Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r."

Transkrypt

1 UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa indywidualnego, w tym z u ytkownikiem gospodarstwa o powierzchni powy ej 1 ha u ytków rolnych 53,6 tys. Ze zbioru gospodarstw powy ej 1 ha u ytków rolnych wyodr bniono wed ug g ównego ród a utrzymania (stanowi cego 50% dochodów ogó em) nast puj ce grupy: - 19,6 tys. gospodarstw, dla których g ównym ród em by a dzia alno rolnicza, - 11,7 tys. gospodarstw, dla których praca najemna by a g ównym ród em dochodu, - 8,0 tys. gospodarstw, dla których emerytura i renta stanowi y g ówne ród o dochodu, - 4,9 tys. gospodarstw, dla których pozarolnicza dzia alno gospodarcza by a g ównym ród em dochodu, - 4,1 tys. gospodarstw, w których dochody z niezarobkowych róde (innych ni emerytura i renta) przewa y w cznych dochodach gospodarstwa domowego. Ponadto odnotowano 5,3 tys. gospodarstw (12,0%) o mieszanych ród ach dochodów bez zdecydowanej przewagi któregokolwiek z nich, w tym dla 30,0% gospodarstw (1,6 tys.) czne dochody tylko z dzia alno ci rolniczej i pracy stanowi y ponad 50% dochodów gospodarstwa domowego ogó em. Tabl. 1. Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem gospodarstwa indywidualnego WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó em W tym powy ej 1 ha u ytków rolnych Ogó em w tys ,4 53,6 w tym gospodarstwa uzyskuj ce dochody z dzia alno ci rolniczej w tys ,1 40,8 w odsetkach wed ug dochodów z dzia- alno ci rolniczej w dochodach ogó em: poni ej 30%... 49,8 36, ,0 10, ,2 53,2 w tym %... 26,4 32,8 Ponad 54 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa indywidualnego udzielaj c odpowiedzi na pytania dotycz ce ród a dochodów gospodarstwa domowego w sezonie 2001/2002, okre li o jak cz dochodu dostarczy o gospodarstwo rolne. Z danych wynika, e dla 42,2% gospodarstw z u ytkownikiem gospodarstwa indywidualnego dochody z dzia alno ci rolniczej stanowi y 50% i wi cej dochodu ogó em. Natomiast blisko 50% gospodarstw uzyska o dochody z rolnictwa mniejsze ni 30% dochodu ogó- em gospodarstwa domowego. W zbiorze gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa indywidualnego powy ej 1 ha ytków rolnych wyst pi a korzystniejsza sytuacja ni szy by udzia dochodów spoza rolnictwa, aczkolwiek równie znacz cy.

2 Spo ród 40,8 tys. gospodarstw, które udzieli y informacji o sytuacji ekonomicznej, 36,8% uzyska o do 30% dochodów z rolnictwa, a dla 53,2% gospodarstw dochody z dzia alno ci rolniczej stanowi y 50% i wi cej dochodu ogó em, w tym blisko 1 / 3 gospodarstw posiada a dochody z rolnictwa powy ej 90% dochodu ogó em. Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej jest ci le powi zany z obszarem gospodarstwa, a powierzchnia u ytków rolnych w znacznym stopniu okre la ich mo liwo ci produkcyjne. ród gospodarstw indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych uzyskuj cych dochody z dzia- alno ci rolniczej najliczniejsz grup stanowi y gospodarstwa o powierzchni od 10 do 15 ha u ytków rolnych (17,3%). Oko o 39% tych gospodarstw skupia o si w grupie uzyskuj cej % dochodów z dzia alno ci rolniczej, a oko o 6% ich liczby uzyska o dochody rolnicze nie przekraczaj ce 10% dochodów ogó em gospodarstwa domowego. Liczn grup stanowi y gospodarstwa o powierzchni 1-2 ha u ytków rolnych (15,6%). Nast pne trzy, niemal równe pod wzgl dem liczebno ci grupy gospodarstw, to gospodarstwa o powierzchni 2-3 ha ytków rolnych oraz 5-7 ha i ha, z których ka da stanowi a ok. 8% omawianej populacji. Udzia gospodarstw uzyskuj cych z dzia alno ci rolniczej do 30% dochodów ogólnych wyra nie zmniejsza si w miar powi kszania obszaru gospodarstwa. Udzia grup, które z dzia alno ci rolniczej uzyska y 30-67% dochodów by najwy szy przy wielko ci gospodarstwa 3-15 ha u ytków rolnych, udzia grup o znacznym udziale dochodów z dzia alno ci rolniczej (67-90%) zaznaczy si wyra niej od powierzchni 7 ha u ytków rolnych wzwy, natomiast udzia gospodarstw uzyskuj cych ponad 90% dochodów z rolnictwa by szczególnie wysoki w gospodarstwach powy ej 15 ha u ytków rolnych. W ponad po owie wszystkich gospodarstw o powierzchni przekraczaj cej 20 ha u ytków rolnych dochody z rolnictwa stanowi y 90% i wi cej dochodów gospodarstwa domowego. W populacji gospodarstw indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych dominuj grup stanowi y gospodarstwa sk adaj ce si z 4-5 osób (40,0%). Grupa gospodarstw 2-3-osobowych stanowi a rednio 26%, za gospodarstwa 6-9-osobowe 25%. W omawianych gospodarstwach wyst puje zale no, e im mniejsza liczba osób w gospodarstwie domowym, tym udzia gospodarstw, których dochody z dzia alno ci rolniczej nie przekraczaj 30% dochodów ogólnych jest wi kszy i odwrotnie, w miar wzrostu liczby osób w gospodarstwie domowym wzrasta ilo gospodarstw, których udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach ogó em mie ci si w granicach 50-90%. ród gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego wyró niono gospodarstwa prowadz ce produkcj rolnicz g ównie na potrzeby w asne (tj. wykazuj ce warto towarowej produkcji rolniczej poni ej 3 tys. z ) oraz g ównie na rynek o skali warto ci sprzeda y 3 tys. z i wi cej. ytkownicy pozosta ych gospodarstw (blisko 8%) stwierdzili, e prowadz produkcj rolnicz wy- cznie na potrzeby w asne. ród gospodarstw indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych produkuj cych g ównie na rynek ponad 18% gospodarstw wykaza o sprzeda rz du tys. z rocznie, za 8% tych gospodarstw sprzeda o w granicach 100 tys. z i wi cej. Ponad 34% gospodarstw produkowa o na rynek w skali niewielkiej (poni ej 3 tys. z ) nie gwarantuj cej z uzyskanej produkcji rolniczej realizacji inwestycji i mo liwo ci rozwoju gospodarstwa. Oko o 18% gospodarstw rynkowych uzyska o produkcj w granicach tys. z. 17

3 Towarowa produkcja rolnicza w gospodarstwach rolnych w roku gospodarczym 2001/02 Produkcja towarowa okre la skal powi zania gospodarstwa rolnego z rynkiem, rozmiary uzyskiwanych przychodów ze sprzeda y produktów rolnych na 1 ha u ytków rolnych i na 1 pe nozatrudnionego. Wyniki spisu pozwalaj okre li powi zanie produkcji towarowej z jako ci u ytków rolnych oraz takimi cechami, jak: obszar gospodarstwa, cel i skala produkcji, wielko stada zwierz t, wiek i p u ytkownika gospodarstwa oraz jego wykszta cenie. W wyniku dokonanych zmian systemowych w Polsce kszta tuje si nowa struktura podmiotowa w rolnictwie. Prawie 73,8% produkcji w województwie pomorskim przypada o na gospodarstwa indywidualne o powierzchni powy ej 1 ha u ytków rolnych. Przeci tne gospodarstwo indywidualne powy ej 1 ha u ytków rolnych zrealizowa o produkcj towarow o warto ci z. Ni sz od redniej wojewódzkiej produkcj towarow na 1 gospodarstwo indywidualne mia y grupy gospodarstw do 20 ha u ytków rolnych. W gospodarstwach o powierzchni ha produkcja ta by a 4,4 razy wy sza, za w gospodarstwach 100 ha i wi cej 17 razy wy sza. Produkcja towarowa przypadaj ca na 1 ha u ytków rolnych by a w ró nych grupach obszarowych stosunkowo ma o zró nicowana. Wyró nia si tu jedynie grupa gospodarstw o powierzchni 4-5 ha ytków rolnych, w której wynosi a ona 1659 z, przy redniej dla omawianych gospodarstw 2037 z. W pozosta ych grupach produkcja towarowa mie ci a si w granicach od 1736 z /ha w grupie gospodarstw o powierzchni 7-10 ha u ytków rolnych do 4624 z /ha w grupie 1-2 ha. Wy szy od przeci tnego poziom produkcji towarowej z 1 ha mia y gospodarstwa o powierzchni 1-4 ha, 5-7 ha oraz ha ytków rolnych. Produkcja towarowa przypadaj ca na 1 pe nozatrudnionego by a powi zana z wielko ci gospodarstwa. Przy redniej wynosz cej dla ca ej zbiorowo ci z w przeliczeniu na 1 pe nozatrudnionego, w grupie gospodarstw o powierzchni 4-5 ha u ytków rolnych by a 3,3 razy ni sza od tej redniej. W wy szych klasach obszarowych produkcja na 1 pe nozatrudnionego wzrasta a, osi gaj c w grupie gospodarstw o powierzchni ha poziom 1,7 razy wy szy od redniej, a w grupie ha 2,8 razy wy szy dochodz c do poziomu 4,3 razy wy szego w grupie gospodarstw 100 ha i wi cej. Tak wi c gospodarstwa o powierzchni 100 ha i wi cej rzutowa y na osi gni ty poziom produkcji towarowej w województwie. Gospodarstwa indywidualne powy ej 1 ha u ytków rolnych produkuj ce g ównie na potrzeby w asne sprzedawa y produkty rolne rednio za kwot 806 z na jedno gospodarstwo, za gospodarstwa produkuj ce g ównie na rynek za kwot 44 tys. z. Warto produkcji towarowej w przeliczeniu na 1 ha u ytków rolnych w pierwszej grupie wynosi a 171 z /ha, a w grupie drugiej 2182 z /ha. Wielko produkcji towarowej we wszystkich jej wska nikach jest silnie skorelowana z wielko ci stada. Wraz z wielko ci stada zwierz t zwi kszy y si wska niki produkcji towarowej, przy czym w gospodarstwach indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych posiadaj cych zwierz ta do 5 sztuk du- ych te ró nice by y niewielkie. Wy sze od przeci tnych wska niki produkcji towarowej w przeliczeniu na 1 ha u ytków rolnych i na 1 pe nozatrudnionego osi gn y dopiero gospodarstwa indywidualne posiadaj ce stada licz ce od 10 sztuk du ych i wi cej. Przy stadach licz cych sztuk produkcja na 1 ha by a o 20,5% wy sza od przeci tnej, a produkcja na 1 pe nozatrudnionego 3 razy wy sza. 18

4 Gospodarstwa indywidualne powy ej 1 ha u ytków rolnych, których u ytkownikami s m czy ni, dostarcza y 90,5% produkcji towarowej. Gospodarstwa prowadzone przez m czyzn charakteryzowa y si zdecydowanie wy szymi parametrami produkcji towarowej, zarówno w przeliczeniu na 1 gospodarstwo (m czy ni z, kobiety z ), jak i na 1 ha u ytków rolnych (m czy ni 2075 z, kobiety 1595 z ) oraz na 1 pe nozatrudnionego (m czy ni z, kobiety z ). W obydwu grupach p ci najwy sze wska niki mia y gospodarstwa prowadzone przez osob w wieku lat, a najs absze w wieku 65 lat i wi cej. Jedna czwarta cz produkcji towarowej uzyskiwana by a przez gospodarstwa indywidualne powy- ej 1 ha u ytków rolnych prowadzone przez u ytkowników maj cych wykszta cenie zasadnicze zawodowe, a blisko 30% przez tych, którzy uko czyli szko y rednie. Osoby, które deklarowa y, e posiadaj wykszta cenie wy sze i policealne dostarczy y 11,0% produkcji towarowej. Tabl. 2. Towarowa produkcja rolnicza wed ug poziomu wykszta cenia u ytkowników gospodarstwa indywidualnego a) WYSZCZEGÓLNIENIE Na 1 pe nozatrudnionego Na 1 ha u ytków rolnych w z Na 1 gospodarstwo Ogó em Wy sze Policealne rednie Zasadnicze zawodowe Podstawowe i bez wykszta cenia a) Powy ej 1 ha u ytków rolnych. W gospodarstwach, których u ytkownicy mieli wykszta cenie wy sze i policealne by a zdecydowanie wy sza produkcja towarowa we wszystkich trzech wska nikach. Dotyczy to zw aszcza osób posiadaj cych wykszta cenie rolnicze. Wyró nia si te pozytywnie grupa gospodarstw u ytkowanych przez osoby posiadaj ce wykszta cenie zawodowe rednie i zasadnicze. Wa niejsze wydatki poniesione przez gospodarstwa rolne na cele inwestycyjne i produkcyjne w roku gospodarczym 2001/2002 Wydatki poniesione przez badane gospodarstwa rolne na cele inwestycyjne i na bie produkcj roln wynios y cznie 1086,8 mln z, w tym w gospodarstwach indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych 894 mln z. rednio na jedno gospodarstwo indywidualne powy ej 1 ha u ytków rolnych rolne wydatki te wynios y 23,7 tys. z., a w przeliczeniu na 1ha u ytków rolnych 1490 z. Poziom wydatków na 1 ha w gospodarstwach indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych by wyra nie wy szy w gospodarstwach o stosunkowo ma ej powierzchni (1-2 ha u ytków rolnych 5426 z i 2-3 ha 3559 z ), za w gospodarstwach o powierzchni u ytków rolnych od 4 ha wzwy kszta towa si na zbli onym poziomie w granicach z. 19

5 Tabl. 3. Wydatki poniesione przez gospodarstwa indywidualne a) na cele inwestycyjne i bie produkcj rolnicz WYSZCZEGÓLNIENIE Na 1 ha u ytków rolnych w z Na 1 gospodarstwo W % towarowej produkcji rolniczej Ogó em ,2 Nak ady inwestycyjne ,8 Wybrane wydatki na bie produkcj rolnicz ,9 a) Powy ej 1 ha u ytków rolnych. W roku gospodarczym 2001/2002 w gospodarstwach indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych oko o 34,3% wydatków kierowano na inwestycje i 65,7% na bie produkcj rolnicz. Nak ady inwestycyjne na 1 ha u ytków rolnych wynios y rednio 770 z, natomiast wydatki produkcyjne osi gn y poziom 983 z. W gospodarstwach indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 ha u ytków rolnych wyra nie zmniejsza y si w miar wzrostu obszaru gospodarstwa od ponad 6 tys. z w gospodarstwach o najmniejszej powierzchni do 0,7 tys. z w gospodarstwach o powierzchni ha u ytków rolnych i poni ej 0,5 tys. z w gospodarstwach o powierzchni 300 ha i wi cej. Natomiast poziom wydatków na bie produkcj rolnicz w przeliczeniu na 1 ha u ytków rolnych wykazuje mniejsze zró nicowanie i z wyj tkiem gospodarstw o powierzchni 1-4 ha u ytków rolnych, w których waha si 2-3 tys. z, w pozosta ych gospodarstwach niezale nie od obszaru wynosi od 0,8-1,0 tys. z. Najwy szym poziomem wydatków (inwestycyjnych i produkcyjnych) na 1 ha u ytków rolnych (powy ej 1,5 tys. z ) charakteryzowa y si gospodarstwa indywidualne powy ej 1 ha u ytków rolnych realizuj ce w skali roku sprzeda produktów rolnych powy ej 50 tys. z, za o po ow ni szym gospodarstwa o skali sprzeda y 5-25 tys. z. Spis wykaza, e w roku gospodarczym 2001/2002 7,0 tys. gospodarstw indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych ponios o nak ady na rodki trwa e w wysoko ci 146,6 mln z, w tym 1,6 tys. gospodarstw zakupi o ziemi, a oko o 5,4 tys. zakupi o ci gniki i inne rodki transportu oraz maszyny i urz dzenia. Na zakup ziemi gospodarstwa przeznaczy y 32,1% ogólnych wydatków na rodki trwa e (ok. 47 mln z ). Najwy szy udzia wydatków na zakup ziemi (ponad 40%) mia y gospodarstwa o powierzchni ha u ytków rolnych, za na zakup ci gników i innych rodków transportowych (ponad 70%) gospodarstwa o powierzchni u ytków rolnych 7-10 ha i ha. Wydatki na zakup rodków transportowych, maszyn i urz dze stanowi y ok. 41% nak adów na rodki trwa e, a cznie z ci gnikami udzia ten wzrós do 58,0%. Pozosta e wydatki inwestycyjne (o cznej warto ci 160,4 tys. z ) ponios o 16,8 tys. gospodarstw indywidualnych o powierzchni powy ej 1 ha u ytków rolnych, przy czym wydatki na budow, remont i modernizacj budynków mieszkalnych stanowi y blisko po ow tej kwoty, a na budynki gospodarcze przypada a blisko jedna trzecia wydatków. 20

6 ród gospodarstw indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych, które ponosi y wydatki inwestycyjne i jednocze nie wykaza y warto sprzedanych produktów, w blisko 52% gospodarstw wydatki te stanowi y poni ej 30% ich produkcji towarowej, w 30% gospodarstw si ga y % produkcji towarowej, a w pozosta ych 18% gospodarstw by y wy sze od warto ci sprzeda y. Nak ady inwestycyjne ogó em na 1 ha u ytków rolnych kszta towa y si rednio na poziomie 765 z i by y najwy sze w gospodarstwach najmniejszych, a mala y w miar zwi kszania obszaru gospodarstwa. W gospodarstwach indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych nak ady te wynios y 770 z. rednio zaledwie 3,1% gospodarstw dokona o zakupu ziemi. Zakupów dokonywa y g ównie gospodarstwa wi ksze o powierzchni powy ej 30 ha u ytków rolnych. Stosunkowo najwi kszy odsetek gospodarstw kupuj cych ziemi mia a grupa gospodarstw o powierzchni ha 32,4% i ha 29,2 %. Przeci tnie 69,5% gospodarstw indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych ponios o wydatki na zakup materia ów i us ug na bie produkcj rolnicz. W ród tych gospodarstw rolnych 52,5% podmiotów ponios o wydatki na paliwo, 64,5% na nawozy, wapno i rodki ochrony ro lin, 42% na us ugi. Z dzier awy ziemi korzysta o 11,3% omawianych gospodarstw. Wydatki ponoszone w gospodarstwach rolnych na zakup materia ów i us ug oraz dzier aw ziemi stanowi y rednio 43,2% towarowej produkcji rolniczej, w tym 48,1% w gospodarstwach indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych. Wydatki na paliwo w gospodarstwach rolnych ogó em stanowi y 9,3% produkcji towarowej, wydatki na nawozy i rodki ochrony ro lin 16,3% i wydatki na us ugi 3,5%. Na dzier aw ziemi gospodarstwa rolne przeznaczy y 1,6% produkcji towarowej. Wybrane wydatki poniesione przez gospodarstwa rolne na bie produkcj rolnicz na 1 ha u ytków rolnych wynios y rednio 1022 z i z wyj tkiem gospodarstw drobnych, gdzie by y stosunkowo wy sze, kszta towa y si na zbli onym poziomie. Wydatki na paliwo wynios y rednio 234 z na 1 ha, za na nawozy, wapno i rodki ochrony ro lin 400 z /ha. Wydatki te wzrasta y wraz ze zwi kszeniem warto ci sprzeda y rynkowej. Sp aty kredytów i po yczek oraz stan zad enia gospodarstw rolnych Liczba gospodarstw korzystaj cych z kredytów i po yczek by a stosunkowo niewielka. W ród gospodarstw indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych stanowi y one 19,5%. Odsetek gospodarstw sp acaj cych kredyty i po yczki wzrasta wraz z powierzchni gospodarstwa; w grupach gospodarstw do 5 ha u ytków rolnych mniej ni 10% gospodarstw ponios o wydatki z tytu u sp at kredytów i po yczek, za w gospodarstwach powy ej 10 ha odsetek ten przekracza 20%, dochodz c do ponad 60% w gospodarstwach powy ej 30 ha. Korzystanie z kredytu by o powi zane z produkcj towarow. cznie jedna trzecia gospodarstw indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych produkuj cych na rynek sp aca a kredyty i po yczki; im wi ksza by a skala sprzeda y, tym wi kszy by odsetek gospodarstw sp acaj cych kredyty. Gospodarstwa korzystaj ce z kredytów stanowi y ponad 60% liczby go- 21

7 spodarstw realizuj cych sprzeda o warto ci tys. z, za odsetek gospodarstw o najwy szej produkcji towarowej (powy ej 100 tys. z ) sp acaj cych kredyty kszta towa si na poziomie 70%. Na ogó gospodarstwa o mniejszej skali sprzeda y korzysta y z mniejszych kwot kredytowych. W wi kszym stopniu z kredytów korzysta y gospodarstwa prowadzone przez m czyzn (22%) ni przez kobiety (11%). Wy sze wska niki od rednich mia y gospodarstwa, w których u ytkownicy byli w wieku do 44 lat. M czy ni w wi kszym stopniu ni kobiety korzystali z kredytów w kwotach powy ej 4 tys. rocznej sp aty. Bior c pod uwag poziom wykszta cenia u ytkownika w najwy szym stopniu z kredytów korzysta y gospodarstwa prowadzone przez osoby z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym i rednim. W oko o 0,7 tys. gospodarstw indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych sp aty kredytów i po- yczek stanowi y do 5% warto ci produkcji towarowej, 2,9 tys. gospodarstw sp aca o kredyty stanowi ce 5-15% produkcji towarowej, a 4,5 tys. gospodarstw 15-50% tej produkcji. Dla 1,8 tys. gospodarstw produkcja towarowa by a obci ona w 50% i wi cej. Przeci tne gospodarstwo rolne sp aca o kredyty w wysoko ci z, przy czym w gospodarstwach indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych kwota ta wynosi a z. ród gospodarstw indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych najni sze sp aty kredytów mia- y gospodarstwa z grupy 7-10 ha u ytków rolnych (4889 z na 1 gospodarstwo). W przeliczeniu na hektar u ytków rolnych sp aty kredytów wynios y rednio 452 z. Wszystkie gospodarstwa indywidualne powy ej 1 ha u ytków rolnych o powierzchni do 15 ha u ytków rolnych sp aca y kredyty w wysoko ci wi kszej od redniej, za najni sze obci enie kredytem hektara u ytków rolnych mia y gospodarstwa o powierzchni powy ej 1000 ha u ytków rolnych. Gospodarstwa zad one wed ug stanu w dniu 20 maja 2002 r. stanowi y rednio 20,9% gospodarstw indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych. Odsetek gospodarstw zad onych wzrasta ze zwi kszeniem obszaru gospodarstwa z 4-9% w gospodarstwach do 5 ha u ytków rolnych, 12-39% w gospodarstwach 5-20 ha, do 50-79% w gospodarstwach wi kszych. Oko o 28% omawianych gospodarstw rolnych by o zad onych na kwot poni ej 4 tys. z, za 72% na kwot powy ej 4 tys. z. Przeci tne zad enie gospodarstw rolnych powy ej 1 ha u ytków rolnych w przeliczeniu na 1 gospodarstwo wynios o wed ug stanu w dniu 20 maja 2002 r. 32,7 tys. z, w tym z tytu u kredytów inwestycyjnych 41,4 tys. z, a kredytów bie cych 16,6 tys. z. Najwy sze zad enie na 1 gospodarstwo indywidualne powy ej 1 ha u ytków rolnych odnotowano w gospodarstwach realizuj cych w skali roku sprzeda powy ej 100 tys. z. W przeliczeniu na 1 ha u ytków rolnych zad enie w gospodarstwach indywidualnych powy ej 1 ha u ytków rolnych wynios o rednio 1118 z, w tym z tytu u kredytów inwestycyjnych 1035 z, a kredytów bie cych 555 z. Najwy szym zad eniem na 1 ha u ytków rolnych charakteryzowa y si gospodarstwa indywidualne powy ej 1 ha u ytków rolnych wykazuj ce warto sprzeda y 3-5 tys. z oraz 100 tys. z i wi cej. Wysoko zad enia mia a powi zanie z poziomem wykszta cenia u ytkownika gospodarstwa. Najwy sze zad enie na 1 gospodarstwo oraz na 1 ha u ytków rolnych odnotowano u u ytkowników posiadaj cych wy sze wykszta cenie. 22

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 7 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) *

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * www.jard.edu.pl Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 tłumaczenie KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * Małgorzata Kołodziejczak

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

POZIOM WYPOSAśENIA I WYKORZYSTANIA MASZYN ŁADUNKOWYCH NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJ. PODKARPACKIEGO

POZIOM WYPOSAśENIA I WYKORZYSTANIA MASZYN ŁADUNKOWYCH NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJ. PODKARPACKIEGO InŜynieria Rolnicza 7/2005 Maciej Kuboń, Sylwester Tabor Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie POZIOM WYPOSAśENIA I WYKORZYSTANIA MASZYN ŁADUNKOWYCH NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r. RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, czerwiec 2013 r. WOJEWÓDZTWO Ś L Ą SKIE W 2012 R. W SKALI KRAJU KONCENTRUJE stan w dniu 31 XII ludności w wieku produkcyjnym pracujących w gospodarce narodowej

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

źródło: SMG/KRC dla Money.pl

źródło: SMG/KRC dla Money.pl Polacy chcą płacić za lepsze leczenie Autor:Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 60 proc. Polaków woli dodatkowo płacić za usługi medyczne niż oddawać większą część pensji na NFZ - wynika

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Obraz statystyczny gospodarstw rolnych w Polsce, zmiany demograficzne i strukturalne

Obraz statystyczny gospodarstw rolnych w Polsce, zmiany demograficzne i strukturalne Obraz statystyczny gospodarstw rolnych w Polsce, zmiany demograficzne i strukturalne mgr inż. Renata Kaczkowska Główny Urząd Statystyczny Warszawa, 14 stycznia 2009 r. Definicja gospodarstwa rolnego Za

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania Teresa Kutajczyk, WBiA OKE w Gdańsku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

społeczną i zawodową Maksymalna kwota dofinansowania 5.000 zł Udział własny osoby niepełnosprawnej 15%

społeczną i zawodową Maksymalna kwota dofinansowania 5.000 zł Udział własny osoby niepełnosprawnej 15% PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2016 Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE CZ OWIEK I SPO ECZE STWO T. XXXII 2011 PIOTR LANDSBERG FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE W skali Polski w roku 2008 udzia wydatków z bud etów samorz dów terytorialnych na kultur i ochron dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych

Wybrane zagadnienia produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych Wybrane zagadnienia produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych mgr inż. Marcin Żekało Zakład Rachunkowości Rolnej, IERiGŻ-PIB Seminarium IERiGŻ-PIB, 1.1.21 r. Plan wystąpienia 1. Sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU Data wpływu wniosku: Numer wniosku Wypełniają Pracownicy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw mniejszych obszarowo w wietle wyników Polskiego FADN w latach

Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw mniejszych obszarowo w wietle wyników Polskiego FADN w latach Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw mniejszych obszarowo w wietle wyników Polskiego FADN w latach 2004-2009 Opracowa zespó w sk adzie: dr in. in. mgr in. Stanis aw Ma ko Irena Miko ajczyk Alicja

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 Łódź, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/07/079 LLO-410-34-01/07 P a n Krzysztof CHOJNIAK

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE W 2008 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE W 2008 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE W 2008 ROKU W świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w maju 2002 r. liczba

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

POSTĘP TECHNOLOGICZNY A STRUKTURA CZASU PRACY, KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW W TRANSPORCIE WARZYW

POSTĘP TECHNOLOGICZNY A STRUKTURA CZASU PRACY, KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW W TRANSPORCIE WARZYW InŜynieria Rolnicza 11/2006 Stanisław Kokoszka, Sylwester Tabor Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie POSTĘP TECHNOLOGICZNY A STRUKTURA CZASU PRACY, KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Porównanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w regionach FADN i NTS1 w 2009 roku

Porównanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w regionach FADN i NTS1 w 2009 roku Porównanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w regionach FADN i NTS1 w 2009 roku Opracowa zespó w sk adzie: dr in. mgr mgr in. Stanis aw Ma ko Joanna Szmigiel Alicja Wituszy ska Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/VIII/2010

Uchwała Nr 27/VIII/2010 Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2010 z dnia 11.08.2010 w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2010 roku Uchwała Nr 27/VIII/2010 Zarządu Międzygminnego Związku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Czy bank wymaga wyceny? Kto organizuje proces wyceny? Podmiot dokonujący wyceny Strona ponosząca koszty wyceny Koszt wyceny Alior Wycena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014 STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Przedmioty opodatkowania Stawka podatku OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI: a) mieszkalnych 0,49 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej b) związanych

Bardziej szczegółowo

LUDNO MIASTA I GMINY SZADEK W WIETLE WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2002

LUDNO MIASTA I GMINY SZADEK W WIETLE WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2002 Biuletyn Szadkowski, tom 4 83 Tadeusz Marszał * LUDNO MIASTA I GMINY SZADEK W WIETLE WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2002 Przeprowadzony w 2002 r. Narodowy Spis Powszechny swym zakresem obejmował

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... 2016 r. (poz. ). (pieczęć kredytodawcy) (miejscowość i data) WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2009

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2009 Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2009 Sporządzono według danych na dzień 30 września 2009 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo