Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. K(2010)829 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu 7 kwietnia 2009 r. Polska zgłosiła program pomocy w postaci wsparcia instytucji finansowych w Polsce (dalej zwany programem lub programem wsparcia ), który został zatwierdzony przez Komisję decyzją z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nr N 208/2009 dotyczącej pomocy państwa (dalej zwanej pierwotną decyzją ) W dniu 26 listopada 2009 r. Polska zgłosiła przedłużenie czasu trwania pierwotnego programu. W dniu 23 grudnia 2009 r. oraz 29 sycznia 2010 r. Komisja zwróciła się o udzielenie dodatkowych informacji, które zostały przedstawione w dniu 4 oraz 29 stycznia 2010 r. II. OPIS 1. Cel programu 3. W dniu 13 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym 2. Celem ustawy jest umocnienie stabilności na polskich rynkach finansowych za pośrednictwem programu wsparcia, przeznaczonego do reagowania na krótko- oraz średnioterminowe potrzeby instytucji finansowych. 1 2 Dz.U. C 250 z , s. 1. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308 ze zm.). Jego Ekscelencja Pan Radosław SIKORSKI Minister Spraw Zagranicznych Al. Szucha 23 PL Warszawa Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgia Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgia Telefon: (0)

2 2. Opis programu pomocy 4. W ramach programu wsparcia określono sześć kategorii instytucji finansowych z siedzibą na terytorium Polski, które kwalifikują się do otrzymania pomocy z programu. Są to banki zarejestrowane w Polsce, zarejestrowane zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe, które zostaną uznane przez władze polskie za podmioty wypłacalne. 5. Środki, które zostaną udostępnione w ramach programu, można podzielić na następujące dwie kategorie: środki wsparcia związane z gwarancjami Skarbu Państwa oraz skarbowymi papierami wartościowymi. 6. W ramach programu władze polskie udostępniają gwarancje Skarbu Państwa na emisję nowego długu krótko- i długoterminowego. Ponadto w ramach programu przewidziano wsparcie za pośrednictwem emisji skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem dla instytucji kredytowych. Rząd polski może wyemitować skarbowe papiery wartościowe i udzielać pożyczki tych papierów, aby umożliwić instytucjom natychmiastowe pozyskanie na rynku wsparcia płynności. 7. Wymienione wyżej gwarancje są dostępne jedynie dla banków, podczas gdy pożyczka oraz sprzedaż skarbowych papierów wartościowych jest dostępna dla wszystkich beneficjentów, którzy kwalifikują się do otrzymania pomocy w ramach programu. 8. Beneficjent gwarancji musi uiścić opłatę opartą na rekomendacjach Europejskiego Banku Centralnego Jeżeli chodzi o stawki opłat za pożyczkę lub sprzedaż skarbowych papierów wartościowych, opłata nie może być niższa niż wysokość stopy kredytu lombardowego 4 i nie może przekraczać dwukrotności stopy lombardowej. 3. Przedłużenie czasu trwania programu: 10. W notyfikacji dotyczącej przedłużenia czasu trwania programu podano, że nie był on dotychczas wykorzystany. Mimo że w ramach programu nie przyznano jeszcze żadnych środków, zdaniem władz polskich istnienie tego programu przyczynia się do utrzymania stabilności systemu finansowego. Program zwiększa zaufanie rynków finansowych, ponieważ jest wyrazem gotowości władz do wspierania instytucji finansowych. 11. Czas trwania pierwotnego program upływa w dniu 25 marca 2010 r. 5. Władze polskie zgadzają się na ograniczenie przedłużenia czasu trwania programu do dnia 30 czerwca 2010 r. Wiąże się to z odpowiednim przedłużeniem terminu ubiegania się o pomoc w ramach programu przez kwalifikujące się instytucje Rekomendacje Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie rządowych gwarancji kredytów bankowych. Stopa lombardowa to oprocentowanie pobierane od banków przez bank centralny za zabezpieczone zobowiązania wynikające z kredytu. Stopa lombardowa jest znacznie wyższa niż stopa referencyjna banku centralnego oraz stopa oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym (WIBOR) Na przykład w dniu 28 stycznia 2010 r. stopa lombardowa wyniosła 5 %, stopa referencyjna banku centralnego 3,5 %, natomiast miesięczna stopa WIBOR 3,63 %. Jednakże wnioski o pomoc w ramach programu można było składać jedynie do 31 grudnia 2009 r. Przedłużenie terminu składania wniosków o pomoc w ramach programu przez kwalifikujące się instytucje będzie miało miejsce od daty niniejszej decyzji. Termin ten w żadnym wypadku nie może wykraczać poza 30 czerwca 2010 r. 2

3 12. Wszystkie inne warunki programu (w tym dotyczące wynagrodzenia, ograniczeń dotyczących sposobu postępowania, wymogów w zakresie sprawozdawczości oraz budżetu programu) pozostają bez zmian, w dalszym ciągu obowiązują też zobowiązania złożone w związku z programem. Władze polskie w szczególności zobowiązują się co sześć miesięcy przedstawiać sprawozdania z funkcjonowania programu. Sprawozdania te będą zawierały wykaz przedsiębiorstw będących beneficjentami, wskazujący w odniesieniu do każdego z nich dane niezbędne dla zrozumienia pełnego zakresu środka wsparcia. III. STANOWISKO POLSKI 13. Zgodnie z pierwotną decyzją władze polskie zgadzają się z faktem, że program wsparcia zawiera elementy pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE Przedłużenie czasu trwania pierwotnego programu zostało zaakceptowane przez polski Narodowy Bank Polski w toku procedury legislacyjnej dotyczącej przedłużenia czasu trwania pierwotnego programu Władze polskie twierdzą, że przedłużenie czasu trwania programu jest zgodne z rynkiem wewnętrznym, ponieważ na mocy art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE jest on w dalszym ciągu konieczny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. IV. OCENA 1. Charakter pomocowy przedłużanego programu 16. Artykuł 107 ust. 1 TFUE stanowi, że wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 17. Ze względów określonych w pierwotnej decyzji Komisja jest zdania, że program wsparcia stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 2. Zgodność przedłużonego programu z rynkiem wewnętrznym 18. W pierwotnej decyzji Komisja uznała zgłoszony program za zgodny z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 107 ust. 3 lit. b TFUE. 7 8 Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 87 i 88 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 107 i 108 TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Do celów niniejszej decyzji odniesienia do art. 107 i 108 TFUE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia do art. 87 i 88 Traktatu WE. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 3, poz. 12). 3

4 19. W związku z przedłużeniem czasu trwania programu krajowego władze polskie wnoszą o zatwierdzenie upoważnienia do udzielania pomocy w ramach programu do 30 czerwca 2010 r. 20. Władze polskie stwierdzają, że celem programu jest przywrócenie zaufania oraz zachęcanie do pobudzania pożyczek międzybankowych. W związku z faktem, że okoliczności lężące u podstaw zgłoszonego środka w dalszym ciągu się utrzymują, ważne jest zapewnienie jego dostępności tak długo, jak długo utrzymują się zaburzenia równowagi na poziomie światowym. Potwierdza to Narodowy Bank Polski, którego zdaniem dalsza dostępność programu jest niezbędna z punktu widzenia stabilności finansowej. 21. Oceniając wniosek o przedłużenie czasu trwania programu Komisja musi zbilansować jego pozytywny wpływ na stabilność finansową z zakłóceniami konkurencji oraz opóźnieniami w przywracaniu normalnego funkcjonowania rynków finansowych, które wiążą się z przedłużeniem czasu trwania programu. Programy służące wsparciu płynności powinny przewidywać minimalne zachęty do wycofania się z pomocy, konieczne jest również stopniowe dostosowanie do warunków rynkowych w celu minimalizacji negatywnych skutków ubocznych dla konkurencji oraz innych państw członkowskich. Zmiana sytuacji na rynku oraz ograniczenie premii za ryzyko w przypadku długów nieobjętych gwarancjami stanowią pierwszy krok w kierunku dostosowania do warunków rynkowych, zapewniając jednocześnie zachętę do wycofywania się z programu pomocy dla bardziej stabilnych instytucji. Wprawdzie dalsze ograniczenie zakłóceń działalności instytucji finansowych na rynku wewnętrznym oraz uniknięcie ryzyka uzależnienia od pomocy państwa może wymagać większego dostosowania do warunków rynkowych, kruche wciąż ożywienie gospodarcze sugeruje, że banki powinny jak na razie zachować możliwość dostępu do rządowych programów gwarancyjnych na obecnych warunkach. Podsumowując, Komisja jest zdania, że przedłużenie czasu trwania programu pomocy państwa na obowiązujących obecnie warunkach do dnia 30 czerwca 2010 r. jest zgodne z rynkiem wewnętrznym. 22. Ponadto przedłużenie czasu trwania programu nie wiąże się z żadnymi zmianami już zatwierdzonych środków (tj. wynagrodzenia, ograniczenia dotyczące sposobu postępowania oraz wymogi w zakresie sprawozdawczości pozostają bez zmian). Komisja zauważa, że władze polskie potwierdzają, iż wszystkie zobowiązania poczynione w związku z programem będą w dalszym ciągu obowiązywać, w szczególności zobowiązanie do przedstawiania co sześć miesięcy raportów z funkcjonowania programu oraz składania w ciągu sześciu miesięcy indywidualnych planów restrukturyzacji lub likwidacji w przypadku uruchomienia gwarancji. Ponadto, Komisja zauważa, że przedłużenie jest ograniczone w czasie, ponieważ środki pomocy należy wykonać do 30 czerwca 2010 r., co ogranicza potencjalne zakłócenia konkurencji. 23. Polska zgadza się również uzupełniać przyszłe raporty z funkcjonowania programu o zaktualizowane dostępne dane pozwalające na porównanie kosztów ponoszonych w związku z emisją długu objętego gwarancją Skarbu Państwa z kosztamia emisji porównywalnego długu (pod względem charakteru, wielkości, ratingu, waluty itp.) nieobjętego taką gwarancją. Umożliwi to Komisji ocenę stosowności, niezbędności i proporcjonalności ewentualnych kolejnych przedłużeń czasu trwania programu, wykraczających poza 30 czerwca 2010 r. oraz warunków takich przedłużeń. 4

5 24. W związku z powyższym notyfikowane przedłużenie czasu trwania programu nie zmienia wcześniejszej oceny programu przez Komisję, która została przedstawiona w jej decyzji z dnia 25 września 2009 r. Dlatego też program pomocy państwa pozostaje zgodny z rynkiem wewnętrznym. 25. Komisja przypomina, że zgodnie z załącznikiem do komunikatu o restrukturyzacji, 9 w każdym planie restrukturyzacji należy ująć całkowitą pomoc państwa otrzymaną bądź jako pomoc indywidualną, bądź w ramach programu pomocy w okresie restrukturyzacji. Pomoc ta powinna być uzasadniona, tj. powinna spełniać wszystkie kryteria przewidziane w komunikacie o restrukturyzacji (tj. przywrócenie rentowności, udział własny beneficjenta oraz ograniczenie zakłócenia konkurencji). W związku z tym, kiedy państwo członkowskie ma obowiązek przedstawić plan restrukturyzacji w odniesieniu do danego beneficjenta pomocy, Komisja musi w swojej ostatecznej decyzji stwierdzić, czy jakakolwiek pomoc udzielona w okresie restrukturyzacji spełnia kryteria konieczne do zatwierdzenia jej jako pomocy na restrukturyzację. W tym celu konieczne jest indywidualna notyfikacja ex ante. 26. Komisja przypomina również, że, zgodnie z pkt 16 komunikatu o restrukturyzacji, jeżeli dana pomoc, która jest niezbędna do przywrócenia rentowności, nie została ujęta w planie restrukturyzacji, taka dodatkowa pomocy nie można zostać udzielona w ramach zatwierdzonego planu, lecz podlega ona indywidualnej notyfikacji ex ante. Każda dalsza pomoc tego typu zostanie wzięta pod uwagę w ostatecznej decyzji Komisji w sprawie danego banku. V. DECYZJA Komisja stwierdza, że przedłużenie czasu trwania programu pomocy do dnia 30 czerwca 2010 r. nie powoduje zmiany jej wcześniejszej oceny przedstawionej w pierwotnej decyzji z dnia 25 września 2009 r. (sprawa nr N 208/2009), zgodnie z którą środki w ramach programu zostały uznane za zgodne z rynkiem wewnętrznym. W związku z powyższym Komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń do zgłoszonej pomocy. 9 Komunikat w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa, Dz.U. C 195 z , s. 9. 5

6 W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje poufne, które nie powinny być ujawniane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie zgody na ujawnienie osobom trzecim i publikację pełnej treści niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej na stronie internetowej: Wniosek taki należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Rejestru pomocy państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Brussels Fax No: We wszelkiej korespondencji proszę podawać nazwę i numer sprawy. Proszę przyjąć wyrazy szacunku, W imieniu Komisji Neelie KROES Członek Komisji 6

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2012 r. C(2012) 1319 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2010 K(2010)8231 Dotyczy: pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.05.2010 C(2010)3213 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.35477 (2012/N) Polska

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 519/2007 Polska Program pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności

Pomocy państwa N 519/2007 Polska Program pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.III.2008 r. K(2008)835 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 519/2007 Polska Program pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności Szanowny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.32117 (2010/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla PZL Sędziszów S.A. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.02.2009 r. K(2009)1259 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa NN 73/2006 (ex N 340/2006) - Pomoc restrukturyzacyjna dla Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Polska

Dotyczy: Pomocy państwa NN 73/2006 (ex N 340/2006) - Pomoc restrukturyzacyjna dla Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06/12/06r. K (2006) 5836 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 02.IV.2008 r. K(2008)1106 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji Bruksela, dnia 15.06.2011 K(2011)2237 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 570/2009 Polska Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Przedmiot: Pomoc państwa SA.37370 (2014/N) Polska Fundusz Powierniczy JEREMIE. Szanowny Panie Ministrze, 1.

KOMISJA EUROPEJSKA. Przedmiot: Pomoc państwa SA.37370 (2014/N) Polska Fundusz Powierniczy JEREMIE. Szanowny Panie Ministrze, 1. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 07.05.2014 C(2014) 2613 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Przedmiot: Pomoc państwa SA.37370 (2014/N)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.35674 (2012/N) Polska Pomoc indywidualna na modernizację komunalnej sieci ciepłowniczej w Warszawie

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.35674 (2012/N) Polska Pomoc indywidualna na modernizację komunalnej sieci ciepłowniczej w Warszawie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.06.2013 C(2013) 3890 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.36485 (2013/N)

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa/polska - pomoc nr N 260/2005 - dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

pomocy państwa/polska - pomoc nr N 260/2005 - dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2006-03-03r. K(2006) 732 Dotyczy: pomocy państwa/polska - pomoc nr N 260/2005 - dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Szanowny

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/C 6/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/C 6/05) 11.1.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 6/5 Komunikat Komisji Tymczasowe unijne ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

Bardziej szczegółowo

pomoc państwa / Polska - Pomoc nr N 553/2006 - Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy

pomoc państwa / Polska - Pomoc nr N 553/2006 - Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2007-01-29 r. K(2007) 329 Dotyczy: pomoc państwa / Polska - Pomoc nr N 553/2006 - Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy Szanowna Pani Minister,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04-IV-2007 r. K(2007)1420 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04-IV-2007 r. K(2007)1420 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04-IV-2007 r. K(2007)1420 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 741/06 - Polską Pomoc na budowę infrastruktury i zakup urządzeń dla Portu Lotniczego w Łodzi Pomoc

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomoc państwa SA.35606 (2013/N) Polska, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomoc państwa SA.35606 (2013/N) Polska, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.7.2013 C(2013) 4413 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

Zmienione nowe zasady dotyczących wyłączeń grupowych de minimis

Zmienione nowe zasady dotyczących wyłączeń grupowych de minimis PL Zmienione nowe zasady dotyczących wyłączeń grupowych de minimis PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] 2006 r. C(2006) Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr /.. z dnia [ ] r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 28.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis KOMISJA WSPÓLNOT

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI z dnia 25.7.2012 r. W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA nr SA.33114(2012/C) (ex. 2011/NN) Polska. domniemana pomoc państwa dla stoczni CRIST

DECYZJA KOMISJI z dnia 25.7.2012 r. W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA nr SA.33114(2012/C) (ex. 2011/NN) Polska. domniemana pomoc państwa dla stoczni CRIST KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.7.2012 r. C(2012) 5057 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006

L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006 L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006 DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lipca 2005 r. dotycząca programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić w życie w celu ochrony bergamot i ich produktów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 176 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 27 czerwca 2013 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 14 czerwca 2006 r.

DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 14 czerwca 2006 r. 30.6.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania

Bardziej szczegółowo