za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust."

Transkrypt

1 UNIQ Towarzystwo Ubezpieczeń S Łódź, ul. Gdańska 132 tel , fax Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP Kapitał zakładowy i wpłacon y: PLN FILR & ezpieczny dom Pakiet dla Właścicieli udynków Wielomieszkaniowych UNIQ Wspólnota Taryfa Postanowienia ogólne 1 Taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczeń zawieranych na zasadach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakietu dla Właścicieli udynków Wielomieszkaniowych, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQ TU S.. nr 183/2007 z dnia r., zwanych dalej OWU. 2 Składki ubezpieczeniowe oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w taryfach I, II, III, IV, V i VI odrębnie dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń tj.: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - taryfa I, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - taryfa II, 3) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - taryfa III, 4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - taryfa IV, 5) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia - taryfa V, 6) ubezpieczenie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej - taryfa VI. Minimalne wysokości podstawowych stawek taryfowych dla poszczególnych grup przedmiotów ubezpieczenia oraz klauzul dodatkowych danych rodzajów ubezpieczeń określone są we właściwych tabelach Taryfy za roczny okres ubezpieczenia. Składkę podstawową w danych rodzajach ubezpieczenia - dla poszczególnych grup przedmiotów ubezpieczenia wyszczególnionych w odpowiednich tabelach Taryfy - stanowi iloczyn właściwej stawki podstawowej podanej w tabelach taryf i sumy ubezpieczenia określonej zgodnie z odpowiednimi wymogami OWU. Każda taryfa danego rodzaju ubezpieczenia zawiera zasady wyliczania składek ubezpieczeniowych wraz z zastosowaniem zwyżek i zniżek. 5. Poza zniżkami przewidzianymi w poszczególnych taryfach danych rodzajów ubezpieczeń UNIQ TU S.. może udzielić następujących zniżek w umowach z rocznym okresem ubezpieczenia: Tytuł zniżki Wysokość zniżki za każdy bezszkodowy roczny przebieg ubezpieczenia w UNIQ TU S..; maksymalnie % w odniesieniu do danego rodzaju ubezpieczenia (przy czym każda szkoda, za którą zostało przyznane lub wypłacone odszkodowanie powoduje utratę dotychczasowych zniżek z tego tytułu), za każdy rok Rodzaj ubezpieczenia 4 MOWM, MOGWM, MKWM, MSEWM MSWM, MOZWM za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu do danego rodzaju ubezpieczenia 5% MOWM, MOGWM, MKWM, MSEWM MSWM, MOZWM w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 po 5%, za każde dodatkowo zawarte ubezpieczenie wymienione w ust.1 pkt 3, 4 oraz 6 MKWM, MSEWM, MOZWM 620, 621 jednorazowa opłata składki rocznej - w odniesieniu do każdego rodzaju ubezpieczenia MOWM, MOGWM, MKWM, MSEWM MSWM, MOZWM UNIQ wz Zniżki, o jakich mowa w ust. 5, nie mają zastosowania do klauzul dodatkowych wprowadzonych do umowy ubezpieczenia w danych rodzajach ubezpieczeń oraz do ubezpieczeń krótkoterminowych. 7. Postanowienia ust. 6 nie mają zastosowania do klauzuli nr 1 przy ubezpieczeniu O - wariant I oraz II. 8. W przypadku uzgodnienia zniesienia w zawieranej umowie ubezpieczenia franszyzy integralnej, obowiązuje zwyżka składki podstawowej w wysokości 10 % w danym rodzaju ubezpieczenia. 9. Obliczenia składki w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń przy uwzględnieniu wszelkich zwyżek i zniżek dokonuje się metodą iloczynową. Składka /próg/ do zapłaty nie może być niższa niż 40% składki podstawowej albo 40% składki podstawowej skorygowanej współczynnikiem sumy ubezpieczenia. 1

2 10. Składkę ubezpieczeniową do zapłaty stanowi suma wyliczonych składek w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń, w tym dodatkowych klauzul, dla odpowiednich grup przedmiotów ubezpieczenia wyszczególnionych w pozycjach polisowych. 1 Minimalna łączna składka z polisy wynosi 100 zł, za całość majątku zgłoszonego do ubezpieczenia, niezależnie od liczby zawieranych umów rodzajów ubezpieczeń, zastosowanych zniżek oraz przyjętych współczynników korygujących. 3 la ubezpieczeń zawieranych na okres krótszy niż rok stosuje się tabelę frakcyjną: - okres ubezpieczenia do 1 miesiąca - 15% składki rocznej, - okres ubezpieczenia do 3 miesięcy - 40% składki rocznej, - za każdy następny rozpoczęty miesiąc - składki rocznej. Składka za ubezpieczenie opłacana jest jednorazowo. W wyjątkowych przypadkach UNIQ TU S.. dopuszcza rozłożenie płatności składki na raty w następujący sposób: - I rata - 40% składki rocznej płatna w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, - II rata - 20% składki rocznej płatna przed upływem 2 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, - III rata - 20% składki rocznej płatna przed upływem 4 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, - IV rata - 20% składki rocznej płatna przed upływem 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Taryfa I 4 Taryfa I ma zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 5 W ubezpieczeniu mają zastosowanie stawki podstawowe podane w tabelach Nr 1 i Nr 2, w procentach, odpowiednio dla: 1) obiektów budowlanych, 2) maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, 3) ulepszeń środków trwałych. Tabela nr 1 Przedmiot ubezpieczenia: budynki i budowle wg przeznaczenia użytkowego Rodzaj MOWM/620 Stawki taryfowe udynki mieszkalne wielomieszkaniowe bez uwzględnienia dźwigów osobowych i osobowo-towarowych udynki mieszkalne wielomieszkaniowe z uwzględnieniem dźwigów osobowych i osobowo-towarowych udynki gospodarcze i inne, bez szklarni i cieplarni 0,025 0,030 0, Pozostałe budynki (handlowe i usługowe) udowle, w tym rurociągi i przewody Kioski, budki, baraki, domki campingowe Obiekty małej architektury - ogrodzenia, śmietniki, kapliczki itp. 0,08 0,07 0,80 0,15 Tabela nr 2 Przedmiot ubezpieczenia: maszyny, urządzenia, wyposażenie, pozostałe mienie Rodzaj MOWM/620 Stawki taryfowe Maszyny, urządzenia i wyposażenie Stałe elementy wyposażenia budynków lub lokali użytkowych / ulepszenia środków trwałych 0,10 0,22 Zniżki 6 Przy umowach z rocznym okresem ubezpieczenia stosowane są następujące zniżki: Tytuł zniżki Wysokość zniżki w ubezpieczeniu budowli (obiektów budowlanych innych niż budynki) za stały dozór ubezpieczonego lokalu, budynku lub budowli, albo w którym znajduje się ubezpieczone mienie za czynne i atestowane elektroniczne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe zainstalowane w lokalu, budynku lub na budowli, w których znajduje się ubezpieczone mienie za czynne i atestowane urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe połączone z jednostkami straży pożarnej, firmą ochrony mienia lub policją do 20 2

3 za samoczynne urządzenia gaśnicze i tryskaczowe za straż pożarną działającą na terenie ubezpieczonej jednostki za inne zabezpieczenia uznane przez uprawnionego przedstawiciela UNIQ TU S.. do 40 Zniżek składki udziela się na podstawie załączonego do wniosku oświadczenia ubezpieczającego o rodzaju zastosowanych środków zabezpieczających i ich stałej sprawności technicznej. Zniżki składki, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do: 1) ubezpieczeń krótkoterminowych, 2) klauzul dodatkowych. Zwyżki 7 W ubezpieczeniu zastosowanie mają następujące zwyżki składki: Tytuł zwyżki Wysokość zwyżki ubezpieczenie budynków zakwalifikowanych do II klasy ryzyka ubezpieczeniowego oraz za ubezpieczenie znajdujących się w tych obiektach 30 pozostałego mienia ubezpieczenie budynków wybudowanych przed rokiem 1950 ubezpieczenie mienia przy sumach ubezpieczenia zadeklarowanych według wartości ewidencyjnej brutto udynki dzieli się ze względu na ryzyko ubezpieczeniowe na dwie klasy bezpieczeństwa ogniowego: a) klasa I - budynki murowane i kryte niepalnie, b) klasa II - pozostałe budynki bez względu na rodzaj materiału konstrukcyjnego i pokrycia dachu. Za budynki murowane uważa się obiekty budowlane, których ściany zewnętrzne są wykonane z materiałów trudnopalnych takich jak: cegła, kamień, pustaki, beton, prefabrykaty żużlowe, żelazo, szkło, ziemia i mur pruski. Za budynki kryte niepalnie uważa się obiekty budowlane posiadające dachy pokryte: blachą, dachówką, eternitem, betonem, asfaltem, papą itp. materiałami trudnopalnymi. Pozostałe budynki, których ściany zewnętrzne bądź pokrycie dachowe wykonane są z innych materiałów, niż określone w ust. 2 i 3, zalicza się do II klasy bezpieczeństwa ogniowego. 9 Minimalne stawki taryfowe za ubezpieczenie mienia na podstawie klauzul dodatkowych określone są w tabeli Nr Tabela nr 3 Rodzaj MOWM/620 Ubezpieczenie ryzyka wandalizmu Klauzula dodatkowa SU na budynek = zł SU na obiekt = zł Stawka taryfowa 100 zł/budynek 50 zł/obiekt Ubezpieczenie aktów terrorystycznych; SU = zł Ubezpieczenie drobnych prac remontowych; SU zł Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych 300 zł 100 zł 0,3 % dodatkowej SU Taryfa II 10 Taryfa II ma zastosowanie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami 11 Wysokość stawek podstawowych w ubezpieczeniu O w zakresie podstawowym podano w tabeli Nr 12 Przy rozszerzeniu zakresu podstawowego ubezpieczenia o klauzule dodatkowe, takie jak: 3

4 Tabela nr 4 Liczba lokali mieszkalnych Suma gwarancyjna w zł do do E F G H I J 1) O za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć - Klauzula Nr 1 2) O za szkody w nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności - Klauzula Nr 2 3) O za szkody wyrządzone przez podwykonawców - Klauzula Nr 3 4) O z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych - Klauzula Nr 4 5) O z tytułu szkód wzajemnych - Klauzula Nr 5. składkę oblicza się wg zasad podanych w tabelach Nr 5-1 Zakres podstawowy - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej do 20 0 do do 700 do powyżej ,20 0,20 0,20 0,30 0,35 0,45 0,50 0,80 1,17 0,17 0,17 0,17 0,25 0,30 0,35 0,40 0,65 0,79 ustala entrala 0,15 0,15 0,15 0,20 0,23 0,27 0,30 0,45 0,55 Stawki podane w tabeli Nr 4 należy podwyższyć o: 1) - w przypadku posiadania lokali użytkowych, 2) - w przypadku rozszerzenia ochrony o szkody w pomieszczeniach przynależnych. Minimalna składka za ubezpieczenie zawarte zgodnie z tabelą Nr 4 wynosi 100 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia. Klauzula Nr 1 WRINT I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej rozszerzone o ryzyko zalań i przepięć w ramach sumy gwarancyjnej zakresu podstawowego Tabela nr 5 Liczba lokali mieszkalnych Suma gwarancyjna w zł do E F G H I J do 20 0 do do 700 do powyżej ,29 0,41 0,54 0,94 1,63 2,58 3,90 5,90 8,50 0,22 0,30 0,37 0,63 1,07 1,63 2,50 3,71 5,00 ustala entrala 0,18 0,21 0,25 0,38 0,59 0,87 1,25 1,88 2,60 Stawki podane w tabeli Nr 5 należy podwyższyć o: 1) 10 % - w przypadku posiadania lokali użytkowych, 2) - w przypadku rozszerzenia ochrony o szkody w pomieszczeniach przynależnych. 5. Minimalna składka za ubezpieczenie zawarte zgodnie z tabelą Nr 5 wynosi 200 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia. 4

5 WRINT II Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej rozszerzone o ryzyko zalań i przepięć w ramach sumy gwarancyjnej zakresu podstawowego z podlimitem odpowiedzialności na szkody wynikłe z zalań i przepięć wynoszącym sumy gwarancyjnej zakresu podstawowego Tabela nr 6 Liczba lokali mieszkalnych limit na zalania - SG Suma gwarancyjna w zł do limit na zalania - SG limit na zalania - SG 4 5 E F G H I J do 20 0 do do 700 do powyżej ,27 0,37 0,47 0,81 1,37 2,15 3,20 4,90 6,50 0,21 0,27 0,33 0,56 0,90 1,37 2,17 3,10 4,30 ustala entrala 6. Stawki podane w tabeli Nr 6 należy podwyższyć o: 1) - w przypadku posiadania lokali użytkowych, 2) - w przypadku rozszerzenia ochrony o szkody w pomieszczeniach przynależnych. 7. W przypadku konsumpcji limitu sumy gwarancyjnej na szkody powstałe w wyniku zalań i przepięć, ponowne objęcie ochroną ubezpieczeniową tych ryzyk, wymaga opłaty dodatkowej składki w wysokości 5% przyjętego w danej umowie limitu odpowiedzialności. 8. Ubezpieczający opłaca 1/12 wyliczonej składki za każdy miesiąc trwania ubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia zasadniczego, przy czym miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny. 9. Minimalna składka za ubezpieczenie zawarte zgodnie z tabelą Nr 6 wynosi 150 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia. WRINT III Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej rozszerzone o ryzyko zalań i przepięć - suma gwarancyjna na każdy ubezpieczany lokal Tabela nr 7 Suma gwarancyjna na lokal Stawka w % od jednego lokalu Lokale mieszkalne 0,17 0,20 0,23 0,34 0,52 0,75 1,00 1,50 2,20 Lokale użytkowe 4 E Tabela nr powyżej ,40 1,20 1,00 0,85 ustala entrala 10. Stawki podane w tabeli nr 7 należy podwyższyć o: 1) - w przypadku rozszerzenia ochrony o szkody w pomieszczeniach przynależnych. 1 W przypadku konsumpcji sumy gwarancyjnej w danym lokalu w okresie ubezpieczenia, ponowne jego objęcie ochroną ubezpieczeniową wymaga opłaty dodatkowej składki zwiększonej o 100% składki podstawowej. 1 Ubezpieczający opłaca 1/12 wyliczonej składki za każdy miesiąc trwania ubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia zasadniczego, przy czym miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny. 1 Minimalna składka za ubezpieczenie zawarte zgodnie z tabelą Nr 7 wynosi 100 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia. 1,90 1,44 1,20 1,02 Zakres ubezpieczenia rozszerzony o klauzule: odatkowa składka O za szkody w nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności - Klauzula Nr 2 O za szkody wyrządzone przez podwykonawców - Klauzula Nr 3 0,4% dodatkowej sumy gwarancyjnej zwyżka składki dla zakresu podstawowego 5% 5

6 Klauzula Nr 4 O z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych Tabela nr 9 Liczba stanowisk Opcja 1 Opcja powyżej 200 0,55 0,60 0,65 1 W odniesieniu do klauzuli O parkingów strzeżonych ustala się minimalną sumę gwarancyjną. Jej wysokość jest obliczana jako iloczyn liczby stanowisk i liczby Składkę za klauzulę O parkingów strzeżonych oblicza się jako iloczyn sumy gwarancyjnej i stawki określonej w tabeli Nr 9, odczytanej odpowiednio dla wybranej opcji ubezpieczenia. 15. W odniesieniu do klauzuli O parkingów strzeżonych ustala się współczynniki korygujące składkę podstawową - tabela Nr 10. Tabela nr 10 1,1 1,2 1,3 Kryterium Współczynnik korygujący 4 Udział limitu dla jednego wypadku ubezpieczeniowego w sumie gwarancyjnej Wysokość udziału własnego Stosunek sumy gwarancyjnej do minimalnej sumy gwarancyjnej Klauzula Nr 5 - O z tytułu szkód wzajemnych 13 20% 25% 50% 100% 15% 20% 1,00-1,99 2,00-2,99 3 i więcej Wysokość stawek podstawowych w ubezpieczeniu O z tytułu szkód wzajemnych podano w tabeli Nr 1 Tabela nr 11 Liczba lokali mieszkalnych % SG zakresu podstawowego Suma gwarancyjna w zł 4 5 E F G H 0 do do 700 do powyżej ,27 0,47 0,82 1,29 1,95 2,95 4,25 do 70% SG zakresu podstawowego 0,38 0,66 1,14 1,81 2,73 4,13 5,95 ustala entrala 0,60 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 0,90 0,85 1,00 0,90 0,80 0% SG zakresu podstawowego Stawki podane w tabeli Nr 11 należy podwyższyć o: 1) - w przypadku posiadania lokali użytkowych, 2) - w przypadku rozszerzenia ochrony o szkody w pomieszczeniach przynależnych. Wysokość składki podstawowej zależy od wysokości ustalonej sumy gwarancyjnej oraz od liczby lokali mieszkalnych i użytkowych. Składkę za klauzulę O szkód wzajemnych oblicza się jako iloczyn sumy gwarancyjnej i stawki określonej w tabeli Nr 11, odczytanej odpowiednio dla wybranego podlimitu sumy gwarancyjnej. 5. W przypadku konsumpcji limitu sumy gwarancyjnej na szkody wzajemne, ponowne objęcie ochroną ubezpieczeniową tych ryzyk, wymaga opłaty dodatkowej składki. 0,54 0,94 1,63 2,58 3,90 5,90 8, Ubezpieczający opłaca 1/12 wyliczonej składki za każdy miesiąc trwania ubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia zasadniczego, przy czym miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny.

7 7. Minimalna składka za ubezpieczenie zawarte zgodnie z tabelą Nr 11 wynosi 200 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia. Taryfa III 14 Taryfa III ma zastosowanie do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 15 W ubezpieczeniu mają zastosowanie stawki podstawowe podane w tabeli Nr 12, w procentach, odpowiednio dla: 1) maszyn i urządzeń, 2) wyposażenia, 3) mienia powierzonego. Tabela nr 12 Przedmiot ubezpieczenia Stawka taryfowa 16 Maszyny, urządzenia Wyposażenie Mienie powierzone Rodzaj MKWM/622 W ubezpieczeniu gotówki mają zastosowanie odpowiednie stawki podstawowe podane w procentach w tabeli Nr 1 Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka deklarowane w oddzielnych pozycjach z odrębnymi sumami ubezpieczenia: 1) rabunek w lokalu, 2) rabunek w czasie transportu w obrębie jednej miejscowości. Tabela nr 13 Ubezpieczenie gotówki systemem pierwszego ryzyka SU nie wyższa niż zł 1,2 1,0 1,2 Stawka taryfowa Ubezpieczenie od rabunku w lokalu Ubezpieczenie od rabunku podczas transportu w obrębie jednej miejscowości oznaczonej w umowie Klauzula wandalizmu 17 Rodzaj MKWM/622 o ubezpieczenia mienia na podstawie klauzuli wandalizmu mają zastosowanie odpowiednie zwyżki oraz stawki podane w tabeli Nr 1 W ubezpieczeniu na podstawie klauzuli wandalizmu obowiązują systemy i sumy przyjęte w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku dla mienia: 1) maszyn i urządzeń, 2) wyposażenia. W ubezpieczeniu na podstawie klauzuli wandalizmu mienia definiowanego, jako ulepszenia w środkach trwałych, należy określić odrębną sumę ubezpieczenia dla tej grupy mienia. Tabela nr 14 Maszyny i urządzenia Wyposażenie Ulepszenie w środkach trwałych Przedmiot ubezpieczenia (od ryzyka wandalizmu) 0,50 0,45 Rodzaj MKWM/622 Wysokość zwyżki Stawka taryfowa 3,5 Zwyżki i zniżki 18 Przy umowach z rocznym okresem ubezpieczenia stosowane są następujące zniżki: 7

8 Tytuł zniżki Wysokość zniżki za dodatkowe, ponad wymagane w OWU, środki zabezpieczenia mienia: - za stały dozór lokalu lub budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mienie - za elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia - za elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, policja, dyspozytornia itp.) - za elektroniczny system antywłamaniowy z podłączeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowointerwencyjnych pozwalające na przerwanie kradzieży w czasie do: - 5 minut - 10 minut za ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia systemem sum stałych za inne zabezpieczenia uznane przez uprawnionego przedstawiciela UNIQ TU S.. do 40 Zniżki składki wymienione w ust. 1 nie mają zastosowania do ubezpieczeń: 1) gotówki, 2) mienia na podstawie klauzuli ubezpieczenia wandalizmu, 3) mienia, przy których zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń stanowi wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia, 4) krótkoterminowych. Taryfa IV 19 Taryfa IV ma zastosowanie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 20 W ubezpieczeniu mają zastosowanie stawki podstawowe podane w procentach w tabeli Nr 15, odpowiednio dla: 1) sprzętu elektronicznego, 2) wymiennych nośników danych, 3) zbiorów danych, 4) licencjonowanego oprogramowania użytkowego i systemowego. Zniżki 21 Tabela nr 15 Przedmiot ubezpieczenia Stawka taryfowa Sprzęt elektroniczny Wymienne nośniki danych Zbiory danych Oprogramowanie licencjonowane Rodzaj MSEWM/623 Za dodatkowe, ponad wymagane w OWU, środki zabezpieczenia mienia mogą być zastosowane następujące zniżki w składce: Tytuł zniżki 1,3 0,8 0,8 1,2 Wysokość zniżki 5. za stały dozór ubezpieczonego lokalu, budynku lub budowli, albo w którym znajduje się ubezpieczone mienie za czynne i atestowane elektroniczne urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe zainstalowane w lokalu, budynku lub na budowli, w których znajduje się ubezpieczone mienie za czynne i atestowane urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe połączone z jednostkami straży pożarnej, firmą ochrony mienia lub policją za straż pożarną działającą na terenie ubezpieczonej jednostki za inne zabezpieczenia uznane decyzją uprawnionego przedstawiciela UNIQ TU S.. do 5 do 15 do 15 Zniżek składki udziela się na podstawie załączonego do wniosku oświadczenia Ubezpieczającego o rodzaju zastosowanych środków zabezpieczających i ich stałej sprawności technicznej. Zniżki składki, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do: 1) ubezpieczeń krótkoterminowych, 2) klauzuli dodatkowej. Zwyżki 22 8 Składka ulega podwyższeniu w przypadku:

9 Tytuł zwyżki Wysokość zwyżki zainstalowania sprzętu elektronicznego w pomieszczeniach wyposażonych w tryskacze lub gaśnice proszkowe ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zainstalowanego poniżej poziomu gruntu Zwyżki określone w ust. 1 nie mają zastosowania do rozszerzeń ubezpieczenia na podstawie klauzul dodatkowych. 23 Minimalne stawki taryfowe za ubezpieczenie mienia na podstawie klauzuli dodatkowej wyrażone są w procentach i określone w tabeli Nr 16. Tabela nr 16 Klauzula dodatkowa Rodzaj MSEWM/623 Stawka taryfowa Ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego 3,0 Taryfa V 24 Taryfa V ma zastosowanie do ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. 25 Wysokości stawek podstawowych z tytułu ubezpieczenia odpowiednich grup: 1) szyb i innych przedmiotów szklanych, 2) kosztów ustawienia rusztowań, są podane w procentach w tabeli Nr 17. la każdej ubezpieczanej grupy mienia wymienionej w tabeli Nr 17 należy określić odrębne wysokości sum ubezpieczenia. Tabela nr Przedmiot ubezpieczenia SU nie niższe niż zł Oszklenia części wspólnej budynków mieszkalnych, tj. na klatkach schodowych w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych Oszklenie ścian i dachów Szyldy i transparenty Szyby przeciwporanieniowe, przeciwwłamaniowe, kuloodporne Koszty ustawienia rusztowań Rodzaj MSWM/624 Stawka taryfowa 6,0 4,0 7,5 3,0 3,5 Taryfa VI 26 Taryfa VI ma zastosowanie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej. 27 Składkę podstawową stanowi iloczyn właściwej stawki podstawowej podanej w tabeli Nr 18 lub tabeli Nr 19 i sumy gwarancyjnej. Wysokość składki podstawowej zależy od wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej na jednego lub wszystkich ubezpieczonych oraz od wielkości powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych. Stawki zamieszczone w tabeli Nr 18 podane są w procentach (%) dla jednej ubezpieczanej osoby (SG ustalona indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego). Tabela nr 18 Suma gwarancyjna (w zł) Powierzchnia użytkowa lokali (w tys. m kw.) powyżej ,7 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 ustala entrala ,9 1,0 1,1 Rodzaj MOZWM/625 pow. 500 Stawki zamieszczone w tabeli Nr 19 podane są w procentach (%) dla wszystkich ubezpieczonych (łączna SG dla wszystkich Ubezpieczonych). 6 1,0 1,1 1,2 9

10 Tabela nr 19 Rodzaj MOZWM/625 Suma gwarancyjna (w zł) Powierzchnia użytkowa lokali (w tys. m kw.) pow ,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 powyżej ustala entrala Zniżki 5. W przypadku ustalenia limitu na jeden wypadek ubezpieczeniowy składka ulega obniżeniu: Wysokość limitu na jeden wypadek ubezpieczeniowy Wysokość zniżki (do sumy gwarancyjnej) 20% 30% 50% do 25 do Jeżeli wspólnota mieszkaniowa powierzyła zarządzenie nieruchomością wspólną licencjonowanemu zarządcy nieruchomości w ubezpieczeniu można zastosować zniżkę składki do 60%. 7. Minimalna składka za ubezpieczenie zawarte zgodnie z tabelą Nr 18 lub tabelą Nr 19 wynosi 100 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia. Postanowienia końcowe 28 W zależności od indywidualnej oceny ryzyka dla celów taryfikacji ubezpieczenia może być przyjęta wyższa stawka, niż określona w poszczególnej taryfie. Wszelkie odstępstwa od niniejszej taryfy wymagają zgody Zarządu UNIQ TU S.. 29 Niniejsza Taryfa składek została zatwierdzona Uchwałą Zarządu UNIQ TU S.. nr 183/2007 z dnia r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia roku. 10

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi RS 0000001201, NIP 7270126358 apitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU z dnia 1 czerwca 1999 r zmienione aneksami Nr 1, 2, 3 i 4 (tekst jednolity)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU z dnia 1 czerwca 1999 r zmienione aneksami Nr 1, 2, 3 i 4 (tekst jednolity) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU z dnia 1 czerwca 1999 r zmienione aneksami Nr 1, 2, 3 i 4 (tekst jednolity) ADRESACI UBEZPIECZENIA 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Compensa TU S.A. VIG? Mocne strony pakietu Compensa Firma

Dlaczego Compensa TU S.A. VIG? Mocne strony pakietu Compensa Firma Dlaczego Compensa TU S.A. VIG? Mocne strony pakietu Compensa Firma 1 Compensa Firma 19043 w Cportal Nowy klient Wznowienie polisy 5 Kogo ubezpieczamy? Granice klienta Małego i Średniego biznesu w Compensie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zwane dalej owu, mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Ubezpieczenie mienia 4 Sekcja I. Postanowienia wspólne 4 Sekcja II. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZ- KANIOWYCH, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ` OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...1 II. III. IV. PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA...2 ZAKRES UBEZPIECZENIA...2 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Hestia Biznes. Pakiet Hestia Biznes. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu!

Hestia Biznes. Pakiet Hestia Biznes. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Pakiet Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! 1 Wstęp > segment MSP Segment B w Ergo Hestii 2 Wstęp > segment MSP Pakiet dla Klienta segmentu B (MSP) Wartość majątku: do 15 mln PLN UWAGA pełnomocnictwo

Bardziej szczegółowo

MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU oraz szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; mienia od dewastacji

MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU oraz szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; mienia od dewastacji POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" (TUW-CUPRUM)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Postanowienia początkowe 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży włamaniem i rabunku, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych między Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa www.generali.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH I. Postanowienia wspólne Definicje... 3 Przedmiot, miejsce

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY ZP/DA/7/U/2015 Zał. nr1 do SIWZ (pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY Wyjaśnienia dla wykonawców : Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z WYKAZEM BUDYNKÓW ORAZ SZKODOWOŚCIĄ Nazwa Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Gmina Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo NIP: 879-266-82-60, REGON: 871118744

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB, ELEMENTÓW SZKLANYCH, CERAMICZNYCH, KAMIENNYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB, ELEMENTÓW SZKLANYCH, CERAMICZNYCH, KAMIENNYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólne warunki ubezpieczenia szyb, elementów szklanych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo