CERTYFIKACJA DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ System Forest Stewardship Council Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CERTYFIKACJA DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ System Forest Stewardship Council. 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0009"

Transkrypt

1 CERTYFIKACJA DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ System Forest Stewardship Council 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0009

2 Spis treści Certyfikacja w leśnictwie,podstawowe elementy systemu FSC 3 Struktura organizacji FSC 4 Znak towarowy FSC na produktach 5 Tekst: Joanna Sawicka, Robert Knysak Opracowanie graficzne: Robert Knysak Grudzień Edycja 1. W niniejszej broszurze wykorzystano fotografie wykonane w ramach projektów Związku Stowarzyszeń Grupa Robocza FSC-Polska autorstwa Roberta Knysaka Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0009 Certyfikacja gospodarki leśnej (FM) 6 Certyfikacja kontroli pochodzenia produktu (CoC) Czy certyfikacja działa w praktyce? 7 Dane kontaktowe 8 7

3 3 CERTYFIKACJA W LEŚNICTWIE PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU FSC FSC to skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council Asociación Civil, założonej w roku, w Meksyku. Celem działalności tej organizacji jest popularyzacja sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, która na zasadach równorzędnych uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów i leśnictwa na całym świecie. Stowarzyszenie FSC skupia zarówno osoby fizyczne jak i instytucje czy firmy. Wszelkie decyzje podejmuje w drodze konsensusu. Najważniejszym wartościami, które posiada organizacja FSC A.C. są: międzynarodowe i krajowe standardy prowadzenia dobrej gospodarki leśnej, system akredytacji niezależnych organizacji audytujacych obszary leśne i firmy przetwórcze, znak graficzny umieszczany na produktach, które w wyniku procesu certyfikacji mogą być oznakowane i rozpoznawane przez klientów. Znak towarowy organizacji FSC, który umieszczany jest na certyfikowanych produktach. Logo FSC jest chronione prawem i jest zarejestrowanym na całym świecie znakiem towarowym. Inicjały FSC oraz nazwa Forest Stewardship Council są również zarejestrowanymi znakami towarowymi. Podstawowym narzędziem, jakim posługuje się organizacja FSC aby produkty leśne mogły być oznakowane tym logo, jest certyfikacja. W przeciągu 12 lat, udało się nakłonić właścicieli i zarządców ponad 82 milionów hektarów lasów na świecie do gospodarowania zgodnie ze standardami FSC. Dzięki temu, na światowe rynki trafiają tysiące produktów oznakowanych logo FSC. Zgodnie z definicją ISO, CERTYFIKACJA jest procesem, w którym upoważniona osoba trzecia (niezależna strona) udziela pisemnego zapewnienia, że produkt lub usługa spełnia określone wymagania. Istotą certyfikacji lasów jest zapewnienie klienta, że wybiera, kupuje produkt, który na pewno pochodzi z lasu w którym spełnione są Standardy Dobrej Gospodarki Leśnej FSC. W ten sposób certyfikacja właśnie zapewnia, że klient kupując dany produkt nie przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego, łamania praw pracowników, nielegalnego wykorzystania zasobów naturalnych, czy ubożenia bioróżnorodności ekosystemów leśnych. TRZY ZASADNICZE ELEMENTY SYSTEMU CERTYFIKACJI FOREST STEWARDSHIP COUNCIL STANDARDY - które opisują prowadzenie dobrej gospodarki leśnej i PROCEDURY audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki leśnej z tymi standardami (certyfikacja FM) SYSTEM kontroli pochodzenia produktu w każdej firmie przetwarzającej produkty leśne (certyfikacja Coc) ZASADY UŻYCIA LOGO dla oznakowania każdego produktu pochodzącego z certyfikowanych lasów. Certyfikacja lasów i produktów leśnych jest całkowicie dobrowolna, wykorzystująca jedynie mechanizmy i zapotrzebowanie rynkowe. To my wszyscy, jako konsumenci kreujemy popyt na produkty, które poprzez swoje pochodzenie mają chronić zasoby przyrodnicze i leśne na świecie. Następnie sprzedawcy tych produktów, ich dostawcy, kolejni producenci w łańcuchu powstawania produktu, nakłaniają właścicieli i zarządców lasów do poddania się procesowi oceny gospodarki leśnej z dobrym wzorcem standardami FSC.

4 STRUKTURA ORGANIZACJI FSC FSC to organizacja członkowska. Członkiem FSC może być każda instytucja, organizacja lub osoba prywatna, która popiera zasadę równopartnerstwa w podejmowaniu decyzji w leśnictwie. Członkostwo wiąże się z wyborem przynależności do jednej z trzech umownych grup interesów - izb: izba ekonomiczna (economic chamber) - skupia członków zainteresowanych ekonomicznymi aspektami gospodarki leśnej: właścicieli lasów, pośredników handlowych, sprzedawców, wytwórców, firm konsultingowych; izba środowiskowa (environmental chamber) - obejmuje organizacje niedochodowe, oraz osoby indywidualne zainteresowane zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody w lasach; izba społeczna (social chamber) - przeznaczona dla rdzennych mieszkańców, organizacji, ruchów społecznych i osób indywidualnych zaangażowanych w promowanie gospodarki leśnej zrównoważonej pod względem społecznym. Stale rosnącą rolę w organizacji FSC mają tak zwane Inicjatywy Krajowe. Są to niezależne organizacje zarejestrowane w danym kraju, które w oparciu o system akredytacji FSC realizują wybrane zadania. Najważniejszym z zadań jest tworzenie Standardów Dobrej Gospodarki Leśnej w poszczególnych krajach lub regionach (np. w USA stworzono 8 regionalnych standardów). Wszystkie Inicjatywy Krajowe (nazywane także grupami roboczymi) mają zbliżoną strukturę która odzwierciedla 3-izbowy charakter organizacji FSC A.C. 4 Dla utrzymania sprawnie działającej, globalnej organizacji, jej członkowie zadecydowali o specyficznej strukturze. Schemat tej struktury przedstawia rysunek obok. Wszystkie zależności między poszczególnymi poziomami systemu FSC oparte są na ściśle określonych, przejrzystych zasadach, możliwych do prześledzenia w dowolnym momencie.

5 ZNAK TOWAROWY FSC NA PRODUKTACH Logo jest najistotniejszym z punktu widzenia rynku produktów leśnych elementem systemu FSC. To dzięki temu oznaczeniu konsumenci mogą odróżniać produkty pochodzące z lasów posiadających certyfikat. Logo jest prawnie chronionym elementem systemu, a każde jego użycie wymaga autoryzacji jednej z organizacji akredytowanych przez FSC. Istnieją ścisłe zasady jego stosowania. Znakowi graficznemu umieszczanemu na produktach certyfikowanych zawsze towarzyszy kod rejestracyjny, identyfikujący producenta i jednostkę która nadała certyfikat. System FSC wyróżnia trzy podstawowe kategorie produktów, zależnie od użytego surowca do ich wytworzenia: Zawierające 100% drewna certyfikowanego Zawierające surowce Mieszane (certyfikowane i nie) Zawierające surowce pochodzące z Recyklingu Obok przedstawiono odpowiadające im typy oznakowań. Uwaga! Logo FSC nie może być używane na produktach wraz z innymi oznaczeniami lub nazwami identyfikującymi inne schematy certyfikatów, których standardy nie są zgodne ze standardami systemu FSC. Ma to na celu unikanie dezinformacji klientów co do oznakowań przyrodniczych i chronić wiarygodność oznakowania FSC. 5

6 CERTYFIKACJA GOSPODARKI LEŚNEJ (FM) Zasadniczym celem certyfikacji FM jest ocena zgodności prowadzonej gospodarki leśnej ze Standardami Gospodarki Leśnej FSC. Warto podkreślić, że ta ocena nie służy skarceniu gospodarzy lasów, a jedynie ocenie, czy też jest zgodna ze standardami. Z uwagi na różnorodność uwarunkowań leśnictwa w poszczególnych krajach na świecie, członkowie organizacji FSC opracowali 10 Zasad i 56 Kryteriów Dobrej Gospodarki Leśnej. Następnie przed przystąpieniem do certyfikacji konkretnego obszaru leśnego w danym kraju ta osnowa jest uzupełniana o szczegółowe wskaźniki. Dopiero taki dokument, uzupełniony o zazwyczaj kilkaset wskaźników może być nazwany standardem i zastosowany do procesu certyfikacji gospodarki leśnej. Owe Zasady i Kryteria wskazują na ogólny zakres tematyczny, który musi być brany pod uwagę podczas certyfikacji. Wskaźniki określają konkretne parametry gospodarki i ochrony lasów, jak na przykład maksymalna wielkość powierzchni zrębowych, ilość martwych drzew koniecznych do zachowania bioróżnorodności itp. PRZYKŁADOWE KRYTERIUM ZE WSKAŹNIKIEM KRYTERIUM Reprezentatywne ekosystemy w ramach krajobrazu należy ochraniać w ich stanie naturalnym oraz zaznaczać je na mapach, stosownie do zakresu działań oraz unikalnego charakteru danych zasobów WSKAŹNIK Organizacje prowadzące działania gospodarcze w lasach dużych powierzchni: reprezentatywne przykłady istniejących ekosystemów są zachowywane w swym stanie naturalnym. Obszar takiej ochrony pokrywa co najmniej 5% całkowitej powierzchni lasu i jest zaznaczony na mapach. ŹRÓDŁO: PROJEKT POLSKICH STANDARDÓW FSC, Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej FSC dotyczą: 1. przestrzegania regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju, 2. przestrzegania praw własności do terenów leśnych, 3. przestrzegania praw ludności rdzennej, 4. przestrzegania zasad współpracy z lokalną ludnością i praw pracowników, 5. Racjonalnego czerpania korzyści z lasów, 6. ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej, 7. zakresu planów gospodarczych, 8. monitoringu poszczególnych elementów i oceny gospodarki leśnej, 9. ochrony lasów o szczególnej wartości, 10. gospodarki na plantacjach. 6 Ze względu na obszerność treści Polskich Standardów Dobrej Gospodarki leśnej odsyłamy na strony Związku Stowarzyszeń Grupa Robocza FSC-Polska: skąd można pobrać ten dokument w języku polskim i angielskim. Uszkodzenia drzew podczas prac leśnych to jeden z monitorowanych elementów gospodarki leśnej.

7 7 CERTYFIKACJA COC KONTROLA POCHODZENIA PRODUKTU Drugim elementem systemu FSC jest certyfikacja łańcucha pochodzenia produktów dla firm przemysłu drzewnego (Chain-of-Custody- CoC). Polega ona na sprawdzeniu, czy drewno przechodząc przez kolejne etapy przetwarzania (tartak, zakład zaawansowanego przetwarzania, stolarnia, producent papieru, płyt drewnopochodnych, zakład meblarski, hurtownia), a następnie przez hurtownie do sklepów, na pewno pochodzi z obszaru leśnego posiadającego certyfikat FSC. Wszystkie ogniwa produkcji muszą mieć certyfikaty FSC -C0C. Ten łańcuch nie może być w ani jednym miejscu przerwany. Certyfikacja zobowiązuje firmy do przestrzegania ścisłych zaleceń co do izolowania i dokumentowania procesów produkcyjnych, tak aby tylko surowiec z certyfikatem zastosowano do produkcji wyrobów oznakowanych logo FSC. Istnieje szereg wytycznych dla poszczególnych typów producentów i przetwórców. Są one przekazywane bezpłatnie firmom przez Krajową Inicjatywę, bądź jednostki certyfikujące. Firma korzystając w tym celu z pomocy zewnętrznych konsultantów lub angażując do tego własnych pracowników musi wdrożyć te wytyczne. Jest to następnie oceniane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikat jest nadany po pomyślnej ocenie na okres 5 lat i wymaga prowadzenia corocznych audytów kontrolnych. Czy certyfikacja FSC działa w praktyce? Najlepszym dowodem na działanie systemu jest fakt jego dynamicznego rozwoju. W warunkach Polski, wszystkie obszary leśne odnowiły certyfikaty, po okresie pierwszych 5 lat ich posiadania. Oznacza to że istnieje rosnące zapotrzebowanie przemysłu na ten typ oznakowania produkcji drzewnej. Analizując również wzrost ilości firm posiadających certyfikaty CoC widać stale rosnącą tendencję. Co jest tego powodem? Badania socjologiczne przeprowadzone w latach 90 w krajach Europy Zachodniej wykazały, że ponad 80% konsumentów preferuje kupno zielonych materiałów - takich, których produkcja nie powoduje zniszczenia środowiska. W przypadku wyrobów z drewna tę możliwość daje im właśnie znak FSC. W wielu krajach powstały tzw. grupy handlowe (buyers groups) - związki firm i organizacji, które preferują partnerów legitymujących się FSC. Kontrolują one już 25% całkowitej ilości drewna na rynkach światowych. PROCEDURA NADAWANIA CERTYFIKATU CoC W FIRMIE 1. Kontakt z jednostką certyfikującą lub FSC-Polska i przedstawienie podstawowych danych firmy. 2. Wycena kosztów audytu. Negocjacje. 3. Podpisanie umowy o przeprowadzenie procesu audytu. 4. Wdrożenie w firmie wytycznych FSC dotyczących systemu Chain-of-Custody. Ustalenie daty audytu certyfikacyjnego. 5. Przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego w firmie 6. Przygotowanie raportu wstępnego z auditu. Ewentualne wystosowanie poleceń wstępnych działań korygujących. Wykonanie tych poleceń jest konieczne przez ustaloną datą wydania certyfikatu. 7. Decyzja o wydaniu certyfikatu. 8. Podpisanie umowy na korzystanie z logo FSC. Podstawa: program certyfikacyjny Nepcon Sp. z o.o. JEDEN Z PLAKATÓW ZACHĘCAJĄCYCH DO KUPNA MEBLI OGRODOWYCH POCHODZĄCYCH Z DREWNA Z CERTYFIKOWANYCH LASÓW

8 Związek Stowarzyszeń Grupa Robocza FSC-Polska Adres rejestrowy: ul. Krakusa 8/12, Kraków Korespondencję prosimy przesyłać na adres Sekretariatu Związku: Skrytka pocztowa 41, Zielona Góra Tel , Broszurę wydano dzięki wsparciu Fundacji Grassroots. Fundacja Grassroots wspiera działania społeczeństwa obywatelskiego związane z ochroną przyrody i uznawaniem praw społeczności ludzkich. Grassroots pomaga pozarządowym ugrupowaniom społecznym, które zmieniają niedemokratyczne i destruktywne praktyki wynikające z działań rzą dów wielu państw i korporacji. Adres Fundacji: Brünebrede 42 D Warendorf

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2003. Polityka ochrony środowiska. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Lipiec 2003. Polityka ochrony środowiska. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Lipiec 2003 Polityka ochrony środowiska Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju kwiecień 2003 r.. One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom 5758 Polityka ochrony

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC

Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC Warunki korzystania z Platformy oświadczeń FSC Witamy na Platformie oświadczeń Forest Stewardship Council (zwanej dalej Platformą OCP ). Niniejszy dokument określa Warunki korzystania z Platformy OCP.

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo