SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU"

Transkrypt

1 Czêœæ II SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU ukasz Ostrowski Wprowadzenie Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku

2 1. Podstawowe dane ogólnokrajowe W pierwszym pó³roczu 2007 r. PKB wzrós³ o 6,8% wzglêdem analogicznego okresu roku poprzedniego (rok wczeœniej odnotowano wzrost o 5,9%). Wartoœæ dodana brutto wzros³a o 7,0%, w tym przemys³ o 8,2%, budownictwo o 26,1%, a us³ugi rynkowe o 6,8%. Stopa bezrobocia w koñcu czerwca wynios³a przeciêtnie w Polsce 12,4%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kszta³towa³a siê na poziomie 1895,1 tys., co stanowi³o 12,4% ludnoœci aktywnej zawodowo. Przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw wzros³o o 4,2%, w tym w przemyœle o 3,2% i w budownictwie o 8,7%. Zwiêkszy³o siê równie przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw, które w I pó³roczu 2007 r. wynios³o 2771 z³ i by³o o 8,4% wy sze ni w roku poprzednim. O 0,9% wzros³a liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON. W koñcu czerwca 2007 r. by³o to 3644,7 tys. podmiotów. Udzia³ sektora MSP wyniós³ nieca³e 99,9%, a mikroprzedsiêbiorstw 95%. W okresie styczeñ czerwiec 2007 r. oddano do u ytkowania 52,7 tys. mieszkañ i by³o to o 4,7% wiêcej ni w analogicznym okresie roku poprzedniego. Produkcja sprzedana przemys³u wzros³a w I pó³roczu o 10,7%, a budownictwa o 40,3%. Wed³ug danych GUS w koñcu czerwca liczba mieszkañców kraju wynios³a 38,1 mln osób i by³a ni sza o 16 tys. ni rok wczeœniej.

3 2. Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego W pierwszym pó³roczu 2007 r. w województwie opolskim gospodarka odnotowa³a pozytywne zmiany, a niektóre z nich wykazuj¹ charakter trwa³ych, korzystnych tendencji. Wzros³y m.in.: przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw, przeciêtne realne wynagrodzenie brutto, produkcja sprzedana przemys³u i budownictwa. Znacz¹co zaœ spad³a stopa bezrobocia. Pozytywnym zmianom w gospodarce towarzyszy³y jednak e niekorzystne zjawiska w zakresie demografii. Spad³a liczba ludnoœci, a przyrost naturalny i saldo migracji osi¹gnê³y ujemne wartoœci Demografia W pierwszym pó³roczu 2007 r. w województwie opolskim utrzyma³y siê negatywne tendencje w obszarze demografii. Spad³a liczba ludnoœci, która w koñcu czerwca 2007 r. wynios³a 1039,4 tys. osób. Przyrost naturalny w regionie by³ ujemny i w przeliczeniu na 1000 ludnoœci wyniós³ -1,5. Najbardziej korzystn¹ sytuacjê zaobserwowano w powiecie brzeskim, gdzie wskaÿnik przyrostu osi¹gn¹³ dodatni¹ wartoœæ, natomiast najmniej korzystn¹ w powiatach oleskim i g³ubczyckim (wykr. 127) brzeski m. Opole kluczborski krapkowicki strzelecki nyski opolski namys³owski prudnicki kêdzierzyñsko-kozielski oleski g³ubczycki Opolskie -4 Wykres 127. Przyrost naturalny w województwie opolskim wg powiatów w I pó³roczu 2007 r. (na 1000 ludnoœci)

4 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego 127 Saldo migracji, podobnie jak przyrost naturalny, by³o równie ujemne i w przeliczeniu na 1000 ludnoœci wynios³o -3,3. Jedynie w powiecie opolskim osi¹gnê³o wartoœæ dodatni¹. Najbardziej niekorzystna sytuacja wyst¹pi³a w mieœcie Opolu i powiecie prudnickim (wykr. 128) opolski brzeski nyski namys³owski oleski kêdzierzyñsko-kozielski kluczborski strzelecki g³ubczycki krapkowicki m. Opole prudnicki Opolskie -8 Wykres 128. Saldo migracji w województwie opolskim wg powiatów w I pó³roczu 2007 r. (na 1000 ludnoœci) 2.2. Rynek pracy Sytuacja na rynku pracy systematycznie poprawia siê. W województwie opolskim w I pó³roczu 2007 r. w porównaniu do I pó³rocza 2006 r. wzros³o przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw, spad³y liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia. Przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw w okresie styczeñ czerwiec 2007 r. wynios³o 98,2 tys. osób i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzros³o o 3,8%. Najwiêksze zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw wystêpowa³o w przemyœle (60,9 tys.) oraz w handlu i naprawach (12,9 tys.). W budownictwie pracowa³o 6,4 tys. osób, a w obs³udze nieruchomoœci i firm 7,4 tys. W koñcu czerwca 2007 r. w powiatowych urzêdach pracy województwa opolskiego zarejestrowanych by³o 47,0 tys. osób pozostaj¹cych bez pracy, z czego 30,5 tys. to d³ugotrwale bezrobotni. W ci¹gu roku liczba bezrobotnych zmniejszy³a siê o 17,2 tys. osób, a stopa bezrobocia spad³a o 4,2 pp. Stopa bezrobocia wed³ug danych GUS w koñcu czerwca 2007 r. ukszta³towa³a siê w województwie opolskim na poziomie 13,1% (œrednio w Polsce 12,4%). Najgorsz¹ sytuacjê obserwowano w powiatach: brzeskim, nyskim oraz namys³owskim (wykr ). Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego

5 128 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku 21% 17% 13% 9% Wykres 129. Stopa bezrobocia w Polsce wg województw (stan na koniec czerwca 2007 r.) 24% 18% 12% 6% 0% brzeski nyski namys³owski prudnicki g³ubczycki kluczborski kêdzierzyñsko-kozielski opolski strzelecki krapkowicki oleski m. Opole woj. opolskie Wykres 130. Stopa bezrobocia w województwie opolskim wg powiatów (stan na koniec czerwca 2007 r.) Na 1 ofertê pracy na 30 VI 2007 r. przypada³o w województwie opolskim 18 bezrobotnych wzglêdem 25 przeciêtnie w Polsce. Jedynie w trzech innych województwach notowano lepsze wskaÿniki (ma³opolskie, dolnoœl¹skie, œl¹skie) wykres 131.

6 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego Wykres 131. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 1 ofertê pracy w Polsce wg województw (stan na koniec czerwca 2007 r.) W drugim kwartale 2007 r., wed³ug badania aktywnoœci ekonomicznej ludnoœci (BAEL) stopa bezrobocia wynios³a ogó³em 7,7% i by³a wy sza na wsi (8,7%) ni w miastach (6,9%). Wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej 23 ukszta³towa³ siê na poziomie 51,5%, a wskaÿnik zatrudnienia 24 47,5% Wykres 132. Stopa bezrobocia wg BAEL w Polsce wg województw w II kwartale 2007 r. 23 Udzia³ aktywnych zawodowo w liczbie ludnoœci w wieku 15 lat i wiêcej. 24 Udzia³ pracuj¹cych w liczbie ludnoœci w wieku 15 lat i wiêcej.

7 130 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku 2.3. Podmioty gospodarcze Na terenie województwa opolskiego w koñcu czerwca 2007 r. zarejestrowanych by³o 93,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi³o 2,6% podmiotów w kraju. W pierwszym pó³roczu 2007 r. zarejestrowano 3018 nowych podmiotów, czyli o 5,1% mniej ani eli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oko³o 85,5% nowo zarejestrowanych podmiotów to osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W tym samym okresie z systemu wyrejestrowano 2244 podmioty, czyli o 3,2% wiêcej ani eli w I pó³roczu roku poprzedniego. W strukturze dominuj¹ jednostek sekcji handel i naprawy (29,4%) oraz sekcji obs³uga nieruchomoœci i firm (18,6%). Nieca³e 75% stanowi¹ osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (bez osób prowadz¹cych indywidualne gospodarstwa rolne). Udzia³ sektora MSP w ogólnej liczbie podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON wynosi 99,9%, a samych firm mikro zatrudniaj¹cych do 9 osób 95,5% (wykr. 133). do 9 osób 95,5% od 10 do 49 osób 3,6% od 50 do 249 osób 0,7% powy ej 249 osób 0,1% Wykres Struktura podmiotów gospodarki narodowej wg liczby pracuj¹cych w województwie opolskim (stan na 30 VI 2007 r.) W koñcu czerwca 2007 r. wskaÿnik przedsiêbiorczoœci w województwie opolskim by³ ni szy ni przeciêtnie w Polsce i wyniós³ 90,1. Wartoœæ wskaÿnika wyra aj¹ca liczbê podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 1000 ludnoœci plasowa³a region na 10. pozycji w kraju (wykr. 134).

8 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego Wykres WskaŸnik przedsiêbiorczoœci w Polsce wg województw (stan na 30 VI 2007 r.) 2.4. Podstawowe relacje ekonomiczne Przychody z ca³okszta³tu dzia³alnoœci osi¹gniête przez opolskie przedsiêbiorstwa w I pó³roczu 2007 r. wzros³y w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 21,4% i wynios³y ,3 mln z³. Koszty uzyskania przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci ogó³em wzros³y o 17,2% i wynios³y 5640,0 mln z³. Saldo wyniku finansowego brutto kszta³towa³o siê na poziomie 1231,1 mln z³, a saldo wyniku finansowego netto 1017,7 mln z³. Udzia³ jednostek rentownych w ogólnej liczbie badanych podmiotów w I pó³roczu 2007 r. wyniós³ 76,4%, co plasowa³o województwo opolskie na 9. miejscu w kraju (wykr. 135) Wykres 135. Udzia³ jednostek rentownych w liczbie badanych jednostek w Polsce wg województw w I pó³roczu 2007 r. (w %)

9 132 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku WskaŸnik poziomu kosztów w badanych przedsiêbiorstwach niefinansowych wyniós³ w województwie opolskim 90,5% i by³ najni szy w ca³ym kraju (wykr. 136) Wykres 136. WskaŸnik poziomu kosztów w Polsce wg województw w I pó³roczu 2007 r. (w %) 2.5. Przemys³ i budownictwo Produkcja sprzedana przemys³u w I pó³roczu 2007 r. wynios³a 9794,0 mln z³ i by³a wy sza o 12,9% 25 ni rok wczeœniej (w kraju wzrost przeciêtny rzêdu 10,7%). Najwiêkszy wzrost odnotowano w województwach warmiñsko-mazurskim oraz dolnoœl¹skim. Wartoœæ produkcji sprzedanej przemys³u lokowa³a województwo opolskie na 11. miejscu w kraju, zaœ na 10. (wykr. 137) Wykres 137. Dynamika produkcji sprzedanej przemys³u w Polsce wg województw w I pó³roczu 2007 r. (I VI 2006 r. = 100%) 25 W cenach sta³ych.

10 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego 133 Najwiêksza w województwie opolskim mia³a miejsce w odniesieniu do produkcji wyrobów z pozosta³ych surowców niemetalicznych (wzrost o 60,7% wzglêdem I pó³rocza 2006 r.), maszyn i urz¹dzeñ (wzrost o 42,4%) oraz produkcji drewna i wyrobów z drewna oraz ze s³omy i wikliny (wzrost o 50,7%). Produkcja sprzedana budownictwa w I pó³roczu 2007 r. w Opolskiem zamknê³a siê kwot¹ 787,8 mln z³ i by³a wy sza ni rok wczeœniej o 57,1%. Pod wzglêdem dynamiki region uplasowa³ siê na 1. miejscu w Polsce (wykr. 138). Produkcji towarzyszy³o równoczesne zwiêkszenie przeciêtnego zatrudnienia o 11,8% Wykres 138. Dynamika produkcji sprzedanej budownictwa w Polsce wg województw w I pó³roczu 2007 r. (I VI 2006 r. = 100%) 2.6. Mieszkania W województwie opolskim do koñca czerwca 2007 r. oddano do u ytku 528 mieszkañ 26 i by³o to o 1,1% wiêcej ni w analogicznym okresie 2006 r. (wykr. 139). ¹czna powierzchnia u ytkowa oddanych mieszkañ wynios³a 76 tys. m 2. Z ogólnej liczby mieszkañ zdecydowan¹ wiêkszoœæ (498) oddano w budownictwie indywidualnym. 26 Wg danych wstêpnych.

11 134 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku Wykres 139. Liczba mieszkañ oddanych do u ytkowania w województwie opolskim w I pó³roczach w latach Od stycznia do czerwca 2007 r. wydano 1153 pozwolenia na budowê mieszkañ i by³o to o 31,2% wiêcej ni w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rozpoczêto budowê 1029 mieszkañ, tj. o 71,5% wiêcej ni w I pó³roczu roku poprzedniego Wynagrodzenia i œwiadczenia spo³eczne W pierwszym pó³roczu 2007 r. odnotowano wzrost przeciêtnych realnych wynagrodzeñ brutto w sektorze przedsiêbiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2006 r. Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw w województwie opolskim wynios³o 2503,85 z³ i by³o wy sze o 10,4% ni rok wczeœniej (wykr. 140). Przeciêtna miesiêczna emerytura i renta brutto w województwie opolskim w pierwszych dwóch kwarta³ach 2007 r. wynios³a 1214,33 z³ brutto i by³a wy sza o 4,2% ni rok wczeœniej Wykres 140. Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw w Polsce wg województw w I pó³roczu 2007 r.

12 2.8. Transport i handel Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego 135 W okresie styczeñ czerwiec 2007 r. przewozy ³adunków w województwie opolskim wzros³y o 26,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W pierwszym pó³roczu 2007 r. przewieziono 1197,2 tys. ton ³adunków, z czego najwiêcej w czerwcu. Zmniejszy³a siê natomiast liczba przewiezionych pasa erów. W pierwszej po³owie 2007 r. przewozy wynios³y 8,2 mln osób i by³o to mniej o 4,4% ni w analogicznym okresie 2006 r. Sprzeda detaliczna towarów od stycznia do czerwca 2007 r. wzros³a w województwie opolskim o 13,3% wzglêdem analogicznego okresu roku poprzedniego, w tym sprzeda : pojazdy samochodowe, motocykle i czêœci wzrost o 9,8%, ywnoœæ, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, wyroby tytoniowe spadek o 4,7%, farmaceutyki, kosmetyki i sprzêt ortopedyczny wzrost o 55,5%, meble, RTV, AGD wzrost o 31,9%, prasa, ksi¹ ki, pozosta³a sprzeda w wyspecjalizowanych sklepach wzrost o 18,3%, pozosta³a sprzeda w niewyspecjalizowanych sklepach wzrost o 11,5%.

13 136 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku ANEKS TABELARYCZNY Wyszczególnienie Województwo opolskie Polska Pozycja województwa na tle kraju LUDNOŒÆ stan w dniu 30 VI 2007 r. Liczba ludnoœci, w tym: mê czyÿni kobiety wartoœæ (30 VI 2006 r. = 100%) 99,53 99,96 wartoœæ (30 VI 2006 r. = 100%) 99,42 99,90 wartoœæ (30 VI 2006 r. = 100%) 99,63 100,01 2,7% ludnoœci w kraju 15. miejsce RUCH NATURALNY LUDNOŒCI w okresie I VI 2007 r. Urodzenia ywe 4,1 tys. 191,1 tys. Urodzenia ywe na 1000 ludnoœci 7,9 10,0 16. miejsce Zgony 4,9 tys. 190,1 tys. Zgony na 1000 ludnoœci, w tym: 9,4 10,0 8. miejsce zgony niemowl¹t na 1000 urodzeñ ywych 4,4 6,0 1. miejsce Przyrost naturalny -0,8 tys. 1,0 tys. Przyrost naturalny na 1000 ludnoœci -1,5 0,1 15. miejsce MIGRACJE LUDNOŒCI w okresie I III 2007 r. Nap³yw ogó³em Odp³yw ogó³em wartoœæ b.d. (I III 2006 r. = 100%) 108,8 b.d. wartoœæ b.d. (I III 2006 r. = 100%) 109,4 b.d. Saldo migracji ogó³em -829 b.d. Saldo migracji wewnêtrznej -210 x 27 Zameldowania na pobyt sta³y w województwie opolskim. 28 Wymeldowania z pobytu sta³ego w województwie opolskim.

14 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego 137 cd. aneksu Wyszczególnienie Województwo opolskie Polska Pozycja województwa na tle kraju Saldo migracji zagranicznej -619 b.d. Saldo migracji na 1000 ludnoœci -3,2 b.d. RYNEK PRACY Liczba pracuj¹cych w gospodarce narodowej wartoœæ (31 XII 2006 r.) (31 XII 2005 r. = 100%) 301,9 tys ,4 tys. 2,3% ogó³u 102,6 102,6 Przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw w okresie I VI 2007 r. wartoœæ 98,2 tys ,1 tys. 1,9% ogó³u (I VI 2006 r. = 100%) 103,8 104,4 Bezrobotni zarejestrowani, w tym: wartoœæ (30 VI 2007 r.) (30 VI 2006 r. = 100%) 47,0 tys ,1 tys. 2,5% ogó³u 73,2 76,2 4. miejsce kobiety (w %) 61,1 58,5 pozostaj¹cy bez pracy d³u ej ni rok (w %) 47,6 50,0 zamieszkali na wsi (w %) 45,8 43,1 Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na jedn¹ ofertê pracy w koñcu czerwca 2007 r. w koñcu czerwca 2007 r. 13,1 12,4 8. miejsce miejsce Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw w okresie I VI (w z³) Wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej wg BAEL (w %) WskaŸnik zatrudnienia wg BAEL (w %) Stopa bezrobocia wg BAEL (w %) wartoœæ 2 503, ,48 7. miejsce (I VI 2006 r. = 100%) 110,4 108,4 4. miejsce w II kw. 51,5 53,5 13. miejsce w II kw. 47,5 48,4 11. miejsce w II kw. 7,7 9,6 1. miejsce MIESZKANIA w okresie I VI 2007 r. Mieszkania oddane do u ytku wartoœæ ,0% ogó³u (I VI 2006 r. = 100%) 101,1 104,7 11. miejsce

15 138 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku cd. aneksu Wyszczególnienie Województwo opolskie Polska Pozycja województwa na tle kraju PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ stan na 30 VI 2007 r. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wartoœæ ,6% ogó³u (30 VI 2006 r. = 100%) 102,3 100,9 2. miejsce WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTW w okresie I VI 2007 r. Przychody z ca³okszta³tu dzia³alnoœci (w mln z³) Koszty uzyskania przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci (w mln z³) wartoœæ , ,0 (I VI 2006 r. = 100%) 121,4 116,1 wartoœæ , ,0 (I VI 2006 r. = 100%) 117,2 114,9 Wynik finansowy brutto saldo (w mln z³) 1 231, ,5 Wynik finansowy netto saldo (w mln z³) 1 017, ,7 WskaŸnik poziomu kosztów (w %) 90,5 93,5 1. miejsce Udzia³ jednostek rentownych w liczbie jednostek ogó³em (w %) 76,4 76,7 9. miejsce PRODUKCJA SPRZEDANA w okresie I VI 2007 r. Przemys³u (w mln z³) Budownictwa w okresie I VI (w mln z³) wartoœæ 9 794, ,0 (I VI 2006 r. = 100%) 2,4% produkcji krajowej 112, ,7 9. miejsce wartoœæ 787, ,0 (I VI 2006 r. = 100%) 1,8% produkcji krajowej 157, ,3 1. miejsce NAK ADY INWESTYCYJNE w okresie I VI 2007 r. Nak³ady inwestycyjne ogó³em (w mln z³) wartoœæ 488, ,5 15. miejsce (I VI 2006 r. = 100%) 129,5 135,2 10. miejsce WYBRANE WSKA NIKI POTENCJA U GOSPODARCZEGO PKB (2005 r.; w mln z³) wartoœæ miejsce (2004 r. = 100%) 102,3 106,4 15. miejsce 29 Ceny sta³e. 30 Ceny sta³e.

16 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego 139 cd. aneksu Wyszczególnienie Województwo opolskie Polska Pozycja województwa na tle kraju PKB na 1 mieszkañca (2005 r.; w z³) WDB w przemyœle na 1 pracuj¹cego (2005 r.; w z³) Udzia³ przemys³u w tworzeniu WDB (2005 r.; w %) WDB w us³ugach rynkowych na 1 pracuj¹cego (2005 r.; w z³) Udzia³ us³ug rynkowych w tworzeniu WDB (2005 r.; w %) WskaŸnik przedsiêbiorczoœci (podmioty gospodarki narodowej na 1000 mieszkañców stan na 30 VI 2007 r.) Przeciêtny miesiêczny dochód rozporz¹dzalny na 1 osobê (2005 r.; w z³) Przeciêtne miesiêczne wydatki na 1 osobê w gospodarstwach domowych (2006 r.; w z³) Nak³ady inwestycyjne na 1 mieszkañca (2005 r.; w z³) Wartoœæ brutto œrodków trwa³ych na 1 mieszkañca (2005 r.; w z³) wartoœæ miejsce (2004 r. = 100%) 102,7 106,4 15. miejsce wartoœæ miejsce wartoœæ 29,3 23,9 3. miejsce wartoœæ miejsce wartoœæ 42,7 51,1 16. miejsce wartoœæ 90,1 95,6 10. miejsce wartoœæ 796,30 761,46 3. miejsce wartoœæ 762,12 744,81 5. miejsce wartoœæ miejsce wartoœæ miejsce

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO REFERAT BADAŃ I ANALIZ STRATEGICZNYCH WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W 2003 ROKU PRIORYTETY POLITYKI MIGRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

2.8. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w uk³adzie regionalnym (wojewódzkim)

2.8. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w uk³adzie regionalnym (wojewódzkim) Dodatkowo w Warszawie, powsta³o wiele firm zajmuj¹cych siê importem towarów konsumpcyjnych. Towary te rozsy³ane s¹ nastêpnie do innych województw, gdzie nastêpuje ich rzeczywista konsumpcja. W Warszawie

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Recenzent dr hab. Romuald Jończy Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Wersja elektroniczna: Przemysław Biliczak ISBN 83-920021-3-X (wersja książkowa) Druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2004-2013 Opole, czerwiec 2004 1 2 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004 2013 powsta³a

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000 2001

Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000 2001 Raport o stanie a ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000 2001 Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Warszawa 2002 1 Publikacja przygotowana i wydana w ramach realizacji Kierunków

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW. msp.krakow.pl ISSN-1734-218X. paÿdziernik

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW. msp.krakow.pl ISSN-1734-218X. paÿdziernik URZ D MIASTA KRAKOWA Wydzia³ Rozwoju Miasta tel. 12 616 15 48, fax 616 17 17 INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X PATRONI MEDIALNI: 77 paÿdziernik 2012 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA

Bardziej szczegółowo

Polska woj. opolskie powiat nyski

Polska woj. opolskie powiat nyski Nysa'2014 150000 148000 146000 144000 142000 140000 138000 136000 147441 146853 146330 145512 145017 144284 143852 142799 142119 141586 140628 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 2 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Marzec 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

Potencja³ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw regionu po³udniowego

Potencja³ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw regionu po³udniowego 35 Krzysztof Wach Katedra Przedsiêbiorczoœci i Innowacji Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencja³ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw regionu po³udniowego Przedsiêbiorczoœæ w Polsce jest zró nicowana

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o dzia³alnoœci podmiotów upowa nionych do prowadzenia poœrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.

Informacja o dzia³alnoœci podmiotów upowa nionych do prowadzenia poœrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r. Miros³aw Brodowski Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Informacja o dzia³alnoœci podmiotów upowa nionych do prowadzenia poœrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ

STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ PaŸdziernikowy pomiar koniunktury w placówkach zak³adów ubezpieczeñ wskazuje na niewielk¹ poprawê, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, klimatu gospodarczego w sektorze

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 6 maj 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 6 maj 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 6 maj 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie maj 2005 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości STATYSTYKA WARSZAWY nr 12 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Styczeń 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DOP AT (W KREOWANIU DOCHODU) W GOSPODARSTWACH NAJSILNIEJSZYCH EKONOMICZNIE W POLSCE W UJÊCIU REGIONALNYM.

ZNACZENIE DOP AT (W KREOWANIU DOCHODU) W GOSPODARSTWACH NAJSILNIEJSZYCH EKONOMICZNIE W POLSCE W UJÊCIU REGIONALNYM. ZNACZENIE DOP AT ROCZNIKI (W KREOWANIU NAUK ROLNICZYCH, DOCHODU) W GOSPODARSTWACH SERIA G, T. 96, z. 3, 2009 NAJSILNIEJSZYCH.. 163 ZNACZENIE DOP AT (W KREOWANIU DOCHODU) W GOSPODARSTWACH NAJSILNIEJSZYCH

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych I II III IV V

Liczba bezrobotnych I II III IV V Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 26 czerwca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI GOSPODARCZEJ MIASTA KONIN W LATACH 2009 2013 5 KLASTRY 125 RAPORT O BARIERACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Finansowanie klientów instytucjonalnych (deweloperzy, TBS, spó³dzielnie mieszkaniowe)

www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Finansowanie klientów instytucjonalnych (deweloperzy, TBS, spó³dzielnie mieszkaniowe) www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Wstêp o raporcie... 2 System AMRON i SARFiN... 3 System Analiz i Monitorowania Rynku Nieruchomoœci (AMRON)... 3 System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomoœci

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI /1. Wpis do rejestru i nadanie numeru REGON przez Urząd Statystyczny (dotyczy spółek akcyjnych w organizacji) 1/1

KARTA USŁUGI /1. Wpis do rejestru i nadanie numeru REGON przez Urząd Statystyczny (dotyczy spółek akcyjnych w organizacji) 1/1 KARTA USŁUGI /1 Wpis do rejestru i nadanie numeru REGON przez Urząd Statystyczny (dotyczy spółek akcyjnych w organizacji) Nr 1G/2011/USLDZ Data zatwierdzenia:.. 1/1 Co chcę załatwić? Wpisać spółkę akcyjną

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr 06/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla rolnika 1/3

KARTA USŁUGI Nr 06/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla rolnika 1/3 KARTA USŁUGI Nr 06/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla rolnika Data zatwierdzenia: 06.02.2013 1/3 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA EGZEMPLARZ BEZP ATNY; 2011 Wydawca Patroni Medialni INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 63 www.krakow.pl Urz¹d Miasta Krakowa Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta tel. 12 616

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

maj INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X

maj INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X 73 maj 2012 INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul. Wielicka 28 a (III

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 4 maj 2004 Warszawa 2004 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie maj 2004 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

KOSZTY STA E W PRZEDSIÊBIORSTWACH ROLNICZYCH W LATACH 1999-2003. Joanna Bere nicka, Justyna Franc-D¹browska

KOSZTY STA E W PRZEDSIÊBIORSTWACH ROLNICZYCH W LATACH 1999-2003. Joanna Bere nicka, Justyna Franc-D¹browska ROCZNIKI NUK ROLNICZYCH, SERI G, T. 92, z. 2, 2006 KOSZTY ST E W PRZEDSIÊBIORSTWCH ROLNICZYCH W LTCH 1999-2003 115 KOSZTY ST E W PRZEDSIÊBIORSTWCH ROLNICZYCH W LTCH 1999-2003 Joanna Bere nicka, Justyna

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr 04/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla spółki cywilnej 1/3

KARTA USŁUGI Nr 04/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla spółki cywilnej 1/3 KARTA USŁUGI Nr 04/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla spółki cywilnej Data zatwierdzenia: 06.02.2013 1/3 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr 09/2013/USBDG 1/3

KARTA USŁUGI Nr 09/2013/USBDG 1/3 KARTA USŁUGI Nr 09/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, podlegającego wpisowi do rejestru lub ewidencji (np. fundacje, stowarzyszenia) Data zatwierdzenia:

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze GDAŃSK 23-212 Trendy społeczno-gospodarcze (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 23-212 462 461, 46,5 46,4 1,5 459 459,1 458,1 456,7,8 1,2 456,6 1,1 457,

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr 01/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS 1/3

KARTA USŁUGI Nr 01/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS 1/3 KARTA USŁUGI Nr 01/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS Data zatwierdzenia: 06.02.2013 1/3 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować?

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

kwiecieñ INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X

kwiecieñ INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X 72 kwiecieñ 2012 INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul. Wielicka 28 a

Bardziej szczegółowo

Popyt na prac w powiecie ostrowskim

Popyt na prac w powiecie ostrowskim Popyt na prac w powiecie ostrowskim www.bios tat.com.pl Ostrów Wielkopolski 2010 Spis tre ci Spis tre ci... 2 Wst p... 3 Nota metodologiczna... 4 I. Charakterystyka demograficzna powiatu... 6 1.1. Po o

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek...

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER Nazwisko...Imi... P e : K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2000 2007

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2000 2007 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2007 POZNAŃ 2009 PRZEDMOWA Publikacja Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 2007 zawiera

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN 213 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 213 OPRACOWANIE: WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIAŁ ANALIZ Magdalena Bryza, Wanda Nowara,

Bardziej szczegółowo

SEKTOR MSP ROK PO AKCESJI PRÓBA OCENY

SEKTOR MSP ROK PO AKCESJI PRÓBA OCENY Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ Maciej Grabowski kierownik projektu Tomasz Kalinowski Maciej Tarkowski SEKTOR MSP ROK PO AKCESJI PRÓBA OCENY Wprowadzenie 1. Przed akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2010-2015

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2010-2015 Za cznik do uchwa y Nr V/28/11 Rady Powiatu wieckiego z dnia 23 LUTEGO 2011 r. Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2010-2015 Powiat wiecki 1 SPIS TRE CI I. Wst

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw

GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw Numer identyfikacyjny REGON za 2009 r. Portal

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010 Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci Marzec 2010 www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Raport w liczbach... Wstêp o raporcie... Systemy AMRON i SARFiN...

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA LICZBY BEZROBOTNYCH W POLSCE W PIERWSZYM ROKU CZ ONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

PROGNOZA LICZBY BEZROBOTNYCH W POLSCE W PIERWSZYM ROKU CZ ONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Micha³ Bednarz Maciej Tracz * PROGNOZA LICZBY BEZROBOTNYCH W POLSCE W PIERWSZYM ROKU CZ ONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ 1. Bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej Bezrobocie jest obecnie jednym z najwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 66 wrzesieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul. Wielicka

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. irma Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) Sp. z o.o. operator sieci Era

Bardziej szczegółowo