KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP"

Transkrypt

1 KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż internetowa) oraz z ich istotnością (obligatoryjne / fakultatywne). I tak wyróżnione zostały następujące grupy kryteriów: 1. Kryteria obligatoryjne Certyfikatu Zielony Sklep dla centrali (A) 2. Kryteria obligatoryjne Certyfikatu Zielony Sklep dla punktów sprzedaży (B-1) 3. Kryteria obligatoryjne Certyfikatu Zielony Sklep dla sprzedaży internetowej (B-2) 4. Kryteria fakultatywne Certyfikatu Zielony Sklep (C-1) 5. Kryteria fakultatywne Certyfikatu Zielony Sklep Sprzedaż Internetowa (C-2) Poziomy spełnienia kryteriów konieczne do osiągnięcia danego stopnia certyfikatu: Symbol Grupa kryteriów Ilość kryteriów w grupie Ilość spełnionych kryteriów Stopień certyfikatu A Kryteria obligatoryjne dla centrali B-1 B-2 Kryteria obligatoryjne dla punktów sprzedaży Kryteria obligatoryjne dla sprzedaży internetowej C-1/2 Kryteria fakultatywne (min. 50% C-2) III C-1/2 Kryteria fakultatywne (min. 50% C-2) II C-1/2 Kryteria fakultatywne (min. 50% C-2) I

2 KRYTERIA OBLIGATORYJNE CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP DLA CENTRALI FIRMY (A) Polityka Środowiskowa i zarządzanie A.1 Posiadanie polityki środowiskowej i jej rozpowszechnianie. A.2 Uwzględnienie aspektów środowiskowych w polityce zakupów. PRAKTYKI Z ZAKRSU PRACY Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy A.3 Zastosowanie rozwiązań kształtujących proekologiczne zachowania pracowników. inicjatywa organizacji - A.4 Działania na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. inicjatywa organizacji - A.5 Sprawozdania i opłaty za korzystanie ze środowiska. A.6 Sprawozdania wynikające z ustawy opakowaniowej, uregulowane opłaty lub posiadanie umowy z organizacją odzysku. Zrównoważone wykorzystanie zasobów A.7 Stosowanie na potrzeby administracji ekologicznego papieru na poziomie min. 50%. A.8 Działanie na rzecz zmniejszenia ilości zużywanego papieru na potrzeby administracji. Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu A.9 Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia emisji CO2. A.10 Monitorowanie emisji CO2, np. w narzędziu internetowym Menadżer Środowiska / Kalkulator CO2. inicjatywa organizacji -

3 ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE Zrównoważona konsumpcja A.11 Zapewnienie bezpieczeństwa produktów poprzez wdrożone systemy bezpieczeństwa. Edukacja i świadomość A.12 Promowanie podejmowanych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. wdrożone systemy bezpieczeń-stwa produktów działań promocyjnych KRYTERIA OBLIGATORYJNE CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP DLA PUNKTÓW SPRZEDAŻY STACJONARNEJ (B-1) BHP B-1.1 Posiadanie dokumentów potwierdzających sprawność wentylacji. 0 / 1 B-1.2 Posiadanie dokumentów potwierdzających przegląd klimatyzacji. 0 / 1 B-1.3 Posiadanie dokumentów potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych. 0 / 1 PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy B-1.4 Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników w zakresie zachowań energoi wodooszczędnych oraz działań na rzecz minimalizacji odpadów. pełna dokumentacja B-1.5 Posiadanie umowy na odbiór odpadów, w tym segregowanych; decyzje administracyjne 0 / 1 B-1.6 związane Posiadanie z gospodarką wyznaczonego odpadami miejsca (informacja). do segregacji odpadów. 0 / 1 B-1.7 właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. postępowania B-1.8 Stosowanie min. 30% biodegradowalnych środków czystości w sklepach. adekwatne %, karty umowy charakterystyki substancji

4 Zrównoważone wykorzystanie zasobów B-1.9 Posiadanie umowy na dostarczanie energii cieplnej. 0 / 1 B-1.10 Posiadanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej. 0 / 1 B-1.11 Posiadanie energooszczędnego oświetlenia. zestawienie Posiadanie rozwiązań technicznych umożliwiających oszczędzanie energii: BMS, B-1.12 zestawienie energooszczędne urządzenia biurowe, energooszczędny sprzęt AGD. B-1.13 Posiadanie umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków. 0 / 1 B-1.14 Posiadanie 100% urządzeń wodo oszczędnych. 0 / 1 KRYTERIA OBLIGATORYJNE CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP DLA SPRZEDAZY INTERNETOWEJ/ SKLEPÓW INTERNETOWYCH (B-2) Polityka Środowiskowa i zarządzanie B-2.1 B-2.2 Posiadanie systemu zarządzania środowiskowego przez podmioty świadczące usługi transportowe/logistyczne. Posiadanie polityki środowiskowej i jej rozpowszechnianie przez podmioty świadczące usługi transportowe/logistyczne. B-2.3 Segregacja odpadów magazynowych i/lub biurowych. B-2.4 Przestrzeganie przepisów prawa (firma logistyczna). B-2.5 Ograniczenie emisji CO2 przez firmę świadczącą usługi logistyczne. inicjatywa organizacji - ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE Bezpieczeństwo konsumentów B-2.6 Informacja o jakości produktu w sklepie internetowym. B-2.7 Informacja o bezpieczeństwie produktu. B-2.8 Informowanie klientów o znaczeniu zakupów online dla zmniejszenia emisji GHG.

5 B-2.9 Przejrzyste zasady zakupów internetowych. B-2.10 Kontakt z klientem podczas zakupów internetowych. B-2.11 Bezpieczne zakupy. B-2.12 Bezpieczne płatności. B-2.13 Źródło towaru. B-2.14 Ochrona danych osobowych. KRYTERIA FAKULTATYWNE CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP (C-1) Polityka Środowiskowa C-1.1 Uwzględnienie w obowiązkach pracowników priorytetów polityki środowiskowej. Strategia odpowiedzialnego biznesu C-1.2 Posiadanie aktualnej strategii (polityki, programu) odpowiedzialnego biznesu (CR/CSR). C-1.3 Uwzględnienie aspektów ochrony środowiska w aktualnej strategii/ polityce/programie CR firmy. C-1.4 Dobrowolne deklarowanie przez firmę mierzalnych celów w zakresie zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. C-1.5 Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy projektu/programu, który przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu sklepów firmy na środowisko naturalne. C-1.6 Uwzględnienie w zakresie obowiązków przynajmniej jednej osoby zadań z zakresu odpowiedzialności biznesu/ realizacji strategii/polityki/ programu CR. C-1.7 Dobrowolna weryfikacja zewnętrzna realizacji strategii CSR firmy. Dialog z interesariuszami C-1.8 Udostępnianie interesariuszom założeń/ celów aktualnej strategii/polityki/programu CR/CSR. C-1.9 Informowanie interesariuszy firmy o deklarowanych przez firmę mierzalnych celach w zakresie zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. C-1.10 Informowanie interesariuszy firmy o zrealizowanych projektach/programach mających na celu zmniejszanie negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne.. PRAWA CZŁOWIEKA Należyta staranność C-1.11 Posiadanie dokumentu potwierdzającego przestrzeganie praw człowieka. C-1.12 Informowanie interesariuszy o deklaracjach firmy w zakresie etyki i przestrzegania praw człowieka. PRAKTYKIZ ZAKRESU PRACY

6 Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy C-1.13 Posiadanie w firmie programów wspierających innowacyjność pracowników punktów sprzedaży w zakresie pomysłów zmniejszających wpływ firmy na środowisko naturalne. C-1.14 Stosowanie opakowań z recyklingu. C-1.15 Zachowania związane z obsługą klienta w miejscu sprzedaży. C-1.16 Minimalizacja opakowań. C-1.17 Przyjazne dla środowiska torby na zakupy. C-1.18 Pro-środowiskowa logistyka dostaw. C-1.19 Optymalizacja podróży służbowych pracowników. C-1.20 Offsetowanie CO2 z transportu. Promocja zrównoważonego transportu wśród pracowników punktów sprzedaży; C-1.21 zwłaszcza w odniesieniu do dojazdów do i z pracy. C-1.22 Plan mobilności dla pracowników. 1/0 C-1.23 Zastosowanie do aranżacji sklepu materiałów ekologicznych, np. drewno z certyfikatem. C-1.24 Organizacja niskoemisyjnych eventów firmowych. Ochrona środowiska, różnorodność biologicznei i przywracanie siedlisk przyrodniczych C-1.25 Współpraca firmy w ciągu ostatnich dwóch lat z organizacją pozarządową zajmującą się ochroną środowiska/ ekologią. C-1.26 Długofalowa współpraca firmy (przynajmniej 2-letnia) z organizacją pozarządową zajmującą się ochroną środowiska/ ekologią. C-1.27 Inicjatywy własne przedsiębiorstwa. Istniejące zapisy w kontraktach odnośnie poszanowania bioróżnorodności oraz procedura C-1.28 wyboru nowych ofert. UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE Promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości C-1.29 Posiadanie programu / projektu / dokumentu propagujących odpowiedzialność w łańcuchu dostaw produktów Fair Trade lub podobnych.

7 ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE Zrównoważona konsumpcja C-1.30 Wprowadzenie do swej oferty energo- i wodnooszczędnych urządzeń. Wprowadzenie do oferty produktów z eko-certyfikatem lub certyfikatem C-1.31 potwierdzającym zgodność z zasadami sprawiedliwego handlu. Edukacja i świadomość C-1.32 Stosowanie ekologicznych nośników materiałów promocyjnych/ informacyjnych, np. gazetka online, materiały drukowane na papierze z recyklingu lub certyfikowanym. ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Zaangażowanie społeczne C-1.33 Wolontariat pracowniczy. Zdrowie C-1.34 Promowanie zdrowego stylu życia wśród konsumentów, np. poprzez włączenie do oferty sprzętu i odzieży sportowej. ; C-1.35 Kampania edukacyjna promująca zdrowy styl życia wśród konsumentów. ; KRYTERIA FAKULTATYWNE CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP/ SPRZEDAŻ INTERNETOWA (C-2) Zarządzanie C-2.1 Optymalizacja łańcucha dostaw. C-2.2 Wykorzystywanie materiałów z recyklingu do pakowania produktów. C-2.3 Ograniczenie ilości materiałów opakowaniowych podczas przygotowania produktów do inicjatywa wysyłki. organizacji - C-2.4 Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii do zasilania infrastruktury IT. inicjatywa organizacji - C-2.5 Wykorzystanie alternatywnych sposobów chłodzenia infrastruktury IT. inicjatywa organizacji -

8 PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY Szkolenie pracowników C-2.6 Edukacja środowiskowa pracowników podmiotu świadczącego usługi transportowe/logistyczne. ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE Edukacja i świadomość C-2.7 Stosowanie wielu kanałów sprzedaży. C-2.8 Informacja o ekologicznym charakterze produktu. C-2.9 Informowanie o certyfikatach, znakach jakości (informacja o charakterze edukacyjnym). C-2.10 Informowanie o emisji dwutlenku węgla w łańcuchach dostaw.

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska na zielono Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Już prawie 20 lat jednym z najgorętszych tematów w dyskusji

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A SEKTOR PUBLICZNY DOŚWIADCZENIA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA WE WDRAŻANIU SYSTEMU EMAS

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A SEKTOR PUBLICZNY DOŚWIADCZENIA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA WE WDRAŻANIU SYSTEMU EMAS ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE A SEKTOR PUBLICZNY DOŚWIADCZENIA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA WE WDRAŻANIU SYSTEMU EMAS Emilia Konopka Zastępca Pełnomocnika ds. zarządzania środowiskowego w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Polityka BHP i ochrony środowiska

Polityka BHP i ochrony środowiska Polityka BHP i ochrony środowiska Globalna polityka spółki Novartis 1 marca 2014 r. Wersja HSE 001.V1.PL 1. Wprowadzenie Firma Novartis pragnie zajmować pozycję lidera w zakresie BHP i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych Tomasz Makowski STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie - raport ze spotkań seminaryjnych Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków 2009 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Budownictwo Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać ze

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS STAN OBECNY I MOŻLIWO ŚCI ROZWOJU AKADEMIA LETNIA WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TORUŃ, LIPIEC 2013 Autorzy: Merita Mece, Zbigniew Szkop, Magdalena Lachowicz, Corina

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o.

Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o. Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o. NEPCon International działa w ramach organizacji typu non profit na rzecz zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych. NEPCon dąży do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Eko-biuro TOMRAD N.O.K.U. Zaakceptowany 2015.02.28

Eko-biuro TOMRAD N.O.K.U. Zaakceptowany 2015.02.28 Eko-biuro w TOMRAD N.O.K.U. Zaakceptowany 2015.02.28 Spis treści 1. Wstęp... 3 3. Szkolenia... 8 4. Papier... 8 5. Recycling... 9 6. Woda... 9 7. Powietrze... 9 8. Energia... 10 9. Odpady... 10 10. Materiały

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU 2 SZANOWNI PAŃSTWO, Celem deklaracji środowiskowej jest przekazanie opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom informacji

Bardziej szczegółowo

Firmy działające na obszarach cennych przyrodniczo a zalety z wprowadzania ISO 14001 oraz EMAS. Ekoinowacyjność na obszarach chronionych

Firmy działające na obszarach cennych przyrodniczo a zalety z wprowadzania ISO 14001 oraz EMAS. Ekoinowacyjność na obszarach chronionych Firmy działające na obszarach cennych przyrodniczo a zalety z wprowadzania ISO 14001 oraz EMAS Ekoinowacyjność na obszarach chronionych Marzena Hajduk-Stelmachowicz Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Spis treści Czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie korzyści wynikają z ich stosowania?...5 Zrównoważone zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie wpływu na środowisko

Ograniczanie wpływu na środowisko Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Środowisko Środowisko Grupa LOTOS, jako członek społeczności Global Compact deklaruje, że postępuje zgodnie z zasadami prewencyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK 1. DOBRE PRAKTYKI w spółce ORLEN Upstream ORLEN Upstream Sp. z o.o. na każdym etapie swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate

Bardziej szczegółowo

Biznes Społeczeństwo Środowisko

Biznes Społeczeństwo Środowisko Biznes Społeczeństwo Środowisko Branżowe studia przypadku CSR w farmaceutyce str. 03 CSR w branży pożyczkowej str. 13 CSR w handlu detalicznym str. 23 CSR w FMCG Program 5. Targów CSR Wystawcy 5. Targów

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

ROK 2014 STRATEGIA CSR. Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna

ROK 2014 STRATEGIA CSR. Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna Projekt współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy STRATEGIA CSR ROK 2014 Robert Reinfuss SPIS TREŚCI Spis treści

Bardziej szczegółowo