MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U"

Transkrypt

1 POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003

2 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we wspó³udziale departamentów: Bezpieczeñstwa Energetycznego, Innowacyjnoœci, Polityki Przemys³owej, Polityki Regionalnej, Spraw Obronnych pod kierunkiem: Jerzego Hausnera Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Agnieszki Ch³oñ-Domiñczak Dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych Macieja Bukowskiego p.o. Zastêpcy Dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych Autorzy opracowañ cz¹stkowych: Jerzy Broda, Maria Celmer-Hansdorfer, Marian Culepa, Edward Dobrzyñski, Aleksandra Dyka, Miros³awa Fircha³-GoŸdziewska, Andrzej G³owacki, Miros³aw Gogol, Andrzej Goreñ, Andrzej Grabarczyk, Joanna Gradowska, Jerzy Iwicki, Karina Katzer, Ireneusz K³os, Anna Kowalczyk, Jerzy Kubista, Igor Lange, Kazimierz Miszczyk, Jacek Mizak, Helena Mroczkowska, Aneta Pi¹tkowska, Marek Popko, Helena Raczyñska, Agnieszka Radomska, Irena Sameryt, Krystyna Sender, Jolanta S³awomirska, Wies³aw Stempkowicz, Piotr Stronkowski, Stanis³awa Sza³ucha, El bieta Szczawiñska, Jacek Szpotañski, Jan Talik, Stanis³aw Up³awa, Julianna Wasilewska, Pawe³ Wieczorek, Ewelina W³ostowska, Krzysztof Zarêba, Hanna Zmorczyñska, Renata Znamirowska-Orzechowska, Rafa³ Zwoliñski, Lech Zygnerski ISSN Opracowanie wydawnicze, druk i oprawa: Wydawnictwo i Zak³ad Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji Radom, ul. K. Pu³askiego 6/10, tel. centr , fax

3 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U SZANOWNI PAÑSTWO! Rok 2003 przyniós³ istotne zmiany nie tylko w sferze organizacyjnej by³ych ministerstw: gospodarki oraz pracy i polityki spo³ecznej, polegaj¹ce na utworzeniu nowego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, z istotnym przeobra eniem jego funkcji, ale tak e potwierdzi³ wy³aniaj¹ce siê ju w II pó³roczu 2002 zwiastuny o ywienia gospodarczego. Dziœ, w koñcówce roku 2003, mamy pewnoœæ, e wzrost gospodarczy w Polsce uleg³ wyraÿnemu przyspieszeniu, a zadaniem ekipy rz¹dz¹cej jest stworzenie odpowiednich warunków i instrumentów, by wzrost ten mia³ charakter trwa³y i by³ jeszcze wy szy w latach nastêpnych. Nale y tak e podkreœliæ, e rok ten jest ostatnim przed akcesj¹ do Unii Europejskiej, która przed przedsiêbiorcami postawi nowe wyzwania. By sprostaæ tym wyzwaniom, niezbêdna jest poprawa konkurencyjnoœci podmiotów gospodarczych, rozwijanie nowoczesnych struktur opartych na wiedzy i innowacyjnoœci, zwiêkszenie przedsiêbiorczoœci. Ze strony rz¹du podjête zosta³y ró norodne dzia³ania u³atwiaj¹ce funkcjonowanie podmiotów oraz poprawiaj¹ce ich kondycjê finansow¹. Wymieniê tu chocia by obni enie w 2004 r. stawek podatku dochodowego oraz przekazany do Sejmu projekt ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, wprowadzaj¹cy liczne u³atwienia w zak³adaniu i prowadzeniu firm. Mamy w Polsce bardzo powa ny problem wysokiego bezrobocia. Skutecznym œrodkiem na jego obni enie jest wysoki wzrost gospodarczy, a taki zak³ada siê w ci¹gu najbli szych dwóch lat, wsparty w³aœciw¹ polityk¹ strukturaln¹. Mam nadziejê, e za³o enia te zostan¹ zrealizowane, co prze³o y siê na zwiêkszenie zapotrzebowania na pracê, a w konsekwencji zmniejszenie bezrobocia. Zaprezentowane Raporty pozwol¹ Pañstwu na bli sze zapoznanie siê z problematyk¹ gospodarcz¹ i spo³eczn¹ w Polsce w dwóch ostatnich latach. Jerzy Hausner Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Warszawa, paÿdziernik 2003 r. 3

4 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U 4

5 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U Spis treœci Synteza... 9 Uwagi metodologiczne DYNAMIKA I STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYS U Przemys³ i jego wp³yw na tworzenie produktu krajowego brutto (PKB) Dynamika produkcji sprzedanej przemys³u Struktura produkcji sprzedanej przemys³u ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA Zatrudnienie w przemyœle na tle ogólnej liczby zatrudnionych Dynamika i struktura zatrudnienia Wydajnoœæ pracy i jej wp³yw na dynamikê produkcji Przeciêtne wynagrodzenia brutto oraz ich dynamika Dynamika przeciêtnych wynagrodzeñ realnych STRUKTURA ORGANIZACYJNO-W ASNOŒCIOWA PRZEMYS U Struktura organizacyjna przemys³u Przekszta³cenia w³asnoœciowe Komercjalizacja i prywatyzacja kapita³owa Komercjalizacja Prywatyzacja kapita³owa Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Prywatyzacja bezpoœrednia Sektor prywatny sektor publiczny SYTUACJA FINANSOWA SEKTORA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEMYS OWYCH Sytuacja finansowa i czynniki j¹ determinuj¹ce Przychody i koszty, ich wielkoœæ, struktura i dynamika Koszty rodzajowe, ich struktura i dynamika Wynik finansowy brutto Wynik finansowy netto Nadwy ka finansowa jako Ÿród³o finansowania inwestycji

6 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U WskaŸniki cen produkcji sprzedanej przemys³u WskaŸniki rentownoœci Produktywnoœæ aktywów obrotowych Sytuacja finansowa w poszczególnych kwarta³ach 2002 roku Sytuacja finansowa w pierwszym pó³roczu Zad³u enie sektora przedsiêbiorstw przemys³owych Wielkoœæ zad³u enia Dynamika zad³u enia Dynamika zad³u enia z tytu³u kredytów i po yczek Dynamika zobowi¹zañ Struktura zad³u enia Zad³u enie w I pó³roczu 2003 r Relacje zwi¹zane z zad³u eniem Relacja zad³u enia do przychodów Relacja zad³u enia krótkoterminowego do aktywów obrotowych Cykl regulacji zobowi¹zañ Mo liwoœci sp³aty zad³u enia œrodkami w³asnymi przedsiêbiorstw P³ynnoœæ finansowa INWESTYCJE I NAP YW KAPITA U ZAGRANICZNEGO Nak³ady inwestycyjne Nap³yw kapita³u zagranicznego w przemyœle OBROTY WYROBAMI PRZEMYS OWYMI W HANDLU ZAGRANICZNYM Struktura przedmiotowa obrotów wyrobami przemys³owymi Struktura geograficzna obrotów wyrobami przemys³owymi KONKURENCYJNOŒÆ I INNOWACYJNOŒÆ POLSKIEGO PRZEMYS U Konkurencyjnoœæ polskiego przemys³u oraz program promocji jakoœci Innowacyjnoœæ polskiego przemys³u OCHRONA ŒRODOWISKA NATURALNEGO Stan zanieczyszczenia œrodowiska naturalnego Oddzia³ywanie przemys³u na œrodowisko naturalne

7 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U 8.3. Dotychczasowe dzia³ania na rzecz poprawy œrodowiska i efekty tych dzia³añ Inwestycje proekologiczne Pozainwestycyjne formy dzia³ania proekologicznego Inne dzia³ania PRZEMYS W PRZEKROJU WOJEWÓDZKIM SEKTORY PRZEMYS U Sektor wêgla kamiennego Sektor wêgla brunatnego Sektor naftowy Przemys³ lekki Sektor celulozowo-papierniczy Sektor przemys³u drzewnego Sektor przemys³u chemicznego (bez farmaceutycznego) Sektor farmaceutyczny Sektor surowców mineralnych i materia³ów budowlanych Sektor hutnictwa elaza i stali Sektor metali nie elaznych Sektor produkcji maszyn dla rolnictwa i leœnictwa Sektor maszyn dla przemys³u spo ywczego Sektor przemys³u obrabiarkowego Sektor elektroniczny Sektor przemys³u elektrotechnicznego Sektor przemys³u precyzyjnego Sektor przemys³u motoryzacyjnego Sektor przemys³u okrêtowego Sektor taboru szynowego Sektor elektroenergetyczny Sektor gazowniczy Przemys³owy potencja³ obronny Definicje wybranych pojêæ Spis tablic Spis wykresów

8 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U 8

9 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U SYNTEZA Produkcja sprzedana. Wyniki przemys³u uzyskane w 2002 r. by³y tylko nieznacznie korzystniejsze (wzrost o 1,4%) ni w roku poprzednim (0,6%) 1. Wa niejszym przy tym by³o zarejestrowanie trendu wzrostowego produkcji sprzedanej w drugiej po³owie roku po wystêpuj¹cym spadku produkcji w pierwszej jego po³owie, a nastêpnie dalsze zwiêkszanie tempa wzrostu w kolejnych kwarta³ach 2003 r. Wykres 1. Tempo wzrostu produkcji sprzedanej w latach 2000 I pó³r ród³o: GUS. Ocenia siê, i w ca³ym 2003 r. produkcja sprzedana powinna byæ wy sza, w porównaniu z poprzednim o ok. 7%, co œwiadczy³oby, i min¹³ okres najni szego wzrostu produkcji sprzedanej, jaki przemys³ odnotowa³ w r. w ostatnich dziesiêciu latach, a faza wzrostowa rozpoczê³a siê ju w drugiej po³owie 2002 r. Nale y podkreœliæ, i dekoniunktura b¹dÿ te nawet recesja w przemyœle nie by³a wy³¹cznie domen¹ polskiej gospodarki. Podobne zjawiska wyst¹pi³y w krajach Unii Europejskiej, w której jako ca³oœci po roku 2001 (wzrost 0), w roku 2002 nast¹pi³ jej spadek o 1%, szczególnie w takich krajach, jak Wlk. Brytania (o 2,5%) Niderlandy (o 2,1%), W³ochy (o 1,3%), Niemcy (1,1%), Francja (1%). W porównaniu z krajami UE 1 W raporcie o stanie przemys³u. Polska 2002 podano za GUS, i w 2001 r. nast¹pi³ spadek produkcji sprzedanej ( 0,1%), który nastêpnie zosta³ przez GUS skorygowany na wzrost (0,6%). 2 Dane miesiêczne i kwartalne dotycz¹ podmiotów powy ej 9 osób pracuj¹cych. 9

10 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U wzrost produkcji przemys³owej w Polsce mo na okreœliæ jako nieco wy szy, natomiast gorzej wypada konfrontacja z krajami kandyduj¹cymi do UE, z których tylko Cypr odnotowa³ spadek produkcji, a w pozosta³ych krajach jej dynamika by³a wy- sza ni w Polsce. Powy sze dane wskazuj¹ na wiêksz¹ korelacjê wyników polskiego przemys³u z krajami UE. Na kszta³towanie siê produkcji przemys³owej decyduj¹cy wp³yw ma popyt wewnêtrzny. W 2002 r. by³ on wprawdzie wy szy ni w 2001 (o 0,9% przy spadku w 2001 r. o 1,7%), ale nast¹pi³o to wy³¹cznie poprzez wzrost spo ycia indywidualnego przy nadal obni aj¹cym siê popycie inwestycyjnym, co uzewnêtrzni³o siê w zmniejszonej (o ok.1%) produkcji sprzedanej dóbr inwestycyjnych. Wytworzona w przemyœle wartoœæ dodana brutto w 2002 r. by³a wy sza w stosunku do roku poprzedniego o 1% (wobec spadku o 0,3% w 2001 r.). Dalszemu obni eniu uleg³ udzia³ wartoœci dodanej przemys³u w strukturze PKB z 21,1% w 2001 r. do 20,8% w 2002 r. przy wzroœcie udzia³u us³ug rynkowych odpowiednio z 42,7% do 44,0%. Przemys³ pozosta³ nadal drugim co do wielkoœci sektorem pod wzglêdem udzia³u w tworzeniu PKB. Spoœród sekcji przemys³u wzrost produkcji sprzedanej w 2002 r. wyst¹pi³ jedynie w sekcji przetwórstwa przemys³owego (o 1,9%), pozosta³e dwie sekcje odnotowa³y spadek produkcji, w tym najwiêkszy sekcja górnictwa i kopalnictwa (3,4%), co by³o zwi¹zane z restrukturyzacj¹ górnictwa wêgla kamiennego. Najwy sze przyrosty produkcji osi¹gnê³y takie dzia³y, jak: produkcja maszyn biurowych i komputerów (12,9%), produkcja mebli, pozosta³a dzia³alnoœæ produkcyjna (10,5%), produkcja masy w³óknistej i papieru (11,4%), produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (10,5%). Najbardziej skutki dekoniunktury b¹dÿ wewnêtrznych trudnoœci odczu³y nastêpuj¹ce dzia³y produkcji: pozosta³ego sprzêtu transportowego (spadek o 15,8%), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (15,7%), produkcja metali (4,3%), produkcja odzie y i wyrobów skórzanych (ok. 2%). W okresie I pó³rocza 2003 r. nast¹pi³o dalsze przyspieszenie tempa wzrostu produkcji w przetwórstwie przemys³owym (8,1%), w tym szczególnie w takich dzia³ach, jak: produkcja mebli, pozosta³a dzia³alnoœæ produkcyjna (wzrost o 31,2%), produkcja maszyn i aparatury elektrycznej (24,3%), produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (19,9%), produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (18,8%). W pozosta³ych dwóch sekcjach: górnictwie i kopalnictwie oraz zaopatrywaniu w energiê elektryczna, gaz i wodê podobnie jak w 2002 r. wystêpuje spadek produkcji. Zmiany w dynamice produkcji spowodowa³y zmiany w strukturze produkcji. W zakresie sekcji nast¹pi³o dalsze zmniejszenie udzia³u górnictwa i kopalnictwa z 5,4% w 2001 r. do 5,0% w 2002 r., zaœ wzrós³ udzia³ przetwórstwa przemys³owego odpo- 10

11 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U wiednio z 82,8% do 83,1% oraz nieznacznie sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energiê elektryczn¹, gaz i wodê odpowiednio z 11,8% do 11,9%. Spoœród dzia³ów przemys³owych stosunkowo wysoki wzrost udzia³u uzyska³ dzia³ produkcji artyku³ów spo- ywczych i napojów o 0,6% ( z 19,4% do 20,0%). WskaŸnik cen produkcji sprzedanej przemys³u (1,0%) ukszta³towa³ siê poni ej wskaÿnika œredniorocznej inflacji (1,9%) oraz wskaÿnika wzrostu cen w 2001 r. (1,6%), co nie pozosta³o bez negatywnego wp³ywu na wyniki finansowe przemys³u. Wystêpuj¹cy nadal spadek przeciêtnego zatrudnienia w przemyœle (w 2002 r. o 3%) przyczyni³ siê g³ównie do wzrostu wydajnoœci pracy o ok. 4,5% (pe³na zbiorowoœæ podmiotów). Zatrudnienie. Od 1995 r. nastêpuje w przemyœle systematyczny spadek zarówno przeciêtnego zatrudnienia, jak i liczby pracuj¹cych. Mo na nawet stwierdziæ, i proces ten w roku 2001 uleg³ przyspieszeniu (spadek przeciêtnego zatrudnienia o 4,5%), by w 2002 r. zwolniæ i wróciæ do stanu przeciêtnego spadku zatrudnienia w latach , tj. ca 3%. Przeciêtne zatrudnienie w przemyœle w 2002 r. wynios³o 2 735,9 tys. osób i by³o o 84,7 tys. (tj. o 3%) ni sze ni w 2001 r., stanowi¹c 30,7% stanu zatrudnienia w gospodarce narodowej. Ni sza ni przed rokiem by³a równie liczba pracuj¹cych w przemyœle na koniec 2002 r. (o 108,1 tys., tj. o 3,65%). Dalszy spadek przeciêtnego zatrudnienia o 3,2% w podmiotach o liczbie pracuj¹cych powy ej 9 osób odnotowano w okresie I pó³rocza 2003 r. Najwiêkszy spadek zatrudnienia w 2002 r. wyst¹pi³ w sekcji przetwórstwa przemys³owego (73,2 tys.), nastêpnie w sekcji górnictwa i kopalnictwa (10,3 tys.) i stosunkowo niewielki w sekcji zaopatrywania w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (1,2 tys.). Procentowo najwiêkszy spadek zatrudnienia mia³ miejsce w górnictwie wêgla kamiennego (o 4,66%) z uwagi na trwaj¹cy w tym sektorze proces restrukturyzacji. Struktura organizacyjno-w³asnoœciowa. Na koniec 2002 r. funkcjonowa³o ³¹cznie podmiotów gospodarczych, deklaruj¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ jako przemys³ow¹, w tym zdecydowan¹ wiêkszoœæ ( , tj. 77,15%) stanowi³y zak³ady osób fizycznych, liczba podmiotów o innych formach organizacyjnych (spó³ki, przedsiêbiorstwa pañstwowe) wynosi³a i zwiêkszy³a siê w stosunku do roku 2001 o 1,8%. Nastêpn¹ co do wielkoœci grup¹ w strukturze podmiotów by³y spó³ki (21,9%). Ogó³em liczba podmiotów wzros³a, w stosunku do stanu sprzed roku o 2% i wzrost ten by³ nieco wy szy ni w 2001 r. (1,4%). Na koniec czerwca 2003 liczba podmiotów przemys³owych, w porównaniu z koñcem grudnia 2002 r., uleg³a dalszemu, niewielkiemu wzrostowi (o 0,35%). 11

12 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U Na tak ukszta³towana strukturê wp³yn¹³ proces transformacji polskiej gospodarki, szczególnie przekszta³ceñ organizacyjno-w³asnoœciowych sektora pañstwowego, którym w latach zosta³o objêtych pañstwowych przedsiêbiorstw przemys³owych. Z liczby tej najwiêcej przedsiêbiorstw poddano komercjalizacji (1 227) oraz w zbli onych liczbach likwidacji (696) oraz prywatyzacji bezpoœredniej (765). Podobnie jak w innych sektorach gospodarki (handel, transport, budownictwo) równie w przemyœle roœnie i umacnia siê rola sektora prywatnego, którego udzia³ w 2002 r. w przeciêtnym zatrudnieniu oraz produkcji sprzedanej ogó³em przekracza³ 75%, a w 2003 r. niew¹tpliwie udzia³ ten ulegnie dalszemu zwiêkszeniu. Najbardziej sprywatyzowan¹ sekcj¹ przemys³u jest przetwórstwo przemys³owe (udzia³ w wartoœci dodanej 92,5%). W pozosta³ych dwóch sekcjach udzia³ sektora prywatnego w tworzeniu wartoœci dodanej odbiega od tej wielkoœci i kszta³tuje siê w przedziale 9 13%. Sytuacja finansowa. Sytuacja finansowa jednostek przemys³owych 3 w 2002 r. uleg³a w 2002 r., w stosunku do roku poprzedniego, wyraÿnej poprawie. Wynik finansowy netto z ujemnego w 2001 r. (minus mln z³) zmieni³ siê na dodatni i wyniós³ 976 mln z³; rentownoœæ netto wzros³a z minus 0,3% do plus 0,2%. Przyczyn¹ poprawy wyników finansowych by³o uzyskanie wy szego wyniku na sprzeda y produktów, towarów i materia³ów oraz zmniejszenie straty na dzia³alnoœci finansowej. W przekroju sekcji przemys³owych najwiêksz¹ poprawê wyniku finansowego uzyskali przedsiêbiorcy przetwórstwa finansowego o mln z³ (z minus mln z³ w 2001 r. na mln z³ w 2002 r.) oraz podmioty zaliczone do sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energiê elektryczn¹, gaz i wodê o 184 mln z³. Pogorszeniu uleg³ wynik finansowy w sekcji górnictwa wêgla i kopalnictwa o 443 mln z³. W przekroju w³asnoœciowym podmiotów poprawa wyniku finansowego netto nast¹pi³a wy³¹cznie w sektorze prywatnym (o mln z³), w sektorze publicznym nast¹pi³o pog³êbienie ujemnego wyniku finansowego (o 98 mln z³). Dalszej znacz¹cej poprawie uleg³y wyniki finansowe w 2003 r. Wynik finansowy netto sektora przedsiêbiorstw w I pó³roczu 2003 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2002 r. zwiêkszy³ siê ponad trzykrotnie, a wskaÿnik rentownoœci obrotu netto wzrós³ z 0,8% do 2,4%. Mimo tej poprawy wskaÿniki rentownoœci nale y oceniæ ogólnie jako niskie i nie zaspokajaj¹ce potrzeb rozwojowych przedsiêbiorstw. Zad³u enie sektora przedsiêbiorstw przemys³owych. W koñcu 2002 r. zad³u- enie przedsiêbiorstw przemys³owych 4 wynios³o 216,7 mld z³ i by³o wy sze ni przed 3 W podmiotach o liczbie pracuj¹cych powy ej 49 osób. 4 Jak wy ej. 12

13 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U rokiem o 5,4%. Nast¹pi³o niewielkie przyspieszenie tempa wzrostu zad³u enia w stosunku do 2001 r. (0,3 pkt proc.). Zad³u enie przemys³u stanowi³o ponad po³owê (53,3%) ca³ego zad³u enia przedsiêbiorstw w skali kraju. Stosunkowo wysoki wzrost zad³u enia wykaza³y podmioty sekcji przetwórstwa przemys³owego (6,7% przed rokiem 1,0%). Spadek tempa wzrostu zad³u enia mia³ miejsce w pozosta³ych dwóch sekcjach: w górnictwie i kopalnictwie ( z 14,6% w 2001 r. do 4,3% w 2002 r.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (z 15,9% do 1,6%). W strukturze zad³u enia poza znacz¹cym wzrostem udzia³u zobowi¹zañ z tytu³u podatków, ce³ i ubezpieczeñ (o 5,5 pkt proc.) nie zasz³y istotne zmiany w stosunku do 2001 r. Nak³ady inwestycyjne i nap³yw bezpoœrednich inwestycji zagranicznych. Rok 2002 by³ kolejnym okresem, w którym nast¹pi³ znaczny spadek nak³adów inwestycyjnych zarówno w ca³ej gospodarce, jak i w przemyœle, przy czym w tym ostatnim spadek nak³adów inwestycyjnych notuje siê ju od 1999 r. Nale y tak e dodaæ, i tempo spadku nak³adów inwestycyjnych w przemyœle w latach by³o znacznie s³absze ni w ca³ej gospodarce ( w 2001 r.: spadek w przemyœle 4,2%, gospodarka spadek 9,5%; w 2002 r. odpowiednio 5 0,8% i 16,6%). Realizacja nak³adów inwestycyjnych w przemyœle w 2002 r. prawie na poziomie roku 2001 wskazywa³aby na prze³amanie spadkowej tendencji w tym zakresie. Przyczyn¹ zapaœci inwestycyjnej by³y przede wszystkim: dekoniunktura, brak œrodków na rozwój, niepewnoœæ co do przysz³ej koniunktury, zaœ w IV kwartale 2002 pojawi³y siê wyraÿne sygna³y o ywienia gospodarczego, potwierdzone wynikami wzrostu produkcji przemys³owej w I po³owie 2003 r. Wartoœæ nak³adów inwestycyjnych w przemyœle stanowi ok. 30% wartoœci nak³adów w gospodarce w pe³nej zbiorowoœci podmiotów i ok. 52% ogó³u w podmiotach o liczbie pracuj¹cych powy ej 49 osób. Spoœród sekcji przemys³u kilkuprocentowy wzrost nak³adów wyst¹pi³ jedynie w górnictwie i kopalnictwie, gdzie nak³ady s¹ w du ym stopniu wymuszane wzglêdami bezpieczeñstwa pracy i dostêpnoœci do pok³adów wydobywczych. W pozosta³ych dwóch sekcjach odnotowano spadek nak³adów inwestycyjnych. Niewielkiemu zwiêkszeniu, na tle ogólnego obni enia wielkoœci nap³ywu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2002 r., uleg³y inwestycje lokowane w przetwórstwie przemys³owym ( ,9 mln USD, ,0 mln USD). Najwiêksze œrodki zainwestowano w produkcjê sprzêtu transportowego (725,2 mln USD), artyku³ów spo ywczych, napojów i tytoniu (600 mln USD), wyrobów z pozosta³ych surowców niemetalicznych (296 mln USD), produkcjê chemikaliów (246 mln USD). 5 Podmioty o liczbie pracuj¹cych pow. 49 osób. 13

14 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U I pó³rocze 2003 r. przynios³o zasadnicz¹ zmianê w zakresie kszta³towania siê nak³adów inwestycyjnych w przemyœle, przejawiaj¹c¹ siê wzrostem nak³adów, w cenach bie ¹cych, o 6,2% (przed rokiem spadek blisko 4%), przy czym szczególnie wzros³y nak³ady inwestycyjne w przetwórstwie przemys³owym, o 15,7%, a spad³y w pozosta- ³ych dwóch sekcjach. Tak e w I pó³roczu 2003 r. nast¹pi³a poprawa w zakresie nap³ywu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do przemys³u, które wynios³y 1 587,2 mln USD 6 i by³y o 273,4 mln USD wiêksze ni przed rokiem. Obroty wyrobami przemys³owymi w handlu zagranicznym. Wyroby przemys³owe w ca³ym wolumenie obrotów handlu zagranicznego stanowi¹ ok. 93%, a zatem s¹ dominuj¹ce w obrotach. Wartoœæ eksportu tych wyrobów 7 w 2002 r. wynios³a 37,7 mld USD i wzros³a, w porównaniu z 2001 r., o 14,1%, zaœ wartoœæ importu wynios³a 51,5 mld USD i wzros³a o 10%. Na obrotach handlu zagranicznego od wielu lat wystêpuje deficyt, który w 2002 r. zamkn¹³ siê kwot¹ w wysokoœci 13,8 mld USD, pozostaj¹c na poziomie 2001 r. W okresie ostatnich kilku lat nast¹pi³a znacz¹ca zmiana struktury eksportu na rzecz wzrostu wyrobów wy ej przetworzonych, co œwiadczy o stopniowym unowoczeœnianiu polskiej oferty eksportowej, szczególnie w zakresie przemys³u elektromaszynowego, w tym silników spalinowych zajmuj¹cych pierwsz¹ pozycjê pod wzglêdem wartoœci eksportu (1,5 mld USD), spychaj¹c tradycyjny polski towar eksportowy, jakim by³ wêgiel na 10 pozycjê. Mimo tego sytuacjê w handlu zagranicznym wyrobami przemys³owymi wobec tak wysokiej nierównowagi miêdzy eksportem a importem nadal trudno uznaæ za zadowalaj¹c¹, jest ona wysoce niepokoj¹ca. Konkurencyjnoœæ przemys³u. Konkurencyjnoœæ przemys³u oceniana pod katem ogólnego jego rozwoju na tle rozwoju ca³ej gospodarki, zmian strukturalnych i w³asnoœciowych oraz kondycji ekonomicznej uleg³a w 2002 r. nieznacznej poprawie. Wyrazem tego by³ w 2002 r. niewielki wzrost produkcji sprzedanej przemys³u (o 1,4%) uzyskany wy³¹cznie dziêki wy szemu wzrostowi produkcji w przetwórstwie przemys³owym (o 1,9%). W pozosta³ych sekcjach nast¹pi³ spadek produkcji. Wartoœæ dodana w przemyœle (w cenach sta³ych) wzros³a o 1% wobec jej spadku w roku 2001 o 0,3%. Wzrost ten by³ ni szy od wzrostu wartoœci dodanej w ca³ej gospodarce, a szczególnie w us³ugach rynkowych (3,4%). Niski wzrost produkcji sprzedanej w Polsce nie by³ 6 Dane Pañstwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. 7 Zgrupowane w sekcjach V XXI taryfy celnej. 14

15 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U zjawiskiem odosobnionym. W krajach UE w 2002 r. nast¹pi³o obni enie produkcji sprzedanej przeciêtnie o 1%, spadek produkcji nast¹pi³ w 8 krajach UE. Ocena konkurencyjnoœci przemys³u przez pryzmat zmian strukturalnych i efektywnoœciowych pozwala odnotowaæ zjawiska zarówno dodatnie, jak i mniej korzystne dla gospodarki. W 2002 r. nast¹pi³o dalsze umocnienie sektora prywatnego w przemyœle udzia³ w produkcji sprzedanej wzrós³ z 74,0% w 2001 r. do 75,3% w 2002 r., co bior¹c pod uwagê wy sze tempo wzrostu produkcji, wy sz¹ wydajnoœæ i rentownoœæ ni w sektorze publicznym, jest z punktu widzenia poprawy efektywnoœci i konkurencyjnoœci przemys³u, zjawiskiem korzystnym. W ca³ym przemyœle wydajnoœæ pracy wzros³a przeciêtnie o 4,5%, w tym w jednostkach sektora prywatnego o 4,8%, zaœ w sektorze publicznym o 2,2%. Zmniejszy³ siê udzia³ w produkcji przemys³owej produktów górnictwa i kopalnictwa przy równoczesnym wzroœcie udzia³u produktów przemys³u przetwórczego, ale tak e co jest in minus nieznacznie obni y³ siê odsetek produkcji sprzedanej dzia³ów wytwarzaj¹cych wyroby bêd¹ce noœnikami postêpu technicznego. Na plus nale y odnotowaæ poprawê w 2002 r. kondycji finansowej przedsiêbiorstw przemys³owych oraz zmiany w strukturze eksportu na rzecz wzrostu wyrobów bêd¹cych noœnikami postêpu technicznego. Ochrona œrodowiska przed zanieczyszczeniami przemys³u. Podobnie jak w latach poprzednich w 2002 r. w polskim przemyœle realizowane by³y zadania zmierzaj¹ce do ograniczenia negatywnego oddzia³ywania przemys³u na œrodowisko. W wyniku tych dzia³añ uzyskano zmniejszenie emisji py³ów, dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku wêgla oraz ograniczenie emisji ha³asów. Przyrost produkcji sprzedanej przemys³u uzyskano przy zmniejszeniu zu ycia wêgla kamiennego i brunatnego, nieznacznym zwiêkszeniu jednostkowego zu ycia wody na cele produkcyjne i zbli onym do roku 2001 (95,5%) udziale œcieków oczyszczonych. Programy rz¹dowe, nak³ady inwestycyjne ponoszone przez zak³ady przemys³owe oraz œrodki narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej przyczynia³y siê do ograniczenia zu ycia energii, paliw i surowców, wprowadzania w przemyœle nowych rozwi¹zañ w dziedzinie ochrony œrodowiska, zagospodarowania odpadów przemys³owych i racjonalizacji ich sk³adowania, zwiêkszenia stopnia oczyszczania spalin i ograniczenia innych niekorzystnych dla œrodowiska skutków dzia³alnoœci przemys³owej. Sektory przemys³owe. Stan i tendencje w przekroju sektorów i dzia³ów przemys³u w 2002 r. nie uleg³y w porównaniu z 2001 r. istotnym zmianom, chocia w ramach analizowanego roku mo na wyró niæ dwa okresy: pogorszenia sytuacji w pierwszej 15

16 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U po³owie roku i stopniowej poprawy w drugiej. Sytuacja w poszczególnych sektorach by³a zró nicowana. Pogorszeniu uleg³y przede wszystkim wyniki finansowe w restrukturyzowanym górnictwie wêgla kamiennego. Nadal g³êboka nierentownoœæ wystêpuje w hutnictwie elaza i stali i przemyœle zbrojeniowym. S³absze wyniki odnotowa³ sektor elektroenergetyczny i przemys³ lekki. Poprawê osi¹gn¹³ m.in. sektor przemys³u chemicznego, sektor motoryzacyjny, dzia³ w³ókiennictwa i produkcji skór oraz wyrobów z nich, dzia³ produkcji wyrobów z metali. W górnictwie wêgla kamiennego nast¹pi³ dalszy spadek iloœci i wartoœci sprzedanego wêgla, co jest kierunkowo zgodne z za³o eniami restrukturyzacji, jednak e towarzyszy³ temu spadek œredniej ceny zbytu 1 tony wêgla, w porównaniu z 2001 r., g³ównie za spraw¹ spadku cen zbytu w eksporcie wêgla. Jednoczeœnie nast¹pi³ wzrost jednostkowego kosztu, co w sumie spowodowa³o obni enie œredniej akumulacji z 7,04 z³/t w 2001 r. do 4,33 z³/t w 2002 r. W konsekwencji, po doliczeniu strat na pozosta³ej dzia- ³alnoœci operacyjnej i dzia³alnoœci finansowej wyst¹pi³ ujemny wynik finansowy w wys. 608,7 mln z³, podczas gdy w 2001 r. wynik finansowy by³ dodatni i wynosi³ 715,8 mln z³. Nale y jednak nadmieniæ, i na wynik finansowy netto z ca³okszta³tu dzia- ³alnoœci zarówno w 2002 r., jak i w 2001 r. du y wp³yw mia³y umorzenia zobowi¹zañ, bez tych umorzeñ w obu latach wynik finansowy by³by ujemny w wys. ok. 1,2 mld z³ w ka dym roku. W omawianym sektorze w 2003 r. od 1 lutego zasz³y istotne zmiany organizacyjne polegaj¹ce na utworzeniu 8 Kompanii Wêglowej SA i zgrupowaniu w niej 23 kopalñ przejêtych z 5 spó³ek wêglowych. Sektor hutnictwa elaza i stali, mimo niewielkiej poprawy wyników w 2002 r. w porównaniu do stanu sprzed roku, nale a³ do najbardziej deficytowych bran przemys³owych. Ujemny wynik finansowy netto wyniós³ prawie 1,5 mld z³. Przemys³ ten, podobnie jak górnictwo wêgla kamiennego, jest od wielu lat restrukturyzowany. Ostateczna wersja programu Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa elaza i Stali w Polsce do 2006 r. zosta³a przekazana w dniu 25 marca br. do Komisji Europejskiej i uzyska³a akceptacjê. Nowym elementem w strukturze organizacyjnej by³o utworzenie w dniu 6 czerwca 2002 r. holdingu z 4 hut (Katowice, Sendzimira, Florian, Cedler) przekszta³conego w dniu 31 grudnia 2002 r. w spó³kê Polskie Huty Stali SA celem konsolidacji i u³atwienia prywatyzacji, co nast¹pi³o w paÿdzierniku 2003 r. po podpisaniu umowy sprzeda y spó³ki na rzecz grupy LNM, bêd¹cej drugim co do wielkoœci produkcji stali koncernem hutniczym w œwiecie. 8 Podstawa prawna: Program restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach przyjêty przez Radê Ministrów 28 stycznia 2003 r. 16

17 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U Tablica 1. Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe przemys³u w latach i I pó³r r. Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary % 2001 = 100 (dla wskaÿników zmiana + pkt proc.) I VI 2003 % I VI.02 =100 (dla wskaÿn. zmiana + pkt proc.) 1 Przychody z ca³okszta³tu dzia³alnoœci 518,0 520,5 100,5 272,4 111,2 2 Koszty uzyskania przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci 514,8 514, 6 100,0 261,7 108,9 3 Przychody ze sprzeda y produktów 401,6 413,7 103,0 218,3 112,0 4 Koszt w³asny sprzedanych produktów 397,7 405,8 102,1 210,1 109,6 5 Wynik na sprzeda y produktów 3,9 7,8 203,0 8,2 256,0 6 Wynik finansowy brutto 3,2 6,1 188,9 10,6 231,5 7 Obowi¹zkowe obci¹ enia wyniku finansowego mld z³ 4,8 5,1 107,1 4,0 149,1 8 Wynik finansowy netto -1,5 1,0 6,7 345,9 9 Maj¹tek obrotowy 159,5 164, 0 102,8 171,6 109,6 10 Zobowi¹zania ogó³em, w tym 205,6 216,7 105,4 207,5 100, Kredyty bankowe 64,8 70,2 108,3 69,5 96, Zobowi¹zania pozosta³e 140,1 146,5 104,1 138,0 102,7 11 Nak³ady inwestycyjne 29,8 29,3 99,2 12,5 106,2 12 Amortyzacja 26,3 26,7 101,5 13,6 102,6 13 Wynagrodzenia brutto 59,3 57,9 97,8 27,7 100,5 14 Ubezpieczenia i œwiadczenia na rzecz pracowników 15,0 14,4 96,2 7,5 100,8 15 Przeciêtne zatrudnienie tys. osób 2,8 2,7 97,0 2,4 96,8 cd. 17

18 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U Lp. 16 Wyszczególnienie Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenia brutto Jedn. miary % 2001 = 100 (dla wskaÿników zmiana + pkt proc.) I VI 2003 % I VI.02 =100 (dla wskaÿników zmiana + pkt. proc) z³ 2 074, ,2 105, ,5 102,4 17 WskaŸnik rentownoœci obrotu brutto 0,6 1,2 0,5 3,9 2, WskaŸnik rentownoœci obrotu netto -0,3 WskaŸnik p³ynnoœci w % I stopnia 14,4 0,2 0,5 2,4 1,7 14,7 0,3 18,2 3,3 20 WskaŸnik p³ynnoœci II stopnia 70,5 66,9-3,5 78,3 6,8 21 WskaŸnik p³ynnoœci III stopnia 108,0 100,7-7,3 114,1 6, Cykl realizacji nale noœci z tytu³u dostaw Okres realizacji zobowi¹zañ z tyt. dostaw dni Relacja nale noœci z tytu³u dostaw do przyhodów ze sprzeda y 14,3 14,4 0,1 29,0-0,9 25 Relacja zobowi¹zañ krótkoterminowych do przychodów ogó³em w % 28,5 31,3 2,8 55,2-4,4 26 Relacja zobowi¹zañ ogó³em do przychodów ogó³em 39,7 41,6 1,9 76,2-8 Wyniki finansowe oraz dane dotycz¹ce nak³adów inwestycyjnych dotycz¹ przedsiêbiorstw o liczbie pracuj¹cych powy ej 49 osób. Dane dotycz¹ce zatrudnienia i wynagrodzeñ w latach dotycz¹ pe³nej zbiorowoœci podmiotów, a w I pó³r jednostek sektora przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych pow. 9 pracowników. Uwaga: Dwukrotnie wy sze wskaÿniki w I pó³roczu 2003 ni w 2002 r. w wierszach wynikaj¹ z faktu utrzymywania siê nale noœci i zobowi¹zañ w podobnej wysokoœci przez okres ca³ego roku, natomiast podstawa wyliczenia wskaÿnika, przychody ze sprzeda y i z ca³okszta³tu dzia³alnoœci, wzrasta wraz z up³ywem czasu i za okres pó³rocza jest oko³o dwukrotnie ni sza ni za okres roku. ród³o: GUS. 18

19 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U UWAGI METODOLOGICZNE Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej przedstawia piêæ opracowañ ukazuj¹cych stan gospodarki w roku 2002, a mianowicie: 1. Polska Raport o stanie gospodarki, 2. Polska Raport o stanie przemys³u, 3. Polska Raport o stanie handlu zagranicznego, 4. Polska Raport o stanie handlu wewnêtrznego, 5. Polska Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu spo³ecznym. W przypadku opracowañ wymienionych w pkt 1 do 4 jest to ju siódma edycja raportów, bêd¹ca kontynuacj¹ dzia³añ podjêtych w by³ym Ministerstwie Gospodarki. W raportach, w miarê dostêpnych danych statystycznych, przedstawiono tak e informacje dotycz¹ce roku 2003 (pierwszego pó³rocza lub pierwszego kwarta³u), st¹d te w tytule raportów Polska Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej niezbêdna jest szczegó³owa diagnoza stanu gospodarki, a edycja raportów jest jedn¹ z jej form. Ka dy z ww. raportów funkcjonuje niezale nie od pozosta³ych. Raporty wydawane s¹ w dwóch wersjach jêzykowych: polskiej i angielskiej. Na jêzyk angielski t³umaczone s¹ wybrane, obszerne czêœci raportów wymienionych w pkt 1, 2 i 5 oraz syntezy raportów wymienionych w pkt 3 i 4. Raport o stanie handlu wewnêtrznego zosta³ opracowany przez Instytut Rynku Wewnêtrznego i Konsumpcji w konsultacji z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Pozosta³e cztery raporty zosta³y opracowane przez merytoryczne departamenty Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Materia³y Ÿród³owe wykorzystane w raportach pochodz¹ z GUS, Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego, NBP, Pañstwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Gie³dy Papierów Wartoœciowych oraz z innych Ÿróde³. Informacje w zakresie wyników ekonomiczno-finansowych w gospodarce i przemyœle dotycz¹ podmiotów, w których liczba pracuj¹cych przekracza 49 osób. Niektóre inne informacje (np. produkcja sprzedana przemys³u) dotycz¹ wiêkszych zbiorowoœci statystycznych (podmioty o liczbie pracuj¹cych powy ej 9 osób lub pe³nej zbiorowoœci statystycznej), co ka dorazowo zaznaczono w tekœcie raportów. Prezentowane w raportach dane ekonomiczno-finansowe pochodz¹ ze sprawozdañ GUS F-01. Nie maj¹ one charakteru ostatecznego, poniewa dane bilansowe (osta- 19

20 POLSKA RAPORT O STANIE PRZEMYS U teczne) przedstawiane s¹ w sprawozdaniach GUS F-02, publikowanych ju po opracowaniu raportów. W rozdziale 10 raportu o stanie przemys³u scharakteryzowano 25 sektorów przemys³owych, przedstawionych w nieco innym uk³adzie, jak w raportach za lata wczeœniejsze. Mianowicie trzy sektory prezentowane dotychczas odrêbnie: w³ókienniczy, odzie owy i skórzany zosta³y potraktowane ³¹cznie, jako przemys³ lekki. Informacje o przemyœle przedstawiono w uk³adzie obowi¹zuj¹cej Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD), która ca³y przemys³ dzieli na trzy sekcje: sekcjê C Górnictwo i kopalnictwo, sekcjê D Przetwórstwo przemys³owe, sekcjê E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê. W sk³ad tych sekcji wchodzi: 29 dzia³ów (w ca³ej gospodarce narodowej 60), 119 grup (w ca³ej gospodarce narodowej 222), 267 klas (w ca³ej gospodarce narodowej 492). U ywane w raporcie pojêcie sektora przemys³u nie we wszystkich przypadkach pokrywa siê z dzia³em wg klasyfikacji PKD. Zdarza siê, e na sektor przemys³u sk³ada siê kilka grup lub klas jednego lub kilku dzia³ów PKD. W opisie wstêpnym ka dego sektora przytaczany jest numer PKD. Przy omawianiu dzia³ów PKD u ywano niejednokrotnie, stosowanych przez GUS, skrótów ich nazw lub te nazw bliskoznacznych, powszechnie u ywanych (np. przemys³ hutniczy zamiast produkcja metali). Znaki umowne: ( ) zjawisko nie wyst¹pi³o, (. ) brak informacji, ( x ) wype³nienie jest niemo liwe lub niecelowe. 20

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD

4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD 4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD 4.1. Przemys³ 4.1.1. Podmioty gospodarcze w przemyœle Wed³ug stanu na koniec 26 r. w opolskim przemyœle funkcjonowa³y 8683 podmioty gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu Nr 2 2010 Maj 2010 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU ROZDZIAŁ VIII ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU Poniższe dane finansowe i operacyjne zostały przedstawione w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 6/2001 Na podstawie materia³ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok³adki: DECORUM Sk³ad i druk: Drukarnia NBP Korekta: Korekta tekstów KORAD NBP INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 2 Najważniejsze informacje o węgierskiej gospodarce w skrócie (za okres pażdziernika 2010) Budapeszt, 9 listopada 2010 r. 1. Rada Monetarna zdecydowała

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy: przyczyny, skutki, zapobieganie. Rada Ochrony Pracy 29-30 listopad 2004 r.

Wypadki przy pracy: przyczyny, skutki, zapobieganie. Rada Ochrony Pracy 29-30 listopad 2004 r. Wypadki przy pracy: przyczyny, skutki, zapobieganie Rada Ochrony Pracy 29-30 listopad 2004 r. 1 2 Treść prezentacji wypadki w Polsce w 2003 roku społeczne koszty wypadków wypadki w Polsce i nowych krajach

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis skrótów... 10

Spis treœci. Spis skrótów... 10 Spis treœci SPIS TREŒCI Spis skrótów........................................................... 10 WPROWADZENIE, El bieta M¹czyñska...................................... 11 Zakres badañ...........................................................

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa, 15.05.2009 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ WEDŁUG STANU W KOŃCU MARCA 2009 ROKU 1 W

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013 prezentacja wyników za 2012 executive summary 2012 dobre wyniki finansowe ZM Ropczyce SA Spółka wiodąca wzrost sprzedaży Grupa Kapitałowa zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW PoniŜszy przykład ma na celu przybliŝenie logiki wynikającej z Wytycznych. ZałoŜenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Ochrona powierzchni ziemi w województwie śląskim. Anna Wrześniak Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Ochrona powierzchni ziemi w województwie śląskim. Anna Wrześniak Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Województwo śląskie jest jednym z najmniejszych województw w skali kraju, ale równocześnie nie terenem bardzo zaludnionym i silnie zurbanizowanym. Specyfika tego województwa związana zana jest także z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA MIĘDZYSEKTOROWE W OBSZARZE PRODUKCJI LEŚNO-DRZEWNEJ

POWIĄZANIA MIĘDZYSEKTOROWE W OBSZARZE PRODUKCJI LEŚNO-DRZEWNEJ POWIĄZANIA MIĘDZYSEKTOROWE W OBSZARZE PRODUKCJI LEŚNO-DRZEWNEJ Dr inŝ. Stanisław Parzych Wydział Leśny SGGW w Warszawie Puszczykowo, 7 9 czerwca 2011 r. GOSPODARKA NARODOWA Całokształt działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE. Zawody deficytowe i nadwyżkowe. w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE. Zawody deficytowe i nadwyżkowe. w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim za I półrocze 2015 roku Sierpień, 2015 Wstęp Monitoring zawodów ch i ch jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo