ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

2 DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0 tys. osób; w miastach mieszkało 1250,5 tys. osób (59,8% populacji), na wsi 839,5 tys. W ogólnej liczbie ludności kobiety (1077,1 tys.) stanowiły 51,5%, a współczynnik feminizacji wyniósł w Kujawsko-Pomorskim 106 (w miastach 111, a na wsi 99). Ludność według powiatów w 2014 r. (stan w dniu 31 XII)

3 DEMOGRAFIA W 2014 r. ruch naturalny ludności przedstawiał się następująco: zarejestrowano ponad 20,0 tys. urodzeń żywych. W stosunku do analogicznego okresu 2013 r. liczba urodzeń wzrosła o 178, zmarło ponad 20,0 tys. osób., tj. o 457 mniej w stosunku do analogicznego okresu 2013 r., przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) był dodatni i wyniósł plus 3 (w miastach minus 1497, na wsi plus 1500); w analogicznym okresie 2013 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł 632 (w miastach minus 1690, na wsi plus 1058). Ruch naturalny ludności w latach

4 DEMOGRAFIA Według prognozy demograficznej liczba ludności województwa w 2050 r. wyniesie 1799 tys. oznacza to spadek o 13,9% w porównaniu z 2014 r. (w kraju spadek o 11,8%). Według prognoz w 2050 r. w porównaniu z 2014 r. mieszkańców miast będzie mniej o 24,1%, a liczba mieszkańców wsi wzrośnie w tym okresie o 1,2%. Prognoza ludności województwa kujawsko-pomorskiego na lata Wyszczególnienie Ludność ogółem w tys.(31 XII) 2065,4 2039,0 2003,9 1959,7 1908,8 1854,5 1799,0 Rok 2014 = ,8 97,6 95,9 93,8 91,3 88,7 86,1 Ogółem Struktura ludności według miejsca zamieszkania 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Miasto 58,7 57,7 56,7 55,7 54,7 53,7 52,8 Wieś 41,3 42,3 43,3 44,3 45,3 46,3 47,2 Ogółem Struktura ludności według wieku 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, lat 14,8 13,7 13,0 12,5 12,1 12,0 12, ,7 64,7 63,7 63,0 61,4 58,6 55,3 65 lat i więcej 18,5 21,6 23,2 24,5 26,6 29,4 32,8

5 DEMOGRAFIA Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2014 r. wyniósł 0,0, a według prognozy na 2050 r. będzie wynosił minus 5,5. liczba urodzeń zmniejszy się o przeszło 33% niż w wyjściowym roku prognozy, zgonów będzie więcej niż w 2014 r. o 15,9%. Przyrost naturalny ludności według województw w 2014 r. oraz prognoza na 2050 r.

6 DEMOGRAFIA Zmiany w strukturze ludności - prognozuje się, że w regionie w 2050 r.: prawie 1/3 populacji będą stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej, a ich liczba wzrośnie w porównaniu z 2014 r. o 91,9%, współczynnik młodości demograficznej osiągnie poziom 2,7 ( w 2014 r. wyniósł 1,0). Ludność według ekonomicznych grup wieku i miejsca zamieszkania

7 RYNEK PRACY Wybrane tendencje na rynku pracy w województwie w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało sie na poziomie 239,3 tys. osób i było niższe o 0,7% w stosunku do 2013 r. Województwo kujawsko-pomorskie pod względem wielkości przeciętnego miesięcznego zatrudnienia zajęło 8 lokatę w rankingu województw. Największą liczbę zatrudnionych odnotowano w województwach: mazowieckim (1335,0 tys.) i śląskim (726,1 tys.), a najmniejszą w: opolskim (91,6 tys.) i podlaskim (97,9 tys.). W końcu grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 127 tys. osób, i było mniej o 15,3% niż w grudniu 2013 r. (poprzednio wzrost o 0,8%). Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2014 r. ukształtowała się na poziomie 15,7% (w 2013 r. było to 18,2%). Kujawsko-Pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim (18,9%). Zbliżony poziom stopy bezrobocia odnotowano w województwie zachodnio-pomorskim 15,6 %. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (7,8%).

8 RYNEK PRACY Wybrane tendencje na rynku pracy w województwie w 2014 r. Analizując dynamikę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w skali roku w latach , najwyższe tempo wzrostu zanotowano w 2011 r. (wzrost o 5,1%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3336,60 zł, co oznacza wzrost o 3,8% w stosunku do 2013 r. (poprzednio wzrost na tym samym poziomie). W porównaniu z 2013 r. najwyższy wzrost wynagrodzeń odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 7,5%), zakwaterowanie i gastronomia oraz handel, naprawa pojazdów samochodowych (po 6,1%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie było niższe od średniego w kraju o 643,64 zł (o 16,2% mniej). Pod względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Kujawsko-Pomorskie zajęło w 2014 r. 12 lokatę w rankingu województw. Również w województwach, gdzie był najwyższy poziom zatrudnienia pracownicy byli najlepiej wynagradzani, tj. w mazowieckim (4845,32 zł) i śląskim (4236,00 zł).

9 RYNEK PRACY Na 18 miast wojewódzkich w Polsce, Bydgoszcz zajęła 14 lokatę względem poziomu przeciętnego wynagrodzenia, przy wzroście wynagrodzenia na poziomie 3,7 % w skali roku (11 lokata), a Toruń 10 lokatę, przy wzroście o 4,4 % (5 lokata). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w miastach wojewódzkich

10 ZATRUDNIENIE W marcu br., w województwie kujawsko-pomorskim po trzech latach spadku przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku, zaobserwowano niewielki wzrost. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r. ukształtowało się na poziomie 241,1 tys. osób, i było wyższe o 0,6% w stosunku do marca 2014 r. (poprzednio niższe o 1,3%). Przeciętne zatrudnienie (analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100)

11 ZATRUDNIENIE W marcu 2015 r. największy wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku odnotowano w informacji i komunikacji (o 11,5%). Ponadto, wzrosło zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,9%), w przetwórstwie przemysłowym (o 3,0%) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 2,3%). Przeciętne zatrudnienie najbardziej zmalało w sekcjach: budownictwo (o 11,9%), administrowanie i działalność wpierająca (o 2,9%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 1,3%). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw według sekcji PKD

12 ZATRUDNIENIE Pod względem poziomu przeciętnego zatrudnienia w marcu 2015 r. Kujawsko-Pomorskie zajęło 8 lokatę w rankingu województw. Największą liczbę zatrudnionych odnotowano w województwach mazowieckim (1341,2 tys.) i śląskim (720,7 tys.), a najmniejszą w opolskim (93,2 tys.) i podlaskim (98,0 tys.). Przeciętne zatrudnienie według województw

13 WYNAGRODZENIE W marcu 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3545,70 zł. Analizując dynamikę wzrostu w ujęciu rocznym przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw rosło szybciej (wzrost o 7,0%) niż przed rokiem (wzrost o 4,3%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100)

14 WYNAGRODZENIE

15 WYNAGRODZENIE W marcu br. przeciętne wynagrodzenie brutto było niższe od średniego w kraju o 668,44 zł (o 15,9% niższe). Pod względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Kujawsko-Pomorskie zajęło w marcu 2015 r. 10 lokatę w rankingu województw. Również w województwach, gdzie był najwyższy poziom zatrudnienia pracownicy byli najlepiej wynagradzani, tj. w mazowieckim (5202,65 zł) i śląskim (4387,84 zł), a najgorzej w warmińsko-mazurskim (3337,83 zł) i lubuskim (3437,37 zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie według województw

16 BEZROBOCIE W marcu 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 127,9 tys. osób, i była mniejsza o 23,8 tys. osób niż w marcu 2014 r. (o 15,7%). Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w końcu marca 2015 r. ukształtowała się na poziomie 15,8% (w marcu 2014 r. było to 18,3%). Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca)

17 BEZROBOCIE W marcu br. Kujawsko-Pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim (18,8%). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (8,0%). W województwie kujawsko-pomorskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w marcu br. nadal należały powiaty: lipnowski (26,1%), włocławski (25,4%) oraz radziejowski (23,2%), a o najniższej Bydgoszcz (7,3%) oraz Toruń (8,3%). Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów (stan w końcu miesiąca)

18 BEZROBOCIE W marcu 2015 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 13,2 tys. osób bezrobotnych, tj.: o 3,8% więcej niż przed rokiem. W tym samym czasie z ewidencji wyrejestrowano 18,2 tys. osób bezrobotnych, tj. więcej o 1,1% niż w marcu 2014 r. W marcu 2015 r. do urzędów pracy zgłoszono 8,9 tys. ofert pracy, tzn. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było to więcej o 0,4 tys. w porównaniu z marcem 2014 r. W końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało 27 bezrobotnych (przed rokiem 35). Bezrobotni na 1 ofertę pracy (stan w końcu miesiąca)

19 GOSPODARKA Wybrane tendencje nt. sytuacji mieszkaniowej województwa w 2014 r. Od 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim notuje się w miarę stabilną sytuację w budownictwie mieszkaniowym. Mimo corocznych wahań, liczba mieszkań przekazanych utrzymuje się w granicy 6-7 tys. W 2014 r. według wstępnych danych oddano do użytkowania 6,3 tys. mieszkań, co oznacza to spadek o 6,4% w stosunku do 2013 r. (w Polsce spadek o 1,4%). Rok wcześniej notowano wzrost o 4,9% (w kraju spadek o 5,1%). W budownictwie indywidualnym oddano do użytkowania 60,8% wszystkich mieszkań. Zaznacza się znaczny spadek udziału mieszkań spółdzielczych (w 2005 r. 13,7% udziału, w 2010 r. 4,4%, w 2014 r. 2 mieszkania). Natomiast odnotowuje się wzrost udziału lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (w 2005r. 14,8% udziału, w 2010 r. 29,4%, w 2014 r. 34,0%). Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła 100 m 2. Wydano pozwolenia na budowę 7,8 tys. mieszkań, tj. o 25,2% więcej niż w ub. roku (w 2013 r. spadek o 15,5%). Rozpoczęto budowę 6,4 tys. mieszkań (wzrost o 8,5%, wobec spadku o 2,9%).

20 GOSPODARKA Wybrane tendencje nt. sytuacji gospodarczej województwa w 2014 r. W naszym województwie odnotowano spadek w branży budowlanej. Rok 2014 okazał się pierwszym okresem, w którym odnotowano spadek po kilku latach stałego wzrostu dynamiki w skali roku. Województwo kujawsko-pomorskie pod względem rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej (w bieżących cenach realizacji) zajęło 13 lokatę w rankingu województw. Kujawsko-Pomorskie było jednym z czterech województw, w którym zanotowano spadek dynamiki. Największą dynamikę odnotowano w województwach opolskim i zachodniopomorskim (odpowiednio o wzrost o 21,7% i o 15,0%) Poprawiła się sytuacja w przemyśle i był to kolejny, i największy roczny wzrost w ostatnich latach. Województwo kujawsko-pomorskie pod względem dynamiki (w cenach stałych) w porównaniu do grudnia poprzedniego roku zajęło 7 lokatę w rankingu województw. Największą dynamikę odnotowano w województwach: lubuskim (120,4) i pomorskim (119,0).

21 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W marcu 2015 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim zwiększyła się liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na budowę których wydano pozwolenia; zmniejszyła się natomiast liczba mieszkań mieszkań oddanych do użytkowania. W marcu 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim według wstępnych danych oddano do użytkowania 556 mieszkań, co oznacza to spadek o 4,5% w stosunku do marca 2014 r. Mieszkania oddane do użytkowania (analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100)

22 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W budownictwie indywidualnym oddano do użytkowania 64,2% wszystkich mieszkań (357). Ponadto oddano do użytkowania: 164 mieszkań w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (29,5%) i 35 mieszkań komunalnych (6,3%). W analizowanym miesiącu nie oddano do użytkowania mieszkań spółdzielczych, społecznych czynszowych i zakładowych. a kraj Mieszkania oddane do użytkowania według form własności WYSZCZEGÓLNIENIE b województwo Ogółem... Mieszkania oddane do użytkowania ) l-xii III liczba mieszkań I-XII 2013=100 liczba mieszkań III 2014=100 II 2015=100 a , ,3 115,9 b , ,5 187,2 budownictwo: Indywidualne... a , ,9 108,8 b , ,4 125,3 Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. a , ,3 131,0 b , ,2 14 razy Spółdzielcze... a , ,9 459,3 b 2 x x x Pozostałe 2/... a , ,8 79,2 b , razy x 1/ Dane meldunkowe mogąulec zmianie po opracowaniu sprawozdańkwartalnych. 2/ Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe.

23 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W marcu 2015 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła 102,8 m 2, tj. o 5,6 m² więcej niż w marcu Wydano pozwolenia na budowę 922 mieszkań, tj. o 62,6% więcej niż w ub. roku. Najwięcej pozwoleń (61,0% ogólnej liczby) dotyczyło mieszkań w budownictwie na sprzedaż lub wynajem. Rozpoczęto budowę 816 mieszkań (wzrost o 69,3%). Większość mieszkań, bo 50,2%, budowanych było przez inwestorów z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem.

24 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Efekty budownictwa mieszkaniowego uzyskane w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2015 r. stanowiły 5,0% efektów krajowych. Pod względem liczby oddanych lokali Kujawsko-Pomorskie zajęło 9 pozycję wśród wszystkich województw. Mieszkania oddane do użytkowania według województw

25 BUDOWNICTWO W marcu 2015 r. produkcja budowlano-montażowa wyniosła (w cenach bieżących) 194,4 mln zł i była niższa o 19,8% w stosunku do marca 2014 r. Na spadek produkcji budowlano-montażowej wpłynął jeden z działów budownictwa, do którego należą podmioty specjalizujące się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (spadek o 65,0%). Produkcja budowlano-montażowa (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) PL podano w cenach stałych, K-P w cenach bieżących

26 BUDOWNICTWO Udział produkcji budowlano-montażowej w marcu 2015 r. na tle kraju wyniósł 3,6%, co plasuje województwo na 10 miejscu w kraju. Udział produkcji budowlano-montażowej według województw

27 PRZEMYSŁ W marcu 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła (w cenach bieżących) 4428,2 mln zł, w cenach stałych była wyższa o 6,8% niż rok wcześniej. Na wzrost produkcji sprzedanej przemysłu miała wpływ największa, stanowiąca 95,5% udziału sekcja, tj. przetwórstwo przemysłowe, w której odnotowano wzrost w porównaniu ze marcem ub. roku o 7,0%. Wzrost odnotowano również w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 8,9%, przy 2,3% udziale w produkcji przemysłowej). Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100)

28 PRZEMYSŁ Na tle pozostałych województw, Kujawsko-Pomorskie zajęło w marcu 2015 r. 8 pozycję pod względem udziału w przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłowej w kraju. Udział produkcji sprzedanej przemysłu według województw

29 CENY W IV kw r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w skali roku o 1,0% (w kraju spadek o 0,7%). W marcu 2015 r. w porównaniu z poprzednim rokiem spadły ceny większości wybranych, badanych artykułów żywnościowych.

30 CENY W marcu 2015 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyły się natomiast koszty użytkowania mieszkania. Wzrost cen: opłat za zaopatrzenie w ciepłą wodę z sieci wodociągowej za 1 m 3 (o 2,0%) oraz w zimną wodę za 1 m 3 (o 1,5%), opłata od osoby za wywóz śmieci niesegregowanych (o 4,3%) i śmieci segregowanych w budynkach wielorodzinnych (o 1,7%) Odnotowano spadek ceny węgla kamiennego (o 2,9%) w skali roku, a także za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych za 1 m 2 powierzchni użytkowej (o 1,1%).

31 ROLNICTWO W czerwcu 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim działalność prowadziło 67,2 tys. gospodarstw rolnych, w tym 66,9 tys. gospodarstw indywidualnych. Spośród wszystkich gospodarstw uprawą ziemiopłodów rolnych zajmowało się 62,5 tys. jednostek; w gospodarstwach indywidualnych było ich 62,2 tys. Średnia powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2014 r. wynosiła 17,11 ha. Użytki rolne w gospodarstwach rolnych zajmowały areał 1066,6 tys. ha, w tym 99,5% stanowiły użytki rolne w dobrej kulturze. W porównaniu z 2013 r. powierzchnia ta zwiększyła się o 14,3 tys. ha (o 1,4%). Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych w 2014 r. (stan w czerwcu)

32 ROLNICTWO Największą grupę upraw w zasiewach stanowiły zboża, zajmując 66,5% ogólnej powierzchni zasiewów. Pod zasiewy zbóż przeznaczono 615,5 tys. ha, tj. o 1,5 tys. ha (o 0,2%) więcej niż w 2013 r. W rankingu województw Kujawsko-Pomorskie znalazło się na 4 miejscu w kraju pod względem powierzchni zasiewów zbóż. Udział powierzchni zasiewów w powierzchni użytków rolnych w 2014 r. (stan w czerwcu)

33 ROLNICTWO Powierzchnia uprawy ziemniaków (10 lokata w kraju) wyniosła 13,4 tys. ha i zmniejszyła się w stosunku do 2013 r. o 26,2%, stanowiąc 1,4% ogólnej powierzchni zasiewów. Areał uprawy buraków cukrowych zwiększył się w ciągu roku o 0,8% i wyniósł 37,4 tys. ha, co stanowiło 4,0% powierzchni zasiewów. Pod względem wielkości powierzchni uprawy nasze województwo zajęło 2 miejsce w kraju. Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku zwiększyła się o 9,6% i wyniosła 115,6 tys. ha, stanowiąc 12,5% powierzchni zasiewów. Pod względem wielkości areału uprawy rzepaku i rzepiku Kujawsko-Pomorskie znalazło się na 3 miejscu w kraju. Udział poszczególnych grup upraw w ogólnej powierzchni zasiewów w 2014 r. (stan w czerwcu)

34 ROLNICTWO W grudniu 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wzrosło pogłowie bydła, trzody chlewnej i drobiu, a zmniejszyło się stado owiec. W grudniu 2014 r. pogłowie bydła wynosiło 476,0 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem z grudnia 2013 r. odnotowano wzrost pogłowia o 15,6 tys. sztuk, czyli o 3,4%. W gospodarstwach naszego województwa utrzymywano 8,4% krajowego pogłowia bydła, co stawia nasze województwo na 4 miejscu w Polsce po Mazowieckim, Podlaskim i Wielkopolskim. Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych według województw w 2014 r. (stan w czerwcu)

35 ROLNICTWO W grudniu 2014 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 1288,3 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem z grudnia 2013 r. pogłowie świń wzrosło o 7,2%. W województwie kujawsko-pomorskim utrzymywano 11,4% krajowego pogłowia trzody chlewnej, co daje nam 2 miejsce (po województwie wielkopolskim - 35,5%). W grudniu 2014 r. pogłowie drobiu kurzego liczyło 7,3 mln sztuk i w stosunku do 2013 r. wzrosło o 32,7%. W województwie kujawsko-pomorskim znajdowało się 6,1% stada drobiu kurzego w Polsce. Stawia to nasze województwo na 5 miejscu w Polsce. Stan pogłowia owiec w grudniu 2014 r. zmniejszył się w ciągu roku o 26,7% do poziomu 9,0 tys. sztuk. W gospodarstwach z województwa utrzymywano 4,5% krajowego pogłowia owiec. Obsada trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych w 2014 r. (stan w czerwcu)

36 PODMIOTY GOSPODARCZE W województwie kujawsko pomorskim w końcu marca 2015 r. w rejestrze REGON było 191,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Była to podobna wartość jak przed rokiem (poprzednio wzrost o 1,9%). Jednostki z terenu województwa stanowiły 4,6% podmiotów zarejestrowanych w kraju.

37 PODMIOTY GOSPODARCZE W województwie kujawsko-pomorskim w całym 2014 r. utworzono 17,2 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Z kolei w tym samym czasie zlikwidowano 16,2 tys. podmiotów; 11,4 tys. podmiotów zawiesiło działalność. Ruch podmiotów gospodarki narodowej oraz jego struktura według sekcji PKD w 2014 r. Nowo powstałe Zlikwidowane Z zawieszoną działalnością 8,8% 23,6% 7,1% ,8% 7,7% 6,7% 15,9% 24,4% 4,8% 3,5% 6,1% 21,0% 7,7% 8,0% ,1% 17,8% 3,5% 4,8% 23,7% 7,2% 7,5% 8,9% ,1% 20,3% Sekcje PKD: przetwórstwo przemysłowe handel; naprawa pojazdów samochodowych działalność profesjonalna, naukowa i techniczna budownictwo transport i gospodarka magazynowa opieka zdrowotna i pomoc społeczna pozostała działalność usługowa pozostała

38 DOJAZDY DO PRACY Saldo przepływ ywów w międzywojew dzywojewódzkich dzkich w 2011 r.

39 Wyjeżdżaj DOJAZDY DO PRACY ający do pracy z woj. kujawsko-pomorskiego w 2011 r. Udział wyjeżdżających do pracy z woj. kujawskopomorskiego w ogólnej liczbie wyjeżdżających do pracy poza województwo

40 DOJAZDY DO PRACY Przyjeżdżaj ający do pracy do woj. kujawsko-pomorskiego w 2011 r. Udział przyjeżdżających do pracy do woj. kujawskopomorskiego w ogólnej liczbie przyjeżdżających do pracy poza województwa

41 DOJAZDY DO PRACY Wyjeżdżający do pracy wewnątrz woj. kujawsko-pomorskiego w 2011 r. Udział wyjeżdżających do pracy z jednostek administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego w ogólnej liczbie wyjeżdżających do pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r. Bydgoszcz Toruń % powyżej 5,0 % (3,0-5,0> powyżej 4,5 (1,0-3,0> (0,0-1,0> (3,0-4,5> brak wyjeżdżających (1,5-3,0> (0,5-1,5> 0,5 i mniej

42 DOJAZDY DO PRACY Wyjeżdżający do pracy wewnątrz woj. kujawsko-pomorskiego w 2011 r. Udział przyjeżdżających do pracy do jednostek administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego w ogólnej liczbie przyjeżdżających do pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r. Bydgoszcz Toruń % (4,0-7,0> % (1,0-4,0> powyżej 4,5 1,0 i mniej (3,0-4,5> (1,5-3,0> (0,5-1,5> 0,5 i mniej

43 DOJAZDY DO PRACY Iloraz przepływów wewnątrzwojewódzkich w 2011 r. Iloraz przepływów w województwie kujawsko-pomorskim Iloraz przepływów: (4,00-5,50> (2,50-4,00> (1,00-2,50> (0,50-1,00> <0,00-0,50>

44 PKB Według wstępnych danych produkt krajowy brutto (w cenach bieżących) w województwie kujawsko pomorskim w 2013 r. wyniósł 74,5 mln zł, co oznacza wzrost o 4,2% w stosunku do 2012 r. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według województw w 2013 r.

45 PKB Pod względem dynamiki Kujawsko-Pomorskie zajęło 4 lokatę wśród województw zaraz po wielkopolskim (4,8%) podkarpackim (4,7%) i podlaskim (4,3%). Udział województwa w tworzeniu PKB wyniósł 4,5% (8 pozycja w rankingu województw). Produkt krajowy brutto według województw w 2013 r. (ceny bieżące) Warmińsko-Mazurskie, 2,7 Świętokrzyskie, 2,4 Zachodniopomorskie, 3,8 Wielkopolskie, 9,7 Dolnośląskie, 8,5 Kujawsko-Pomorskie, 4,5 Lubelskie, 4,0 Lubuskie, 2,2 Łódzkie, 6,1 Śląskie, 12,5 Małopolskie, 7,7 Pomorskie, 5,8 Podlaskie, 2,3 Podkarpackie, 3,9 Opolskie, 2,1 Mazowieckie, 21,9

46 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Barbara Ptaszyńska Zastępca Dyrektora Urząd Statystyczny w Bydgoszczy tel

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, 18 września 2017 roku 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Warszawa, 19.08.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-lipiec 2014 r. oddano do użytkowania 78769 mieszkań, tj. o 2,7% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SPIS TREŚCI 1.LUDNOŚĆ 2. WYNAGRODZENIA 3. RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE 4. RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 5. PRZEMYSŁ 6. BUDOWNICTWO 7. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 8.

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl PERSPEKTYWY DLA BUDOWNICTWA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W ŚWIETLE WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2006-2015 Wojciech Wiśniewski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna

Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna Urząd Statystyczny w Rzeszowie Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna dr Marek Cierpiał-Wolan Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 112 zachodniopomorskie 131 lubuskie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r. Warszawa, 17.09.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2014 r. oddano do użytkowania 88699 mieszkań, tj. o 2,9% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Warszawa, 17.12.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-listopad 2014 r. oddano do użytkowania 127595 mieszkań, tj. o 1,2% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego dr Wiesława Gierańczyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Potencjał

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: marzec 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo na terenie województwa zachodniopomorskiego

Rolnictwo na terenie województwa zachodniopomorskiego Rolnictwo na terenie województwa zachodniopomorskiego Marek Kalkowski 21.2.213 VI Polsko Niemiecki Dzień Rolnika Konferencja: Wymiana doświadczeń na temat zintegrowanej uprawy roślin Pasewalk, 21 luty

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r. 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2015 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny

Bardziej szczegółowo

MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2007

MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2007 MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2007 Analiza i ocena bieŝą Ŝącej sytuacji w budownictwie w aspekcie 3-letniego 3 członkowstwa Polski w Unii Europejskiej Osoby prowadzące: Małgorzata Walczak, Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2 Warszawa, 2012.08.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r. 2011 2012 I-VI -XII VI w złotych CENY SKUPU 2011 = 100 VI 2012= 100 Pszenica... 93,17 76,10 90,69

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r.

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r. Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 219 r. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba osób aktywnych na rynku pracy, spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo