Forest Stewardship Council FSC Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forest Stewardship Council FSC Polska"

Transkrypt

1 1. Czym jest EU Timber Regulation? EU Timber Regulation (EUTR) 1 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które zacznie obowiązywać 3 marca 2013 r. Zabrania ono wprowadzania na rynek nielegalnie pozyskanego drewna i produktów drewnianych. Zakresem Rozporządzenia objęto rynki wewnętrzne Unii Europejskiej (oraz, najprawdopodobniej, także Norwegię, Lichtenstein i Islandię). Rozporządzenie zobowiązuje operatorów (podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu drewno lub wyroby drewniane) do posługiwania się zestawem procedur i środków zwanych Systemem Zasad Należytej Staranności (DDS, Due Delligence System), tak, by zminimalizować ryzyko wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej drewna lub drewnianych produktów pochodzących z nielegalnych źródeł. System Zasad Należytej Staranności składa się z trzech elementów: informacji, oceny ryzyka i minimalizacji ryzyka. Operatorzy mogą samodzielnie stworzyć System Zasad Należytej Staranności lub skorzystać z pomocy Organizacji Monitorującej, która go zapewni. Organizacje Monitorującą przypominają Jednostki Certyfikujące, jednak muszą być uznane przez Komisję Europejską. Podlegają także kontroli ze strony odpowiednich organów krajowych 2. Firmy będące w dalszej części łańcucha kontroli pochodzenia produktu określane są mianem podmiotów gospodarczych. Ich obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji dotyczącej zakupów i sprzedaży materiałów. Surowce i produkty posiadające licencję FLEGT 3 lub CITES 4 zostały uznane za spełniające wymogi Rozporządzenia. Regulacja obejmuje swym zasięgiem zarówno drewno okrągłe, jak i listę produktów z drewna, w tym meble i papier. Nie obejmuje natomiast materiałów drukowanych, instrumentów muzycznych i niektórych rodzajów krzeseł ( seats ). Zakres EU Timber Regulation został przedstawiony w załączniku I do Rozporządzenia, jednak odwołuje się on do dość skomplikowanej nomenklatury UE. Przystępną listę produktów wyłączonych z zakresu Rozporządzenia znaleźć na brytyjskiej stronie internetowej CPET lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2010:295:0023:0034:en:pdf 2 Więcej o Organizacjach Monitorujących znajduję się w Akcie delegowanym: lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2012:115:0012:0016:en:pdf 3 FLEGT: Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa. Przyznanie licencji FLEGT jest wynikiem podpisania dobrowolnej umowy partnerskiej między UE, a państwami eksportującymi drewno. Pierwsze państwa, które, w najbliższych latach, mają szansę skutecznie wdrożyć systemu zezwoleń FLEGT to Ghana, Kamerun, Republika Konga, Gabon i Indonezja. 4 CITES: Konwencja o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory. 5 and- timber- products#not- covered 1

2 2. Czy posiadanie certyfikatu FSC jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich wymogów EUTR? Nie, nie jest. Jednak zgodnie z regulacją każdy dobrowolny mechanizm kontroli łańcucha pochodzenia produktu może być podstawą Systemu Zasad Należytej Staranności, jednak musi spełniać wszystkie wymogi EU Timber Regulation. Toczyły się dyskusje o możliwości zwolnienia z wymogów Rozporządzenia certyfikowanych wyrobów, jednak projekt ten nie uzyskał poparcia członków Komisji. Ustawa wykonawcza 6 z 6 lipca 2012 r. dotycząca Systemu Zasad Należytej Staranności precyzuje, kiedy systemy certyfikacji mogą być brane pod uwagę w procedurach oceny i minimalizacji poziomu ryzyka (patrz kolejne pytanie). 3. W jaki sposób certyfikat FSC pomaga w realizacji wymogów Systemu Zasad Należytej Staranności? System Zasad Należytej Staranności (opisany w artykule 6 EUTR) rozpoczyna się od zebrania niezbędnych informacji. Rozporządzenie precyzuje jakie informacje są wymagane: a. Nazwa pospolita gatunków drzew, a w stosownych przypadkach 7 pełna nazwa naukowa, b. Nazwa państwa, w którym drewno zostało pozyskane, a w stosownych przypadkach 8 informacja o konkretnym regionie lub koncesji zbioru. Certyfikat FSC nie dostarcza automatycznie kupującemu certyfikowane tego typu informacji na temat operatora. W przyszłości jednak będzie to możliwe dzięki Online Claims Platform (patrz kolejny punkt). W międzyczasie nowa Porada FSC 9 (Advice Note) umożliwi dostęp do powyższych informacji w ramach łańcucha dostaw i współpracy między posiadaczami certyfikatów FSC. 6 lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2012:177:0016:0018:en:pdf 7 W przypadku niejasności w odniesieniu do nazwy pospolitej" (Akt wykonawczy). 8 W przypadku występowania ryzyka nielegalnego pozyskiwania drewna w sub- regionach danego państwa i/lub gdy istnieje ryzyko nielegalnego pozyskiwania w obrębie wydanych koncesji/praw zbiorów w kraju lub subregionie (Akt wykonawczy). 9 Advice , FSC Directive on Chain of Custody Certification, 1 November 2012, see dir en- directive- on- chain- of- custody- certification.151.htm 2

3 c. ilość (masa lub objętości, liczba jednostek), d. nazwa i adres dostawcy dostarczającego drewno przedsiębiorcy, e. nazwa i adres przedsiębiorcy, któremu dostarczono drewno i produkty z drewna, Powyższe informacje są częścią każdego dokumentu potwierdzającego wysyłkę. Znajdują się także na fakturach zakupowych i sprzedażowych. Konieczność gromadzenia i przechowywania tego typu dokumentów jest oczywista. f. Dokumenty lub inne informacje potwierdzające, że pozyskane drewno i wyroby drewniane spełniają wymogi mającego zastosowanie ustawodawstwa. Certyfikaty FSC FM i CW pokrywają się z definicją właściwego ustawodawstwa. W przypadku certyfikatów FSC CoC występuje zagadnienie handlu i obyczajów (przepisów), które są uwzględnione w sektorze leśnym. W odniesieniu do dwóch pozostałych elementów Systemu Zasad Należytej Staranności - oceny ryzyka i minimalizacji ryzyka, certyfikat FSC jest bardzo przydatnym narzędziem. W przypadku zebrania informacji świadczących o istotnym ryzyku nielegalnie pozyskanego drewna na ternie danego państwa, certyfikat FSC pozwala uznać konkretny obszar za obszar nieistotnego ryzyka (ryzyko niskie według FSC). Posiadacze certyfikatów FSC każdorazowo muszą dostarczyć dowody potwierdzające, że drewno zostało pozyskane w sposób legalny. Wynika to z faktu, iż podstawowym elementem każdej oceny ryzyka FSC jest kryterium legalności pozyskania surowców. Dzięki temu nie są konieczne dodatkowe działania w celu ograniczenie ryzyka. W przypadku, kiedy operator pracuje na niecertyfikowanym drewnie pozyskanym w kraju o dużej możliwości nielegalnego pozyskania surowca, minimalizacja ryzyka może być wdrożona przez operatorów posiadających certyfikat FSC poprzez dołączenie programu weryfikacji dla Drewna Kontrolowanego FSC (zgodnie z wymogami standardu FSC- STD ). By oceny ryzyka FSC mogła być uznana przez operatora musi on otrzymać potwierdzenie od Organu Właściwego 10 danego państwa zaświadczające, że spełniają one kryteria wyszczególnione w Akcie Wykonawczym. 10 Władze poszczególnych krajów członkowskich, które są odpowiedzialne za egzekwowanie wymogów Rozporządzenia. 3

4 Ewaluacja poszczególnych kryteriów oceny ryzyka FSC przedstawia się następująco: (a) posiadanie, utworzenie i udostępnienie stronom trzecim publicznie dostępnego systemu wymagań, który będzie obejmował wszystkie stosowne wymogu obowiązującego prawodawstwa; FSC niemal całkowicie spełnia ten wymóg: Wymogi obowiązującego prawodawstwa są zawarte w Zasadach i Kryteriach FSC, standardach krajowych, standardzie dotyczącym Drewna Kontrolowanego oraz w Poradach FSC. Jak zaznaczono powyżej należy zająć się zagadnieniem handlu i obyczajów (przepisów). (b) określenie, że odpowiednie kontrole, w tym wizyty terenowe, przeprowadzone przez strony trzecie będą przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, najdłuższych niż 12 miesięcy, w celu sprawdzenia czy odnośne przepisy są przestrzegane; FSC niemal całkowicie spełnia ten wymóg: FSC wymaga corocznych kontroli 11, w tym także wizyt terenowych dla wszystkich rodzajów certyfikacji gospodarki leśnej, które obejmują jedną lub kilka jednostek gospodarki leśnej. Wyjątkiem są tereny SLIMF 12, które nie zawsze potrzebują corocznych kontroli ze względu na wielkość lub niską intensywność użytkowania. Operacje takie prowadzone są na 0,3% wszystkich obszarów posiadających certyfikat FSC. Mimo to, FSC pracuje nad rozwiązaniem tej kwestii. (c) weryfikowanie przez strony trzecie, że drewno zostało pozyskane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem oraz, że produkty pochodzące z drewna, na każdym etapie łańcucha dostaw, są zgodne z wymogami obowiązującego prawodawstwa. FSC spełnia ten wymóg: Jak zaznaczono wyżej nowa Porada FSC (Advice Note) dotycząca dostępu do informacji na temat gatunków i obszaru pochodzenia drewna, wymaga współpracy pomiędzy posiadaczami certyfikatów FSC w ramach łańcuch dostaw. (d) kontrole przeprowadzane przez strony trzecie zapewniające, że drewno lub produkty drewniane nieznanego pochodzenia, pozyskane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem nie są, na żadnym etapie, włączane w łańcuch dostaw. FSC spełnia ten wymóg: Zgodnie ze standardami FSC niecertyfikowane drewno lub produkty drewniane na każdym etapie łańcucha kontroli pochodzenia produktu, muszą być oddzielone od surowców i wyrobów certyfikowanych. Jest to oceniane i sprawdzane podczas corocznych audytów kontrolnych, które przeprowadzają audytorzy Jednostek Certyfikujących. Dwie nowe Porady FSC, 11 Kontrole te, średnio, odbywają się co 12 miesięcy, jednak kontrola może się zdarzyć po upływie 12 miesięcy, by umożliwić tym samym pewną elastyczność w celu rozważenia heterogeniczności warunków lokalnych w naturalnych systemach produkcyjnych. 12 SLIMF - lasy o małej powierzchni i/lub niskiej intensywności użytkowania. W lasach tych, pod pewnymi warunkami, można przeprowadzać kontrole rzadziej niż co 12 miesięcy, zwykle w wyniku nieznacznej intensywności użytkowania. 4

5 dotyczące produktów niespełniających wymogów FSC oraz małych komponentów, zostały upublicznione, by zapewnić, że produkty z certyfikatem FSC znajdujące się na rynku UE są w całości wykonane z certyfikowanych surowców Jakie działania podejmuje FSC, by wypełnić wymogi EUTR a. FSC rozwija Online Claims Platform (OCP). Zadaniem tej internetowej platformy będzie poprawa oraz uproszenie zasad kontroli nad certyfikowanymi transakcjami zawieranymi w ramach łańcuch dostaw FSC. Posiadacze certyfikatów FSC będą zobowiązani do zbierania i wprowadzania informacji dotyczących gatunków drzew oraz kraju i regionu pochodzenia surowców. Informacje będą dostępne dla posiadaczy certyfikatów FSC otrzymujących produkty od certyfikowanego dostawcy. Dane będą mógłby być również udostępnione Organom Właściwym państw członkowskich na ich życzenie. Przewiduje się, że od połowy 2013 r. posiadacze certyfikatów FSC będą mogli korzystać z Platformy i systematycznie wprowadzać dane. b. Rewizji poddano Standard łańcucha kontroli pochodzenia produktu (FSC- STD ). Pierwsze spotkanie Grupy Technicznej odbyło się pod koniec czerwca 2012 r. Publikację nowej wersji standardu zaplanowano na połowę 2013 r. Zmiany będą obejmowały, między innymi, wyłączenie małych komponentów z wymagań systemu CoC do końca 2012 r. w ramach EUTR, a całkowicie do końca 2015 r. Nowa wersja standardu będzie również nakładała na posiadaczy certyfikatów FSC obowiązek wprowadzania odpowiednich informacji dotyczących Systemu Zasad Należytej Staranności do Online Claims Platform. Wszystkie zmiany, które mają być stosowane w ramach certyfikacji CoC, by zapewnić zgodność z wymogami EU Timber Regulation opisano w punkcie 3. c. Kolejna Porada FSC (Advice Note) zostanie przedstawiona Krajowym Biurom i Jednostkom Certyfikującym, by mogły one skonfrontować jej treść z obowiązującym ustawodawstwem 13 Advice i Advice dostępne są pod adresem: dir en- directive- on- chain- of- custody- certification.151.htm. 5

6 i móc włączyć ją w zakres krajowych standardów. Konsultacje dotyczące Advice Note rozpoczęły się 1 listopada 14,15. d. FSC rewiduje Standard dotyczący Drewna Kontrolowanego (FSC- STD ) oraz odnośny program weryfikacji ryzyka. Przewiduje się, że prace nad dokumentem zakończą się w połowie 2013 r. Nowa wersja standardu odnotuje konkretne sformułowania dotyczące EUTR. Odpowiedzialność za oceny ryzyka dla Drewna Kontrolowanego FSC będzie spoczywała nie na przedsiębiorstwach, a na FSC International Center, które tam, gdzie to możliwe będzie współpracowało z Krajowymi Biurami FSC. e. FSC szuka stosownego rozwiązania zagadnienia niewielkie części certyfikatów FSC w obrębie SLIMF, które do tej pory nie wymagały corocznych, terenowych audytów kontrolnych. f. FSC zapewnia, że krajowe standardy dla państwa, które podpisały umowę o partnerstwie FLEGT są zgodne z wymogami legalności. Priorytet w zakresie zgodności został przyznany Kamerunowi i Republice Kongo. Umowy podpisane w tych państwach mogą być ocenione przez prywatne systemy certyfikacji względem wymogów EUTR. Przewiduje się, że ocena taka, przeprowadzona przez Komisję Europejską i odpowiednie władze, będzie miała miejsce w 2013 r. 5. Czy powyższe działania prowadzą do zwolnienia ( green line ) certyfikowanych produktów z wymogów EUTR? Rozporządzenie, w obecnym brzmieniu, nie zezwala na uznawanie systemów certyfikacji jako całkowicie zgodnych z wymogami EUTR. Operatorzy posługujący się certyfikatem FSC podlegają kontroli w takiej samej mierze, co nie posiadacze certyfikatów. Jednak certyfikat FSC w połączeniu z informacjami uzyskanymi od operatora pozwala na zebranie wszystkich niezbędnych informacji. W przyszłości Online Claims Platform ma przysłużyć się zbieraniu informacji wymaganych przez System Zasad Należytej Staranności. 14 Jak wyżej. 15 Z przyczyn technicznych są to tak na prawdę trzy dokumenty przewidziane dla trzech różnych grup: notes- on- applicable- legislation.477.htm 6

7 Organy Właściwe nie będą w stanie kontrolować na bieżąco wszystkich operatorów. Rozporządzenie zobowiązuje je do pracy na podstawie okresowego planu pracy opartego o stopień ryzyka. Może się więc okazać, że władze zdecydują się nie kontrolować drewna i produktów z certyfikatem FSC. Istnieje jeszcze jeden mechanizm, który w ciągu najbliższych kilku miesięcy może wyjaśnić w jak będzie traktowany certyfikat FSC. Komisja Europejska rozpoczęła bowiem ocenę wniosków o uznanie jednostek monitorujących. Możliwe jest, że Komisja Europejska uzna FSC jako część Systemu Zasad Należytej Staranności. 6. Czy FSC przygotuje własny System Zasad Należytej Staranności? FSC postanowiło nie przygotowywać własnego Systemu Zasad Należytej Staranności, a skupić się na dostarczeniu takiego systemu certyfikacji, który będzie przyczyniał się do zgodności procedur w firmach posiadających certyfikat FSC z wymogami EUTR oraz innymi przepisami dotyczącymi legalności pozyskania i handlu drewnem. Standard FSC dotyczący Drewna Kontrolowanego (FSC- STD ) zawiera już System Zasad Należytej Staranności (zwany Programem Weryfikacji Firm), na który składa się analiza ryzyka dla dostawców, którzy dostarczają certyfikowanej firmie niecertyfikowany surowiec. Warto jednak pamiętać, że dla FSC legalność nie jest jedynym kryterium. Drewno Kontrolowane musi spełniać minimalne wymogi przyjęte przez FSC. Wymogi te dotyczą aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, które muszą być spełnione w trakcie pozyskania surowca. FSC postanowiło skoncentrować swoje wysiłki na egzekwowaniu podstawowych zasad systemu w świetle EUTR. FSC będzie wpierać akredytowane Jednostki Certyfikujące zatwierdzone przez Komisję Europejską jako Organizacje Monitorujące przy ustalaniu wytycznych dla posiadaczy certyfikatów FSC, którzy będą tworzyli Systemy Zasad Należytej Staranności. Komentarze i pytania prosimy kierować do: John Hontelez, Chief Advocacy Officer, FSC International, 7

DNV Business Assurance Poland

DNV Business Assurance Poland DNV Business Assurance Poland Specyficzne aspekty certyfikacji FSC / PEFC pelet i brykietów. DNV BA PL by PIOS ver 1.0, 18th June 2013 Tworzymy wartość dla Klienta Nasza misja Safeguarding life, property

Bardziej szczegółowo

Krajowa ocena ryzyka dla Drewna Kontrolowanego w Polsce

Krajowa ocena ryzyka dla Drewna Kontrolowanego w Polsce Krajowa ocena ryzyka dla Drewna Kontrolowanego w Polsce 22.09.2017, Warszawa dr Joanna Nowakowska Program Manager (Controlled Wood), FSC International Tematy poruszane: Czym jest ocena ryzyka? Proces opracowania

Bardziej szczegółowo

Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

FSC CoC Łańcuch kontroli pochodzenia produktu wg standardu FSC-STD-40-004 v2-1

FSC CoC Łańcuch kontroli pochodzenia produktu wg standardu FSC-STD-40-004 v2-1 Łańcuch kontroli pochodzenia produktu wg standardu FSC-STD-40-004 v2-1 1 Spis treści Wprowadzenie do systemu FSC I. Wymagania uniwersalne II. System kontroli oświadczeń FSC III. Etykietowanie IV. Wymagania

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O.

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16 17 października 2014, Bełchatów W SKRÓCIE Nº1 ŚWIATOWY LIDER 80,000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.2.2016 r. COM(2016) 74 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy. Departament Systemów Wsparcia

Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy. Departament Systemów Wsparcia Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy Departament Systemów Wsparcia Warszawa 2013 KSUB cele Usprawnienie i uproszczenie procesu wydawania świadectw pochodzenia korzystania z mechanizmu wsparcia; Uwiarygodnienie

Bardziej szczegółowo

FORMALNE ASPEKTY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW W KONTEKŚCIE CERTYFIKACJI SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SNS)

FORMALNE ASPEKTY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW W KONTEKŚCIE CERTYFIKACJI SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SNS) FORMALNE ASPEKTY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW W KONTEKŚCIE CERTYFIKACJI SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SNS) SGS POLSKA SP. Z O.O. V Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych 7

Bardziej szczegółowo

KWESTIE DOTYCZĄCE RAM PRAWNYCH ROZPORZĄDZENIA UE W SPRAWIE DREWNA, DLA KTÓRYCH NALEŻY OPRACOWAĆ WYTYCZNE WPROWADZENIE

KWESTIE DOTYCZĄCE RAM PRAWNYCH ROZPORZĄDZENIA UE W SPRAWIE DREWNA, DLA KTÓRYCH NALEŻY OPRACOWAĆ WYTYCZNE WPROWADZENIE KWESTIE DOTYCZĄCE RAM PRAWNYCH ROZPORZĄDZENIA UE W SPRAWIE DREWNA, DLA KTÓRYCH NALEŻY OPRACOWAĆ WYTYCZNE WPROWADZENIE Rozporządzenie (UE) nr 995/2010 ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej

Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej Norma NEPCon CoC dla FME 19 grudnia 2014 Tytuł: Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania

Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania Procedura NEPCon 1 5 lutego 2014 Wersja 1 Program NEPCon LegalSource Rodzaj dokumentu: Zakres: Status dokumentu: Procedura NEPCon Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle.

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle. O Instytucie Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką badawczą pracującą na potrzeby przemysłu naftowego, gazowniczego, energetycznego oraz organów administracji państwowej. Instytut

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (UC117) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące Ministerstwo Środowiska Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o.

Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o. Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o. Idea Wprowadzenie jednolitej procedury dotyczącej certyfikacji suplementów diety. Program certyfikacji

Bardziej szczegółowo

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle.

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle. O Instytucie Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką badawczą pracującą na potrzeby przemysłu naftowego, gazowniczego, energetycznego oraz organów administracji państwowej. Instytut

Bardziej szczegółowo

Warunki implementacji dla partnerów biznesowych objętych procesem

Warunki implementacji dla partnerów biznesowych objętych procesem Warunki implementacji dla partnerów biznesowych objętych procesem monitorowania BSCI (producentów) I. Wprowadzenie Dla celów niniejszego dokumentu pojęcie producenci odnosi się do partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla zaopatrzenia w Drewno Kontrolowane FSC

Wymogi dla zaopatrzenia w Drewno Kontrolowane FSC Forest Stewardship Council Wymogi dla zaopatrzenia w Drewno Kontrolowane FSC Tłumaczenie dokumentu EN Wszelkie prawa zastrzeżone FSC International 2015 FSC F000100 Tytuł: Kod referencyjny dokumentu: Jednostka

Bardziej szczegółowo

Produkty z SCA. z certyfikatem FSC

Produkty z SCA. z certyfikatem FSC Produkty z SCA z certyfikatem FSC Czym jest FSC? Forest Stewardship Council (FSC) jest niezależną, międzynarodową organizacją promującą rozwój pro-ekologicznych, korzystnych socjalnie i finansowo praktyk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co musisz wiedzieć

Wszystko, co musisz wiedzieć www.ipaper.com/europe Zrównoważona gospodarka leśna Wszystko, co musisz wiedzieć Wydrukowano na papierze IP Pro-Design, posiadającym certyfikat PEFC Spis treści 1. Co oznacza zrównoważona gospodarka leśna?

Bardziej szczegółowo

Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia

Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Jarosław Wiśniewski Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania Meble stanowią szeroką grupę produktów, obejmującą bardzo różne rodzaje wyrobów meblarskich (krzesła, stoły, szafy,

Bardziej szczegółowo

10721/16 lo/kkm 1 DGB 2B

10721/16 lo/kkm 1 DGB 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 czerwca 2016 r. (OR. en) 10721/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 28 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10320/16 REV 1 Dotyczy: FIN 408 AGRI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia

Założenia dotyczące zasad zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Założenia dotyczące zasad zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Jarosław Wiśniewski Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bełchatów, 20.10.2016 r. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych przeprowadzonych w II kwartale 2016 r.

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych przeprowadzonych w II kwartale 2016 r. Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych w sprawach kontroli koncentracji w sprawach praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 2 z 8 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/3 2 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 3 z 8 Spis

Bardziej szczegółowo

Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać ze strony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/0059(COD) 7.1.2015. Komisji Rozwoju. dla Komisji Handlu Międzynarodowego

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/0059(COD) 7.1.2015. Komisji Rozwoju. dla Komisji Handlu Międzynarodowego PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rozwoju 2014/0059(COD) 7.1.2015 PROJEKT OPINII Komisji Rozwoju dla Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Proces rewizji Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC dla Polski

Proces rewizji Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC dla Polski Proces rewizji Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC dla Polski Jacek Szymaniak Koordynator FSC ds.leśnictwa w Polsce Warszawa, 22 września 2017 Plan wystąpienia Stan obecny podstaw

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.8.2017 r. COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wniosków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 12.11.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 295/23 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz zrównoważonego rozwoju Dostawcy

Kwestionariusz zrównoważonego rozwoju Dostawcy Strona 1 z 5 Kwestionariusz zrównoważonego rozwoju Dostawcy Dostawcy proszeni są o podanie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Wavin zachęca swoich dostawców, aby dokładnie zidentyfikować obszary,

Bardziej szczegółowo

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ KRAJOWY SYMBOL JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW Czy wiesz, że producenci, importerzy oraz dystrybutorzy wprowadzający wyrób do obrotu na wspólnotowy rynek europejski odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza?

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dla każdej organizacji posiadającej wiele zakładów (grupę zakładów), które są monitorowane i kontrolowane przez biuro główne MSC: Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Ujednolicony dokument legislacyjny 11.12.2012 EP-PE_TC1-COD(2012)0049 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne?

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? Autorzy: Łukasz Jankowski, radca prawny, szef Departamentu Prawa Energetycznego i Jakub Kasnowski, aplikant radcowski, Chałas i Wspólnicy Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza?

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dla firm, które posiadają pojedynczy zakład lub kilka zakładów lub przetwórców posiadających swoje zakłady w wielu lokalizacjach MSC: Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji ---------------------------------------------------------

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji --------------------------------------------------------- 31.5.2016 A8-0126/2 Poprawka 2 Roberto Gualtieri w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Sprawozdanie Markus Ferber Rynki instrumentów finansowych COM(2016)0056 C8-0026/2016 2016/0033(COD) A8-0126/2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności

Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Warszawa, 23-24 czerwca 2008 Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ul. Wawelska 56; sala: 309 00-922

Bardziej szczegółowo

Audyt legalności oprogramowania dla dużej organizacji. Audyt zewnętrzny wykonany przez firmę informatyczną lub audytorską

Audyt legalności oprogramowania dla dużej organizacji. Audyt zewnętrzny wykonany przez firmę informatyczną lub audytorską CASE STUDIES Audyt legalności oprogramowania dla dużej organizacji Audyt wewnętrzny dla małej firmy Audyt zewnętrzny wykonany przez firmę informatyczną lub audytorską Strona 1 z 5 CASE STUDY Audyt legalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY CERTYFIKACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM QUALIFOR

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY CERTYFIKACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM QUALIFOR WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY CERTYFIKACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM QUALIFOR Program QUALIFOR jest międzynarodowym Programem Certyfikacji Lasów Grupy SGS akredytowanym przez międzynarodową organizację

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 2.10.2015 PL L 257/19 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1759 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające aldehyd glutarowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013. Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 16.12.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1788/2009, którą złożył M.T. (Bułgaria) w sprawie fabryki asfaltu w Sewliewie w Bułgarii CM\887583.doc

Bardziej szczegółowo

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania Sebastian Wall Rozporządzenie UE nr 305/2011 () -odpowiedzi na często zadawane pytania Materiał opracowano w najlepszej wierze na podstawie dokumentów Unii Europejskiej, dostępnych wytycznych państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STANOWISKA RP

PROJEKT STANOWISKA RP PROJEKT STANOWISKA RP przygotowany w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF

Biuletyn Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF Biuletyn Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF Usprawnienie funkcjonowania systemu Jednostek Notyfikowanych dla Systemów Powstrzymywania Pojazdów Vehicle Restraint Systems (VRS) O autorach Założona

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 19 października 2016 Agnieszka Szydlik, adwokat, Wardyński & Wspólnicy Sylwia Paszek, radca prawny, Wardyński & Wspólnicy

Warszawa, 19 października 2016 Agnieszka Szydlik, adwokat, Wardyński & Wspólnicy Sylwia Paszek, radca prawny, Wardyński & Wspólnicy Nowa regulacja ochrony danych osobowych ewolucja czy rewolucja? Warszawa, 19 października 2016 Agnieszka Szydlik, adwokat, Wardyński & Wspólnicy Sylwia Paszek, radca prawny, Wardyński & Wspólnicy Reforma

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.9.2015 L 235/37 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.pl/ Kraków: usługa przeprowadzenie audytu certyfikującego dla normy PN-

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjna Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0046/291. Poprawka 291 Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0046/291. Poprawka 291 Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF 7.3.2016 A8-0046/291 Poprawka 291 Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF Sprawozdanie Françoise Grossetête Weterynaryjne produkty lecznicze COM(2014)0558 C8-0164/2014 2014/0257(COD) A8-0046/2016 Wniosek

Bardziej szczegółowo

DGC 2A STOWARZYSZENIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A TURCJĄ. Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 4802/15

DGC 2A STOWARZYSZENIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A TURCJĄ. Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 4802/15 STOWARZYSZENIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A TURCJĄ Wspólny Komitet Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 4802/15 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU UE TURCJA zastępująca

Bardziej szczegółowo

Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw

Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw Michał Cierpiałowski Quality Assurance Poland / Wrocław www.certyfikacja-biopaliw.pl wymagania dyrektywy podstawowym dokumentem prawnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wielomilionowe oszczędności dla elektrowni i kopalni w racjonalnej gospodarce odpadami.

Wielomilionowe oszczędności dla elektrowni i kopalni w racjonalnej gospodarce odpadami. Sebastian Fabisiak Szef Departamentu Prawa Ochrony Środowiska Chmaj i Wspólnicy Kancelaria Radcowska Wielomilionowe oszczędności dla elektrowni i kopalni w racjonalnej gospodarce odpadami. Wiele elektrowni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu

SPRAWOZDANIE. dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu 6.12.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 417/115 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu

Bardziej szczegółowo

A8-0277/ Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2015)0220 C8-0131/ /0112(COD)) Tekst proponowany przez Komisję

A8-0277/ Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2015)0220 C8-0131/ /0112(COD)) Tekst proponowany przez Komisję 27.1.2017 A8-0277/ 001-013 POPRAWKI 001-013 Poprawki złożyła Komisja Handlu Międzynarodowego Sprawozdanie Marielle de Sarnez A8-0277/2016 Dwustronna klauzula ochronna i mechanizm stabilizacyjny dotyczący

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Artykuły 21 Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Andrzej KOWALSKI 1 Streszczenie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaktualizował zakres autoryzacji Instytutu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.4.2015 r. COM(2015) 149 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wykonywania uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych przekazanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa niezmechanizowanych narzędzi prostych, sprzętu do majsterkowania i narzędzi ogrodniczych przeprowadzonych Zatwierdził: Warszawa Październik 2015 r. I. CEL

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYCENĘ KOSZTÓW CERTYFIKACJI W OPARCIU O STANDARD FSC /PEFC TM COC

WNIOSEK O WYCENĘ KOSZTÓW CERTYFIKACJI W OPARCIU O STANDARD FSC /PEFC TM COC WNIOSEK O WYCENĘ KOSZTÓW CERTYFIKACJI W OPARCIU O STANDARD FSC /PEFC TM COC DANE KONTAKTOWE ORGANIZACJI Nazwa organizacji: Adres: Kod: Miasto: NIP: Kraj: Osoba kontaktowa: Stanowisko: Telefon: Fax: E-mail:

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (90/313/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (90/313/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (90/313/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja FSC Kontroli Pochodzenia Produktu

Certyfikacja FSC Kontroli Pochodzenia Produktu Forest Stewardship Council EN z dnia 01.01.2017. Polskie tłumaczenie służy celom informacyjnym. NEPCon Sp. z o.o. nie ponosi Tytuł: Chain of Custody Certification Kod dokumentu: Zatwierdzenie: 16 listopad

Bardziej szczegółowo

SCA produkty z certyfikatem

SCA produkty z certyfikatem SCA produkty z certyfikatem PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org DLACZEGO POWINNO MNIE TO OBCHODZIĆ? Certyfikaty FSC i PEFC stanowią wiarygodny łącznik pomiędzy odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat Podarujmy naszym dzieciom czysty świat MINIMALIZACJA ODPADÓW EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW ZRÓWNOWAŻONA GOSPO- DARKA ZASOBAMI LEŚNYMI OGRANICZANIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA TROSKA O DOBRO SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz/wniosek dostawcy kwalifikowanego*

Kwestionariusz/wniosek dostawcy kwalifikowanego* Kwestionariusz/wniosek dostawcy kwalifikowanego* Szanowni Państwo niniejszy kwestionariusz jest jednocześnie wnioskiem o uznanie Waszego Przedsiębiorstwa za dostawcę kwalifikowanego Spółki Koleje Wielkopolskie.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 IAF ID 11:2015 International Accreditation Forum, Inc. Dokument Informacyjny IAF Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Bardziej szczegółowo

OPINIA nr 04/2006 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO,

OPINIA nr 04/2006 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO, OPINIA nr 04/2006 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO, w sprawie zmiany rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych,

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży 1 Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu.. w Celestynowie pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Celestynów zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa: 1. mgr inż. Artur Dawidziuk - Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (stanowi część Oferty Wykonawcy)

BIZNES PLAN. (stanowi część Oferty Wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Operacyjnej nr [*] BIZNES PLAN (stanowi część Oferty Wykonawcy) Informacje o Wykonawcy: [nazwa] [adres] [dane kontaktowe] (W przypadku wspólnego ubiegania

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo