KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia r. C(2012) 4640 final

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.7.2012 r. C(2012) 4640 final"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE, dotyczącymi nieujawniania informacji objętych tajemnicą zawodową, w opublikowanej wersji niniejszej decyzji pominięto niektóre informacje. Pominięte fragmenty oznaczono symbolem: [ ]. WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Bruksela, dnia r. C(2012) 4640 final Dotyczy: pomocy państwa SA (2012/N) Polska pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA (1) W dniu 8 maja 2012 r. władze polskie zgłosiły pomoc na restrukturyzację na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. (zwanego dalej: PKS Lubliniec lub spółką ). Jego Ekscelencja Pan Radosław SIKORSKI Minister Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha Warszawa POLSKA Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 2. OPIS (2) Zgłoszenie planu restrukturyzacji było poprzedzone zgłoszeniem pożyczki na ratowanie w wysokości ,78 mln PLN (około EUR) 1 z dnia 8 lipca 2011 r., zatwierdzonej przez Komisję w dniu 8 września 2011 r. (dalej: decyzja w sprawie pomocy na ratowanie ) Beneficjent (3) PKS Lubliniec ma siedzibę w Polsce, w województwie śląskim, będącym regionem kwalifikującym się do pomocy regionalnej na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE. Spółka prowadzi działalność w sektorze autobusowych przewozów pasażerskich i innych usług powiązanych z przewozami: 1) regionalnego transportu pasażerskiego w częściach województwa śląskiego i opolskiego; 2) sprzedaży paliw oraz artykułów i akcesoriów samochodowych na stacjach benzynowych; 3) naprawy samochodów i diagnostyki; 4) różnych usług związanych z reklamą i szkoleniem kierowców. (4) Z końcem 2011 r. PKS Lubliniec zatrudniał 115 osób, a jego obroty wynosiły PLN (ok. 2,56 mln EUR). PKS Lubliniec nie wchodzi jednak w zakres definicji średniego przedsiębiorstwa, gdyż zgodnie z informacjami władz polskich, spółka należy w całości do Skarbu Państwa 3. (5) Od 1990 r. spółka prowadzi działalność w sektorze autobusowych przewozów pasażerskich i usług powiązanych. Działa głównie na regionalnym rynku przewozów pasażerskich, gdzie jej udział wynosi 30%. Jednak obecność beneficjenta na rynku w skali krajowej jest dużo niższa i wynosi 0,3%. Spółka nie należy do większej grupy kapitałowej. (6) Władze Polskie uważają PKS Lubliniec za przedsiębiorstwo zagrożone w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (zwanych dalej Wytycznymi ) 4. W poniższej tabeli 1 przedstawiono główne wskaźniki finansowe spółki za lata Tabela 1. Sytuacja finansowa spółki w latach (w PLN) Obroty EUR = ok. 4 PLN Dz.U. C 303 z , s. 2. Zalecenie Komisji dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. C 1422 z ). Dz.U. C 244 z , s. 2. 2

3 Wynik finansowy netto Zobowiązania Koszty finansowe (Koszty z tytułu odsetek) Kapitał własny EBITDA Wartość aktywów ogółem (7) Według władz polskich, z powyższych danych liczbowych wynika, że występuje tu większość elementów wyszczególnionych w pkt 11 Wytycznych. Obroty spółki spadły z prawie 13 mln PLN w 2008 r. do 10,2 mln PLN w 2011 r., a łączna wartość aktywów zmalała do końca 2011 r. o ponad 2 mln PLN. W latach kapitał własny spółki stopniowo się zmniejszał; do końca 2011 r. strata ta wyniosła prawie 1,5 mln PLN. W tym samym okresie koszty finansowe PKS Lubliniec wzrosły niemal ośmiokrotnie. (8) Władze polskie wyjaśniły, że na dobry wynik finansowy netto w 2011 r. złożyła się zarówno pożyczka na ratowanie jak i sprzedaż pewnych środków trwałych przedsiębiorstwa. Pozwoliło to także spółce na spłatę części zaległych długów, co spowodowało z kolei zmniejszenie całkowitej kwoty zobowiązań w 2011 r. Beneficjent boryka się jednak z problemami z płynnością (w dniu 31 grudnia 2011 r. aktywa obrotowe wystarczały na pokrycie jedynie 62% zobowiązań krótkoterminowych spółki), co skutkuje poważnymi trudnościami w terminowej realizacji zobowiązań i rosnącymi kwotami odsetek. Ponadto w opinii biegłego rewidenta z 2011 r. wykazano, iż zdolność spółki do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej jest uzależniona od możliwości uzyskania dodatkowych środków ze sprzedaży środków trwałych. 2.2 Otoczenie regulacyjne polskiego rynku transportu drogowego (9) Krajowy i międzynarodowy okazjonalny transport pasażerski reguluje rozporządzenie (WE) nr 1073/ ; każde przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie unijne ma nieograniczony dostęp do tego rynku. (10) W Polsce działalność w zakresie regularnego transportu drogowego pasażerów reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (i inne akty 5 Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (Dz.U. L 300 z ). 3

4 wykonawcze) 6. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, jedynie podmioty posiadające licencję na wykonywanie transportu drogowego mogą świadczyć usługi transportowe, w tym w zakresie transportu pasażerów. Licencję na wykonywanie regionalnego i krajowego transportu drogowego przyznaje i wydaje organ odpowiedzialny za zarządzanie jednostką administracyjną, na terenie której przedsiębiorstwo transportowe ma zamiar oferować swoje usługi (wojewoda, burmistrz, prezydent miasta, itp.). Minister właściwy do spraw transportu wydaje licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. (11) Zgodnie z ustawą zezwolenie nie daje wyłączności na przewozy na danej linii ani nie uprawnia do rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych. W związku z tym na trasach przynoszących zyski istnieje znaczna konkurencja między przedsiębiorstwami autobusowymi. Ponadto władze odpowiedzialne za wydanie licencji mogą odmówić licencji, jeżeli planowana linia rozkładowa stanowi zagrożenie dla istniejących już regularnych linii, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub jedną grupę transportową. (12) Dostawcy usług transportowych w dziedzinie usług publicznych, za które odpowiedzialne są odrębne organy administracji (na przykład dostawcy świadczący usługi przewozu dzieci do szkół) wybierani są w drodze otwartych przetargów organizowanych przez właściwe organy administracji publicznej. 2.3 Środek pomocy (13) Łączne koszty restrukturyzacji wynoszą PLN (ok. 0,95 mln EUR). Przewidywana jest pomoc na restrukturyzację w wysokości PLN (ok. 0,25 mln EUR). Władze polskie potwierdziły, że nie przyznają pomocy dopóki Komisja nie przyjmie decyzji o niewnoszeniu zastrzeżeń do przedmiotowej pomocy. (14) Środek pomocy ma postać dotacji bezpośredniej w wysokości 1 mln PLN (ok. 0,25 mln EUR) dokonywanej przez Ministra Skarbu na podstawie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców (Dziennik Ustaw nr 80, poz. 543). 2.4 Plan restrukturyzacji (15) W planie restrukturyzacji władze polskie zamieściły następującą listę czynników wpływających na trudną sytuację finansową spółki: 6 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz ze zm.). Zgodnie z przepisami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, ze zm.). 4

5 przestarzały tabor i infrastruktura, które doprowadziły do podwyższenia kosztów operacyjnych spółki, a jednocześnie wywarły znaczny negatywny wpływ na skuteczność i jakość usług; tabor uznano również za zbyt duży w odniesieniu do aktualnej sytuacji rynkowej oraz aktualnego popytu na tego rodzaju usługi na obszarach wchodzących w zakres działalności spółki; zwiększenie dostępności indywidualnych środków transportu tj. samochodów prywatnych; wyższe koszty paliwa w połączeniu z wysoce nieefektywnym taborem; niewystarczający kapitał własny, przez co spółka nie może przeprowadzić modernizacji sprzętu i restrukturyzacji za pomocą własnych środków; silna i nie zawsze uczciwa konkurencja ze strony małych i średnich przedsiębiorstw transportowych polskie władze stwierdziły, że spółka jest zagrożona nieuczciwą konkurencją, wynikającą głównie z nielegalnych przewozów pasażerskich wykonywanych przez małe niezarejestrowane przedsiębiorstwa, tj. zabieranie pasażerów z przystanków należących do spółki kilka minut przed planowanym przyjazdem autobusu. Mając na uwadze, że przedsiębiorstwa te nie ponoszą żadnych kosztów (tj. obciążeń administracyjnych, jak również kosztów utrzymania infrastruktury), mogą oferować swoje usługi po niższych cenach niż PKS Lubliniec. silna konkurencja na rynku usług związanych z diagnostyką i naprawami. Rosnąca liczba małych warsztatów będących w stanie świadczyć podobne usługi po niższych cenach doprowadziła do spadku dochodów z tej działalności. Ponadto z powodu posiadania przestarzałych urządzeń spółka straciła licencję na prowadzenie kontroli pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, co obniżyło jej zdolność do skutecznego konkurowania. (16) Zgłoszona restrukturyzacja PKS Lubliniec obejmuje lata i powinna, zdaniem władz polskich, umożliwić przywrócenie długoterminowej rentowności spółki. Spółka planuje odzyskać rentowność do końca okresu restrukturyzacji. Planuje to osiągnąć przez wdrożenie wymienionych poniżej środków. (17) Władze polskie przedstawiły Komisji przewidywane wyniki finansowe w ramach poszczególnych scenariuszy (pesymistycznego, optymistycznego i opartego na realnych założeniach). W poniższej tabeli 2 przedstawiono przewidywane wyniki finansowe przedsiębiorstwa (scenariusz podstawowy) Tabela 2: Przewidywane wyniki spółki (w tysiącach PLN) Przychody netto ze sprzedaży i ekwiwalenty sprzedaży, w tym: Zysk ze sprzedaży Zysk netto (po odliczeniu

6 podatku/ulgi podatkowej) Restrukturyzacja majątkowa (18) W zakresie restrukturyzacji majątkowej planuje się: sprzedaż pewnych zbędnych elementów nieruchomości, których nie wykorzystuje się w aktualnej działalności. Spółka posiada nieruchomości o stosunkowo dużej wartości, które nie będą wykorzystywane w przyszłości do celów prowadzenia głównej działalności. Jest to konieczne do szybkiego uzyskania niezbędnych środków na restrukturyzację. Do nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży należy: biurowiec, magazyn, działki obejmujące części placu manewrowego pojazdów na dworcu autobusowym w Lublińcu i Oleśnie; zakup nowych pojazdów w celu zmodernizowania przestarzałego taboru autobusowego spółki. Głównym powodem zakupu nowych pojazdów jest umożliwienie spółce spełniania aktualnych norm technicznych i zwiększenie jej konkurencyjności. Dzięki nowocześniejszemu taborowi możliwe będzie zmniejszenie kosztów związanych z działalnością gospodarczą spółki, a tym samym umożliwi to spółce efektywniejsze funkcjonowanie; modernizację posiadanego przez spółkę centrum diagnostyki pojazdów w celu odzyskania poprzedniego statusu stacji okręgowej oferującej szeroki zakres usług; modernizację będącej własnością beneficjenta stacji paliw w celu spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania (Dziennik Ustaw nr 243, poz. 543). Na mocy powyższego rozporządzenia stacje paliw powinny być wyposażone w odpowiednie instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do zabezpieczania przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Przewidywane zmiany są niezbędne, aby beneficjent mógł kontynuować swoją działalność na rynku sprzedaży paliw; przystosowanie lokalu stacji obsługi spółki do celów biurowych wskutek planowanej sprzedaży biurowca spółki Restrukturyzacja organizacyjna (19) W odniesieniu do organizacji spółki przewidziano następujące działania restrukturyzacyjne: optymalizację połączeń autobusowych oferowanych przez spółkę. Beneficjent zamierza zaprzestać obsługi ok. 30% swoich nierentownych tras i jednocześnie sprzedać 24 najstarsze pojazdy nadające się do wycofania z eksploatacji. W oparciu o przepływ pasażerów w poszczególnych miejscach swojej działalności spółka oceni rentowność poszczególnych tras. 6

7 Racjonalizacja świadczonych usług pozwoli na ograniczenie kosztów i poprawę jakości usług na najbardziej rentownych trasach; podjęcie nowej, aktywniejszej strategii marketingowej w celu przyciągnięcia nowych klientów. Spółka planuje skupić działalność promocyjną na znanych regionalnych biurach podróży oraz rozszerzyć gamę usług oferowanych aktualnym klientom; zmiany w ramach środków restrukturyzacyjnych związane z modernizacją i racjonalizacją działalności spółki doprowadzą do zmniejszenia liczby pracowników. W okresie restrukturyzacji spółka planuje zwolnić 18 pracowników pracujących na pełny etap. Środek ten dotyczyć będzie przede wszystkim kierowców autobusów Restrukturyzacja finansowa (20) W odniesieniu do restrukturyzacji finansowej spółki przewidziano następujące działania restrukturyzacyjne: spłatę zobowiązań wynikających z uprzedniego leasingu pojazdów; spłatę zobowiązań podatkowych; spłatę zaległych należności za dostawy, usługi i prace. (21) Ze względu na problemy finansowe spółce bardzo trudno byłoby uzyskać własnymi siłam kwotę konieczną do zaspokojenia wspomnianych należności. Spłata zaległych płatności z chwilą otrzymania środków w ramach pomocy na restrukturyzację będzie miała bardzo korzystny wpływ na zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej. (22) Te finansowe środki restrukturyzacyjne pozwolą na wyeliminowanie odsetek od spóźnionych płatności i w ten sposób przyczynią się także do przywrócenia rentowności Środki wyrównawcze (23) Władze polskie zaproponowały dwa środki wyrównawcze: spółka zrezygnuje z obsługiwania następujących rentownych tras przewozowych: Olesno Stare Olesno Olesno i Olesno Boroszów Olesno oraz zmniejszenie zdolności przewozowych spółki o miejsc pasażerskich; (24) Trasy, których obsługa ma zostać zaniechana, są rentowne, a zysk (faktycznie osiągnięty i spodziewany) przedstawiono w tabeli 3 poniżej. Tabela 3. Rentowność zaproponowanych środków wyrównawczych i przewidywany utracony zysk po wdrożeniu środka wyrównawczego (w tysiącach PLN) Rentowność tras Przewidywany utracony zysk po 7

8 przewozowych wdrożeniu środka wyrównawczego LINIA 308: OLESNO STARE OLESNO - OLESNO Obroty ze sprzedaży biletów Koszty Zysk netto LINIA 330: OLESNO BOROSZÓW OLESNO Obroty ze sprzedaży biletów Koszty Zysk netto (25) W wyniku drugiego środka restrukturyzacyjnego 24 przestarzałe autobusy zastąpione zostaną 13 nowymi, mniejszymi. Zdaniem władz polskich spowoduje to wspomniane wyżej zmniejszenie zdolności przewozowych spółki o miejsc pasażerskich, co ograniczy skutecznie zdolności spółki w zakresie transportu pasażerskiego i zmniejszy jej udział w rynku Przegląd kosztów restrukturyzacji i źródeł finansowania (26) Zawarte w wykazie koszty restrukturyzacji wynoszą PLN. Sposób ich finansowania przedstawiono w tabelach 4 i Tabela 4. Rodzaje środków restrukturyzacyjnych i ich koszt (w PLN) RODZAJ ŚRODKA RESTRUKTURYZACYJNEGO KOSZT Restrukturyzacja majątkowa Wymiana taboru autobusowego poprzez zakup pojazdów Zakup autokaru turystycznego Modernizacja stacji paliw Modernizacja centrum diagnostyki pojazdów Przystosowanie lokalu stacji obsługi do celów biurowych Restrukturyzacja organizacyjna Odprawy wypłacane na rzecz zwolnionych pracowników Restrukturyzacja finansowa Spłata zobowiązań spółki z tytułu leasingu Spłata pożyczki na ratowanie Spłata zobowiązań podatkowych Spłata zaległych należności za dostawy, prace i usługi Razem:

9 Tabela 5: Finansowanie restrukturyzacji (w PLN) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KWOTA % Wkład własny Dochód ze sprzedaży zbędnych nieruchomości 74 Dochód ze zbycia przestarzałego taboru autobusowego Pomoc państwa Dotacja Ministra Skarbu Państwa OCENA POMOCY 3.1 Pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (27) Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE pomoc państwa to wszelka pomoc przyznana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów i wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. (28) Dotacja na rzecz PKS Lubliniec ma zostać udzielona przez Ministra Skarbu. Jest ona przyznawana z zasobów państwa, a zatem można ją przypisać państwu. Dotacja stanowi korzyść gospodarczą, gdyż stanowi dotację bezpośrednią na rzecz PKS Lubliniec, której spółka nie uzyskałaby w normalnych warunkach rynkowych. Dotacja zostanie przyznana jedynie tej spółce; wspomniana korzyść ma zatem charakter wybiórczy. Władze polskie nie zakwestionowały tego uzasadnienia. (29) W przypadku, gdy państwo członkowskie przyznaje dotację publiczną danemu przedsiębiorstwu, podaż usług transportowych tego przedsiębiorstwa może utrzymać się z tego powodu na dotychczasowym poziomie lub zwiększyć się, nawet jeżeli świadczy ono jedynie usługi transportu lokalnego lub regionalnego, a nie świadczy usług transportowych poza państwem pochodzenia. W związku z tym przedsiębiorstwa mające siedzibę w innych państwach członkowskich będą miały mniejsze szanse na świadczenie usług transportowych na rynku tego państwa członkowskiego. A zatem dotacja taka zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji i wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi 7. (30) W związku z powyższym Komisja uznaje, że przedmiotowa dotacja bezpośrednia dla PKS Lubliniec stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 7 Zob. sprawa C-280/00, Altmark, Rec. [2003] ECR I-7727 pkt

10 (31) Władze polskie potwierdziły, że nie przyznały pomocy przed zatwierdzeniem jej przez Komisję Europejską. Spełniły zatem swój obowiązek wynikający z art. 108 ust. 3 TFUE. Podstawa prawna oceny zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym (32) Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE stanowi, że zgoda na pomoc państwa może zostać wydana w przypadku, gdy jest ona przyznawana w celu ułatwienia rozwoju niektórych sektorów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. (33) Zdaniem Komisji omawiany środek stanowi pomoc na restrukturyzację, który należy ocenić w świetle kryteriów zawartych w Wytycznych w celu określenia, czy może być on uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 TFUE. 3.2 Kwalifikowalność przedsiębiorstwa do otrzymania pomocy na restrukturyzację Przedsiębiorstwo zagrożone (34) Zgodnie z Wytycznymi za przedsiębiorstwo zagrożone uznaje się przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie odzyskać dobrej kondycji przy pomocy zasobów własnych ani poprzez uzyskanie niezbędnych środków od udziałowców lub ze źródeł rynkowych, i które bez interwencji władz publicznych prawie na pewno zniknęłoby z rynku w perspektywie krótko- lub średniookresowej. Punkt 10 Wytycznych stanowi, iż przedsiębiorstwo uznaje się za przedsiębiorstwo zagrożone, jeśli utraciło ponad połowę swojego zarejestrowanego kapitału oraz ponad jedną czwartą tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy lub spełnia ono określone w prawie krajowym kryteria w zakresie podlegania postępowaniu upadłościowemu. W pkt 11 Wytycznych zaznaczono, że nawet jeśli tak nie jest, przedsiębiorstwo może nadal być uznane za zagrożone i wymieniono pewne typowe oznaki wskazujące na taki stan rzeczy: rosnące zadłużenie, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. (35) W swojej decyzji w sprawie pomocy na ratowanie Komisja uznała, że PKS Lubliniec był przedsiębiorstwem zagrożonym zgodnie z pkt 11 Wytycznych. Trudności finansowe spółki złagodziło przyznanie pomocy na ratowanie, która jednak podlega spłacie. Z powyższej tabeli 1 wynika, że występują liczne oznaki wyszczególnione w pkt 11 Wytycznych. Komisja zauważa, że obroty spółki spadły z prawie 13 mln PLN w 2008 r. do 10,2 mln PLN w 2011 r., a łączna wartość aktywów zmalała do końca 2011 r. o ponad 2 mln PLN. Od 2008 r. kapitał własny spółki stopniowo się zmniejszał, do końca 2011 r. strata ta wyniosła prawie 1,5 mln PLN. W tym samym okresie koszty finansowe PKS Lubliniec wzrosły niemal ośmiokrotnie. (36) Komisja bierze pod uwagę wyjaśnienia przedstawione przez władze polskie, zgodnie z którymi pomimo dobrego wyniku finansowego w 2011 r., będącego 10

11 skutkiem zarówno pożyczki na ratowanie jak i sprzedaży pewnych elementów środków trwałych przedsiębiorstwa, beneficjent doświadcza poważnych problemów związanych płynnością. To z kolei coraz bardziej utrudnia spółce terminowe płacenie zobowiązań, co przejawia się rosnącymi kwotami odsetek. (37) Biorąc pod uwagę ogólną sytuację finansową spółki przedstawioną powyżej, Komisja uważa, że spółkę można uznać za przedsiębiorstwo zagrożone zgodnie z pkt 11 Wytycznych. (38) Komisja odnotowuje także, że spółka nie jest nowo utworzonym przedsiębiorstwem w rozumieniu pkt 12 Wytycznych. PKS Lubliniec rozpoczął działalność w 1990 r. Pod swoją obecną formą prawną spółka funkcjonuje od 2005 r. Zasada pierwszy i ostatni raz (39) Zgodnie z pkt 73 Wytycznych, jeżeli dane przedsiębiorstwo otrzymało już w przeszłości pomoc na ratowanie lub restrukturyzację, w tym jakąkolwiek pomoc niezgłoszoną, i jeśli minęło mniej niż 10 lat od momentu udzielenia pomocy na ratowanie lub od końca okresu restrukturyzacji lub od wstrzymania wdrażania planu restrukturyzacji (licząc od wydarzenia, które nastąpiło jako ostatnie), Komisja nie zezwala na udzielenie dalszej pomocy na ratowanie lub restrukturyzację. (40) Zgodnie z pkt 30 decyzji w sprawie pomocy na ratowanie oraz formularzem zgłoszenia pomocy na restrukturyzację, Komisja uwzględnia potwierdzenie władz polskich, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat przedsiębiorstwo nie otrzymało pomocy na ratowanie lub restrukturyzację oprócz pomocy na ratowanie zatwierdzonej decyzją Komisji. Na tej podstawie Komisja uznaje, że przedsiębiorstwo spełnia wymóg dotyczący zasady jednorazowej pomocy określony w pkt 72 i nast. Wytycznych. 3.3 Przywrócenie długoterminowej rentowności (41) Aby środek mógł zostać uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym na podstawie pkt Wytycznych, plan restrukturyzacji powinien zawierać szczegółową analizę okoliczności, które doprowadziły do wystąpienia trudności, oraz określać środki, które w rozsądnych ramach czasowych przywrócą przedsiębiorstwu długoterminową rentowność i dobrą kondycję finansową. Plan taki musi opierać się na realistycznych założeniach co do przyszłych warunków działania. (42) Komisja zauważa, że środki w zakresie restrukturyzacji finansowej mają przede wszystkim ułatwić spłatę znacznego zadłużenia spółki. Liczne działania odnoszą się bezpośrednio do restrukturyzacji majątkowej celem uzyskania dodatkowych środków na proces restrukturyzacji, czynienia oszczędności, redukcji kosztów, modernizacji oraz podnoszenia jakości i konkurencyjności oferowanych usług. To wszystko ma z kolei pozytywny wpływ na rentowność. Komisja odnotowuje też, że beneficjent postanowił zmienić strategię marketingową w sposób polegający na poszerzeniu swojej bazy klientów i planuje optymizację oferowanych połączeń autobusowych. 11

12 (43) Wdrożenie planu restrukturyzacji prawdopodobnie przyczyni się do znacznej poprawy sytuacji spółki. Sprzedaż przestarzałych i kosztownych nieruchomości spółki, zakup nowych pojazdów, modernizacja centrum diagnostyki i stacji paliw oraz towarzysząca restrukturyzacja marketingowa te wszystkie działania powinny spowodować, że spółka odzyska możliwość konkurowania na rynku, a jej działalność będzie przynosić trwałe zyski. (44) Zgodnie z przewidywanymi danymi zamieszczonymi w tabeli 2, w 2013 r. spółka zacznie przynosić zyski, co powinno prowadzić do przywrócenia długotrwałej rentowności. (45) Podsumowując, Komisja stwierdza w związku z powyższym, że po pomyślnym zakończeniu planu restrukturyzacji PKS Lubliniec osiągnie wyniki finansowe na poziomie pozwalającym uznać, iż odzyskał on zdolność do trwałego i samodzielnego konkurowania na rynku. Pełne wdrożenie środków wyrównawczych, jak opisano w pkt 23 i nast. nie zmienia następującego wniosku: strata dochodów spowodowana przez wspomniane środki nie przeszkodzi spółce PKS Lubliniec w odzyskaniu rentowności. (46) Komisja uważa, że bez pełnego wdrożenia proponowanego planu restrukturyzacji uzyskanie tych wyników nie byłyby możliwe. W związku z tym Komisja stwierdza, że zaproponowane środki restrukturyzacyjne są w stanie przywrócić spółce długoterminową rentowność w rozsądnym przedziale czasu. 3.4 Unikanie nadmiernego zakłócania konkurencji (47) Zgodnie z pkt Wytycznych należy zapewnić zminimalizowanie negatywnego wpływu pomocy na warunki wymiany handlowej. Pomoc nie powinna nadmiernie zakłócać konkurencji. Oznacza to zazwyczaj ograniczenie obecności przedsiębiorstwa na rynkach jego działalności po zakończeniu okresu restrukturyzacji. Środki wyrównawcze powinny być proporcjonalne do negatywnych skutków pomocy, a w szczególności do wielkości i względnego znaczenia przedsiębiorstwa na rynku lub rynkach (zob. pkt 3). Wielkość środków należy ustalać indywidualnie w każdym przypadku i z uwzględnieniem celu, jakim jest przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa. Ponadto zgodnie z pkt 7 Wytycznych Komisja zwróci się o podjęcie środków wyrównawczych minimalizujących wpływ pomocy na restrukturyzację na konkurentów. (48) Zgodnie z pkt 56 Wytycznych, warunki zezwolenia na pomoc na obszarach kwalifikujących się do wdrożenia środków wyrównawczych mogą być mniej rygorystyczne. Komisja odnotowuje w tym względzie, że PKS Lubliniec działa na obszarze objętym pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) TFEU 8. (49) Komisja odnotowuje także, że w 2011 r. udział PKS Lubliniec we właściwym rynku, tj. rynku transportu pasażerskiego w Polsce, na którym beneficjent prowadzi główną działalność, był bardzo mały i wynosił tylko 0,3%. Należy w związku z tym 8 Zob. powyżej pkt 3. 12

13 założyć, że w tym czasie jego udział w rynku w skali europejskiej był jeszcze bardziej znikomy. (50) Komisja bierze także pod uwagę fakt, że kwota pomocy jest bardzo niewielka, tj. 1 mln PLN (ok. 0,25 mln EUR), w związku z czym ewentualne zakłócające skutki są z natury rzeczy ograniczone. (51) Władze polskie zaproponowały dwa środki wyrównawcze: wycofanie się z obsługiwania rentownych tras przewozowych i ograniczenie zdolności przewozowych spółki o miejsc pasażerskich. (52) W odniesieniu do pierwszego środka, Komisja uważa, że planowane wycofanie dwóch rentownych tras (w 2011 r. dochody z tych tras stanowiły 2,3% ogółu rocznych obrotów spółki z tytułu transportu pasażerskiego) zmniejszy dochody i zyski spółki i ograniczy jej udział w rynku lokalnego transportu drogowego. Władze polskie przekazały Komisji dane świadczące o rentowności wyżej wymienionych tras przewozowych (zob. tabela 3). Mając na uwadze trudną sytuację finansową spółki (tj. negatywny wynik finansowy w latach w połączeniu z innymi niekorzystnymi czynnikami) Komisja uznała, że proponowany środek może zostać uznany za rzeczywisty, który stanowi w tym przypadku środek wyrównawczy w odniesieniu do przedmiotowej pomocy. Środek ten umożliwi konkurentom przejęcie rentownych tras przewozowych, których obsługi zaprzestał beneficjent. (53) Jeśli chodzi o drugi proponowany środek, Komisja odnotowuje, że ograniczenie zdolności przewozowych spółki o miejsc pasażerskich wiąże się z przywróceniem rentowności spółki i jest częścią restrukturyzacji majątkowej spółki, nie może być w związku z tym uznany za rzeczywisty środek wyrównawczy w rozumieniu pkt 40 Wytycznych. (54) Pierwszy środek odnosi się bezpośrednio do rynku, na którym spółka prowadzi swoją główną działalność. Należy go również uznać za rentowny, w związku z czym zgodny z zasadami określonymi w pkt 40 Wytycznych. Pierwszy środek można też planować, nie przekreślając planu restrukturyzacji, który z kolei pozwoli przywrócić rentowność spółki. (55) W związku z powyższym Komisja stwierdza, że proponowany pierwszy środek stanowi prawdziwy środek wyrównawczy z tytułu potencjalnego zakłócenia konkurencji spowodowanego przyznaniem pomocy i zapewnia zminimalizowanie negatywnego wpływu przedmiotowej pomocy państwa na warunki wymiany handlowej. (56) W przedmiotowej sprawie, z uwagi na niewielką kwotę pomocy, bardzo mały udział spółki w rynku i ograniczone potencjalne zakłócenie wewnątrzunijnej konkurencji, Komisja uważa, że przyjęcie tylko pierwszego środka wyrównawczego jest wystarczające, aby zagwarantować, że negatywny wpływ pomocy państwa na warunki handlowe będzie minimalny. Wyżej wspomniany środek wyrównawczy jest zatem zgodny z pkt Wytycznych. 13

14 3.5 Ograniczenie pomocy do minimum, wkład własny (57) W Wytycznych wyraźnie określono, że w finansowaniu restrukturyzacji znaczny wkład musi pochodzić ze środków własnych, w tym ze sprzedaży aktywów, które nie są niezbędne do dalszego istnienia przedsiębiorstwa, lub z zewnętrznych źródeł finansowania pozyskanego na warunkach rynkowych. W przypadku dużego przedsiębiorstwa udział wkładu własnego musi wynosić co najmniej 50%. (58) Zgodnie z pkt 43 Wytycznych wkład własny musi być rzeczywisty, tzn. faktyczny, wykluczający wszystkie przyszłe spodziewane zyski takie jak przepływ środków pieniężnych, i być oznaką przywrócenia zaufania rynków co do rentowności spółki. (59) Zgodnie z planem restrukturyzacji zgłoszonym przez władze polskie wkład własny spółki miał się składać z następujących dwóch elementów wyszczególnionych w tabeli 6. Tabela 6: Wkład własny (w PLN) Rodzaj wkładu Planowany dochód a. Środki otrzymane ze sprzedaży zbędnych nieruchomości b. Dochód ze zbycia przestarzałego taboru autobusowego RAZEM: (60) W odniesieniu do sprzedaży wspomnianych w pkt a) nieruchomości spółki, władze polskie przedstawiły dokumenty w postaci wyceny niezależnych ekspertów. Z wycen tych wynika, że ceny, jakie beneficjent spodziewa się otrzymać, są cenami rynkowymi i może je rzeczywiście otrzymać. (61) W odniesieniu do środków pochodzących ze zbycia przestarzałych pojazdów, Komisja nie otrzymała wystarczających dowodów (w formie np. wyceny pojazdów przez niezależnego eksperta), aby uznać tę część wkładu własnego spółki za rzeczywisty lub faktyczny w rozumieniu pkt 43 Wytycznych. Jednak ze względu na to, że kwota związana ze sprzedażą autobusów stanowi stosunkowo niewielką część wkładu (tj. 2,2%), Komisja uważa, że nawet bez niej plan restrukturyzacji pozostaje wiarygodny: spółka znajdzie konieczną kwotę w inny sposób, np. w ramach przyszłych przepływów środków pieniężnych lub też koszty restrukturyzacji, np. planowane działania modernizacyjne, jakie należy przeprowadzić, zostaną odpowiednio dostosowane. (62) W pierwszym przypadku poziom wkładu własnego spółki wynosi PLN, co stanowi 71,7% łącznych kosztów restrukturyzacji. W drugim przypadku wkład własny jest ujęty w stosunku do zmniejszonych łącznych kosztów restrukturyzacji wynoszących PLN i stanowi 73,3%. Komisja stwierdza, że w obu przypadkach poziom wkładu własnego znacznie przekracza 50%, wymagane na 14

15 mocy pkt 44 Wytycznych. Można zatem stwierdzić, że beneficjent spełnia wymogi określone w pkt Wytycznych. 3.6 Wniosek co do zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym (63) W związku z powyższym Komisja uznaje, że pomoc na restrukturyzację na rzecz PKS Lubliniec spełnia wszystkie warunki określone w Wytycznych. 4. WNIOSEK Komisja uznaje, że zgłoszona pomoc na restrukturyzację na rzecz PKS Lubliniec jest zgodna z zasadami wspólnego rynku w myśl postanowień art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE i Wytycznych oraz postanawia w związku z tym nie wnosić zastrzeżeń do zgłoszonego środka. Komisja zauważa z ubolewaniem, że w przedmiotowej sprawie Polska nie dotrzymała zawartego w decyzji w sprawie pomocy na ratowanie zobowiązania co do przedstawienia planu restrukturyzacji nie później niż sześć miesięcy po przyjęciu pozytywnej decyzji w sprawie pomocy na ratowanie. W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje, które nie powinny być przekazywane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie zgody na publikację pełnej treści niniejszego pisma w języku oryginału na stronie internetowej Wniosek taki wraz z informacjami, o których mowa powyżej, należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Nr faksu: Proszę przyjąć wyrazy szacunku W imieniu Komisji Joaquín ALMUNIA Wiceprzewodniczący 15

pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o.

pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.2.2012 r. C(2012) 934 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.12.2008 r. K(2008) 8991 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.04.2009 r. K(2009)3030 Dotyczy: pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.06.2010 K(2010)4371 Dotyczy: pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 Dotyczy: pomocy państwa nr N 312/2010 - Polska Przedłużenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287 Dotyczy: pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 2 czerwca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final Dotyczy: pomocy państwa S.A.33998 (2011/N) - Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa AGD MESKO Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2010 K(2010)8231 Dotyczy: pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.02.2009 r. K(2009)1259 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa SA.32965 (2011/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla ZNMR Szanowny Panie Ministrze! Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor. WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.33474 (2011/N)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.VI.2008 K(2008)3255 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W dniu 6 lutego 2008 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.35477 (2012/N) Polska

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.IV.2006 K(2006)1650 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 Dotyczy: Pomoc Państwa nr N 15/2005 Polska Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.04.2013 C(2013) 1854 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N)

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze!

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698 Dotyczy: pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu 12 maja 2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final Dotyczy: pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA (1) W dniu 28

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.8.2013 K(2013) 5584 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XII.2005 r. K (2005) 5479 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Szanowny

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.05.2010 C(2010)3213 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XI.2008 r. K(2008) 6353 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje.

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.IX.2005 K(2005) 3617 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 242b/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw inwestujących na terenie Katowickiej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.05.2013 C(2013) 2747 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

2.1. Otoczenie regulacyjne polskiego rynku transportu drogowego

2.1. Otoczenie regulacyjne polskiego rynku transportu drogowego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia [ ] r. Zgodnie z przepisami art. 4 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE, dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.VI.005 K(005) 09 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 49/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2011 K(2011)8731 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.33643 (2011/N) Polska McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.03.2009 K(2009)1595 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy Państwa N 212/2008 Polska Pomoc na restrukturyzację dla PKS Wadowice S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.IX.2005 K(2005) 3556 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji Szanowny Panie Ministrze

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Informacje ogólne Ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP) Minister Skarbu Państwa może udzielić przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 12.06.2012 C(2012) 3736 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 12.06.2012 C(2012) 3736 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.06.2012 C(2012) 3736 final Dotyczy: pomocy państwa SA.33150 (2011/N) Polska pomocy na restrukturyzację dla BZPG STOMIL S.A Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA (1)

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.2.2010 r. K(2010)829 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2012 r. C(2012) 1319 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS 1. Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc:...... 2. Adres siedziby podmiotu ubiegającego się o pomoc:....... 3. Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.32117 (2010/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla PZL Sędziszów S.A. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 02.IV.2008 r. K(2008)1106 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2005 K(2005) 3544 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa Szanowny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel...

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel... ... /pieczęć firmowa pracodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.06.2012 C(2012) 4444 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze, I.

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2012 C(2012) 9472 final Dotyczy: Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o.

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.3.2009 r. K(2009) 2110 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 9.4.2014 r. C(2014) 2225 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 9.4.2014 r. C(2014) 2225 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.4.2014 r. C(2014) 2225 final Dotyczy: pomocy państwa SA.36806 (2013/N) Polska pomoc na restrukturyzację dla Classen-Pol S.A. Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura oraz zasady udzielania pomocy de minimis w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie

Procedura oraz zasady udzielania pomocy de minimis w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie Załącznik nr 4 do Regulamin udostępniania powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie z przeznaczeniem na organizację debat, szkoleń, konsultacji, warsztatów i innych spotkań Procedura

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka.

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06.IX.2005 K(2005)3298 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 235/a/2005 Polska Pomoc na wspieranie działalności innowacyjnej - Zachęty do podejmowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A.

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.IX.2006 K(2006)4148 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. Szanowna Pani Minister 1. PROCEDURA 1. Pismem z

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1 Imię i nazwisko albo

Bardziej szczegółowo

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM JEDNORAZOWEGO ODPISU AMORTYZACYJNEGO ŚRODKA TRWAŁEGO F-128/2 obowiązuje od 11.07.2011r.... Nazwisko imię /

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Do wniosku należy dołączyć: 1. informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych /pieczęć wnioskodawcy/ Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych IA INFORMACJA O PRACODAWCY 1.1. Nazwa pracodawcy........................................................

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji Bruksela, dnia 15.06.2011 K(2011)2237 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 570/2009 Polska Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008

KOMISJA. L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008 L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 6/07 (ex N 558/06) planowanej przez Polskę na rzecz Techmatrans S.A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS ...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS ... Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o pomocy de minimis w związku z dokonaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o pomocy de minimis w związku z dokonaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego ..., dnia......... Nazwisko, imię/nazwa podmiotu...... Adres NIP:... Tel.... Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o pomocy de minimis w związku z dokonaniem jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik nr 9 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo nazwa 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (na podstawie Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 488/2009 Polska Pomoc restrukturyzacyjna dla Tarachomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A.

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 488/2009 Polska Pomoc restrukturyzacyjna dla Tarachomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2009 K(2009)9351 wersja ostateczna corr. Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 488/2009 Polska Pomoc restrukturyzacyjna dla Tarachomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 323/2006 - Polska Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A. (PKS Olkusz S.A.) (pomoc

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A...............

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A............... Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Akademia Zarządzania II systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

2. OPIS PROGRAMU POMOCY

2. OPIS PROGRAMU POMOCY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2009 r. K(2009) 4149 Dotyczy: pomocy państwa / Polska Pomoc nr N 519/08 Pomoc na restrukturyzację dla spółki IŁAWA S.A. Szanowny Panie Ministrze! Komisja pragnie

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.8.2017 r. COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/797/UE upoważniającą Republikę Estońską do stosowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A Zał. 3 do umowy Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. 53.4767.311) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 1. Imię i nazwisko albo nazwa...

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 1. Imię i nazwisko albo nazwa... Załącznik nr 6 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311) Formularz informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS OŚWIADCZE Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.)........ (imię i nazwisko /

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS............

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS............ Załącznik 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1.Imię i nazwisko albo nazwa...... 2.Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS /wzór zgod z rozporządzem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. Nr 53, poz. 311/ A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Projekt Eko Budownictwo współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Projekt Wzmoc potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziała 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 Rektora UŚ z dnia 14 lutego 2014 r. ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 16 sierpnia 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 16 sierpnia 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 16 sierpnia 2010 r. P/10/043 LOP-4101-01-02/2010 Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS Strona1 Załącznik nr 10 INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS Zestawienia publicznej otrzymanej w okresie od dnia... do dnia... (wstawić datę ubiegania się o pomoc) Oświadczam, że suma wartości wliczanej

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa Komentarz [u1]: wystarczy wpisać imię i nazwisko 2. Adres miejsca

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 tj. okres

I. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 tj. okres Sprawozdanie Rady Spółki DOMEXBUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Załącznik nr 9 do Regulaminu projektu pn. ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE przyszłością transportu drogowego FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo