MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U"

Transkrypt

1 POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003

2 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we wspó³udziale departamentów: Bezpieczeñstwa Energetycznego, Innowacyjnoœci, Polityki Przemys³owej, Polityki Regionalnej, Spraw Obronnych pod kierunkiem: Jerzego Hausnera Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Agnieszki Ch³oñ-Domiñczak Dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych Macieja Bukowskiego p.o. Zastêpcy Dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych Autorzy opracowañ cz¹stkowych: Jerzy Broda, Maria Celmer-Hansdorfer, Marian Culepa, Edward Dobrzyñski, Aleksandra Dyka, Miros³awa Fircha³-GoŸdziewska, Andrzej G³owacki, Miros³aw Gogol, Andrzej Goreñ, Andrzej Grabarczyk, Joanna Gradowska, Jerzy Iwicki, Karina Katzer, Ireneusz K³os, Anna Kowalczyk, Jerzy Kubista, Igor Lange, Kazimierz Miszczyk, Jacek Mizak, Helena Mroczkowska, Aneta Pi¹tkowska, Marek Popko, Helena Raczyñska, Agnieszka Radomska, Irena Sameryt, Krystyna Sender, Jolanta S³awomirska, Wies³aw Stempkowicz, Piotr Stronkowski, Stanis³awa Sza³ucha, El bieta Szczawiñska, Jacek Szpotañski, Jan Talik, Stanis³aw Up³awa, Julianna Wasilewska, Pawe³ Wieczorek, Ewelina W³ostowska, Krzysztof Zarêba, Hanna Zmorczyñska, Renata Znamirowska-Orzechowska, Rafa³ Zwoliñski, Lech Zygnerski ISSN Opracowanie wydawnicze, druk i oprawa: Wydawnictwo i Zak³ad Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji Radom, ul. K. Pu³askiego 6/10, tel. centr , fax

3 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U SZANOWNI PAÑSTWO! Rok 2003 przyniós³ istotne zmiany nie tylko w sferze organizacyjnej by³ych ministerstw: gospodarki oraz pracy i polityki spo³ecznej, polegaj¹ce na utworzeniu nowego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, z istotnym przeobra eniem jego funkcji, ale tak e potwierdzi³ wy³aniaj¹ce siê ju w II pó³roczu 2002 zwiastuny o ywienia gospodarczego. Dziœ, w koñcówce roku 2003, mamy pewnoœæ, e wzrost gospodarczy w Polsce uleg³ wyraÿnemu przyspieszeniu, a zadaniem ekipy rz¹dz¹cej jest stworzenie odpowiednich warunków i instrumentów, by wzrost ten mia³ charakter trwa³y i by³ jeszcze wy szy w latach nastêpnych. Nale y tak e podkreœliæ, e rok ten jest ostatnim przed akcesj¹ do Unii Europejskiej, która przed przedsiêbiorcami postawi nowe wyzwania. By sprostaæ tym wyzwaniom, niezbêdna jest poprawa konkurencyjnoœci podmiotów gospodarczych, rozwijanie nowoczesnych struktur opartych na wiedzy i innowacyjnoœci, zwiêkszenie przedsiêbiorczoœci. Ze strony rz¹du podjête zosta³y ró norodne dzia³ania u³atwiaj¹ce funkcjonowanie podmiotów oraz poprawiaj¹ce ich kondycjê finansow¹. Wymieniê tu chocia by obni enie w 2004 r. stawek podatku dochodowego oraz przekazany do Sejmu projekt ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, wprowadzaj¹cy liczne u³atwienia w zak³adaniu i prowadzeniu firm. Mamy w Polsce bardzo powa ny problem wysokiego bezrobocia. Skutecznym œrodkiem na jego obni enie jest wysoki wzrost gospodarczy, a taki zak³ada siê w ci¹gu najbli szych dwóch lat, wsparty w³aœciw¹ polityk¹ strukturaln¹. Mam nadziejê, e za³o enia te zostan¹ zrealizowane, co prze³o y siê na zwiêkszenie zapotrzebowania na pracê, a w konsekwencji zmniejszenie bezrobocia. Zaprezentowane Raporty pozwol¹ Pañstwu na bli sze zapoznanie siê z problematyk¹ gospodarcz¹ i spo³eczn¹ w Polsce w dwóch ostatnich latach. Jerzy Hausner Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Warszawa, paÿdziernik 2003 r. 3

4 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U 4

5 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U Spis treœci Synteza... 9 Uwagi metodologiczne DYNAMIKA I STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYS U Przemys³ i jego wp³yw na tworzenie produktu krajowego brutto (PKB) Dynamika produkcji sprzedanej przemys³u Struktura produkcji sprzedanej przemys³u ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA Zatrudnienie w przemyœle na tle ogólnej liczby zatrudnionych Dynamika i struktura zatrudnienia Wydajnoœæ pracy i jej wp³yw na dynamikê produkcji Przeciêtne wynagrodzenia brutto oraz ich dynamika Dynamika przeciêtnych wynagrodzeñ realnych STRUKTURA ORGANIZACYJNO-W ASNOŒCIOWA PRZEMYS U Struktura organizacyjna przemys³u Przekszta³cenia w³asnoœciowe Komercjalizacja i prywatyzacja kapita³owa Komercjalizacja Prywatyzacja kapita³owa Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Prywatyzacja bezpoœrednia Sektor prywatny sektor publiczny SYTUACJA FINANSOWA SEKTORA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEMYS OWYCH Sytuacja finansowa i czynniki j¹ determinuj¹ce Przychody i koszty, ich wielkoœæ, struktura i dynamika Koszty rodzajowe, ich struktura i dynamika Wynik finansowy brutto Wynik finansowy netto Nadwy ka finansowa jako Ÿród³o finansowania inwestycji

6 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U WskaŸniki cen produkcji sprzedanej przemys³u WskaŸniki rentownoœci Produktywnoœæ aktywów obrotowych Sytuacja finansowa w poszczególnych kwarta³ach 2002 roku Sytuacja finansowa w pierwszym pó³roczu Zad³u enie sektora przedsiêbiorstw przemys³owych Wielkoœæ zad³u enia Dynamika zad³u enia Dynamika zad³u enia z tytu³u kredytów i po yczek Dynamika zobowi¹zañ Struktura zad³u enia Zad³u enie w I pó³roczu 2003 r Relacje zwi¹zane z zad³u eniem Relacja zad³u enia do przychodów Relacja zad³u enia krótkoterminowego do aktywów obrotowych Cykl regulacji zobowi¹zañ Mo liwoœci sp³aty zad³u enia œrodkami w³asnymi przedsiêbiorstw P³ynnoœæ finansowa INWESTYCJE I NAP YW KAPITA U ZAGRANICZNEGO Nak³ady inwestycyjne Nap³yw kapita³u zagranicznego w przemyœle OBROTY WYROBAMI PRZEMYS OWYMI W HANDLU ZAGRANICZNYM Struktura przedmiotowa obrotów wyrobami przemys³owymi Struktura geograficzna obrotów wyrobami przemys³owymi KONKURENCYJNOŒÆ I INNOWACYJNOŒÆ POLSKIEGO PRZEMYS U Konkurencyjnoœæ polskiego przemys³u oraz program promocji jakoœci Innowacyjnoœæ polskiego przemys³u OCHRONA ŒRODOWISKA NATURALNEGO Stan zanieczyszczenia œrodowiska naturalnego Oddzia³ywanie przemys³u na œrodowisko naturalne

7 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U 8.3. Dotychczasowe dzia³ania na rzecz poprawy œrodowiska i efekty tych dzia³añ Inwestycje proekologiczne Pozainwestycyjne formy dzia³ania proekologicznego Inne dzia³ania PRZEMYS W PRZEKROJU WOJEWÓDZKIM SEKTORY PRZEMYS U Sektor wêgla kamiennego Sektor wêgla brunatnego Sektor naftowy Przemys³ lekki Sektor celulozowo-papierniczy Sektor przemys³u drzewnego Sektor przemys³u chemicznego (bez farmaceutycznego) Sektor farmaceutyczny Sektor surowców mineralnych i materia³ów budowlanych Sektor hutnictwa elaza i stali Sektor metali nie elaznych Sektor produkcji maszyn dla rolnictwa i leœnictwa Sektor maszyn dla przemys³u spo ywczego Sektor przemys³u obrabiarkowego Sektor elektroniczny Sektor przemys³u elektrotechnicznego Sektor przemys³u precyzyjnego Sektor przemys³u motoryzacyjnego Sektor przemys³u okrêtowego Sektor taboru szynowego Sektor elektroenergetyczny Sektor gazowniczy Przemys³owy potencja³ obronny Definicje wybranych pojêæ Spis tablic Spis wykresów

8 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U 8

9 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U SYNTEZA Produkcja sprzedana. Wyniki przemys³u uzyskane w 2002 r. by³y tylko nieznacznie korzystniejsze (wzrost o 1,4%) ni w roku poprzednim (0,6%) 1. Wa niejszym przy tym by³o zarejestrowanie trendu wzrostowego produkcji sprzedanej w drugiej po³owie roku po wystêpuj¹cym spadku produkcji w pierwszej jego po³owie, a nastêpnie dalsze zwiêkszanie tempa wzrostu w kolejnych kwarta³ach 2003 r. Wykres 1. Tempo wzrostu produkcji sprzedanej w latach 2000 I pó³r ród³o: GUS. Ocenia siê, i w ca³ym 2003 r. produkcja sprzedana powinna byæ wy sza, w porównaniu z poprzednim o ok. 7%, co œwiadczy³oby, i min¹³ okres najni szego wzrostu produkcji sprzedanej, jaki przemys³ odnotowa³ w r. w ostatnich dziesiêciu latach, a faza wzrostowa rozpoczê³a siê ju w drugiej po³owie 2002 r. Nale y podkreœliæ, i dekoniunktura b¹dÿ te nawet recesja w przemyœle nie by³a wy³¹cznie domen¹ polskiej gospodarki. Podobne zjawiska wyst¹pi³y w krajach Unii Europejskiej, w której jako ca³oœci po roku 2001 (wzrost 0), w roku 2002 nast¹pi³ jej spadek o 1%, szczególnie w takich krajach, jak Wlk. Brytania (o 2,5%) Niderlandy (o 2,1%), W³ochy (o 1,3%), Niemcy (1,1%), Francja (1%). W porównaniu z krajami UE 1 W raporcie o stanie przemys³u. Polska 2002 podano za GUS, i w 2001 r. nast¹pi³ spadek produkcji sprzedanej ( 0,1%), który nastêpnie zosta³ przez GUS skorygowany na wzrost (0,6%). 2 Dane miesiêczne i kwartalne dotycz¹ podmiotów powy ej 9 osób pracuj¹cych. 9

10 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U wzrost produkcji przemys³owej w Polsce mo na okreœliæ jako nieco wy szy, natomiast gorzej wypada konfrontacja z krajami kandyduj¹cymi do UE, z których tylko Cypr odnotowa³ spadek produkcji, a w pozosta³ych krajach jej dynamika by³a wy- sza ni w Polsce. Powy sze dane wskazuj¹ na wiêksz¹ korelacjê wyników polskiego przemys³u z krajami UE. Na kszta³towanie siê produkcji przemys³owej decyduj¹cy wp³yw ma popyt wewnêtrzny. W 2002 r. by³ on wprawdzie wy szy ni w 2001 (o 0,9% przy spadku w 2001 r. o 1,7%), ale nast¹pi³o to wy³¹cznie poprzez wzrost spo ycia indywidualnego przy nadal obni aj¹cym siê popycie inwestycyjnym, co uzewnêtrzni³o siê w zmniejszonej (o ok.1%) produkcji sprzedanej dóbr inwestycyjnych. Wytworzona w przemyœle wartoœæ dodana brutto w 2002 r. by³a wy sza w stosunku do roku poprzedniego o 1% (wobec spadku o 0,3% w 2001 r.). Dalszemu obni eniu uleg³ udzia³ wartoœci dodanej przemys³u w strukturze PKB z 21,1% w 2001 r. do 20,8% w 2002 r. przy wzroœcie udzia³u us³ug rynkowych odpowiednio z 42,7% do 44,0%. Przemys³ pozosta³ nadal drugim co do wielkoœci sektorem pod wzglêdem udzia³u w tworzeniu PKB. Spoœród sekcji przemys³u wzrost produkcji sprzedanej w 2002 r. wyst¹pi³ jedynie w sekcji przetwórstwa przemys³owego (o 1,9%), pozosta³e dwie sekcje odnotowa³y spadek produkcji, w tym najwiêkszy sekcja górnictwa i kopalnictwa (3,4%), co by³o zwi¹zane z restrukturyzacj¹ górnictwa wêgla kamiennego. Najwy sze przyrosty produkcji osi¹gnê³y takie dzia³y, jak: produkcja maszyn biurowych i komputerów (12,9%), produkcja mebli, pozosta³a dzia³alnoœæ produkcyjna (10,5%), produkcja masy w³óknistej i papieru (11,4%), produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (10,5%). Najbardziej skutki dekoniunktury b¹dÿ wewnêtrznych trudnoœci odczu³y nastêpuj¹ce dzia³y produkcji: pozosta³ego sprzêtu transportowego (spadek o 15,8%), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (15,7%), produkcja metali (4,3%), produkcja odzie y i wyrobów skórzanych (ok. 2%). W okresie I pó³rocza 2003 r. nast¹pi³o dalsze przyspieszenie tempa wzrostu produkcji w przetwórstwie przemys³owym (8,1%), w tym szczególnie w takich dzia³ach, jak: produkcja mebli, pozosta³a dzia³alnoœæ produkcyjna (wzrost o 31,2%), produkcja maszyn i aparatury elektrycznej (24,3%), produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (19,9%), produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (18,8%). W pozosta³ych dwóch sekcjach: górnictwie i kopalnictwie oraz zaopatrywaniu w energiê elektryczna, gaz i wodê podobnie jak w 2002 r. wystêpuje spadek produkcji. Zmiany w dynamice produkcji spowodowa³y zmiany w strukturze produkcji. W zakresie sekcji nast¹pi³o dalsze zmniejszenie udzia³u górnictwa i kopalnictwa z 5,4% w 2001 r. do 5,0% w 2002 r., zaœ wzrós³ udzia³ przetwórstwa przemys³owego odpo- 10

11 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U wiednio z 82,8% do 83,1% oraz nieznacznie sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energiê elektryczn¹, gaz i wodê odpowiednio z 11,8% do 11,9%. Spoœród dzia³ów przemys³owych stosunkowo wysoki wzrost udzia³u uzyska³ dzia³ produkcji artyku³ów spo- ywczych i napojów o 0,6% ( z 19,4% do 20,0%). WskaŸnik cen produkcji sprzedanej przemys³u (1,0%) ukszta³towa³ siê poni ej wskaÿnika œredniorocznej inflacji (1,9%) oraz wskaÿnika wzrostu cen w 2001 r. (1,6%), co nie pozosta³o bez negatywnego wp³ywu na wyniki finansowe przemys³u. Wystêpuj¹cy nadal spadek przeciêtnego zatrudnienia w przemyœle (w 2002 r. o 3%) przyczyni³ siê g³ównie do wzrostu wydajnoœci pracy o ok. 4,5% (pe³na zbiorowoœæ podmiotów). Zatrudnienie. Od 1995 r. nastêpuje w przemyœle systematyczny spadek zarówno przeciêtnego zatrudnienia, jak i liczby pracuj¹cych. Mo na nawet stwierdziæ, i proces ten w roku 2001 uleg³ przyspieszeniu (spadek przeciêtnego zatrudnienia o 4,5%), by w 2002 r. zwolniæ i wróciæ do stanu przeciêtnego spadku zatrudnienia w latach , tj. ca 3%. Przeciêtne zatrudnienie w przemyœle w 2002 r. wynios³o 2 735,9 tys. osób i by³o o 84,7 tys. (tj. o 3%) ni sze ni w 2001 r., stanowi¹c 30,7% stanu zatrudnienia w gospodarce narodowej. Ni sza ni przed rokiem by³a równie liczba pracuj¹cych w przemyœle na koniec 2002 r. (o 108,1 tys., tj. o 3,65%). Dalszy spadek przeciêtnego zatrudnienia o 3,2% w podmiotach o liczbie pracuj¹cych powy ej 9 osób odnotowano w okresie I pó³rocza 2003 r. Najwiêkszy spadek zatrudnienia w 2002 r. wyst¹pi³ w sekcji przetwórstwa przemys³owego (73,2 tys.), nastêpnie w sekcji górnictwa i kopalnictwa (10,3 tys.) i stosunkowo niewielki w sekcji zaopatrywania w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (1,2 tys.). Procentowo najwiêkszy spadek zatrudnienia mia³ miejsce w górnictwie wêgla kamiennego (o 4,66%) z uwagi na trwaj¹cy w tym sektorze proces restrukturyzacji. Struktura organizacyjno-w³asnoœciowa. Na koniec 2002 r. funkcjonowa³o ³¹cznie podmiotów gospodarczych, deklaruj¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ jako przemys³ow¹, w tym zdecydowan¹ wiêkszoœæ ( , tj. 77,15%) stanowi³y zak³ady osób fizycznych, liczba podmiotów o innych formach organizacyjnych (spó³ki, przedsiêbiorstwa pañstwowe) wynosi³a i zwiêkszy³a siê w stosunku do roku 2001 o 1,8%. Nastêpn¹ co do wielkoœci grup¹ w strukturze podmiotów by³y spó³ki (21,9%). Ogó³em liczba podmiotów wzros³a, w stosunku do stanu sprzed roku o 2% i wzrost ten by³ nieco wy szy ni w 2001 r. (1,4%). Na koniec czerwca 2003 liczba podmiotów przemys³owych, w porównaniu z koñcem grudnia 2002 r., uleg³a dalszemu, niewielkiemu wzrostowi (o 0,35%). 11

12 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U Na tak ukszta³towana strukturê wp³yn¹³ proces transformacji polskiej gospodarki, szczególnie przekszta³ceñ organizacyjno-w³asnoœciowych sektora pañstwowego, którym w latach zosta³o objêtych pañstwowych przedsiêbiorstw przemys³owych. Z liczby tej najwiêcej przedsiêbiorstw poddano komercjalizacji (1 227) oraz w zbli onych liczbach likwidacji (696) oraz prywatyzacji bezpoœredniej (765). Podobnie jak w innych sektorach gospodarki (handel, transport, budownictwo) równie w przemyœle roœnie i umacnia siê rola sektora prywatnego, którego udzia³ w 2002 r. w przeciêtnym zatrudnieniu oraz produkcji sprzedanej ogó³em przekracza³ 75%, a w 2003 r. niew¹tpliwie udzia³ ten ulegnie dalszemu zwiêkszeniu. Najbardziej sprywatyzowan¹ sekcj¹ przemys³u jest przetwórstwo przemys³owe (udzia³ w wartoœci dodanej 92,5%). W pozosta³ych dwóch sekcjach udzia³ sektora prywatnego w tworzeniu wartoœci dodanej odbiega od tej wielkoœci i kszta³tuje siê w przedziale 9 13%. Sytuacja finansowa. Sytuacja finansowa jednostek przemys³owych 3 w 2002 r. uleg³a w 2002 r., w stosunku do roku poprzedniego, wyraÿnej poprawie. Wynik finansowy netto z ujemnego w 2001 r. (minus mln z³) zmieni³ siê na dodatni i wyniós³ 976 mln z³; rentownoœæ netto wzros³a z minus 0,3% do plus 0,2%. Przyczyn¹ poprawy wyników finansowych by³o uzyskanie wy szego wyniku na sprzeda y produktów, towarów i materia³ów oraz zmniejszenie straty na dzia³alnoœci finansowej. W przekroju sekcji przemys³owych najwiêksz¹ poprawê wyniku finansowego uzyskali przedsiêbiorcy przetwórstwa finansowego o mln z³ (z minus mln z³ w 2001 r. na mln z³ w 2002 r.) oraz podmioty zaliczone do sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energiê elektryczn¹, gaz i wodê o 184 mln z³. Pogorszeniu uleg³ wynik finansowy w sekcji górnictwa wêgla i kopalnictwa o 443 mln z³. W przekroju w³asnoœciowym podmiotów poprawa wyniku finansowego netto nast¹pi³a wy³¹cznie w sektorze prywatnym (o mln z³), w sektorze publicznym nast¹pi³o pog³êbienie ujemnego wyniku finansowego (o 98 mln z³). Dalszej znacz¹cej poprawie uleg³y wyniki finansowe w 2003 r. Wynik finansowy netto sektora przedsiêbiorstw w I pó³roczu 2003 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2002 r. zwiêkszy³ siê ponad trzykrotnie, a wskaÿnik rentownoœci obrotu netto wzrós³ z 0,8% do 2,4%. Mimo tej poprawy wskaÿniki rentownoœci nale y oceniæ ogólnie jako niskie i nie zaspokajaj¹ce potrzeb rozwojowych przedsiêbiorstw. Zad³u enie sektora przedsiêbiorstw przemys³owych. W koñcu 2002 r. zad³u- enie przedsiêbiorstw przemys³owych 4 wynios³o 216,7 mld z³ i by³o wy sze ni przed 3 W podmiotach o liczbie pracuj¹cych powy ej 49 osób. 4 Jak wy ej. 12

13 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U rokiem o 5,4%. Nast¹pi³o niewielkie przyspieszenie tempa wzrostu zad³u enia w stosunku do 2001 r. (0,3 pkt proc.). Zad³u enie przemys³u stanowi³o ponad po³owê (53,3%) ca³ego zad³u enia przedsiêbiorstw w skali kraju. Stosunkowo wysoki wzrost zad³u enia wykaza³y podmioty sekcji przetwórstwa przemys³owego (6,7% przed rokiem 1,0%). Spadek tempa wzrostu zad³u enia mia³ miejsce w pozosta³ych dwóch sekcjach: w górnictwie i kopalnictwie ( z 14,6% w 2001 r. do 4,3% w 2002 r.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (z 15,9% do 1,6%). W strukturze zad³u enia poza znacz¹cym wzrostem udzia³u zobowi¹zañ z tytu³u podatków, ce³ i ubezpieczeñ (o 5,5 pkt proc.) nie zasz³y istotne zmiany w stosunku do 2001 r. Nak³ady inwestycyjne i nap³yw bezpoœrednich inwestycji zagranicznych. Rok 2002 by³ kolejnym okresem, w którym nast¹pi³ znaczny spadek nak³adów inwestycyjnych zarówno w ca³ej gospodarce, jak i w przemyœle, przy czym w tym ostatnim spadek nak³adów inwestycyjnych notuje siê ju od 1999 r. Nale y tak e dodaæ, i tempo spadku nak³adów inwestycyjnych w przemyœle w latach by³o znacznie s³absze ni w ca³ej gospodarce ( w 2001 r.: spadek w przemyœle 4,2%, gospodarka spadek 9,5%; w 2002 r. odpowiednio 5 0,8% i 16,6%). Realizacja nak³adów inwestycyjnych w przemyœle w 2002 r. prawie na poziomie roku 2001 wskazywa³aby na prze³amanie spadkowej tendencji w tym zakresie. Przyczyn¹ zapaœci inwestycyjnej by³y przede wszystkim: dekoniunktura, brak œrodków na rozwój, niepewnoœæ co do przysz³ej koniunktury, zaœ w IV kwartale 2002 pojawi³y siê wyraÿne sygna³y o ywienia gospodarczego, potwierdzone wynikami wzrostu produkcji przemys³owej w I po³owie 2003 r. Wartoœæ nak³adów inwestycyjnych w przemyœle stanowi ok. 30% wartoœci nak³adów w gospodarce w pe³nej zbiorowoœci podmiotów i ok. 52% ogó³u w podmiotach o liczbie pracuj¹cych powy ej 49 osób. Spoœród sekcji przemys³u kilkuprocentowy wzrost nak³adów wyst¹pi³ jedynie w górnictwie i kopalnictwie, gdzie nak³ady s¹ w du ym stopniu wymuszane wzglêdami bezpieczeñstwa pracy i dostêpnoœci do pok³adów wydobywczych. W pozosta³ych dwóch sekcjach odnotowano spadek nak³adów inwestycyjnych. Niewielkiemu zwiêkszeniu, na tle ogólnego obni enia wielkoœci nap³ywu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2002 r., uleg³y inwestycje lokowane w przetwórstwie przemys³owym ( ,9 mln USD, ,0 mln USD). Najwiêksze œrodki zainwestowano w produkcjê sprzêtu transportowego (725,2 mln USD), artyku³ów spo ywczych, napojów i tytoniu (600 mln USD), wyrobów z pozosta³ych surowców niemetalicznych (296 mln USD), produkcjê chemikaliów (246 mln USD). 5 Podmioty o liczbie pracuj¹cych pow. 49 osób. 13

14 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U I pó³rocze 2003 r. przynios³o zasadnicz¹ zmianê w zakresie kszta³towania siê nak³adów inwestycyjnych w przemyœle, przejawiaj¹c¹ siê wzrostem nak³adów, w cenach bie ¹cych, o 6,2% (przed rokiem spadek blisko 4%), przy czym szczególnie wzros³y nak³ady inwestycyjne w przetwórstwie przemys³owym, o 15,7%, a spad³y w pozosta- ³ych dwóch sekcjach. Tak e w I pó³roczu 2003 r. nast¹pi³a poprawa w zakresie nap³ywu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do przemys³u, które wynios³y 1 587,2 mln USD 6 i by³y o 273,4 mln USD wiêksze ni przed rokiem. Obroty wyrobami przemys³owymi w handlu zagranicznym. Wyroby przemys³owe w ca³ym wolumenie obrotów handlu zagranicznego stanowi¹ ok. 93%, a zatem s¹ dominuj¹ce w obrotach. Wartoœæ eksportu tych wyrobów 7 w 2002 r. wynios³a 37,7 mld USD i wzros³a, w porównaniu z 2001 r., o 14,1%, zaœ wartoœæ importu wynios³a 51,5 mld USD i wzros³a o 10%. Na obrotach handlu zagranicznego od wielu lat wystêpuje deficyt, który w 2002 r. zamkn¹³ siê kwot¹ w wysokoœci 13,8 mld USD, pozostaj¹c na poziomie 2001 r. W okresie ostatnich kilku lat nast¹pi³a znacz¹ca zmiana struktury eksportu na rzecz wzrostu wyrobów wy ej przetworzonych, co œwiadczy o stopniowym unowoczeœnianiu polskiej oferty eksportowej, szczególnie w zakresie przemys³u elektromaszynowego, w tym silników spalinowych zajmuj¹cych pierwsz¹ pozycjê pod wzglêdem wartoœci eksportu (1,5 mld USD), spychaj¹c tradycyjny polski towar eksportowy, jakim by³ wêgiel na 10 pozycjê. Mimo tego sytuacjê w handlu zagranicznym wyrobami przemys³owymi wobec tak wysokiej nierównowagi miêdzy eksportem a importem nadal trudno uznaæ za zadowalaj¹c¹, jest ona wysoce niepokoj¹ca. Konkurencyjnoœæ przemys³u. Konkurencyjnoœæ przemys³u oceniana pod katem ogólnego jego rozwoju na tle rozwoju ca³ej gospodarki, zmian strukturalnych i w³asnoœciowych oraz kondycji ekonomicznej uleg³a w 2002 r. nieznacznej poprawie. Wyrazem tego by³ w 2002 r. niewielki wzrost produkcji sprzedanej przemys³u (o 1,4%) uzyskany wy³¹cznie dziêki wy szemu wzrostowi produkcji w przetwórstwie przemys³owym (o 1,9%). W pozosta³ych sekcjach nast¹pi³ spadek produkcji. Wartoœæ dodana w przemyœle (w cenach sta³ych) wzros³a o 1% wobec jej spadku w roku 2001 o 0,3%. Wzrost ten by³ ni szy od wzrostu wartoœci dodanej w ca³ej gospodarce, a szczególnie w us³ugach rynkowych (3,4%). Niski wzrost produkcji sprzedanej w Polsce nie by³ 6 Dane Pañstwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. 7 Zgrupowane w sekcjach V XXI taryfy celnej. 14

15 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U zjawiskiem odosobnionym. W krajach UE w 2002 r. nast¹pi³o obni enie produkcji sprzedanej przeciêtnie o 1%, spadek produkcji nast¹pi³ w 8 krajach UE. Ocena konkurencyjnoœci przemys³u przez pryzmat zmian strukturalnych i efektywnoœciowych pozwala odnotowaæ zjawiska zarówno dodatnie, jak i mniej korzystne dla gospodarki. W 2002 r. nast¹pi³o dalsze umocnienie sektora prywatnego w przemyœle udzia³ w produkcji sprzedanej wzrós³ z 74,0% w 2001 r. do 75,3% w 2002 r., co bior¹c pod uwagê wy sze tempo wzrostu produkcji, wy sz¹ wydajnoœæ i rentownoœæ ni w sektorze publicznym, jest z punktu widzenia poprawy efektywnoœci i konkurencyjnoœci przemys³u, zjawiskiem korzystnym. W ca³ym przemyœle wydajnoœæ pracy wzros³a przeciêtnie o 4,5%, w tym w jednostkach sektora prywatnego o 4,8%, zaœ w sektorze publicznym o 2,2%. Zmniejszy³ siê udzia³ w produkcji przemys³owej produktów górnictwa i kopalnictwa przy równoczesnym wzroœcie udzia³u produktów przemys³u przetwórczego, ale tak e co jest in minus nieznacznie obni y³ siê odsetek produkcji sprzedanej dzia³ów wytwarzaj¹cych wyroby bêd¹ce noœnikami postêpu technicznego. Na plus nale y odnotowaæ poprawê w 2002 r. kondycji finansowej przedsiêbiorstw przemys³owych oraz zmiany w strukturze eksportu na rzecz wzrostu wyrobów bêd¹cych noœnikami postêpu technicznego. Ochrona œrodowiska przed zanieczyszczeniami przemys³u. Podobnie jak w latach poprzednich w 2002 r. w polskim przemyœle realizowane by³y zadania zmierzaj¹ce do ograniczenia negatywnego oddzia³ywania przemys³u na œrodowisko. W wyniku tych dzia³añ uzyskano zmniejszenie emisji py³ów, dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku wêgla oraz ograniczenie emisji ha³asów. Przyrost produkcji sprzedanej przemys³u uzyskano przy zmniejszeniu zu ycia wêgla kamiennego i brunatnego, nieznacznym zwiêkszeniu jednostkowego zu ycia wody na cele produkcyjne i zbli onym do roku 2001 (95,5%) udziale œcieków oczyszczonych. Programy rz¹dowe, nak³ady inwestycyjne ponoszone przez zak³ady przemys³owe oraz œrodki narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej przyczynia³y siê do ograniczenia zu ycia energii, paliw i surowców, wprowadzania w przemyœle nowych rozwi¹zañ w dziedzinie ochrony œrodowiska, zagospodarowania odpadów przemys³owych i racjonalizacji ich sk³adowania, zwiêkszenia stopnia oczyszczania spalin i ograniczenia innych niekorzystnych dla œrodowiska skutków dzia³alnoœci przemys³owej. Sektory przemys³owe. Stan i tendencje w przekroju sektorów i dzia³ów przemys³u w 2002 r. nie uleg³y w porównaniu z 2001 r. istotnym zmianom, chocia w ramach analizowanego roku mo na wyró niæ dwa okresy: pogorszenia sytuacji w pierwszej 15

16 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U po³owie roku i stopniowej poprawy w drugiej. Sytuacja w poszczególnych sektorach by³a zró nicowana. Pogorszeniu uleg³y przede wszystkim wyniki finansowe w restrukturyzowanym górnictwie wêgla kamiennego. Nadal g³êboka nierentownoœæ wystêpuje w hutnictwie elaza i stali i przemyœle zbrojeniowym. S³absze wyniki odnotowa³ sektor elektroenergetyczny i przemys³ lekki. Poprawê osi¹gn¹³ m.in. sektor przemys³u chemicznego, sektor motoryzacyjny, dzia³ w³ókiennictwa i produkcji skór oraz wyrobów z nich, dzia³ produkcji wyrobów z metali. W górnictwie wêgla kamiennego nast¹pi³ dalszy spadek iloœci i wartoœci sprzedanego wêgla, co jest kierunkowo zgodne z za³o eniami restrukturyzacji, jednak e towarzyszy³ temu spadek œredniej ceny zbytu 1 tony wêgla, w porównaniu z 2001 r., g³ównie za spraw¹ spadku cen zbytu w eksporcie wêgla. Jednoczeœnie nast¹pi³ wzrost jednostkowego kosztu, co w sumie spowodowa³o obni enie œredniej akumulacji z 7,04 z³/t w 2001 r. do 4,33 z³/t w 2002 r. W konsekwencji, po doliczeniu strat na pozosta³ej dzia- ³alnoœci operacyjnej i dzia³alnoœci finansowej wyst¹pi³ ujemny wynik finansowy w wys. 608,7 mln z³, podczas gdy w 2001 r. wynik finansowy by³ dodatni i wynosi³ 715,8 mln z³. Nale y jednak nadmieniæ, i na wynik finansowy netto z ca³okszta³tu dzia- ³alnoœci zarówno w 2002 r., jak i w 2001 r. du y wp³yw mia³y umorzenia zobowi¹zañ, bez tych umorzeñ w obu latach wynik finansowy by³by ujemny w wys. ok. 1,2 mld z³ w ka dym roku. W omawianym sektorze w 2003 r. od 1 lutego zasz³y istotne zmiany organizacyjne polegaj¹ce na utworzeniu 8 Kompanii Wêglowej SA i zgrupowaniu w niej 23 kopalñ przejêtych z 5 spó³ek wêglowych. Sektor hutnictwa elaza i stali, mimo niewielkiej poprawy wyników w 2002 r. w porównaniu do stanu sprzed roku, nale a³ do najbardziej deficytowych bran przemys³owych. Ujemny wynik finansowy netto wyniós³ prawie 1,5 mld z³. Przemys³ ten, podobnie jak górnictwo wêgla kamiennego, jest od wielu lat restrukturyzowany. Ostateczna wersja programu Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa elaza i Stali w Polsce do 2006 r. zosta³a przekazana w dniu 25 marca br. do Komisji Europejskiej i uzyska³a akceptacjê. Nowym elementem w strukturze organizacyjnej by³o utworzenie w dniu 6 czerwca 2002 r. holdingu z 4 hut (Katowice, Sendzimira, Florian, Cedler) przekszta³conego w dniu 31 grudnia 2002 r. w spó³kê Polskie Huty Stali SA celem konsolidacji i u³atwienia prywatyzacji, co nast¹pi³o w paÿdzierniku 2003 r. po podpisaniu umowy sprzeda y spó³ki na rzecz grupy LNM, bêd¹cej drugim co do wielkoœci produkcji stali koncernem hutniczym w œwiecie. 8 Podstawa prawna: Program restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach przyjêty przez Radê Ministrów 28 stycznia 2003 r. 16

17 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U Tablica 1. Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe przemys³u w latach i I pó³r r. Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary % 2001 = 100 (dla wskaÿników zmiana + pkt proc.) I VI 2003 % I VI.02 =100 (dla wskaÿn. zmiana + pkt proc.) 1 Przychody z ca³okszta³tu dzia³alnoœci 518,0 520,5 100,5 272,4 111,2 2 Koszty uzyskania przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci 514,8 514, 6 100,0 261,7 108,9 3 Przychody ze sprzeda y produktów 401,6 413,7 103,0 218,3 112,0 4 Koszt w³asny sprzedanych produktów 397,7 405,8 102,1 210,1 109,6 5 Wynik na sprzeda y produktów 3,9 7,8 203,0 8,2 256,0 6 Wynik finansowy brutto 3,2 6,1 188,9 10,6 231,5 7 Obowi¹zkowe obci¹ enia wyniku finansowego mld z³ 4,8 5,1 107,1 4,0 149,1 8 Wynik finansowy netto -1,5 1,0 6,7 345,9 9 Maj¹tek obrotowy 159,5 164, 0 102,8 171,6 109,6 10 Zobowi¹zania ogó³em, w tym 205,6 216,7 105,4 207,5 100, Kredyty bankowe 64,8 70,2 108,3 69,5 96, Zobowi¹zania pozosta³e 140,1 146,5 104,1 138,0 102,7 11 Nak³ady inwestycyjne 29,8 29,3 99,2 12,5 106,2 12 Amortyzacja 26,3 26,7 101,5 13,6 102,6 13 Wynagrodzenia brutto 59,3 57,9 97,8 27,7 100,5 14 Ubezpieczenia i œwiadczenia na rzecz pracowników 15,0 14,4 96,2 7,5 100,8 15 Przeciêtne zatrudnienie tys. osób 2,8 2,7 97,0 2,4 96,8 cd. 17

18 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U Lp. 16 Wyszczególnienie Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenia brutto Jedn. miary % 2001 = 100 (dla wskaÿników zmiana + pkt proc.) I VI 2003 % I VI.02 =100 (dla wskaÿników zmiana + pkt. proc) z³ 2 074, ,2 105, ,5 102,4 17 WskaŸnik rentownoœci obrotu brutto 0,6 1,2 0,5 3,9 2, WskaŸnik rentownoœci obrotu netto -0,3 WskaŸnik p³ynnoœci w % I stopnia 14,4 0,2 0,5 2,4 1,7 14,7 0,3 18,2 3,3 20 WskaŸnik p³ynnoœci II stopnia 70,5 66,9-3,5 78,3 6,8 21 WskaŸnik p³ynnoœci III stopnia 108,0 100,7-7,3 114,1 6, Cykl realizacji nale noœci z tytu³u dostaw Okres realizacji zobowi¹zañ z tyt. dostaw dni Relacja nale noœci z tytu³u dostaw do przyhodów ze sprzeda y 14,3 14,4 0,1 29,0-0,9 25 Relacja zobowi¹zañ krótkoterminowych do przychodów ogó³em w % 28,5 31,3 2,8 55,2-4,4 26 Relacja zobowi¹zañ ogó³em do przychodów ogó³em 39,7 41,6 1,9 76,2-8 Wyniki finansowe oraz dane dotycz¹ce nak³adów inwestycyjnych dotycz¹ przedsiêbiorstw o liczbie pracuj¹cych powy ej 49 osób. Dane dotycz¹ce zatrudnienia i wynagrodzeñ w latach dotycz¹ pe³nej zbiorowoœci podmiotów, a w I pó³r jednostek sektora przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych pow. 9 pracowników. Uwaga: Dwukrotnie wy sze wskaÿniki w I pó³roczu 2003 ni w 2002 r. w wierszach wynikaj¹ z faktu utrzymywania siê nale noœci i zobowi¹zañ w podobnej wysokoœci przez okres ca³ego roku, natomiast podstawa wyliczenia wskaÿnika, przychody ze sprzeda y i z ca³okszta³tu dzia³alnoœci, wzrasta wraz z up³ywem czasu i za okres pó³rocza jest oko³o dwukrotnie ni sza ni za okres roku. ród³o: GUS. 18

19 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U UWAGI METODOLOGICZNE Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej przedstawia piêæ opracowañ ukazuj¹cych stan gospodarki w roku 2002, a mianowicie: 1. Polska Raport o stanie gospodarki, 2. Polska Raport o stanie przemys³u, 3. Polska Raport o stanie handlu zagranicznego, 4. Polska Raport o stanie handlu wewnêtrznego, 5. Polska Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu spo³ecznym. W przypadku opracowañ wymienionych w pkt 1 do 4 jest to ju siódma edycja raportów, bêd¹ca kontynuacj¹ dzia³añ podjêtych w by³ym Ministerstwie Gospodarki. W raportach, w miarê dostêpnych danych statystycznych, przedstawiono tak e informacje dotycz¹ce roku 2003 (pierwszego pó³rocza lub pierwszego kwarta³u), st¹d te w tytule raportów Polska Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej niezbêdna jest szczegó³owa diagnoza stanu gospodarki, a edycja raportów jest jedn¹ z jej form. Ka dy z ww. raportów funkcjonuje niezale nie od pozosta³ych. Raporty wydawane s¹ w dwóch wersjach jêzykowych: polskiej i angielskiej. Na jêzyk angielski t³umaczone s¹ wybrane, obszerne czêœci raportów wymienionych w pkt 1, 2 i 5 oraz syntezy raportów wymienionych w pkt 3 i 4. Raport o stanie handlu wewnêtrznego zosta³ opracowany przez Instytut Rynku Wewnêtrznego i Konsumpcji w konsultacji z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Pozosta³e cztery raporty zosta³y opracowane przez merytoryczne departamenty Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Materia³y Ÿród³owe wykorzystane w raportach pochodz¹ z GUS, Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego, NBP, Pañstwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Gie³dy Papierów Wartoœciowych oraz z innych Ÿróde³. Informacje w zakresie wyników ekonomiczno-finansowych w gospodarce i przemyœle dotycz¹ podmiotów, w których liczba pracuj¹cych przekracza 49 osób. Niektóre inne informacje (np. produkcja sprzedana przemys³u) dotycz¹ wiêkszych zbiorowoœci statystycznych (podmioty o liczbie pracuj¹cych powy ej 9 osób lub pe³nej zbiorowoœci statystycznej), co ka dorazowo zaznaczono w tekœcie raportów. Prezentowane w raportach dane ekonomiczno-finansowe pochodz¹ ze sprawozdañ GUS F-01. Nie maj¹ one charakteru ostatecznego, poniewa dane bilansowe (osta- 19

20 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U teczne) przedstawiane s¹ w sprawozdaniach GUS F-02, publikowanych ju po opracowaniu raportów. W rozdziale 10 raportu o stanie przemys³u scharakteryzowano 25 sektorów przemys³owych, przedstawionych w nieco innym uk³adzie, jak w raportach za lata wczeœniejsze. Mianowicie trzy sektory prezentowane dotychczas odrêbnie: w³ókienniczy, odzie owy i skórzany zosta³y potraktowane ³¹cznie, jako przemys³ lekki. Informacje o przemyœle przedstawiono w uk³adzie obowi¹zuj¹cej Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD), która ca³y przemys³ dzieli na trzy sekcje: sekcjê C Górnictwo i kopalnictwo, sekcjê D Przetwórstwo przemys³owe, sekcjê E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê. W sk³ad tych sekcji wchodzi: 29 dzia³ów (w ca³ej gospodarce narodowej 60), 119 grup (w ca³ej gospodarce narodowej 222), 267 klas (w ca³ej gospodarce narodowej 492). U ywane w raporcie pojêcie sektora przemys³u nie we wszystkich przypadkach pokrywa siê z dzia³em wg klasyfikacji PKD. Zdarza siê, e na sektor przemys³u sk³ada siê kilka grup lub klas jednego lub kilku dzia³ów PKD. W opisie wstêpnym ka dego sektora przytaczany jest numer PKD. Przy omawianiu dzia³ów PKD u ywano niejednokrotnie, stosowanych przez GUS, skrótów ich nazw lub te nazw bliskoznacznych, powszechnie u ywanych (np. przemys³ hutniczy zamiast produkcja metali). Znaki umowne: ( ) zjawisko nie wyst¹pi³o, (. ) brak informacji, ( x ) wype³nienie jest niemo liwe lub niecelowe. 20

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Unia Europejska Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wroc³awska Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Wroc³aw 2006 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGI POLSKIEJ AKADEMII NAUK KRAKÓW STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 Urszula Lorenz OCENA ODDZIA YWANIA ZMIAN CEN WÊGLA ENERGETYCZNEGO NA RYNKACH MIÊDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo