Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia r. Postanowienia wspólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne"

Transkrypt

1 Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia r. Postanowienia wspólne 1 1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie OWU INTER Lokum w zakresie:. 1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenia mienia od powodzi, 3) ubezpieczenia mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, 4) ubezpieczenia ryzyka przepięcia, 5) ubezpieczenia mienia od dewastacji, 6) ubezpieczenia szyb od stłuczenia, 7) ubezpieczenia przedmiotów codziennego uŝytku od rabunku, 8) ubezpieczenia kosztów zakwaterowania zastępczego, 9) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, 10) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym, 11) ubezpieczenia domu letniskowego od ognia i innych zdarzeń losowych, 12) ubezpieczenia mienia w domu letniskowym od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, 13) ubezpieczenia assistance 2. Składkę do zapłaty z tytułu umowy ubezpieczenia INTER Lokum oblicza się odrębnie za poszczególne zakresy ochrony i przedmioty ubezpieczenia na podstawie zadeklarowanych przez Ubezpieczającego we wniosku sum ubezpieczenia/limitów odpowiedzialności, z zastosowaniem stawek, współczynników, zniŝek i zwyŝek określonych w niniejszej taryfie. Obliczenia składki dokonuje się metodą iloczynową. 3. Minimalna składka roczna za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (obligatoryjne ubezpieczenie w pakiecie) wynosi 50 zł. W przypadku gdy składka z tytułu umowy ubezpieczenia obliczona z uwzględnieniem zasad niniejszej taryfy jest niŝsza od składki minimalnej, brakującą róŝnicę składki dolicza się do składki za kategorię mienia wymienioną na polisie jako pierwsza w zakresie ochrony od ognia i innych zdarzeń losowych 4. Minimalna składka roczna za ubezpieczenie w pakiecie wynosi 100 zł. W przypadku gdy składka z tytułu umowy ubezpieczenia obliczona z uwzględnieniem zasad niniejszej taryfy jest niŝsza od składki minimalnej, brakującą róŝnicę składki dolicza się do składki za kategorię mienia wymienioną na polisie jako pierwsza w zakresie ochrony od ognia i innych zdarzeń losowych. 5. Kwotę składki do zapłaty zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, Ŝe końcówki nie przekraczające 50 groszy pomija się, a końcówki równe lub przekraczające 50 groszy podwyŝsza się do pełnych złotych. 6. W przypadku doubezpieczenia, składkę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do czasu trwania ochrony. 7. Na wniosek Ubezpieczającego składka moŝe być rozłoŝona na dwie lub cztery raty płatne w jednakowych odstępach czasu. Termin zapłaty rat składki określa się w polisie. Raty składki powinny być ustalone w równych wysokościach, przy czym końcówki rat mogą być wyraŝone w groszach. 8. W przypadku ubezpieczeń zawieranych na okres krótszy od roku, składkę oblicza się mnoŝąc składkę roczną przez wartość wyraŝoną w %, określoną w poniŝszej tabeli: Okres ubezpieczenia w miesiącach % składki rocznej Do 1 miesiąca 25 Do 3 miesięcy 40 Do 6 miesięcy 60 Do 9 miesięcy 80 Do 12 miesięcy 100 Strona 1 z 6

2 2 Dopuszcza się wprowadzanie zmian w ramach niniejszej taryfy składek przez dyrektora BMO, dotyczących: 1) przyporządkowania kodów pocztowych do stref powodziowych dotyczących współczynnika Strefa powodziowa i określenia wartości współczynnika, 2) określenia wartości poziomów franszyzy redukcyjnej i odpowiadającej im zniŝki, 3) zmniejszenia lub zwiększenia wartości zniŝek i zwyŝek, o których mowa w niniejszej taryfie, 4) zastosowania zasad taryfikacji odmiennych niŝ określone w niniejszej taryfie dla umów zawieranych z zastosowaniem postanowień szczególnych lub odmiennych od OWU. Stawki i składki 1. Tabela nr 1 zawiera stawki za roczny okres ubezpieczenia dla następujących ubezpieczeń: 1) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) mienia od powodzi, 3) mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku 4) domu letniskowego od ognia i innych zdarzeń losowych. 2. Ze względu na klasę budynki i budowle dzieli się na: 3 1) 1 klasę : budynki i budowle, w których: a) konstrukcja nośna, z wyłączeniem konstrukcji nośnej stropów i dachów lub stropodachów, wykonana jest z materiałów niepalnych takich jak pustak, cegła, kamień, Ŝelbeton, stal, b) ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów niepalnych takich jak: pustak, cegła, kamień, Ŝelbeton, metal, prefabrykowane płyty warstwowe z niepalną izolacją termiczną, szkło; c) pokrycia dachów wykonane są z materiałów niepalnych takich jak: dachówka, blacha, eternit. Budynki i budowle nie spełniające wszystkich warunków wymaganych dla 1 klasy kwalifikuje się do klasy 2. 2) 2 klasę : pozostałe budynki i budowle; Tabela nr 1 Przedmiot ubezpieczenia Ogień Powódź KradzieŜ Dom letniskowy od ognia 1 klasa 2 klasa Teren niepowodziowy Teren powodziowy Wartość rzeczywista Wartość odtworzeniowa 1 klasa 2 klasa Stawka w % Dom w budowie 0,17 0,33 0,02 0,15 Budynki mieszkalne, 0,05 0,09 0,02 0,15 0,22 0,88 lokale mieszkalne, Pomieszczenia przynaleŝne, 0,08 0,10 0,02 0,15 0,33 0,97 budowle GaraŜ jako odrębna nieruchomość 0,05 0,09 Stałe elementy wyposa- 0,05 0,09 0,02 0,15 0,55 0,83 Ŝenia Ruchomości domowe 0,10 0,13 0,02 0,15 0,55 0,83 0,33 0,97 Wartości pienięŝne 0,10 0,13 0,02 0,15 1,32 (wartość nominalna) Przedmioty wartościowe 0,10 0,13 0,02 0,15 1,32 (wartość nominalna) * Ubezpieczenie na terenie, na którym w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź Strona 2 z 6

3 4 1. Do obliczenia składki za ubezpieczenia od powodzi zastosowanie ma współczynnik stref powodziowych wymienionych w tabeli nr Tabela nr 2 określa wartości współczynnika Strefa powodziowa w podziale na strefy wyznaczone kodem pocztowym miejsca ubezpieczenia. Dla strefy powodziowej A nie ma moŝliwości ubezpieczenia ryzyka powodzi. Przypisanie kodów pocztowych do poszczególnych stref powodziowych określa załącznik nr 1 do Taryfy. 3. Składkę za ubezpieczenie powodzi obliczoną zgodnie z zapisami 3 mnoŝy się przez wartość współczynnika z tabeli nr 2. Tabela nr 2 Strefy powodziowe Współczynnik Strefa powodziowa A Brak moŝliwości ubezpieczenia ryzyka powodzi Strefa powodziowa B 1,0 Strefa powodziowa C 1,0 5 Tabela nr 3 zawiera składki za roczny okres ubezpieczenia dla następujących ubezpieczeń: 1) ryzyka przepięcia, 2) mienia od dewastacji, 3) szyb od stłuczenia, 4) przedmiotów codziennego uŝytku od rabunku, 5) kosztów zakwaterowania zastępczego, 6) następstw nieszczęśliwych wypadków, 7) odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym, 8) mienia w domu letniskowym od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Tabela nr 3 Suma ubezpiecze czenia/suma gwarancyjna w zł Przepięcia Dewastacja Szyby od stłuczenia Przedmioty codziennego uŝytku od rabunku Koszty zakwaterowania zastępczego Następstwa nieszczęśliwych wypadków OC w Ŝyciu prywatnym Mienie w domu letniskowym od kradzie- Ŝy z włamaniem i rabunku Składka w zł 150 7, , ,00 55, ,00 14,00 28,00 32,00 13,00 110, ,00 21,00 50,00 48,00 22,00 8,00 220, ,00 25,00 73,00 33,00 12,00 330, ,00 35,00 121,00 55,00 20,00 550, ,00 50,00 209,00 99,00 39, , ,00 74,00 308,00 66, ,00 91,00 396,00 105, , , , ,00 28, , , , ,00 Strona 3 z 6

4 1. Składka roczna za ubezpieczenie assistance wynosi 25,00 zł. 2. Składka za ubezpieczenie assistance uwzględniona jest w składce za ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. 6 ZniŜki i zwyŝki 7 Tabela nr 4 ZniŜki w ubezpieczeniu mienia o ognia i innych zdarzeń losowych Lokal w budynku znajdującym się na terenie osiedla ogrodzonego i strzeŝonego przez pracowników profesjonalnej Bezpośredni stały dozór ubezpieczonego mienia, pełniony w sposób nieprzerwany przez pracowników profesjonalnej 5% Tabela nr 5 ZniŜki w ubezpieczeniu mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku Lokal w budynku znajdującym się na terenie osiedla ogrodzonego i strzeŝonego przez pracowników profesjonalnej Bezpośredni stały dozór ubezpieczonego mienia pełniony w sposób nieprzerwany przez pracowników profesjonalnej Czynne i naleŝycie konserwowane elektroniczne urządzenia sygnalizacyjno alarmowe zainstalowane w budynku (lokalu), w którym znajduje się ubezpieczone mienie, wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia Podłączenie budynku (lokalu), w którym znajduje się ubezpieczone mienie do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo interwencyjnych Drzwi antywłamaniowe o zwiększonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem 15% 15% 30% 1. W przypadku istnienia kilku w/w środków zabezpieczenia mienia, stosuje się jedną, najwyŝszą z przysługujących zniŝek. 2. Warunkiem zastosowania zniŝki składki jest dołączenie do wniosku o ubezpieczenie informacji o rodzaju posiadanych środków zabezpieczających i ich stałej sprawności technicznej. 3. ZniŜki składki nie dotyczą ubezpieczenia domów letniskowych oraz znajdującego się w nich mienia. Tabela nr 6 ZwyŜki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym Rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną poza granicami RP (bez USA i Kanady) 30% Rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną poza granicami RP (z włączeniem USA i Kanady) 100% Rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane posiadaniem zwierząt domowych 100% za kaŝde zwierzę Rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane ruchem rowerów i innych bezsilnikowych pojazdów lądowych 50% Rozszerzenie ochrony odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z uprawianie sportu 100% Rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną za szkody w nieruchomościach osób trzecich, najmowanych 30% do celów prywatnych Rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom zatrudnionym w gospodarstwie domowym 50% Ubezpieczającego Strona 4 z 6

5 Tabela nr 7 Wspólne zniŝki i zwyŝki Za bezszkodowy roczny przebieg ubezpieczenia INTER Polska Za bezszkodowy dwuletni i większy przebieg ubezpieczenia w INTER Polska 20% Nowy klient INTER Polska 5% Jednorazowa opłata składki 5% ZniŜki Ubezpieczenie większej liczby ryzyk (począwszy od ubezpieczenia co najmniej 2 ryzyk) Za kaŝde dodatkowe ryzyko 1% Z tytułu oceny ryzyka 3% Z tytułu zastosowania franszyzy redukcyjnej: 200 zł 5% 500 zł zł 15% zł 20% zł 30% ZwyŜki RozłoŜenie składki na 4 raty 5% Z tytułu oceny ryzyka 3% 5% 20% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 8 Niniejsza taryfa została zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 38/2012 z dnia r i znajduje zastosowanie do umów zawartych od dnia r. Strona 5 z 6

6 Załącznik nr 1 do Taryfy za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzonej uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia przypisanie kodów pocztowych do stref powodziowych w ramach współczynnika Strefa powodziowa. Strefa A ; ; ; ; ; ; ; ; ; Strefa B ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Strefa C Kody nie wymienione w strefie A lub B Strona 6 z 6

za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust.

za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust. UNIQ Towarzystwo Ubezpieczeń S.. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Compensa TU S.A. VIG? Mocne strony pakietu Compensa Firma

Dlaczego Compensa TU S.A. VIG? Mocne strony pakietu Compensa Firma Dlaczego Compensa TU S.A. VIG? Mocne strony pakietu Compensa Firma 1 Compensa Firma 19043 w Cportal Nowy klient Wznowienie polisy 5 Kogo ubezpieczamy? Granice klienta Małego i Średniego biznesu w Compensie

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu B AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Mieszkanie z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 3 z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczenia

Program Ubezpieczenia Załącznik nr 3 A do SIWZ Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w wartości księgowej

Bardziej szczegółowo

Sporządził: B. Hornik, A. Gustowska Dnia: 21.02.2013

Sporządził: B. Hornik, A. Gustowska Dnia: 21.02.2013 Numer: PMS.IN.42. Wersja: 01 Obowiązuje od: 22.02.2013 Strona:1/28 Dpt: Ubezpieczeń Majątkowych Klientów Indywidualnych Zastępuje: nowy Klasa: DUW Sporządził: B. Hornik, A. Gustowska Dnia: 21.02.2013 Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM KOMFORT. Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 1/2008)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM KOMFORT. Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 1/2008) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM KOMFORT Tekst jednolity (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 1/2008) Warszawa, maj 2008 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. Rozdział IV.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Mienie od wszystkich ryzyk

Mienie od wszystkich ryzyk wykaz klauzul : Załącznik nr 9 do SIWZ Mienie od wszystkich ryzyk Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych limit 20% sumy ubezpieczenia środków trwałych przyjętych do ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7

Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7 Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7 SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE str 2 2. KLIENCI PAKIETU HESTIA 7 str 2 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU str 2 4. OKRES UBEZPIECZENIA str 2 5. NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA (19034)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA (19034) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA (19034) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia - Compensa Rodzina ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ` OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...1 II. III. IV. PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA...2 ZAKRES UBEZPIECZENIA...2 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Postanowienia początkowe 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży włamaniem i rabunku, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych między Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie przy ul. Mołdawskiej

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU z dnia 1 czerwca 1999 r zmienione aneksami Nr 1, 2, 3 i 4 (tekst jednolity)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU z dnia 1 czerwca 1999 r zmienione aneksami Nr 1, 2, 3 i 4 (tekst jednolity) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU z dnia 1 czerwca 1999 r zmienione aneksami Nr 1, 2, 3 i 4 (tekst jednolity) ADRESACI UBEZPIECZENIA 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo