Pomocy państwa nr N 506/ Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 02.IV.2008 r. K(2008)1106 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 506/ Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A Szanowny Panie Ministrze, I PROCEDURA 1. W dniu 1 września 2006 r. władze polskie zgłosiły pomoc na ratowanie w postaci pożyczki w wysokości PLN ( EUR) 1. Komisja zatwierdziła pomoc na ratowanie C. Hartwig w dniu 24 października 2006 r. (N 586/06) Władze polskie wypłaciły pomoc w dniu 16 listopada 2006 r. 3. W kwietniu 2007 r. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A. (zwane dalej C. Hartwig ) przedstawiło władzom polskim plan restrukturyzacji. 4. W dniu 29 sierpnia 2007 r. władze polskie przedłożyły plan restrukturyzacji Komisji. 5. Pismem z dnia 4 października 2007 r. oraz pismami elektronicznymi z dnia 30 października 2007 r., 10 grudnia 2007 r., 30 stycznia 2008 r. i 26 lutego 2008 r. Komisja poprosiła o dostarczenie dalszych informacji. W dniach 5 i 28 grudnia 2007 r. oraz 6 i 27 lutego 2008 r. władze polskie przedstawiły dalsze informacje w tej sprawie. 1 Kurs wymiany z września 2006 r.: 1 EUR = 3,98 PLN. 2 Dz.U. C 296 z Jego Ekscelencja Pan Radoslaw Sikorski Minister Spraw Zagranicznych Al. Szucha 23 PL Warszawa Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 II SYTUACJA C. HARTWIG 6. C. Hartwig jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie. Jest to była państwowa spółka akcyjna sprywatyzowana w 2005 r. 80,31 % akcji spółki należy do IWB Investment, 11,19 % do pracowników C. Hartwig, a 8,5 % do Skarbu Państwa. 7. Działalność gospodarcza C. Hartwig obejmuje: spedycję samochodową i dystrybucję, spedycję kolejową, spedycję morską, spedycję lotniczą, działalność agencji celnej, targi handlowe, bilety promowe i inne usługi spedycyjne. 8. W latach (pierwsze 10 miesięcy 2007 r.) spółka odnotowała straty w działalności podstawowej. W latach straty z działalności podstawowej zostały zrównoważone przychodami z operacji finansowych, które przyniosły zyski (lokaty środków finansowych pozyskanych od kontrahentów na zapłatę zobowiązań celnych). Od maja 2004 roku, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej przestały funkcjonować agencje celne na granicy zachodniej, co spowodowało zmniejszenie [ ]* ilości agencji celnych. Zmniejszenie ilości agencji celnych spowodowało w konsekwencji zmniejszenie wpływów środków pieniężnych na opłacanie w imieniu klientów zobowiązań celnych, a tym samym zmniejszyły się możliwości czasowego finansowania działalności spółki obcymi środkami. Likwidacja dużej liczby agencji celnych spowodowała również ujawnienie luki finansowej w regulowaniu zobowiązań celnych za klientów. Spółka odziedziczyła bardzo wysokie zobowiązania celne i duże zobowiązania handlowe. 9. Obok rosnących długów i wysokich kosztów działalności C. Hartwig miała problemy związane z organizacją i zarządzaniem. Spółka odziedziczyła charakter terytorialnoproduktowy obowiązujący przed prywatyzacją. Taka struktura doprowadziła do szkodliwej konkurencji wewnętrznej między oddziałami regionalnymi zabiegającymi o tych samych klientów, co spowodowało spadek cen, a w konsekwencji marż i zysków. 10. Od momentu prywatyzacji właściciel spółki, IWB Investment, skutecznie wspomagał spółkę udzielając doraźnych pożyczek, z których część została przeznaczona na podniesienie kapitału w celu rozwiązania problemów powstałych przed prywatyzacją. Udzielone pożyczki wyniosły PLN, z czego PLN przeznaczono na podwyższenie kapitału podstawowego. Dodatkowo właściciel podwyższył kapitał o PLN (łącznie PLN). Rozpoczęto również redukcję kosztów, w szczególności poprzez zmniejszenie zatrudnienia i sprzedaż majątku. Jednak działania te nie wystarczyły do rozwiązania problemów C. Hartwig ze względu na niewystarczające zasoby finansowe IWB Investment. Głównym majątkiem nowego właściciela C. Hartwig są akcje C. Hartwig, a zdolność kredytowa IWB Investment jest ograniczona. * Obchodní tajemství

3 11. W poniższej tabeli zawarto główne dane finansowe C. Hartwig za ostatnie trzy lata: Kapitał podstawowy w PLN Kapitał własny w PLN Wyniki działalności operacyjnej w PLN Przychody netto ze sprzedaży produktów w PLN Wartość majątku w PLN Liczba personelu (pełne etaty na koniec roku) , , , ,29 brak danych , , ,21 (I-IX 2007) , , (I-IX 2007) , , ,35 (VIII/2007) ( ) 12. Jak wspomniano, w dniu 24 października 2006 r. Komisja zatwierdziła pomoc na ratowanie w postaci pożyczki w wysokości PLN ( EUR) 3 z rocznymi odsetkami odpowiadającymi stopie referencyjnej ustalonej przez Komisję dla Polski na rok III PLAN RESTRUKTURYZACJI 13. Władze polskie przedstawiły plan restrukturyzacji C. Hartwig, w którym spółka opracowała strategię rozwiązania problemów tj. wysokie koszty działalności, wysoki poziom zobowiązań i nieskuteczne zarządzanie. 14. Formalny proces restrukturyzacji obejmuje okres od kwietnia 2007 r. 4 do grudnia 2009 r. Środki, które mają zostać podjęte obejmują: restrukturyzację finansową restrukturyzację majątku restrukturyzację zatrudnienia zmiany struktury organizacyjnej i zarządzania. 15. Restrukturyzacja finansowa obejmuje spłatę historycznych i bieżących zobowiązań handlowych i pozostałych w łącznej kwocie PLN. Środek zostanie wprowadzony do końca 2009 r. 16. Ponadto C. Hartwig dokonuje zbycia nieruchomości, które nie są niezbędne do realizacji podstawowej działalności, [ ]. Władze polskie zapewniły Komisję, że we wrześniu i październiku 2007 r. C. Hartwig dokonała sprzedaży nieruchomości za kwotę [ ]. Ponadto spółka podpisała umowę wstępną na sprzedaż kolejnej nieruchomości. 17. Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w mln PLN: 3 Kurs wymiany z września 2006 r.: 1 EUR = 3,98 PLN. 4 Data przedłożenia planu restrukturyzacji władzom polskim przez C. Hartwig.

4 Sprzedaż IX-X nieruchomości Słubice [ ] 2 Muszyna [ ] 3 Kudowa [ ] 4 Warsaw [ ] 5 Braniewo [ ] Razem: [ ] [ ] [ ] [ ] 18. Poziom zatrudnienia zmniejszono już z 362 osób w 2005 r. do 204 pracowników. Docelowy poziom zatrudnienia wynosi 198 osób pod koniec 2007 r. Ponadto od dnia 1 stycznia 2009 r. zaniechane zostanie dokonywanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). 19. Zmiany struktury organizacyjnej i zarządzania do końca 2007 r. polegają na: wdrożeniu produktowego zarządzania i oceny opłacalności produktu, z drugorzędnym kryterium opłacalności danego rejonu; wprowadzeniu do struktury zarządzania kierowników produktu, oraz kierowników danych oddziałów pełniących funkcje administracyjne i koordynacyjne prowadzonych placówek. 20. Podsumowując, całkowity koszt restrukturyzacji do dnia 31 grudnia 2009 r. wynosi PLN (łącznie z PLN pożyczki na ratowanie). Środki mają pochodzić ze sprzedaży nieruchomości [ ] oraz pożyczki na restrukturyzację ( PLN) i będą przeznaczone również na spłatę pożyczki na ratowanie ( PLN) 5. IV NOTYFIKOWANY ŚRODEK 21. Pomoc będzie miała formę pożyczki w wysokości PLN ( EUR) 6, udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (zwaną dalej ARP) z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP), który jest funduszem publicznym. 22. ARP jest spółką stanowiącą wyłączną własność państwa i wszystkie jej akcje należą do Skarbu Państwa. Jej działalność gospodarcza polega na finansowym i technicznym wsparciu restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Skarb Państwa jest reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 15% dochodów z prywatyzacji co roku przeznacza się na konto FRP. 23. C. Hartwig będzie płacić roczne odsetki odpowiadające stopie referencyjnej ustalonej przez Komisję dla Polski. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez władze polskie pożyczka zostanie spłacona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. V OCENA POMOCY Istnienie pomocy w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE 5 Zob. pkt niniejszej decyzji. 6 Kurs wymiany z dnia 29 sierpnia 2007 r.: 1 EUR = 3,83 PLN.

5 24. Jak stanowi art. 87 ust. 1 Traktatu WE, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 25. Ponieważ C. Hartwig jest przedsiębiorstwem zagrożonym 7, Komisja uznaje, iż nie jest prawdopodobne, by bank komercyjny przyznał spółce pożyczkę w wysokości PLN z rocznymi odsetkami równymi stopie referencyjnej ustalonej przez Komisję dla Polski. Tym samym notyfikowany środek w sposób selektywny przyznaje pozycję uprzywilejowaną spółce C. Hartwig, jako że uzyskuje ona pożyczkę na warunkach, jakich nie byłaby w stanie otrzymać na rynku kapitałowym. 26. FRP jest funduszem publicznym, którego dochody pochodzą z prywatyzacji. Tym samym pożyczka jest przyznawana z zasobów państwa. Z uwagi na to, że ARP stanowi wyłączną własność Skarbu Państwa, proces podejmowania decyzji przez ARP należy uznać za przypisywalny Ministerstwu Skarbu Państwa. Podejście takie potwierdza ugruntowana praktyka Komisji C. Hartwig prowadzi także działalność poza terytorium Polski, w związku z czym może konkurować z przedsiębiorstwami z innych państw członkowskich. Ponadto, jako że pożyczka wzmacnia pozycję C.Hartwig, może ona powstrzymać lub uniemożliwić innym przedsiębiorstwom wejście na polski rynek. Komisja uznaje zatem, że omawiany środek może zakłócić konkurencję lub grozić jej zakłóceniem oraz wpływać na wymianę handlową Wspólnoty. 28. W tych okolicznościach przyznanie pożyczki przez władze polskie może zostać uznane za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Podstawa prawna oceny 29. Dla podejmowania decyzji w kwestii zgodności środka pomocy zastosowanie mają wspólnotowe ramy prawne Wytyczne wspólnotowe dotyczące ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw z 2004 r. 9 (zwane dalej wytycznymi) na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE. Kwalifikowalność przedsiębiorstwa do pomocy 30. Punkt 9 wytycznych stanowi: Komisja uważa przedsiębiorstwo za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie zapobiec stratom, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej. 31. Ponadto zgodnie z pkt 11 wytycznych przedsiębiorstwo można uważać za zagrożone, gdy obecne są zwykłe oznaki zagrożenia przedsiębiorstwa, takie jak malejący obrót, wzrost strat, spadająca wartość majątku lub wzrost kwot odsetek. Komisja zauważa, 7 Zob. pkt niniejszej decyzji. 8 Zob. decyzje Komisji w sprawach: C 6/2007 Techmatrans, Dz.U. C77 z , pkt 32; N 632/05 Energetyka Wisłostan, Dz.U. C 232 z , pkt 51; N 586/06 C. Hartwig Warszawa Dz.U. C 296 z , pkt Dz.U. C 244 z

6 że obrót C. Hartwig zmalał o 48% w latach , i o kolejne 32% pomiędzy pierwszymi 9 miesiącami roku 2006 a pierwszymi 9 miesiącami roku W ostatnich dwóch latach C. Hartwig odnotowała wysokie straty ze sprzedaży. Pomiędzy rokiem 2005 a końcem sierpnia 2007 r. całkowita wartość majątku zmalała z PLN do PLN Komisja uznaje zatem C. Hartwig za przedsiębiorstwo zagrożone w rozumieniu wytycznych. 33. Należy również zauważyć, że trudności C. Hartwig są związane wyłącznie z tą spółką, i nie wynikiem działań IWB Investment, zaś nowy właściciel przyczynił się już do restrukturyzacji spółki i nie mógł podjąć dalszych działań ze względu na ograniczoną zdolność kredytową 12. Przywrócenie rentowności (pkt wytycznych) 34. Władze polskie przedłożyły plan restrukturyzacji C. Hartwig. Plan obejmuje badanie rynku opisujące okoliczności, które doprowadziły do problemów spółki, takie jak wysokie koszty działalności, wysoki poziom zobowiązań i nieskuteczne zarządzanie. W planie opisano środki finansowe i strukturalne pozwalające na przywrócenie długoterminowej rentowności. 35. Restrukturyzacja majątku polega na sprzedaży nieruchomości. Ich zbycie pozwoliłoby również na zmniejszenie kosztów operacyjnych C. Hartwig poprzez eliminację kosztów utrzymania majątku (o PLN rocznie), co poprawiłoby płynność spółki i umożliwiłoby terminową spłatę należności. Spółka dokonuje zbycia nieruchomości, które nie są niezbędne dla prowadzenia działalności podstawowej. We wrześniu i październiku 2007 r. C. Hartwig dokonała sprzedaży nieruchomości za kwotę [ ] W planie restrukturyzacji przewidziano zmniejszenie zatrudnienia. Liczba personelu została już ograniczona o 43% z 362 osób w 2006 r. do 204 osób w grudniu 2007 r. (zmniejszenie zatrudnienia o 65 osób w okresie od 1 kwietnia 2007 r. do 12 grudnia 2007 r.). Spółka zamknęła jedną trzecią oddziałów, nieprzynoszących zysków, oraz dostosowała strukturę do nowych warunków rynkowych. 37. Proces restrukturyzacji zostanie zrealizowany poprzez spłatę zobowiązań z własnych środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości i pożyczki na restrukturyzację w okresie od września 2007 r. do końca grudnia 2009 r. 38. W 2007 r. C. Hartwig wprowadziła zmiany struktury organizacyjnej i zarządzania. Efektem powyższego jest centralizacja zarządzania produktem. Istniejące oddziały przejęły funkcje handlowców z wyznaczonym obszarem działania. Poprzez wprowadzenie tego środka C. Hartwig przewiduje wzrost wydajności o 20%, skutkujący wzrostem sprzedaży. 39. Do końca 2007 r. wprowadzono już istotne wewnętrzne środki restrukturyzacyjne, takie jak restrukturyzacja zatrudnienia, majątku oraz organizacji. Obecne trudności C. Hartwig wydają się być natury finansowej. Z tego powodu w latach Zob. pkt 11 decyzji. 11 Ibidem 12 Zob. pkt 13 wytycznych. 13 Zob. pkt niniejszej decyzji.

7 spółka skoncentruje się, poza restrukturyzacją majątku i organizacji, na restrukturyzacji finansowej. 40. C. Hartwig zajęła się rozwiązaniem problemów leżących u podstaw generowanych strat i ustanowiła solidną podstawę ponownego uzyskania rentowności. Podjęte środki restrukturyzacyjne doprowadziły już do zmniejszenia kosztów stałych działalności. Redukcja zatrudnienia spowodowała spadek kosztów wynagrodzeń o ponad 25%. Tylko w centrali w okresie koszty wynagrodzeń zmniejszono o 37%. Innym skutkiem zastosowania tych środków był stały wzrost rentowności mierzonej marżą od 2006 r. 41. Analiza zdolności produkcyjnej C. Hartwig oraz ofert związanych z rozpoczęciem i rozszerzeniem współpracy z klientami wykazuje, że obecną współpracę można zwiększyć (nawet dwukrotnie), co spowodowałoby znaczący wzrost dochodów z działalności operacyjnej 42. C. Hartwig przedstawiła prognozy finansowe do roku 2012, w oparciu o: rzeczywiste skutki środków takich jak zmniejszenie kosztów operacyjnych (kosztów majątku i personelu) szacowane skutki wzrostu wydajności (poprzez zmiany organizacji i zarządzania) zdolność produkcyjną oferty współpracy z klientami silną tendencję wzrostową w segmentach polskiego rynku transportu, na których działa C. Hartwig. 43. Analiza ta wykazuje, że nawet w najbardziej niekorzystnych scenariuszach C. Hartwig powinna odzyskać trwałą rentowność w 2009 r. 44. Dlatego Komisja uważa, że w przypadku przeprowadzenia pełnej restrukturyzacji, C. Hartwig powinna odzyskać zrównoważoną rentowność do 2009 r. Na podstawie powyższych przesłanek Komisja stwierdza, że realizacja wspomnianego planu restrukturyzacji doprowadzi do przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa. Unikanie nadmiernego zakłócania konkurencji (pkt wytycznych) 45. Władze polskie zapewniły Komisję, że C. Hartwig udostępni konkurencji niektóre wysokorentowne produkty, z których dostarczania i sprzedaży zrezygnuje, tj. [ ] całkowite wycofanie się z tego produktu; oraz sprzedaż bazy klientów firmie zewnętrznej. Zdolność produkcyjna spółki w sprzedaży produktu [ ] przynosi roczny dochód w wysokości między [ ]. Chociaż procentowy udział tego produktu w ogólnych obrotach spółki jest [ ], to działalność ta jest bardzo rentowna [ ]. 46. Ponadto na wniosek Komisji o zwiększenie środków wyrównawczych, władze polskie podjęły się zobowiązać C. Hartwig do sprzedaży [ ] taboru, co należy uznać za zmniejszenie zdolności transportowej spółki. Władze polskie zapewniły Komisję, że C. Hartwig zmniejszy o [ ] obecność rynkową na trasach [ ]. Ta część działalności C. Hartwig była rentowna w latach

8 47. Ponadto wszystkie oddziały regionalne spółki są położone na terytorium Polski, czyli na obszarze kwalifikującym się do pomocy regionalnej zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. 48. Dlatego Komisja uważa, że opisane powyżej środki wyrównawcze są odpowiednie i wystarczające. Pomoc ograniczona do minimum (pkt wytycznych) 49. Wysokość pomocy musi być ograniczona do ścisłego minimum niezbędnego dla umożliwienia restrukturyzacji w świetle istniejących zasobów finansowych spółki i jej akcjonariuszy. Od beneficjentów pomocy oczekuje się dokonania znaczącego wkładu w plan restrukturyzacji z ich środków własnych, włącznie ze sprzedażą majątku, który nie jest niezbędny do dalszego istnienia spółki, lub z zewnętrznych źródeł finansowania na warunkach rynkowych. 50. Całkowity koszt restrukturyzacji wynosi PLN. Wkład własny wyniósłby [ ] (przychód ze sprzedaży majątku), co stanowi ok. [ ] całkowitego kosztu restrukturyzacji. Spółka dokonuje sprzedaży znacznej części nieruchomości 14. Sprzedaż dalszego majątku mogłaby mieć niekorzystny wpływ na przetrwanie spółki. 51. Dlatego Komisja doszła do wniosku, że wyżej wymieniony wkład C. Hartwig w plan restrukturyzacji jest znaczący i odpowiedni. Zasada pierwszy i ostatni raz oraz gromadzenie (pkt 72 wytycznych) 52. Władze polskie stwierdziły, że C. Hartwig otrzymała wyłącznie pomoc na ratowanie na mocy decyzji (N 586/06), a przed przystąpieniem Polski do UE pomoc nie była przyznawana. Kontrola i sprawozdania roczne 53. Zgodnie z pkt wytycznych władze polskie potwierdziły, że będą prowadziły kontrolę właściwej realizacji planu restrukturyzacji oraz będą przedkładały Komisji regularne szczegółowe sprawozdania z realizacji. 54. Komisja doszła zatem do wniosku, że notyfikowany środek jest zgodny z art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE na podstawie wytycznych. VI OKRES RESTRUKTURYZACJI 55. Komisja zatwierdziła pomoc na ratowanie C. Hartwig w postaci pożyczki w dniu 24 października 2006 r. W dniu 16 listopada 2006 r. przyznano pomoc i rozpoczęto okres ratowania. W zgłoszeniu pomocy na ratowanie władze polskie zobowiązały się przekazać, najpóźniej sześć miesięcy po zatwierdzeniu pomocy na ratowanie C. Hartwig, plan restrukturyzacji/likwidacji lub dowód spłaty pożyczki. 56. C. Hartwig nie zrezygnowała z pomocy na ratowanie ani nie przedstawiła Komisji planu restrukturyzacji w ciągu sześciu miesięcy od udzielenia pomocy na ratowanie. W związku z tym pomoc na ratowanie stała się niezgodna z prawem wspólnotowym. W normalnym przypadku Komisja byłaby zmuszona do wszczęcia postępowania na mocy pkt 27 wytycznych. Jednak biorąc pod uwagę, że niezgodna pomoc na 14 Zob. pkt niniejszej decyzji.

9 ratowanie może być uznana za zgodną pomoc na restrukturyzację, taka procedura byłaby bezzasadna. 57. W rzeczywistości C. Hartwig przedłożyła plan restrukturyzacji władzom polskim w kwietniu 2006 r. Dlatego Komisja może uznać, że okres restrukturyzacji rozpoczął się w kwietniu 2007 r. i że pomoc można zakwalifikować jako pomoc na restrukturyzację 15, uwzględniając, że C. Hartwig kwalifikuje się do uzyskania pomocy na restrukturyzację jako przedsiębiorstwo zagrożone 16, oraz że pomoc na restrukturyzację spełnia wymogi wytycznych 17. Ponadto władze polskie potwierdziły, że pożyczka w kwocie PLN zostanie spłacona natychmiast po przyjęciu niniejszej decyzji i przed wypłatą pożyczki przyjętej przez Komisję niniejszą decyzją. VII DECYZJA 58. Komisja Europejska podjęła zatem decyzję, by nie wnosić sprzeciwu wobec przedmiotowego środka z uwagi na fakt, iż pomoc jest zgodna ze wspólnym rynkiem. W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje poufne, które nie powinny być ujawniane osobom trzecim, proszę poinformować o tym Komisję w ciągu piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym terminie umotywowanej prośby, uzna to za wyrażenie zgody na ujawnienie pełnej treści niniejszego pisma osobom trzecim oraz na jego zamieszczenie w oryginalnej wersji językowej na stronie internetowej Prośbę taką należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres: European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Directorate A, Unit A4, DM 28 6/100 B-1049 Brussels Faks: Proszę przyjąć wyrazy szacunku. W imieniu Komisji Jacques Barrot Wiceprzewodniczący Komisji 15 Zob. decyzja Komisji w sprawie C 11/2007, Ottana, Dz.U. C 122 z Zob. pkt niniejszej decyzji oraz pkt 34 decyzji w sprawie pomocy na ratowanie dla C. Hartwig Warszawa. 17 Zob. pkt niniejszej decyzji.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.35477 (2012/N) Polska

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.05.2010 C(2010)3213 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.32117 (2010/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla PZL Sędziszów S.A. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2010 K(2010)8231 Dotyczy: pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa NN 73/2006 (ex N 340/2006) - Pomoc restrukturyzacyjna dla Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Polska

Dotyczy: Pomocy państwa NN 73/2006 (ex N 340/2006) - Pomoc restrukturyzacyjna dla Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06/12/06r. K (2006) 5836 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

(Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG. (EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 288/04)

(Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG. (EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 288/04) 2008.11.11. C 288/3 V (Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS LENGYELORSZÁG Állami támogatás C 32/08 (ex N 909/06) Lengyelország A C. Hartwig szerkezetátalakításához

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu

Bardziej szczegółowo

Descrizione della misura/aiuto nei cui confronti la Commissione avvia il procedimento:

Descrizione della misura/aiuto nei cui confronti la Commissione avvia il procedimento: Con lettera del 16 luglio 2008, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato alla Polonia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04-IV-2007 r. K(2007)1420 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04-IV-2007 r. K(2007)1420 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04-IV-2007 r. K(2007)1420 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 741/06 - Polską Pomoc na budowę infrastruktury i zakup urządzeń dla Portu Lotniczego w Łodzi Pomoc

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2012 r. C(2012) 1319 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006

L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006 L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006 DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lipca 2005 r. dotycząca programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić w życie w celu ochrony bergamot i ich produktów

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.02.2009 r. K(2009)1259 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa S.A.30340 (2011/C) (ex N 38/2010) Polska LIP Fiat Powertrain Technologies Poland

Dotyczy: Pomocy państwa S.A.30340 (2011/C) (ex N 38/2010) Polska LIP Fiat Powertrain Technologies Poland KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 09.02.2011 K(2011)612 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomoc państwa SA.35606 (2013/N) Polska, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomoc państwa SA.35606 (2013/N) Polska, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.7.2013 C(2013) 4413 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH Krzysztof Meder Jakub Bogusz Jakub Nieciuński Przemysław Pietrzyk POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH EKSPERTYZA PRAWNA Instytut Spraw Publicznych Program Polityki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.36485 (2013/N)

Bardziej szczegółowo

pomoc państwa / Polska - Pomoc nr N 553/2006 - Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy

pomoc państwa / Polska - Pomoc nr N 553/2006 - Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2007-01-29 r. K(2007) 329 Dotyczy: pomoc państwa / Polska - Pomoc nr N 553/2006 - Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy Szanowna Pani Minister,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 5.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 324/21 III (Inne akty) EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 261/12/COL z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie środków dotyczących podatków

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04)

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) C 19/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.1.2014 KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa/polska - pomoc nr N 260/2005 - dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

pomocy państwa/polska - pomoc nr N 260/2005 - dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2006-03-03r. K(2006) 732 Dotyczy: pomocy państwa/polska - pomoc nr N 260/2005 - dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Szanowny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo