WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO REFERAT BADAŃ I ANALIZ STRATEGICZNYCH WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W 2003 ROKU PRIORYTETY POLITYKI MIGRACYJNEJ I JEJ REGIONALNE UWARUNKOWANIA. WYBRANE ZAGADNIENIA OPOLE 2004

2 Recenzent: prof. dr hab. Krystian Heffner Redakcja, korekta i redakcja techniczna: Wydawnictwo Świętego Krzyża ISBN (wersja książkowa) Druk i łamanie: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu Opole, ul. Katedralna 4 tel. (77) , fax (77)

3 Spis treści Wprowadzenie... 5 Uwagi metodologiczne... 6 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W ROKU Wstęp Sytuacja gospodarcza kraju Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto Wskaźnik poziomu cen Podmioty gospodarcze Rynek pracy Przemysł Budownictwo Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim Zatrudnienie Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw Podmioty gospodarki narodowej Wyniki finansowe przedsiębiorstw Nakłady inwestycyjne Wyniki działalności gospodarczej w poszczególnych sekcjach PKD Produkcja sprzedana przemysłu Produkcja sprzedana budownictwa Budownictwo mieszkaniowe Handel i ceny Podsumowanie KONIUNKTURA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Wstęp Koniunktura gospodarcza w przemyśle województwa opolskiego Inwestycje w przemyśle Koniunktura gospodarcza w budownictwie województwa opolskiego Inwestycje w budownictwie... 62

4 4. Koniunktura gospodarcza w handlu województwa opolskiego Inwestycje w jednostkach handlowych Podsumowanie PRIORYTETY POLITYKI MIGRACYJNEJ I JEJ REGIONALNE UWARUNKO- WANIA. WYBRANE ZAGADNIENIA Wstęp Historyczne, społeczno-gospodarcze i regionalne uwarunkowania migracji Podstawowe pojęcia i definicje Migracje ludności w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 roku Migracje ludności w Polsce Migracje ujęcie regionalne Ludność według okresu zamieszkiwania i struktura demograficzno-społeczna migrantów Ludność przybyła w latach z zagranicy. Cudzoziemcy. Imigranci przebywający w województwie opolskim czasowo Emigranci przebywający czasowo za granicą Próba charakterystyki priorytetów i kierunków rozwoju polskiej polityki migracyjnej Charakterystyka wybranych czynników warunkujących procesy migracyjne Próba charakterystyki współczesnych migracji. Emigracja a imigracja Prognozy migracji Migracje w województwie opolskim z punktu widzenia priorytetów i kierunków polskiej polityki migracyjnej Podsumowanie

5 Wprowadzenie Opracowanie zawiera informacje na temat kształtowania się podstawowych zjawisk społeczno-gospodarczych w 2003 roku w kraju i w województwie opolskim. Przygotowane zostało w Referacie Badań i Analiz Strategicznych w Departamencie Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Składa się z trzech niezależnych części. W pierwszej części dotyczącej sytuacji społeczno-gospodarczej scharakteryzowano dane dotyczące wzrostu gospodarczego i kształtowania się jego podstawowych składowych oraz wskaźnika inflacji w ujęciu krajowym, podano także zmiany na rynku krajowym dotyczące liczby podmiotów gospodarczych, rynku pracy oraz przemysłu i budownictwa. W szerszym ujęciu scharakteryzowano tendencje w regionalnej gospodarce, analizując zmiany w zatrudnieniu i wynagrodzeniach, liczbie i dynamice podmiotów gospodarczych, sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w inwestycjach, a także w wybranych sektorach i sekcjach: przemysłu, budownictwa oraz handlu. Część druga zawiera wyniki badań koniunktury gospodarczej, realizowanych w ramach badań GUS, w przemyśle, handlu, i budownictwie w województwie opolskim, scharakteryzowane na podstawie danych miesięcznych i kwartalnych. Dodatkowo, na podstawie testu koniunktury, zanalizowano działalność inwestycyjną badanych podmiotów w roku W części trzeciej opracowania przedstawiono priorytety polityki migracyjnej i jej regionalne uwarunkowania. Od kilku lat w Referacie Badań i Analiz Strategicznych w Departamencie Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim podejmuje się analizy problemowe, o różnej w zależności od potrzeb tematyce, publikowane następnie jako uzupełnienie przygotowywanych w okresach półrocznych opracowań o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego.

6 Uwagi metodologiczne Podstawowym źródłem informacji w przygotowaniu prezentowanego opracowania były dane Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz Urzędu Statystycznego w Opolu, które poszerzono o dostępne wydawnictwa i obliczenia własne. W związku ze zmianami administracyjnymi, jakie miały miejsce po 1 stycznia 1999 r., wszelkie omówione wielkości i wskaźniki dotyczące lat poprzednich zostały doprowadzone do stanu porównywalności. 1. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących do końca 1999 r. przekracza 5 osób, a od 2000 r. 9 osób, przy czym dane te nie obejmują zatrudnionych poza granicami kraju, zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych; 2. Dane o produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, sprzedaży usług transportowych, przewozach ładunków i pasażerów oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza do końca 1999 r. 5 osób, a od 2000 r. 9 osób; 3. Dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw oraz nakładach inwestycyjnych dotyczą podmiotów gospodarczych, przy czym dane do końca 1999 r. w zakresie: górnictwa i kopalnictwa oraz działalności produkcyjnej dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 50 osób, pozostałych rodzajów działalności dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 20 osób, a dane od 2000 r. we wszystkich rodzajach działalności dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia metodyczne zawierają m.in. opracowania Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Opolu.

7 Sytuacja społeczno-gospodarcza w roku 2003 Joanna Żurawska Katarzyna Lotko Agnieszka Okupniak

8 1. Wstęp Dane za rok 2003 wskazują na poprawę sytuacji w gospodarce. W skali całego kraju obserwowano stopniową poprawę koniunktury i tempa wzrostu gospodarczego. Realny wzrost PKB w całym 2003 roku wyniósł 3,7% i było to więcej niż w 2002 i 2001 roku. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2003 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 3,5%. Było to spowodowane głównie przyrostem w przemyśle (o 7,6%) oraz w sektorze usług rynkowych (o 4,1%). Spadek wartości WDB w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano natomiast w budownictwie (o 5,1%). Rachunek pozostałych składowych PKB wskazuje, że wzrosła wartość popytu krajowego, dynamika spożycia indywidualnego uległa osłabieniu, aczkolwiek nadal była korzystna. Nastąpił spadek nakładów brutto na środki trwałe. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2003 roku rosły wolniej niż przed rokiem. Tak ogólnie scharakteryzowana sytuacja w kraju ma swoje odzwierciedlenie w gospodarce regionu. W województwie odnotowano bowiem poprawę koniunktury w sektorze w sektorze przemysłowym, skutkującą wzrostem produkcji sprzedanej, zwiększenie wartości sprzedaży detalicznej, spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeń oraz liczby podmiotów gospodarczych, a także znaczną poprawę ich sytuacji finansowej.

9 2. Sytuacja gospodarcza kraju 2.1. Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto W 2003 roku wzrosło tempo dynamiki gospodarczej kraju w porównaniu z 2002 rokiem. Realny wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w całym 2003 roku wyniósł 3,7% i było to o 2,3 punktu procentowego więcej niż w 2002 roku oraz o 2,7 punktu procentowego więcej niż w 2001 roku. W analizowanych latach wartości wskaźników dynamiki wynosiły odpowiednio: w 2001 roku 101,0%, a w roku ,4%. Wykres 1. prezentuje dynamikę produktu krajowego brutto w kolejnych kwartałach 2002 i 2003 roku. [%] 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 100,5 I kwarta³ ,9 II kwarta³ ,8 III kwarta³ ,2 IV kwarta³ ,3 I kwarta³ ,9 104,0 II kwarta³ 2003 III kwarta³ ,7 IV kwarta³ 2003 Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto w kraju Wartość dodana brutto (WDB) w gospodarce narodowej w 2003 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 3,5%. Przyrost wartości dodanej brutto spowodowany był głównie wzrostem tejże wartości w przemyśle (o 7,6%) oraz w sektorze usług rynkowych (o 4,1%). Spadek wartości WDB w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano natomiast w budownictwie (o 5,1%). Rachunek pozostałych składowych PKB wskazuje, że wzrosła wartość popytu krajowego o 2,4%, korzystna była także dynamika spożycia indywidualnego (103,1%), chociaż w porównaniu z 2002 roku uległa ona osłabieniu. Spadła natomiast dynamika nakładów brutto na środki trwałe o 0,9%.

10 2. Ocena sytuacji gospodarczej kraju Wskaźnik poziomu cen Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2003 roku rosły wolniej niż przed rokiem. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2003 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 0,8% i był niższy niż w roku Było to rezultatem wolniejszej niż w roku poprzednim dynamiki cen większości podstawowych grup towarów i usług. Wolniejsza niż przed rokiem była dynamika wzrostu cen towarów i usług związanych z użytkowaniem mieszkania, spadły ponadto ceny producentów w budownictwie. Wyższa była zaś dynamika cen dotyczących transportu (głównie paliw i środków transportu) oraz cen żywności i napojów bezalkoholowych. [%] ,4 103,5 103,3 103,0 rok 2002 rok ,5 100,5 100,6 101,9 100,3 100,4 101,6 101,6 101,3 101,2 101,3 101,3 100,8 100,8 100,9 100,7 101,1 101,7 100,9 100, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wykres 2. Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poszczególnych miesiącach 2002 i 2003 r. (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) 2.3. Podmioty gospodarcze Według stanu na koniec 2003 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3581,6 tys. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą tj. o 3,3% więcej niż na koniec 2002 roku. Liczba podmiotów sektora prywatnego wyniosła 3452,3 tys. jednostek (75,0% ogółu zarejestrowanych podmiotów). W 2003 roku dynamika przyrostu podmiotów sektora prywatnego wyniosła 3,1%, podczas gdy w sektorze publicznym było to 7,2%.

11 2. Ocena sytuacji gospodarczej kraju 11 Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw państwowych w 2003 roku zmniejszyła się o 215 podmiotów, tj. o 11%. Przed rokiem spadek ten wyniósł 5%. Wynika z tego, że dynamika zmian własnościowych przedsiębiorstw państwowych wzrosła. Według stanu na koniec grudnia 2003 roku pozostało zarejestrowanych 1736 przedsiębiorstw państwowych. Łączna liczba zarejestrowanych spółek prawa handlowego według stanu na koniec 2003 roku wzrosła o , tj. o 6,1% i wyniosła W analogicznym okresie roku ubiegłego przyrost liczby spółek był prawie dwukrotnie większy niż obecnie i wynosił 11,1%. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły 23,7% ogólnej liczby spółek prawa handlowego, a według stanu na 31 grudnia 2003 roku ich liczba zwiększyła się o 3,4% i wynosiła W tym czasie liczba spółek z wyłącznym prywatnym kapitałem krajowym wzrosła o 7,2%. W 2003 roku liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wzrosła o 3%, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wzrost wynosił 4,4%. Według stanu na koniec 2003 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było zakładów osób fizycznych, czyli o więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W 2003 roku w rejestrze REGON zarejestrowano nowych podmiotów tj. o 6,4% mniej niż przed rokiem, wyrejestrowano zaś z rejestru REGON tj. o 7,3% podmiotów więcej niż przed rokiem. Relacja między podmiotami zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi w 2003 roku była więc korzystna, gdyż zarejestrowano w ewidencji więcej podmiotów niż wyrejestrowano, aczkolwiek w stosunku do roku 2002 dynamika nowo zarejestrowanych podmiotów w 2003 roku uległa obniżeniu Rynek pracy W 2003 roku utrzymał się spadek liczby pracujących w gospodarce narodowej i przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Według stanu na koniec grudnia 2003 roku liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła według szacunków 14,8 mln osób i była o 1% niższa niż przed rokiem. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw 1 w końcu grudnia 2003 roku wyniosła 4827,1 tys. osób i było to o 3,4% miej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 2 w okresie I VI 2003 roku wyniosło 4724,4 tys. osób i było o 3,8% mniejsze niż w tym samym okresie roku poprzedniego. 1 W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 2 j.w.

12 2. Ocena sytuacji gospodarczej kraju 12 W 2003 roku największy spadek przeciętnego miesięcznego zatrudnienia zanotowano w budownictwie (o 16,1%), sekcjach sektora przemysłu w górnictwie i kopalnictwie (o 5,7%) i przetwórstwie przemysłowym (o 2,6%) oraz sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (o 3,3%), a także w sekcji hotele i restauracje (o 10,1%). Ponadto spadło również zatrudnienie w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 3,2%) oraz w handlu i naprawach (2,9%). Utrzymał się natomiast, notowany już w latach poprzednich, wzrost zatrudnienia w sekcji obsługi nieruchomości i firm (o 2,3%). Według stanu na koniec grudnia 2003 roku zarejestrowanych było 3175,7 tys. bezrobotnych, z których ponad połowę (51,5%) stanowiły kobiety. W porównaniu z końcem grudnia 2002 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 41,3 tys. osób, tj. 1,3%. Spadek liczby bezrobotnych w 2003 roku odnotowano w czternastu województwach. Stopa bezrobocia 3 według stanu na koniec grudnia wyniosła 20%. W 2003 roku w urzędach pracy zarejestrowało się 2642,2 tys. bezrobotnych, z czego 71,3% zarejestrowało się po raz kolejny. W tym samym okresie z ewidencji wykreślono 2683,5 tys. osób, z których 1297,3 tys. osób (48,3%) wyrejestrowało się z tytułu podjęcia pracy. Według stanu na koniec 2003 roku bez prawa do zasiłku pozostawało 83,3% bezrobotnych, tj. 2697,6 tys. osób. W 2003 roku liczba ofert pracy zgłoszonych przez zakłady pracy do urzędów pracy wyniosła 739,4 tys. i było to o 183,8 tys. więcej niż przed rokiem. Na koniec grudnia urzędy pracy dysponowały aktualnymi ofertami zatrudnienia dla 10,3 tys. osób Przemysł W 2003 roku produkcja sprzedana przemysłu 4 w kraju wyniosła ,0 mln zł i była o 8,7% wyższa niż przed rokiem. Wzrost wartości produkcji sprzedanej przemysłu zanotowano we wszystkich województwach, poza łódzkim. Najbardziej wartość produkcji sprzedanej przemysłu zwiększyła się w przetwórstwie przemysłowym o 10,4%, w tym o 30,7% w produkcji pojazdów mechanicznych przyczep i naczep oraz o 22,6% w produkcji maszyn i aparatury elektrycznej, jak również mebli i pozostałej działalności produkcyjnej o 20,4%, a także w produkcji wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych (o 20,3%). Największy spadek odnotował natomiast dział skór wyprawionych i wyrobów z nich o 7,5%, dział produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 6,9%), dział produkcji odzieży i wyrobów 3 Skorygowana na podstawie zweryfikowanych podczas spisu ludności w 2002 roku danych dotyczących ludności pracującej i aktywnej zawodowo. 4 W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób.

13 2. Ocena sytuacji gospodarczej kraju 13 futrzarskich (o 5,1%), górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, wydobywanie torfu o 4,3%. Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, była o około 12% wyższa niż w roku poprzednim przy przeciętnym zatrudnieniu mniejszym o 2,9%. Wśród pozostałych sekcji sektora przemysłowego w górnictwie i kopalnictwie zanotowano spadek produkcji o 3,6%, zaś wzrost produkcji sprzedanej zanotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę o 1,4%. Z obserwowanych w 2003 roku przez Główny Urząd Statystyczny 249 wyrobów i grup wyrobów przemysłowych wyższa niż przed rokiem była produkcja 156 z nich (w przypadku 36 wzrost był wyższy niż 20%), natomiast produkcja 92 wyrobów zmniejszyła się (z czego w 31 przypadkach o więcej niż 10%). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w 2003 roku poprawił się. Wśród badanych przedsiębiorstw większość sygnalizowała poprawę koniunktury. Trzymiesięczna prognoza zatrudnienia wskazuje na możliwość zmniejszenia dotychczasowej wysokiej skali zwolnień pracowników, zwłaszcza w niektórych działach produkcji przemysłowej. Największymi barierami ograniczającymi działalność przedsiębiorstw przemysłowych w 2003 roku były: niedostateczny popyt krajowy (64% wskazań), wysokie obciążenia budżetowe (60% wskazań), niepewność sytuacji gospodarczej (51% wskazań), niejasne i niespójne przepisy prawne (43% wskazań), niedostateczny popyt zagraniczny (33% wskazań), konkurencyjny import (27% wskazań) Budownictwo W 2003 roku produkcja budowlano-montażowa 5 w kraju zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane 6 była o 5,9% niższa niż przed rokiem i wyniosła ,9 mln zł (w cenach bieżących). Spadek produkcji budowlano-montażowej był niższy niż w roku ubiegłym. Przyczyną spadku było głównie zmniejszenie (o 4,4%) poziomu sprzedaży robót o charakterze inwestycyjnym, które stanowią prawie 3/4 ogólnej produkcji budowlano-montażowej oraz robót o charakterze remontowym (o 10%). Spadek produkcji budowlano-montażowej w 2003 roku wystąpił w przedsiębiorstwach zajmujących się wznoszeniem obiektów budowlanych, inżynierią lądową i wodną (o 5,4%) oraz w zakładających instalacje budowlane (o 14,0%). Wzrost zanotowano w przypadku 5 Obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym. 6 Zatrudniające powyżej 9 pracowników.

14 2. Ocena sytuacji gospodarczej kraju 14 przedsiębiorstw związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych o 36,5% oraz przygotowujących teren pod budowę (o 56,4%). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie, mimo że pozostaje ujemny, poprawił się. Prognozy portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe oraz produkcji sprzedanej na najbliższe trzy miesiące są mniej pesymistyczne. Poprawiły się przewidywania dotyczące sytuacji finansowej badanych firm. Wśród barier utrudniających ich działalność, przedsiębiorcy budowlani wymieniali najczęściej: niedostateczny popyt ograniczający bieżącą działalność oraz konkurencję innych firm.

15 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 3.1. Zatrudnienie Według stanu na koniec grudnia 2003 roku w województwie opolskim pracowało 343,6 tys. osób w gospodarce narodowej. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 7 wynosiło osób i było o 4,3% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ostatnim miesiącu badanego okresu 2003 roku przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w dużych i średnich podmiotach wyniosło osób i było o 0,7% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwyższy stan przeciętnego zatrudnienia w 2003 roku zanotowano w przedostatnim miesiącu roku, zaś najniższy w maju br osoby. Malejący trend przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych miesiącach został przedstawiony na wykresie I 2002 II 2002 III 2002 IV 2002 V 2002 VI 2002 VII 2002 VIII 2002 IX 2002 X 2002 XI 2002 XII 2003 I 2003 II 2003 III 2003 IV 2003 V 2003 VI 2003 VII 2003 VIII 2003 IX 2003 X 2003 XI 2003 XII Przeciêtne miesiêczne zatrudnienie Dynamika przeciêtnego miesiêcznego zatrudnienia (poprzedni miesi¹c=100) Wykres 3. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 7 W podmiotach gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

16 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 16 W grudniu 2003 roku najwyższym stanem przeciętnego zatrudnienia charakteryzowały się: przemysł ( osoby, w tym przetwórstwo przemysłowe osób), handel i naprawy ( osób) oraz budownictwo (6264 osoby), najniższym zaś hotele i restauracje (1223 osoby). W 2003 roku przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się we wszystkich sekcjach za wyjątkiem obsługi nieruchomości i firm oraz hoteli i restauracji. W tych sekcjach przeciętne zatrudnienie wzrosło odpowiednio o 8,5% oraz 4,5% w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost zatrudnienia zanotowano ponadto w kilku działach sekcji przetwórstwo przemysłowe, należącej do sektora przemysłu, a mianowicie: w produkcji pozostałego sprzętu transportowego o 33,9%, produkcji maszyn i aparatury elektrycznej o 9,2%, w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych o 5,1% oraz produkcji wyrobów z metali o 4,4%, a także w dziale produkcji artykułów spożywczych i napojów o 2,8% oraz w produkcji masy włóknistej i papieru (2,1%). Największy spadek przeciętnego zatrudnienia (w porównaniu z danymi w roku poprzednim) nastąpił w budownictwie o 19,1%, w szczególności w dziale wznoszenie obiektów budowlanych; inżynieria lądowa i wodna o 19,2%. Zatrudnienie spadło ponadto w handlu i naprawach o 9,1%, transporcie, gospodarce magazynowej i łączności o 4,7% oraz w przemyśle o 2,7%. Porównanie przeciętnego zatrudnienia w 2003 roku do roku poprzedniego pokazuje spadek zarówno w sektorze publicznym o 7,9%, jak i w sektorze prywatnym o 3,3%. Spadek w ujęciu osobowym w sektorze prywatnym był większy niż w publicznym (2 599 osób wobec 1658 w sektorze publicznym) Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw W 2003 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 8 w sektorze przedsiębiorstw w województwie opolskim wyniosło 2065,74 i było o 2,1% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Porównując je jednak z wartością wynagrodzenia w kraju można stwierdzić, że w 2003 roku było ono niższe o 275,79 zł. W grudniu 2003 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2168,52 zł i był to najwyższy poziom wynagrodzeń w całym 2003 roku. Analizując tendencje w województwie opolskim w 2002 i 2003 roku można stwierdzić, że poziom średnich miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw cały czas wahał się, ale w roku 2003 miał tendencje rosnącą. 8 Powiększone o obligatoryjną składkę na ubezpieczenie społeczne.

17 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 17 [z³] [%] , I 2001 II 2001 III 2001 IV 2001 V 2001 VI 2001 VII 2001 VIII przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie 2001 IX 2001 X 2001 XI 2001 XII 2002 I 2002 II 2002 III 2002 IV 2002 V 2002 VI 2002 VII 2002 VIII 2002 IX 2002 X 2002 XI 2002 XII 2003 I 2003 II 2003 III 2003 IV 2003 V 2003 VI 2003 VII 2003 VIII 2003 IX 2003 X 2003 XI 2003 XII Dynamika przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia (poprzedni miesi¹c=100) Wykres 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w województwie opolskim (w zł) Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2003 roku zanotowano w dziale produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (3269,35 zł), natomiast najniższe, podobnie jak w poprzednich okresach, w sekcji hotele i restauracje (1253,83 zł). 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 górnictwo i kopalnictwo transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ przetwórstwo przemys³owe handel i naprawy 2173, , , ,6 1770, , , ,78 budownictwo obs³uga nieruchomoœci i firm hotele i restauracje 1759, , , ,2 1218, ,83 I-XII 2002 I-XII Wykres 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw województwa opolskiego w 2002 i 2003 roku (w zł)

18 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 18 Analizując wysokość wynagrodzeń w 2003 roku według sektorów własnościowych odnotowuje się zdecydowanie wyższy poziom wynagrodzeń w sektorze publicznym (2527,01 zł) niż w prywatnym (1947,66 zł). Podobnie kształtuje się sytuacja, jeżeli chodzi o tempo wzrostu przeciętnych wynagrodzeń. W porównaniu do 2002 roku w sektorze publicznym wzrosły one o 4,3%, podczas gdy w sektorze prywatnym o 1,6% Podmioty gospodarki narodowej Według stanu na koniec grudnia 2003 roku w województwie opolskim zarejestrowanych było ponad 87 tys. podmiotów gospodarczych. W sektorze prywatnym zarejestrowanych było podmioty (tj. 94,1% ogółu podmiotów), a w porównaniu do grudnia ubiegłego roku ich liczba zwiększyła się o 2117 (2,6%). Sektor publiczny skupiał 5158 jednostek, czyli o 329 (6,8%) więcej niż przed rokiem. W strukturze podmiotów, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w województwie opolskim dominują jednostki sekcji handel i naprawy. W końcu grudnia 2003 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było takie podmioty, tj. 31% ogólnej ich liczby. W przemyśle zarejestrowanych było 8303 podmioty (tj. 9,5%), budownictwie 9178 (10,5%), transporcie, gospodarce magazynowej i łączności 5238 (5,9%), obsłudze nieruchomości i firm (18,3%), pośrednictwie finansowym 3536 (4%). W końcu grudnia 2003 roku, w województwie opolskim zarejestrowane były 22 przedsiębiorstwa państwowe, tj. o 12 mniej (35,3%) niż w końcu 2002 roku. Rejestr REGON zmniejszył się m.in. o trzy przedsiębiorstwa przemysłowe i trzy budowlane, dwa z sekcji handel i naprawy, trzy z sekcji transport, gospodarka magazynowa i łączność. Liczba spółdzielni w końcu analizowanego okresu wyniosła 539 i była o 3 (0,7%) mniejsza niż w końcu 2002 roku. Spadek liczby spółdzielni dotyczył sekcji rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo. Liczba spółek prawa handlowego w końcu 2003 roku wyniosła 4122, tj. o 226 (5,8%) więcej niż w grudniu 2002 roku. Najbardziej wzrosła liczba spółek w przemyśle (o 7,6%), w obsłudze nieruchomości i firm (o 5,7%) oraz w sekcji handel i naprawy (o 5,6%), najmniej w budownictwie (o 0,9%). Z roku na rok zmniejsza się tempo przyrostu liczby podmiotów gospodarki narodowej. W roku 1999 ich liczba wzrosła o blisko 12% w porównaniu do 1998, a w 2002 już tylko o 3,8%. Według stanu na koniec 2003 roku liczba podmiotów zwiększyła się o 2446 jednostek, tj. o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Średnio w kraju liczba podmiotów gospodarki narodowej zwiększyła się w 2003 roku o 3,3% w porównaniu do roku poprzedniego. Pod względem dynamiki liczby podmiotów opolskie plasuje się na 10 miejscu w kraju.

19 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim [%] Wykres 6. pomorskie œwiêtokrzyskie ³ódzkie mazowieckie dolnoœl¹skie lubelskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie ma³opolskie opolskie podkarpackie zachodniopomorskie podlaskie warmiñsko-mazurskie lubuskie œl¹skie POLSKA Wskaźniki dynamiki liczby podmiotów gospodarki narodowej w 2003 roku (2002 = 100) w układzie województw W strukturze podmiotów gospodarki narodowej dominują jednostki najmniejsze (zatrudniające do 9 pracowników). W końcu grudnia 2003 roku było ich , tj. 96,4% ogółu jednostek. Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w województwie opolskim według wielkości jednostek Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących w latach Rok Ogółem Przedziały zatrudnienia Do 9 pracujących i więcej Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego W 2003 roku w województwie opolskim w rejestrze REGON zarejestrowało się 5578 nowych podmiotów. Było to o 428 jednostek mniej niż w roku poprzednim. Spadek liczby nowych zarejestrowań odnotowano w połowie województw, największy w województwie wielkopolskim i śląskim.

20 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 20 W tym samym okresie z rejestru REGON wyrejestrowały się 3133 podmioty, tj. o 219 więcej niż w 2002 roku. Wzrost wyrejestrowań zanotowano w 11 województwach, największy w śląskim i mazowieckim. 100,0 92,0 90,0 80,0 79,4 79,1 78,1 [%] 70,0 63,1 59,8 56,2 56,0 54,8 57,1 60,0 50,7 50,1 49,6 47,5 47,2 50,0 41,5 40,8 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 zachodniopomorskie warmiñsko-mazurskie œl¹skie lubuskie podlaskie podkarpackie opolskie ma³opolskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnoœl¹skie wielkopolskie ³ódzkie mazowieckie pomorskie œwiêtokrzyskie POLSKA Wykres 7. Relacja podmiotów gospodarki narodowej nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w 2003 roku według województw Tabela 2. Podmioty gospodarki narodowej w powiatach województwa opolskiego według liczby zatrudnionych (stan w końcu grudnia 2003 roku) Podmioty gospodarki narodowej w powiatach według liczby pracujących w 2003 roku Powiaty Ogółem Do 9 pracujących i więcej brzeski głubczycki k-kozielski kluczborski krapkowicki namysłowski nyski oleski opolski prudnicki strzelecki m. Opole Ogółem Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Opolu

21 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 21 Rozmieszczenie podmiotów na terenie województwa opolskiego wykazuje duże zróżnicowanie przestrzenne. W końcu grudnia 2003 roku najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w stolicy województwa oraz w powiecie nyskim. Łącznie te dwa powiaty skupiały ponad 1/3 wszystkich zarejestrowanych podmiotów. Najmniejszą liczbą podmiotów charakteryzowały się powiaty: namysłowski, głubczycki i krapkowicki. Tabela 2. przedstawia liczbę podmiotów gospodarki narodowej w powiatach województwa opolskiego według wielkości podmiotów Wyniki finansowe przedsiębiorstw Analiza wyników finansowych opolskich podmiotów gospodarczych wskazuje na poprawę ich sytuacji w 2003 roku. Poprawie uległa przede wszystkim relacja przychodów do kosztów ich uzyskania, zanotowano bowiem wyższą dynamikę przychodów niż kosztów. Przychody z całokształtu działalności wzrosły o 6,6% (i wyniosły 17,2 mld zł), podczas gdy koszty ich uzyskania zaledwie o 2,6% (16,7 mld zł). Zdecydowany wpływ na wzrost wartości przychodów miał wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów o 9,4%, w porównaniu do ubiegłego roku. Badane przedsiębiorstwa zanotowały również wzrost przychodów z tytułu sprzedaży za granicę swoich wyrobów o 28,6% oraz towarów i materiałów o 41,0%. Przychody ze sprzedaży za granicę stanowiły 17,3% ogółu przychodów. W porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszeniu uległy przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów o 2,9% oraz pozostałe przychody operacyjne o 4,1%. Z ogólnej wartości przychodów z całokształtu działalności 62,6% stanowiły przychody osiągnięte przez podmioty sektora prywatnego, a ich wartość zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2002 o 4,3%. Wyższą dynamikę wartości przychodów zanotowano jednak w sektorze publicznym 9,7%. Tak korzystne zmiany w kształtowaniu się przychodów i kosztów w badanych przedsiębiorstwach spowodowały, że wskaźnik poziomu kosztów spadł, po raz pierwszy od 1998 roku, do poziomu poniżej 100% i wyniósł 97,4%. W zakresie wskaźnika poziomu kosztów w układzie sektorów własności porównanie wypada na korzyść podmiotów sektora prywatnego. Wartość omawianego wskaźnika wyniosła tu 97,2%, podczas gdy w sektorze publicznym 97,7%. Różnica ta jest jednak niewielka, zważywszy na fakt, iż np. w roku 2002 wynosiła ona 0,7 pp. Kształtowanie się wskaźnika poziomu kosztów w układzie sektorów własności przedstawia wykres 8. W 2003 roku w opolskich przedsiębiorstwach najlepszą sytuację w zakresie wartości wskaźnika poziomu kosztów zanotowano w sekcji obsługa nieruchomości i firm 95,9%. Wskaźnik przekraczający 100% wystąpił w budownictwie 101,2% oraz w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności 102,3%.

22 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim ,0% 103,0% 102,0% 101,0% 100,0% 102,9% 100,8% 100,5% 99,0% 98,0% 97,0% 96,0% 95,0% 94,0% 98,0% 2000 I-III 2000 I-VI 2000 I-IX 2000 I-XII 2001 I-III 98,2% 2001 I-VI 2001 I-IX 2001 I-XII 99,9% 2002 I-III 2002 I-VI 2002 I-IX 2002 I-XII 97,4% 97,2% 2003 I-III 2003 I-VI 2003 I-IX 2003 I-XII Sektor publiczny Sektor prywatny Wykres 8. Wskaźnik poziomu kosztów w układzie sektorów własności w województwie opolskim w latach Wielkości wskaźnika poziomu kosztów w poszczególnych sekcjach w latach w województwie opolskim przedstawia wykres ,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 I-III 2000 I-IX 2001 I-XII 2001 I-III 2002 I-VI 2002 I-IX 2002 I-XII 2002 I-III 2003 I-VI 2003 I-IX 2003 I-XII 2003 Przemys³ Budownictwo Handel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ Obs³uga nieruchomoœci i firm; nauka Wykres 9. Wskaźnik poziomu kosztów w wybranych sekcjach PKD w województwie opolskim w latach

23 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 23 Porównanie sytuacji w zakresie poziomu przychodów i kosztów w odniesieniu do średniej krajowej wskazuje na poprawę sytuacji w województwie opolskim. Uwidacznia to coraz mniejsza różnica wartości wskaźników pomiędzy Polską a województwem opolskim. W latach różnice te wynosiły od 1,9 do 2,6 pp., podczas gdy w 2003 już tylko 0,2 pp. (w okresie trzech kwartałów 2003 roku różnica ta wynosiła zaledwie 0,1 pp.) , , ,1 98,5 101,7 101,2 100,2 100,3 99,7 99,8 100,0 99,1 98,8 98,7 98,2 98,1 97,9 97,8 99,8 98,7 101,5 100,3 100,1 99,9 99,3 98,6 101,2 100,3 99,3 98,6 98,5 98,2 98,0 97,4 97,4 96,9 97,4 97,2 97,0 96,8 96 I-III 1999 I-VI 1999 I-IX 1999 I-XII 1999 I-III 2000 I-VI 2000 I-IX 2000 I-XII 2000 I-III 2001 I-VI 2001 I-IX 2001 I-XII 2001 I-III 2002 I-VI 2002 I-IX 2002 I-XII 2002 I-III 2003 I-VI 2003 I-IX 2003 I-XII 2003 Polska Woj.opolskie Wykres 10. Wskaźnik poziomu kosztów w województwie opolskim na tle kraju w latach Ponad połowa kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa to koszty zużycia materiałów i energii. W porównaniu z ubiegłym rokiem udział tych kosztów zwiększył się (z 48,0% w 2002 roku do 51,1% w 2003). Wzrost, choć niewielki, w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym zanotowano również w przypadku udziału podatków i opłat w strukturze kosztów (z 4,0% na 4,3%). W przypadku pozostałych grup kosztów zanotowano zmniejszenie udziału w strukturze największe w zakresie wynagrodzeń o 1,3 pp. (z 16,1% do 14,8%). Strukturę rodzajową kosztów w 2003 roku przedstawia wykres 11. Korzystna sytuacja w zakresie kształtowania się przychodów i kosztów ma swoje przełożenie na wyniki finansowe zanotowane w badanych przedsiębior-

24 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 24 ubezpieczenia spo³eczne i inne œwiadczenia 4% wynagrodzenia 15% pozosta³e koszty 3% amortyzacja 8% podatki i op³aty 4% us³ugi obce 15% zu ycie materia³ów i energii 51% Wykres 11. Struktura rodzajowa kosztów w przedsiębiorstwach województwa opolskiego w 2003 roku stwach. Wynik finansowy na sprzedaży zwiększył się aż o 74,9%, osiągając wartość 902,5 mln zł, a wynik na działalności operacyjnej wzrósł ponaddwukrotnie do wysokości 865,9 mln zł. Spowodowało to, że ujemne do tej pory wyniki finansowe brutto i netto osiągnęły wartości dodatnie. Wynik finansowy brutto osiągnął wartość 462,3 mln zł, a wynik finansowy netto 322,1 mln zł. 600 I-VI 2000 I-XII 2000 I-VI 2001 I-XII 2001 I-VI 2002 I-XII 2002 I-VI 2003 I-XII brutto netto Wykres 12. Wynik finansowy brutto i netto w województwie opolskim w latach

25 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 25 W roku 2003 dodatnie wyniki finansowe zanotowano w przemyśle. Wynik finansowy na sprzedaży zwiększył się w porównaniu z 2002 rokiem o 82,6%. Wynik finansowy brutto ukształtował się na poziomie 422,4 mln zł, a netto 309,1 mln zł. Również dodatnie wartości wyników finansowych zanotowano w sekcji handel i naprawy, choć zmniejszył się tam w porównaniu z rokiem poprzednim wynik finansowy na sprzedaży o 21,7%. Wzrosła jednak zarówno wartość wyniku finansowego brutto, jak i netto odpowiednio o 39,9% oraz o 59,6% wynosząc: 36,7 mln zł i 21,2 mln zł. Straty poniosły natomiast przedsiębiorstwa sekcji budownictwo oraz transport, gospodarka magazynowa i łączność. W pierwszym przypadku wyniki finansowe wynosiły: brutto -8,1 mln zł, a netto -12,6 mln zł, a w drugim odpowiednio: -8,4 mln zł oraz -11,0 mln zł. Analogicznie w ślad za wynikami finansowymi zmianom ulegały wskaźniki rentowności obrotu brutto oraz netto, które w 2003 roku wyniosły odpowiednio: wskaźnik rentowności obrotu brutto 2,7% i wskaźnik rentowności obrotu netto 1,9% (w 2002 roku oba przyjęły wartości ujemne). Analiza wartości wskaźników rentowności brutto oraz netto zanotowanych w województwie opolskim w porównaniu do średniej krajowej, w kolejnych kwartałach 2003 roku wskazuje na poprawę sytuacji regionu opolskiego. Obok wzrostu wartości obu wskaźników, jaki wystąpił w 2003 roku, należy zauważyć, że w województwie opolskim wzrost był znacznie szybszy niż średnio w kraju, co spowodowało wyrównanie negatywnych do tej pory różnic w kształtowaniu się obu wskaźników. 4 3 Polska Województwo opolskie I-III 2000 I-VI 2000 I-IX 2000 I-XII 2001 I-III 2001 I-VI 2001 I-IX 2001 I-XII 2002 I-III 2002 I-VI 2002 I-IX 2002 I-XII 2003 I-III 2003 I-VI 2003 I-IX 2003 I-XII Wykres 13. Wskaźnik rentowności obrotu brutto w województwie opolskim i średnio w kraju w latach

26 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 26 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3, I-III 2000 I-VI 2000 I-IX 2000 I-XII 2001 I-III 2001 I-VI 2001 I-IX Polska Województwo opolskie 2001 I-XII 2002 I-III 2002 I-VI 2002 I-IX 2002 I-XII 2003 I-III 2003 I-VI 2003 I-IX 2003 I-XII Wykres 14. Wskaźnik rentowności obrotu netto w województwie opolskim i średnio w kraju w latach Analiza wskaźników rentowności obrotu ze sprzedaży w układzie sektorów własności wskazuje na korzystniejsze kształtowanie się sytuacji w sektorze publicznym. Wartość wskaźnika w 2003 roku ukształtowała się na poziomie 6,8%, podczas gdy w sektorze prywatnym 4,7%. Jednak w przypadku wskaźników rentowności obrotu brutto i netto sytuacja kształtuje się odwrotnie wyższe wartości notuje się w sektorze prywatnym odpowiednio: 2,8% i 2,0%, podczas gdy w publicznym: 2,5% i 1,7%. 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 2,7 1,9 3,0 2,2-2,3-2,9 4,1 3,3 2,4 1,4-1,2-1,9-4,0 wskaÿnik rentownoœci obrotu brutto wskaÿnik rentownoœci obrotu netto Wykres 15. Wskaźniki rentowności brutto i netto w wybranych sekcjach PKD w województwie opolskim w 2003 roku.

27 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 27 Wśród analizowanych sekcji PKD najwyższym poziomem rentowności sprzedaży charakteryzowały się przedsiębiorstwa przemysłowe wskaźnik rentowności obrotu ze sprzedaży wyniósł tam 6,6%. Przedsiębiorstwa sekcji handel i naprawy zanotowały poziom rentowności ze sprzedaży równy 3,5%, a obsługa nieruchomości i firm 2,3%. Najtrudniejsza sytuacja w zakresie omawianego wskaźnika wystąpiła w sekcji transport, gospodarka magazynowa i łączność rentowność sprzedaży ukształtowała się na poziomie -8,5%, a w budownictwie -4,2%. Najwyższe wartości wskaźników rentowności obrotu brutto i netto w 2003 roku zanotowano w sekcji obsługa nieruchomości i firm odpowiednio: 4,1% i 3,3%. Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się przedsiębiorstwa przemysłowe oraz przedsiębiorstwa z sekcji handel i naprawy, zaś najniższe wartości wskaźników rentowności obrotu brutto i netto wystąpiły w budownictwie i transporcie, gospodarce magazynowej i łączności. Wartości wskaźników rentowności obrotu brutto i netto dla poszczególnych sekcji przedstawia wykres 15. Wskaźnik płynności finansowej I stopnia w 2003 roku w przedsiębiorstwach w województwie opolskim, wyniósł 23,2% (o 5,2 pp. więcej niż w roku 2002). Wskaźnik płynności II stopnia wyniósł 77% (o 9,2 pp. więcej niż rok wcześniej). Porównanie wartości wskaźników płynności finansowej w województwie opolskim ze średnią krajową wskazuje na różnice jedynie w wartości wskaźnika II stopnia w województwie opolskim uplasował się on na poziomie niższym niż średnia krajowa równa 84,3%. Wskaźnik I stopnia zanotowany w województwie opolskim (23,2%) był zbliżony do średniej krajowej (23,6%). 27,0 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7, I-III 2000 I-VI 2000 I-IX 2000 I-XII 2001 I-III 2001 I-VI 2001 I-IX 2001 I-XII 2002 I-III 2002 I-VI 2002 I-IX 2002 I-XII 2003 I-III 2003 I-VI 2003 I-IX 2003 I-XII Polska Województwo opolskie Wykres 16. Wskaźniki płynności finansowej I stopnia w województwie opolskim i średnio w kraju w latach

28 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 28 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65, I-III 2000 I-VI 2000 I-IX 2000 I-XII 2001 I-III 2001 I-VI 2001 I-IX 2001 I-XII 2002 I-III 2002 I-VI 2002 I-IX 2002 I-XII 2003 I-III 2003 I-VI 2003 I-IX 2003 I-XII Polska Województwo opolskie Wykres 17. Wskaźniki płynności finansowej II stopnia w województwie opolskim i średnio w kraju w latach W badanej grupie przedsiębiorstw (363 jednostki) 68,3% wykazało się dodatnim wynikiem finansowym netto w 2003 roku. Jest to znacznie więcej niż w poprzednich latach. Dla porównania, w 2002 roku firmy rentowne stanowiły 42,9% badanych, w ,2%, a w ,0%. Analiza rentowności podmiotów w układzie sektorów własności wskazuje, iż w sektorze prywatnym rentownych było 71,2% badanych podmiotów, natomiast w publicznym 55,9%. Wśród sekcji PKD najwyższy udział firm rentownych wystąpił w obsłudze nieruchomości i firm, gdzie rentownych było 91,1% badanych przedsiębiorstw. Udział jednostek rentownych i deficytowych w poszczególnych sekcjach pod względem wskaźnika rentowności przedstawia wykres 18. W porównaniu do średniego udziału liczby podmiotów wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w kraju (70,6%), opolski wskaźnik kształtował się na zbliżonym poziomie (68,3%). Podobna sytuacja dotyczyła sekcji: transport, gospodarka magazynowa i łączność oraz przemysłu. Lepsze wyniki w województwie opolskim w porównaniu do średniej w kraju wykazuje jedynie sekcja obsługa nieruchomości i firm (opolskie 90,9 %, kraj 64,0%). Porównanie udziału jednostek rentownych w województwie opolskim i średnio w kraju w 2003 roku przedstawia wykres 19. Wartość majątku obrotowego opolskich przedsiębiorstw, według stanu na koniec 2003 roku, wyniosła 5191,5 mln zł, co stanowiło wartość o 1,9% wyższą w porównaniu z końcem poprzedniego roku. W porównaniu z danymi z 2002 roku zmniejszyła się wartość zapasów o 6% i wyniosła 1414,5 mln zł (tj. 27,2% ogółu majątku obrotowego). Blisko połowę wartości aktywów obrotowych stanowiły należności

29 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 29 Obs³uga nieruchomoœci i firm; nauka 90,9 9,1 Przemys³ 69,9 30,1 Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ 65,2 34,8 Budownictwo 61,1 38,9 Handel i naprawy 53,5 46,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% rentowne deficytowe Wykres 18. Udział jednostek rentownych i deficytowych województwa opolskiego w poszczególnych sekcjach PKD pod względem wskaźnika rentowności netto w 2003 roku 100,0 90,0 90,9 Województwo opolskie Polska 80,0 70,0 60,0 70,6 68,3 67,4 65,2 72,1 69,9 64,0 61,1 73,3 53,5 70,1 [%] 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Ogó³em Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ Przemys³ Obs³uga nieruchomoœci i firm; nauka Budownictwo Handel i naprawy Wykres 19. Udział jednostek rentownych w poszczególnych sekcjach PKD pod względem wskaźnika rentowności netto w województwie opolskim w porównaniu do średniej krajowej w 2003 roku

30 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 30 krótkoterminowe, a ich wartość w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym zwiększyła się o 1,3% (wyniosła 2580,5 mln zł). W strukturze należności krótkoterminowych zmniejszył się udział należności z tytułu dostaw i usług o 2,7pp. (z 86,1% w 2002 roku do 83,4% w 2003), a ich wartość była o 1,9% niższa niż przed rokiem. W 2003 roku, w porównaniu z rokiem 2002 zmniejszyła się wartość zobowiązań przedsiębiorstw, zarówno długoterminowych (o 11%), jak i krótkoterminowych (o 6,2%). W strukturze zobowiązań długoterminowych znacznemu zmniejszeniu uległa wartość zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek o 13,4%, natomiast wśród zobowiązań krótkoterminowych najwięcej bo o 45,2% zmniejszyła się wartość zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń. Wartość krótkoterminowych kredytów i pożyczek zmniejszyła się o 4,5%, a zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 9,3%. Spadek wartości zobowiązań obu rodzajów zanotowano w przemyśle długoterminowych o 10,9%, a krótkoterminowych o 2,5%, transporcie, gospodarce magazynowej i łączności odpowiednio o 51,0% i 28,7% oraz budownictwie o 20,3% i 19,0%. W sekcji handel i naprawy wzrosły zobowiązania długoterminowe o 5,4%, spadły natomiast krótkoterminowe o 24,0% Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne w dużych i średnich przedsiębiorstwach 9 w 2003 wyniosły 705,4 mln zł (w cenach bieżących), co stanowiło wartość o 5,3% większą niż w roku poprzednim. Dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych w opolskich przedsiębiorstwach jest znacznie wyższa od średniej krajowej. Średnio w kraju, nakłady inwestycyjne zmniejszyły się bowiem o 0,7%. Podobnie jak w latach ubiegłych, nakłady inwestycyjne w większości przeznaczane były na zakup środków trwałych 99,3% ogółu nakładów i w porównaniu z poprzednim rokiem ich wartość zwiększyła się o 5,5%. W ogólnej kwocie nakładów na środki trwałe najwięcej wydatkowano na zakup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi 65,1%. Wykres 20. przedstawia dynamikę nakładów inwestycyjnych w 2003 roku w województwie opolskim i średnio w kraju. Analizując zmiany nakładów inwestycyjnych w badanych sekcjach PKD w województwie opolskim, wzrost w porównaniu z rokiem 2002 zanotowano tylko w przemyśle 10,8% (przed rokiem nakłady wzrosły o 35,8%). W pozostałych sekcjach nastąpił spadek wielkości nakładów inwestycyjnych, z czego największy w budownictwie o 35,8% (przed rokiem o 72%) oraz rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie 26,3% (wykres 21.). 9 O liczbie pracujących powyżej 49 osób.

31 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim ,0 150,0 Województwo opolskie Polska 146,1 130,0 126,2 [%] 110,0 105,3 105,5 99,3 98,9 99,1 98,7 105,1 90,0 75,5 70,0 50,0 nak³ady inwestycyjne ogó³em œrodki trwa³e budynki i budowle maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia œrodki transportu Wykres 20. Dynamika nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w województwie opolskim i średnio w kraju w 2003 roku (rok 2002 = 100) Województwo opolskie Polska 120,0 100,0 80,0 [%] 60,0 110,8 111,0 98,0 98,9 91,0 87,6 64,2 76,9 40,0 20,0 przemys³ handel i naprawy transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ budownictwo Wykres 21. Dynamika nakładów inwestycyjnych w układzie sekcji PKD w 2003 roku w województwie opolskim i w kraju

32 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim Wyniki działalności gospodarczej w poszczególnych sekcjach PKD Produkcja sprzedana przemysłu W 2003 roku produkcja sprzedana przemysłu wypracowana w województwie opolskim wyniosła ,4 mln zł (w bieżących cenach bazowych) i była wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 8,6%. Rok 2003 to okres stałej poprawy sytuacji w przemyśle, po trudnościach, jakie występowały w tej branży gospodarki od III kwartału 2000 roku. W grudniu 2002 roku zanotowano przerwanie tego niekorzystnego trendu styczeñ luty marzec kwiecieñ maj czerwiec lipiec sierpieñ wrzesieñ paÿdziernik listopad grudzieñ styczeñ luty marzec kwiecieñ maj czerwiec lipiec sierpieñ wrzesieñ paÿdziernik listopad grudzieñ rok 2003 rok wartoœæ [mln z³] dynamika (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wykres 22. Produkcja sprzedana przemysłu w województwie opolskim w latach Poprawę sytuacji w zakresie produkcji sprzedanej odnotowano w większości badanych działów przemysłu. Największy wzrost produkcji w 2003 roku w porównaniu do roku poprzedniego wystąpił w przemyśle produkującym środki transportu dział produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep zanotował wzrost produkcji o 69,4%, a produkcja pozostałych środków transportu o 63,8%. Do pozostałych działów produkcji przemysłowej, w których zanotowano znaczący wzrost produkcji należą: produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych wzrost o 30,6%, produkcja wyrobów z metali o 26,4%, produkcja masy włóknistej oraz papieru o 21,7%. Spadek produkcji w porównaniu z poprzednim rokiem wystąpił w 4 działach. Są to: produkcja metali o 22,4%, produkcja skór wyprawionych i wyrobów z nich o 14,5%, produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny o 6,4% oraz produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna o 1%.

33 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim 33-47,9-12,1-2,7-10,2-10,7-1,0-14,6-6,4-15,2-14,5-22,4-19,5 8,6-0,2 4,5 10,5 1,3 8,3 13,6 30,6 32,8 26,4 6,3 21,7 9,5 12,2 1,0 8,2 7,6 18,7 6,5 5,4 4,8 2,2 63,8 69,4 PRZEMYS OGÓ EM GÓRNICTWO I KOPALNICTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYS OWE produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep produkcja pozosta³ego sprzêtu transportowego produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych produkcja wyrobów z metali produkcja masy w³óknistej oraz papieru produkcja wyrobów chemicznych produkcja maszyn i urz¹dzeñ produkcja artyku³ów spo ywczych i napojów produkcja odzie y i wyrobów futrzarskich produkcja maszyn i aparatury elektrycznej produkcja wyrobów niemetalicznych pozosta³ych produkcja mebli, pozosta³a dzia³alnoœæ produkcyjna produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze s³omy i wikliny produkcja skór wyprawionych i wyrobów z nich produkcja metali -60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80, Wykres 23. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sekcjach i działach przemysłu w województwie opolskim w latach Również analiza wielkości produkcji wskazywać może na poprawę sytuacji w przemyśle. Choć w przypadku połowy wyrobów zanotowano spadek wielkości produkcji, to był on zdecydowanie niższy niż w 2002 roku. Tylko dla czterech wyrobów (na 14 badanych przez Urząd Statystyczny w Opolu) zanotowano zdecydowane pogorszenie w zakresie rozmiarów produkcji. Sytuacja ta dotyczy produkcji mleka (płynnego przetworzonego), serów niedojrzewających i twarogu, odżywek zbożowych specjalnych dla niemowląt i dzieci starszych oraz obuwia. Dynamikę wielkości produkcji wybranych wyrobów w latach przedstawia wykres 24. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w 2003 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zanotowano w 15 województwach 10, a średnia krajowa ukształtowała się na poziomie 8,7%. Pod względem wskaźnika dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu region opolski uplasował się na 10 pozycji w rankingu województw. Wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w układzie województw w 2003 roku przedstawia wykres Oprócz łódzkiego gdzie wystąpił spadek produkcji sprzedanej przemysłu o 0,1%.

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Recenzent dr hab. Romuald Jończy Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Wersja elektroniczna: Przemysław Biliczak ISBN 83-920021-3-X (wersja książkowa) Druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych - - - - - - - - ----------------------------------------------------- Komunikat o sytuacji

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa opolskiego w okresie trzech kwartałów

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SPIS TREŚCI 1.LUDNOŚĆ 2. WYNAGRODZENIA 3. RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE 4. RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 5. PRZEMYSŁ 6. BUDOWNICTWO 7. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 8.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2014 r. Warszawa, 214 1 23 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w styczniu

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r. Warszawa, 213 7 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 213 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r. Warszawa, 214 8 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2006 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich wynosiła

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BADANIE KONIUNKTURY Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2010 r.

BADANIE KONIUNKTURY Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2010 r. BADANE KONUNKTURY Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 21 r. Warszawa, 21 7 23 Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w lipcu oceniany pozytywnie, podobnie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2017 r.

KONIUNKTURA GOSPODARCZA Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.2.217 Opracowanie sygnalne KONIUNKTURA GOSPODARCZA Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 217 r. W lutym dyrektorzy przedsiębiorstw w większości

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, 18 września 2017 roku 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. II kwartał 2012

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. II kwartał 2012 Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim kwartał 2012 Autorzy: Paulina Fabrowska Cezary Gołębiowski Katarzyna Kaim Marta Mackiewicz Bartosz Rokicki Joanna Sędek Monika Skrobol

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Wydział Strategii i Analiz Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2008 rok Łódź Lipiec 2009 1 Spis Treści 1. Łódź na tle województwa...3 2. Rynek pracy...5 3. Wynagrodzenia...10 4. Przemysł...13

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW W 1997 R. GRUDZIEŃ 1998 ZNAKI UMOWNE: Zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb

Bardziej szczegółowo