KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia C(2012) 3736 final

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 12.06.2012 C(2012) 3736 final"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2012) 3736 final Dotyczy: pomocy państwa SA (2011/N) Polska pomocy na restrukturyzację dla BZPG STOMIL S.A Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA (1) W dniu 8 czerwca 2011 r. Polska zgłosiła pomoc na restrukturyzację Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. (zwanych dalej BZPG Stomil lub spółką ). Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje pismami z dnia 8 sierpnia 2011 r., 18 listopada 2011 r. oraz 9 marca 2012 r. Polska udzieliła odpowiedzi pismami z dnia 21 września 2011 r., 12 grudnia 2011 r., uzupełnionej pismami z dnia 12 stycznia 2012 r., 6 kwietnia 2012 r. oraz 10 maja 2012 r. 2. OPIS 2.1 Beneficjent pomocy (2) BZPG Stomil, przyszły beneficjent pomocy na restrukturyzację, specjalizuje się w produkcji wyrobów gumowych, a w szczególności węży hydraulicznych wysokociśnieniowych, węży przemysłowych, przewodów hydraulicznych, gumowych płyt i wykładzin, taśm gumowych i uszczelnień. Zakłady należą w całości do Skarbu Państwa i położone są w województwie kujawsko-pomorskim, a więc regionie Polski kwalifikującym się do uzyskania pomocy regionalnej zgodnie art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE. Jego Ekscelencja Pan Radosław SIKORSKI Minister Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha Warszawa POLSKA Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 (3) Zgodnie z przedstawionym przez władze polskie planem restrukturyzacji na dzień 31 lipca 2010 r. spółka zatrudniała 437 osób, a pod koniec 2010 r. jej obroty wyniosły PLN (ok. 14 mln EUR) 1. (4) Polska uważa BZPG Stomil za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 2 (zwanych dalej Wytycznymi ). W tabeli nr 1 przedstawiono najważniejsze wskaźniki finansowe spółki za lata Tabela 1. Sytuacja finansowa spółki w latach Obroty PLN PLN PLN PLN Wynik finansowy netto PLN PLN PLN PLN Zobowiązania PLN PLN PLN PLN Obciążenia z tytułu odsetek Kapitał własny PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN EBITDA PLN PLN PLN PLN Wartość aktywów ogółem PLN PLN PLN PLN (5) Zdaniem władz polskich przytoczone powyżej liczby świadczą o tym, że większość warunków określonych w pkt 11 Wytycznych zostało spełnionych. W ciągu czterech lat obroty spółki spadły z 71,1 mln PLN do 56 mln PLN, podczas gdy do końca 2010 r. jej zobowiązania wzrosły o ok. 1,5 mln PLN. Ogólna wartość aktywów spółki znacznie się zmniejszyła: w 2010 r. aktywa były warte już tylko 39,6 mln PLN, podczas gdy ich wartość początkowa w 2007 r. wynosiła 49,3 mln PLN. Podobnie od 2007 r. zmniejszył się kapitał zakładowy spółki, którego wartość do końca 2010 r. spadła o 11 mln PLN EUR = ok. 4 PLN. Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz.U. C 244 z , s.2. 2

3 2.2 Środek pomocy (6) Całkowity koszt restrukturyzacji wynosi PLN (ok. 2,3 mln EUR). Proces ten będzie współfinansowany ze środków pomocy restrukturyzacyjnej w wysokości 3 mln PLN (ok. 0,75 mln EUR), która na obecnym etapie nie została jeszcze przyznana. Władze polskie potwierdziły, że nie przyznają pomocy przed przyjęciem przez Komisję stosownej decyzji o niewnoszeniu zastrzeżeń w odniesieniu do przedmiotowej pomocy. (7) Omawiany środek pomocy ma postać bezpośredniej dotacji w kwocie 3 mln PLN (ok. 0,75 mln EUR) udzielonej przez Ministra Skarbu na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców (Dziennik Ustaw nr 80, poz. 543). 2.3 Plan restrukturyzacji (8) W planie restrukturyzacji władze polskie wskazały następujące przyczyny, dla których spółka znalazła się w trudnej sytuacji: niedostosowanie się spółki do przemian rynkowych i warunków konkurencji, spowodowane w szczególności brakiem zorganizowania własnej sieci handlowej dostosowanej do zmieniającej się struktury popytu oraz brakiem inwestycji odzwierciedlających zmiany na rynku, brak zasadniczych działań w zakresie przebudowy i rozwoju zdolności produkcyjnych spółki, przejawiające się przede wszystkim brakiem mobilizacji środków, np. przez wyprzedaż zbędnego majątku, oraz brakiem programów inwestycyjnych i decyzji dotyczących zadłużenia firmy, brak rozwoju i unowocześnienia struktury zatrudnienia za pomocą skutecznego systemu motywacyjnego oraz brak polityki redukcji zatrudnienia zgodnej z obecną sytuacją na rynku, wielokrotne nieudane próby prywatyzacji spółki, które sparaliżowały jej proces inwestycyjny i modernizacyjny: wprowadzanie wszelkich zmian wydawało się nieuzasadnione w sytuacji, gdy nie znano nowego właściciela, słabą stroną spółki jest rozmyty wizerunek marki i brak jednakowego, spójnego wizerunku marki dla poszczególnych asortymentów, przestarzały park maszynowy oraz zbędny i przestarzały majątek spółki również wpływają negatywnie na jej wynik finansowy. (9) Zgłoszona restrukturyzacja BZPG Stomil obejmuje lata i powinna ona, zdaniem władz polskich, umożliwić spółce odzyskanie długoterminowej rentowności. Spółka planuje odzyskać rentowność przed końcem okresu restrukturyzacji. Powinno to być możliwe dzięki wdrożeniu środków wymienionych w pkt (i) do (iv) poniżej. (i) Restrukturyzacja organizacyjna 3

4 (10) W odniesieniu do organizacji spółki planowane są następujące działania restrukturyzacyjne: reorganizacja i restrukturyzacja procesu produkcji w poszczególnych zakładach wytwórczych i wydziałach przedsiębiorstwa, koncentracja produkcji wyrobów gumowych w Bydgoszczy i przeniesienie produkcji artykułów formowych do zakładu w Łabiszynie, zmiany w strukturze zatrudnienia i wdrożenie systemów motywacyjnych, koncentracja działalności spółki na produkcji najbardziej opłacalnych wyrobów, m.in., połączona z ograniczeniem produkcji pozostałego asortymentu, zmiany w strategii sprzedaży i strategii dystrybucyjnej spółki. (11) Restrukturyzacja dotyczyć będzie skomasowania produkcji zakładu w jednaj hali produkcyjnej oraz przeniesienia części dotychczasowej produkcji tego zakładu () do zakładu w (). Działania te obniżą koszty stałe w wyżej wymienionych zakładach i poprawią rentowność tych zakładów. (12) Spółka planuje wprowadzić system motywacyjny, który byłby narzędziem do zwiększenia efektywności pracowników. Jego wprowadzenie przełożyłoby się na osiągane przez spółkę wyniki. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie systemów premiowych dla poszczególnych grup zawodowych spółki: pionu handlowego, produkcyjnego i pionu wsparcia. Systemy te uzależniałyby wypłatę premii od realizacji założonych planów (sprzedaży, produkcji) i realizacji przydzielonych indywidualnych zadań. (13) Spółka chce dostosować ilość pracowników produkcyjnych do zadań przewidzianych na lata Przewiduje również zmniejszenie liczby pracowników administracyjnych. (14) Spółka planuje wprowadzenie nowej marki, co ma jej ułatwić konkurowanie na rynku produktów oferowanych przez zagranicznych konkurentów z Dalekiego Wschodu, często wykorzystywanych w centrach serwisowych, głównie dla przemysłu rolniczego. Podobnie nowy branding grupy produktów pozwoli na lepszą identyfikację wyrobów spółki na rynkach zagranicznych. (15) BZPG Stomil zamierza wprowadzić bardziej aktywną politykę sprzedaży na rynku producentów oryginalnych części (OEM). W Polsce istnieje kilkuset producentów maszyn i urządzeń wykorzystujących w swoim procesie wytwórczym. Wiele z tych firm w dokumentacji techniczno-ruchowej posiada zapisy wskazujące produkowane przez BZPG Stomil jako komponent preferowany w produkcji maszyn czy urządzeń. Ten właśnie fakt ma zostać wykorzystany jako podstawa rozwoju w strategii zwiększenia sprzedaży. (16) Spółka zamierza rozbudować sieć sprzedaży za pomocą projektu. W celu rozbudowy sprzedaży produktów spółki podpisane będą umowy współpracy z 4

5 firmami, które będą świadczyły usługi okuwania i dalszej odsprzedaży marki BZPG Stomil. (17) BZPG Stomil planuje podjąć środki specjalne na rzecz zwiększenia swego udziału w rynku, który ma strategiczne znaczenie dla spółki. (18) Ponadto w celu zwiększenia udziału spółki w rynku węży hydraulicznych i przemysłowych wszelkie jej działania produkcyjne i marketingowe skoncentrowane będą na wspomaganiu sprzedaży tych grup asortymentowych. Głównym celem marketingowym spółki jest wzrost sprzedaży asortymentu węży hydraulicznych. (19) Obecnie spółka posiada niewielkie udziały w rynkach zagranicznych, na których sprzedaje swoje produkty. W związku z tym planuje zwiększenie swojej obecności na rynkach w Europie Wschodniej i Zachodniej. (ii) Restrukturyzacja majątkowa (20) W zakresie restrukturyzacji majątkowej planowane są: sprzedaż niektórych zbędnych nieruchomości, maszyn i urządzeń należących do spółki oraz wynajem niektórych nieruchomości należących do spółki, możliwy dzięki zmianom w organizacji procesu produkcji. (21) Sprzedaż nieruchomości jest konieczna dla szybkiego uzyskania ważnych środków finansowych na restrukturyzację. Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż obejmują: niezagospodarowany grunt, budynek biurowy oraz budynek garażowo-gospodarczy. Sprzedaż tego majątku uzasadniona jest możliwością przeniesienia personelu biurowego do innych pomieszczeń należących do spółki. (22) Beneficjent zamierza kupić nowe maszyny i urządzenia na potrzeby procesu produkcji. Głównym powodem tego zakupu jest umożliwienie osiągnięcia przez spółkę obowiązujących norm technologicznych oraz zwiększenie jej konkurencyjności. Nowe maszyny pozwolą jej również ograniczyć koszty produkcji, energii i pracy, a zatem poprawić jej wydajność. (23) Wspomniane wyżej działania restrukturyzacyjne w zakresie organizacji pozwolą opróżnić niektóre pomieszczenia produkcyjne i magazynowe, które następnie będzie można wynająć. (iii) Przywrócenie rentowności (24) Poza środkami restrukturyzacyjnymi władze polskie przedłożyły analizę rynkową przedstawiającą szacunki dla rynku węży hydraulicznych, węży przemysłowych oraz przewodów hydraulicznych, zakładające ok. 5 % wzrost roczny w ciągu następnych 4 lat. 5

6 (25) Władze polskie dostarczyły Komisji prognozy dotyczące wyników finansowych dla poszczególnych scenariuszy (pesymistycznego, optymistycznego i podstawowego). W tabeli 2 poniżej przedstawiono prognozowane wyniki spółki dla scenariusza podstawowego. Tabela 2. Prognozowane wyniki spółki (w tys. PLN) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Zysk ze sprzedaży Zysk netto (po opodatkowaniu/ uldze podatkowej) (iv) Środki wyrównawcze (26) Polskie władze przewidziały cztery środki wyrównawcze. Dwa z nich zakładają sprzedaż majątku, która ograniczy zdolności produkcyjne spółki. Dwa kolejne polegają na zobowiązaniu się spółki/władz polskich do zaniechania rentownej produkcji i rezygnacji z wprowadzania do obrotu pewnych wyrobów, co będzie się wiązać z utratą dochodów: 1. zmniejszenie o [25 50] % zdolności produkcyjnych zakładu w wyniku sprzedaży miksera, 2. zmniejszenie o [5 30] % zdolności produkcyjnych zakładu w zakresie oplotu w wyniku sprzedaży czterech linii oplatarkowych, 3. zaniechanie produkcji i sprzedaży płyt podeszwowych od 2013 r., 4. zaniechanie produkcji taśm gumowych od drugiej połowy 2012 r. Pierwszy środek wyrównawczy (27) Zakład produkuje mieszanki gumowe. Jest to wyrób pośredni wykorzystywany do produkcji takich finalnych wyrobów gumowych jak węże, płyty i wykładziny gumowe oraz inne wyroby techniczne. Zdolności produkcyjne tego zakładu wynoszą obecnie [ ] ton rocznie. Posiada on miksery do mieszanek gumowych, należące do spółki i wykorzystywane do bieżącej produkcji. Miksery umożliwiają spółce produkcję różnego rodzaju mieszanek gumowych zgodnie ze specyfikacją techniczną klientów lub na potrzeby wyrobów finalnych. BZPG Stomil planuje zamknięcie i sprzedaż wyposażenia miksera nr 4, w wyniku czego zdolności produkcyjne zakładu zostaną zmniejszone o ok. [25 50] %, czyli o [ ] ton mieszanek gumowych rocznie. Drugi środek wyrównawczy 6

7 (28) W ramach drugiego środka wyrównawczego spośród linii oplatarkowych należących do BZPG Stomil spółka zamierza sprzedać cztery linie De Angeli do oplatania węży, wykorzystywane obecnie w zakładzie do produkcji. Zdolność produkcyjna wszystkich linii oplatarkowych wynosi średnio [ ] km węży rocznie, a czterech linii De Angeli około [ ] km rocznie. Sprzedaż tych maszyn oznacza zatem zmniejszenie zdolności produkcyjnych o [5 25] %. Wnioski dotyczące dwóch pierwszych środków wyrównawczych (29) Ogólne zdolności produkcyjne przed restrukturyzacją BZPG Stomil wynoszą [ ] jednostek rocznie (jednostka to odpowiednio jedna tona lub jeden kilometr węży). Reorganizacja spółki spowoduje wzrost zdolności do poziomu [ ] jednostek rocznie po restrukturyzacji. Dwa wspomniane środki wyrównawcze obniżą jednak ten poziom do [ ] jednostek rocznie. Trzeci środek wyrównawczy (30) W ramach trzeciego środka wyrównawczego spółka planuje zaniechanie od 2013 r. produkcji płyt podeszwowych wykorzystywanych do wyrobu butów. Sprzedaż płyt podeszwowych w 2010 r. ([ ] tys. PLN) i w 2011 r. ([ ] tys. PLN) wyniosła odpowiednio [1 4] % i [1 4] % obrotu spółki. W 2011 r. rentowność tego zakresu działalności wyniosła [0 3] % 3. Czwarty środek wyrównawczy (31) W ramach czwartego środka wyrównawczego spółka proponuje zaniechanie od drugiej połowy 2012 r. produkcji gumowych taśm transporterowych wytwarzanych w zakładzie [...]. W 2010 r. wartość sprzedaży związanej z tą działalnością wyniosła [ ] tys. PLN (tj. [1-4]% obrotu we wskazanym roku), a w ostatnich dwóch latach średnia rentowność tej działalności wyniosła [5 20]%. (32) W pierwotnym planie restrukturyzacji planowano wstrzymanie tej działalności w 2014 r., wyłącznie pod warunkiem, że wyniki nie byłyby zadawalające. Aby zapewnić wystarczające środki wyrównawcze, władze polskie zaproponowały jednak wcześniejsze wycofanie się z tego zakresu produkcji, tj. w przeciągu 1,5 roku. Wnioski dotyczące dwóch ostatnich środków wyrównawczych 3 Trzeci środek wyrównawczy zmniejsza zdolności produkcyjne spółki o [ ] jednostek rocznie (sprzedaż dwóch pras wulkanizacyjnych), mimo że nie jest to jego zasadniczym celem. Zdolność [ ] jednostek rocznie po restrukturyzacji, wspomniana w pkt 29, wyniesie faktycznie [ ] jednostek rocznie. 7

8 (33) W tabeli 3 przedstawiono, jaki wpływ mają dwa ostatnie środki wyrównawcze na przyszłe dochody i zyski spółki. Tabela 3. Obroty i zyski ze sprzedaży Wpływ środków wyrównawczych (ŚW) 3 i 4 Dane w tys. PLN Obroty bez ŚW ŚW nr 3 0 ŚW nr Obroty z uwzgl. ŚW Różnica w % - [0 2] - [0 3] - [0 2] - [0 2] Zyski bez ŚW ŚW nr 3 0 ŚW nr Zyski z uwzgl. ŚW Różnica w % - [2 7] - [2 7] - [0-3] - [0-3] 2.4. Zestawienie kosztów restrukturyzacji oraz źródeł ich finansowania (34) W tabeli 4 poniżej przedstawiono zestawienie kosztów restrukturyzacji w wysokości PLN. Tabela 4. Typ działań restrukturyzacyjnych i odnośne koszty (w tys. PLN) TYP DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH KOSZT 1 Restrukturyzacja organizacji Wprowadzenie nowego systemu motywacyjnego i wyższych wynagrodzeń Wprowadzenie nowej marki Zwiększenie udziału spółki w rynku odnowienie certyfikacji 8

9 Rozbudowa sieci sprzedaży poprzez projekt Rozbudowa oferty i promocja i marketing 2 Skoncentrowanie sieci sprzedaży zewnętrznej i wewnętrznej, a także wszelkich działań marketingowych na asortymencie Pozyskanie nowych odbiorców na rynkach zagranicznych Restrukturyzacja majątkowa 6 253,6 Koncentracja produkcji w zakładzie w i zakładzie w Inwestycje związane z rozwinięciem produkcji węży hydraulicznych w wydziale Ogółem: 9 448,6 3. OCENA POMOCY 3.1 Pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (35) Na mocy art. 107 ust. 1 TFUE pomoc państwa to wszelka pomoc udzielona w jakiejkolwiek formie przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz która wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, niezgodna z rynkiem wewnętrznym. (36) Dotacja na rzecz BZPG Stomil zostanie udzielona przez Ministra Skarbu, a więc z zasobów państwowych, można ją zatem przypisać państwu. Dotacja stanowi korzyść ekonomiczną, ponieważ zapewnia BZPG Stomil bezpośrednią dotację, której spółka ta nie uzyskałaby w normalnych warunkach rynkowych. Dotacja będzie przyznana jedynie tej spółce, uzyskana korzyść ma zatem charakter selektywny. Władze polskie władze nie zakwestionowały tego uzasadnienia. (37) Ponieważ istnieje wymiana handlowa pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie wyrobów produkowanych przez spółkę, omawiany środek jest zdolny poprawić pozycję beneficjenta w stosunku do jego konkurentów w Polsce i w UE, a w konsekwencji zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. (38) W związku z tym Komisja uznaje, że przedmiotowa bezpośrednia dotacja na rzecz BZPG Stomil stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Władze 9

10 polskie potwierdziły, że nie przyznają tej pomocy przed przyjęciem przez Komisję stosownej decyzji o niewnoszeniu zastrzeżeń w odniesieniu do przedmiotowej pomocy. Podstawa prawna oceny zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym (39) Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE stanowi, że można zezwolić na udzielenie pomocy, o ile przeznaczona jest ona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych i nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. (40) Komisja uważa, że przedmiotowy środek stanowi pomoc na restrukturyzację, która musi zostać oceniona w świetle kryteriów określonych w Wytycznych, w celu ustalenia, czy może być ona zgodna z rynkiem wewnętrznym zgodnie z art. 107 ust. 3 TFUE. 3.2 Kwalifikowalność spółki do pomocy na restrukturyzację Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji (41) Zgodnie z Wytycznymi, za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji uznaje się przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie odzyskać dobrej kondycji przy pomocy zasobów własnych ani poprzez uzyskanie niezbędnych środków od udziałowców lub ze źródeł rynkowych, i które bez interwencji władz publicznych prawie na pewno zniknie z rynku. Zgodnie z pkt 10 Wytycznych uznaje się, że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli ponad połowa jej kapitału podstawowego została utracona i ponad jedna czwarta tego kapitału została utracona w okresie poprzedzających 12 miesięcy lub jeżeli spełnia ono kryteria określone w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej. W pkt 11 Wytycznych wymieniono także typowe oznaki wskazujące na to, że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, takie jak: rosnące zadłużenie, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżka zdolności produkcyjnych, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. (42) Na koniec 2010 r. Stomil utracił 30% kapitału podstawowego i, zgodnie z informacjami dostarczonymi przez władze polskie, na mocy prawa polskiego nie spełniał kryteriów w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej. Nie można więc uznać BZPG Stomil za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji na podstawie pkt 10 Wytycznych. Komisja stwierdziła jednak spadek obrotów spółki, wysoki poziom strat z lat ubiegłych oraz narosłe zobowiązania. Tabela 1 (zob. powyżej w pkt 4) wykazuje, że większość kryteriów zawartych w pkt 11 Wytycznych została spełniona. Na przestrzeni czterech lat: spółka odnotowała straty przez ostatnie trzy lata, jej obroty spadły z 71,1 mln PLN do 56 mln PLN, podczas gdy jej zobowiązania wzrosły o ok. 1,5 mln PLN. Ogólna wartość aktywów spółki znacznie się zmniejszyła: w 2010 r. aktywa były warte już tylko 39,6 mln PLN, podczas gdy 10

11 ich wartość początkowa w 2007 r. wynosiła 49,3 mln PLN. Podobnie od 2007 r. stopniowo zmniejszył się kapitał zakładowy spółki, którego wartość do końca 2010 r. spadła o 11 mln PLN. Zwiększające się zadłużenie w połączeniu ze zmniejszającymi się obrotami wskazuje na poważne problemy przedsiębiorstwa z płynnością, których nie może ono samodzielnie rozwiązać ze względu na brak prywatnego finansowania. (43) Biorąc pod uwagę ogólną sytuację finansową spółki przedstawioną powyżej, Komisja uważa, że spółkę można uznać za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji zgodnie z pkt 11 Wytycznych. Ponadto Komisja stwierdza, że przedsiębiorstwo to nie jest przedsiębiorstwem nowo utworzonym w rozumieniu pkt. 12 Wytycznych. BZPG Stomil rozpoczął działalność w 1920 r. i działa pod obecną nazwą od 1971 r. Zasada jednorazowej pomocy ( pierwszy i ostatni raz ) (44) Zgodnie z pkt 73 Wytycznych, jeżeli dane przedsiębiorstwo otrzymało już w przeszłości pomoc na ratowanie lub restrukturyzację, w tym jakąkolwiek pomoc niezgłoszoną, i jeśli minęło mniej niż 10 lat od momentu udzielenia pomocy na ratowanie lub od końca okresu restrukturyzacji lub od wstrzymania wdrażania planu restrukturyzacji (licząc od wydarzenia, które nastąpiło jako ostatnie), Komisja nie zezwala na udzielenie dalszej pomocy na ratowanie lub restrukturyzację. (45) Komisja zauważa na podstawie analizy informacji przedstawionych przez władze polskie, że spółka nie otrzymała pomocy na ratowanie ani restrukturyzację w ciągu ostatnich 10 lat. Na tej podstawie Komisja uznaje, że przedsiębiorstwo spełnia wymóg dotyczący zasady jednorazowej pomocy ustanowiony w pkt 72 i nast. Wytycznych Przywrócenie długoterminowej rentowności (46) Aby środek mógł zostać uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym na podstawie pkt Wytycznych, plan restrukturyzacji musi zawierać szczegółową analizę problemów, które doprowadziły do wystąpienia trudności, oraz określać środki, które w rozsądnych ramach czasowych przywrócą przedsiębiorstwu długoterminową rentowność i dobrą kondycję finansową. Plan taki musi opierać się na realistycznych założeniach co do przyszłych warunków działania. (47) Komisja zauważa, że spółka dąży do dokonania znacznych zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i do racjonalizacji liczby osób pracujących w różnych działach spółki. Komisja zauważa również, że beneficjent postanowił zmienić swoją strategię produkcji i wprowadzania do obrotu, tak aby skupić się na wyrobie i sprzedaży swoich najbardziej dochodowych i poszukiwanych produktów o uznanej reputacji tzn.. Jednocześnie BZPG Stomil zamierza ograniczyć wytwarzanie produktów, które nie zapewniają odpowiedniej marży (np. ) lub które nie wymagają stosowania nowoczesnych technologii (np. ). Pozostałe środki dotyczą głównie restrukturyzacji majątkowej prowadzącej do oszczędności, redukcji kosztów oraz modernizacji procesu produkcyjnego i ogólnego zarządzania, co ma pozytywny wpływ na rentowność spółki. 11

12 (48) Wdrożenie planu restrukturyzacji prawdopodobnie przyczyni się do znacznej poprawy sytuacji spółki. Sprzedaż zbędnych i generujących koszty nieruchomości, modernizacja technologicznej linii produkcyjnej, inwestycja w zakup nowych maszyn i urządzeń, zmiany w organizacji przedsiębiorstwa i restrukturyzacja marketingowa wszystkie te działania powinny spowodować, że spółka odzyska możliwość konkurowania na rynku, a jej działalność będzie przynosić trwałe zyski. (49) Zgodnie z prognozowanymi danymi przedstawionymi w tabeli 2 w latach spółka uzyska wyniki finansowe na poziomie, który przywróci jej długoterminową rentowność. W szczególności od końca 2013 r. spółka odzyska prawie [50 100] % swego kapitału podstawowego i odnotuje w średnią stopę zwrotu z kapitału własnego w wysokości [10-20]%, która jest porównywalna ze stopą zwrotu polskich spółek z branży chemicznej notowanych na giełdzie (Puławy SA, Synthos SA, Police SA). (50) W świetle powyższego Komisja stwierdza, że po zakończeniu planu restrukturyzacji BZPG Stomil odzyska samodzielnie zdolność do trwałego konkurowania na rynku. Pełne wdrożenie środków wyrównawczych opisanych w pkt 24 i nast. nie ma wpływu na powyższe konkluzje: utrata dochodów z powodu wyżej wymienionych środków nie przeszkodzi BZPG w odzyskaniu rentowności. (51) Komisja uważa, że osiągnięcie tych wyników nie byłoby możliwie bez pełnego wdrożenia przedstawionego planu restrukturyzacji. Komisja uważa zatem, że planowane środki restrukturyzacyjne są w stanie przywrócić długoterminową rentowność spółki w rozsądnych ramach czasowych. 3.4 Unikanie nadmiernego zakłócenia konkurencji (52) Zgodnie z pkt Wytycznych należy przyjąć środki w możliwie największym stopniu łagodzące potencjalnie negatywny wpływ pomocy na warunki wymiany handlowej. Pomoc nie powinna nadmiernie zakłócać konkurencji. Oznacza to zazwyczaj ograniczenie obecności przedsiębiorstwa na rynkach jego działalności po zakończeniu okresu restrukturyzacji. Środki wyrównawcze powinny być proporcjonalne do zakłócających skutków pomocy oraz w szczególności do wielkości i względnego znaczenia przedsiębiorstwa na odnośnym rynku lub rynkach. Zakres środków wyrównawczych musi zostać ustalony indywidualnie i z uwzględnieniem celu przywrócenia długoterminowej rentowności firmy. Ponadto zgodnie z pkt 7 Wytycznych Komisja zwróci się o podjęcie środków wyrównawczych minimalizujących wpływ pomocy na konkurentów. (53) Zgodnie z pkt. 56 Wytycznych, warunki od których spełnienia zależy zatwierdzenie pomocy, są mniej surowe w przypadku wdrażania środków wyrównawczych na obszarach objętych pomocą. W tym zakresie Komisja zauważa, że PZBG Stomil znajduje się na obszarze objętym pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE. (54) Komisja odnotowuje również, że właściwe rynki produktowe dla wyrobów z gumy obejmują przynajmniej obszar EOG. PZBG Stomil posiada ograniczony udział w tych rynkach, wynoszący poniżej 1% dla wszystkich swoich wyrobów, z wyjątkiem wysokociśnieniowych węży hydraulicznych, których udział wynosi 2,5%. 12

13 (55) Komisja odnotowuje również fakt, że kwota pomocy jest bardzo ograniczona, tj. 3 mln PLN (ok. 0,75 mln EUR), i dlatego też jej ewentualne zakłócające skutki są z natury ograniczone. (56) Polskie władze przewidziały cztery środki wyrównawcze: zmniejszenie o [25 50] % zdolności produkcyjnych zakładu, redukcja o [5 30] % zdolności produkcyjnych w zakresie oplotu zakładu, zaniechanie produkcji i sprzedaży płyt podeszwowych od 2013 r. oraz rezygnacja z produkcji gumowych taśm transporterowych od 2012 r. (57) Wdrożenie pierwszych dwóch środków spowoduje zmniejszenie o [5 30[% zdolności produkcyjnych całej spółki. Dzięki temu po restrukturyzacji wspieranej przez pomoc państwa BZPG Stomil nie będzie korzystał z wyższych zdolności produkcyjnych niż przed restrukturyzacją. Pierwszy środek ogranicza ponadto obecność spółki na rynku finalnych wyrobów gumowych poprzez ograniczenie produkcji mieszanek gumowych (produkcja zakładu ) w odniesieniu do poziomu prognozowanego w planie restrukturyzacji. Drugi środek ogranicza obecność spółki na rosnącym rynku oraz (produkcja zakładu ). (58) W odniesieniu do pozostałych dwóch środków, spółka zgodziła się na rezygnację z istotnej kwoty przychodów i zysków (zob. tabela 3) dotyczących sprzedaży dwóch grup produktowych (płyt podeszwowych oraz taśm gumowych), która w przeszłości była rentowna. (59) Cztery środki wyrównawcze dotyczą głównych rynków działalności spółki. Ograniczenie obecności spółki na rynku jest szczególnie ważne z uwagi na perspektywy wzrostu tego rynku, z których skorzysta konkurencja. Środki te można jednak zaplanować bez zagrożeń dla realizacji planu restrukturyzacji, który przywróci spółce rentowność. (60) W związku z powyższym Komisja jest zdania, że proponowane środki wyrównawcze stanowią rzeczywistą rekompensatę za potencjalne zakłócenie konkurencji spowodowane przyznaniem pomocy państwa i są odpowiednie dla zapewnienia minimalizacji negatywnego wpływu pomocy państwa na warunki wymiany handlowej. (61) W związku z tym zaproponowane środki wyrównawcze są zgodne z pkt Wytycznych. 3.5 Ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum, wkład własny (62) W Wytycznych wyraźnie określono, że w finansowaniu restrukturyzacji znaczny wkład musi pochodzić ze środków własnych, w tym ze sprzedaży aktywów, które nie są niezbędne do dalszego istnienia przedsiębiorstwa, lub z zewnętrznych źródeł finansowania pozyskanego na warunkach rynkowych. Dlatego też w przypadku dużego przedsiębiorstwa poziom wkładu własnego musi wynosić przynajmniej 50%. (63) Zgodnie z pkt 43 Wytycznych wkład własny musi być rzeczywisty, tzn. faktyczny, z wyłączeniem wszelkich przyszłych zysków, takich jak przepływy środków pieniężnych, oraz stanowić znak, że rynki wierzą w przywrócenie spółce rentowności. 13

14 (64) Zgodnie z planem restrukturyzacji przedłożonym przez władze polskie wkład własny spółki składa się z następujących sześciu elementów a) do f) przedstawionych w tabeli 5: Tabela 5. Wkład własny Rodzaj wkładu własnego a. Sprzedaż niezagospodarowanych gruntów należących do spółki b. Sprzedaż lub sprzedaż i leasing zwrotny gruntu z posadowionymi na tym gruncie zabudowaniami Planowany przychód PLN PLN c. Sprzedaż akcji Ciech S.A PLN d. Sprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń PLN e. Wynajem powierzchni produkcyjnych w latach PLN f. Kredyt inwestycyjny PLN RAZEM: PLN (65) Wdrożenie środków wyrównawczych wygeneruje dalsze dochody, których wysokość nie jest znana w chwili obecnej. (66) Jednak po rozpoczęciu procesu restrukturyzacji spółka do chwili obecnej tylko częściowo wdrożyła elementy wymienione powyżej. Władze polskie przedłożyły dokumenty potwierdzające, że do chwili obecnej uzyskano PLN, zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli 6. Tabela 6. Wkład własny Rodzaj wkładu własnego a. Sprzedaż niezagospodarowanych gruntów należących do spółki b. Sprzedaż lub sprzedaż i leasing zwrotny gruntu z posadowionymi na tym gruncie zabudowaniami Przychód rzeczywisty PLN PLN c. Sprzedaż akcji Ciech S.A PLN d. Sprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń PLN e. Wynajem powierzchni produkcyjnych w latach RAZEM: PLN PLN 14

15 (67) W odniesieniu do sprzedaży gruntów i nieruchomości, o których mowa w pkt a) i b), sprzedaży akcji, o której mowa w pkt c), oraz sprzedaży niektórych zbędnych maszyn wymienionych w pkt d), władze polskie przedstawiły dokumenty potwierdzające rzeczywisty przychód spółki z tytułu powyższych trzech rodzajów transakcji. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach Komisja otrzymała wystarczające dowody, aby stwierdzić, że nabywcami były podmioty prywatne niepowiązane ze Skarbem Państwa 4. Kwota ta stanowi 48,6% całkowitych kosztów restrukturyzacji. Władze polskie poinformowały jednak, że spółka spodziewa się dalszych przychodów z tytułu środków, o których mowa w pkt d) i e). Komisja musi więc ocenić, które z przyszłych źródeł finansowania, przedstawionych jako zagwarantowane, mogą faktycznie zostać uznane za stosowne środki. (68) Władze polskie stwierdzają, że spółka oczekuje dalszych przychodów w wysokości PLN z tytułu sprzedaży zbędnych maszyn po zaniechaniu produkcji w 2012 r. ze względu na wdrożenie środków restrukturyzacyjnych. Pierwsza partia zbędnych maszyn i urządzeń została już sprzedana i przychód z tytułu tej sprzedaży okazał się być wyższy niż wskazany w planie restrukturyzacji. Fakt ten stanowi potwierdzenie, że urządzenia te są faktycznie zbywalne i że spółka otrzyma dalsze fundusze z tytułu tej sprzedaży. Władze polskie nie przedstawiły jednak Komisji oceny zewnętrznej aktywów, która potwierdziłaby założenia dotyczące wartości sprzedaży pozostałych urządzeń. Dlatego też Komisja nie może określić w sposób precyzyjny wartości tych aktywów. W odniesieniu do kredytu bankowego, o którym mowa w pkt f) tabeli 5, władze polskie nie przedstawiły podpisanej umowy kredytowej, lecz tylko list intencyjny banku komercyjnego. Komisja nie uznaje powyższego za wystarczający dowód na to, aby uznać ten element wkładu własnego spółki za rzeczywisty lub faktyczny w rozumieniu pkt 43 Wytycznych. (69) Władze polskie informują też, że przychód pochodzący z wynajmu powierzchni produkcyjnych z pewnością przekroczy kwotę PLN (pkt e)) tabeli 6) ze względu na fakt, że zaledwie część tych powierzchni jest wynajęta i że spółka wkrótce znajdzie dalszych najemców. Perspektywa przyszłych przychodów w tym zakresie nie może jednak zostać uznana za rzeczywisty i faktyczny wkład. (70) Dlatego też wkład własny spółki pozostaje na poziomie 48,6%, jak wskazano w pkt 67 powyżej. Niemniej jednak zgodnie z pkt 56 Wytycznych stwierdza się, że w obszarach objętych pomocą warunki zezwolenia na pomoc mogą być mniej rygorystyczne w odniesieniu do wkładu własnego beneficjenta. W niniejszym przypadku spółka znajduje się na obszarze objętym pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE. Dlatego też, ze względu na dotychczasowe wysiłki beneficjenta mające 4 Nabywcami niezagospodarowanych gruntów, o których mowa w pkt a), są dwie spółki: EKOR Sp. z o.o. i Polcopper Sp. z o.o., grunt z posadowionymi na tym gruncie zabudowaniami, o którym mowa w pkt b), był przedmiotem sprzedaży i umowy leasingu zwrotnego zawartej z przedsiębiorstwem leasingowym Bankowy Fundusz Leasingowy Nieruchomości Sp. z o.o, a akcje Ciech S.A zostały zakupione przez osobę fizyczną. 15

16 na celu uzyskanie kwoty zbliżonej do 50% wkładu własnego, Komisja może uznać aktualny poziom w wysokości 48,6% za zadawalający. 3.6 Wniosek dotyczący zgodności pomocy z prawem (71) W świetle powyższego Komisja uznaje, że pomoc na restrukturyzację na rzecz BZPG Stomil spełnia wszystkie warunki określone w Wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 4. WNIOSEK Komisja uznaje zgłoszoną pomoc na restrukturyzację na rzecz BZPG Stomil za zgodną z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje, które nie powinny być przekazywane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie zgody na publikację pełnej treści niniejszego pisma w języku oryginału na stronie internetowej Wniosek taki wraz z informacjami, o których mowa powyżej, należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Nr faksu: Z poważaniem W imieniu Komisji Joaquín Almunia Wiceprzewodniczący Komisji 16

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.06.2010 K(2010)4371 Dotyczy: pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.12.2008 r. K(2008) 8991 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.04.2009 r. K(2009)3030 Dotyczy: pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2010 K(2010)8231 Dotyczy: pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final Dotyczy: pomocy państwa S.A.33998 (2011/N) - Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa AGD MESKO Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287 Dotyczy: pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 2 czerwca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 Dotyczy: pomocy państwa nr N 312/2010 - Polska Przedłużenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa SA.32965 (2011/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla ZNMR Szanowny Panie Ministrze! Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.35477 (2012/N) Polska

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor. WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.33474 (2011/N)

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o.

pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.2.2012 r. C(2012) 934 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.02.2009 r. K(2009)1259 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.8.2013 K(2013) 5584 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer

Bardziej szczegółowo

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2011 K(2011)8731 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.33643 (2011/N) Polska McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.05.2010 C(2010)3213 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze!

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698 Dotyczy: pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu 12 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.VI.2008 K(2008)3255 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W dniu 6 lutego 2008 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 Dotyczy: Pomoc Państwa nr N 15/2005 Polska Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.VI.005 K(005) 09 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 49/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final Dotyczy: pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA (1) W dniu 28

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.7.2012 r. C(2012) 4640 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.7.2012 r. C(2012) 4640 final KOMISJA EUROPEJSKA Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE, dotyczącymi nieujawniania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.IV.2006 K(2006)1650 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XII.2005 r. K (2005) 5479 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Szanowny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.04.2013 C(2013) 1854 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N)

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.03.2009 K(2009)1595 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1.

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XI.2008 r. K(2008) 6353 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.2.2010 r. K(2010)829 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2005 K(2005) 3544 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa Szanowny

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje.

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.IX.2005 K(2005) 3617 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 242b/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw inwestujących na terenie Katowickiej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 02.IV.2008 r. K(2008)1106 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2012 C(2012) 9472 final Dotyczy: Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.06.2012 C(2012) 4444 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze, I.

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2012 r. C(2012) 1319 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel...

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel... ... /pieczęć firmowa pracodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.32117 (2010/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla PZL Sędziszów S.A. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.05.2013 C(2013) 2747 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008

KOMISJA. L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008 L 86/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2008 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 6/07 (ex N 558/06) planowanej przez Polskę na rzecz Techmatrans S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 9.4.2014 r. C(2014) 2225 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 9.4.2014 r. C(2014) 2225 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.4.2014 r. C(2014) 2225 final Dotyczy: pomocy państwa SA.36806 (2013/N) Polska pomoc na restrukturyzację dla Classen-Pol S.A. Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A.

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.IX.2006 K(2006)4148 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. Szanowna Pani Minister 1. PROCEDURA 1. Pismem z

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 488/2009 Polska Pomoc restrukturyzacyjna dla Tarachomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A.

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 488/2009 Polska Pomoc restrukturyzacyjna dla Tarachomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2009 K(2009)9351 wersja ostateczna corr. Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 488/2009 Polska Pomoc restrukturyzacyjna dla Tarachomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o.

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.3.2009 r. K(2009) 2110 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka.

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06.IX.2005 K(2005)3298 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 235/a/2005 Polska Pomoc na wspieranie działalności innowacyjnej - Zachęty do podejmowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS 1. Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc:...... 2. Adres siedziby podmiotu ubiegającego się o pomoc:....... 3. Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Do wniosku należy dołączyć: 1. informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.1.2009 r. K(2009) 243 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy Państwa N 212/2008 Polska Pomoc na restrukturyzację dla PKS Wadowice S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych /pieczęć wnioskodawcy/ Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych IA INFORMACJA O PRACODAWCY 1.1. Nazwa pracodawcy........................................................

Bardziej szczegółowo

2. OPIS PROGRAMU POMOCY

2. OPIS PROGRAMU POMOCY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2009 r. K(2009) 4149 Dotyczy: pomocy państwa / Polska Pomoc nr N 519/08 Pomoc na restrukturyzację dla spółki IŁAWA S.A. Szanowny Panie Ministrze! Komisja pragnie

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.IX.2005 K(2005) 3556 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji Szanowny Panie Ministrze

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM JEDNORAZOWEGO ODPISU AMORTYZACYJNEGO ŚRODKA TRWAŁEGO F-128/2 obowiązuje od 11.07.2011r.... Nazwisko imię /

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji Bruksela, dnia 15.06.2011 K(2011)2237 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 570/2009 Polska Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Informacje ogólne Ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP) Minister Skarbu Państwa może udzielić przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2829 UCHWAŁA NR XXI/352/12 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Profil działalności Mennicy Polskiej S.A. Jest jedynym producentem monet

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2008 r. K (2008) 6392 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansowe

Planowanie finansowe 1-1 Planowanie finansowe Grzegorz Michalski Podstawy planowania finansowego 1-2 Plan operacyjny znany też jako plan pięcioletni, może dotyczyć dowolnego horyzontu czasowego, ale większość przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1 Imię i nazwisko albo

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 323/2006 - Polska Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A. (PKS Olkusz S.A.) (pomoc

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za III kwartał 2011 roku (okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011), z danymi

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo