pomocy państwa SA (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o."

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. C(2012) 934 final Dotyczy: pomocy państwa SA (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA (1) W dniu 16 grudnia 2011 r. władze polskie zgłosiły pomoc restrukturyzacyjną dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Sp. z o.o., dalej zwanym PKS SwS lub spółką. 2. OPIS 2.1. Otoczenie regulacyjne polskiego rynku transportu drogowego (2) PKS SwS działa na pięciu różnych rynkach: 1) okazjonalnego krajowego i międzynarodowego transportu pasażerskiego; 2) rozkładowego transportu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim i wielkopolskim; 3) usług przewozu dzieci w wieku szkolnym dla gmin w tych regionach; 4) usług przewozu pracowników świadczonych dla przedsiębiorstw prywatnych oraz 5) rynku sprzedaży paliwa. (3) Okazjonalny krajowy i międzynarodowy transport pasażerski jest regulowany rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009; każde przedsiębiorstwo posiadające licencję unijną ma dostęp do rynku bez żadnych ograniczeń. Jego Ekscelencja Pan Radosław SIKORSKI Minister Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha Warszawa POLSKA Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 (4) Działalność w dziedzinie rozkładowego transportu drogowego osób w Polsce reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (i inne akty wykonawcze) 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, jedynie podmioty, które wcześniej uzyskały licencję na wykonywanie transportu drogowego mogą świadczyć usługi transportowe, w tym w zakresie transportu pasażerów. Licencję na wykonywanie regionalnego i krajowego transportu drogowego przyznaje i wydaje organ odpowiedzialny za zarządzanie jednostką administracyjną, na terenie której przedsiębiorstwo transportowe ma zamiar oferować swoje usługi (wojewoda, burmistrz, prezydent miasta, itp.). Minister właściwy do spraw transportu wydaje licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. (5) Zgodnie z ustawą, w licencji nie przyznaje się przedsiębiorstwu wyłącznego prawa do obsługi danej linii ani nie upoważnia się go do otrzymania rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych. W rezultacie między przedsiębiorstwami autobusowymi panuje silna konkurencja jeżeli chodzi o obsługę rentownych linii. Ponadto władze odpowiedzialne za wydanie licencji mogą odmówić licencji, jeżeli planowana linia rozkładowa stanowi zagrożenie dla istniejących już regularnych linii, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub jedną grupę transportową. (6) Dostawcy usług transportowych w dziedzinie usług publicznych, za których odpowiedzialne są odrębne organy administracji (na przykład dostawcy świadczący usługi przewozu dzieci do szkół) wybierani są w drodze otwartych przetargów organizowanych przez właściwe organy administracji publicznej Beneficjent (7) PKS SwS ma siedzibę w Świdwinie, w województwie zachodniopomorskim będącym regionem kwalifikującym się do pomocy regionalnej na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE 2. (8) Spółka działa głównie na rynku lokalnym, oferując przede wszystkim rozkładowe regionalne usługi transportowe, jak również codzienny dowóz dzieci do szkół. Świadczy jednak również okazjonalnie usługi w zakresie przewozów na zlecenie i wynajmu autobusów. W 2009 r. jej udział w krajowym rynku pasażerskiego transportu drogowego wyniósł 0,3%. Udział w rynku regionalnym, na którym spółka prowadzi działalność, oszacowano na około 7% (liczba pasażerów rocznie). (9) PKS SwS stanowi w całości własność państwa. Spółka powstała w 1991 r. W tym samym roku rozpoczęła ona działalność w zakresie usług transportowych. Od dnia 1 lipca 2009 r. przedsiębiorstwo działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ono następcą przedsiębiorstwa posiadającego w przeszłości monopol na wykonywanie transportu regionalnego. 1 2 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz ze zm.) Zgodnie z przepisami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, ze zm.). Zob. decyzja Komisji z dnia r. w sprawie N 531/2006: Polska Krajowa mapa pomocy regionalnej na lata (Dz.U. C 256 z , s. 6). 2

3 (10) Na dzień 30 września 2011 r. spółka zatrudniała 70 osób. Jako własność państwa, uważana jest za duże przedsiębiorstwo Trudności finansowe Trudności finansowe PKS SwS (11) Od 2009 r. PKS SwS znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. W poniższej tabeli przedstawiono główne wskaźniki finansowe spółki za lata Tabela 1: sytuacja finansowa spółki w latach ( ) Obrót PLN PLN PLN Wynik finansowy netto PLN PLN PLN Pasywa PLN PLN PLN Koszty z tytułu odsetek PLN PLN PLN EBITDA PLN PLN PLN Wartość aktywów netto PLN PLN PLN Przyczyny trudności PKS SwS (12) Władze polskie przekazały poniższą listę czynników wpływających na trudną sytuację finansową spółki: przestarzały tabor i infrastruktura, które doprowadziły do podwyższenia kosztów operacyjnych spółki, a jednocześnie wywarły znaczny negatywny wpływ na skuteczność i jakość usług; zwiększenie dostępności indywidualnych środków transportu tj. samochodów prywatnych; wyższe koszty paliwa, co jest związane z utrzymywaniem wysoce nieefektywnego taboru; niewystarczający kapitał własny, przez co spółka nie może przeprowadzić modernizacji sprzętu i restrukturyzacji za pomocą własnych środków; silna konkurencja ze strony małych i średnich przedsiębiorstw transportowych polskie władze stwierdziły, że spółka jest zagrożona nieuczciwą konkurencją, wynikającą głównie z nieformalnych przewozów wykonywanych przez małe niezarejestrowane przedsiębiorstwa, tj. zabieranie pasażerów z przystanków należących do spółki na kilka minut przed planowanym przyjazdem autobusu. Mając na uwadze, że przedsiębiorstwa te nie ponoszą żadnych kosztów (tj. obciążeń administracyjnych, jak również kosztów utrzymania infrastruktury), mogą oferować swoje usługi po niższych cenach niż PKS SwS. 3 Artykuł 3 ust. 4 załącznika I do zalecenia Komisji dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z ). 3

4 2.4. Środek pomocy (13) Władze polskie zgłosiły pomoc restrukturyzacyjną w kwocie PLN (ok EUR). (14) Pomoc ma zostać udzielona przez Ministra Skarbu Państwa z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w formie dotacji bezpośredniej. Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców jest bezpośrednio finansowany z budżetu państwa Plan restrukturyzacji (15) Zgłoszona restrukturyzacja PKS SwS obejmuje lata i powinna, zdaniem władz polskich, umożliwić przywrócenie długoterminowej rentowności spółki. Poniżej wymieniono działania, które należy podjąć Restrukturyzacja majątkowa W dniu 30 września 2011 r. PKS SwS posiadało tabor składający się z 42 autobusów. Spółka planuje zakup 4 autobusów (posiadających miejsc), aby zastąpić najstarsze pojazdy (7 autobusów z miejscami) wykorzystywane przez spółkę w chwili obecnej (koszt tego działania wynosi PLN); szacuje się, że wymiana autobusów powinna doprowadzić do zmniejszenia kosztów utrzymania autobusów, jak również do oszczędności w związku z należnymi podatkami drogowymi i paliwowymi Aspekty organizacyjne (16) Plan restrukturyzacji przewiduje również ograniczenie rozkładowego transportu pasażerskiego. Obecnie spółka obsługuje 72 regularne linie obejmujące łącznie długość km. Do końca 2015 r. zmniejszy się ona o ok km (co stanowi ograniczenie działalności transportowej spółki o 7,4-8,9%). (17) Ponadto w wyniku sprzedaży autobusów używanych przez spółkę, ilość miejsc, które posiada łącznie jej tabor, spadnie z do w 2015 r Plan finansowy przedsiębiorstwa (18) Dane finansowe przedstawiono oddzielnie dla scenariusza realistycznego, optymistycznego i pesymistycznego. Scenariusz realistyczny przedstawiono w poniższej tabeli: Tabela 2: wyniki finansowe w latach w scenariuszu realistycznym, w PLN Obrót (z działalności komercyjnej) Zysk/strata z działalności komercyjnej Zysk/strata netto Wartość aktywów netto

5 2.6. Koszty restrukturyzacji i źródła finansowania (19) Szacunkowe koszty środków restrukturyzacyjnych wynoszą PLN (ok EUR). (20) Plan restrukturyzacji przewiduje, że koszty restrukturyzacji zostaną sfinansowane poprzez zgłoszoną dotację Skarbu Państwa w kwocie PLN. (21) Spółka będzie miała wkład w koszty restrukturyzacji bezpośrednio w kwocie PLN ze środków pochodzących z pożyczki bankowej władze polskie przedstawiły kopię stosownej umowy Środki wyrównawcze (22) Plan restrukturyzacji PKS SwS przewiduje, że w ramach środków wyrównawczych w odniesieniu do zgłoszonej pomocy, spółka wstrzyma działalność na następującej linii przynoszącej zysk: Świdwin Osowo Świdwin. (23) Linia, która ma zostać wycofana, jest rentowna, a osiągnięty zysk przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 3: Trasa 71 Świdwin Osowo Świdwin Rok Scenariusz Przychody (PLN/km) Wydatki Zysk (PLN/km) (PLN/km) PLN 2008 rzeczywiste dane 3,34 2,66 0, rzeczywiste dane 3,47 3,03 0, rzeczywiste dane 5,04 2,85 2, (01-09) rzeczywiste dane liczbowe 5,33 3,14 2, OCENA POMOCY 3.1. Pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (24) Komisja musi ocenić, czy środek zgłoszony przez władze polskie stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, zgodnie z którym (z) zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. (25) Zgłoszony środek pomocy obejmuje zasoby państwowe przyznane przez Ministra Skarbu Państwa, który, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. 4, jest właściwy do subsydiowania przedsiębiorstw w trudnej sytuacji. Subwencja stanowi wybiórczą korzyść, ponieważ zapewni PKS SwS środki, których spółka w przeciwnym razie nie byłaby w stanie uzyskać na rynku ze względu na trudności finansowe, z jakimi się zmaga. 4 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz ze zm.) 5

6 (26) W przypadku, gdy państwo członkowskie przyznaje subwencję publiczną danemu przedsiębiorstwu, podaż usług transportowych tego przedsiębiorstwa nawet jeżeli świadczy ono jedynie usługi transportu lokalnego lub regionalnego, a nie świadczy usług transportowych poza państwem pochodzenia może z tego powodu zostać utrzymana na dotychczasowym poziomie lub zintensyfikowana, tak że przedsiębiorstwa mające siedzibę w innych państwach członkowskich będą miały mniejsze szanse na świadczenie usług transportowych na rynku tego państwa członkowskiego 5. (27) W związku z powyższym Komisja uznaje, że przedmiotowa dotacja bezpośrednia dla PKS SwS stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE Obowiązujące przepisy (28) Jako że głównym celem pomocy jest przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, zastosować można jedynie zwolnienie zawarte w art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, zezwalające na pomoc państwa przeznaczoną na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych, o ile taka pomoc nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. W związku z tym pomoc na restrukturyzację można uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE jedynie wtedy, gdy spełnia ona kryteria określone w wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (zwanych dalej wytycznymi ) Zgodność pomocy z prawem (29) Władze polskie potwierdzają, ze pomoc na restrukturyzacje nie została przyznana przed uprzednim zaakceptowaniem jej przez Komisję. W związku z powyższym, dotrzymano obowiązku wynikającego z przepisu art. 108 ust. 3 TFUE Kwalifikowalność przedsiębiorstwa do otrzymania pomocy na restrukturyzację Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji (30) Z pkt 12 lit. a) oraz z pkt 14 wytycznych wynika, że jedynie przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji kwalifikują się do otrzymania pomocy na restrukturyzację. (31) Komisja stwierdza, że spółka nie spełnia warunków określonych w pkt 10 lit. a) wytycznych. Ponadto władze polskie poinformowały Komisję, że beneficjent pomocy nie spełnia również kryteriów określonych w prawie polskim w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej. PKS SwS nie kwalifikuje się zatem do otrzymania pomocy jako przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w oparciu o warunki określone w pkt. 10 wytycznych. 5 6 Zob. wyrok z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00, Altmark, Rec. [2003] ECR I-7727 pkt Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz.U. C 244 z , s. 2; Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz.U. C 156 z , s. 3. 6

7 (32) Punkt 11 wytycznych stanowi jednak, że nawet gdy nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 10 wytycznych, przedsiębiorstwo może nadal być uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji, w szczególności gdy występują typowe oznaki takiego stanu, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. (33) Komisja uważa, że PKS SwS jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji zgodnie z pkt 11 wytycznych, ponieważ w ciągu ostatnich trzech lat odnotowało zmniejszający się wynik finansowy netto (straty netto na dzień ), zmniejszającą się wartość aktywów netto, rosnące zadłużenie (jak i koszty z tytułu odsetek) oraz spadek EBITDA (zob. tabela 1). (34) Kolejnym czynnikiem wskazującym, że przedmiotowe przedsiębiorstwo należy uznać za znajdujące się w trudnej sytuacji jest fakt, że w ciągu ostatnich trzech lat PKS SwS odnotowało nadwyżkę zdolności w wysokości od 50 do 60% (tj. nie zostało wykorzystanych około 50/60% dostępnych zdolności przewozowych). Czynnik ten, w połączeniu z rosnącym zadłużeniem i rosnącymi kwotami odsetek (wyższe niż roczny zysk netto przedsiębiorstwa), jest dużą przeszkodą w inwestowaniu. Jak wspomniano powyżej, jedną z głównych przyczyn trudności przedsiębiorstwa jest utrzymywanie przestarzałego i kosztownego taboru autobusowego oraz przestarzała infrastruktura. Władze polskie twierdzą, że bez przeprowadzenia modernizacji taboru przedsiębiorstwo nie będzie w stanie konkurować z innymi firmami, a w związku z tym wkrótce zostanie wykluczone z rynku. (35) Ponadto zdaniem władz polskich Komisja powinna zwrócić uwagę na fakt, że w rzeczywistości spółka odnosiła straty netto od 2010 r., mimo że w rocznym sprawozdaniu finansowym wykazano wynik dodatni w wysokości PLN (549 EUR). Aby osiągnąć ten skromny zysk, przedsiębiorstwo było zmuszone do sprzedaży mienia. Gdyby ta transakcja nie została przeprowadzona, wynik finansowy netto za 2010 r. wyniósłby PLN ( EUR). (36) Zgodnie z przepisami pkt 12 wytycznych nowo utworzone przedsiębiorstwa nie kwalifikują się do pomocy na ratowanie lub restrukturyzację nawet wtedy, gdy ich pierwotna sytuacja finansowa jest niepewna. Zgodnie z wytycznymi przedsiębiorstwo uznaje się za nowo utworzone w okresie pierwszych 3 lat po rozpoczęciu działalności w danej dziedzinie. PKS SwS zostało utworzone i rozpoczęło działalność w 1991 r., zatem nie może ono być uważane za nowo utworzone przedsiębiorstwo. (37) Zgodnie z pkt 13 wytycznych przedsiębiorstwo należące do większej grupy kapitałowej w normalnych warunkach nie kwalifikuje się do pomocy na restrukturyzację, z wyjątkiem sytuacji, w której można wykazać, że trudności przedsiębiorstwa wynikają z jego indywidualnej sytuacji i nie są wynikiem arbitralnego rozliczenia kosztów w ramach grupy oraz że trudności te są zbyt poważne, aby mogły być przezwyciężone przez samą grupę. Komisja stwierdza, że PKS SwS nie należy do żadnej grupy kapitałowej. 7

8 Przywrócenie długoterminowej rentowności (38) Aby środek został uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym na podstawie pkt wytycznych, plan restrukturyzacji musi zawierać szczegółową analizę problemów, które doprowadziły do wystąpienia trudności oraz ustanawiać metody przywrócenia długoterminowej rentowności firmy w rozsądnych ramach czasowych. (39) Komisja stwierdza, że środki wymienione w planie restrukturyzacji mają na celu rozwiązanie określonych problemów, które doprowadziły do trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W planie przedstawiono proces modernizacji znacznej części taboru autobusowego należącego do spółki i zmniejszenia zdolności przewozowej taboru o około 250 miejsc. Z jednej strony zastosowanie środka powinno doprowadzić do zmniejszenia kosztów operacyjnych, a z drugiej umożliwi ono spółce świadczenie bardziej solidnych usług oraz poszerzenie oferty. (40) Władze polskie przedstawiły plan finansowy przedsiębiorstwa na lata , w którym opisano trzy scenariusze (scenariusz realistyczny, pesymistyczny i optymistyczny), w oparciu o różne założenia rynkowe. Komisja stwierdza, że proponowane środki restrukturyzacyjne powinny umożliwić spółce odzyskanie rentowności oraz że plan oparty jest na realistycznych założeniach. (41) Ponadto władze polskie przekazały wyniki badania rynku, zgodnie z którymi przedsiębiorstwo będzie mogło kontynuować działalność i utrzyma się na rynku przez okres co najmniej czterech lat, jeżeli przeprowadzi się wszystkie planowane inwestycje. (42) W oparciu o powyższe wyjaśnienia Komisja uważa, że planowane środki restrukturyzacyjne są w stanie przywrócić długoterminową rentowność spółki w rozsądnych ramach czasowych. (43) W związku z tym Komisja uważa, że pełna realizacja zaproponowanego planu powinna pozwolić na przywrócenie długoterminowej rentowności spółki i w związku z tym zachowanie zgodności z pkt 34 i nast. wytycznych Unikanie nadmiernego zakłócania konkurencji (44) Zgodnie z pkt wytycznych należy przyjąć środki w możliwie największym stopniu łagodzące potencjalny negatywny wpływ pomocy na warunki handlowe. Pomoc nie powinna nadmiernie zakłócać konkurencji. Oznacza to ograniczenie obecności spółki na rynkach jej działalności po zakończeniu okresu restrukturyzacji. (45) Środki wyrównawcze powinny być proporcjonalne do zakłócających skutków pomocy oraz w szczególności do wielkości i względnego znaczenia przedsiębiorstwa na jego rynku lub rynkach. Zakres środków wyrównawczych musi zostać ustalony indywidualnie i z uwzględnieniem celu przywrócenia długoterminowej rentowności firmy. Ponadto zgodnie z pkt 7 wytycznych Komisja zwróci się o podjęcie środków wyrównawczych minimalizujących negatywny wpływ pomocy na konkurentów. (46) Jeżeli chodzi o ocenę wielkości wkładu beneficjenta w ramach pomocy restrukturyzacyjnej, warunki udzielenia takiej pomocy przedsiębiorstwom znajdującym się na obszarach objętych pomocą i kwalifikujących się do otrzymania 8

9 pomocy regionalnej mogą być mniej rygorystyczne również w odniesieniu do wdrożenia środków wyrównawczych (pkt 55 i 56 wytycznych). Analizując wpływ pomocy na restrukturyzację na rynek i konkurencję, Komisja stwierdza, że PKS SwS znajduje się w obszarze objętym pomocą. (47) Do celów oceny adekwatności środków wyrównawczych (opisanych w pkt 2.7 niniejszej decyzji) Komisja odnotowuje następujące fakty: (48) W odniesieniu do obecności spółki na rynku okazjonalnego krajowego i międzynarodowego transportu autobusowego oraz transportu pracowników do miejsca pracy, rynki te są otwarte dla konkurencji, prowadzi na nich działalność znacząca liczba przedsiębiorstw, a udział rynkowy beneficjenta jest znikomy. W związku z tym nie jest konieczne podejmowanie środków wyrównawczych na tych rynkach. (49) W odniesieniu do obecności spółki na rynku rozkładowego transportu regionalnego, Komisja uważa, że planowane wycofanie jednej rentownej linii w latach zmniejszy przychody i zyski spółki w tym samym okresie i ograniczy udział przedsiębiorstwa w rynku lokalnego transportu drogowego. Władze polskie przekazały Komisji dane świadczące o rentowności wyżej wymienionej linii w ciągu ostatnich czterech lat. Mając na uwadze trudną sytuację finansową spółki (tj. negatywny wynik finansowy w ciągu ostatnich dwóch lat w połączeniu z innymi niekorzystnymi czynnikami) Komisja uznała, że proponowany środek może zostać uznany za rzeczywisty i stanowi w tym przypadku środek wyrównawczy w odniesieniu do przedmiotowej pomocy. Środek ten umożliwi konkurentom przejęcie rentownej linii, udostępnionej przez beneficjenta. (50) W związku z powyższym Komisja uznaje, że obecność przedsiębiorstwa na rynku regionalnego rozkładowego transportu autobusowego jest ograniczana, a efekt zakłócający pomocy dla konkurentów jest niewielki dzięki wycofaniu się przedsiębiorstwa z obsługi jednej z rentownych linii na rzecz konkurentów. Komisja stwierdza również, że z uwagi na niewielką kwotę pomocy (w wysokości EUR) zakłócenia konkurencji będą bardzo ograniczone. (51) W odniesieniu do obecności spółki na rynku usług przewozu dzieci do szkół i innych usług publicznych realizowanych przez władze lokalne, Komisja zauważa, że organizowanie przetargów otwartych w regularnych odstępach czasu gwarantuje, że konkurenci mają możliwość wpływania na udział rynkowy beneficjenta. Komisja przyznaje, że dzięki pomocy beneficjent może być w stanie oferować przez ograniczony czas niższe ceny, ponieważ spółka będzie dysponować nowszymi autobusami nabytymi dzięki dotacji publicznej. Jednak w art. 55 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi 7 ustanowiono środek zaradczy w takim przypadku. Jednocześnie PKS SwS nie jest obecnie wydajnym przedsiębiorstwem, więc nawet w przypadku 7 Dz.U. L 134 z , s Zgodnie z art. 55 ust. 3 dyrektywy (I)nstytucja zamawiająca, która stwierdzi, że oferta jest rażąco niska ze względu na fakt otrzymania przez oferenta pomocy państwowej, może odrzucić taką ofertę jedynie po konsultacji z oferentem, jeżeli nie jest on w stanie udowodnić w dostatecznym, wyznaczonym przez tę instytucje terminie, że pomoc ta została mu przyznana w sposób zgodny z prawem. W przypadku odrzucenia oferty w takich okolicznościach, instytucja zamawiająca powiadamia o tym fakcie Komisję. 9

10 przyznania pomocy jest mało prawdopodobne, że w przetargach zdoła ono zaoferować niższe ceny niż konkurenci. (52) Rynek regionalnego rozkładowego transportu pasażerskiego charakteryzuje się wyższymi barierami wejścia niż rynek usług w zakresie transportu szkolnego z uwagi na fakt, że na tym pierwszym konieczne jest uzyskanie licencji (której dana spółka może nie otrzymać, jeżeli wejście nowego konkurenta zagraża rentowności istniejącego przewoźnika) oraz wyrobienie sobie dobrej reputacji na danej linii. Według władz polskich usługi w zakresie transportu szkolnego stanowią nieznaczną część działalności przedsiębiorstwa, a w jego planie operacyjnym nie przewiduje się rozszerzenia działalności w tej dziedzinie. W świetle powyższego oraz mając na uwadze niskie bariery wejścia na rynek usług w zakresie transportu szkolnego, Komisja stwierdza, że w tym przypadku nie jest konieczne zastosowanie środków wyrównawczych. (53) W związku z tym Komisja uważa, że zaproponowany środek wyrównawczy jest wystarczający, aby zagwarantować, że negatywny wpływ pomocy państwa na warunki handlowe będzie minimalny. Komisja uwzględnia również fakt, że przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę i działa w obszarze objętym pomocą oraz że jego nieprzerwana działalność, prowadzona w sposób trwały, ma pozytywny wpływ na mobilność w regionie. (54) W związku z tym zaproponowany środek wyrównawczy jest zgodny z pkt wytycznych Ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum, wkład własny (55) Zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt wytycznych pomoc musi być ograniczona do ścisłego minimum niezbędnego do przeprowadzenia restrukturyzacji, a od beneficjentów pomocy oczekuje się znaczącego wkładu w proces restrukturyzacji ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania na warunkach rynkowych. (56) Wkład własny spółki w koszta restrukturyzacji wyniesie PLN i zostanie sfinansowany w całości ze środków pochodzących z pożyczki bankowej, w odniesieniu do której władze polskie przedstawiły stosowne dokumenty poświadczające. Komisja może zaakceptować wkład własny w postaci środków pochodzących z pożyczki bankowej, jako że stanowi to zewnętrzne źródło finansowania na warunkach rynkowych, o którym mowa w pkt 43 wytycznych. (57) Na tej podstawie Komisja odnotowuje, że wkład własny, o którym mowa powyżej, odpowiada 50% kosztów restrukturyzacji, zgodnie z wymogami zawartymi w wytycznych. (58) Ponadto Komisja stwierdza, że pomoc ogranicza się do sfinansowania środków (zakup 4 nowych autobusów), które są ściśle niezbędne do przywrócenia długoterminowej rentowności spółki. (59) Biorąc pod uwagę fakt, że wkład własny stanowi 50% kosztów restrukturyzacji, a pomoc jest ograniczona do finansowania środków ściśle niezbędnych do przywrócenia 10

11 długoterminowej rentowności spółki, Komisja dochodzi do wniosku, że pomoc jest ograniczona do minimum Zasada jednorazowej pomocy ( pierwszy i ostatni raz ) (60) Komisja przyjmuje do wiadomości poświadczenie władz polskich, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat spółka nie otrzymała pomocy na ratowanie lub restrukturyzację ani jakiejkolwiek innej nielegalnej pomocy państwa. Na tej podstawie Komisja uznaje, że spółka spełnia wymóg dotyczący zasady jednorazowej pomocy określony w pkt 72 i nast. wytycznych. 4. DECYZJA W związku z powyższym Komisja postanowiła uznać zgłoszoną pomoc na restrukturyzację PKS SwS za zgodną z rynkiem wewnętrznym w myśl postanowień art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE w oparciu o wytyczne dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje, które nie powinny być przekazywane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie zgody na publikację pełnej treści niniejszego pisma w języku oryginału na stronie internetowej Wniosek taki należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Rejestru pomocy państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Fax No: Z poważaniem, W imieniu Komisji Joaquín Almunia Wiceprzewodniczący 11

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.12.2008 r. K(2008) 8991 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.04.2009 r. K(2009)3030 Dotyczy: pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.06.2010 K(2010)4371 Dotyczy: pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.7.2012 r. C(2012) 4640 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.7.2012 r. C(2012) 4640 final KOMISJA EUROPEJSKA Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE, dotyczącymi nieujawniania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final Dotyczy: pomocy państwa S.A.33998 (2011/N) - Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa AGD MESKO Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 Dotyczy: pomocy państwa nr N 312/2010 - Polska Przedłużenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287 Dotyczy: pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 2 czerwca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2010 K(2010)8231 Dotyczy: pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 Dotyczy: Pomoc Państwa nr N 15/2005 Polska Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa SA.32965 (2011/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla ZNMR Szanowny Panie Ministrze! Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.IV.2006 K(2006)1650 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor. WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.33474 (2011/N)

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.05.2010 C(2010)3213 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.VI.2008 K(2008)3255 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W dniu 6 lutego 2008 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XII.2005 r. K (2005) 5479 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Szanowny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final Dotyczy: pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA (1) W dniu 28

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.35477 (2012/N) Polska

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje.

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.IX.2005 K(2005) 3617 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 242b/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw inwestujących na terenie Katowickiej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.04.2013 C(2013) 1854 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N)

Bardziej szczegółowo

2.1. Otoczenie regulacyjne polskiego rynku transportu drogowego

2.1. Otoczenie regulacyjne polskiego rynku transportu drogowego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia [ ] r. Zgodnie z przepisami art. 4 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE, dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.02.2009 r. K(2009)1259 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2012 C(2012) 9472 final Dotyczy: Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze!

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698 Dotyczy: pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu 12 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.IX.2005 K(2005) 3556 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji Szanowny Panie Ministrze

Bardziej szczegółowo

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2011 K(2011)8731 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.33643 (2011/N) Polska McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy Państwa N 212/2008 Polska Pomoc na restrukturyzację dla PKS Wadowice S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.VI.005 K(005) 09 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 49/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XI.2008 r. K(2008) 6353 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.8.2013 K(2013) 5584 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka.

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06.IX.2005 K(2005)3298 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 235/a/2005 Polska Pomoc na wspieranie działalności innowacyjnej - Zachęty do podejmowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.2.2010 r. K(2010)829 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.05.2013 C(2013) 2747 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 12.06.2012 C(2012) 3736 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 12.06.2012 C(2012) 3736 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.06.2012 C(2012) 3736 final Dotyczy: pomocy państwa SA.33150 (2011/N) Polska pomocy na restrukturyzację dla BZPG STOMIL S.A Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA (1)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.06.2012 C(2012) 4444 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze, I.

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 02.IV.2008 r. K(2008)1106 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.32117 (2010/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla PZL Sędziszów S.A. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2012 r. C(2012) 1319 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.03.2009 K(2009)1595 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 9.4.2014 r. C(2014) 2225 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 9.4.2014 r. C(2014) 2225 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.4.2014 r. C(2014) 2225 final Dotyczy: pomocy państwa SA.36806 (2013/N) Polska pomoc na restrukturyzację dla Classen-Pol S.A. Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2005 K(2005) 3544 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa Szanowny

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 488/2009 Polska Pomoc restrukturyzacyjna dla Tarachomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A.

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 488/2009 Polska Pomoc restrukturyzacyjna dla Tarachomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2009 K(2009)9351 wersja ostateczna corr. Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 488/2009 Polska Pomoc restrukturyzacyjna dla Tarachomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Informacje ogólne Ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP) Minister Skarbu Państwa może udzielić przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A.

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.IX.2006 K(2006)4148 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. Szanowna Pani Minister 1. PROCEDURA 1. Pismem z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 323/2006 - Polska Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A. (PKS Olkusz S.A.) (pomoc

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS 1. Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc:...... 2. Adres siedziby podmiotu ubiegającego się o pomoc:....... 3. Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel...

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel... ... /pieczęć firmowa pracodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego RADA

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Procedura oraz zasady udzielania pomocy de minimis w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie

Procedura oraz zasady udzielania pomocy de minimis w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie Załącznik nr 4 do Regulamin udostępniania powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie z przeznaczeniem na organizację debat, szkoleń, konsultacji, warsztatów i innych spotkań Procedura

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Do wniosku należy dołączyć: 1. informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji Bruksela, dnia 15.06.2011 K(2011)2237 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 570/2009 Polska Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.8.2017 r. COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/797/UE upoważniającą Republikę Estońską do stosowania

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra Prawo restrukturyzacyjne a pomoc publiczna Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu DGA SA Wprowadzenie Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstwa może wiązać się z udzieleniem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008

KOMISJA. L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008 L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 6/07 (ex N 558/06) planowanej przez Polskę na rzecz Techmatrans S.A.

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o.

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.3.2009 r. K(2009) 2110 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2012 r. C(2012) 4750 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych /pieczęć wnioskodawcy/ Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych IA INFORMACJA O PRACODAWCY 1.1. Nazwa pracodawcy........................................................

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.36485 (2013/N)

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34982-2013/N Polska Indywidualnej pomocy dla GAZ-SYSTEM S.A. na inwestycje w sieci przesyłowe gazu ziemnego w Polsce

pomocy państwa SA.34982-2013/N Polska Indywidualnej pomocy dla GAZ-SYSTEM S.A. na inwestycje w sieci przesyłowe gazu ziemnego w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2013 C(2013) 6651 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: pomocy państwa SA.34982-2013/N Polska

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

2. OPIS PROGRAMU POMOCY

2. OPIS PROGRAMU POMOCY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2009 r. K(2009) 4149 Dotyczy: pomocy państwa / Polska Pomoc nr N 519/08 Pomoc na restrukturyzację dla spółki IŁAWA S.A. Szanowny Panie Ministrze! Komisja pragnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.12.2013 C(2013) 9110 final. Pomocy państwa SA.36358 (2013/N) Polska Dotacje na badania archeologiczne

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.12.2013 C(2013) 9110 final. Pomocy państwa SA.36358 (2013/N) Polska Dotacje na badania archeologiczne KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 C(2013) 9110 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.36358 (2013/N)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku . Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 160/2005 - Polska Program pomocy dla rozwoju systemów intermodalnych

pomocy państwa N 160/2005 - Polska Program pomocy dla rozwoju systemów intermodalnych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.I.2006 r. K(2006)95 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa N 160/2005 - Polska Program pomocy dla rozwoju systemów intermodalnych Szanowny Panie Ministrze, 1. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057) Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia ustawę

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej,

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW Postanowienia wspólne Life+ W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 586/2006 - Polska Pomoc na ratowanie Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.

Pomocy państwa nr N 586/2006 - Polska Pomoc na ratowanie Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.X.2006 K(2006)4914 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 586/2006 - Polska Pomoc na ratowanie Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Rekompensata kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo zwolnionych od opłat pocztowych Zwiększenie budżetu programu PL 47/2004

Rekompensata kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo zwolnionych od opłat pocztowych Zwiększenie budżetu programu PL 47/2004 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2008 r. K(2008) 8863 Dotyczy: N 462/2008 Polska Rekompensata kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo zwolnionych od opłat pocztowych Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Rekompensata w publicznym transporcie zbiorowym

Rekompensata w publicznym transporcie zbiorowym Rekompensata w publicznym transporcie zbiorowym Kwalifikacja prawna świadczenia określanego w umowach o świadczenie usług publicznych jako rekompensata nastręcza sporo problemów w praktyce stosowania prawa

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) 16.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/7 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) DECYZJA KOMISJI z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Przedmiot: Pomoc państwa SA. 36200 (2013/N) Polska Umorzenie przedsiębiorcom należności z tytułu składek

KOMISJA EUROPEJSKA. Przedmiot: Pomoc państwa SA. 36200 (2013/N) Polska Umorzenie przedsiębiorcom należności z tytułu składek KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.11.2013 C(2013) 7868 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Przedmiot: Pomoc państwa SA. 36200 (2013/N)

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1 Imię i nazwisko albo

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 23.X.2007. K(2007) 5103 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 23.X.2007. K(2007) 5103 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.X.2007. K(2007) 5103 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa NN 21/2007 Wsparcie dla Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka - Polska Pomoc państwa NN 22/2007 Pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 19.1.2005 COM(2005) 4 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY upoważniającej Republikę Cypryjską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY Bruksela, dnia 9.10.2009 KOM(2009)539 wersja ostateczna 2009/0152 (CNS) C7-0223/09 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną

Bardziej szczegółowo

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM JEDNORAZOWEGO ODPISU AMORTYZACYJNEGO ŚRODKA TRWAŁEGO F-128/2 obowiązuje od 11.07.2011r.... Nazwisko imię /

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2008 r. K (2008) 6392 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2829 UCHWAŁA NR XXI/352/12 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie

Bardziej szczegółowo