Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa opolskiego w okresie trzech kwartałów roku WPROWADZENIE W okresie styczeń wrzesień roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce było wolniejsze od wysokiego w analogicznym okresie roku. W województwie opolskim zmniejszyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu, a takŝe spadły przychody ze sprzedaŝy detalicznej w przedsiębiorstwach. Do pozytywnych stron tego okresu moŝna zaliczyć wzrost wartości sprzedaŝy hurtowej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Na rynku pracy zaobserwowano poprawę sytuacji. Stopa bezrobocia była niŝsza niŝ rok wcześniej, mimo Ŝe zwiększyła się liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Nadal najszybciej rosło zatrudnienie w sekcjach związanych z usługami czyli w hotelarstwie i restauracjach, handlu i naprawach oraz obsłudze nieruchomości i firm. W budownictwie spadła liczba mieszkań oddanych do uŝytku. Spadły takŝe przychody ze sprzedaŝy produktów i usług w przedsiębiorstwach budowlanych. Na rynku rolnym w okresie styczeń wrzesień obniŝyły się średnie ceny skupu czterech zbóŝ podstawowych konsumpcyjnych i paszowych oraz średnie ceny skupu Ŝywca wieprzowego. Natomiast ceny skupu Ŝywca wołowego i mleka wzrosły. PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Produkt krajowy brutto w okresie trzech kwartałów roku wzrósł realnie o 2,9%. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o 2,8%. W przemyśle odnotowano wzrost WDB o 2,5%, w budownictwie o 8,5%, w sektorze usług rynkowych o 2,9%, a usług nierynkowych o 1,9%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech kwartałów roku wzrósł o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zanotowano wzrost cen związanych z transportem o 5,2%, edukacją o 3,7% oraz mieszkaniem o 3,4%. ObniŜyły się ceny m.in. odzieŝy i obuwia o 5,2%. Zaobserwowano ponadto wzrost cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych o 2,7% oraz spadek cen Ŝywności i napojów bezalkoholowych o 1,9% w stosunku do analogicznego okresu roku W okresie trzech kwartałów roku nieznacznie wzrósł import o 0,7%. Natomiast eksport wzrósł o 6,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. DEMOGRAFIA Liczba ludności w województwie opolskim zmniejsza się. Według stanu na wrzesień roku w województwie opolskim mieszkało 1048,5 tys. (w tym 507,8 tys. męŝczyzn i 540,7 tys. kobiet). Liczba ludności zmniejszyła się o 4026 osób w stosunku do analogicznego okresu roku. Przyrost naturalny wciąŝ jest ujemny i w okresie trzech kwartałów roku wynosił Tylko w dwóch powiatach zarejestrowano dodatnie saldo przyrostu naturalnego (brzeski, namysłowski). Pozytywny jest fakt, Ŝe wzrosła liczba zawieranych małŝeństw. W okresie styczeń -wrzesień zawarto ich 3795, podczas gdy w analogicznym okresie roku zawarto ich Wzrosła takŝe liczba urodzeń Ŝywych. W okresie trzech kwartałów roku było ich 6568, a w analogicznym okresie roku było Saldo migracji województwa opolskiego w okresie styczeń-wrzesień wyniosło

2 Przyrost naturalny w osobach np. (42) - 42 osoby w powiecie brzeskim (16) (-13) (-81) (42) (-77) (-66) (-64) (-100) (41) (-116) Saldo migracji w osobach (-83) > 50 (50) - (-150) (-150) - (-250) (-250) - (-360) < -360 Mapa 1. Ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w okresie styczeń-wrzesień RYNEK PRACY Pomimo trudnej sytuacji na ryku pracy, ulega ona stopniowej poprawie. W okresie styczeń-wrzesień roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 93,5 tys. osób i było o 2,1% wyŝsze niŝ przed rokiem (w sektorze publicznym niŝsze o 8,9%, natomiast w sektorze prywatnym wyŝsze o 4,8%). W porównaniu do trzeciego kwartału roku wzrosło przeciętne zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym (o 2,4%), a takŝe w obsłudze nieruchomości i firm (o 11 %) oraz handlu i naprawach (o 5,8%). Zmniejszyło się zatrudnienie w budownictwie (o 4,7%) oraz górnictwie (o 1,2%). Według stanu na koniec września roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy województwa opolskiego wyniosła 67,6 tys. osób i była niŝsza o 6,2 tys. osób czyli o 8,4% niŝ przed rokiem. Tempo spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie opolskim była szybsze niŝ średnio w. Stopa bezrobocia w województwie opolskim na dzień 30 września roku ukształtowała się na poziomie 18,2%, a więc zmniejszyła się o 1,5% wobec analogicznego okresu roku. Wskaźnik krajowy wyniósł 17,6%. NajwyŜszą stopę bezrobocia na koniec września odnotowano w powiecie nyskim (29,2%), powiecie brzeskim (27,0%) i namysłowskim (26,3%). Natomiast najniŝszą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie oleskim (11,4%) i krapkowickim (12,9%). W Opolu stopa bezrobocia zarejestrowanego wynosiła 9,1%. W okresie trzech kwartałów roku dostępnych ofert pracy w urzędach pracy było 14,8 tys., a więc o 4,1% mniej niŝ przed rokiem. (-104)

3 woj. opolskie = 18,2% od 9% do 15,8% od 15,9% do 19,8% od 19,9% do 21,3% od 21,4% do 29,9% Mapa 2. Stopa bezrobocia w powiatach województwa opolskiego stan na koniec września r. w [%] WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE W okresie trzech kwartałów roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 2171,91 zł i wzrosło o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym w województwie opolskim wzrosło o 2,1% w stosunku do analogicznego okresu w roku i wynosiło 2687,49 zł, natomiast w sektorze prywatnym wzrosło o 3,1 % i wynosiło 2064,24 zł. W omawianym okresie roku zanotowano wzrost płac w handlu i naprawach (o 5,6%), w działalności usługowej, komunalnej, społecznej i indywidualnej, pozostałej (o 4,6%), a takŝe w obsłudze nieruchomości i firm (o 4,1%), budownictwie (o 3,5%) i przetwórstwie przemysłowym (o 2,4%). Zmniejszenie płac odnotowano w hotelach i restauracjach (o 4,8%) oraz w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 0,8%). Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto w województwie opolskim (z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych) w okresie trzech kwartałów roku wynosiła 1095,27 zł i była wyŝsza o 29,52 zł niŝ w analogicznym okresie roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 2400, , , , , , , , , , ,96 przeciętne miesięczne w ynagrodzenie 2346, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

4 Wykres 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie opolskim w latach -. MIESZKANIA W okresie trzech kwartałów zmniejszyła się liczba mieszkań oddanych do uŝytku w województwie opolskim (o 10,8% w stosunku do trzech kwartałów roku). Do uŝytku oddano 760 mieszkań, o łącznej powierzchni uŝytkowej 93,5 tys. m 2, a przeciętna powierzchnia uŝytkowa jednego mieszkania wynosiła 126,4 m 2. Z ogólnej liczby mieszkań 78,7% oddano w budownictwie indywidualnym, 17,8% w komunalnym, 3,1% w spółdzielczym oraz 0,4% w zakładowym. Od stycznia roku wydano 904 pozwolenia na budowę mieszkań, a więc o 24,4% mniej niŝ w trzech kwartałach roku. Rozpoczęto budowę 883 mieszkań, czyli (o 7,6%) mniej niŝ przed rokiem. We wrześniu roku oddano do uŝytku 159 mieszkań, z czego 120 w budownictwie komunalnym i 39 w indywidualnym. Łączna powierzchnia uŝytkowa oddanych mieszkań wyniosła 11,2 tys. m 2, a przeciętna powierzchnia jednego mieszkania wyniosła 70,3 m LICZBA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UśYTKU I 2003 II 2003 III 2003 IV 2003 V 2003 VI 2003 VII 2003 VIII 2003 IX 2003 X 2003 XI 2003 XII 2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX Wykres 2. Liczba mieszkań oddanych do uŝytku w okresie styczeń 2003r. wrzesień r. PODMIOTY GOSPODARCZE Na koniec września roku w opolskim rejestrze REGON zarejestrowanych było 89,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, czyli o 1,7% więcej niŝ we wrześniu roku. Jednostek sektora prywatnego było 84,4 tys. i stanowiły one 94,2% ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 74,9% wszystkich zarejestrowanych jednostek. Liczba spółek handlowych na koniec września roku wyniosła 4440, przy czym największą grupę stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bo aŝ 84,1% wszystkich spółek handlowych. Natomiast spółki z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły 26,5% spółek handlowych i było ich Największą grupę wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych we wrześniu roku stanowiły jednostki prowadzące działalność handlową i usługową 27,3 tys. co stanowi 30,4 %. Kolejną grupę tworzyły podmioty obsługujące nieruchomości i firmy 16,5 tys., co stanowi 18,4% oraz działalność budowlana 9,5 tys., stanowiących 10,6% oraz działalność produkcyjna 8,3 tys., co stanowi 9,3%.

5 W województwie opolskim najwięcej podmiotów działało na terenie Opola 19,3 tys., co stanowi 21,5% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych oraz w powiatach: nyskim 13,0 tys. (14,0%), opolskim 9,5 tys. (10,6%) i brzeskim 8,8 tys. (9,8%). Większa część prowadzonej działalności gospodarczej skupiona jest w miastach i stanowi 70,6% ogólnej liczby jednostek. Podmioty gospodarki narodowej w województwie opolskim Podmioty gospodarki narodow ej liczba podmiotów I-IX 2003 I-XII 2003 I-III I-VI I-IX I-XII I-III I-VI I-IX kwartaly Wykres 3. Liczba podmiotów gospodarczych w województwie opolskim w okresie od I-IX 2003 do I-IX PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO W trzech kwartałach roku opolskie podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą związaną z przemysłem uzyskały przychody ze sprzedaŝy produktów i usług w wysokości ,7 mln zł (w bieŝących cenach bazowych). W trzech kwartałach roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych była o 3,5% niŝsza od notowanej w roku ubiegłym. W analizowanym okresie w działach o znaczącym udziale w strukturze produkcji największy wzrost sprzedaŝy w stosunku do analogicznego okresu w roku miał miejsce w produkcji mebli (o 15,1%), artykułów spoŝywczych i napojów (o 13,5%), wyrobów z metali (o 13,0%), maszyn i urządzeń (o 2,1%). Spadek produkcji sprzedanej w okresie styczeń-wrzesień roku odnotowano w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych oraz wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych. W okresie styczeń-wrzesień przedsiębiorstwa budowlane wykazały przychody ze sprzedaŝy produkcji i usług w wysokości 801,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przychody uległy zmniejszeniu o 4,5%. W trzech kwartałach roku zanotowano zwiększenie produkcji budowlanomontaŝowej m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych (o 90,1%). Spadek produkcji odnotowano w przedsiębiorstwach wykonujących instalacje budowlane (o 7,5%) oraz zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli, inŝynierią lądową i wodna (o 4,8%). Wartość robót inwestycyjnych w okresie styczeń-wrzesień wyniosła 141,7 mln i była ona niŝsza o 6,4% niŝ w analogicznym okresie roku, a jej udział w ogólnej produkcji budowlano-montaŝowej kształtował się na poziomie 40,4%.

6 TRANSPORT I HANDEL W okresie trzech kwartałów roku odnotowano dalszy wzrost przychodów ze sprzedaŝy usług transportowych. Łączny przychód wniósł 564,0 mln, a więc o 10,8% więcej niŝ w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zanotowano takŝe wzrost zapotrzebowania na przewóz ładunków. Taborem przewieziono 1 055,1 tys. ton ładunków, a więc o 0,5% więcej niŝ w okresie dziewięciu miesięcy roku. Zmniejszeniu uległa liczba pasaŝerów komunikacji międzymiastowej o 5,0% w stosunku do roku poprzedniego. Przewieziona liczba pasaŝerów wyniosła 11,8 mln. W handlu zwiększeniu uległa sprzedaŝ hurtowa (o 13,4%), natomiast zmniejszeniu sprzedaŝ detaliczna (o 0,6%) w stosunku do ubiegłego roku. SprzedaŜ hurtowa w okresie styczeń-wrzesień roku zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wyniosła 4 021,6 mln zł, a sprzedaŝ detaliczna 2 227,1 mln zł. Największy spadek wartości sprzedaŝy zarejestrowano wśród podmiotów prowadzących sprzedaŝ prasy, ksiąŝek i pozostałą sprzedaŝ detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach. Znaczny wzrost odnotowano wśród podmiotów zajmujących się sprzedaŝą mebli, RTV, AGD, pojazdów samochodowych, motocykli, części farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego. PODSTAWOWE RELACJE EKONOMICZNE Według danych statystycznych w trzech kwartałach roku opolskie przedsiębiorstwa osiągnęły słabsze wyniki finansowe niŝ w analogicznym okresie roku. Przychody z całokształtu działalności osiągnięte w okresie styczeń-wrzesień były o 3,5% niŝsze niŝ przed rokiem i wyniosły ,7 mln. Koszty uzyskania przychodów uległy zwiększeniu o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu roku i wyniosły ,4 mln zł. Wynik finansowy netto był niŝszy niŝ w analogicznym okresie roku o 42,6% i wyniósł 930,8 mln zł. Wynik finansowy brutto był niŝszy o 41,9% i wyniósł 1 165,5 mln zł. Wyniki finansowe brutto i netto w przedsiębiorstwach ,2 w ynik brutto w ynik netto wynik finansowy ,2 1622,2 1945,7 612,4 466,8 907,7 715,7 1165,5 930,8 0 I-IX I-XII I-III I-VI I-IX kwartały - Wykres 4. Wyniki finansowe przedsiębiorstw w województwie opolskim w okresie I-IX I-IX.

7 ROLNICTWO Pomimo trudnych warunków klimatycznych do końca września obsiano 100% planowanej powierzchni uprawy rzepaku, Ŝyta, jęczmienia i pszenŝyta oraz 70% mieszanek zboŝowych i 60% pszenicy. W okresie styczeń-wrzesień roku skupiono 2987,1 tys. dt zbóŝ podstawowych czyli o 39,7% więcej niŝ przed rokiem. Spośród zbóŝ wzrósł skup pszenicy (o 46,5%), Ŝyta (o 87,4%), jęczmienia (o 7,5%), i pszenŝyta (o 4,2%). Średnia cena zbóŝ podstawowych ukształtowała się na poziomie 36,3 zł za dt. W trzech kwartałach roku zwiększeniu uległ w stosunku do analogicznego okresu roku skup Ŝywca drobiowego (o 10,1%) i wieprzowego (o 2,2%), zaś zmniejszył się skup Ŝywca wołowego (0 16,3%). Przeciętne ceny skupu kształtowały się następująco: Ŝywca drobiowego 3,04 zł za kg, Ŝywca wieprzowego 3,81 zł za kg, Ŝywca wołowego 4,07 zł za kg. W okresie styczeń-wrzesień roku skupiono tys. litrów mleka, czyli o 47,1% więcej niŝ w roku ubiegłym. Średnia cena skupu 1 litra wyniosła 0,97 zł i była o 17,0% wyŝsza niŝ w adekwatnym okresie roku. Nazwa LUDNOŚĆ stan w dniu 30 IX r. 1. Liczba ludności w tym: - męŝczyźni - kobiety WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE POLSKA Pozycja województwa na tle Wartość ,7% ogółu, 15 miejsce w r. = 100) 99, miejsce Wartość r. = 100) 99,5 Wartość r. = 100) 99,7 RUCH NATURALNY LUDNOŚCI w okresie I-IX r. 15 miejsce w 15 miejsce w 2. Urodzenia Ŝywe ,6 tys. 16 miejsce Urodzenia Ŝywe na 1000 ludności 8,3 9,8 16 miejsce 3. Zgony: ,1 tys. Zgony na 1000 ludności w tym: 9,1 9,6 8 miejsce - zgony niemowląt 33 1,8 tys. - zgony niemowląt na 1000 ludności 5,0 6,3 1 miejsce 4. Przyrost naturalny ,5 tys. 5. Przyrost naturalny na 1000 ludności -0,8 0,1 14 miejsce MIGRACJE LUDNOŚCI w okresie I-IX r. 6. Napływ ogółem Wartość 8014 Bd

8 Dynamika (r. = 100) 154,0 Bd Wartość Bd 7. Odpływ ogółem Dynamika (r. = 100) 156,7 Bd 8. Saldo migracji ogółem Bd 9. Saldo migracji wewnętrznej -435 Bd 10. Saldo migracji zagranicznej Bd 11. Saldo migracji na 1000 ludności -3,1-0,3 RYNEK PRACY stan na 30 IX r. 12. Liczba pracujących w gospodarce narodowej [tys.] Wartość 303,5 * ,8* 2,3% ogółu r. = 100) 100,6 101,4 * Dane szacunkowe GUS, obliczono z uwzględnieniem liczby osób zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym skorygowanej w Narodowym Spisie Powszechnym i Powszechnym Spisie Rolnym w 2002 roku. 13. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I IX roku. 14.Bezrobotni zarejestrowani w tym: [stan w końcu okresu] Wartość r. = 100) 102,1 102,0 Wartość r. = 100) 91,6 92,9 - kobiety napływ bezrobotnych w okresie I-IX ,6 tys. - odpływ bezrobotnych w okresie I-IX ,2 tys. 15. Stopa bezrobocia rejestrowanego [%] 18,2% 17,6% 16. Oferty pracy w okresie I-IX Liczba bezrobotnych na jedną ofertę pracy 18. Przeciętne miesięczne Wartość 2 171, ,06 wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-IX [zł] r. = 100) 102,3 102,8 MIESZKANIA w okresie I IX r. 19. Mieszkania oddane do uŝytku w tym: Wartość r. = 100) 91,6 105,5 15 miejsce w 7 miejsce w 1 miejsce w 4 miejsce w 2 miejsce w 9 miejsce w 10 miejsce w 8 miejsce w 12 miejsce w 1 % ogółu mieszkań oddanych w, 16 miejsce w

9 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ stan na 30 IX r. 20. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, w tym: Wartość r. = 100) 101, sektor prywatny Bd - przemysł budownictwo handel i naprawy obsługa nieruchomości i firm; nauka Bd WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW w okresie I IX r. 21. Przychody z całokształtu działalności [mln zł] 22. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności [mln zł] Wartość ,7 mln mln r. = 100) 96,5 104,1 Wartość ,4 mln ,7 mln r. = 100) 102,5 105,1 23. Wynik finansowy brutto [mln zł] 1 165,5 mln ,4 mln 24. Wynik finansowy netto [mln zł] 930,8 mln ,4 mln 25. Wskaźnik poziomu kosztów [%] 92,9 94,7 2,5% ogółu, 15 miejsce w 3 miejsce w 1,6% ogółu, 14 miejsce w 1,6% ogółu, 14 miejsce w 10 miejsce w 10 miejsce w 1 miejsce w 26. Majątek obrotowy [mln zł] 7 704,6 mln ,9 mln 2% ogółu 27. Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie jednostek (rentowność netto) [%] PRODUKCJA SPRZEDANA w okresie I IX r. 28. Przemysłu w okresie I-IX [mln zł] 29. Budownictwa w okresie I-IX [mln zł] NAKŁADY INWESTYCYJNE w okresie I IX r. 30. Nakłady inwestycyjne ogółem [mln zł] 67,9 71,8 Wartość ,7 mln ,4 mln r. = 100) 96,5 102,5 Wartość 801,6 mln ,8 mln Dynamika (I-XII r. = 100) 95,5 110,4 Wartość 600,3 mln 41485,9 mln r. = 100) 91,1 106,3 2,5% ogółu, 11 miejsce w 15 miejsce w 1,6% ogółu, 15 miejsce w 15 miejsce w 1,4 % ogółu

10 WYBRANE WSKAŹNIKI POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO PKB (stan na 2003 r.) PKB na 1 mieszkańca (stan na 2003r.) WDB w przemyśle na 1 pracującego (2003 r.) Udział przemysłu w tworzeniu WDB (stan na 2003r.) WDB w usługach rynkowych na 1 pracującego (stan na 2003 r.) Udział usług rynkowych w Wartość tworzeniu WDB (stan na 2003 r.) Wskaźnik przedsiębiorczości (podmioty gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców stan na 31.IX.) ,1 [mln zł] ,6 [mln zł] 2,2% ogółu, 16 miejsce w Dynamika (2002r. = 100) 102% 104,5% 15 miejsce Wartość zł zł 11 miejsce Dynamika (2002r. = 100) 102,6% 104,6% 14 miejsce Wartość zł zł 5 miejsce Wartość 26,8 % 24,5 % 6 miejsce Wartość zł zł 12 miejsce Wartość 43,8 % 50,5 % 15 miejsce 85,5 94,3 11 miejsce Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę (stan na r.) 744,64 zł 735,4 zł 6 miejsce Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych (stan na r.) 727,49 zł 694,7 zł 2 miejsce Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w r. Wartość zł zł 14 miejsce Wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca (stan na r.) Wartość zł zł 2 miejsce

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych - - - - - - - - ----------------------------------------------------- Komunikat o sytuacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r.

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r. 23.10.2018 Warszawa 1 Podstawowe tendencje (1) W okresie styczeń wrzesień br.: produkcja sprzedana przemysłu była o 6,0%

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 4. MAJ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 4. MAJ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. MARZEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. MARZEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Recenzent dr hab. Romuald Jończy Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Wersja elektroniczna: Przemysław Biliczak ISBN 83-920021-3-X (wersja książkowa) Druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 3. KWIECIEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 3. KWIECIEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 3 KWIECIEŃ 2017 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 5. CZERWIEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 5. CZERWIEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MAJ 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 27.01.2009 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 11. GRUDZIEŃ 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 11. GRUDZIEŃ 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 11 GRUDZIEŃ 2016 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wyniki wstępne 27. II. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SPIS TREŚCI 1.LUDNOŚĆ 2. WYNAGRODZENIA 3. RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE 4. RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 5. PRZEMYSŁ 6. BUDOWNICTWO 7. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 8.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 10 październik 2005 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail:

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MARZEC 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2016 R. Warszawa, 22 lipca 2016 r. Spis treści strona Wstęp... 3 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 28. VII. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 12. STYCZEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 12. STYCZEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 12 STYCZEŃ 2017 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Wydział Strategii i Analiz Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społecznoekonomiczna w Łodzi 2007 rok Łódź Czerwiec 2008 Spis Treści 1. Łódź na tle województwa...3 2. Rynek pracy...5 3. Wynagrodzenia...10 4. Przemysł...13

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2014 R. Warszawa, 22 lipca 2014 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO REFERAT BADAŃ I ANALIZ STRATEGICZNYCH WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W 2003 ROKU PRIORYTETY POLITYKI MIGRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Wydział Strategii i Analiz Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I półrocze 2009 rok Łódź Listopad 2009 Spis Treści 1. Łódź na tle województwa...3 2. Rynek pracy...5 3. Wynagrodzenia...11

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W 2015 ROKU Warszawa, 25 stycznia 2016 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2009 rok Łódź Kwiecień 2010 Spis Treści 1. Łódź na tle województwa...3 2. Rynek pracy...5

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2012 r.

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2012 r. 1 Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2012 r. W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. w odniesieniu do I półrocza 2011 r. zaobserwowano poprawę w głównych obszarach gospodarki województwa

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Wydział Strategii i Analiz Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2008 rok Łódź Lipiec 2009 1 Spis Treści 1. Łódź na tle województwa...3 2. Rynek pracy...5 3. Wynagrodzenia...10 4. Przemysł...13

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. LUDNOŚĆ

Bardziej szczegółowo