Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive"

Transkrypt

1 dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP Ubezpieczający: Franczyzobiorcy F.P.H. Massive Ubezpieczeni: F.P.H. Massive ul. Legionów Czechowice Dziedzice, w imieniu którego działa Krajowe Biuro Brokerskie Sp. z o.o. oraz franczyzobiorcy (w Pakiecie II). Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, z zastrzeŝeniem wyrównania okresów ubezpieczenia od dnia 1 września 2009 r zgodnie z wnioskiem o ubezpieczenie stanowiącym Załącznik nr 1. Wyrównanie okresów ubezpieczenia: Początek okresu odpowiedzialności dzień następny po wygaśnięciu aktualnej umowy ubezpieczenia. 1

2 Miejsce ubezpieczenia: Koniec pierwszego okresu ubezpieczenia 31 sierpień 2009 r. Placówki handlowe Ubezpieczających, terytorium RP, zgodnie z wnioskami o ubezpieczenie. Warunki ubezpieczenia: OWU EURO-10 PLUS zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 52/2007 Ubezpieczyciela z dnia r. oraz wprowadzone Zarządzeniem nr 4/2007 Ubezpieczyciela. z dnia r. z uwzględnieniem warunków szczególnych: 4 ust. 1 pkt 1 rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek raŝącego niedbalstwa, pracowników z wykluczeniem Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. 30 ust. 2 pkt 4 objęcie ochroną ubezpieczeniową od kradzieŝy mienia znajdującego się w gablotach poza ubezpieczonym lokalem sublimit ,- zł 33 pkt 10) w definicji Uprawnionego wykreślenie słów przez Ubezpieczonego ; 34 ust. 2 i 39 ust. 2 limit na raŝące niedbalstwo do zł zakres ubezpieczenia OC pracodawcy rozszerzony klauzulą 7/OC z limitem odpowiedzialności w wysokości zł 37 pkt 17) włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód związanych z cofnięciem ścieków oraz eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych z limitem odpowiedzialności zł Składka za okres ubezpieczenia wyliczana w sposób: składka za okres ubezpieczenia = składka roczna * ilość dni ochrony ubezpieczeniowej / 360 2

3 Pakiet I. (obowiązkowy) Ubezpieczający: Ubezpieczony: Franczyzobiorca F.P.H Massive Przedmiot ubezpieczenia: środki obrotowe, gotówka, kasa fiskalna. Zakres ubezpieczenia: ogień i inne zdarzenia losowe w zakresie pełnym (włącznie z ryzykiem uderzenia pioruna, ryzykiem przepięć oraz następstwami szkód wodociągowych), kradzieŝ z włamaniem i rabunek, wandalizm, zgodnie z zakresem ubezpieczenia opisanym w ogólnych warunkach warunkach ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul dodatkowych: KCS 01 Klauzula reprezentantów, KCS 02 Klauzula przepięć limit ,- zł KCS 04 Klauzula automatycznego pokrycia, KCS 06 Klauzula płatności, KCS 10 Klauzula nowych lokalizacji, KCS 19 Klauzula ubezpieczenia wartości pienięŝnych, Klauzula umowna ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych, Klauzula umowna ubezpieczenie wandalizmu limit ,- zł dla lokalizacji oraz klauzul szczególnych: Klauzula szczególna Leeway: Ubezpieczyciel oświadcza, Ŝe postanowienia dotyczące niedoubezpieczenia nie znajdą zastosowania jeŝeli rzeczywista wartość przedmiotu ubezpieczenia nie będzie wyŝsza o więcej niŝ 20 % od podanej sumy ubezpieczenia 3

4 Klauzula szczególna uznania za wystarczające zabezpieczeń ppoŝ. i przeciwkradzieŝowych stosowanych przez Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe i ppoŝ. stosowane przez Ubezpieczonego. Do programu ubezpieczenia nie ma zastosowania Załącznik nr 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Euro 10 Plus. System ubezpieczenia: środki obrotowe gotówka kasa fiskalna - sumy stałe - I ryzyko - I ryzyko Sumy ubezpieczenia: Wariant I (P1W1): środki obrotowe gotówka kasa fiskalna składka roczna 630 zł ,- zł ,- zł ,- zł Wariant II (P1W2): środki obrotowe gotówka kasa fiskalna składka roczna 1195 zł ,- zł ,- zł ,- zł Wariant III (P1W3): środki obrotowe gotówka kasa fiskalna składka roczna zł ,- zł ,- zł ,- zł 4

5 Pakiet II. (stanowiący nieobowiązkowe rozszerzenie Pakietu I) Ubezpieczający/Ubezpieczony: Franczyzobiorca F.P.H Massive Przedmiot ubezpieczenia: wyposaŝenie i nakłady adaptacyjne szyby i gabloty odpowiedzialność cywilna koszty stałe działalności zwiększone koszty działalności Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia: ogień i inne zdarzenia losowe w zakresie pełnym (włącznie z ryzykiem uderzenia pioruna, ryzykiem przepięć oraz następstwami szkód wodociągowych), kradzieŝ z włamaniem i rabunek, wandalizm, zgodnie z zakresem ubezpieczenia opisanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul dodatkowych: KCS 01 Klauzula reprezentantów, KCS 02 Klauzula przepięć limit ,- zł KCS 04 Klauzula automatycznego pokrycia, KCS 06 Klauzula płatności, KCS 10 Klauzula nowych lokalizacji, Klauzula umowna ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych, Klauzula umowna ubezpieczenie wandalizmu limit ,- zł dla lokalizacji Klauzula umowna ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia limit ,- zł dla lokalizacji. 5

6 oraz klauzul szczególnych: Klauzula umowna ubezpieczenie kosztów stałych działalności. Klauzula szczególna Leeway: Ubezpieczyciel oświadcza, Ŝe postanowienia dotyczące niedoubezpieczenia nie znajdą zastosowania jeŝeli rzeczywista wartość przedmiotu ubezpieczenia nie będzie wyŝsza o więcej niŝ 20 % od podanej sumy ubezpieczenia Klauzula szczególna ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności w treści: Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień warunków ubezpieczenia, Ŝe ubezpieczenie obejmuje dodatkowe koszty zaistniałe w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej działalności gospodarczej spowodowaną szkodą w ubezpieczonym mieniu za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie ww. ogólnych warunków. 2. Ubezpieczenie obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie i miejscu, jednak nie dłuŝszym niŝ 3 miesiące (okres odszkodowawczy) 3. Kosztami objętymi ubezpieczeniem są udokumentowane fakturami: a) Koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji /pomieszczenia b) Koszty przeniesienia oraz uruchomienia działalności w innej lokalizacji i pomieszczeniach, c) Koszty dodatkowego zatrudnienia d) Koszty zatrudnienia pracowników w godzinach nadliczbowych e) Koszty zapewnienia ochrony fizycznej i elektronicznej f) Koszty infrastruktury technicznej w nowej lokalizacji (transmisja danych, zasilenie gwarantowane, instalacje bezpieczeństwa) Limit odpowiedzialności : Określony w poszczególnych pakietach i ich wariantach 6

7 Franszyza redukcyjna w kaŝdej szkodzie: 3 dni, Obowiązki ubezpieczającego: Ubezpieczający ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz w taki sposób przechowywać i chronić dokumentację finansową aby nie mogła ona ulec zniszczeniu albo zagubieniu. Wyłączenia odpowiedzialności: 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub zwiększone: a) Decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemoŝliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia i/lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez Ubezpieczającego. b) Brakiem wystarczających funduszy Ubezpieczającego niezbędnych do odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie w przypadku, gdy brak ten wynika z ograniczenia odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia. c) Innowacjami i ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia. d) Nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu dotkniętego szkodą mienia. Klauzula szczególna uznania za wystarczające zabezpieczeń ppoŝ. i przeciwkradzieŝowych stosowanych przez Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe i ppoŝ. stosowane przez Ubezpieczonego. Do programu ubezpieczenia nie ma zastosowania Załącznik nr 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Euro 10 Plus. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną najemcy i pracodawcy, zgodnie z zakresem ubezpieczenia opisanym w 7

8 System ubezpieczenia: ogólnych warunkach ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul dodatkowych: Klauzuli 5/OC ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości, Klauzuli 7/OC ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy. wyposaŝenie i nakłady adaptacyjne - I ryzyko szyby i gabloty - I ryzyko Sumy ubezpieczenia: Wariant I (P2W1): wyposaŝenie i nakłady adaptacyjne szyby i gabloty odpowiedzialność cywilna koszty stałe działalności składka 499 zł ,- zł ,- zł ,- zł ,- zł Wariant II (P2W2): wyposaŝenie i nakłady adaptacyjne ,- zł szyby i gabloty ,- zł odpowiedzialność cywilna ,- zł koszty stałe działalności ,- zł zwiększone koszty działalności - limit ,- zł, franszyza redukcyjna 3 dni. Składka 795 zł Wariant III (P2W3): wyposaŝenie i nakłady adaptacyjne ,- zł szyby i gabloty ,- zł odpowiedzialność cywilna ,- zł koszty stałe działalności ,- zł zwiększone koszty działalności - limit ,- zł, franszyza redukcyjna 3 dni. Składka zł 8

9 Ubezpieczyciel deleguje do obsługi niniejszego programu ubezpieczenia (pytania związane z zakresem ubezpieczenia, likwidacją szkód itp.) panią: Jolantę Strzelecką III Oddział w Warszawie tel do 98 wew 116 fax do 98 wew 120 Tel e mail: Warszawa, dn. 14 sierpień 2008 r Interrisk Massive KBB 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŝszych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty, oraz dopuszcza się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Ubezpieczenie mienia Przedmiot Zakres Okres ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Załącznik nr 3 do SIWZ WyposaŜenie (w tym mienie naleŝące do osób trzecich) Sprzęt elektroniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa NIP: 525-000-76-26 REGON: 000056377

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa NIP: 525-000-76-26 REGON: 000056377 Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa NIP: 525-000-76-26 REGON: 000056377 tel. (22) 843 74 21 DO 26, fax: (22) 843 17 89 Działając w oparciu o przepisy

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Numer sprawy: BZ/ZP.01/07/02/13 Włocławek 04.03.2013 r. Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: Objęcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo