PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu 2005 roku WPROWADZENIE W I półroczu 2005 roku utrzymały się pozytywne tendencje gospodarcze. Pomimo, iż w województwie opolskim, w porównaniu z wynikami uzyskanymi w analogicznym okresie ubiegłego roku, spadła wartość produkcji sprzedanej przemysłu, zwiększyły się przychody ze sprzedaży produkcji budownictwa oraz wzrosła wartość sprzedaży detalicznej. Wzrosła również liczba mieszkań oddanych do użytku. W I półroczu br. obserwowano poprawę trudnej sytuacji na rynku pracy. Zwiększyło się zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych, a stopa bezrobocia odnotowana w końcu czerwca była niższa niż przed rokiem. Wzrosło przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw. Nastąpił także nieznaczny wzrost nakładów inwestycyjnych. Korzystna była sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw, pomimo tego, że wyniki finansowe brutto i netto były słabsze od bardzo dobrych uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niekorzystne były natomiast zmiany demograficzne, objawiające się ujemnym saldem migracji oraz ujemnym przyrostem naturalnym. PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Produkt krajowy brutto według stanu na koniec czerwca 2005 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wzrósł realnie o 2,8 %. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wzrosła również o 2,8 %. Przyrost spowodowany był głównie wzrostem wartości dodanej brutto w sektorze przemysłu i usługach rynkowych, które miały największy udział w jego tworzeniu. Największy wzrost WDB o 10,8% zanotowano w sektorze budowlanym. Zanotowano wzrost inflacji. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2005 roku wzrósł o 2,9%. Zanotowano wzrost cen żywności (o 4,6%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Bardziej niż w analogicznym okresie 2004 roku podniesiono ceny cukru (wzrost o 17,3%). Wyższy niż przeciętny był wzrost cen paliw (o 9,3%). Zanotowano ponadto spadki cen owoców (o 2,3%), odzieży i obuwia (o 4,9%), sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego (o 6,6%) oraz środków transportu (o 2,1%). DEMOGRAFIA Systematycznie zmniejszający się przyrost naturalny i utrzymujące się ujemne saldo migracji w I półroczu 2005 roku spowodowały, że utrzymuje się tendencja spadkowa liczby mieszkańców w województwie opolskim. Według stanu na koniec czerwca 2005 roku województwo > 0 0 (-60) (-112) Przyrost naturalny w osobach np. -87 osób w powiecie prudnickim Saldo migracji w osobach (-61) (-120) < (-120) (8) (-87) (-2) (-69) (-69) (25) (-41) (-72) (-58) (-81) Mapa 1. Ruch naturalny i migracje w województwie opolskim stan na koniec czerwca 2005 roku 1

2 opolskie zamieszkiwało 1049,5 tys. osób tj. o 4,2 tys. osób (0,4%) mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik przyrostu naturalnego w I półroczu 2005 roku przybrał wartość ujemną i wynosił 1,2 promila. Saldo migracji w I półroczu 2005 roku w województwie opolskim było również ujemne i wynosiło 2,24 promila. RYNEK PRACY I półrocze 2005 roku przyniosło znaczną poprawę na rynku pracy. Liczba osób pracujących w gospodarce narodowej w województwie według stanu na koniec czerwca 2005 roku wynosiła 303,4 tys. osób 1. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2005 roku wynosiło 93,7 tys. osób i zwiększyło się po raz pierwszy od wielu lat o 1,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zwiększenie zatrudnienia odnotowano w handlu i naprawach (o 5,4%), w sekcji hotele i restauracje (o 6,8%) i obsłudze nieruchomości i firm (o 7,7%) oraz w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 1,0%). W porównaniu do I półrocza 2004 roku zatrudnienie zmniejszyło się w przemyśle (o 0,2%), w budownictwie (o 0,4%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie opolskim według stanu na koniec czerwca 2005 roku wynosiła 69,5 tys. osób i było to o ponad 7,1 tys. bezrobotnych tj. o 9,3% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Stopa bezrobocia według stanu na koniec czerwca 2005 roku wyniosła 18,6%, przy średniej w równej 18%. Pod względem tego wskaźnika województwo usytuowało się na 9 miejscu w Polsce. Liczba bezrobotnych systematycznie maleje od stycznia br. Mapa 2 przedstawia przestrzenne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Mapa 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego według stanu na koniec czerwca 2005 roku (w %) WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE W I półroczu 2005 roku odnotowano ponadto wzrost przeciętnych realnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do 2004 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie opolskim w I półroczu 2005 roku wynosiło 2147,52 zł i było wyższe o 2,3% niż w ubiegłym roku. W I półroczu 2005 roku przeciętna płaca w sektorze publicznym wynosiła 2666,46 zł, a w sektorze prywatnym 2038,09 zł. W analizowanym okresie niższe płace zanotowano w sekcji hotele i restauracje (o 7,3%) i górnictwie (o 3,2%). Wzrost płac wystąpił w pozostałych sekcjach: handel i naprawy (o 8,2%), obsługa nieruchomości i firm (o 7,0%), przetwórstwo przemysłowe (o 2,4%) budownictwo (o 1,9%) i transport, gospodarka magazynowa i łączność (o 0,4%). Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto w województwie opolskim w I półroczu 2005 roku wynosiła 1092,08 zł i była wyższa (o 2,9%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. MIESZKANIA 1 Dane dotyczą pracujących poza rolnictwem indywidualnym 2

3 W województwie opolskim według wstępnych danych styczeń czerwiec 2005 roku oddano do użytku 468 mieszkań i było to 5,2% więcej niż w analogicznym okresie roku Łączna powierzchnia użytkowa oddanych mieszkań wynosiła 65,1 tys. m 2. Z ogólnej liczby mieszkań 92,3% oddano w budownictwie indywidualnym, 4,9% w budownictwie spółdzielczym, natomiast w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem nie oddano żadnego mieszkania. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytku w I połowie 2005 roku wynosiła 139,2 m 2, przy czym w budownictwie indywidualnym 147,6 m 2. W okresie I VI 2005 roku wydano 615 pozwoleń na budowę mieszkań i było to o 15,8% mniej niż przed rokiem. Z ogólnej liczby pozwoleń 414 przypadało na budownictwo indywidualne, a 73 na mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. Rozpoczęto budowę 527 mieszkań, tj. o 2,5% więcej niż w analogicznym okresie 2004 roku LICZBA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UZYTKU I 2002 II 2002 III 2002 IV 2002 V 2002 VI 2002 VII 2002 VIII 2002 IX 2002 X 2002 XI 2002 XII 2002 I 2003 II 2003 III 2003 IV 2003 V 2003 VI 2003 VII 2003 VIII 2003 IX 2003 X 2003 XI 2003 XII 2003 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 V 2004 VI 2004 VII 2004 VIII 2004 IX 2004 X 2004 XI 2004 XII 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 V 2005 VI 2005 Wykres 1. Liczba mieszkań oddanych do użytku w województwie opolskim w okresie I.2002 VI.2005r. PODMIOTY GOSPODARCZE Według stanu na koniec czerwca 2005 roku w opolskim rejestrze REGON zarejestrowanych było podmiotów gospodarczych. Było to o 1,5% podmiotów więcej niż w czerwcu 2004 roku i 0,8% więcej niż w grudniu 2004 roku. Jednostki sektora prywatnego stanowiły 94% podmiotów. Dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (66,7 tys. podmiotów), które stanowiły 75% ogólnej liczby podmiotów. Liczba spółek handlowych na koniec czerwca 2005 wynosiła Liczba przedsiębiorstw państwowych zmniejszyła się o 31,8% (jest ich obecnie 15) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jako podstawowy rodzaj działalności 30,5% zarejestrowanych podmiotów zadeklarowało działalność handlową, 18,4% działalność z sekcji obsługa nieruchomości i firm, 10,5% z sekcji budownictwo, a 9,3% z sekcji przetwórstwo przemysłowe. Najwięcej podmiotów działa na terenie miasta Opola 19,2 tys. (21,5% ogólnej liczby podmiotów) oraz w powiatach: nyskim 12,9 tys. (14,5%); opolskim 9,4 tys. (10,6%); brzeskim 8,7 tys. (9,8%). PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO W I półroczu 2005 roku opolskie podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą związaną z przemysłem wykazały przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w wysokości 8080,3 mln zł (w bieżących cenach bazowych). W okresie 6 miesięcy 2005 roku zrealizowana sprzedaż była o 4,8% niższa od notowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku. W działach o znaczącym udziale w strukturze produkcji sprzedanej największy spadek sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2004 roku wystąpił w produkcji masy włóknistej oraz papieru (o 31,5%), produkcji maszyn i aparatury elektrycznej (o 31,1%) oraz produkcji skór wyprawionych i wyrobów z nich (o 17,4%). W analizowanym okresie wzrost produkcji sprzedanej wystąpił w produkcji instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych (o 54,3%), produkcji pozostałego sprzętu 3

4 transportowego (o 49,2%) oraz działalności wydawniczej; poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 25,1%) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005 I II III IV V VI Wykres 2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w województwie opolskim w latach i w I półroczu 2005 roku W I półroczu 2004 roku opolskie przedsiębiorstwa budowlane osiągnęły przychody ze sprzedaży produkcji i usług w wysokości 475,4 mln zł i były one o 8,6% wyższe niż w analogicznym okresie 2004 roku. TRANSPORT I HANDEL W I półroczu 2005 roku obserwowano większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego zapotrzebowanie na przewozy ładunków. Przewozy ładunków wynosiły 663,7 tys. ton i były wyższe o 6,5% niż w okresie styczeń czerwiec 2004 roku. Spadły natomiast przewozy pasażerskie o 2,9% i wyniosły 9,1 tys. pasażerów. W handlu zanotowano wzrost sprzedaży detalicznej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy wzrost wystąpił w grupie pojazdy samochodowe, motocykle, części o 97,8 % oraz meble, RTV, AGD o 77,5%. Spadki natomiast zanotowano w grupie prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach o 46,7% oraz pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach 19,1%. PODSTAWOWE RELACJE EKONOMICZNE Analiza wyników finansowych przedsiębiorstw w I półroczu 2005 roku wykazała pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w województwie opolskim w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zanotowano spadek w zakresie kształtowania się przychodów z całokształtu działalności oraz wzrost kosztów ich uzyskania. W I półroczu 2005 roku zmianie uległa przede wszystkim relacja przychodów do kosztów ich uzyskania, zanotowano wzrost kosztów przy równoczesnym spadku przychodów. Przychody z całokształtu działalności zmalały o 0,6% (wyniosły 10,2 mld zł), podczas gdy koszty ich uzyskania wzrosły o 3,9% (9,4 mld zł). Zmiany w kształtowaniu się przychodów i kosztów w badanych przedsiębiorstwach spowodowały, że wskaźnik poziomu kosztów osiągnął korzystną wartość 92,0% i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł on o 4 pp. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zmniejszył się o 447,3 mln zł (33,5%), osiągając wartość 889,5 mln zł, a wynik finansowy na działalności gospodarczej spadł o 414,0 mln zł (o 33,4%) do wysokości 823,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spowodowało to spadki 4

5 wyników finansowych brutto i netto. Wynik finansowy brutto osiągnął wartość 907,7 mln zł, a wynik finansowy netto 715,7 mln zł (wykres 3). Słabsze wyniki finansowe są w I półroczu 2005 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego m. in. efektem bardzo wysokich wartości osiągniętych w tym zakresie w 2004 roku, wynikających z wysokiej sprzedaży produktów, co nie oznacza, iż są one niekorzystne. Wykres 3. Wyniki finansowe brutto i netto przedsiębiorstw w województwie opolskim w ynik finansow y brutto w ynik finsow y netto 2444,2 2005,2 1945,7 1622, , ,0 74,3 4,9 33,8-26,7-19,4-81,3-31,7-148,1-175,6-312,8 142,4 388,1 462,3 375,3 262,3 322,1 310,5 1015,9 907,7 715,7 612,4 466,8 I-III 2002 I-VI 2002 I-IX 2002 I-XII 2002 I-III 2003 I-VI 2003 I-IX 2003 I-XII 2003 I-III 2004 I-VI 2004 I-IX 2004 I-XII 2004 I-III 2005 I-VI 2005 w latach i w I półroczu 2005 roku (mln zł) ROLNICTWO Na rynku produktów rolnych w I półroczu 2005 roku obserwowano zdecydowany wzrost wielkości skupu produktów roślinnych. W zakresie skupu produktów zwierzęcych (w przeliczeniu na mięso) zanotowano jego stabilizację w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skup zbóż podstawowych był o 95,9% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pszenicy skupiono o 134,8% więcej niż przed rokiem, a żyta aż o 383,8% więcej. W okresie styczeń czerwiec 2005 wzrósł, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, skup żywca drobiowego o 11,8%. Spadł natomiast skup żywca wieprzowego o 12%, a żywca wołowego o 19,3%. W I półroczu 2005 roku skupiono 106 mln litrów mleka, tj. 7,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 5

6 Nazwa WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE POLSKA Pozycja województwa na tle 1. Liczba ludności w tym: - mężczyźni - kobiety LUDNOŚĆ stan w dniu 31 III 2005 r. Wartość 1050, ,2 (2004r. = 100) 99,6 99,9 Wartość 508, ,8 (2004r. = 100) 99,5 99,9 Wartość 541, ,4 (2004r. = 100) 99,7 99,9 2,8% z ogółu, 2,8% z ogółu, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI w okresie I III 2005 r. 2. Urodzenia żywe Urodzenia żywe na 1000 ludności 7,97 9,35 3. Zgony: Zgony na 1000 ludności w tym: 10,05 10,42 - zgony niemowląt zgony niemowląt na 1000 ludności 4,78 6,81 4. Przyrost naturalny Przyrost naturalny na 1000 ludności -2,09-1,08 6. Napływ ogółem MIGRACJE LUDNOŚCI w okresie I III 2005 r. Wartość ,2% ogółu ( 90,7 89,1 Wartość ,8% ogółu 7. Odpływ ogółem ( 93,7 89,8 8.Saldo migracji ogółem Saldo migracji wewnętrznej Saldo migracji zagranicznej Saldo migracji na 1000 ludności -2,64-0,24 RYNEK PRACY stan na 30 VI 2005 r. 12. Liczba pracujących w gospodarce narodowej Wartość 303,4 tys.* ,3 tys.* 2,9% z ogółu (30 VI 101,3 101,4 * Bez uwzględnienia liczby osób zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym skorygowanej w Narodowym Spisie Powszechnym i Powszechnym Spisie Rolnym w 2002 roku. 6

7 13. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I VI 2004 roku. 14. Bezrobotni zarejestrowani w tym: Wartość 93,6 tys ,5 tys. 101,6 101,7 Wartość 69,5 tys. 2827,4 tys. (30 VI w 16 miejsce w 90,7 92,1 3 miejsce - kobiety 38,6 tys. 1509,6 tys. w - napływ bezrobotnych w okresie I VI 35,2 tys. 1273,6 tys. - odpływ bezrobotnych w okresie I VI 40,3 tys. 1445,9 tys. 15. Stopa bezrobocia rejestrowanego [%] 18,6 18,0 9 miejsce 16. Oferty pracy w okresie I VI 9,5 tys. 431,9 tys. 17. Liczba bezrobotnych na jedną ofertę pracy Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie I VI [zł] Wartość 2147, ,24 11 miejsce w 102,3 102,6 8 miejsce 19. Mieszkania oddane do użytku w tym: MIESZKANIA w okresie I VI 2005 r. Wartość ,2 95,7 1,0% z ogółu, 16 miejsce 11 miejsce PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ stan na 30 VI 2005 r. 20. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, w tym: Wartość (30 VI sektor prywatny bd - przemysł bd 2,5% z ogółu, 101,5 100,4 4 miejsce - budownictwo bd - handel i naprawy bd - obsługa nieruchomości i firm; nauka bd 21. Przychody z całokształtu działalności [mln zł] 22. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności [mln zł] WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW w okresie I VI 2005 r. Wartość , ,0 99,4 103,2 Wartość 9414, ,5 1,7% z ogółu, 14 miejsce w 1,6% z ogółu, 14 miejsce w 103,9 104,4 23. Wynik finansowy brutto [mln zł] 907, ,1 9 miejsce 24. Wynik finansowy netto [mln zł] 9361, ,6 10 miejsce w 25. Wskaźnik poziomu kosztów [%] 92,0 94,8 1 miejsce 26. Majątek obrotowy [mln zł] 7 516, ,5 27. Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie jednostek (rentowność netto) [%] 65,1 66,0 7

8 28. Przemysłu w okresie I-VI [mln zł] 29. Budownictwa w okresie I-VI [mln zł] PRODUKCJA SPRZEDANA w okresie I VI 2004 r. Wartość 8080, ,4 95,2 101,5 Wartość 475, ,5 2,5% z ogółu, 11 miejsce w 1,7% z ogółu, 14 miejsce 108,6 108,6 8 miejsce NAKŁADY INWESTYCYJNE w okresie I VI 2005 r. 30. Nakłady inwestycyjne ogółem [mln zł] Wartość 362, ,2 1,5% ogółu, 102,3 104,5 PKB (stan na 2001 r.) PKB na 1 mieszkańca (stan na 2001 r.) WYBRANE WSKAŹNIKI POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO Wartość ,7 [mln zł] ,9 [mln zł] (2000 r. = 100) 100,9% 105,2% Wartość zł zł (2000 r. = 100) 101,2% 105,3% 16 miejsce 11 miejsce WDB w przemyśle na 1 pracującego (2001 r.) Wartość zł zł 4 miejsce Udział przemysłu w tworzeniu WDB (stan na 2001r.) Wartość 28,3 % 24,5 % 2 miejsce WDB w usługach rynkowych na 1 Wartość zł zł pracującego (stan na 2001 r.) Udział usług rynkowych w tworzeniu WDB 16 miejsce Wartość 41,4 % 48,6 % (stan na 2001 r.) Wskaźnik przedsiębiorczości (podmioty gospodarki 11 miejsce 82,9 93,3 narodowej na 1000 mieszkańców stan na 31.III.2004r.) Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę (stan na 2002 r.) 642,19zł 664,21zł 9 miejsce Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych (stan na 2002 r.) 604,70zł 624,99 zł 9 miejsce Nakłady inwestycyjne 14 miejsce wartość 1 878,20zł 2 859,00 zł na 1 mieszkańca w 2002 r. Wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca (stan na 2002 r.) wartość ,10 zł ,90 zł 2 miejsce 8

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Recenzent dr hab. Romuald Jończy Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Wersja elektroniczna: Przemysław Biliczak ISBN 83-920021-3-X (wersja książkowa) Druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 27.01.2009 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wyniki wstępne 27. II. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2016 R. Warszawa, 22 lipca 2016 r. Spis treści strona Wstęp... 3 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2009 rok Łódź Kwiecień 2010 Spis Treści 1. Łódź na tle województwa...3 2. Rynek pracy...5

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO REFERAT BADAŃ I ANALIZ STRATEGICZNYCH WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W 2003 ROKU PRIORYTETY POLITYKI MIGRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne Data opracowania: 22.04.2004 Internet: http//www.stat.gov.pl/urzedy/zg e-mail E.Borzymowska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostępniania Informacji tel.

Bardziej szczegółowo

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Ocena aktualności wyzwań strategicznych w obszarze konkurencyjna gospodarka Poznań, 20 września

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE TRENDY W PRODUKCJI

NAJWAŻNIEJSZE TRENDY W PRODUKCJI FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI GOSPODARCZEJ MIASTA KONIN W LATACH 2009 2013 5 KLASTRY 125 RAPORT O BARIERACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Wydział Strategii i Analiz Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społecznoekonomiczna w Łodzi 2005 rok Łódź Maj 2006 Spis Treści 1.Łódź na tle województwa...3 2.Rynek pracy...5 3.Wynagrodzenia...10 4.Przemysł...13

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości STATYSTYKA WARSZAWY nr 12 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Styczeń 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN 213 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 213 OPRACOWANIE: WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIAŁ ANALIZ Magdalena Bryza, Wanda Nowara,

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: grudzień 2014 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2012 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo