Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych"

Transkrypt

1 UNIQA Wspólnota FILAR Wspólnota Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych Strona1

2 Dlaczego powstał Pakiet? Zmiana Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Sygnały y od sieci sprzedaŝy, Dotrzymanie kroku konkurencji, Strona 2

3 Zalety ubezpieczenia Specjalistyczny pakiet skrojony na miarę, Dwa podstawowe ryzyka pozwalają na ochronę mienia przed najczęściej ciej występuj pującymi wypadkami (ogień, OC), Pozostałe ryzyka dają moŝliwo liwość opracowania programu do indywidualnych potrzeb, Kompleksowa ochrona majątku, Im więcej ubezpieczeń tym większa zniŝka, Pełna ochrona ubezpieczeniowa w jednej polisie, Strona 3

4 Zawarcie umowy ubezpieczenia Zawarcie umowy następuje poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia, która obejmuje rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku zku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami. ciami. Strona 4

5 Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczający cy moŝe dodatkowo zawrzeć ubezpieczenie: 1. mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, 2. sprzętu elektronicznego, 3. szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4. odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Strona 5

6 Co moŝe być objęte ubezpieczeniem? obiekty budowlane tj. budynki i budowle, maszyny i urządzenia, wyposaŝenie, gotówka, ulepszenia w środkach trwałych, sprzęt t elektroniczny, szyby i inne przedmioty szklane, OC Ubezpieczającego, cego, OC członków zarządu. Strona 6

7 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Strona7

8 Przedmiot ubezpieczenia Obiekty budowlane tj. budynki i budowle, Maszyny i urządzenia, WyposaŜenie, Ulepszenia w środkach trwałych. Strona 8

9 Zakres ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia spowodowane zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia. Strona 9

10 Zakres ubezpieczenia poŝar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wydostanie się mediów, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwi więkowy, huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcia, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, l zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, upadek przedmiotów, awaria urządze dzeń i instalacji wod-kan lub c.o. Strona 10

11 Zakres ubezpieczenia Dodatkowo ochrona obejmuje: koszty bezpośrednio związane zane z podjętą akcją ratowniczą, koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą. Strona 11

12 System i suma ubezpieczenia System sum stałych: System pierwszego ryzyka: obiekty budowlane, maszyny i urządzenia, wyposaŝenie, ulepszenia w środkach trwałych, Strona 12

13 Suma ubezpieczenia a wartość ubezpieczonego mienia Obiekty budowlane Maszyny i urządzenia WyposaŜenie Wartość nowa lub rzeczywista Ulepszenie w środkach trwałych Wartość nowa Strona 13

14 Suma ubezpieczenia a wartość ubezpieczonego mienia Istnieje moŝliwo liwość ubezpieczenia maszyn i urządze dzeń w wartości ewidencyjnej brutto. Warunkiem jest prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych. Ubezpieczający cy ubezpiecza wszystkie posiadane środki trwałe. Strona 14

15 Ograniczenie odpowiedzialności: 6 oraz 19 OWU Franszyza zł Strona 15

16 Powódź Szczególne ograniczenia odpowiedzialności karencja 14 dni dla nowych ubezpieczeń, 50% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, jeŝeli eli w okresie ostatnich 10 lat wystąpi piła więcej niŝ raz powódź, Przepięcie ograniczenie do zł, Wydostanie się mediów z urządze dzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych ograniczenie do zł, Awaria urządze dzeń i instalacji wod-kan ograniczenie do 10% SU budynku, nie więcej niŝ do zł, Upadek przedmiotów ograniczenie do zł, Strona 16

17 Klauzule dodatkowe Klauzula ubezpieczenia aktów terrorystycznych (Nr 1) Klauzula ryzyka wandalizmu (Nr 2) Klauzula ubezpieczenia drobnych prac remontowych (Nr 3) Klauzula maszyn i urządze dzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych (Nr 4) Strona 17

18 Klauzula nr 1 - ubezpieczenie aktów terrorystycznych Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu spowodowane aktem terrorystycznym. Limit odpowiedzialności zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Strona 18

19 Klauzula nr 2 ubezpieczenie ryzyka wandalizmu Przedmiot ubezpieczenia - objęte umową ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, takie mienie jak: elewacja zewnętrzna budynków, drzwi wejściowe do budynków na klatki schodowe, oraz drzwi części wspólnej budynku (piwnice, pomieszczenia gospodarcze), instalacje i kasety przywoławcze wind i domofonów, dźwigi osobowe i osobowo towarowe, instalacje i urządzenia monitorujące, urządzenia i instalacje sieci kablowych i zbiorczych anten, obiekty małej i średniej architektury, takie jak urządzenia placów zabaw i boisk oraz budowle (np. ogrodzenia, altanki śmietnikowe). Strona 19

20 Klauzula nr 2 ubezpieczenie ryzyka wandalizmu Limity: zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, na kaŝdy ubezpieczony budynek - w przypadku mienia związanego zanego z ubezpieczonym budynkiem, zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, na kaŝdy ubezpieczony obiekt - w przypadku ubezpieczenia obiektów małej i średniej architektury oraz budowli. Strona 20

21 Klauzula nr 3 ubezpieczenie drobnych prac remontowych Ubezpieczyciel odpowiada za ryzyko szkód wynikłych ych w związku zku z prowadzeniem drobnych prac remontowych. Limit odpowiedzialności zł na jeden i wszystkie wypadki Strona 21

22 Klauzula nr 4 ubezpieczenie maszyn i urządze dzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych Ubezpieczyciel obejmuje ochroną maszyny i urządzenia w trakcie pracy i postoju oraz demontaŝu i montaŝu z tytułu u szkód spowodowanych: działaniem aniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami w eksploatacji, na skutek działania ania prądu elektrycznego o parametrach niewłaściwych dla tych maszyn. Strona 22

23 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu u posiadania mienia i zarządzania nieruchomościami ciami Strona23

24 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego cego za szkody powstałe w związku zku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami. ciami. Strona 24

25 Zakres ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia moŝe być zawarta w zakresie: podstawowym, rozszerzonym - zmodyfikowanym o klauzule dodatkowe. Strona 25

26 Zakres podstawowy W zakresie podstawowym - ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, gdy w związku z posiadaniem mienia lub w związku z zarządzaniem nieruchomościami, Ubezpieczający/Ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczową, do naprawienia której zobowiązany jest w myśl przepisów prawa (odpowiedzialność deliktowa). Strona 26

27 Klauzule dodatkowe 1. OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć (3 warianty), 2. OC za szkody w nieruchomościach ciach uŝytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierŝawy itp. nieprzenoszącego prawa własno asności, 3. OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, 4. OC z tytułu u prowadzenia parkingów strzeŝonych, 5. OC z tytułu u szkód wzajemnych. Strona 27

28 Klauzula nr 1- OC zalań, przepięć - Wariant I WARIANT I Ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć w ramach sumy gwarancyjnej zakresu podstawowego W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie ma suma gwarancyjna określona dla zakresu podstawowego ubezpieczenia. Strona 28

29 Klauzula nr 1- OC zalań, przepięć - Wariant II WARIANT II Ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć w ramach sumy gwarancyjnej zakresu podstawowego z podlimitem na szkody z tytułu u zalań i przepięć W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie ma suma gwarancyjna określona dla zakresu podstawowego ubezpieczenia oraz podlimit odpowiedzialności w ramach tej sumy na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe z tytułu zalań i przepięć w wysokości 10% sumy gwarancyjnej dla zakresu podstawowego. Strona 29

30 Klauzula nr 1- OC zalań, przepięć - Wariant III WARIANT III Ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć z limitem odpowiedzialności na jeden lokal W odniesieniu do niniejszej klauzuli ustala się jednakową sumę gwarancyjną na kaŝdy ubezpieczany lokal Strona 30

31 Klauzula nr 2 OC uŝytkowanych nieruchomości ci Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczającego cego w nieruchomościach, ciach, z których Ubezpieczający cy korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innego stosunku prawnego. W odniesieniu do niniejszej klauzuli ustala się odrębną sumę gwarancyjną. Strona 31

32 Klauzula nr 3 OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ochrona za szkody wyrządzone przez podwykonawców, którym Ubezpieczający cy powierzył wykonanie zobowiązania zania (wykonanie czynności ci lub wykonanie dzieła), w tym takŝe umowy o roboty budowlane. Ochrona za szkody osobowe lub rzeczowe, z zastrzeŝeniem eniem Ŝe e sąs one następstwem zobowiąza zań zaciągni gniętych przez Ubezpieczającego cego w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie ma suma gwarancyjna określona dla zakresu podstawowego ubezpieczenia. Strona 32

33 Klauzula nr 4 OC z tytułu u prowadzenia parkingów strzeŝonych Zakres podstawowy (tzw. opcja 1) - ochrona za szkody w postaci uszkodzenia lub zniszczenia mienia wyrządzone kontrahentom (deponentom) w związku zku z prowadzeniem przez Ubezpieczającego cego parkingu strzeŝonego, a powstałe wskutek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy o przechowanie pojazdu Zakres rozszerzony (tzw. opcja 2). - szkody określone w opcji 1 powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem W odniesieniu do niniejszej klauzuli ustala się odrębn bną sumę gwarancyjną,, limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz udział własny. Minimalną sumę gwarancyjną stanowi iloczyn liczby stanowisk na parkingu oraz kwoty 1000 zł. z Udział własny wynosi 10%, chyba Ŝe e strony umówiły się inaczej. Strona 33

34 Klauzula nr 5 OC z tytułu u szkód wzajemnych Ochrona za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu cemu/ubezpieczonemu w związku zku z posiadanym mieniem przez członków wspólnoty mieszkaniowej, najemców lokali mieszkalnych i uŝytkowych oraz stałych uŝytkowników lokali mieszkalnych i uŝytkowych. W odniesieniu do niniejszej klauzuli ustala się odrębn bną sumę gwarancyjną na wszystkich ubezpieczonych łącznie. Strona 34

35 Ograniczenia odpowiedzialności Ograniczenie odpowiedzialności: 6 oraz 27 OWU Strona 35

36 Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku Strona36

37 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące własno asności cią lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego cego/ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego: maszyny i urządzenia, wyposaŝenie, mienie powierzone, gotówka. Strona 37

38 Zakres ubezpieczenia Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Gotówka: rabunek w lokalu, rabunek w czasie transportu, Strona 38

39 Zakres ubezpieczenia Dodatkowa ochrona obejmuje: koszty poniesione w wyniku podjętej akcji ratowniczej, koszty zabezpieczenia przed szkodą, szkody polegające na uszkodzeniu zabezpieczeń lokalu w związku zku z dokonanym lub usiłowanym włamaniem/rabunkiem - nie więcej niŝ 5% sumy ubezpieczenia. Strona 39

40 Ograniczenia odpowiedzialności Ograniczenie odpowiedzialności: 6 oraz 38 i 39 OWU Franszyza zł Strona 40

41 System i suma ubezpieczenia Mienie moŝe być ubezpieczone na: maszyny i urządzenia wyposaŝenie mienie powierzone gotówka SST, PR SST, PR SST, PR PR SST - suma stała PR - pierwsze ryzyko Strona 41

42 Suma ubezpieczenia a wartość ubezpieczonego mienia Maszyny i urządzenia WyposaŜenie Ŝ Wartość rzeczywista Mienie powierzone Gotówka Wartość nominalna Strona 42

43 Zabezpieczenie mienia Minimalne wymogi zabezpieczenia mienia przed kradzieŝą z włamaniem i rabunkiem 14 OWU Strona 43

44 Klauzula ubezpieczenia wandalizmu Przedmiotem ubezpieczenia moŝe być mienie: Mienie objęte umową ubezpieczenia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku: maszyny i urządzenia, wyposaŝenie, mienie powierzone, Ulepszenia w środkach trwałych (nie objęte umową ubezpieczenia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku). Strona 44

45 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Strona45

46 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące własno asności cią Ubezpieczającego cego na podstawie tytułu u prawnego oraz zgłoszone do ubezpieczenia: sprzęt t elektroniczny, zestawy komputerowe, sprzęt t do gromadzenia i przetwarzania danych, centrale telefoniczne, centralne stacje radiowe, systemy antenowe, sprzęt ę t alarmowy i pomiarowy, urządzenia ą klimatyzacyjne i zasilające, ą sprzęt t w przekazie radiowym wymienne nośniki niki danych, zbiory danych, licencjonowane oprogramowanie. Strona 46

47 Miejsce ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny: podczas eksploatacji, po zainstalowaniu, podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z uŝytkowania, Nośniki danych: w miejscu wskazanym w umowie, w miejscu przechowywania zapasowych kopii oraz oprogramowania, na trasie między lokalem Ubezpieczającego cego a miejscem przechowywania. Strona 47

48 Zakres ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku: zdarzeń losowych, zdarzeń technicznych lub technologicznych (przepięcia, zwarcia itp.), działania ania człowieka (niewłaściwa obsługa, wandalizm, kradzieŝ z włamaniem lub rabunek). Strona 48

49 Systemy i sumy ubezpieczenia Sprzęt t elektroniczny ubezpieczamy w systemie sum stałych, Wartość ubezpieczeniową stanowi wartość nowa lub wartość ewidencyjna brutto. Strona 49

50 Systemy i sumy ubezpieczenia W systemie pierwszego ryzyka ubezpieczamy: nośniki niki danych, zbiory danych, licencjonowane oprogramowania, Wartość ubezpieczeniowa: nośniki niki danych - wartość nowego zamiennika, zbiory danych - koszty wprowadzenia danych z kopii, licencjonowane oprogramowania - koszty odtworzenia. Strona 50

51 Udział własny 10% wartości szkody, nie mniej niŝ 200 zł - kradzieŝ z włamaniem lub rabunek sprzętu elektronicznego starszego niŝ 4 lata, 5% wartości szkody - wymienialne nośniki niki danych, 10% wartości szkody - programy licencjonowane, 20% wartości szkody - dane. Strona 51

52 Ograniczenie odpowiedzialności: 6 oraz 46 OWU Franszyza zł Strona 52

53 Przedmiot ubezpieczenia: komputery przenośne, ne, rzutniki multimedialne, projektory, kamery, monitory multimedialne, cyfrowe aparaty fotograficzne, drukarki przenośne, ne, Klauzula dodatkowa Klauzula ubezpieczenia przenośnego nego sprzętu elektronicznego. Sprzęt t elektroniczny ubezpiecza się w systemie sum stałych. Udział własny 15% wartości szkody Strona 53

54 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Strona54

55 Przedmiot ubezpieczenia Umową ubezpieczenia objęte są szyby, inne przedmioty szklane zainstalowane na stałe, będące urządzeniem lub wyposaŝeniem budynków oraz lokali części ci wspólnej: szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścian i dachów, szyldy i transparenty, szyby przeciwporanieniowe, kuloodporne i przeciwwłamaniowe. Strona 55

56 Zakres ubezpieczenia Umowa ubezpieczeniowa dotyczy szkód powstałych wskutek : rozbicia, stłuczenia, pękni knięcia, Za opłat atą dodatkowej składki - koszty ustawienia i rozbiórki rusztowań niezbędnych do demontaŝu albo wstawienia ubezpieczonych przedmiotów szklanych. Strona 56

57 Ograniczenie odpowiedzialności: 6 oraz 50 OWU Franszyza zł Strona 57

58 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej Strona58

59 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna członków zarządu za szkody wyrządzone przez nich wspólnocie mieszkaniowej w związku zku z pełnieniem funkcji członka zarządu na skutek zawinionego działania ania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami uchwał podjętych przez wspólnotę mieszkaniową. Strona 59

60 Suma gwarancyjna Ubezpieczający cy deklaruje wysokość sumy gwarancyjnej na wszystkie osoby ubezpieczane łącznie lub odrębnie dla kaŝdego ubezpieczonego i określonego imiennie członka zarządu. Udział własny w szkodzie wynosi 10%. Strona 60

61 Ograniczenie odpowiedzialności: 6 oraz 53 Strona 61

62 Taryfa Strona62

63 Konstrukcja taryfy Postanowienia ogólne, Taryfa I Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Taryfa II Ubezpieczenie OC z tytułu u prowadzenia działalno alności lub posiadania mienia, Taryfa III Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, Taryfa IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, Taryfa V Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, Taryfa VI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Strona 63

64 ZałoŜenia ogólne - zniŝki Minimalna łączna składka z polisy za majątek 100 zł ZniŜki w umowach z rocznym okresem ubezpieczenia: bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (dla kaŝdego rodzaju ubezpieczenia) 10% (max.30%) kontynuacja danego rodzaju ubezpieczenia 5% jednorazowa opłata składki 10% zniŝka w ogniu i OC za kaŝde dodatkowo zawarte ubezpieczenie mienia od kradzieŝy, sprzętu elektronicznego lub OC członków zarządu 5% Strona 64

65 ZałoŜenia ogólne - zwyŝki ZwyŜki dla ubezpieczeń zawieranych na okres krótszy niŝ 1 rok: - do 1 miesiąca 15% składki rocznej - do 3 miesięcy 40% składki rocznej - za kaŝdy następny rozpoczęty miesiąc 10% składki rocznej Strona 65

66 ZałoŜenia ogólne - zwyŝki ZwyŜka za zniesienie franszyzy integralnej (w danym rodzaju ubezpieczenia) 10% składki podstawowej Strona 66

67 ZniŜki Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie budowli do 10% stały dozór do 10% zainstalowane urządzenie sygnalizacyjno - alarmowe do 10% zainstalowane urządzenie sygnalizacyjno - alarmowe z powiadomieniem do 20% zainstalowane samoczynne urządzenie gaśnicze lub tryskaczowe do 40% straŝ poŝarna na terenie do 30% inne zabezpieczenia do 10% Nie mają zastosowania dla ubezpieczeń krótkoterminowych oraz dla klauzul dodatkowych. Strona 67

68 ZwyŜki Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynki II klasy oraz znajdujące się w nim mienie 30% budynki wybudowane przed rokiem % mienie przy sumach wg. wartości ewidencyjnej brutto 10% Strona 68

69 ZwyŜki Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku zku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami ciami posiadanie lokali uŝytkowych 10% rozszerzenie ochrony o pomieszczenia przynaleŝne ne 10% Strona 69

70 ZwyŜki Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem Wandalizm: maszyny i urządzenia 15% WyposaŜenie 20% stawka taryfowa Ulepszenia w środkach trwałych 3,5% Strona 70

71 ZniŜki dla umów z rocznym okresem ubezpieczenia: ZniŜki Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem stały dozór 10% urządzenie wywołuj ujące alarm w miejscu 10% urządzenie wywołuj ujące alarm w miejscu odległym 30% system antywłamaniowy amaniowy (ostrzeganie, przerwanie kradzieŝy): - do 5 min. do 50% - do 10 min. do 40% Ubezpieczenie maszyn, urządze dzeń i wyposaŝenia systemem sum stałych do 30% Inne zabezpieczenia do 10% Strona 71

72 ZwyŜki Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Sprzęt t w pomieszczeniach wyposaŝonych onych w tryskacze lub gaśnice proszkowe 10% Sprzęt t elektroniczny zainstalowany poniŝej poziomu gruntu 10% Strona 72

73 ZniŜki Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stały dozór do 5% zainstalowane urządzenie sygnalizacyjno alarmowe do 10% urządzenie ą sygnalizacyjno alarmowe z powiadomieniem do 15% straŝ poŝarna na terenie do 15% inne zabezpieczenia do10% ZniŜki nie mają zastosowania dla ubezpieczeń krótkoterminowych oraz klauzuli odoatkowej. Strona 73

74 ZniŜki Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej Powierzenie zarządzania nieruchomością wspólną licencjonowanemu zarządcy nieruchomości 60% Strona 74

75 Dziękuję za uwagę Strona75

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust.

za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust. UNIQ Towarzystwo Ubezpieczeń S.. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne 1 1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Zamość 25.10.2013r ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIASKI NOWE

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIASKI NOWE Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIASKI NOWE Prowadzone postępowanie nie podlega

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP

UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1. Okres ubezpieczenia - 1.04.2017 31.03.2018. Opłata składki dwie raty. Wypłacone odszkodowania oraz ich wysokość w ostatnich trzech latach we wszystkich rodzajach ubezpieczeń: 2013 uszkodzenie dachu na

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych. Grzegorz Gogolewski Ekspert ds. mieszkalnictwa

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych. Grzegorz Gogolewski Ekspert ds. mieszkalnictwa Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych Grzegorz Gogolewski Ekspert ds. mieszkalnictwa Wrocław, dn. 02.10.2015 Czym jest wspólnota? Zgodnie z Art. 6 Ustawy o własności lokali z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Ubezpieczający Ubezpieczony, miejsca ubezpieczenia GMINA TARNÓW OPOLSKI Gmina Tarnów Opolski reprezentowana

Bardziej szczegółowo

..., dn... FORMULARZ OFERTY. Nazwa i adres Wykonawcy: NIP REGON Nr konta bankowego Tel. Fax e-mail

..., dn... FORMULARZ OFERTY. Nazwa i adres Wykonawcy: NIP REGON Nr konta bankowego Tel. Fax e-mail ..., dn... Załącznik a do SIWZkompleksowe ubezpieczenie majątku WAM FORMULARZ OFERTY Nazwa i adres Wykonawcy: NIP REGON Nr konta bankowego Tel. Fax e-mail Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012

DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012 Załącznik nr 2 DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012 1. Ubezpieczający: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J Fałata 2 NIP: 937-00-10-797; REGON: 000640923 Tel./fax: (033) 499-18-01,

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c.

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. Ełk dnia 2008.12.01 Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. szczególności Uwaga informacje objęte niniejszą specyfikacją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE BIZNES PAKIET

UBEZPIECZENIE BIZNES PAKIET UBEZPIECZE BIZNES PAKIET Wniosek o ubezpieczenie Nowe Wznowienie Dane Ubezpieczającego Imię i Nazwisko/Nazwa*: Ulica, nr domu/lokalu*: REGON: Nr rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Gimnazjum nr 3 im. "Przyjaciół Ziemi" adres jednostki ul. Powstańców 6 43-173 Łaziska Górne kierownik / dyrektor jednostki Ewa Wieczorek nr telefonu 32 7370117 nr faksu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŝszego kwotowo

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy

Program ubezpieczeniowy Program ubezpieczeniowy Załącznik nr 3 do umowy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie mienia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy od ognia i innych zdarzeń losowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I Załącznik nr 4a do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: reprezentowanym przez: Miastem Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski............ a zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczenia

Program Ubezpieczenia Załącznik nr 3 A do SIWZ Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w wartości księgowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR 43/MR-4/NO/2012/SNP Copyright MEC Koszalin Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. I. Dane podstawowe Zamawiającego. 1. Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Rodzaje ryzyk RYZYKA PODSTAWOWE: Ubezpieczenie domów jednorodzinnych Ubezpieczenie mieszkań Ubezpieczenie ruchomości oraz stałych elementów od ognia i innych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2015 Z dnia: 27-04-2015 Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŝszych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty, oraz dopuszcza się

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZONY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej TERMY UNIEJÓW Sp. z o.o. 99-210 Uniejów ul. Polna 37 NIP: 668-001-00-86 REGON: 310161430 Z zastrzeżeniem, że

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Ubezpieczeniowego

Ankieta Oceny Ryzyka Ubezpieczeniowego Ankieta Oceny Ryzyka Ubezpieczeniowego Przygotowana dla Członków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Konsorcjum brokerskie EIB SA i Strona 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 063-01

SUPRA BROKERS F 063-01 Strona 1 z 6 F 063-01 Data:.. ANKIETA DO PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE: Nazwa podmiotu:. Adres:... telefon:... faks:... e-mail:... Dyrektor/Prezes:.. Osoba do kontaktów:... tel.:... Przedmiot działalności:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo