SCA produkty z certyfikatem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCA produkty z certyfikatem"

Transkrypt

1 SCA produkty z certyfikatem PE FC / Promoting Sustainable Forest Management

2 DLACZEGO POWINNO MNIE TO OBCHODZIĆ? Certyfikaty FSC i PEFC stanowią wiarygodny łącznik pomiędzy odpowiedzialnym zarządzaniem lasami a konsumpcją produktów leśnych. FSC PEFC Forest Stewardship Council (FSC) jest niezależną, międzynarodową organizacją promującą rozwój proekologicznych, korzystnych społecznie i rentownych ekonomicznie praktyk z dziedziny zarządzania światowymi zasobami leśnymi. FSC ustaliła podstawowe zasady i kryteria odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Zasady te wzywają na przykład do zachowania bioróżnorodności i ochrony zasobów naturalnych, wspierając jednocześnie ekonomicznie opłacalną działalność na obszarach leśnych. W ten sposób wspomagany jest rozwój lokalnych społeczności. ASI akredytuje jednostki certyfikujące uprawnione do kontroli zgodności ze standardami FSC, a jej audytorzy wystawiają certyfikaty potwierdzające taką zgodność. Działalność FSC wspierana jest przez największe organizacje ekologiczne z całego świata, w tym WWF. Więcej informacji na temat FSC znaleźć można pod adresem: PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) to międzynarodowa, pozarządowa organizacja typu non-profit, propagująca zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez certyfikację realizowaną przez jednostki niezależne. PEFC wspiera dobre praktyki w zakresie gospodarowania zasobami leśnymi i stara się zapewnić, by drewno i inne produkty pozyskiwane z lasu wytwarzane były przy zachowaniu najwyższych standardów ekologicznych, społecznych i etycznych. PEFC dostosowuje swoje standardy do małych rodzinnych firm, jednocześnie przestrzegając krajowych norm certyfikacji zgodnych z międzynarodowymi wskazaniami PEFC. PEFC wspiera właścicieli niewielkich terenów, pomagając im lepiej orientować się na rynku i ułatwiając tym samym zdobycie środków utrzymania, dzięki czemu przyczynia się w sposób trwały do rozwoju wsi. Do chwili obecnej kilkaset tysięcy lasów będących w posiadaniu osób prywatnych i małych społeczności uzyskało certyfikaty PEFC. W ostatnich latach zapotrzebowanie na produkty z certyfikatem PEFC stale wzrasta. PEFC jest największą organizacją certyfikującą zarządzanie zasobami leśnymi, obejmującą swoją działalnością 240 milionów hektarów certyfikowanych obszarów leśnych. Więcej informacji na PEFC znaleźć można pod adresem: pefc.org

3 Podobieństwa i różnice Zarówno FSC, jak i PEFC propagują odpowiedzialną gospodarkę leśną, w której aktywne zarządzanie zasobami idzie w parze z odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska naturalnego. Dzięki kampaniom reklamowym coraz więcej firm i osób prywatnych decyduje się na zakup certyfikowanych produktów okazując w ten sposób swoje zaangażowanie w ochronę środowiska. PEFC jest organizacją patronacką. Swoim działaniem wspiera ona krajowe systemy certyfikacji opracowywane przez różne grupy interesów i dostosowywane do lokalnych priorytetów i warunków. Każdy krajowy system poddawany jest skrupulatnej ocenie przez niezależną organizację działającą według unikatowych Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju PEFC, zapewniających zgodność z międzynarodowymi standardami. PEFC oraz FSC nie są tożsame. Sprzedaż produktów z certyfikatem zarówno PEFC, jak i FSC wymaga co prawda otrzymania certyfikatów CoC, jednakże do posługiwania się logo PEFC konieczne jest posiadanie licencji, podczas gdy norma FSC stawia wymóg posiadania nie tylko licencji, ale również każdorazowej zgody na użycie logo FSC. Oba systemy nadają wysoki priorytet sprawom ochrony środowiska i wymagają zachowania w nienaruszonym stanie lasów o dużej wartości ekologicznej. PEFC podkreśla znaczenie szkoleń i bezpiecznych warunków pracy w lesie, podczas gdy FSC troszczy się o rdzennych mieszkańców danych terenów i dialog z lokalnymi grupami interesów. Oba systemy różnią się także pod względem organizacyjnym. Najwyższym organem decyzyjnym FSC jest Zgromadzenie Ogólne. Zgromadzenie Ogólne dzieli się na trzy izby: ekonomiczną, ekologiczną i społeczną, a do podjęcia decyzji wymagana jest większość w każdej izbie. ZO przyjęło w 2011 roku nowy zbiór zasad i kryteriów, pozwalających ujednolicić zasady wydawania certyfikatów FSC w różnych krajach. Zarówno FSC, jak i PEFC, mają zasięg globalny i przyznają certyfikaty w dziedzinie zarządzania zasobami leśnymi na całym świecie, od tajgi na północy Europy i Ameryki Północnej po tropikalne lasy deszczowe.

4 Niezbędna kontrola źródeł pochodzenia surowców Certyfikowane surowce muszą być łatwe do zidentyfikowania w całym łańcuchu dostaw (ang. Chain-of- -custody, CoC) począwszy od lasu aż po końcowego odbiorcę. Przyznanie certyfikatu wymaga udokumentowania źródeł pochodzenia surowców oraz przebiegu całego procesu przetwarzania od prac w lesie po produkt końcowy. Certyfikat CoC wymagany jest na każdym jego etapie: las-papiernia, papiernia-drukarnia, drukarnia-ukończona publikacja. Organizacje akredytowane do wydawania certyfikatów w zakresie zarządzania zasobami leśnymi, są także uprawnione do wystawiania certyfikatów CoC. FSC Surowce z certyfikatem FSC powiązane są z wytworzoną z nich konkretną linią certyfikowanych produktów. Producent drewna rejestruje dostarczane ilości certyfikowanego surowca i dalej certyfikat otrzymać może odpowiadający im odsetek produktów gotowych. Jest to tzw. kredyt FSC, który musi zostać wykorzystany w ciągu 12 miesięcy, w przeciwnym razie przepada. Norma CoC wymaga także szczegółowego sprawdzenia źródeł pochodzenia surowców nie objętych certyfikatem. Tylko surowce pochodzące ze źródeł kontrolowanych umożliwiają otrzymanie certyfikatu FSC. Nawet w najmniejszym stopniu nie mogą one pochodzić ze źródeł budzących kontrowersje. Dzięki temu dążenie FSC z SCA Celuloza, papiery publikacyjne i opakowania z SCA posiadają certyfikat FSC Mix. SCA dostarcza produkty z certyfikatem FSC tylko na żądanie i wyłącznie drukarniom, wydawcom oraz zleceniodawcom posiadającym taki certyfikat. W ten sposób unikamy dostaw produktów FSC poza łańcuchem CoC, oraz eliminujemy niewłaściwe wykorzystanie certyfikatu FSC jako unikalnej zalety torującej drogę i ograniczamy ryzyko bezprawnego wykorzystania etykiety FSC na rynku. FSC do propagowania odpowiedzialnej gospodarki leśnej obejmuje również lasy nie podlegające certyfikacji. Zarówno CoC, jak i kontrola surowców nie posiadających certyfikatu, nadzorowane są przez akredytowane jednostki certyfikujące. Certyfikat FSC FSC 100% wszystkie surowce posiadają certyfikat FSC. FSC Mix ilość surowców z certyfikatem FSC jest równa ilości wytworzonych produktów z takim certyfikatem, podczas gdy surowce nie posiadające certyfikatu objęte są ścisłą kontrolą celem uniknięcia pozyskiwania drewna w sposób budzący kontrowersje. W ramach tej kategorii użyte może być również włókno drzewne z recyklingu. FSC Recycled - cały surowiec wykorzystany do produkcji stanowi włókno drzewne pochodzące z recyklingu. Opcje dla Chain-of-Custody W przypadku FSC Mix istnieją dwa systemy certyfikacji: System minimalnego udziału włókno drzewne wykorzystane do wytworzenia produktu składa się w ponad 70% z włókna z certyfikatem FSC (a pozostały surowiec spełnia wymogi normy Controlled Wood). System kredytu ilościowego producent rejestruje wysokość kredytu, dokumentując udział włókna drzewnego z certyfikatem FSC. Odpowiadający mu odsetek produktów może następnie uzyskać certyfikat. Oba systemy zastosować można w tym samym CoC przy udziale FSC liczonym w odpowiedni sposób. W przypadku innych norm FSC, norma CoC określana jest przez akredytowanego audytora. Norma Controlled Wood obejmuje wymagania minimalne dla włókna drzewnego bez certyfikatu FSC. Produkty z certyfikatem FSC nie mogą zawierać włókna z kontrowersyjnych źródeł. Inne wykorzystane materiały, nie będące włóknem, np. wypełniacze i powleczenie, nie są uwzględniane w obliczeniach.

5 PEFC Standard identyfikacji ma charakter międzynarodowy, a zatem wspólny dla wszystkich krajowych systemów certyfikacji PEFC. Do śledzenia przepływu surowca drzewnego w łańcuchu dostaw wykorzystuje się dwie różne metody. Certyfikat Chain-of-Custody wymagany jest od wszystkich firm obecnych w tym łańcuchu. Przy użyciu pierwszej metody firma oddziela surowce i produkty z certyfikatem od surowców bez certyfikatu, przechowując je w różnych miejscach; stosując drugą metodę firma wylicza odsetek certyfikowanego drewna lub produktów w zakupionej partii. SCA stosuje tę drugą metodę. Aby uzyskać etykietę, produkt zawierać musi co najmniej 70% drewna certyfikowanego. Rodzaje logo PEFC W zależności od metody monitorowania oraz zawartości certyfikowanego surowca, do znakowania produktów stosowane są różne rodzaje logo. Minimalna zawartość surowców z certyfikatem PEFC (z certyfikowanego przez PEFC lasu lub z recyclingu), a także drewna ze źródeł pozostających pod kontrolą zgodnie z zaleceniami systemu PEFC Due Diligence (DDS) wynosi 70%. Etykieta PEFC Recycled oznacza, że produkt zawiera co najmniej 70% surowca z certyfikatem PEFC pochodzącego z recyklingu. Wstęga Möbiusa jest opcjonalnym elementem, który towarzyszyć może wyłącznie tej etykiecie. Różnym rodzajom logo mogą towarzyszyć szczególne wymagania. Logo może być wykorzystywane opcjonalnie: na produkcie lub poza nim, jedynie na podstawie licencji wydanej przez PEFC. Lasy posiadające certyfikat PEFC stanowią początek łańcucha dostaw i aby możliwe było nadzorowanie drogi surowców począwszy od lasu aż po produkt finalny, każdy kolejny uczestnik tego łańcucha musi posiadać certyfikat CoC (Chain of Custody). Metoda procentowa Metoda ta pozwala SCA na mieszanie surowców certyfikowanych i nie posiadających certyfikatu w trakcie produkcji lub sprzedaży. Znana musi być jednak zawartość procentowa surowców PEFC i należy o niej informować klientów (metoda średniej procentowej pozwala obliczyć średni udział surowców z certyfikatem w danej grupie produktów). Alternatywnie pewien odsetek produktów z certyfikatem PEFC, odpowiadający odsetkowi wykorzystanych surowców z tym certyfikatem (odsetek ten zapisywany jest jako wielkość kredytu) może być dalej odsprzedany.

6 Ekologiczny cykl życia produktu Cykl życia lasów oddziałuje w znaczący sposób na klimat. W procesie fotosyntezy rosnące drzewa pochłaniają z powietrza znaczne ilości dwutlenku węgla. Rosnąc lasy uwalniają tlen. Węgiel zawarty w drewnie gromadzony jest i utrzymywany poza atmosferą do momentu rozłożenia się bądź spalenia włókna drzewnego. Drewno przetwarzane jest w produkty drzewne i papiernicze, w których nadal zawarty jest węgiel. Drewniane domy mogą w ten sposób przechowywać węgiel przez całe stulecia. Kiedy w końcu drzewo, dom czy papier ulegną rozkładowi, węgiel ponownie trafia do atmosfery pod postacią dwutlenku węgla w ilości równej ilości dwutlenku węgla pochłoniętego przez drzewo podczas jego wzrostu. Jeżeli drewno wykorzystywane jest jako paliwo, zastępując paliwa kopalne takie jak ropa czy węgiel kamienny, korzyści dla klimatu są jeszcze większe. Zalesianie terenu jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na obniżenie poziomu dwutlenku węgla w atmosferze. Dobrze zarządzane lasy SCA (2,6 miliona hektarów) są największym atutem naszej ekologicznej działalności, a jednocześnie strategicznym źródłem surowców do produkcji papieru i celulozy. Różne zakłady produkcyjne SCA wytwarzają deski, granulat opałowy, celulozę i papier, wykorzystując przy tym wydajnie całe drzewa. Do zalesiania używa się rocznie około 100 milionów sadzonek drzew. Objętość żywego, rosnącego drzewostanu wzrosła ze 130 milionów m³ w 1947 roku do ponad 200 milionów m³ obecnie i spodziewamy się, że osiągnie około 250 milionów m³ do roku Przyrost w naszych lasach jest o ponad 30 procent wyższy niż ilość pozyskiwanego drewna, dzięki czemu pochłaniają one 2,5 miliona ton dwutlenku węgla netto rocznie. To więcej niż wynosi ogólna emisja dwutlenku węgla kopalnego łącznie w leśnictwie, procesach produkcyjnych i transporcie zarówno surowców, jak i produktów, dla całej firmy SCA Forest Products.

7 Połączenie TFC (produkty całkowicie bezchlorowe), FSC, PEFC i wyjątkowo niewielkiego ekoodcisku decyduje o wiodącej pozycji SCA Östrand wśród celulozowni wykorzystujących celulozę siarczanową o najmniejszym szkodliwym wpływie na środowisko naturalne. Rośnie zainteresowanie certyfikowanym papierem graficznym; dlatego w roku 2012 zakład SCA Ortviken uzyskał dla swoich papierów certyfikat PEFC. Papiernia oferuje produkty z certyfikatem FSC od roku Wzrost zainteresowania certyfikatami stabilnego rozwoju oraz certyfikatami potwierdzającymi prawidłowe zarządzanie zasobami leśnymi dotyczy także opakowań. Dlatego SCA Containerboard oferuje wszystkie swoje produkty jako certyfikowane FSC i PEFC. Białe papiery produkowane są ponadto w oparciu o technologię TFC.

8 Druk: Tryckeribolaget, maj Zarówno papier, jak i drukarnia posiadają certyfikat FSC. Część zespołu SCA Więcej informacji dostępnych pod adresem: sca.com/publicationpapers sca.com/pulp sca.com/sp

Produkty z certyfi katem FSC z SCA

Produkty z certyfi katem FSC z SCA Produkty z certyfi katem FSC z SCA SCA FOREST PRODUCTS SCA jest światowym liderem w zakresie dostaw produktów certyfikowanych przez FSC Drukarnie i wydawcy poszukują wiarygodnych informacji pozwalających

Bardziej szczegółowo

Nr 802. Informacja. Certyfikacja gospodarki leśnej i produktów drzewnych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 802. Informacja. Certyfikacja gospodarki leśnej i produktów drzewnych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Certyfikacja gospodarki leśnej i produktów drzewnych Wrzesień 2001 Mirosław Gwiazdowicz Informacja Nr 802 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ System Forest Stewardship Council. 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0009

CERTYFIKACJA DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ System Forest Stewardship Council. 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0009 CERTYFIKACJA DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ System Forest Stewardship Council 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0009 Spis treści Certyfikacja w leśnictwie,podstawowe elementy systemu FSC 3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Naturalnie EGGER. Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER. www.egger.com/srodowisko

Naturalnie EGGER. Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER. www.egger.com/srodowisko Naturalnie EGGER Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER www.egger.com/srodowisko Drewno jest zbyt cenne, aby je po prostu wyrzucać! Fritz Egger senior (1922 1982)

Bardziej szczegółowo

Papier do wyrobu tektury falistej

Papier do wyrobu tektury falistej Containerboard Papier do wyrobu tektury falistej Globalne, niezawodne i wszechstronne rozwiązania, zapewniające oszczędność surowców. ROZWIĄZANIA. TWÓJ SUKCES. Nasze zaangażowanie Nasze zaangażowanie na

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 22.5.2015 L 127/25 DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/801 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność korporacyjna Duni. Our Blue Mission

Odpowiedzialność korporacyjna Duni. Our Blue Mission Odpowiedzialność korporacyjna Duni Our Blue Mission 2 3 Sztuka dobrych relacji Budowanie długotrwałych relacji. Budowanie długotrwałych relacji. To jest to, co sprawia mi przyjemność podczas smacznego

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

SCA Graphic Paper Polska. Edycja luty 2011

SCA Graphic Paper Polska. Edycja luty 2011 SCA Graphic Paper Polska Edycja luty 2011 publicationpapers.sca.com Feed back form Prosimy o Państwa opinię! Państwa opinia ma dla nas bardzo duże znaczenie. Pomóżcie nam stworzyć opracowanie zawierające

Bardziej szczegółowo

Produkcja papieru. Dział Techniczny SCA Publication Paper

Produkcja papieru. Dział Techniczny SCA Publication Paper Produkcja papieru Dział Techniczny SCA Publication Paper Surowiec Wstęp Zadaniem niniejszej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi wiedzy dotyczącej surowców jak i procesów stosowanych we współczesnej

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Ochrona środowiska FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - POLSKA 2020 Obszar badawczy: OCHRONA ŚRODOWISKA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju

Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju 29 listopada 2013 Michał Cierpiałowski Profil Bureau Veritas Założona w 1828 roku, Grupa Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection

Bardziej szczegółowo

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko Prawda czy fałsz? Jako użytkownicy papieru możemy mieć trudności ze wskazaniem, co jest prawdą w odniesieniu do wpływu papieru na środowisko naturalne.

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie wartości produktów lokalnego rybołówstwa i akwakultury

Podnoszenie wartości produktów lokalnego rybołówstwa i akwakultury P r z e w o d n i k # 3 Podnoszenie wartości produktów lokalnego rybołówstwa i akwakultury Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wykaz skrótów.... 3 Przedmowa... 4 1. Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać ze

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

ZIELONY SPORT. Poradnik

ZIELONY SPORT. Poradnik ZIELONY SPORT Poradnik Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Opracowanie: ENVI Michał Szydłowski Marlena Dobrenko Magdalena

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 Opracowanie Spis treści I. Pieniądze rosną na drzewach Wstęp 6 II. Dlaczego twarde aktywa? 17 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 2. Atrakcyjna oferta inwestycyjna 25 3. Szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 Opracowanie Spis treści I. Pieniądze rosną na drzewach Wstęp 6 II. Dlaczego twarde aktywa? 17 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 2. Atrakcyjna oferta inwestycyjna 25 3. Szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo