2. Sytuacja demograficzna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Sytuacja demograficzna"

Transkrypt

1 2. Sytuacja demograficzna W województwie opolskim mieszka 1043,0 tys. osób, tj. 2,7% ogólnej liczby ludnoœci Polski oraz 0,2% ludnoœci Unii Europejskiej 2. Wed³ug stanu na koniec wrzeœnia 2006 r. liczba ludnoœci spad³a o 4,4 tys. osób, tj. o 0,4% w porównaniu do koñca 2005 r. (wykr. 1). Liczba ludnoœci w województwie opolskim stale zmniejsza siê, przy takiej samej ogólnopolskiej tendencji, lecz w szybszym tempie spadku (wykr. 2i3) ,6 1088,3 1084,7 1080,5 1061,0 1055,7 1051,5 1047,4 1043, Wykres 1. Liczba ludnoœci w latach w województwie opolskim * Wed³ug stanu na koniec wrzeœnia 2006 r. liczba ludnoœci województwa spad³a o 46,6 tys. osób, tj. o 4% w porównaniu do stanu z koñca 1998 r. W latach zmniejszy³ siê udzia³ Opolskiego w stosunku do ogó³u mieszkañców Polski z 2,8% w latach do 2,7% w latach Niekorzystna sytuacja demograficzna, zwi¹zana ze zmniejszeniem siê liczby ludnoœci, spowodowana zosta³a m.in. spadkiem liczby urodzeñ i odp³ywem migracyjnym ludnoœci. * Dane za 2006 r. dotycz¹ III kwarta³u. 2 Stan na koniec III kwarta³u 2006 r. dla województwa opolskiego i Polski, dla UE (25) przyjêto stan z pocz¹tku 2005 r. Sytuacja demograficzna

2 20 Informacja o sytuacji spo³eczno-gospodarczej województwa opolskiego liczba ludnoœci w województwie opolskim (w tys. osób) dynamika (w %) 1 088, , ,50 99,9 99,7 98,2 99,5 99,6 99,6 1051, , liczba ludnoœci w Polsce (w tys. osób) dynamika (w %) Wykres 2. Zmiany w liczbie ludnoœci w latach w województwie opolskim * Wykres 3. Zmiany w liczbie ludnoœci w latach w Polsce * W Unii Europejskiej liczba ludnoœci stale siê zwiêksza, minimalnie roœnie tak e tempo przyrostu. Opolskie, chocia stanowi jedno z najmniejszych województw pod wzglêdem liczby ludnoœci w Polsce nie jest najmniejszym regionem wœród tego typu struktur w Unii Europejskiej 3 (tab. 1). Ludnoœæ w latach w Unii Europejskiej (stan na pocz¹tek stycznia danego roku) Tabela 1 Liczba ludnoœci w Unii Europejskiej (25; w mln) Lata ,5 449,2 450,4 451,4 453,0 455,0 457,2 459,5 Dynamika (w %) * 100,2 100,3 100,2 100,4 100,4 100,5 100,5 ród³o: Europe in figures. Eurostat Yearbook , Chapter 1, European Commission * Dane za 2006 r. dotycz¹ III kwarta³u. 3 Pod wzglêdem liczby ludnoœci w Polsce mniejsze od opolskiego jest województwo lubuskie. Spoœród regionów europejskich mniejsz¹ liczb¹ ludnoœci charakteryzuj¹ siê m.in.: autonomiczne regiony portugalskie Azory (241,2 tys.) i Madeira (244,3 tys.) oraz Alentejo i Algarve (odpowiednio: 767,7 tys. i 411,5 tys.), region Brukseli w Belgii (1006,7 tys.), prawie wszystkie regiony Grecji, dwa na Wêgrzech (Nyugat-Dunántúl 1000,3 tys. oraz Dél-Dunántúl 977,5 tys.) oraz jeden w Republice S³owacji (Bratys³awski 601,1 tys.), a tak e Malta (402,7 tys.) i Cypr (749,2 tys.)

3 Sytuacja demograficzna Przyrost naturalny i saldo migracji Do czynników os³abiaj¹cych potencja³ ludnoœciowy województwa opolskiego nale ¹ m.in.: niski przyrost naturalny i migracja zagraniczna na pobyt sta³y (tab. 2 i 3). W trzech kwarta³ach 2006 r. wartoœæ wskaÿnika przyrostu naturalnego na 1000 ludnoœci w Opolskiem wynosi³a -0,9 i by³a ona identyczna jak w 2005 r., przy œredniej krajowej równej odpowiednio: 0,2 (w 2006 r.) i -0,1 (w 2005 r.). W trzecim kwartale 2006 r. zanotowano dodatni przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 ludnoœci, który ukszta³towa³ siê na poziomie 0,2. Od roku 2000 region charakteryzuje siê ujemnym przyrostem naturalnym (ubytkiem naturalnym) rejestruje siê wiêksz¹ liczbê zgonów ani eli urodzeñ ywych. Nasila siê proces starzenia spo³eczeñstwa. W kraju ujemn¹ wartoœæ tego wskaÿnika odnotowano po raz pierwszy w 2002 r., natomiast dane za trzy kwarta³y 2006 r. wskazuj¹ ju na dodatni przyrost naturalny (tab. 2). Przyrost naturalny na 1000 ludnoœci w latach w województwie opolskim i w Polsce (w ) Tabela 2 Lata (w ci¹gu okresu) trzy kwarta³y 2006 Województwo opolskie 0,7 0,2-0,0-0,2-0,8-1,2-0,9-0,9-0,9 Polska 0,5 0,0 0,3 0,1-0,1-0,4-0,2-0,1 0,2 r ó d ³ o: Rocznik Demograficzny 2004; Rocznik Statystyczny Województw 2003; Ma³y Rocznik Statystyczny Polski 2005; Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego 2006, IV kw.; Biuletyn Statystyczny 2006, nr 10. Województwo opolskie jest regionem o nasilonym zjawisku migracji, g³ównie zagranicznych, wynikaj¹cym z tradycji migracyjnych i wystêpuj¹cej sieci powi¹zañ pomiêdzy spo³ecznoœci¹ regionu a krajem emigracji. Jest to równie efekt zarobkowych wyjazdów sezonowych za granicê, które z czasem przekszta³caj¹ siê w migracje sta³e. Istniej¹ce mo liwoœci podejmowania legalnej pracy za granic¹ dodatkowo potêguj¹ zjawisko exodusu zarobkowego. Charakterystycznym dla regionu jest ponadto ujemne saldo migracji wewnêtrznych. Z ostatnich dostêpnych danych dotycz¹cych ruchu wêdrówkowego ludnoœci wynika, e ogólne saldo migracji na pobyt sta³y w przeliczeniu na 1000 ludnoœci w 2006 r. 4 by³o ujemne i wynios³o 4 Brak danych za II pó³rocze 2006 r.

4 22 Informacja o sytuacji spo³eczno-gospodarczej województwa opolskiego... -4,6 (wobec -3,0 przed rokiem) przy œredniej krajowej równej -0,95, co stawia region na pierwszym miejscu w Polsce. W roku 2006 ujemny wskaÿnik odnotowano w 13 województwach, w 3 dodatni. Najwy sz¹ w kraju wartoœæ tego wskaÿnika zarejestrowano w województwie mazowieckim 3,0 (mapa1i2). Saldo migracji sta³ych na 1000 ludnoœci w latach w województwie opolskim, w Polsce i Unii Europejskiej (w ) Lata (w ci¹gu okresu) Tabela I pó³rocze 2006 Województwo opolskie -1,9-2,0-3,4-3,5-4,3-4,0-3,2-3,0-4,6 Polska -0,3-0,4-0,5-0,4-0,5-0,4-0,2-0,3-0,95 Unia Europejska 1,4 2,0 2,2 2,9 3,8 4,6 b.d. b.d. b.d. ród³o: Rocznik Demograficzny 2004; Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego 2006, II kw.; Informacja o Sytuacji Spo³eczno-Gospodarczej Województw 2006, nr 3; Rocznik Statystyczny Województw 2003; Ma³y Rocznik Statystyczny Polski 2005; Europe in figures. Eurostat Yearbook 2005, Chapter 2, European Commission Saldo migracji sta³ych w przeliczeniu na 1000 ludnoœci >(0) zachodniopomorskie (-1,1) lubuskie (-1,6) (-0,1) (-2,0) (-2,1) (-4,6) dolnoœl¹skie (-1,3) pomorskie (-0,4) wielkopolskie (0,2) kujawsko- -pomorskie (-1,7) opolskie (-4,6) warmiñsko-mazurskie (-3,5) ³ódzkie (-1,1) œl¹skie (-2,6) mazowieckie (3,0) œwiêtokrzyskie (-2,7) ma³opolskie (0,4) podlaskie (-2,4) lubelskie (-3,0) podkarpackie (-1,9) Saldo migracji sta³ych na 1000 ludnoœci w 2006 r. Polska = -1,0 np. woj. opolskie = -4,6 Mapa 1. Saldo migracji sta³ych na 1000 ludnoœci w Polsce w 2006 r.

5 Sytuacja demograficzna 23 (-2,4) (-5,8) (-6,1) (-3,1) (-1,9) (-6,3) (-4,1) (-6,0) (-5,2) (-5,8) (-4,8) Saldo migracji na 1000 ludnoœci w 2006 r. wg powiatu od -1,85 do -3,0 od -3,1 do -4,5 od -4,6 do -6,0 od -6,1 do -6,3 (-4,4) 2.2. Gêstoœæ zaludnienia Mapa 2. Saldo migracji sta³ych na 1000 ludnoœci w województwie opolskim w 2006 r. Gêstoœæ zaludnienia w województwie opolskim wynosi obecnie 111 osób na km 2, przy œredniej krajowej równej 122 osoby na km 2. Gêstoœæ zaludnienia w Opolskiem jest ni sza od œredniej w Unii Europejskiej, która w 2004 r. wynosi³a 118 osób na km 2. Pod wzglêdem gêstoœci zaludnienia województwo opolskie znajduje siê na 10. miejscu w kraju (wykr. 4). W Opolskiem 5 najwy sz¹ gêstoœæ zaludnienia notuje siê w Opolu, tj osoby na km 2 oraz w powiatach kêdzierzyñsko-kozielskim 163 osoby na km 2 i krapkowickim 154 osoby na km 2, najni sz¹ zaœ w: namys³owskim 59 osób na km 2 i oleskim 70 osób na km 2. W województwie opolskim rejestruje siê systematyczny spadek liczby ludnoœci przypadaj¹cej na km 2, podobnie jak w kraju, co zwi¹zane jest ze zmniejszaniem siê potencja³u demograficznego (tab. 4). 5 Dane wg stanu na 30 IX 2006 r.

6 24 Informacja o sytuacji spo³eczno-gospodarczej województwa opolskiego... Polska podlaskie warmiñsko-mazurskie lubuskie zachodniopomorskie lubelskie œwiêtokrzyskie opolskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie podkarpackie pomorskie ³ódzkie dolnoœl¹skie mazowieckie ma³opolskie œl¹skie Wykres 4. Gêstoœæ zaludnienia w 2005 r. wg województw i w Polsce Tabela 4 Gêstoœæ zaludnienia w latach w województwie opolskim i w Polsce Lata (stan na koniec okresu) Województwo opolskie Polska ród³o: Rocznik Demograficzny WskaŸnik urbanizacji i feminizacji Ponad po³owa ludnoœci województwa opolskiego mieszka w miastach. Wed³ug danych z koñca 2006 r., wskaÿnik urbanizacji wynosi³ 52,6%, wobec 61,3% w odniesieniu do wartoœci krajowej (tab. 5). Pod wzglêdem tego wskaÿnika województwo opolskie znajduje siê na 12. miejscu w Polsce. Najwy szy wskaÿnik urbanizacji zanotowano w województwie œl¹skim (78,5%), zaœ najni szy w podkarpackim (40,5%).

7 Sytuacja demograficzna 25 Tabela 5 WskaŸnik urbanizacji w latach w województwie opolskim i w Polsce (w %) Lata (stan na koniec okresu) Województwo opolskie 52,5 52,7 52,6 52,6 52,5 52,4 52,7 52,6 52,6 Polska 61,9 61,9 61,8 61,8 61,7 61,6 61,5 61,4 61,3 ród³o:bank Danych Regionalnych W Opolskiem na 100 mê czyzn przypada 107 kobiet, a relacja ta jest analogiczna jak œrednio w kraju. Pod wzglêdem wskaÿnika feminizacji województwo opolskie uplasowa³o siê na 6. miejscu w rankingu województw. Najwy szy wskaÿnik feminizacji notuje siê w ódzkiem 109,9, zaœ najni szy w Podkarpackiem 104,5. W ostatnich latach, podobnie jak œrednio w kraju, notowano minimalny wzrost wskaÿnika feminizacji, jednoczeœnie wartoœæ ta by³a wy sza od œredniej w Unii Europejskiej, która w 2003 r. wynosi³a 105 kobiet na 100 mê czyzn (tab. 6). Tabela 6 WskaŸnik feminizacji w latach w województwie opolskim i w Polsce Lata (stan na koniec okresu) * Województwo opolskie Polska * Dane dotycz¹ III kwarta³u 2006 r., dla Polski podano dane szacunkowe na koniec 2006 r. ród³o:bank Danych Regionalnych Struktura ludnoœci wed³ug wieku i wskaÿnik obci¹ enia demograficznego 6 Spo³eczeñstwo województwa opolskiego starzeje siê, czego przyczyn upatrywaæ nale y m.in. w ujemnym przyroœcie naturalnym i jednoczesnym wyd³u aniu siê œredniej d³ugoœci ycia mieszkañców. Struktura wiekowa ludnoœci województwa opolskiego, wed³ug danych z czerwca 2006 r., przedstawia siê nastêpuj¹co: 19% stanowi ludnoœæ w wieku przedproduk- 6 Ludnoœæ w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym.

8 26 Informacja o sytuacji spo³eczno-gospodarczej województwa opolskiego... cyjnym, 65% w wieku produkcyjnym, a 16% to osoby w wieku poprodukcyjnym. Dla porównania wartoœci krajowe kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: 20% to ludnoœæ w wieku przedprodukcyjnym, 64% produkcyjnym, a 16% poprodukcyjnym. W ostatnich latach notowano systematyczny wzrost udzia³u ludnoœci w wieku poprodukcyjnym w ogólnej ich liczbie. Zjawisko takie ma miejsce zarówno w województwie opolskim, w kraju, jak i w Unii Europejskiej, aczkolwiek wysokoœæ tego wskaÿnika w Opolskiem i Polsce jest ni sza ni w Unii (tab. 7). Tabela 7 Udzia³ ludnoœci w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludnoœci w latach w województwie opolskim, w Polsce i Unii Europejskiej (w %) Lata (stan na koniec roku) * Województwo opolskie 13,7 14,1 14,5 14,8 15,1 15,2 15,6 15,7 15,9 Polska 14,3 14,5 14,8 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,6 Unia Europejska 15,4 15,5 15,7 15,9 16,1 16,3 16,5 b.d. b.d. * Dane dla 2006 r. wg stanu na 30 VI 2006 r. ród³o: Informacja o Sytuacji Spo³eczno-Gospodarczej Kraju 2005; Europe in figures. Eurostat Yearbook 2005, Chapter 2, European Commission Wzrasta nie tylko udzia³ osób z grupy wiekowej 65 lat i wiêcej, ale tak e od 18 do 64 lat, przy jednoczesnym spadku udzia³u grupy najm³odszej poni ej 18 roku ycia. W roku 2006 co pi¹ta osoba nale a³a do grupy w wieku przedprodukcyjnym (19%), podczas gdy w 1998 r. do tej e grupy nale a³a co czwarta osoba (25,1%). Jednoczeœnie od 1998 r. notuje siê wzrost liczby ludnoœci w wieku poprodukcyjnym (13,7% ludnoœci w 1998 r. wobec 15,9% w 2006 r.). Odsetek ludnoœci w wieku produkcyjnym w latach , po wahaniach w pocz¹tkowym okresie, tak e wzrasta (tab. 8). Ludnoœæ wg wieku w latach w województwie opolskim Ludnoœæ w wieku (stan na koniec roku) Tabela 8 Lata przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym w osobach w % w osobach w % w osobach w % , , , , , ,1

9 Sytuacja demograficzna , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 2006* , , ,9 cd. tab. 8 * Dane wg stanu na 30 IX 2006 r. ród³o:ludnoœæ w województwie opolskim w latach , US, Opole 2000; Ludnoœæ, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim, za lata , US, Opole ; Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego 2006, IV kw. Wed³ug danych z 2006 r. wartoœæ wskaÿnika obci¹ enia demograficznego dla województwa opolskiego wynios³a 54,2 osoby (wobec 56,0 œrednio w kraju), co oznacza, e w Opolskiem na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadaj¹ 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Jednoczeœnie wartoœæ tego wskaÿnika systematycznie zmniejsza siê. Ma to zwi¹zek ze wzrostem ludnoœci w wieku produkcyjnym, ale i ze spadkiem ludnoœci poza wiekiem aktywnoœci zawodowej, g³ównie dzieci i m³odzie y. Obni anie siê wysokoœci wskaÿnika obci¹ enia demograficznego w regionie kszta³tuje siê podobnie jak w skali kraju (wykr. 5). 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 56,0 56,0 57,0 59,0 61,0 63,0 64,0 65,0 66,0 54,2 54,6 56,0 57,4 59,2 59,4 61,1 62,4, 63, * województwo opolskie Polska * Dane wg stanu na 30 IX 2006 r. Wykres 5. WskaŸnik obci¹ enia demograficznego w latach w województwie opolskim i w Polsce

10 28 Informacja o sytuacji spo³eczno-gospodarczej województwa opolskiego Prognozy demograficzne Prognoza demograficzna do 2030 r. przewiduje systematyczny spadek liczby urodzeñ przy jednoczesnym wzroœcie liczby zgonów. Prognozowany na 2030 r. przyrost naturalny przyjmie ujemne wartoœci i bêdzie siê kszta³towa³ na poziomie -5,8 tys. osób (wykr. 6i7) liczba urodzeñ liczba zgonów Wykres 6. Prognoza przyrostu naturalnego w województwie opolskim w latach (w tys. osób) Wykres 7. Prognoza liczby urodzeñ i zgonów w województwie opolskim w latach (w tys. osób) Prognozy migracyjne wskazuj¹, e w 2030 r. województwo opolskie bêdzie regionem o bardzo niskim, ale dodatnim saldzie migracji wewnêtrznych, ukszta³towanym na poziomie 0,6 tys. osób. Saldo migracji zagranicznych ukszta³tuje siê na poziomie -3,5 tys. osób. Prognozuje siê, i od 2010 r. ujemne saldo migracji zagranicznych bêdzie siê zmniejszaæ (wykr. 8) saldo migracji wewnêtrznych saldo migracji zagranicznych Wykres 8. Prognoza salda migracji wewnêtrznych i zagranicznych w województwie opolskim w latach (w tys. osób)

11 Sytuacja demograficzna 29 Do 2010 r. prognozy d³ugoterminowe przewiduj¹ systematyczny wzrost ujemnego salda migracji zagranicznych, tak dla województwa opolskiego, jak i dla Polski, natomiast od 2015 r. notowany bêdzie systematyczny spadek jego ujemnej wartoœci (tab. 9). Tabela 9 Saldo migracji zagranicznych w latach w województwie opolskim i Polsce (w tys. osób) Lata 2002* Województwo opolskie -3,9-4,2-5,0-4,5-4,1-3,8-3,5 Polska -17,9-20,2-24,1-22,0-19,9-17,8-16,1 * Dane rzeczywiste. ród³o:prognoza demograficzna na lata , GUS, Warszawa Prognozy d³ugoterminowe przewiduj¹, e w roku 2030 opolskie bêdzie zamieszkiwa³o 866,5 tys. osób. W porównaniu do wartoœci z wrzeœnia 2006 r. prognozuje siê 17% spadek liczby ludnoœci (wykr. 9) ,0 1013,5 980,1 945,5 907,9 866, * * Dla 2006 r. podano wartoœæ rzeczywist¹ wg stanu na 31 IX 2006 r. Wykres 9. Prognoza liczby ludnoœci w województwie opolskim w latach (w tys. osób) Tabela 10 Prognoza podstawowych wskaÿników demograficznych w województwie opolskim w latach (w tys. osób) Lata Liczba urodzeñ Liczba zgonów Przyrost naturalny Saldo migracji wewnêtrznych Saldo migracji zagranicznych Liczba ludnoœci * 8,5 9,3-0,8-0,7-3, ,0

12 30 Informacja o sytuacji spo³eczno-gospodarczej województwa opolskiego ,0 9,3-1,3-0,3-4, , ,6 9,5-1,9-0,1-5, , ,8 10,0-2,2 0,0-4,5 980, ,1 10,4-3,3 0,3-4,1 945, ,9 10,4-4,5 0,4-3,8 907, ,0 10,7-5,8 0,6-3,5 866,5 * Dane rzeczywiste. ród³o:jakwtab. 9. cd. tab. 10 Z danych prognozy wynika, e w województwie opolskim spadaæ bêdzie liczba ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, wzrastaæ zaœ bêdzie, podobnie jak w ca³ym kraju i Unii Europejskiej, w wieku poprodukcyjnym. W roku 2030 liczba ludnoœci w wieku produkcyjnym bêdzie ni sza ni w 2002 r. o prawie 25%, zaœ ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym o 29% do 2010 r. oraz o 49% do 2030 r. WskaŸnik obci¹ enia demograficznego w 2025 r. w stosunku do okresu bazowego prognozy wzroœnie o 10 pp i wyniesie 69% Podsumowanie Zjawiska charakterystyczne dla sytuacji demograficznej województwa opolskiego w 2006 r. na tle lat zawarto w poni szym zestawieniu. Pozytywne aspekty spadek wskaÿnika obci¹ enia demograficznego; korzystne prognozy do 2030 r. dotycz¹ce bardzo niskiego, ale dodatniego salda migracji wewnêtrznych; wyd³u anie siê œredniej d³ugoœci ycia; dodatni przyrost naturalny, zanotowany w III kwartale 2006 r. Negatywne aspekty spadek liczby ludnoœci w województwie opolskim, przy takiej samej ogólnopolskiej tendencji; ujemny przyrost naturalny i wysoka migracja zagraniczna na pobyt sta³y; niekorzystne prognozy do 2030 r. dotycz¹ce ujemnego przyrostu naturalnego i wysokiego ujemnego salda migracji zagranicznych oraz spadku liczby ludnoœci; spadek gêstoœci zaludnienia wynikaj¹cy ze zmniejszaj¹cego siê z roku na rok potencja³u demograficznego regionu; starzenie siê spo³ecznoœci województwa, przy analogicznych tendencjach krajowych i europejskich.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W 2006 ROKU NA TLE LAT

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W 2006 ROKU NA TLE LAT Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych ISBN 978-83-60455-02-9 978-83-7511-058-6 978-83-7511-058-6 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU

SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU Czêœæ II SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU ukasz Ostrowski Wprowadzenie Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

3. Sytuacja w gospodarce w latach

3. Sytuacja w gospodarce w latach 3. Sytuacja w gospodarce w latach 1998 2006 3.1. Produkt krajowy brutto w Polsce Tempo wzrostu gospodarczego w 2006 r. by³o znacznie wiêksze ni w roku poprzednim i najwy sze od 9 lat (tab. 11). W roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 1998 2005 i I PÓ ROCZU 2006 ROKU. Potencja³ spo³eczno-gospodarczy w ujêciu graficznym

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 1998 2005 i I PÓ ROCZU 2006 ROKU. Potencja³ spo³eczno-gospodarczy w ujêciu graficznym WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 1998 2005 i I PÓ ROCZU 2006 ROKU Potencja³ spo³eczno-gospodarczy w ujêciu graficznym URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województw 2002 r.

Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województw 2002 r. CZÊŒÆ III Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województw 2002 r. Czêœæ III opracowania, traktuj¹ca o sytuacji spo³eczno-gospodarczej województw jest elementem uzupe³niaj¹cym materia³. Zosta³a ona po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD

4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD 4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD 4.1. Przemys³ 4.1.1. Podmioty gospodarcze w przemyœle Wed³ug stanu na koniec 26 r. w opolskim przemyœle funkcjonowa³y 8683 podmioty gospodarcze

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU DO UE NA TLE POZOSTA YCH KRAJÓW CZ ONKOWSKICH

PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU DO UE NA TLE POZOSTA YCH KRAJÓW CZ ONKOWSKICH STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom XII l zeszyt 4 9 Arkadiusz Artyszak Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA W dniu 11 lipca 2011 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozę demograficzną na lata 2011-2035, obejmującą powiaty i miasta na prawach

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE CZ OWIEK I SPO ECZE STWO T. XXXII 2011 PIOTR LANDSBERG FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE W skali Polski w roku 2008 udzia wydatków z bud etów samorz dów terytorialnych na kultur i ochron dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie 1 W 2009 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego zamieszkiwało 7,0 mln osób. W ciągu niemal dekady liczba ludności w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 Perspektyw rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 2009 dr Andrzej Jagusiewicz dr Krzysztof opaci ski

Bardziej szczegółowo

Notatka dla nauczyciela: Ludność Polski w perspektywie roku 2035

Notatka dla nauczyciela: Ludność Polski w perspektywie roku 2035 Notatka dla nauczyciela: Ludność Polski w perspektywie roku 2035 Wprowadzenie Problematyka rozwoju demograficznego Polski naleŝy do tych tematów w nauczaniu geografii, które budzą duŝe zaciekawienie ze

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030

PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030 PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030 9 Prognoza ludności na lata 2003-2030 I. WSTĘP Założenia prognozy ludności są wynikiem ustaleń ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego, Rządowej Rady Ludnościowej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Prognozy demograficzne Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Jaworzno

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Jaworzno R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Jaworzno Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE NA WSI W LATACH

PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE NA WSI W LATACH WiR 1-2011.qxd 4/4/11 2:45 PM Page 55 WIEŒ I ROLNICTWO, NR 1 (150) 2011 IZAS AW FRENKEL 1 PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE NA WSI W LATACH 2006 2009 Abstrakt. Artyku³ zawiera analizê podstawowych tendencji i czynników

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Depopulacja województwa śląskiego

Depopulacja województwa śląskiego Prof. dr hab. Jerzy Runge, dr Robert Krzysztofik, dr Anna Runge, dr Sławomir Sitek Katedra Geografii Ekonomicznej Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski Sosnowiec Depopulacja województwa śląskiego uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu przedszkolnym i wczesnoszkolnym Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 2050 Magdalena Skalik Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Opole, 29.01.2016 r. LUDNOŚĆ DEFINICJE Dane o liczbie ludności są opracowywane w dwóch ujęciach:

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

opracowanie merytoryczne: Zuzanna Sikora opracowanie graficzne: Ma³gorzata Rozbicka

opracowanie merytoryczne: Zuzanna Sikora opracowanie graficzne: Ma³gorzata Rozbicka Urz¹d Statystyczny w Zielonej Górze 65-954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg tel. 68 32 23 112, fax 68 32 536 79 Lubuski Oœrodek Badañ Regionalnych Kierownik - tel. 68 3223 192, Informatorium

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

ZRÓ NICOWANIE REGIONALNE KOSZTÓW ZAKUPU MIÊSA WO OWEGO W POLSCE W LATACH

ZRÓ NICOWANIE REGIONALNE KOSZTÓW ZAKUPU MIÊSA WO OWEGO W POLSCE W LATACH 146 B. Pepliñski STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom IX l zeszyt 3 Benedykt Pepliñski Akademia Rolnicza w Poznaniu ZRÓ NICOWANIE REGIONALNE KOSZTÓW ZAKUPU MIÊSA WO

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Prognozy demograficzne

Prognozy demograficzne Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Prognozy demograficzne Demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Urząd Statystyczny w Lublinie

Bardziej szczegółowo

2. Na podstawie piramidy płci i wieku ludności Polski w 2015 roku wykonaj polecenia.

2. Na podstawie piramidy płci i wieku ludności Polski w 2015 roku wykonaj polecenia. Lekcja Temat: Lekcja powtórzeniowa. 1. Zapisz nazwy województw i ich stolic. 1 2 3 5 4 6 1 województwo kujawsko pomorskie Toruń; 2 województwo podlaskie - Białystok; 3 województwo mazowieckie Warszawa;

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 5 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI 50+ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH

BEZROBOTNI 50+ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH BEZROBOTNI 50+ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2005-2010 KIELCE, listopad 2011 Wydawca: Wojewódzki Urz d Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41 36 41 600, fax 41 36 41 666 strona

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 1. Tabela przedstawia strukturę ludności Polski według wieku w 1998 roku (w odsetkach) Ludność w Odsetek ludności według Odsetek ludności według wieku wieku wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 78 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1810 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto RUDA ŚLĄSKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU

Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU PRZEGL EPIDEMIOL 2003;57:27-32 Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU Słowa kluczowe: krztusiec, epidemiologia, Polska, rok 2001 Key words: pertussis, epidemiolog, Poland,

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Jadwiga Zarębska 1) Warszawa Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Ö Powszechność nauczania języków obcych według typów szkół Dane przedstawione w tym opracowaniu dotycz¹ uczniów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY MIESZKANIOWE LUDNOŚCI POLSKI NA TLE WOJEWÓDZKICH RYNKÓW MIESZKANIOWYCH

POTRZEBY MIESZKANIOWE LUDNOŚCI POLSKI NA TLE WOJEWÓDZKICH RYNKÓW MIESZKANIOWYCH Władysław Rydzik POTRZEBY MIESZKANIOWE LUDNOŚCI POLSKI NA TLE WOJEWÓDZKICH RYNKÓW MIESZKANIOWYCH Abstrakt. Artykuł przedstawia potrzeby mieszkaniowe ludności ujawnione w kolejnych NSP z lat 1988 i 2002.

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Szymon Komusiński. ski. transportu kolejowego w 2008

Szymon Komusiński. ski. transportu kolejowego w 2008 Szymon Komusiński ski Przekształcenia przestrzenne sieci pasaŝerskiego transportu kolejowego w Polsce w latach 1988-200 2008 Pytania badawcze: 1. Jaka była a skala regresu sieci pasaŝerskiego transportu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

PROCESY URBANIZACYJNE W WOJEWÓDZTWACH LUBELSKIM I PODKARPACKIM

PROCESY URBANIZACYJNE W WOJEWÓDZTWACH LUBELSKIM I PODKARPACKIM BAROMETR REGIONALNY 3 PROCESY URBANIZACYJNE W WOJEWÓDZTWACH LUBELSKIM I PODKARPACKIM Kazimierz Tucki Urząd Statystyczny w Lublinie, Jan Węgrzyn Urząd Statystyczny w Rzeszowie Województwa lubelskie i podkarpackie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych - - - - - - - - ----------------------------------------------------- Komunikat o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Warszawa, listopad 2011 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport,

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski to prowadzony przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki wieloletni

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Maj 2015 r. STAN I

Bardziej szczegółowo

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU.

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl STAN, RUCH NATURALNY

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZACHOWAÑ MATRYMONIALNYCH NA OBSZARACH MIEJSKICH I WIEJSKICH W POLSCE W LATACH

ZMIANY ZACHOWAÑ MATRYMONIALNYCH NA OBSZARACH MIEJSKICH I WIEJSKICH W POLSCE W LATACH WIEŒ I ROLNICTWO, NR 3 (156) 2012 MA GORZATA PODOGRODZKA 1 ZMIANY ZACHOWAÑ MATRYMONIALNYCH NA OBSZARACH MIEJSKICH I WIEJSKICH W POLSCE W LATACH 1990 2009 Abstrakt. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2011 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Ogólne

Bardziej szczegółowo

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku dr Stanisława Górecka dr Robert Szmytkie Uniwersytet Wrocławski Prognoza demograficzna to przewidywanie przyszłej liczby i struktury

Bardziej szczegółowo