za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust."

Transkrypt

1 UNIQ Towarzystwo Ubezpieczeń S Łódź, ul. Gdańska 132 tel , fax Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP Kapitał zakładowy i wpłacon y: PLN FILR & ezpieczny dom Pakiet dla Właścicieli udynków Wielomieszkaniowych UNIQ Wspólnota Taryfa Postanowienia ogólne 1 Taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczeń zawieranych na zasadach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakietu dla Właścicieli udynków Wielomieszkaniowych, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQ TU S.. nr 183/2007 z dnia r., zwanych dalej OWU. 2 Składki ubezpieczeniowe oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w taryfach I, II, III, IV, V i VI odrębnie dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń tj.: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - taryfa I, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - taryfa II, 3) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - taryfa III, 4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - taryfa IV, 5) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia - taryfa V, 6) ubezpieczenie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej - taryfa VI. Minimalne wysokości podstawowych stawek taryfowych dla poszczególnych grup przedmiotów ubezpieczenia oraz klauzul dodatkowych danych rodzajów ubezpieczeń określone są we właściwych tabelach Taryfy za roczny okres ubezpieczenia. Składkę podstawową w danych rodzajach ubezpieczenia - dla poszczególnych grup przedmiotów ubezpieczenia wyszczególnionych w odpowiednich tabelach Taryfy - stanowi iloczyn właściwej stawki podstawowej podanej w tabelach taryf i sumy ubezpieczenia określonej zgodnie z odpowiednimi wymogami OWU. Każda taryfa danego rodzaju ubezpieczenia zawiera zasady wyliczania składek ubezpieczeniowych wraz z zastosowaniem zwyżek i zniżek. 5. Poza zniżkami przewidzianymi w poszczególnych taryfach danych rodzajów ubezpieczeń UNIQ TU S.. może udzielić następujących zniżek w umowach z rocznym okresem ubezpieczenia: Tytuł zniżki Wysokość zniżki za każdy bezszkodowy roczny przebieg ubezpieczenia w UNIQ TU S..; maksymalnie % w odniesieniu do danego rodzaju ubezpieczenia (przy czym każda szkoda, za którą zostało przyznane lub wypłacone odszkodowanie powoduje utratę dotychczasowych zniżek z tego tytułu), za każdy rok Rodzaj ubezpieczenia 4 MOWM, MOGWM, MKWM, MSEWM MSWM, MOZWM za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu do danego rodzaju ubezpieczenia 5% MOWM, MOGWM, MKWM, MSEWM MSWM, MOZWM w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 po 5%, za każde dodatkowo zawarte ubezpieczenie wymienione w ust.1 pkt 3, 4 oraz 6 MKWM, MSEWM, MOZWM 620, 621 jednorazowa opłata składki rocznej - w odniesieniu do każdego rodzaju ubezpieczenia MOWM, MOGWM, MKWM, MSEWM MSWM, MOZWM UNIQ wz Zniżki, o jakich mowa w ust. 5, nie mają zastosowania do klauzul dodatkowych wprowadzonych do umowy ubezpieczenia w danych rodzajach ubezpieczeń oraz do ubezpieczeń krótkoterminowych. 7. Postanowienia ust. 6 nie mają zastosowania do klauzuli nr 1 przy ubezpieczeniu O - wariant I oraz II. 8. W przypadku uzgodnienia zniesienia w zawieranej umowie ubezpieczenia franszyzy integralnej, obowiązuje zwyżka składki podstawowej w wysokości 10 % w danym rodzaju ubezpieczenia. 9. Obliczenia składki w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń przy uwzględnieniu wszelkich zwyżek i zniżek dokonuje się metodą iloczynową. Składka /próg/ do zapłaty nie może być niższa niż 40% składki podstawowej albo 40% składki podstawowej skorygowanej współczynnikiem sumy ubezpieczenia. 1

2 10. Składkę ubezpieczeniową do zapłaty stanowi suma wyliczonych składek w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń, w tym dodatkowych klauzul, dla odpowiednich grup przedmiotów ubezpieczenia wyszczególnionych w pozycjach polisowych. 1 Minimalna łączna składka z polisy wynosi 100 zł, za całość majątku zgłoszonego do ubezpieczenia, niezależnie od liczby zawieranych umów rodzajów ubezpieczeń, zastosowanych zniżek oraz przyjętych współczynników korygujących. 3 la ubezpieczeń zawieranych na okres krótszy niż rok stosuje się tabelę frakcyjną: - okres ubezpieczenia do 1 miesiąca - 15% składki rocznej, - okres ubezpieczenia do 3 miesięcy - 40% składki rocznej, - za każdy następny rozpoczęty miesiąc - składki rocznej. Składka za ubezpieczenie opłacana jest jednorazowo. W wyjątkowych przypadkach UNIQ TU S.. dopuszcza rozłożenie płatności składki na raty w następujący sposób: - I rata - 40% składki rocznej płatna w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, - II rata - 20% składki rocznej płatna przed upływem 2 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, - III rata - 20% składki rocznej płatna przed upływem 4 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, - IV rata - 20% składki rocznej płatna przed upływem 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Taryfa I 4 Taryfa I ma zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 5 W ubezpieczeniu mają zastosowanie stawki podstawowe podane w tabelach Nr 1 i Nr 2, w procentach, odpowiednio dla: 1) obiektów budowlanych, 2) maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, 3) ulepszeń środków trwałych. Tabela nr 1 Przedmiot ubezpieczenia: budynki i budowle wg przeznaczenia użytkowego Rodzaj MOWM/620 Stawki taryfowe udynki mieszkalne wielomieszkaniowe bez uwzględnienia dźwigów osobowych i osobowo-towarowych udynki mieszkalne wielomieszkaniowe z uwzględnieniem dźwigów osobowych i osobowo-towarowych udynki gospodarcze i inne, bez szklarni i cieplarni 0,025 0,030 0, Pozostałe budynki (handlowe i usługowe) udowle, w tym rurociągi i przewody Kioski, budki, baraki, domki campingowe Obiekty małej architektury - ogrodzenia, śmietniki, kapliczki itp. 0,08 0,07 0,80 0,15 Tabela nr 2 Przedmiot ubezpieczenia: maszyny, urządzenia, wyposażenie, pozostałe mienie Rodzaj MOWM/620 Stawki taryfowe Maszyny, urządzenia i wyposażenie Stałe elementy wyposażenia budynków lub lokali użytkowych / ulepszenia środków trwałych 0,10 0,22 Zniżki 6 Przy umowach z rocznym okresem ubezpieczenia stosowane są następujące zniżki: Tytuł zniżki Wysokość zniżki w ubezpieczeniu budowli (obiektów budowlanych innych niż budynki) za stały dozór ubezpieczonego lokalu, budynku lub budowli, albo w którym znajduje się ubezpieczone mienie za czynne i atestowane elektroniczne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe zainstalowane w lokalu, budynku lub na budowli, w których znajduje się ubezpieczone mienie za czynne i atestowane urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe połączone z jednostkami straży pożarnej, firmą ochrony mienia lub policją do 20 2

3 za samoczynne urządzenia gaśnicze i tryskaczowe za straż pożarną działającą na terenie ubezpieczonej jednostki za inne zabezpieczenia uznane przez uprawnionego przedstawiciela UNIQ TU S.. do 40 Zniżek składki udziela się na podstawie załączonego do wniosku oświadczenia ubezpieczającego o rodzaju zastosowanych środków zabezpieczających i ich stałej sprawności technicznej. Zniżki składki, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do: 1) ubezpieczeń krótkoterminowych, 2) klauzul dodatkowych. Zwyżki 7 W ubezpieczeniu zastosowanie mają następujące zwyżki składki: Tytuł zwyżki Wysokość zwyżki ubezpieczenie budynków zakwalifikowanych do II klasy ryzyka ubezpieczeniowego oraz za ubezpieczenie znajdujących się w tych obiektach 30 pozostałego mienia ubezpieczenie budynków wybudowanych przed rokiem 1950 ubezpieczenie mienia przy sumach ubezpieczenia zadeklarowanych według wartości ewidencyjnej brutto udynki dzieli się ze względu na ryzyko ubezpieczeniowe na dwie klasy bezpieczeństwa ogniowego: a) klasa I - budynki murowane i kryte niepalnie, b) klasa II - pozostałe budynki bez względu na rodzaj materiału konstrukcyjnego i pokrycia dachu. Za budynki murowane uważa się obiekty budowlane, których ściany zewnętrzne są wykonane z materiałów trudnopalnych takich jak: cegła, kamień, pustaki, beton, prefabrykaty żużlowe, żelazo, szkło, ziemia i mur pruski. Za budynki kryte niepalnie uważa się obiekty budowlane posiadające dachy pokryte: blachą, dachówką, eternitem, betonem, asfaltem, papą itp. materiałami trudnopalnymi. Pozostałe budynki, których ściany zewnętrzne bądź pokrycie dachowe wykonane są z innych materiałów, niż określone w ust. 2 i 3, zalicza się do II klasy bezpieczeństwa ogniowego. 9 Minimalne stawki taryfowe za ubezpieczenie mienia na podstawie klauzul dodatkowych określone są w tabeli Nr Tabela nr 3 Rodzaj MOWM/620 Ubezpieczenie ryzyka wandalizmu Klauzula dodatkowa SU na budynek = zł SU na obiekt = zł Stawka taryfowa 100 zł/budynek 50 zł/obiekt Ubezpieczenie aktów terrorystycznych; SU = zł Ubezpieczenie drobnych prac remontowych; SU zł Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych 300 zł 100 zł 0,3 % dodatkowej SU Taryfa II 10 Taryfa II ma zastosowanie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami 11 Wysokość stawek podstawowych w ubezpieczeniu O w zakresie podstawowym podano w tabeli Nr 12 Przy rozszerzeniu zakresu podstawowego ubezpieczenia o klauzule dodatkowe, takie jak: 3

4 Tabela nr 4 Liczba lokali mieszkalnych Suma gwarancyjna w zł do do E F G H I J 1) O za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć - Klauzula Nr 1 2) O za szkody w nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności - Klauzula Nr 2 3) O za szkody wyrządzone przez podwykonawców - Klauzula Nr 3 4) O z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych - Klauzula Nr 4 5) O z tytułu szkód wzajemnych - Klauzula Nr 5. składkę oblicza się wg zasad podanych w tabelach Nr 5-1 Zakres podstawowy - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej do 20 0 do do 700 do powyżej ,20 0,20 0,20 0,30 0,35 0,45 0,50 0,80 1,17 0,17 0,17 0,17 0,25 0,30 0,35 0,40 0,65 0,79 ustala entrala 0,15 0,15 0,15 0,20 0,23 0,27 0,30 0,45 0,55 Stawki podane w tabeli Nr 4 należy podwyższyć o: 1) - w przypadku posiadania lokali użytkowych, 2) - w przypadku rozszerzenia ochrony o szkody w pomieszczeniach przynależnych. Minimalna składka za ubezpieczenie zawarte zgodnie z tabelą Nr 4 wynosi 100 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia. Klauzula Nr 1 WRINT I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej rozszerzone o ryzyko zalań i przepięć w ramach sumy gwarancyjnej zakresu podstawowego Tabela nr 5 Liczba lokali mieszkalnych Suma gwarancyjna w zł do E F G H I J do 20 0 do do 700 do powyżej ,29 0,41 0,54 0,94 1,63 2,58 3,90 5,90 8,50 0,22 0,30 0,37 0,63 1,07 1,63 2,50 3,71 5,00 ustala entrala 0,18 0,21 0,25 0,38 0,59 0,87 1,25 1,88 2,60 Stawki podane w tabeli Nr 5 należy podwyższyć o: 1) 10 % - w przypadku posiadania lokali użytkowych, 2) - w przypadku rozszerzenia ochrony o szkody w pomieszczeniach przynależnych. 5. Minimalna składka za ubezpieczenie zawarte zgodnie z tabelą Nr 5 wynosi 200 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia. 4

5 WRINT II Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej rozszerzone o ryzyko zalań i przepięć w ramach sumy gwarancyjnej zakresu podstawowego z podlimitem odpowiedzialności na szkody wynikłe z zalań i przepięć wynoszącym sumy gwarancyjnej zakresu podstawowego Tabela nr 6 Liczba lokali mieszkalnych limit na zalania - SG Suma gwarancyjna w zł do limit na zalania - SG limit na zalania - SG 4 5 E F G H I J do 20 0 do do 700 do powyżej ,27 0,37 0,47 0,81 1,37 2,15 3,20 4,90 6,50 0,21 0,27 0,33 0,56 0,90 1,37 2,17 3,10 4,30 ustala entrala 6. Stawki podane w tabeli Nr 6 należy podwyższyć o: 1) - w przypadku posiadania lokali użytkowych, 2) - w przypadku rozszerzenia ochrony o szkody w pomieszczeniach przynależnych. 7. W przypadku konsumpcji limitu sumy gwarancyjnej na szkody powstałe w wyniku zalań i przepięć, ponowne objęcie ochroną ubezpieczeniową tych ryzyk, wymaga opłaty dodatkowej składki w wysokości 5% przyjętego w danej umowie limitu odpowiedzialności. 8. Ubezpieczający opłaca 1/12 wyliczonej składki za każdy miesiąc trwania ubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia zasadniczego, przy czym miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny. 9. Minimalna składka za ubezpieczenie zawarte zgodnie z tabelą Nr 6 wynosi 150 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia. WRINT III Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej rozszerzone o ryzyko zalań i przepięć - suma gwarancyjna na każdy ubezpieczany lokal Tabela nr 7 Suma gwarancyjna na lokal Stawka w % od jednego lokalu Lokale mieszkalne 0,17 0,20 0,23 0,34 0,52 0,75 1,00 1,50 2,20 Lokale użytkowe 4 E Tabela nr powyżej ,40 1,20 1,00 0,85 ustala entrala 10. Stawki podane w tabeli nr 7 należy podwyższyć o: 1) - w przypadku rozszerzenia ochrony o szkody w pomieszczeniach przynależnych. 1 W przypadku konsumpcji sumy gwarancyjnej w danym lokalu w okresie ubezpieczenia, ponowne jego objęcie ochroną ubezpieczeniową wymaga opłaty dodatkowej składki zwiększonej o 100% składki podstawowej. 1 Ubezpieczający opłaca 1/12 wyliczonej składki za każdy miesiąc trwania ubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia zasadniczego, przy czym miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny. 1 Minimalna składka za ubezpieczenie zawarte zgodnie z tabelą Nr 7 wynosi 100 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia. 1,90 1,44 1,20 1,02 Zakres ubezpieczenia rozszerzony o klauzule: odatkowa składka O za szkody w nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności - Klauzula Nr 2 O za szkody wyrządzone przez podwykonawców - Klauzula Nr 3 0,4% dodatkowej sumy gwarancyjnej zwyżka składki dla zakresu podstawowego 5% 5

6 Klauzula Nr 4 O z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych Tabela nr 9 Liczba stanowisk Opcja 1 Opcja powyżej 200 0,55 0,60 0,65 1 W odniesieniu do klauzuli O parkingów strzeżonych ustala się minimalną sumę gwarancyjną. Jej wysokość jest obliczana jako iloczyn liczby stanowisk i liczby Składkę za klauzulę O parkingów strzeżonych oblicza się jako iloczyn sumy gwarancyjnej i stawki określonej w tabeli Nr 9, odczytanej odpowiednio dla wybranej opcji ubezpieczenia. 15. W odniesieniu do klauzuli O parkingów strzeżonych ustala się współczynniki korygujące składkę podstawową - tabela Nr 10. Tabela nr 10 1,1 1,2 1,3 Kryterium Współczynnik korygujący 4 Udział limitu dla jednego wypadku ubezpieczeniowego w sumie gwarancyjnej Wysokość udziału własnego Stosunek sumy gwarancyjnej do minimalnej sumy gwarancyjnej Klauzula Nr 5 - O z tytułu szkód wzajemnych 13 20% 25% 50% 100% 15% 20% 1,00-1,99 2,00-2,99 3 i więcej Wysokość stawek podstawowych w ubezpieczeniu O z tytułu szkód wzajemnych podano w tabeli Nr 1 Tabela nr 11 Liczba lokali mieszkalnych % SG zakresu podstawowego Suma gwarancyjna w zł 4 5 E F G H 0 do do 700 do powyżej ,27 0,47 0,82 1,29 1,95 2,95 4,25 do 70% SG zakresu podstawowego 0,38 0,66 1,14 1,81 2,73 4,13 5,95 ustala entrala 0,60 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 0,90 0,85 1,00 0,90 0,80 0% SG zakresu podstawowego Stawki podane w tabeli Nr 11 należy podwyższyć o: 1) - w przypadku posiadania lokali użytkowych, 2) - w przypadku rozszerzenia ochrony o szkody w pomieszczeniach przynależnych. Wysokość składki podstawowej zależy od wysokości ustalonej sumy gwarancyjnej oraz od liczby lokali mieszkalnych i użytkowych. Składkę za klauzulę O szkód wzajemnych oblicza się jako iloczyn sumy gwarancyjnej i stawki określonej w tabeli Nr 11, odczytanej odpowiednio dla wybranego podlimitu sumy gwarancyjnej. 5. W przypadku konsumpcji limitu sumy gwarancyjnej na szkody wzajemne, ponowne objęcie ochroną ubezpieczeniową tych ryzyk, wymaga opłaty dodatkowej składki. 0,54 0,94 1,63 2,58 3,90 5,90 8, Ubezpieczający opłaca 1/12 wyliczonej składki za każdy miesiąc trwania ubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia zasadniczego, przy czym miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny.

7 7. Minimalna składka za ubezpieczenie zawarte zgodnie z tabelą Nr 11 wynosi 200 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia. Taryfa III 14 Taryfa III ma zastosowanie do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 15 W ubezpieczeniu mają zastosowanie stawki podstawowe podane w tabeli Nr 12, w procentach, odpowiednio dla: 1) maszyn i urządzeń, 2) wyposażenia, 3) mienia powierzonego. Tabela nr 12 Przedmiot ubezpieczenia Stawka taryfowa 16 Maszyny, urządzenia Wyposażenie Mienie powierzone Rodzaj MKWM/622 W ubezpieczeniu gotówki mają zastosowanie odpowiednie stawki podstawowe podane w procentach w tabeli Nr 1 Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka deklarowane w oddzielnych pozycjach z odrębnymi sumami ubezpieczenia: 1) rabunek w lokalu, 2) rabunek w czasie transportu w obrębie jednej miejscowości. Tabela nr 13 Ubezpieczenie gotówki systemem pierwszego ryzyka SU nie wyższa niż zł 1,2 1,0 1,2 Stawka taryfowa Ubezpieczenie od rabunku w lokalu Ubezpieczenie od rabunku podczas transportu w obrębie jednej miejscowości oznaczonej w umowie Klauzula wandalizmu 17 Rodzaj MKWM/622 o ubezpieczenia mienia na podstawie klauzuli wandalizmu mają zastosowanie odpowiednie zwyżki oraz stawki podane w tabeli Nr 1 W ubezpieczeniu na podstawie klauzuli wandalizmu obowiązują systemy i sumy przyjęte w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku dla mienia: 1) maszyn i urządzeń, 2) wyposażenia. W ubezpieczeniu na podstawie klauzuli wandalizmu mienia definiowanego, jako ulepszenia w środkach trwałych, należy określić odrębną sumę ubezpieczenia dla tej grupy mienia. Tabela nr 14 Maszyny i urządzenia Wyposażenie Ulepszenie w środkach trwałych Przedmiot ubezpieczenia (od ryzyka wandalizmu) 0,50 0,45 Rodzaj MKWM/622 Wysokość zwyżki Stawka taryfowa 3,5 Zwyżki i zniżki 18 Przy umowach z rocznym okresem ubezpieczenia stosowane są następujące zniżki: 7

8 Tytuł zniżki Wysokość zniżki za dodatkowe, ponad wymagane w OWU, środki zabezpieczenia mienia: - za stały dozór lokalu lub budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mienie - za elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia - za elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, policja, dyspozytornia itp.) - za elektroniczny system antywłamaniowy z podłączeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowointerwencyjnych pozwalające na przerwanie kradzieży w czasie do: - 5 minut - 10 minut za ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia systemem sum stałych za inne zabezpieczenia uznane przez uprawnionego przedstawiciela UNIQ TU S.. do 40 Zniżki składki wymienione w ust. 1 nie mają zastosowania do ubezpieczeń: 1) gotówki, 2) mienia na podstawie klauzuli ubezpieczenia wandalizmu, 3) mienia, przy których zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń stanowi wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia, 4) krótkoterminowych. Taryfa IV 19 Taryfa IV ma zastosowanie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 20 W ubezpieczeniu mają zastosowanie stawki podstawowe podane w procentach w tabeli Nr 15, odpowiednio dla: 1) sprzętu elektronicznego, 2) wymiennych nośników danych, 3) zbiorów danych, 4) licencjonowanego oprogramowania użytkowego i systemowego. Zniżki 21 Tabela nr 15 Przedmiot ubezpieczenia Stawka taryfowa Sprzęt elektroniczny Wymienne nośniki danych Zbiory danych Oprogramowanie licencjonowane Rodzaj MSEWM/623 Za dodatkowe, ponad wymagane w OWU, środki zabezpieczenia mienia mogą być zastosowane następujące zniżki w składce: Tytuł zniżki 1,3 0,8 0,8 1,2 Wysokość zniżki 5. za stały dozór ubezpieczonego lokalu, budynku lub budowli, albo w którym znajduje się ubezpieczone mienie za czynne i atestowane elektroniczne urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe zainstalowane w lokalu, budynku lub na budowli, w których znajduje się ubezpieczone mienie za czynne i atestowane urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe połączone z jednostkami straży pożarnej, firmą ochrony mienia lub policją za straż pożarną działającą na terenie ubezpieczonej jednostki za inne zabezpieczenia uznane decyzją uprawnionego przedstawiciela UNIQ TU S.. do 5 do 15 do 15 Zniżek składki udziela się na podstawie załączonego do wniosku oświadczenia Ubezpieczającego o rodzaju zastosowanych środków zabezpieczających i ich stałej sprawności technicznej. Zniżki składki, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do: 1) ubezpieczeń krótkoterminowych, 2) klauzuli dodatkowej. Zwyżki 22 8 Składka ulega podwyższeniu w przypadku:

9 Tytuł zwyżki Wysokość zwyżki zainstalowania sprzętu elektronicznego w pomieszczeniach wyposażonych w tryskacze lub gaśnice proszkowe ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zainstalowanego poniżej poziomu gruntu Zwyżki określone w ust. 1 nie mają zastosowania do rozszerzeń ubezpieczenia na podstawie klauzul dodatkowych. 23 Minimalne stawki taryfowe za ubezpieczenie mienia na podstawie klauzuli dodatkowej wyrażone są w procentach i określone w tabeli Nr 16. Tabela nr 16 Klauzula dodatkowa Rodzaj MSEWM/623 Stawka taryfowa Ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego 3,0 Taryfa V 24 Taryfa V ma zastosowanie do ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. 25 Wysokości stawek podstawowych z tytułu ubezpieczenia odpowiednich grup: 1) szyb i innych przedmiotów szklanych, 2) kosztów ustawienia rusztowań, są podane w procentach w tabeli Nr 17. la każdej ubezpieczanej grupy mienia wymienionej w tabeli Nr 17 należy określić odrębne wysokości sum ubezpieczenia. Tabela nr Przedmiot ubezpieczenia SU nie niższe niż zł Oszklenia części wspólnej budynków mieszkalnych, tj. na klatkach schodowych w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych Oszklenie ścian i dachów Szyldy i transparenty Szyby przeciwporanieniowe, przeciwwłamaniowe, kuloodporne Koszty ustawienia rusztowań Rodzaj MSWM/624 Stawka taryfowa 6,0 4,0 7,5 3,0 3,5 Taryfa VI 26 Taryfa VI ma zastosowanie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej. 27 Składkę podstawową stanowi iloczyn właściwej stawki podstawowej podanej w tabeli Nr 18 lub tabeli Nr 19 i sumy gwarancyjnej. Wysokość składki podstawowej zależy od wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej na jednego lub wszystkich ubezpieczonych oraz od wielkości powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych. Stawki zamieszczone w tabeli Nr 18 podane są w procentach (%) dla jednej ubezpieczanej osoby (SG ustalona indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego). Tabela nr 18 Suma gwarancyjna (w zł) Powierzchnia użytkowa lokali (w tys. m kw.) powyżej ,7 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 ustala entrala ,9 1,0 1,1 Rodzaj MOZWM/625 pow. 500 Stawki zamieszczone w tabeli Nr 19 podane są w procentach (%) dla wszystkich ubezpieczonych (łączna SG dla wszystkich Ubezpieczonych). 6 1,0 1,1 1,2 9

10 Tabela nr 19 Rodzaj MOZWM/625 Suma gwarancyjna (w zł) Powierzchnia użytkowa lokali (w tys. m kw.) pow ,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 powyżej ustala entrala Zniżki 5. W przypadku ustalenia limitu na jeden wypadek ubezpieczeniowy składka ulega obniżeniu: Wysokość limitu na jeden wypadek ubezpieczeniowy Wysokość zniżki (do sumy gwarancyjnej) 20% 30% 50% do 25 do Jeżeli wspólnota mieszkaniowa powierzyła zarządzenie nieruchomością wspólną licencjonowanemu zarządcy nieruchomości w ubezpieczeniu można zastosować zniżkę składki do 60%. 7. Minimalna składka za ubezpieczenie zawarte zgodnie z tabelą Nr 18 lub tabelą Nr 19 wynosi 100 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia. Postanowienia końcowe 28 W zależności od indywidualnej oceny ryzyka dla celów taryfikacji ubezpieczenia może być przyjęta wyższa stawka, niż określona w poszczególnej taryfie. Wszelkie odstępstwa od niniejszej taryfy wymagają zgody Zarządu UNIQ TU S.. 29 Niniejsza Taryfa składek została zatwierdzona Uchwałą Zarządu UNIQ TU S.. nr 183/2007 z dnia r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia roku. 10

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM TARYFA SKŁADEK Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne 1 1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych UNIQA Wspólnota FILAR Wspólnota Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych Strona1 Dlaczego powstał Pakiet? Zmiana Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Sygnały y od sieci sprzedaŝy, Dotrzymanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZAJĄCY: Gmina Ożarów Mazowiecki, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, REGON 000530608, NIP 118-17-66-202.

UBEZPIECZAJĄCY: Gmina Ożarów Mazowiecki, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, REGON 000530608, NIP 118-17-66-202. Załącznik Nr 3 do SIWZ UBEZPIECZAJĄCY: Gmina Ożarów Mazowiecki, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, REGON 000530608, NIP 118-17-66-202. OKRES UBEZPIECZENIA 15.09.2012 14.09.2014 PŁATNOŚĆ SKŁADKI kwartalne

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA Program ubezpieczenia Concordia Spółdzielca jest skierowany do przedsiębiorstw działających na zasadach prawa spółdzielczego. 1. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Gimnazjum nr 3 im. "Przyjaciół Ziemi" adres jednostki ul. Powstańców 6 43-173 Łaziska Górne kierownik / dyrektor jednostki Ewa Wieczorek nr telefonu 32 7370117 nr faksu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA Program ubezpieczenia Concordia Spółdzielca jest skierowany do przedsiębiorstw działających na zasadach prawa spółdzielczego. 1 ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO G I S dańska nfrastruktura połeczna Sp. z o.o. Województwo: Rodzaj zamawiającego: Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: www.gisgdansk.pl Pomorskie Inny: Spółka komunalna prawa handlowego obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043)

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) Celny pomysł na biznes Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów Co nowego w DMS? Od 09.07.2013 wprowadzamy zmiany dotyczące: dowiedz się więcej 2 Czy wiesz,

Bardziej szczegółowo

..., dn... FORMULARZ OFERTY. Nazwa i adres Wykonawcy: NIP REGON Nr konta bankowego Tel. Fax e-mail

..., dn... FORMULARZ OFERTY. Nazwa i adres Wykonawcy: NIP REGON Nr konta bankowego Tel. Fax e-mail ..., dn... Załącznik a do SIWZkompleksowe ubezpieczenie majątku WAM FORMULARZ OFERTY Nazwa i adres Wykonawcy: NIP REGON Nr konta bankowego Tel. Fax e-mail Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Pakiet Bezpieczny Rolnik

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Pakiet Bezpieczny Rolnik Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pakiet Bezpieczny Rolnik Ubezpieczenia obowiązkowe Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

UMOWA Nr... Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy : OR.I.271.2.2013... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)... (miejscowość, data) Gmina Gnojno Gnojno 145 28-114 Gnojno O F E R TA Składając ofertę na ubezpieczenie interesów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2 GMINA ROŹWIENICA 2012-11-08 RG.271.21.2012 Uczestnicy postępowania - wszyscy Dotyczy wyjaśnienia na zapytania w postępowaniu na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r.

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 22.02.2010 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

o świadczenie usług ubezpieczeniowych

o świadczenie usług ubezpieczeniowych UMOWA DO CZĘŚCI NR I, Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych zawarta w dniu...r. w Czerwionce-Leszczynach pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu...r. w Radzionkowie pomiędzy: Gminą Radzionków siedziba Urzędu Gminy, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

Kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów OFERTA. Siedziba: Numer telefonu: Numer faksu:

Kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów OFERTA. Siedziba: Numer telefonu: Numer faksu: (pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA Dane Wykonawcy Nazwa: Siedziba: Numer telefonu: Numer faksu: Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji: REGON: NIP: Numer konta Wykonawcy: Dane Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA 272/../ORG/13 Istotne Warunki Umowy

UMOWA GENERALNA 272/../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA GENERALNA 272/../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek Regon Gminy

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZADANIE B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO WNIOSEK UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Ubezpieczający Ubezpieczony, miejsca ubezpieczenia GMINA TARNÓW OPOLSKI Gmina Tarnów Opolski reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2015/2016

na rok szkolny 2015/2016 na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 Szanowni Państwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 adres jednostki UL. CIESZYŃSKA 12, 43-170 ŁAZISKA GÓRNE kierownik / dyrektor jednostki GRAŻYNA TKOCZ nr telefonu 32/2242274 nr faksu 32/2242274 e-mail sp2_laziska@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Czy wiesz, że Drogi Agencie, Czy wiesz, że wg danych GUSu za 2011 r w Polsce zarejestrowanych jest około 1.700.000 firm? Prawie 96% z nich to mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nazwa jednostki Przedszkole nr 6 im. Pod Topolą adres jednostki 43-173 Łaziska Górne ul. Kardynala Wyszyńskiego 27 kierownik / dyrektor jednostki Maria Bzdura nr telefonu 32 3343356 nr faksu 32 2243356

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Przedszkole Nr 4 im. "Krainy Uśmiechu" adres jednostki ul. Mokierska 4, 43-173 Łaziska Górne kierownik / dyrektor jednostki mgr Bożena Mrowiec nr telefonu 32 224-35-40

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych adres jednostki ul. Świerczewskiego 1 kierownik / dyrektor jednostki Monika Wojtas nr telefonu 32 2241 774, 32 2242 128 nr faksu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nazwa jednostki Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika adres jednostki 43-170 Łaziska Górne, ul. Ogrodowa 48 kierownik / dyrektor jednostki mgr inż. Grażyna Mendecka nr telefonu 32 2241066 nr faksu 32 2241066

Bardziej szczegółowo

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 774/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę majątku i NNW pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo