SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU"

Transkrypt

1 Czêœæ II SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU ukasz Ostrowski Wprowadzenie Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku

2 1. Podstawowe dane ogólnokrajowe W pierwszym pó³roczu 2007 r. PKB wzrós³ o 6,8% wzglêdem analogicznego okresu roku poprzedniego (rok wczeœniej odnotowano wzrost o 5,9%). Wartoœæ dodana brutto wzros³a o 7,0%, w tym przemys³ o 8,2%, budownictwo o 26,1%, a us³ugi rynkowe o 6,8%. Stopa bezrobocia w koñcu czerwca wynios³a przeciêtnie w Polsce 12,4%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kszta³towa³a siê na poziomie 1895,1 tys., co stanowi³o 12,4% ludnoœci aktywnej zawodowo. Przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw wzros³o o 4,2%, w tym w przemyœle o 3,2% i w budownictwie o 8,7%. Zwiêkszy³o siê równie przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw, które w I pó³roczu 2007 r. wynios³o 2771 z³ i by³o o 8,4% wy sze ni w roku poprzednim. O 0,9% wzros³a liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON. W koñcu czerwca 2007 r. by³o to 3644,7 tys. podmiotów. Udzia³ sektora MSP wyniós³ nieca³e 99,9%, a mikroprzedsiêbiorstw 95%. W okresie styczeñ czerwiec 2007 r. oddano do u ytkowania 52,7 tys. mieszkañ i by³o to o 4,7% wiêcej ni w analogicznym okresie roku poprzedniego. Produkcja sprzedana przemys³u wzros³a w I pó³roczu o 10,7%, a budownictwa o 40,3%. Wed³ug danych GUS w koñcu czerwca liczba mieszkañców kraju wynios³a 38,1 mln osób i by³a ni sza o 16 tys. ni rok wczeœniej.

3 2. Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego W pierwszym pó³roczu 2007 r. w województwie opolskim gospodarka odnotowa³a pozytywne zmiany, a niektóre z nich wykazuj¹ charakter trwa³ych, korzystnych tendencji. Wzros³y m.in.: przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw, przeciêtne realne wynagrodzenie brutto, produkcja sprzedana przemys³u i budownictwa. Znacz¹co zaœ spad³a stopa bezrobocia. Pozytywnym zmianom w gospodarce towarzyszy³y jednak e niekorzystne zjawiska w zakresie demografii. Spad³a liczba ludnoœci, a przyrost naturalny i saldo migracji osi¹gnê³y ujemne wartoœci Demografia W pierwszym pó³roczu 2007 r. w województwie opolskim utrzyma³y siê negatywne tendencje w obszarze demografii. Spad³a liczba ludnoœci, która w koñcu czerwca 2007 r. wynios³a 1039,4 tys. osób. Przyrost naturalny w regionie by³ ujemny i w przeliczeniu na 1000 ludnoœci wyniós³ -1,5. Najbardziej korzystn¹ sytuacjê zaobserwowano w powiecie brzeskim, gdzie wskaÿnik przyrostu osi¹gn¹³ dodatni¹ wartoœæ, natomiast najmniej korzystn¹ w powiatach oleskim i g³ubczyckim (wykr. 127) brzeski m. Opole kluczborski krapkowicki strzelecki nyski opolski namys³owski prudnicki kêdzierzyñsko-kozielski oleski g³ubczycki Opolskie -4 Wykres 127. Przyrost naturalny w województwie opolskim wg powiatów w I pó³roczu 2007 r. (na 1000 ludnoœci)

4 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego 127 Saldo migracji, podobnie jak przyrost naturalny, by³o równie ujemne i w przeliczeniu na 1000 ludnoœci wynios³o -3,3. Jedynie w powiecie opolskim osi¹gnê³o wartoœæ dodatni¹. Najbardziej niekorzystna sytuacja wyst¹pi³a w mieœcie Opolu i powiecie prudnickim (wykr. 128) opolski brzeski nyski namys³owski oleski kêdzierzyñsko-kozielski kluczborski strzelecki g³ubczycki krapkowicki m. Opole prudnicki Opolskie -8 Wykres 128. Saldo migracji w województwie opolskim wg powiatów w I pó³roczu 2007 r. (na 1000 ludnoœci) 2.2. Rynek pracy Sytuacja na rynku pracy systematycznie poprawia siê. W województwie opolskim w I pó³roczu 2007 r. w porównaniu do I pó³rocza 2006 r. wzros³o przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw, spad³y liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia. Przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw w okresie styczeñ czerwiec 2007 r. wynios³o 98,2 tys. osób i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzros³o o 3,8%. Najwiêksze zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw wystêpowa³o w przemyœle (60,9 tys.) oraz w handlu i naprawach (12,9 tys.). W budownictwie pracowa³o 6,4 tys. osób, a w obs³udze nieruchomoœci i firm 7,4 tys. W koñcu czerwca 2007 r. w powiatowych urzêdach pracy województwa opolskiego zarejestrowanych by³o 47,0 tys. osób pozostaj¹cych bez pracy, z czego 30,5 tys. to d³ugotrwale bezrobotni. W ci¹gu roku liczba bezrobotnych zmniejszy³a siê o 17,2 tys. osób, a stopa bezrobocia spad³a o 4,2 pp. Stopa bezrobocia wed³ug danych GUS w koñcu czerwca 2007 r. ukszta³towa³a siê w województwie opolskim na poziomie 13,1% (œrednio w Polsce 12,4%). Najgorsz¹ sytuacjê obserwowano w powiatach: brzeskim, nyskim oraz namys³owskim (wykr ). Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego

5 128 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku 21% 17% 13% 9% Wykres 129. Stopa bezrobocia w Polsce wg województw (stan na koniec czerwca 2007 r.) 24% 18% 12% 6% 0% brzeski nyski namys³owski prudnicki g³ubczycki kluczborski kêdzierzyñsko-kozielski opolski strzelecki krapkowicki oleski m. Opole woj. opolskie Wykres 130. Stopa bezrobocia w województwie opolskim wg powiatów (stan na koniec czerwca 2007 r.) Na 1 ofertê pracy na 30 VI 2007 r. przypada³o w województwie opolskim 18 bezrobotnych wzglêdem 25 przeciêtnie w Polsce. Jedynie w trzech innych województwach notowano lepsze wskaÿniki (ma³opolskie, dolnoœl¹skie, œl¹skie) wykres 131.

6 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego Wykres 131. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 1 ofertê pracy w Polsce wg województw (stan na koniec czerwca 2007 r.) W drugim kwartale 2007 r., wed³ug badania aktywnoœci ekonomicznej ludnoœci (BAEL) stopa bezrobocia wynios³a ogó³em 7,7% i by³a wy sza na wsi (8,7%) ni w miastach (6,9%). Wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej 23 ukszta³towa³ siê na poziomie 51,5%, a wskaÿnik zatrudnienia 24 47,5% Wykres 132. Stopa bezrobocia wg BAEL w Polsce wg województw w II kwartale 2007 r. 23 Udzia³ aktywnych zawodowo w liczbie ludnoœci w wieku 15 lat i wiêcej. 24 Udzia³ pracuj¹cych w liczbie ludnoœci w wieku 15 lat i wiêcej.

7 130 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku 2.3. Podmioty gospodarcze Na terenie województwa opolskiego w koñcu czerwca 2007 r. zarejestrowanych by³o 93,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi³o 2,6% podmiotów w kraju. W pierwszym pó³roczu 2007 r. zarejestrowano 3018 nowych podmiotów, czyli o 5,1% mniej ani eli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oko³o 85,5% nowo zarejestrowanych podmiotów to osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W tym samym okresie z systemu wyrejestrowano 2244 podmioty, czyli o 3,2% wiêcej ani eli w I pó³roczu roku poprzedniego. W strukturze dominuj¹ jednostek sekcji handel i naprawy (29,4%) oraz sekcji obs³uga nieruchomoœci i firm (18,6%). Nieca³e 75% stanowi¹ osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (bez osób prowadz¹cych indywidualne gospodarstwa rolne). Udzia³ sektora MSP w ogólnej liczbie podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON wynosi 99,9%, a samych firm mikro zatrudniaj¹cych do 9 osób 95,5% (wykr. 133). do 9 osób 95,5% od 10 do 49 osób 3,6% od 50 do 249 osób 0,7% powy ej 249 osób 0,1% Wykres Struktura podmiotów gospodarki narodowej wg liczby pracuj¹cych w województwie opolskim (stan na 30 VI 2007 r.) W koñcu czerwca 2007 r. wskaÿnik przedsiêbiorczoœci w województwie opolskim by³ ni szy ni przeciêtnie w Polsce i wyniós³ 90,1. Wartoœæ wskaÿnika wyra aj¹ca liczbê podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 1000 ludnoœci plasowa³a region na 10. pozycji w kraju (wykr. 134).

8 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego Wykres WskaŸnik przedsiêbiorczoœci w Polsce wg województw (stan na 30 VI 2007 r.) 2.4. Podstawowe relacje ekonomiczne Przychody z ca³okszta³tu dzia³alnoœci osi¹gniête przez opolskie przedsiêbiorstwa w I pó³roczu 2007 r. wzros³y w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 21,4% i wynios³y ,3 mln z³. Koszty uzyskania przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci ogó³em wzros³y o 17,2% i wynios³y 5640,0 mln z³. Saldo wyniku finansowego brutto kszta³towa³o siê na poziomie 1231,1 mln z³, a saldo wyniku finansowego netto 1017,7 mln z³. Udzia³ jednostek rentownych w ogólnej liczbie badanych podmiotów w I pó³roczu 2007 r. wyniós³ 76,4%, co plasowa³o województwo opolskie na 9. miejscu w kraju (wykr. 135) Wykres 135. Udzia³ jednostek rentownych w liczbie badanych jednostek w Polsce wg województw w I pó³roczu 2007 r. (w %)

9 132 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku WskaŸnik poziomu kosztów w badanych przedsiêbiorstwach niefinansowych wyniós³ w województwie opolskim 90,5% i by³ najni szy w ca³ym kraju (wykr. 136) Wykres 136. WskaŸnik poziomu kosztów w Polsce wg województw w I pó³roczu 2007 r. (w %) 2.5. Przemys³ i budownictwo Produkcja sprzedana przemys³u w I pó³roczu 2007 r. wynios³a 9794,0 mln z³ i by³a wy sza o 12,9% 25 ni rok wczeœniej (w kraju wzrost przeciêtny rzêdu 10,7%). Najwiêkszy wzrost odnotowano w województwach warmiñsko-mazurskim oraz dolnoœl¹skim. Wartoœæ produkcji sprzedanej przemys³u lokowa³a województwo opolskie na 11. miejscu w kraju, zaœ na 10. (wykr. 137) Wykres 137. Dynamika produkcji sprzedanej przemys³u w Polsce wg województw w I pó³roczu 2007 r. (I VI 2006 r. = 100%) 25 W cenach sta³ych.

10 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego 133 Najwiêksza w województwie opolskim mia³a miejsce w odniesieniu do produkcji wyrobów z pozosta³ych surowców niemetalicznych (wzrost o 60,7% wzglêdem I pó³rocza 2006 r.), maszyn i urz¹dzeñ (wzrost o 42,4%) oraz produkcji drewna i wyrobów z drewna oraz ze s³omy i wikliny (wzrost o 50,7%). Produkcja sprzedana budownictwa w I pó³roczu 2007 r. w Opolskiem zamknê³a siê kwot¹ 787,8 mln z³ i by³a wy sza ni rok wczeœniej o 57,1%. Pod wzglêdem dynamiki region uplasowa³ siê na 1. miejscu w Polsce (wykr. 138). Produkcji towarzyszy³o równoczesne zwiêkszenie przeciêtnego zatrudnienia o 11,8% Wykres 138. Dynamika produkcji sprzedanej budownictwa w Polsce wg województw w I pó³roczu 2007 r. (I VI 2006 r. = 100%) 2.6. Mieszkania W województwie opolskim do koñca czerwca 2007 r. oddano do u ytku 528 mieszkañ 26 i by³o to o 1,1% wiêcej ni w analogicznym okresie 2006 r. (wykr. 139). ¹czna powierzchnia u ytkowa oddanych mieszkañ wynios³a 76 tys. m 2. Z ogólnej liczby mieszkañ zdecydowan¹ wiêkszoœæ (498) oddano w budownictwie indywidualnym. 26 Wg danych wstêpnych.

11 134 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku Wykres 139. Liczba mieszkañ oddanych do u ytkowania w województwie opolskim w I pó³roczach w latach Od stycznia do czerwca 2007 r. wydano 1153 pozwolenia na budowê mieszkañ i by³o to o 31,2% wiêcej ni w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rozpoczêto budowê 1029 mieszkañ, tj. o 71,5% wiêcej ni w I pó³roczu roku poprzedniego Wynagrodzenia i œwiadczenia spo³eczne W pierwszym pó³roczu 2007 r. odnotowano wzrost przeciêtnych realnych wynagrodzeñ brutto w sektorze przedsiêbiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2006 r. Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw w województwie opolskim wynios³o 2503,85 z³ i by³o wy sze o 10,4% ni rok wczeœniej (wykr. 140). Przeciêtna miesiêczna emerytura i renta brutto w województwie opolskim w pierwszych dwóch kwarta³ach 2007 r. wynios³a 1214,33 z³ brutto i by³a wy sza o 4,2% ni rok wczeœniej Wykres 140. Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw w Polsce wg województw w I pó³roczu 2007 r.

12 2.8. Transport i handel Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego 135 W okresie styczeñ czerwiec 2007 r. przewozy ³adunków w województwie opolskim wzros³y o 26,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W pierwszym pó³roczu 2007 r. przewieziono 1197,2 tys. ton ³adunków, z czego najwiêcej w czerwcu. Zmniejszy³a siê natomiast liczba przewiezionych pasa erów. W pierwszej po³owie 2007 r. przewozy wynios³y 8,2 mln osób i by³o to mniej o 4,4% ni w analogicznym okresie 2006 r. Sprzeda detaliczna towarów od stycznia do czerwca 2007 r. wzros³a w województwie opolskim o 13,3% wzglêdem analogicznego okresu roku poprzedniego, w tym sprzeda : pojazdy samochodowe, motocykle i czêœci wzrost o 9,8%, ywnoœæ, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, wyroby tytoniowe spadek o 4,7%, farmaceutyki, kosmetyki i sprzêt ortopedyczny wzrost o 55,5%, meble, RTV, AGD wzrost o 31,9%, prasa, ksi¹ ki, pozosta³a sprzeda w wyspecjalizowanych sklepach wzrost o 18,3%, pozosta³a sprzeda w niewyspecjalizowanych sklepach wzrost o 11,5%.

13 136 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku ANEKS TABELARYCZNY Wyszczególnienie Województwo opolskie Polska Pozycja województwa na tle kraju LUDNOŒÆ stan w dniu 30 VI 2007 r. Liczba ludnoœci, w tym: mê czyÿni kobiety wartoœæ (30 VI 2006 r. = 100%) 99,53 99,96 wartoœæ (30 VI 2006 r. = 100%) 99,42 99,90 wartoœæ (30 VI 2006 r. = 100%) 99,63 100,01 2,7% ludnoœci w kraju 15. miejsce RUCH NATURALNY LUDNOŒCI w okresie I VI 2007 r. Urodzenia ywe 4,1 tys. 191,1 tys. Urodzenia ywe na 1000 ludnoœci 7,9 10,0 16. miejsce Zgony 4,9 tys. 190,1 tys. Zgony na 1000 ludnoœci, w tym: 9,4 10,0 8. miejsce zgony niemowl¹t na 1000 urodzeñ ywych 4,4 6,0 1. miejsce Przyrost naturalny -0,8 tys. 1,0 tys. Przyrost naturalny na 1000 ludnoœci -1,5 0,1 15. miejsce MIGRACJE LUDNOŒCI w okresie I III 2007 r. Nap³yw ogó³em Odp³yw ogó³em wartoœæ b.d. (I III 2006 r. = 100%) 108,8 b.d. wartoœæ b.d. (I III 2006 r. = 100%) 109,4 b.d. Saldo migracji ogó³em -829 b.d. Saldo migracji wewnêtrznej -210 x 27 Zameldowania na pobyt sta³y w województwie opolskim. 28 Wymeldowania z pobytu sta³ego w województwie opolskim.

14 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego 137 cd. aneksu Wyszczególnienie Województwo opolskie Polska Pozycja województwa na tle kraju Saldo migracji zagranicznej -619 b.d. Saldo migracji na 1000 ludnoœci -3,2 b.d. RYNEK PRACY Liczba pracuj¹cych w gospodarce narodowej wartoœæ (31 XII 2006 r.) (31 XII 2005 r. = 100%) 301,9 tys ,4 tys. 2,3% ogó³u 102,6 102,6 Przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw w okresie I VI 2007 r. wartoœæ 98,2 tys ,1 tys. 1,9% ogó³u (I VI 2006 r. = 100%) 103,8 104,4 Bezrobotni zarejestrowani, w tym: wartoœæ (30 VI 2007 r.) (30 VI 2006 r. = 100%) 47,0 tys ,1 tys. 2,5% ogó³u 73,2 76,2 4. miejsce kobiety (w %) 61,1 58,5 pozostaj¹cy bez pracy d³u ej ni rok (w %) 47,6 50,0 zamieszkali na wsi (w %) 45,8 43,1 Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na jedn¹ ofertê pracy w koñcu czerwca 2007 r. w koñcu czerwca 2007 r. 13,1 12,4 8. miejsce miejsce Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw w okresie I VI (w z³) Wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej wg BAEL (w %) WskaŸnik zatrudnienia wg BAEL (w %) Stopa bezrobocia wg BAEL (w %) wartoœæ 2 503, ,48 7. miejsce (I VI 2006 r. = 100%) 110,4 108,4 4. miejsce w II kw. 51,5 53,5 13. miejsce w II kw. 47,5 48,4 11. miejsce w II kw. 7,7 9,6 1. miejsce MIESZKANIA w okresie I VI 2007 r. Mieszkania oddane do u ytku wartoœæ ,0% ogó³u (I VI 2006 r. = 100%) 101,1 104,7 11. miejsce

15 138 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku cd. aneksu Wyszczególnienie Województwo opolskie Polska Pozycja województwa na tle kraju PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ stan na 30 VI 2007 r. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wartoœæ ,6% ogó³u (30 VI 2006 r. = 100%) 102,3 100,9 2. miejsce WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTW w okresie I VI 2007 r. Przychody z ca³okszta³tu dzia³alnoœci (w mln z³) Koszty uzyskania przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci (w mln z³) wartoœæ , ,0 (I VI 2006 r. = 100%) 121,4 116,1 wartoœæ , ,0 (I VI 2006 r. = 100%) 117,2 114,9 Wynik finansowy brutto saldo (w mln z³) 1 231, ,5 Wynik finansowy netto saldo (w mln z³) 1 017, ,7 WskaŸnik poziomu kosztów (w %) 90,5 93,5 1. miejsce Udzia³ jednostek rentownych w liczbie jednostek ogó³em (w %) 76,4 76,7 9. miejsce PRODUKCJA SPRZEDANA w okresie I VI 2007 r. Przemys³u (w mln z³) Budownictwa w okresie I VI (w mln z³) wartoœæ 9 794, ,0 (I VI 2006 r. = 100%) 2,4% produkcji krajowej 112, ,7 9. miejsce wartoœæ 787, ,0 (I VI 2006 r. = 100%) 1,8% produkcji krajowej 157, ,3 1. miejsce NAK ADY INWESTYCYJNE w okresie I VI 2007 r. Nak³ady inwestycyjne ogó³em (w mln z³) wartoœæ 488, ,5 15. miejsce (I VI 2006 r. = 100%) 129,5 135,2 10. miejsce WYBRANE WSKA NIKI POTENCJA U GOSPODARCZEGO PKB (2005 r.; w mln z³) wartoœæ miejsce (2004 r. = 100%) 102,3 106,4 15. miejsce 29 Ceny sta³e. 30 Ceny sta³e.

16 Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego 139 cd. aneksu Wyszczególnienie Województwo opolskie Polska Pozycja województwa na tle kraju PKB na 1 mieszkañca (2005 r.; w z³) WDB w przemyœle na 1 pracuj¹cego (2005 r.; w z³) Udzia³ przemys³u w tworzeniu WDB (2005 r.; w %) WDB w us³ugach rynkowych na 1 pracuj¹cego (2005 r.; w z³) Udzia³ us³ug rynkowych w tworzeniu WDB (2005 r.; w %) WskaŸnik przedsiêbiorczoœci (podmioty gospodarki narodowej na 1000 mieszkañców stan na 30 VI 2007 r.) Przeciêtny miesiêczny dochód rozporz¹dzalny na 1 osobê (2005 r.; w z³) Przeciêtne miesiêczne wydatki na 1 osobê w gospodarstwach domowych (2006 r.; w z³) Nak³ady inwestycyjne na 1 mieszkañca (2005 r.; w z³) Wartoœæ brutto œrodków trwa³ych na 1 mieszkañca (2005 r.; w z³) wartoœæ miejsce (2004 r. = 100%) 102,7 106,4 15. miejsce wartoœæ miejsce wartoœæ 29,3 23,9 3. miejsce wartoœæ miejsce wartoœæ 42,7 51,1 16. miejsce wartoœæ 90,1 95,6 10. miejsce wartoœæ 796,30 761,46 3. miejsce wartoœæ 762,12 744,81 5. miejsce wartoœæ miejsce wartoœæ miejsce

3. Sytuacja w gospodarce w latach

3. Sytuacja w gospodarce w latach 3. Sytuacja w gospodarce w latach 1998 2006 3.1. Produkt krajowy brutto w Polsce Tempo wzrostu gospodarczego w 2006 r. by³o znacznie wiêksze ni w roku poprzednim i najwy sze od 9 lat (tab. 11). W roku

Bardziej szczegółowo

4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD

4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD 4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD 4.1. Przemys³ 4.1.1. Podmioty gospodarcze w przemyœle Wed³ug stanu na koniec 26 r. w opolskim przemyœle funkcjonowa³y 8683 podmioty gospodarcze

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych - - - - - - - - ----------------------------------------------------- Komunikat o sytuacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

2. Sytuacja demograficzna

2. Sytuacja demograficzna 2. Sytuacja demograficzna W województwie opolskim mieszka 1043,0 tys. osób, tj. 2,7% ogólnej liczby ludnoœci Polski oraz 0,2% ludnoœci Unii Europejskiej 2. Wed³ug stanu na koniec wrzeœnia 2006 r. liczba

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa opolskiego w okresie trzech kwartałów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W 2006 ROKU NA TLE LAT

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W 2006 ROKU NA TLE LAT Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych ISBN 978-83-60455-02-9 978-83-7511-058-6 978-83-7511-058-6 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województw 2002 r.

Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województw 2002 r. CZÊŒÆ III Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województw 2002 r. Czêœæ III opracowania, traktuj¹ca o sytuacji spo³eczno-gospodarczej województw jest elementem uzupe³niaj¹cym materia³. Zosta³a ona po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r. RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, czerwiec 2013 r. WOJEWÓDZTWO Ś L Ą SKIE W 2012 R. W SKALI KRAJU KONCENTRUJE stan w dniu 31 XII ludności w wieku produkcyjnym pracujących w gospodarce narodowej

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

opracowanie merytoryczne: Zuzanna Sikora opracowanie graficzne: Ma³gorzata Rozbicka

opracowanie merytoryczne: Zuzanna Sikora opracowanie graficzne: Ma³gorzata Rozbicka Urz¹d Statystyczny w Zielonej Górze 65-954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg tel. 68 32 23 112, fax 68 32 536 79 Lubuski Oœrodek Badañ Regionalnych Kierownik - tel. 68 3223 192, Informatorium

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 1998 2005 i I PÓ ROCZU 2006 ROKU. Potencja³ spo³eczno-gospodarczy w ujêciu graficznym

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 1998 2005 i I PÓ ROCZU 2006 ROKU. Potencja³ spo³eczno-gospodarczy w ujêciu graficznym WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 1998 2005 i I PÓ ROCZU 2006 ROKU Potencja³ spo³eczno-gospodarczy w ujêciu graficznym URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja w liczbach

Aglomeracja w liczbach Aglomeracja w liczbach CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ % 7% % 68% 6% % 6% 7% DEMOGRAFIA GOSPODARKA RYNEK PRACY EDUKACJA CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ SPIS TREŚCI DEMOGRAFIA - liczba ludności ogółem, liczba ludności według

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Recenzent dr hab. Romuald Jończy Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Wersja elektroniczna: Przemysław Biliczak ISBN 83-920021-3-X (wersja książkowa) Druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO REFERAT BADAŃ I ANALIZ STRATEGICZNYCH WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W 2003 ROKU PRIORYTETY POLITYKI MIGRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu Nr 2 2010 Maj 2010 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W OPOLU I POWIECIE OPOLSKIM W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W OPOLU I POWIECIE OPOLSKIM W 2010 ROKU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 77 44 22 929, fax. 77 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 0 800 88 11 22 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W OPOLU I POWIECIE OPOLSKIM W 2010

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Jaworzno

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Jaworzno R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Jaworzno Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015 ROCZNIKI STATYSTYCZNE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015 termin wydania grudzieñ, ISSN 0485 3237, objêtoœæ ok. 350 str., format B5, cena: 25,00 z³ ISSN 1732 9949, cena: 15,00 z³ WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 2 Najważniejsze informacje o węgierskiej gospodarce w skrócie (za okres pażdziernika 2010) Budapeszt, 9 listopada 2010 r. 1. Rada Monetarna zdecydowała

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa, 15.05.2009 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ WEDŁUG STANU W KOŃCU MARCA 2009 ROKU 1 W

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI NAJWA NIEJSZE DECYZJE RADY POLITYKI PIENIÊ NEJ NBP ANEKS STATYSTYCZNY Tabele Wykresy... 95

SPIS TREŒCI NAJWA NIEJSZE DECYZJE RADY POLITYKI PIENIÊ NEJ NBP ANEKS STATYSTYCZNY Tabele Wykresy... 95 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2000 SPIS TREŒCI G OWNE TENDENCJE OBSERWOWANE W 2000 R...............................................3 SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA KRAJU (PROCESY REALNE)...................................

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

2.8. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w uk³adzie regionalnym (wojewódzkim)

2.8. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w uk³adzie regionalnym (wojewódzkim) Dodatkowo w Warszawie, powsta³o wiele firm zajmuj¹cych siê importem towarów konsumpcyjnych. Towary te rozsy³ane s¹ nastêpnie do innych województw, gdzie nastêpuje ich rzeczywista konsumpcja. W Warszawie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE CZ OWIEK I SPO ECZE STWO T. XXXII 2011 PIOTR LANDSBERG FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE W skali Polski w roku 2008 udzia wydatków z bud etów samorz dów terytorialnych na kultur i ochron dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2005 ROKU

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2005 ROKU 58 NR 7-20075 - 2006 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2005 ROKU Danuta Biernat 1, Piotr Kocaj 1, Daniel Szyd³o 1 1. Wprowadzenie Celem niniejszego opracowania jest pokazanie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 78 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1810 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto RUDA ŚLĄSKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/2000 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP NBP INFORMUJE Pocz¹wszy od 1999 r. wybrane

Bardziej szczegółowo

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 2050 Magdalena Skalik Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Opole, 29.01.2016 r. LUDNOŚĆ DEFINICJE Dane o liczbie ludności są opracowywane w dwóch ujęciach:

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZIELONA GÓRA

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZIELONA GÓRA MIASTA NA PRAWACH POWIATU GORZÓW WIELKOPOLSKI ZIELONA GÓRA Powierzchnia i ludnoœæ Powierzchnia w km 86 ogó³em 15416 Ludnoœæ w tym kobiety 65695 na km 1458 Kobiety na 100 mê czyzn 110 86 158 65849 146 111

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku Opracowała Anna Malicka Puławy, 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYJĘTA METODYKA

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE W 2008 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE W 2008 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE W 2008 ROKU W świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w maju 2002 r. liczba

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Wydział Strategii i Analiz Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I półrocze 2003 rok Łódź Październik 2003 1 Spis Treści 1.Łódź na tle województwa...str 2 2.Rynek pracy...str 4 3.Wynagrodzenia...str

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/2001 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP Korekta: Korekta tekstów KORAD NBP INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2004-2013 Opole, czerwiec 2004 1 2 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004 2013 powsta³a

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI 50+ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH

BEZROBOTNI 50+ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH BEZROBOTNI 50+ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2005-2010 KIELCE, listopad 2011 Wydawca: Wojewódzki Urz d Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41 36 41 600, fax 41 36 41 666 strona

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego Analiza Powiatu Tarnogórskiego Demografia, Podmioty rynkowe, Rynek Pracy, Budownictwo. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-05-10 Spis treści 1. Informacje podstawowe o Powiecie Tarnogórskim...3

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo