Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r."

Transkrypt

1 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r Warszawa 1

2 Podstawowe tendencje (1) W okresie styczeń wrzesień br.: produkcja sprzedana przemysłu była o 6,0% wyższa niż przed rokiem; w III kwartale wzrost był słabszy niż w poprzednim okresie, zbliżony do obserwowanego w I kwartale; produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w skali roku o 19,8%, tj. w nieco mniejszym stopniu niż w I półroczu br.; sprzedaż detaliczna była wyższa niż przed rokiem o 6,4%; w III kwartale jej dynamika była podobna do notowanej w II i wolniejsza niż w I kwartale; wzrost sprzedaży usług w transporcie wyniósł 11,9%; w III kwartale był on szybszy niż w dwóch poprzednich okresach; W kolejnych kwartałach stopniowo przyspieszała dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Umacniało się również tempo wzrostu cen producentów w przemyśle i budownictwie. 2

3 Podstawowe tendencje (2) Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń wrzesień br. zwiększyło się w skali roku o 3,7%; w III kwartale br. jego dynamika była nieco wolniejsza niż w dwóch poprzednich okresach. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 5,7% w końcu września br. Przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń wrzesień br. było o 7,2% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku, a jego siła nabywcza wzrosła o 5,4%. W III kwartale br. dynamika płac nominalnych i realnych zwolniła. Nominalne i realne emerytury i renty brutto w obu systemach wzrosły w mniejszym stopniu niż wynagrodzenia. 3

4 Podstawowe tendencje (3) Na rynku rolnym przeciętne ceny większości podstawowych produktów rolnych były wyższe niż w okresie trzech kwartałów ub. roku. Poniżej poziomu sprzed roku kształtowały się jedynie ceny żywca wieprzowego i mleka. W obrotach towarowych z zagranicą w okresie styczeń sierpień br. obserwowano wyższy wzrost importu niż eksportu. Wymiana zamknęła się ujemnym saldem wobec dodatniego przed rokiem. Wyższe niż przed rokiem były obroty ze wszystkimi grupami krajów. Wskaźnik terms of trade w obrotach ogółem w okresie styczeń lipiec br. kształtował się niekorzystnie. 4

5 Pracujący w sektorze przedsiębiorstw (stan w końcu okresu) tys. osób I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw

6 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw według sekcji PKD (analogiczny okres roku poprzedniego=) OGÓŁEM górnictwo i wydobywanie przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel; naprawa pojazdów samochodowych administrowanie i działalność wspierająca 112 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę transport i gospodarka magazynowa , I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

7 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres roku poprzedniego=) , I III IV VI VII IX X XII I III IV VI VII IX X XII I III IV VI VII IX

8 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw według sekcji PKD (analogiczny okres roku poprzedniego=) 110 I IX 2017 I IX ,7 106,6 105,6 104,5 104,3 103,4 103,3 103,0 102, O G Ó Ł E M transport i gospodarka magazynowa budownictwo informacja i komunikacja zakwaterowanie i gastronomia administrowanie i działalność wspierająca handel; naprawa pojazdów samochodowych przetwórstwo przemysłowe górnictwo i wydobywanie 8

9 Bezrobocie rejestrowane (stan w końcu września 2018 r.) tys. osób liczba bezrobotnych ogółem (lewa skala) stopa bezrobocia (prawa skala) % ,8 5, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

10 Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw (stan w końcu września 2018 r.) 10

11 Płynność bezrobocia tys. osób odpływ ,1 145,9 120 napływ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

12 Oferty pracy tys. oferty pracy (lewa skala) liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy (prawa skala) 140 osoba , I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX ,

13 Zharmonizowana stopa bezrobocia (w %, wyrównana sezonowo) 24 sierpień 2017 sierpień Polska 6 3 4,8 3,4 0 a) Dane za II kwartał 2017 r. i 2018 r. Źródło: Eurostat. 13

14 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres roku poprzedniego=) nominalne realne , , I III IV VI VII IX X XII I III IV VI VII IX X XII I III IV VI VII IX

15 Przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w wybranych sekcjach PKD (analogiczny okres roku poprzedniego=) w złotych I IX 2017 I IX , , , , , , , , , O G Ó Ł E M informacja i komunikacja obsługa rynku nieruchomości budownictwo przetwórstwo przemysłowe handel; naprawa pojazdów samochodowych transport i gospodarka magazynowa zakwaterowanie i gastronomia administrowanie i działalność wspierająca 15

16 Przeciętne miesięczne emerytury i renty realne brutto (analogiczny okres roku poprzedniego=) z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych rolników indywidualnych , , I III IV VI VII IX X XII I III IV VI VII IX X XII I III IV VI VII IX

17 Koniunktura konsumencka Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) Wyprzedzający wskażnik ufności konsumenckiej (WWUK) 10 6, , I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

18 Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) oraz jego wartości składowe 20 Wyprzedzający wskażnik ufności konsumenckiej (WWUK) zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych 12 miesiącach oszczędzanie pieniędzy zmiana sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach zmiany poziomu bezrobocia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

19 Wskaźniki cen (analogiczny okres roku poprzedniego=) produkcja sprzedana przemysłu towary i usługi konsumpcyjne produkcja budowlano-montażowa ,2 103,1 102, I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw

20 Wskaźniki cen (analogiczny okres roku poprzedniego=) 105 towary i usługi konsumpcyjne produkcja budowlano-montażowa produkcja sprzedana przemysłu , ,9 101, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

21 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (XII roku poprzedniego=) 102, ,0 101,6 101,2,8,9,7,4,0 99,6 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 21

22 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (analogiczny okres roku poprzedniego=) 104,0 103,5 103,0 102,5 Cel inflacyjny = 102,5 102,0 101,9 101,5 101,0,5 Odchylenia od celu inflacyjnego (+/- 1 punkt procentowy),0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

23 Zmiany cen grup towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I IX 2018 r. (analogiczny okres roku poprzedniego=) Żywność i napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Odzież i obuwie -3,9 1,5 Ogółem 1,7% 3,1 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gosp. dom. Zdrowie 0,5 1,9 2,1 Transport 3,7 Łączność -0,7 Rekreacja i kultura 1,4 Edukacja 2,2 Restauracje i hotele 2,9 Inne towary i usługi -0,6-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 % 23

24 Wpływ zmian cen grup towarów i usług konsumpcyjnych na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w okresie I IX 2018 r. (analogiczny okres roku poprzedniego=) Żywność i napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 0,093 0,759 Odzież i obuwie Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gosp. dom. -0,210 0,029 0,434 Zdrowie 0,106 Transport 0,319 Łączność Rekreacja i kultura -0,035 0,094 Edukacja 0,022 Restauracje i hotele 0,166 Inne towary i usługi -0,036-0,40-0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 p.proc. 24

25 Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych HICP (zmiana w %, r/r) wrzesień 2017 wrzesień ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Polska 2,5 2,0 1,5 1,6 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Źródło: Eurostat. 25

26 Przeciętne ceny skupu zbóż i targowiskowe ceny ziemniaków zł za 1 dt pszenica żyto ziemniaki 120,00 107,13,00 80,00 80,04 69,20 60,00 40,00 20,00 0,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

27 Przeciętne ceny skupu żywca i mleka zł za 1 kg bydło (bez cieląt) drób trzoda chlewna mleko (prawa skala) zł za 1 l 7,00 6,48 1,60 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 1,33 4,69 4,05 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX ,00 27

28 Relacja przeciętnych cen skupu żywca wieprzowego do przeciętnych cen żyta na targowiskach , I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

29 Produkcja sprzedana przemysłu (ceny stałe; przeciętna miesięczna 2015=) dane niewyrównane sezonowo trend I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

30 Przemysł (analogiczny okres roku poprzedniego=) wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu produkcja sprzedana przemysłu niewyrównana sezonowo 114 produkcja sprzedana przemysłu wyrównana sezonowo ,4 102,9 102,8 98 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

31 Przemysł (analogiczny okres roku poprzedniego=) 103,5 103,0 102,5 102,0 101,5 101,0,5,0 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 102,3 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw 106,9 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX Produkcja sprzedana (ceny stałe) 105 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej , , I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

32 Produkcja sprzedana przemysłu według sekcji PKD (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego=) % I IX 2016 I IX 2017 I IX ,0 6,0 7,9 5, , PRZEMYSŁ OGÓŁEM górnictwo i wydobywanie przetwórstwo przemysłowe wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 32

33 Produkcja sprzedana przemysłu według wybranych działów przetwórstwa przemysłowego (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego=) I IX 2017 I IX 2018 Przetwórstwo przemysłowe ogółem produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 106,0 111,8 produkcja wyrobów z metali 111,5 produkcja urządzeń elektrycznych 111,3 produkcja maszyn i urządzeń produkcja papieru i wyrobów z papieru produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 106,0 108,4 109,8 111,2 produkcja metali produkcja artykułów spożywczych produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 98,4 102,9 102,7 104,1 104,

34 Produkcja sprzedana przemysłu według głównych grupowań przemysłowych (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego=) I IX 2017 I IX 2018 Przemysł ogółem Dobra: 106,0 związane z energią 108,3 zaopatrzeniowe 107,1 konsumpcyjne trwałe 104,1 inwestycyjne 105,3 konsumpcyjne nietrwałe 102,

35 Struktura produkcji sprzedanej przemysłu według głównych grupowań przemysłowych (ceny bieżące; analogiczny okres roku poprzedniego=) % 90% 80% 36,4% (+0,6) Dobra: zaopatrzeniowe 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21,9% (-0,6) 19,5% (-0,9) 16,3% (+1,2) 5,9% (-0,3) I IX 2018 Zmiany do okresu I IX 2017 r. (w p.proc.) inwestycyjne konsumpcyjne nietrwałe związane z energią konsumpcyjne trwałe 35

36 Produkcja przemysłowa (zmiana w %, r/r, wyrównana dniami roboczymi) sierpień 2017 sierpień 2018 Polska 9, , Źródło: Eurostat. 36

37 Produkcja budowlano-montażowa (ceny stałe przeciętna miesięczna 2015=) dane niewyrównane sezonowo trend I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

38 Produkcja budowlano-montażowa (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego=) wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej produkcja budowlano-montażowa niewyrównana sezonowo produkcja budowlano-montażowa wyrównana sezonowo ,9 116, , I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

39 Budownictwo (analogiczny okres roku poprzedniego=) Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 105, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw 108, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe) 103,5 103,3 103,0 102,5 116,4 102,0 101,5 101,0,5 93 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

40 Produkcja budowlano-montażowa według działów PKD (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego=) 170 ogółem budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej budowa budynków roboty budowlane specjalistyczne ,1 118,6 116,4 103, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

41 Produkcja budowlano-montażowa według działów PKD (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego=) I IX 2016 I IX 2017 I IX , ,8 117,9 112, OGÓŁEM budowa budynków budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej roboty budowlane specjalistyczne 41

42 Struktura produkcji budowlano-montażowej według działów PKD (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego=) % ,7 26,0 (-1,7) 37,7 39,9 (+2,2) roboty budowlane specjalistyczne budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej ,6 34,1 (-0,5) budowa budynków 0 I IX 2017 I IX 2018 Zmiana do okresu I IX 2017 r. (w p.proc.) 42

43 Struktura produkcji budowlano-montażowej według obiektów budowlanych (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego=) % ,1 49,1 (+2,0) obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,3 33,8 (-0,5) budynki niemieszkalne budynki mieszkalne ,6 17,1 (-1,5) I IX 2017 I IX 2018 Zmiana do I IX 2017 r. (w p.proc.) 43

44 Mieszkania oddane do użytkowania tys ,9 14, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 44

45 Mieszkania oddane do użytkowania według form budownictwa Liczba mieszkań w okresie I IX 2018 r.: (zmiana r/r +4,4%) budownictwo indywidualne przeznaczone na sprzedaż lub wynajem spółdzielcze pozostałe 1,5 I IX ,5 72,0 2,1 1,6 I IX ,6 77,4 2, tys. 45

46 Ruch budowlany mieszkań mieszkania oddane do użytkowania mieszkania, których budowę rozpoczęto tys. 80 mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym ,7 61,3 60, I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw

47 Sprzedaż detaliczna towarów (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego=) , I III IV VI VII IX X XII I III IV VI VII IX X XII I III IV VI VII IX

48 Sprzedaż detaliczna towarów w okresie I IX 2018 r. (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego=) , Ogółem 106,4 111,0 110, ,5 107,6 107,1 107, ,1 pojazdy samochodowe, motocykle, części paliwa stałe, ciekłe i gazowe żywność, napoje i wyroby tytoniowe pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny tekstylia, odzież, obuwie meble, RTV, AGD pozostałe 48

49 Sprzedaż usług w transporcie i gospodarce magazynowej (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego=) , I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw

50 Sprzedaż usług w transporcie i gospodarce magazynowej w okresie I IX 2018 r. (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego=) , Ogółem 111,9 126, ,8 106,1 105,9 119,1 109,5 samochodowy magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport kolejowy lotniczy rurociągowy morski śródlądowy 50

51 Ogólny klimat koniunktury gospodarczej 20 przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel detaliczny transport i gospodarka magazynowa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

52 Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej 120 SI diagnoza prognoza I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX SI przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel usługi I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX

53 Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej 120 ESI Unia Europejska ESI Strefa euro SI Polska I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX ESI Niemcy ESI Wielka Brytania ESI Francja ESI Włochy SI Polska I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX

54 Obroty towarowe handlu zagranicznego i kurs euro mln EUR eksport import EUR , zł I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

55 Obroty towarowe z zagranicą (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego=) I VII 2016 I VII 2017 I VII , , ,1 106,6 105,7 104, eksport import 55

56 Struktura obrotów towarowych handlu zagranicznego według grup krajów w okresie I VIII 2018 r. kraje rozwinięte Unia Europejska kraje rozwinięte pozostałe kraje rozwijające się kraje Europy Środkowo-Wschodniej import 59,1% (-1,3) 7,2% (-0,3) 24,7% (+0,4) 9,0% (+1,2) eksport 80,2% (+0,3) 6,7% (-0,1) 7,3% (-0,2) 5,8% (0,0) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% % Zmiany do okresu I VIII 2017 r. (w p.proc.) 56

57 Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. 57

58 W 2017 roku: deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł: mln zł, tj. -1,4% PKB (w 2016 r. deficyt wyniósł: mln zł, tj. -2,2% PKB) dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł: mln zł, tj. 50,6% PKB (w 2016 r. dług wyniósł: mln zł, tj. 54,2% PKB) 58

59 Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB % UE 28 Strefa euro 19 Polska 0,0-0,5-1,0-1,0-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-2,9-2,5-2,3-2,0-2,7-1,7-1,6-2,2-1,4-3,5-4,0-3, Źródło: Eurostat. 59

60 Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB % 90 UE 28 Strefa euro 19 Polska 91,8 89,9 89,1 86, ,4 84,4 83,3 81, ,4 51,3 54,2 50,

61 Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych według ESA 2010 Wyszczególnienie Produkt Krajowy Brutto (PKB) w mln zł * * * * Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych i samorządowych w mln zł * * * * % PKB -3,7%* -2,7%* -2,2%* -1,4%* Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym w mln zł * * % PKB -2,30% -2,20% -2,4%* -3,5%* Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym w mln zł * -908* 5 069* 1 189* % PKB -0,3%* -0,1%* 0,3%* 0,1%* Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego w mln zł * % PKB -1,10% -0,40% -0,10% 2,1%* Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w mln zł * * * * % PKB 50,4%* 51,3%* 54,20% 50,60% 61

62 Dochody i wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych według ESA 2010 Wyszczególnienie Dochody ogółem w mln zł * * * * %PKB 38,7%* 39,0%* 38,9%* 39,6% Wydatki ogółem w mln zł * * * * % PKB 42,4%* 41,7%* 41,1% 41,2% 62

63 Nadwyżka / deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w krajach Unii Europejskiej % W 2017 r. -1,0% dla UE 28-2,2-1,4 Polska Źródło: Eurostat. 63

64 Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB % W 2017 r. 81,6% dla UE 28 Polska 60 54,2 50, Źródło: Eurostat. 64

65 Więcej informacji na: 65

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2016 R. Warszawa, 22 lipca 2016 r. Spis treści strona Wstęp... 3 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2014 R. Warszawa, 22 lipca 2014 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W 2015 ROKU Warszawa, 25 stycznia 2016 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI Zmiana rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U.2018.502

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W LUTYM 2014 R. Warszawa, 24 marca 2014 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I PÓŁROCZE 2010 Warszawa, 22 lipca 2010 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

4,6% wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. - GUS podał wstępne szacunki

4,6% wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. - GUS podał wstępne szacunki https://www. 4,6% wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. - GUS podał wstępne szacunki Autor: Ewa Ploplis Data: 9 lutego 2018 Wzrost gospodarczy w Polsce, czyli wzrost Produktu Krajowego Brutto tzw. PKB

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 4. MAJ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 4. MAJ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. MARZEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. MARZEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 28. VII. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MARZEC 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 3. KWIECIEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 3. KWIECIEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 3 KWIECIEŃ 2017 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU KWIECIEŃ 2010 R. Warszawa, 25 maja 2010 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SPIS TREŚCI 1.LUDNOŚĆ 2. WYNAGRODZENIA 3. RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE 4. RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 5. PRZEMYSŁ 6. BUDOWNICTWO 7. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 8.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MAJ 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ***

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO *** URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Wyniki wstępne Data opracowania: 28.03.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 Internet: www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W KWIETNIU 2014 R. Warszawa, 23 maja 2014 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I III KWARTAŁ 2010 Warszawa, 25 października 2010 r. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2 Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W SIERPNIU 2014 R. Warszawa, 22 września 2014 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W PAŹDZIERNIKU 2014 R. Warszawa, 24 listopada 2014 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2018 r.

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2018 r. INFORMACJE SYGNALNE Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2018 r. 28.02.2018 r. Nr 1/2018 W styczniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU LISTOPAD 2010 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ***

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO *** URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Wyniki wstępne Data opracowania: 30.04.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 Internet: www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów Kontakt: e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl; tel.: 17 853 52 10, 853 52 19 faks: 17 853 51 57 Internet: http://rzeszow.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU MAJ 2011 Warszawa, 21 czerwca 2011 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp... 3 Rynek

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SIERPNIU 2012 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SIERPNIU 2012 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 fax:32 77 91 300, 25 85 155 Internet: www.stat.gov.pl/katow KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu cławskie Forum Gospodarki: Na czym ma zarabiać Wrocław? cław, 7 listopada 2015 Z CZEGO ŻYJE WROCŁAW? STRUKTURA GOSPODARKI Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 5. CZERWIEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 5. CZERWIEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU STYCZEŃ 2009 R. Warszawa, 23 lutego 2009 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU SIERPIEŃ 2009 R. Warszawa, 22 września 2009 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów Kontakt: e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl; tel.: 17 853 52 10, 853 52 19 faks: 17 853 51 57 Internet: http://rzeszow.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 12. STYCZEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 12. STYCZEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 12 STYCZEŃ 2017 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych CZERWIEC 2009 Według danych statystycznych w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zaobserwowano: na rynku pracy: obniżenie się przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO 29.. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 11. GRUDZIEŃ 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 11. GRUDZIEŃ 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 11 GRUDZIEŃ 2016 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2010.04.01 zm. Dz.U.2010.50.304 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Liczba upadłości firm

Liczba upadłości firm Upadłości firm w 2018 r. Do końca czerwca 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 31 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO STYCZEŃ R. tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg STYCZEŃ Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LISTOPADZIE 2012 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LISTOPADZIE 2012 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWCACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 fax:32 77 91 300, 25 85 155 nternet: www.stat.gov.pl/katow KOMUNKAT O SYTUACJ

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2018 r.

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2018 r. INFORMACJE SYGNALNE Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2018 r. 27.07.2018 r. Nr 6/2018 W czerwcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PAŹDZIERNIKU 2012 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PAŹDZIERNIKU 2012 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 fax:32 77 91 300, 25 85 155 Internet: www.stat.gov.pl/katow KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 10 październik 2005 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W GRUDNIU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W GRUDNIU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn Kontakt: e-mail:sekretariatusols@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66 faks 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

upadłości firm w latach

upadłości firm w latach Upadłości firm na koniec czerwca 2019 r. Na koniec czerwca 2019 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 05 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo