KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia C(2012) 3254 final

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2012) 3254 final Dotyczy: Pomocy państwa SA (2010/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla PZL Sędziszów S.A. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA (1) W dniu 17 grudnia 2010 r. Polska zgłosiła pomoc na restrukturyzację dla Wytwórni Filtrów PZL-Sędziszów S.A. (zwanej dalej PZL Sędziszów lub spółką ). Komisja zwróciła się o przedstawienie dodatkowych informacji następującymi pismami: z dnia 16 lutego 2011 r., z dnia 24 czerwca 2011 r., z dnia 23 września 2011 r., z dnia 16 grudnia 2011 r. i z dnia 14 marca 2012 r. Polska udzieliła odpowiedzi pismami odpowiednio: z dnia 26 kwietnia 2011 r., z dnia 25 lipca 2011 r., z dnia 28 października 2011 r., z dnia 17 lutego 2012 r., z dnia 13 kwietnia 2012 r., z dnia 24 kwietnia 2012 r. i z dnia 30 kwietnia 2012 r. (2) Zgłoszenie planu restrukturyzacji było poprzedzone zgłoszeniem w dniu 16 marca 2010 r. pożyczki na ratowanie w wysokości 4 mln PLN (ok. 1 mln EUR) 1, którą Komisja zatwierdziła w dniu 17 czerwca 2010 r. (SA.30604) (decyzją zwaną dalej decyzją w sprawie pomocy na ratowanie) OPIS 2.1 Beneficjent (3) Spółka PZL Sędziszów, beneficjent pomocy na restrukturyzację, produkuje głównie filtry oleju, paliwa i powietrza do pojazdów silnikowych. Spółka stanowi w całości własność polskiego Ministra Skarbu Państwa i jest zlokalizowana w województwie podkarpackim, regionie Polski kwalifikującym się do pomocy regionalnej na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE EUR = ok. 4 PLN. Decyzja z dnia 17 czerwca 2010 r. (SA 30604) dotychczas nieopublikowana. Jego Ekscelencja Pan Radosław SIKORSKI Minister Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha Warszawa POLSKA Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 (4) Zgodnie z planem restrukturyzacji przedstawionym przez władze polskie spółka na dzień 31 lipca 2010 r. zatrudniała 443 osób, a jej obroty na koniec 2010 r. wyniosły PLN. Spółka posiada jedną spółkę zależną, Zakład Narzędziowy Wytwórni Filtrów spółka z o.o. (zwany dalej Zakładem ), w związku z czym jest ona częścią większej grupy kapitałowej. (5) Polska uznaje spółkę PZL Sędziszów za znajdującą się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 3 (zwanych dalej Wytycznymi ). W poniższej tabeli przedstawiono główne wskaźniki finansowe spółki dotyczące okresu Tabela 1 Sytuacja finansowa spółki w latach Obrót PLN PLN PLN PLN Wyniki finansowe netto PLN PLN PLN PLN Zobowiązania PLN PLN PLN PLN Odsetki PLN PLN PLN PLN Kapitał PLN PLN PLN PLN własny EBITDA PLN PLN PLN PLN Wartość aktywów netto PLN PLN PLN PLN (6) Wyżej przedstawione dane stanowią dowód na spełnienie większości kryteriów określonych w pkt 11 Wytycznych. W trakcie tych 4 lat obrót spółki zmalał z 42,7 mln PLN do 30,4 mln PLN, podczas gdy wartość zobowiązań wzrosła o około 2,5 mln PLN, a obciążenie odsetkami wzrosło ponad dwukrotnie, osiągając wartość 0,64 mln PLN w 2010 r. Ponadto wartość aktywów netto spółki znacznie spadła, z początkowych 25 mln PLN w 2007 r. do 20,3 mln PLN w 2010 r. (7) Obecnie PZL Sędziszów przechodzi proces prywatyzacji, w trakcie którego zostanie sprzedanych 85 % akcji spółki. Władze polskie powiadomiły Komisję, że przedstawiono trzy oferty, a due diligence miało miejsce w kwietniu 2012 r. 3 Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz.U. 2004/C 244/02. 2

3 2.2 Środek pomocy (8) Całkowity koszt restrukturyzacji wynosi PLN (około 5,5 mln EUR). Będzie on współfinansowany w ramach pomocy na restrukturyzację w wysokości 11 mln PLN (około 2,75 mln EUR). (9) Przedmiotowy środek pomocy obejmuje: pożyczkę w wysokości 8 mln PLN (około 2 mln EUR), która ma zostać udzielona spółce przez podmiot publiczny Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (zwaną dalej ARP ) i zostanie wypłacona w jednej transzy po zatwierdzeniu przez Komisję. Pożyczka ma być spłacona w terminie pięciu lat po jej zatwierdzeniu przez Komisję z sześciomiesięcznym okresem karencji, obejmującym pierwszą połowę roku, w którym pożyczka zostanie udzielona. Odsetki od pożyczki są o jeden procent wyższe od faktycznej stopy procentowej ustanowionej w ramach metody Komisji stosowanej do obliczania stóp referencyjnych 4. Spółka zapewnia następujące zabezpieczenia pożyczki: hipotekę na nieruchomości posiadanej w Sędziszowie na kwotę pożyczki, zastaw rejestrowy produktów spółki na kwotę PLN (około EUR), weksel własny in blanco oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na mocy art. 777 ust. 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego; częściowe umorzenie i zmianę harmonogramu spłaty zaległych zobowiązań publicznoprawnych przyznane decyzją Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, który wyraził zgodę, aby zobowiązanie podatkowe w wysokości PLN (około EUR) spłacono w transzach w okresie 3 lat, i jednocześnie zgodził się umorzyć część zobowiązania podatkowego w wysokości 1 mln PLN (około EUR); zmianę harmonogramu spłaty zaległych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego dalej ZUS ), Oddział Wojewódzki w Rzeszowie, w wysokości 1 mln PLN (około EUR), dzięki czemu beneficjent będzie mógł spłacić te zobowiązania w transzach w okresie kolejnych 5 lat. Dalszym warunkiem tej zmiany harmonogramu jest zarówno zatwierdzenie pomocy na restrukturyzację przez Komisję, jak i spłata części niespłaconego długu dotyczącego ubezpieczenia społecznego pracowników spółki, tj. 1,7 mln PLN ( EUR) do 2010 r. 2.3 Plan restrukturyzacji (10) W planie restrukturyzacji władze polskie przedstawiły następujące przyczyny, dla których spółka znalazła się w trudnej sytuacji finansowej: brak skutecznych strategii i struktur wprowadzania produktów do obrotu spółka współpracowała z tylko jednym dystrybutorem, co okazało się rozwiązaniem 4 Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z , s. 6). 3

4 niewystarczającym w momencie, w którym w branży zapanował kryzys gospodarczy, przestarzałe i niewydajne systemy informatyczne i sprawozdawcze, przez co wypełnianie nowych zadań i zobowiązań spółki było znacznie trudniejsze, przestarzałe i niewydajne urządzenia produkcyjne, które przyczyniły się do wysokich kosztów eksploatacyjnych i uniemożliwiły osiągnięcie norm jakości oferowanych przez konkurencję, powódź, w wyniku której zniszczeniu uległ majątek spółki, zakłady produkcyjne, urządzenia i produkty przechowywane w magazynach oraz doszło do zawieszenia działalności spółki w 2010 r., silna konkurencja ze strony przedsiębiorstw zagranicznych, szczególnie spoza Europy, które są w stanie oferować swoje produkty po znacznie niższych cenach. (11) Zgłoszona restrukturyzacja PZL Sędziszów obejmuje okres i powinna, według władz polskich, umożliwić przywrócenie długoterminowej rentowności spółki. Spółka planuje osiągnąć rentowność do końca okresu restrukturyzacji. Cel ten powinien zostać osiągnięty dzięki realizacji środków (i) (iv) wymienionych poniżej. (i) Restrukturyzacja aktywów (12) Przewiduje się przeprowadzenie następujących działań restrukturyzacyjnych w zakresie aktywów: sprzedaż części nieruchomości spółki w celu zapewnienia niezbędnych środków na restrukturyzację, modernizacja nieruchomości, maszyn i urządzeń spółki, zakup nowego systemu IT do celów monitorowania i sprawozdawczości. (13) Sprzedaż nieruchomości jest niezbędna dla szybkiego pozyskania podstawowych środków na restrukturyzację. Przeznaczone na sprzedaż nieruchomości obejmują: część budynku administracyjnego spółki, budynek prototypowni i parking. (14) Ponadto beneficjent utworzył spółkę ciepłowniczą na podstawie wkładu niepieniężnego w postaci w pełni wyposażonej kotłowni. Spółka będzie sprzedawać udziały w nowo utworzonym przedsiębiorstwie w celu zebrania niezbędnych środków na restrukturyzację. (15) Beneficjent zamierza kupić nowe maszyny i urządzenia na potrzeby procesu produkcji. Głównym celem tego zakupu jest umożliwienie osiągnięcia przez spółkę obowiązujących w branży norm technologicznych oraz zwiększenie jej konkurencyjności. Dzięki nowym maszynom możliwe będzie również obniżenie kosztów produkcji, energii i pracy, co umożliwi również wydajniejsze funkcjonowanie spółki. Podobnie modernizacji poddana zostanie infrastruktura produkcyjna spółki, w szczególności w zakresie jej urządzeń grzewczych, w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. (16) Spółka zakupiła nowy system IT w celu poprawy zarządzania, monitorowania i sprawozdawczości w zakresie procesów związanych z produkcją. Umożliwi on automatyzację niektórych zadań administracyjnych, a dzięki temu również zmniejszenie liczby pracowników i obniżenie kosztów. 4

5 ii) Restrukturyzacja organizacyjna (17) Przeprowadzono reorganizację struktury beneficjenta, która polegała między innymi na utworzeniu nowego działu logistyki oraz ogólnym ponownym podziale zadań i funkcji między istniejące działy. W rezultacie ograniczono liczbę pracowników o 78 osób. (18) Zamiast uzależnienia od jednego dystrybutora, jak to miało miejsce wcześniej, spółka zdecydowała się na środki oparte na bezpośrednim kontakcie z klientami końcowymi oraz informacji zwrotnej uzyskanej poprzez kontakty biznesowe. Nowa struktura sprzedaży opiera się na kierownikach ds. marketingu i przedstawicielach handlowych aktywnie działających w celu dostarczania produktów spółki do sieci dystrybucyjnych i hurtowników. Ponadto wprowadzone zostanie nowe zmodernizowane podejście do identyfikacji wizualnej spółki w celu zwiększenia efektywności nowej strategii marketingowej. Zdaniem spółki, umożliwi jej to szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia trudności oraz całkowite odzyskanie jej reputacji oraz siły jej znaku towarowego. (iii) Restrukturyzacja finansowa (19) Restrukturyzacja finansowa obejmuje: spłatę zaległych zobowiązań spółki, w tym pomocy na ratowanie zatwierdzonej przez Komisję w dniu 17 czerwca 2010 r., zmianę harmonogramu spłaty zaległych zobowiązań publicznoprawnych w celu skuteczniejszego zaradzenia pilniejszym kwestiom, optymalizację kosztów poprzez renegocjowanie warunków umów dotyczących dostaw energii, transportu oraz ogólnej działalności spółki. (20) Spółka rozpoczęła już spłatę zobowiązać publicznoprawnych. Zdołała również uzyskać zgodę Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego na częściowe umorzenie i zmianę harmonogramu spłaty zaległych zobowiązań podatkowych oraz zgodę ZUS na zmianę harmonogramu spłaty części jego należności. (21) Zdaniem władz polskich wierzyciele publicznoprawni systematycznie naliczali odsetki ustawowe zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym o stopie określonej przez Radę Ministrów, a odroczenia przyznawano jedynie na czas określony. (22) Wspomniane środki restrukturyzacji finansowej przyczynią się również do przywrócenia rentowności dzięki eliminacji obciążenia odsetkami za zwłokę (obecnie średnio PLN miesięcznie). (23) Spółka planuje ograniczenie miesięcznych kosztów eksploatacyjnych o około PLN poprzez renegocjację umów, które zawarła z dostawcami energii, przedsiębiorstwami transportowymi oraz agencjami ochrony i spółkami sprzątającymi. (iv) Środki wyrównawcze (24) Władze polskie proponują trzy środki wyrównawcze: 5

6 wycofanie z produkcji 12 rodzajów filtrów 5, zobowiązanie się do niezwiększenia udziału w rynku krajowym do poziomu powyżej 11 % do czasu zakończenia procesu prywatyzacji oraz zaprzestanie produkcji i sprzedaży energii cieplnej. (25) W odniesieniu do pierwszego środka w tabeli 2 przedstawiono wartość sprzedaży i dochód ze sprzedaży 12 produktów wycofywanych z produkcji. Tabela 2 Rentowność produkcji 12 rodzajów wycofywanych filtrów (w PLN) Produkcja Przychód Zysk Przych Zysk Przych Zysk Przychód Zysk netto ód netto ód netto netto FPW FPW , FPW-09/ , PP-10.6A , PP-12.3A PP-3.4A , PP-5.4.2A , PP-10.21A , PP-10.5A , PP A , PP-8.7A PP-40.2A , (26) W odniesieniu do drugiego środka spółka zobowiązuje się, że nie zwiększy swojego udziału w rynku krajowym do poziomu powyżej 11 % do końca procesu prywatyzacji. W ten sposób spółka proponuje zminimalizowanie ewentualnego zakłócenia konkurencji, do którego może dojść w następstwie przyznania pomocy. (27) W przypadku trzeciego środka w planie restrukturyzacji przewidziano, że część działalności gospodarczej PZL Sędziszów związana z produkcją i sprzedażą energii cieplnej zostanie przejęta przez inna spółkę Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. utworzoną pod koniec 2011 r., gdy tylko nowa spółka uzyska odpowiednią koncesję na sprzedaż, przesył i dystrybucję energii cieplnej wydawaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Następnie udziały nowo utworzonej spółki zostaną sprzedane, w wyniku czego dojdzie do całkowitego zerwania powiązań kapitałowych między tą spółką a beneficjentem oraz do całkowitego zaprzestania przez beneficjenta działalności gospodarczej w tym obszarze. 5 Trzy rodzaje filtrów paliwa, tj. FPW-01, FPW-09, FPW-09/1, oraz dziewięć rodzajów filtrów oleju, tj. PP-10.6A, PP-12.3A, PP-3.4A, PP-5.4.2A, PP-10.21A, PP-10.5A, PP-3.6.3A, PP-8.7A, PP40.2A. 6

7 (28) W tabeli 3 przedstawiono rentowność wyżej wymienionego środka wyrównawczego. Tabela 3 Rentowność produkcji energii cieplnej (w PLN) Rok Przychód Zysk netto , , , , , , , , Przegląd kosztów restrukturyzacji i źródeł finansowania (29) W tabelach 4 i 5 przedstawiono wykaz kosztów restrukturyzacji wynoszących PLN oraz sposób ich finansowania. Wkład własny spółki w restrukturyzację wyniesie PLN. Pozostałe koszty będą finansowane w ramach pomocy państwa w postaci pożyczki w wysokości 8 mln PLN, umorzenia zobowiązania podatkowego w wysokości 1 mln PLN oraz zmiany harmonogramu spłaty innych zaległych zobowiązań publicznoprawnych, która zostanie dokonana w późniejszym terminie w transzach (dodatkowe 2 mln PLN). Tabela 4: Rodzaj środków restrukturyzacyjnych i ich koszty (w tys. PLN) RODZAJ ŚRODKA RESTRUKTURYZACYJNEGO Koszt Restrukturyzacja aktywów 6413,1 1 Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 125,0 Poprawa wydajności produkcji 5 658,6 Nowy system IT 629,5 Restrukturyzacja organizacyjna 1696,0 2 Wdrożenie zmodernizowanej identyfikacji wizualnej spółki i reorganizacja działu marketingu 200,0 Dodatkowe środki na dział marketingu 1 037, 0 Koszty procesu redukcji zatrudnienia 459,0 Restrukturyzacja finansowa Płatność zobowiązań handlowych 3 950,0 3 Płatność zobowiązań publicznoprawnych 5 850,0 Spłata pożyczki na ratowanie udzielonej przez ARP 4 000,0 Realizacja procesu restrukturyzacji 420,0 Reorganizacja systemu dostaw energii 250,0 Ogółem: ,1 7

8 Tabela 5. Finansowanie restrukturyzacji (w tys. PLN) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WARTOŚĆ % Wkład własny ,1 Sprzedaż nieruchomości 2 309, 9 Odszkodowanie z tytułu strat poniesionych w wyniku powodzi 4 890,1 Kredyt kupiecki na oprogramowanie 629,5 Sprzedaż udziałów w spółce ciepłowniczej 3 509,2 51,3 Leasing maszyn produkcyjnych 240,4 Pomoc państwa ,0 Pożyczka na restrukturyzację 8 000,0 Umorzenie zobowiązania podatkowego 1 000,0 Zmiana harmonogramu spłaty zobowiązań wobec miasta 1 000,0 Zmiana harmonogramu spłaty zobowiązań wobec ZUS 1 000,0 48,7 3. OCENA POMOCY 3.1 Pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (30) Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE pomoc państwa stanowi wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów i która wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. (31) Pożyczka na rzecz PZL Sędziszów zostanie udzielona przez agencję ARP, która jest podmiotem publicznym kontrolowanym przez państwo. W związku z tym pożyczka zostanie udzielona przy użyciu zasobów państwowych, a zatem można ją przypisać państwu. Komisja przedstawiła już swoje stanowisko w sprawie możliwości przypisania środków ARP państwu w decyzji w sprawie pomocy na ratowanie. Pożyczka ta stanowi korzyść, ponieważ dzięki niej spółka PZL Sędziszów będzie miała dostęp do kredytu, którego w innym razie by nie uzyskała ze względu na trudną sytuację, w jakiej się znalazła. Pożyczka zostanie udzielona wyłącznie na rzecz PZL Sędziszów, a zatem ma ona również charakter selektywny. Władze polskie nie zakwestionowały tego rozumowania. (32) Decyzja Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego o umorzeniu zobowiązań publicznoprawnych spółki wobec miasta oraz zgoda zarówno Burmistrza, jak i ZUS na odroczenie i spłatę w transzach płatności pozostałych zaległych zobowiązań publicznoprawnych stanowią korzyść, którą trudno byłoby uzyskać spółkom doświadczającym kłopotów finansowych. Umorzenie zobowiązań podatkowych i odroczenia spłaty zobowiązań publicznoprawnych przyznano wyłącznie spółce PZL 8

9 Sędziszów, co oznacza, że korzyść ma również charakter selektywny. Środki te należy bezsprzecznie przypisać państwu, ponieważ obejmują one publicznoprawne zobowiązania beneficjenta na rzecz miasta Sędziszów Małopolski. Warto wspomnieć, że w zgłoszeniu środki te zostały uznane za pomoc państwa przez same władze polskie. (33) Ze względu na istnienie wymiany handlowej między państwami członkowskimi w zakresie filtrów i innych akcesoriów do pojazdów silnikowych produkowanych przez spółkę, dzięki przedmiotowemu środkowi pozycja konkurencyjna beneficjenta może ulec poprawie w stosunku do pozycji konkurentów w Polsce i UE, a zatem środek ten zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji i wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. (34) Komisja uznaje zatem, że pożyczka na rzecz PZL Sędziszów, umorzenie zobowiązań podatkowych przyznane przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego oraz odroczenia spłaty zobowiązań publicznoprawnych przyznane przez Burmistrza i ZUS stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Podstawa prawna oceny zgodności pomocy (35) Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE stanowi, że możliwe jest zatwierdzenie pomocy państwa, jeżeli przeznaczona jest ona na ułatwianie rozwoju niektórych sektorów gospodarczych oraz o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. (36) Zdaniem Komisji omawiany środek stanowi pomoc na restrukturyzację, który należy ocenić w świetle kryteriów zawartych w Wytycznych w celu określenia, czy może być on uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 TFUE. 3.2 Kwalifikowalność przedsiębiorstwa do pomocy na restrukturyzację Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji (37) W Wytycznych uznaje się dane przedsiębiorstwo za znajdujące się w trudnej sytuacji, jeżeli nie jest w stanie odzyskać płynności dzięki środkom własnym lub niezbędnym środkom uzyskanym od akcjonariuszy lub ze źródeł rynkowych oraz bez interwencji organów publicznych niemal na pewno zniknie z rynku. Ponadto w pkt 11 Wytycznych wymienione zostały typowe oznaki dotyczące tego rodzaju przedsiębiorstw, takie jak wzrastające zadłużenie, malejący obrót, zwiększenie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszające się przepływy środków finansowych, rosnące kwoty odsetek lub zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. Zgodnie z pkt 10 lit. c) Wytycznych, przedsiębiorstwo uznaje się za znajdujące się w trudnej sytuacji, jeżeli spełnia ono kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowemu postępowaniu upadłościowemu. (38) W swojej decyzji w sprawie pomocy na ratowanie Komisja przyznała, że w odpowiednim czasie spółka PZL Sędziszów znajdowała się w trudnej sytuacji. Komisja zauważyła między innymi, że w spółce doszło do malejącego obrotu oraz wysokiego poziomu poniesionych strat i skumulowanych zobowiązań. Problemy finansowe spółki uległy zmniejszeniu dzięki przyznaniu pomocy na ratowanie, którą jednak trzeba będzie spłacić. 9

10 W tabeli 1 pokazano, że spełniona została większość kryteriów określonych w pkt 11 Wytycznych. W trakcie 4 lat obrót spółki zmalał z 42,7 mln PLN do 30,4 mln PLN, podczas gdy wartość zobowiązań wzrosła o około 2,5 mln PLN, a obciążenie odsetkami wzrosło o niemal PLN. Ponadto wartość aktywów netto spółki znacznie spadła, z początkowych 25 mln PLN w 2007 r. do 20,3 mln PLN w 2010 r. Rosnąca kwota zadłużenia wskazuje na poważne problemy z płynnością spółki, których nie może ona rozwiązać sama ze względu na brak finansowania ze źródeł prywatnych. Punkt 11 Wytycznych wyraźnie stanowi, że przedsiębiorstwo zagrożone kwalifikuje się do pomocy tylko wtedy, gdy ewidentnie nie może odzyskać płynności dzięki środkom własnym lub środkom uzyskanym od właścicieli/akcjonariuszy lub ze źródeł rynkowych. (39) Uwzględniając przedstawioną powyżej ogólną sytuacje finansową spółki, Komisja stwierdza zatem, że spółkę można uznać za znajdującą się w trudnej sytuacji na podstawie pkt 11 Wytycznych. Grupa kapitałowa (40) Zgodnie z pkt 13 Wytycznych przedsiębiorstwo należące do większej grupy kapitałowej w normalnych warunkach nie kwalifikuje się pomocy na restrukturyzację, z wyjątkiem sytuacji, w której można wykazać, że trudności przedsiębiorstwa są wewnętrzne i nie są wynikiem arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy oraz że te trudności są zbyt poważne, aby mogły być przezwyciężone przez samą grupę. PZL Sędziszów jest częścią większej grupy kapitałowej. Należy zatem wykazać, że spółka kwalifikuje się do pomocy na restrukturyzację zgodnie z pkt 13 Wytycznych. (41) Spółka zależna spółki PZL Sędziszów jest przedsiębiorstwem posiadającym powiązania handlowe ze spółką macierzystą. Władze polskie potwierdziły faktycznie, że nie istnieją żadne powiązania osobowe między tymi dwiema spółkami oraz że wszelka wymiana handlowa między nimi odbywa się na warunkach rynkowych. Na tej podstawie Komisja nie ma powodów, aby wątpić w to, że problemy PZL Sędziszów są wewnętrzne i nie są wynikiem arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy. (42) Zdaniem władz polskich przedsiębiorstwa nie muszą sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli spełniają co najmniej dwa z poniższych kryteriów: a) siła robocza wynosi mniej niż 250 osób, b) suma bilansowa wynosi poniżej 7,5 mln EUR, c) dochody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz dochody finansowe wynoszą poniżej 15 mln EUR. (43) PZL Sędziszów (wraz z Zakładem) spełnia dwa spośród wyżej wymienionych kryteriów (lit. b) i c)). Spółka PZL Sędziszów nie jest zatem zobowiązana w świetle obowiązującego prawa do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. (44) Zgodnie z nieskonsolidowanymi danymi finansowymi przedstawionymi przez Polskę, zakład poniósł straty netto w wysokości 0,156 mln PLN w 2008 r. i 0,435 mln w 2009 r., natomiast wartość jego kapitału własnego spadła z 1,121 mln PLN w 2007 r. do 0,530 10

11 mln w 2009 r. Ze względu na trudną sytuację finansową Zakładu, spółka zależna nie była w stanie rozwiązać trudności spółki macierzystej. Komisja uważa zatem, że trudności były zbyt poważne, aby mogły zostać przezwyciężone przez samą grupę. (45) Na podstawie powyższych ustaleń Komisja uznaje zatem, że PZL Sędziszów jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji i kwalifikuje się do pomocy na restrukturyzację zgodnie z rozdziałem 2.1 Wytycznych. Zasada pierwszy i ostatni raz (46) Zgodnie z pkt 73 Wytycznych, jeżeli zainteresowane przedsiębiorstwo otrzymało już w przeszłości pomoc na ratowanie lub restrukturyzację, w tym wszelką niezgłoszoną pomoc, i jeżeli upłynęło mniej niż 10 lat od momentu przyznania pomocy na ratowanie lub nastąpił koniec okresu restrukturyzacji, lub wstrzymano wdrażanie planu restrukturyzacji (niezależnie od tego, które wydarzenie nastąpiło jako ostatnie), Komisja nie przyzna dalszej pomocy na ratowanie lub restrukturyzację. (47) Zgodnie z pkt 20 decyzji w sprawie pomocy na ratowanie i opierając swoją analizę dalej na pkt 1.7 formularza zgłoszeniowego dotyczącego pomocy na restrukturyzację, Komisja zwraca uwagę, że władze polskie twierdzą, iż w ciągu ostatnich dziesięciu lat spółka nie otrzymała żadnej pomocy na ratowanie lub restrukturyzację innej niż zgłoszona pomoc na ratowanie zatwierdzona decyzją Komisji 6. Na tej podstawie Komisja uznaje, że sytuacja spółki jest zgodna z zasadą pierwszy i ostatni raz określonej w pkt 72 i następnych Wytycznych. 3.3 Przywrócenie długoterminowej rentowności (48) Aby środek został uznany za zgodny na podstawie pkt Wytycznych, w planie restrukturyzacji należy zawrzeć szczegółową analizę problemów, które doprowadziły do wystąpienia trudności, oraz ustanowić metody przywrócenia długoterminowej rentowności i dobrej kondycji finansowej spółki w rozsądnych ramach czasowych. Plan taki należy przygotować w oparciu o realistyczne założenia co do przyszłych warunków działalności. (49) Komisja zauważa, że finansowe środki restrukturyzacyjne mają na celu zmniejszenie poziomu zadłużenia spółki. Ponadto środki zasadniczo dotyczą restrukturyzacji aktywów prowadzącej do oszczędności, zmniejszenia kosztów i modernizacji procesu produkcji i ogólnego zarządzania, co z kolei korzystnie wpływa na rentowność. Komisja zauważa, że spółka dąży do dokonania znacznych zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i racjonalizacji liczby osób pracujących w różnych działach spółki. Komisja zauważa również, że beneficjent postanowił zmienić swoją strategię wprowadzania do obrotu, tak aby większy nacisk kładziono na bezpośrednie kontakty z klientami, ponieważ spółka przyznała, że jej uprzednie uzależnienie wyłącznie od jednego dystrybutora zewnętrznego zmniejszyło skuteczność jej sprzedaży. 6 Dz.U. C/143/2009 z

12 (50) Komisja zauważa, że w wyniku wdrożenia planu restrukturyzacji sytuacja spółki prawdopodobnie ulegnie znacznej poprawie. Sprzedaż przestarzałych i generujących koszty nieruchomości, modernizacja technologicznej linii produkcyjnej, inwestycje przeznaczone na zakup nowych maszyn i urządzeń, zmiany w organizacji przedsiębiorstwa oraz restrukturyzacja wprowadzania do obrotu to działania, dzięki którym spółka powinna zyskać przewagę konkurencyjną na rynku oraz trwałe zyski ze swojej działalności. W tabeli 6 poniżej przedstawiono prognozowane wyniki spółki w wartościach w ujęciu realnym. Tabela 6. Prognozowane wyniki spółki w ujęciu realnym (w tys. PLN) Sprzedaż netto i ekwiwalenty sprzedaży, w tym: Zysk/(strata) ze sprzedaży Zysk/strata netto (51) Zgodnie z prognozowanymi danymi przedstawionymi w tabeli 6 w 2015 r. spółka uzyska wyniki finansowe na poziomie, na którym będzie można stwierdzić, że odzyskała ona zdolność do bycia trwałym konkurentem na rynku. W tych okolicznościach sprawy czas trwania planu można zatem uznać za wiarygodny i możliwie najkrótszy w celu przywrócenia długoterminowej rentowności. (52) Komisja uważa, że osiągnięcie takich wyników nie byłoby możliwe bez restrukturyzacji aktywów i zmian organizacyjnych zaproponowanych w planie. Ze względu na uprzednio przestarzałe maszyny, niewydajną strukturę wewnętrzną i konieczność utrzymywania przestarzałych nieruchomości potencjał produkcji spółki zmniejszył się, co uniemożliwiło jej skuteczne konkurowanie na rynku. (53) Na podstawie wyżej wymienionych argumentów, Komisja uznaje zatem, że dzięki proponowanym środkom restrukturyzacyjnym możliwe jest przywrócenie długoterminowej rentowności spółki w rozsądnych ramach czasowych. (54) W związku z tym Komisja uznaje, że dzięki pełnemu wdrożeniu proponowanego planu spółka będzie mogła osiągnąć długoterminową rentowność, a zatem jest on zgodny z pkt 34 i nast. Wytycznych. Ponadto zaawansowany stan procesu prywatyzacji również stanowi potwierdzenie, że potencjalni nabywcy postrzegają przywrócenie rentowności spółki za wykonalne. 12

13 3.4 Unikanie nadmiernego zakłócenia konkurencji (55) Zgodnie z pkt Wytycznych należy wprowadzić środki w celu zapewnienia złagodzenia negatywnego wpływu pomocy na warunki wymiany handlowej. Pomoc nie może nadmiernie zakłócać konkurencji. Zazwyczaj oznacza to ograniczenie obecności spółki na jej rynkach na koniec okresu restrukturyzacji. Środki wyrównawcze powinny być proporcjonalne do zakłócających skutków pomocy oraz w szczególności do wielkości i względnego znaczenia przedsiębiorstwa na rynku lub rynkach. Stopień środków wyrównawczych należy określać w poszczególnych przypadkach oraz w odniesieniu do celu polegającego na przywróceniu długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa. Ponadto zgodnie z pkt 7 Wytycznych Komisja będzie wymagała środków wyrównawczych minimalizujących wpływ pomocy na konkurentów. (56) Zgodnie z pkt 56 Wytycznych warunki zezwolenia na pomoc są mniej rygorystyczne w odniesieniu do wdrożenia środków wyrównawczych na obszarach objętych pomocą. W tym zakresie Komisja zauważa, że PZL Sędziszów znajduje się na obszarze objętym pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE. (57) Komisja zauważa również, że na rynku właściwym, tj. rynku filtrów samochodowych (powietrza, paliwa i oleju), na którym beneficjent prowadzi swoją główną działalność gospodarczą, PZL Sędziszów posiadała udział w polskim rynku wynoszący 10 % w 2009 r. Ponadto spółka posiadała nieznaczny udział w europejskim rynku filtrów, tj. 0,2 %. (58) Komisja bierze również pod uwagę fakt, że przeważająca część pomocy (10 mln PLN z 11 mln PLN) na postać pożyczki (odroczenie zobowiązań publicznoprawnych w wysokości 2 mln PLN oraz 8 mln PLN w postaci pożyczki zabezpieczonej), która zostanie spłacona w terminie 3 5 lat. Ewentualne zakłócające skutki takiej pomocy są mniejsze niż w przypadku dotacji. (59) Władze polskie proponują trzy środki wyrównawcze: wycofanie z produkcji 12 rodzajów filtrów (paliwa i oleju), zobowiązanie się do niezwiększenia udziału w rynku krajowym powyżej 11 % do czasu zakończenia procesu prywatyzacji oraz całkowite zaprzestanie produkcji i sprzedaży energii cieplnej. (60) Dwa pierwsze środki uznaje się za główne środki wyrównawcze, ponieważ odnoszą się one bezpośrednio do głównego rynku działalności. Komisja zauważa jednak, że rentowność pierwszego środka jest różna w poszczególnych latach. W związku z tym za środek wyrównawczy zgodny z zasadami określonymi w pkt 40 Wytycznych 7 zostanie uznane jedynie wycofanie z produkcji dochodowych filtrów. 7 Jedynie zaprzestanie wytwarzania produktów oznaczonych jako FPW-01, FPW-09, FPW-09/1, PP-10.21A, PP- 40.2A będzie uznane za odpowiedni środek wyrównawczy. 13

14 (61) W przypadku drugiego środka stopa ograniczenia nie uniemożliwi spółce powrotu do rentowności, którą w planie restrukturyzacji określono dokładnie na poziomie 11 % udziału w polskim rynku (w 2015 r.). Uniemożliwi jednak ona spółce przekroczenie tego poziomu do zakończenia trwającego procesu prywatyzacji. Ten poziom 11 % należy porównać do poziomu 18 % odpowiadającego udziałowi w rynku spółki w 2006 r., czyli zanim spółka zaczęła doświadczać trudności. Komisja uznaje zatem, że zobowiązanie to stanowi rzeczywisty środek wyrównawczy skutecznie gwarantujący, że obecność spółki na rynku nie wzrośnie przez określony okres. (62) Z wyżej wymienionych względów, wobec środków, które można przewidzieć bez podważania planu restrukturyzacji, dzięki któremu spółka odzyska rentowność, Komisja jest zdania, że proponowane środki wyrównawcze w wyżej omówionej formie są odpowiednie dla zapewnienia minimalizacji negatywnego wpływu pomocy państwa na warunki wymiany handlowej. (63) Wyżej wymienione środki wyrównawcze są zatem zgodne z pkt Wytycznych. 3.5 Ograniczenie pomocy do minimum, wkład własny (64) Zgodnie z pkt Wytycznych pomoc należy ograniczyć do ścisłego minimum niezbędnego do przeprowadzenia restrukturyzacji, a od beneficjenta oczekuje się, że znaczny wkład w restrukturyzację będzie pochodził z jego środków własnych lub z zewnętrznych komercyjnych źródeł finansowania. (65) W Wytycznych wyraźnie wskazuje się, że znaczna część finansowania restrukturyzacji musi pochodzić ze środków własnych, w tym ze sprzedaży aktywów, które nie są niezbędne do dalszego istnienia przedsiębiorstwa lub z zewnętrznych źródeł finansowania na warunkach rynkowych. (66) Zgodnie z pkt 43 Wytycznych wkład własny musi być rzeczywisty, tzn. faktyczny, wykluczający wszystkie przyszłe zyski, takie jak przepływy środków pieniężnych, i musi świadczyć o tym, że rynki wierzą w możliwość przywrócenia rentowności spółki. (67) Według władz polskich wkład własny spółki w koszty restrukturyzacji wyniesie PLN i będzie się składał z następujących elementów: a) PLN sprzedaż jednej z nieruchomości beneficjenta, b) PLN odszkodowanie wypłacone przez zakłady ubezpieczeń z tytułu strat wyrządzonych przez powódź, c) PLN długoterminowy kredyt kupiecki przeznaczony na zakup nowego systemu IT (klasa ERP), d) PLN dochód ze sprzedaży udziałów w spółce cieplnej, e) PLN dochód ze sprzedaży części budynku administracyjnego w przedsiębiorstwie beneficjenta, f) PLN sprzedaż parkingu, 14

15 g) PLN środki pochodzące z umowy ze spółką KREDYT LEASE Sp. z o.o. dotyczącej leasingu maszyn. (68) W przypadku sprzedaży nieruchomości, o których mowa w lit. a), e) i f), władze polskie przedstawiły dokumenty w postaci wycen niezależnych ekspertów stanowiących dowód, że ceny uzyskane przez beneficjenta były faktycznie zgodne z rynkiem. Władze polskie przedstawiły również niezbędne dowody na faktyczne przekazanie beneficjentowi kwoty pieniędzy stanowiącej odszkodowanie wypłacone przez zakłady ubezpieczeń, o którym mowa w lit. b). Podobnie przedstawiono dowód dotyczący kredytu kupieckiego, o którym mowa w lit. c). (69) W odniesieniu do sprzedaży spółki ciepłowniczej (lit. d)) utworzonego przez PZL Sędziszów w 2011 r. w oparciu o bezgotówkowy wkład w postaci w pełni wyposażonego budynku kotłowni, Komisja zauważa, że kapitał w ujęciu nominalnym wspomnianej spółki ciepłowniczej jest oparty na łącznej wartości nieruchomości i znajdujących się w niej urządzeń, dla których przedstawiono wycenę niezależnych ekspertów. Władze polskie poinformowały, że sprzedaż udziałów w spółce ciepłowniczej rozpocznie się, gdy tylko polski Minister Skarbu Państwa zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie udziałowców, na którym zostanie udzielona formalna zgoda na sprzedaż udziałów. (70) Jeżeli chodzi o środki pochodzące z umowy leasingu ze spółką leasingową KREDYT LEASE Sp. z o.o. (lit. g)) Komisja zwraca uwagę, że umowa nie doszła jeszcze do skutku ze względu na doświadczane przez spółkę problemy techniczne z maszynami. Ponieważ przedmiotowa transakcja stanowi stosunkowo niewielką część wkładu własnego spółki ( PLN), Komisja zauważa, że nawet bez tej części wkładu beneficjent spełnia wymogi określone w pkt Wytycznych. (71) Na tej podstawie Komisja zwraca uwagę, że wyżej wymieniony wkład własny wynosi PLN, czyli około 51,3 % kosztów restrukturyzacji, a zatem odpowiada poziomowi wynoszącemu ponad 50 % kosztów restrukturyzacji zgodnie z wymogami pkt 44 Wytycznych. Ponadto wkład uznaje się za rzeczywisty i faktyczny w rozumieniu pkt 43 Wytycznych, na co władze polskie przedstawiły niezbędne dowody. (72) Na podstawie powyższych informacji Komisja uznaje zatem, że wymogi pkt 43 i nast. Wytycznych zostały spełnione. 3.6 Wniosek (73) W świetle powyższego Komisja uznaje, że pomoc na restrukturyzację na rzecz PZL Sędziszów spełnia wszystkie warunki określone w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 15

16 4. DECYZJA Komisja uznaje zgłoszoną pomoc na restrukturyzację na rzecz PZL Sędziszów za zgodną z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby niniejsze pismo zawierało informacje poufne, które nie powinny zostać ujawnione osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni roboczych od dnia jej otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma uzasadnionego wniosku w wyznaczonym terminie, uzna to za wyrażenie zgody na ujawnienie osobom trzecim i publikację pełnej treści niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej na stronie internetowej Wniosek taki wraz z informacjami, o których mowa powyżej, należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: Z wyrazami szacunku, European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Faks nr: W imieniu Komisji Joaquín ALMUNIA Wiceprzewodniczący 16

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.04.2009 r. K(2009)3030 Dotyczy: pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.12.2008 r. K(2008) 8991 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.06.2010 K(2010)4371 Dotyczy: pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final Dotyczy: pomocy państwa S.A.33998 (2011/N) - Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa AGD MESKO Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287 Dotyczy: pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 2 czerwca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2010 K(2010)8231 Dotyczy: pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.05.2010 C(2010)3213 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final Dotyczy: pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA (1) W dniu 28

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.VI.2008 K(2008)3255 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W dniu 6 lutego 2008 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 Dotyczy: pomocy państwa nr N 312/2010 - Polska Przedłużenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze!

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698 Dotyczy: pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu 12 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.VI.005 K(005) 09 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 49/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.02.2009 r. K(2009)1259 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.8.2013 K(2013) 5584 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 Dotyczy: Pomoc Państwa nr N 15/2005 Polska Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.IV.2006 K(2006)1650 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.03.2009 K(2009)1595 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1.

Bardziej szczegółowo

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2011 K(2011)8731 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.33643 (2011/N) Polska McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o.

pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.2.2012 r. C(2012) 934 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XII.2005 r. K (2005) 5479 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Szanowny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.35477 (2012/N) Polska

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa SA.32965 (2011/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla ZNMR Szanowny Panie Ministrze! Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.05.2013 C(2013) 2747 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2005 K(2005) 3544 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa Szanowny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.04.2013 C(2013) 1854 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje.

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.IX.2005 K(2005) 3617 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 242b/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw inwestujących na terenie Katowickiej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.7.2012 r. C(2012) 4640 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.7.2012 r. C(2012) 4640 final KOMISJA EUROPEJSKA Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE, dotyczącymi nieujawniania

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XI.2008 r. K(2008) 6353 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.2.2010 r. K(2010)829 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor. WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.33474 (2011/N)

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 02.IV.2008 r. K(2008)1106 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.IX.2005 K(2005) 3556 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji Szanowny Panie Ministrze

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2012 C(2012) 9472 final Dotyczy: Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 12.06.2012 C(2012) 3736 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 12.06.2012 C(2012) 3736 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.06.2012 C(2012) 3736 final Dotyczy: pomocy państwa SA.33150 (2011/N) Polska pomocy na restrukturyzację dla BZPG STOMIL S.A Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA (1)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy Państwa N 212/2008 Polska Pomoc na restrukturyzację dla PKS Wadowice S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Informacje ogólne Ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP) Minister Skarbu Państwa może udzielić przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel...

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel... ... /pieczęć firmowa pracodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A.

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.IX.2006 K(2006)4148 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. Szanowna Pani Minister 1. PROCEDURA 1. Pismem z

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka.

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06.IX.2005 K(2005)3298 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 235/a/2005 Polska Pomoc na wspieranie działalności innowacyjnej - Zachęty do podejmowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 9.4.2014 r. C(2014) 2225 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 9.4.2014 r. C(2014) 2225 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.4.2014 r. C(2014) 2225 final Dotyczy: pomocy państwa SA.36806 (2013/N) Polska pomoc na restrukturyzację dla Classen-Pol S.A. Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.06.2012 C(2012) 4444 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze, I.

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2012 r. C(2012) 1319 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 488/2009 Polska Pomoc restrukturyzacyjna dla Tarachomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A.

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 488/2009 Polska Pomoc restrukturyzacyjna dla Tarachomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2009 K(2009)9351 wersja ostateczna corr. Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 488/2009 Polska Pomoc restrukturyzacyjna dla Tarachomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS 1. Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc:...... 2. Adres siedziby podmiotu ubiegającego się o pomoc:....... 3. Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008

KOMISJA. L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008 L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 6/07 (ex N 558/06) planowanej przez Polskę na rzecz Techmatrans S.A.

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji Bruksela, dnia 15.06.2011 K(2011)2237 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 570/2009 Polska Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o.

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.3.2009 r. K(2009) 2110 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Do wniosku należy dołączyć: 1. informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

2. OPIS PROGRAMU POMOCY

2. OPIS PROGRAMU POMOCY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2009 r. K(2009) 4149 Dotyczy: pomocy państwa / Polska Pomoc nr N 519/08 Pomoc na restrukturyzację dla spółki IŁAWA S.A. Szanowny Panie Ministrze! Komisja pragnie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych /pieczęć wnioskodawcy/ Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych IA INFORMACJA O PRACODAWCY 1.1. Nazwa pracodawcy........................................................

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Pomoc na ratowanie i restrukturyzację

Pomoc na ratowanie i restrukturyzację Pomoc na ratowanie i restrukturyzację Czym jest pomoc publiczna? Wszelkie wsparcie ze strony państwa, które spełnia przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1 Imię i nazwisko albo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2008 r. K (2008) 6392 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O L E A S I N G

W N I O S E K O L E A S I N G INFORMACJE PODSTAWOWE Pełna nazwa firmy, siedziba - dokładny adres W N I O S E K O L E A S I N G Adres do korespondencji jak wyżej KRS REGON NIP Osoba do kontaktu w sprawie wniosku: Osoba do kontaktu w

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI. Ewa Rytka - Interim Manager. Warszawa, 24 listopada 2009 r.

KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI. Ewa Rytka - Interim Manager. Warszawa, 24 listopada 2009 r. KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI Ewa Rytka - Interim Manager Warszawa, 24 listopada 2009 r. Najlepszy moment na restrukturyzację - czas prosperity Są fundusze

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 586/2006 - Polska Pomoc na ratowanie Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.

Pomocy państwa nr N 586/2006 - Polska Pomoc na ratowanie Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.X.2006 K(2006)4914 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 586/2006 - Polska Pomoc na ratowanie Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: 18 listopada 2016 31 stycznia 2017. Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr. C 43/2007 (ex N 64/2007 (ex C 44/2005)) - Polska Modyfikacja planu restrukturyzacji Huty Stalowa Wola S.A.

Pomocy państwa nr. C 43/2007 (ex N 64/2007 (ex C 44/2005)) - Polska Modyfikacja planu restrukturyzacji Huty Stalowa Wola S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.X.2007 r. K(2007)4532 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 323/2006 - Polska Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A. (PKS Olkusz S.A.) (pomoc

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji. Bruksela, dnia 12.01.2011 K(2010)9586 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji. Bruksela, dnia 12.01.2011 K(2010)9586 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji Bruksela, dnia 12.01.2011 K(2010)9586 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 24/2009 Polska pomoc na restrukturyzację Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. Szanowny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 11.11.2008 C 288/3 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA POLSKA Pomoc państwa C 32/08 (ex N 909/06) Polska Pomoc na restrukturyzację dla C. Hartwig Katowice

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM JEDNORAZOWEGO ODPISU AMORTYZACYJNEGO ŚRODKA TRWAŁEGO F-128/2 obowiązuje od 11.07.2011r.... Nazwisko imię /

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa NN 73/2006 (ex N 340/2006) - Pomoc restrukturyzacyjna dla Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Polska

Dotyczy: Pomocy państwa NN 73/2006 (ex N 340/2006) - Pomoc restrukturyzacyjna dla Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06/12/06r. K (2006) 5836 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra Prawo restrukturyzacyjne a pomoc publiczna Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu DGA SA Wprowadzenie Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstwa może wiązać się z udzieleniem

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS OŚWIADCZE Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.)........ (imię i nazwisko /

Bardziej szczegółowo

Procedura oraz zasady udzielania pomocy de minimis w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie

Procedura oraz zasady udzielania pomocy de minimis w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie Załącznik nr 4 do Regulamin udostępniania powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie z przeznaczeniem na organizację debat, szkoleń, konsultacji, warsztatów i innych spotkań Procedura

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 14 LUTEGO 2013 r. 1 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2012 r. C(2012) 4750 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik nr 9 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo nazwa 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres

Bardziej szczegółowo