ ZAGROśEŃ Podobnie jak w kiepskim małŝeństwie tak i w negocjacjach kaŝda ze stron pragnie wywrzeć na drugą wpływ. Twój partner będzie się starał kierować Twoimi myślami, uczuciami i decyzjami. MoŜe starać się utrwalić w Twoich oczach obraz siebie jako strony mającej wiele moŝliwości wyboru, tobie zaś moŝe jednocześnie sugerować, Ŝe masz tylko jedną, jedyną szansę: dogadać się na jego warunkach... 6

7 Bez względu na to czy czynić to będzie świadomie czy nie - będzie próbował wykorzystać w tym celu wbudowane w nas "mechanizmy" psychologiczne i obronne. Dodajmy, Ŝe zazwyczaj nie jesteśmy świadomi ich istnienia a kaŝde negocjacje to dawka adrenaliny oraz stresu. W normalnych codziennych sytuacjach są one naszymi sprzymierzeńcami, ale są równieŝ sytuacje, w których mogą zostać uŝyte przeciwko nam, gdyŝ to, co nieświadome, znajduje się poza naszą kontrolą i raczej ma nad nami przewagę. Kluczową sprawą więc jest znać te mechanizmy i umieć je rozpoznawać oraz zabezpieczyć się przed wykorzystaniem technik i strategii manipulacyjnych zbudowanych na ich bazie. Nie chciałabym generalizować, ale znaczna część męŝczyzn celowo nie docenia kobiet negocjatorów, o czym wielokrotnie mogłam przekonać się sama. Traktują kobiecość jako przeszkodę w procesie negocjacji i wyraŝają te poglądy tylko po to, by zbić je z obranej drogi, zdenerwować, zmanipulować. Pamiętajmy zasadę kija o dwóch końcach: Zachowanie takie daje nam, kobietom prowadzącym negocjacje, paradoksalnie niedocenione moŝliwości sprawdzenia czujności i gotowości strony przeciwnej. Rada praktyczna numer 5 KaŜde sensownie złoŝone praktyczne działanie (oferta kupna owego wielbłąda) poprzedzam niepraktyczną sensowną refleksją. Idealnie wybija to przeciwnika z rytmu, zachowując jednak temat negocjacji. 7

8 Ja hołduję zasadzie zgodnie z maksymą Wojny zaczynają się i kończą, ale moi Ŝołnierze pozostają wieczni 1, więc zdarza się bardzo często, Ŝe po takich negocjacjach zapadamy w pamięć drugiej osoby na długo i lekcja nie idzie na marne. Rada praktyczna numer 6 Zrozumienie własnej sytuacji jest dla nas zawsze bardzo waŝne. W negocjacjach taka świadomość jest nieodzowna. ZASADA ÓSMA - WOJNY Z BIALĄ FLAGĄ, ALE GOTOWY DO Nie moglibyśmy ustalić kursu statku bez wiedzy o jego aktualnym połoŝeniu. Tak jak kompas jest instrumentem pozwalającym określać połoŝenie okrętu, tak i w negocjacjach dysponujemy pewnymi technikami i narzędziami pozwalającymi opisać naszą siłę i moŝliwości w sposób werbalny i niewerbalny. Instrumenty pokładowe nie byłyby potrzebne wielkim odkrywcom, gdyby nie mieli przed sobą celu. PrzecieŜ wiadomo, Ŝe negocjacje są potencjalnie niebezpieczną podróŝą i nikt rozwaŝny nie wybierze się w nią, nie mając waŝnego powodu. Aby więc sprawnie je prowadzić, trzeba równieŝ określić własne cele i ustalić ich waŝność. Nie jest określeniem celu powiedzenie sobie: chcę tego i tego... i... moŝe jeszcze tego... Aby cele mogły nam dobrze słuŝyć, wspierać nas i motywować - musimy nauczyć się je poprawnie opisywać. SłuŜą temu określone techniki. 1 Cytat : Tupac Amur Shacur 8

9 Rada praktyczna numer 7 ZałóŜmy, Ŝe w swoją podróŝ wybieramy się szybowcem a naszym celem jest przelecieć przez kanał La Manche. Wiemy skąd startujemy i dokąd lecimy. Co jeszcze ze powinniśmy wiedzieć przed podróŝą? Wyobraźmy sobie, Ŝe zakładana przez nas temperatura powietrza nad kanałem w czasie lotu, układ wiatrów są inne od przewidywanych i siła nośna naszego szybowca spadła i my takŝe zaczynamy bardzo szybko spadać do kanału. Pewne jest, Ŝe musimy błyskawicznie podjąć działania korekcyjne, jeśli chcemy osiągnąć cel. Co zadecydujemy? Co dostaniemy w zamian? NIE Czy jest nam to obojętne? Podobnie w negocjacjach prawie na pewno będziemy musieli z czegoś ustąpić. Jakie będzie największe twoje ustępstwo? Jakie najmniejsze? Z czego zrezygnujesz najpierw? Z czego najpóźniej? Z czego na pewno nie zrezygnujesz? To są bardzo waŝne pytania, na które powinniśmy znaleźć odpowiedź przed rozpoczęciem negocjacji. 9

10 ZASADA DZIEWIĄTA - GENERALNE STARCIE JeŜeli: zrozumiałeś co dzieje się z ludźmi gdy ich interesy są w konflikcie i rozumiesz naturę konfliktów oraz potrafisz się odpowiednio zachowywać wać w takich sytuacjach, opanowałeś sztukę empatycznego słuchania i uŝywania odpowiednich do sytuacji typów odpowiedzi, rozumiesz znaczenie "mikro wskazówek" i potrafisz dobrze oceniać wartość składanych Ci ofert, potrafisz zauwaŝyć wymierzone w Ciebie negatywne manipulacje i potrafisz się im nie poddawać, potrafisz być dla siebie i dla całego zespołu źródłem wsparcia w trudnych sytuacjach, przygotowałeś się do negocjacji ustalając cele, propozycje, znasz własną siłę i siłę partnerów negocjacji, Wówczas jesteś naprawdę przygotowany do spotkania negocjacyjnego. ZASADA DZIESIĄTA - DZIELENIE TORTU Tak jak podczas pieczenia tortu wymagane jest połączenie odpowiednich składników w określonych proporcjach i w określonej kolejności, następnie zespolenia go odpowiednią masą (treścią), tak spotkanie negocjacyjne posiada równieŝ własną dynamikę i strukturę, do której musisz dopasować własne działania. 10

związku jest strategią krótkoterminową tylko odsuwa w przyszłość moment zmierzenia się z wciąŝ istniejącym i narastającym problemem.

związku jest strategią krótkoterminową tylko odsuwa w przyszłość moment zmierzenia się z wciąŝ istniejącym i narastającym problemem. Spis treści Wstęp...2 Fakty i mity...3 1. Czym jest konflikt...5 2. Dlaczego dochodzi do konfliktów...6 3. Jak rozwijają się konflikty...9 4. Jak ludzie zachowują się w sytuacjach konfliktu...12 5. Co

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 Dr Hanna Przybyła-Basista Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 1. Wprowadzenie W Polsce mało jest publikacji z zakresu mediacji

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

KONFLIKT JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ ROZMOWY NA TRUDNE TEMATY?

KONFLIKT JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ ROZMOWY NA TRUDNE TEMATY? UWAGA KONFLIKT JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ ROZMOWY NA TRUDNE TEMATY? CO TO JEST KONFLIKT I W CZEGO WYNIKA? Konflikt to proces, w którym dwie strony dążą do realizacji swoich celów, a jednocześnie chcą zablokować

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wybrane elementy -materiały do zajęć

Zarządzanie projektami wybrane elementy -materiały do zajęć Wszelkie zmiany są kłopotliwe dla ludzkiego umysłu. Szczególnie te, którym towarzyszą wielkie niebezpieczeństwa i niepewne rezultaty. John Adams Zarządzanie projektami wybrane elementy -materiały do zajęć

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością. Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji

Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością. Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością Raport

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW RUTKOWSKI * Analiza i Egzystencja 28 (2014) ISSN 1734-9923

MIROSŁAW RUTKOWSKI * Analiza i Egzystencja 28 (2014) ISSN 1734-9923 Analiza i Egzystencja 28 (2014) ISSN 1734-9923 MIROSŁAW RUTKOWSKI * Wartość własnej śmierci Słowa kluczowe: śmierć, życie, wartość śmierci Keywords: death, life, value of death Wiemy, że życie nie trwa

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian KWARTALNIK 10/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Komfort zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński Dobry start Marek Zefirian Brak wyboru najlepszym rozwiązaniem Prof. Nicholas Barr Większość ludzi

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo