Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów... XXI Skróty powoływanej literatury... XXIII Bibliografia... XXV Wstęp... XXIX Część I Zagadnienia ogólne Rozdział I. Zagadnienia ogólne Definicja oraz funkcje prawa zobowiązań w obrocie powszechnym i gospodarczym Prawo zobowiązań na tle innych części prawa cywilnego... 5 I. Prawo zobowiązań a prawo cywilne część ogólna... 5 II. Prawo zobowiązań a prawo rzeczowe... 5 III. Prawo zobowiązań a prawo spadkowe... 6 IV. Prawo zobowiązań a prawo na dobrach niematerialnych... 6 V. Prawo zobowiązań a prawo rodzinne Zasady prawa cywilnego zajmujące szczególne miejsce w prawie zobowiązań... 7 I. Zasada autonomii woli stron (ze szczególnym uwzględnieniem zasady swobody umów)... 7 II. Zasada bezpieczeństwa obrotu i ochrony praw nabytych... 8 III. Zasada słuszności Źródła i struktura prawa zobowiązań Rozdział II. Elementy konstrukcyjne stosunku zobowiązaniowego Zobowiązanie jako stosunek prawny o charakterze względnym Podstawowe elementy więzi prawnej w stosunku zobowiązaniowym I. Podmioty stosunku zobowiązaniowego Oznaczenie stron zobowiązania Strona i podmiot stosunku zobowiązaniowego V

2 3. Zobowiązania z udziałem osób trzecich Osoby uczestniczące w wykonywaniu zobowiązania II. Wielość wierzycieli i dłużników Podstawowe modele stosunków zobowiązaniowych w przypadku wielości wierzycieli i dłużników Zobowiązania solidarne Ochrona prawna współdłużników i współwierzycieli w zobowiązaniu solidarnym Roszczenia regresowe i odpowiedzialność in solidum Zobowiązania niepodzielne a wielość wierzycieli i dłużników Kazus Kazus III. Przedmiot stosunku zobowiązaniowego Uwagi wstępne Godny ochrony interes wierzyciela Świadczenie jako przedmiot zobowiązania a przedmiot świadczenia IV. Treść stosunku zobowiązaniowego Uwagi wstępne Wierzytelność Roszczenie Uprawnienia kształtujące Uprawnienia główne i uboczne Dług Cel zobowiązania V. Odpowiedzialność dłużnika Uwagi wstępne Dług a odpowiedzialność Rodzaje odpowiedzialności Zobowiązania niezupełne VI. Charakterystyka i podstawowy podział źródeł zobowiązań Świadczenie. Pojęcie, treść i rodzaje I. Uwagi wstępne o świadczeniu i przedmiocie świadczenia II. Treść świadczenia Dwie postaci świadczenia Oznaczenie świadczenia Wola spełnienia świadczenia jako element jego kwalifikacji prawnej Możliwość spełnienia świadczenia III. Rodzaje świadczeń Świadczenia w zobowiązaniach rezultatu i starannego działania Świadczenia jednorazowe, okresowe i ciągłe Świadczenia podzielne i niepodzielne Świadczenia oznaczone co do tożsamości i co do gatunku Świadczenie zwrotu nakładów i wydatków Czynności przygotowawcze, świadczenia uboczne i świadczenia główne VI

3 7. Świadczenia w zobowiązaniu przemiennym i w zobowiązaniu z upoważnieniem przemiennym IV. Świadczenia pieniężne Uwagi wstępne Pieniądz. Pojęcie, wartość i funkcje Świadczenie pieniężne. Istota i sposób spełnienia Reguła swobody wyboru waluty Nominalizm Waloryzacja Odsetki V. Świadczenie mające na celu naprawienie szkody Podstawowe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej Rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej Szkoda jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej Normalny (adekł łwatny) związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej Zasady ustalania wielkości świadczeń odszkodowawczych Rozdział III. Umowy jako podstawa obrotu prawnego Miejsce i rola umowy w systemie źródeł prawa I. Uwagi wstępne II. Klasyfikacja umów zobowiązaniowych w ujęciu tradycyjnym Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące. Umowy wzajemne Umowy odpłatne i nieodpłatne Umowy kauzalne i abstrakcyjne Umowy konsensualne i realne Umowy losowe Umowy nazwane, nienazwane i mieszane Treść umów zobowiązaniowych I. Pojęcie treści umowy zobowiązaniowej II. Swoboda kształtowania treści umowy zobowiązaniowej Uwagi wstępne Zakres swobody umów Granice swobody umów Skutki przekroczenia granic swobody umów III. Umowa o świadczenie niemożliwe IV. Wyzysk Przesłanki wyzysku Skutki zawarcia umowy w warunkach wyzysku Kazus Przygotowanie i zawarcie umowy zobowiązaniowej I. Uwagi wstępne II. Culpa in contrahendo III. Umowa przedwstępna VII

4 1. Pojęcie i cel zawarcia umowy przedwstępnej Świadczenie w umowie przedwstępnej Zakres zastosowania umowy przedwstępnej Minimalna treść umowy przedwstępnej i forma Termin zawarcia umowy przyrzeczonej Skutki niewykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej Umowa przedwstępna a umowa definitywna Umowa przedwstępna w umowa ramowa Kazus Kazus IV. Obowiązek zawierania umów Wzorce umów I. Uwagi wstępne II. Funkcje i postaci wzorców umownych Funkcje wzorców umownych Postaci wzorców umownych Charakter prawny wzorca Treść i forma wzorca Legitymacja do wydania wzorca Moc wiążąca wzorca Sprzeczność wzorca z umową Konflikt wzorców Wybrane zagadnienia umów konsumenckich I. Uwagi wstępne II. Niedozwolone postanowienia umowne Pojęcie niedozwolonych postanowień umownych Przesłanki uznania postanowienia umownego za niedozwolone Kryteria oceny postanowień umownych pod kontem ich zgodności z dobrymi obyczajami z art KC Lista postanowień niedozwolonych zawarta w art KC Skutki zastosowania postanowienia niedozwolonego Incydentalna kontrola treści stosunku prawnego Abstrakcyjna kontrolna wzorca umownego III. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa Uwagi wstępne Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa istota pojęcia Obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy zawieranej z przedsiębiorcą poza lokalem przedsiębiorstwa IV. Umowa zawierana na odległość Uwagi ogólne Umowa zawierana na odległość istota pojęcia VIII

5 3. Obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem na odległość Umowy o świadczenia ciągłe lub okresowe zawierane na odległość Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy Inne instrumenty ochrony konsumenta V. Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych Uwagi wstępne Pojęcie usług finansowych Obowiązki przedsiębiorcy zawierającego z konsumentem na odległość umowę dotyczącą usługi finansowej Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy Umowy dotyczące osób trzecich I. Uwagi wstępne II. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią Treść umowy o świadczenie przez osobę trzecią Odpowiedzialność odszkodowawcza przyrzekającego dłużnika Zakres zastosowania umowy o świadczenie przez osobę trzecią III. Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia Treść umowy o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia Odpowiedzialność odszkodowawcza osoby trzeciej (gwaranta) Zakres zastosowania umowy o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia IV. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej Treść i istota umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej Zastosowanie konstrukcji umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej Dodatkowe zastrzeżenia umowne I. Uwagi wstępne II. Zadatek Pojęcie i przedmiot zadatku Skutki zastrzeżenia zadatku Kazus Kazus III. Umowne prawo odstąpienia Uwagi wstępne Treść i zakres zastosowania umownego prawa odstąpienia Skutki odstąpienia od umowy IV. Odstępne V. Kara umowna Pojęcie i treść kary umownej Realizacja i miarkowanie kary umownej Rozdział IV. Bezpodstawne (niesłuszne) wzbogacenie Uwagi wstępne zakres zastosowania IX

6 2. Przesłanki odpowiedzialności i dochodzenie roszczeń Świadczenie nienależne jako rodzaj bezpodstawnego wzbogacenia Przedawnienie i zbieg roszczeń Kazus Kazus Rozdział V. Czyny niedozwolone Uwagi wstępne Odpowiedzialność za czyn własny I. Wina jako podstawowa przesłanka odpowiedzialności za czyn własny II. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność III. Współsprawstwo, współodpowiedzialność, solidarność na gruncie czynów niedozwolonych Kazus Kazus Odpowiedzialność władzy publicznej I. Uwagi wstępne II. Podmiot zobowiązany i uprawniony III. Przesłanki odpowiedzialności Wykonywanie władzy publicznej Niezgodność z prawem Pozostałe przesłanki odpowiedzialności odesłanie IV. Odpowiedzialność za bezprawie orzecznicze i legislacyjne V. Odpowiedzialność za szkody legalne Kazus Kazus Odpowiedzialność za cudze czyny I. Uwagi wstępne II. Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru Przesłanki odpowiedzialności za podopiecznego na tle art. 427 KC Zastosowanie art. 428 KC III. Odpowiedzialność osób powierzających wykonanie czynności Odpowiedzialność za samodzielnego wykonawcę Odpowiedzialność za podwładnego Kazus Kazus Kazus Odpowiedzialność za zwierzęta i za rzeczy I. Odpowiedzialność za zwierzęta II. Odpowiedzialność za rzeczy Kazus Kazus Kazus Kazus Kazus X

7 6. Odpowiedzialność związana z ruchem elementarnych sił przyrody I. Uwagi wstępne motyw i zasady odpowiedzialności II. Odpowiedzialność osób prowadzących na własny rachunek przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody III. Odpowiedzialność związana z ruchem pojazdów mechanicznych Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka Odpowiedzialność na zasadzie winy Kazus Kazus Kazus Kazus Kazus Pozostałe podstawy odpowiedzialności w ramach tytułu VI KC I. Naprawienie szkody poniesionej w cudzym lub wspólnym interesie II. Odpowiedzialność prewencyjna na gruncie art. 439 KC Kazus III. Odpowiedzialność za szkody prenatalne Szczególne sposoby naprawienia deliktowej szkody na osobie I. Uwagi wstępne II. Wynagrodzenie szkód na osobie o charakterze majątkowym III. Wynagrodzenie szkód na osobie o charakterze niemajątkowym IV. Roszczenia osób pośrednio poszkodowanych V. Zbywalność i dziedziczenie roszczeń Kazus Przedawnienie i zbieg roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych I. Przedawnienie II. Zbieg roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej z innymi roszczeniami Kazus Rozdział VI. Odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego Charakter prawny i zasada odpowiedzialności Podmioty uprawnione i zobowiązane do naprawienia szkody Przesłanki odpowiedzialności Okoliczności wyłączające i ograniczające odpowiedzialność Przedawnienie i zbieg roszczeń Kazus Rozdział VII. Wykonanie zobowiązania i inne zdarzenia prawne powodujące jego wygaśnięcie Uwagi wstępne I. Sposób wykonania zobowiązania II. Współdziałanie wierzyciela III. Wymagana staranność przy wykonaniu zobowiązania Podmioty wykonania zobowiązania I. Dłużnik i osoby trzecie XI

8 II. Wierzyciel i osoby trzecie Przedmiot wykonania zobowiązania Miejsce spełnienia świadczenia Termin spełnienia świadczenia I. Oznaczenie terminu spełnienia świadczenia II. Termin spełnienia świadczenia a wymagalności zobowiązania Wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych I. Zasada jednoczesnego spełnienia wzajemnych świadczeń II. Obowiązek wcześniejszego spełnienia świadczenia Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązanie I. Uwagi wstępne II. Zakres przedmiotowy zastosowania regulacji art KC III. Przesłanki zastosowania art KC IV. Zakres ingerencji sądu w treść zobowiązania na podstawie art KC V. Dyspozytywność regulacji art KC VI. Relacja między uregulowaniami art i KC Prawo zatrzymania Kazus Dowody wykonania zobowiązania Kazus Zdarzenia prawne powodujące wygaśnięcie zobowiązania I. Uwagi wstępne II. Wygaśnięcie zobowiązania z zaspokojeniem wierzyciela Świadczenie w miejsce wypełnienia (datio in solutum) Kazus Odnowienie (novatio) Kazus Potrącenie (compensatio) Kazus Kazus Złożenie do depozytu sądowego III. Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojeniem wierzyciela Zwolnienie z długu Rozwiązanie umowy Rozdział VIII. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Uwagi wstępne I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej II. Przesłanki odpowiedzialności dłużnika III. Odpowiedzialność dłużnika oparta na zasadzie winy Okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność Zasada winy jako przesłanka odpowiedzialności dłużnika IV. Odpowiedzialność za inne osoby V. Ciężar dowodu Następcza niemożliwość świadczenia XII

9 I. Uwagi wstępne II. Pojęcie (następczej) niemożliwości świadczenia III. Skutki niemożliwości (następczej), za którą dłużnik nie odpowiada Zasada ogólna Zasada surogacji Niemożliwość jednego ze świadczeń z umów wzajemnych IV. Skutki niemożliwości (następczej), za którą dłużnik ponosi odpowiedzialność Zasada ogólna Zasada surogacji Niemożliwość jednego ze świadczeń z umów wzajemnych Opóźnienie i zwłoka dłużnika I. Uwagi wstępne II. Opóźnienie zwykłe III. Zwłoka Ogólne następstwa zwłoki dłużnika Następstwa zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej Zwłoka wierzyciela Rozdział IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika Uwagi wstępne Umowa o przelew wierzytelności (cesja) I. Charakter prawny, funkcje oraz przesłanki warunkujące byt prawny umowy o przelew wierzytelności II. Relacja cedent cesjonariusz III. Ochrona dłużnika IV. Wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela (cessio legis) Umowa o przejęcie długu Kazus Kazus Kazus Rozdział X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika Uwagi wstępne Przesłanki zastosowania skargi pauliańskiej Skutki dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela Kazus Kazus Część II Zagadnienia szczegółowe Rozdział I. Sprzedaż Sprzedaż ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy sprzedaży i jej forma XIII

10 3. Obowiązki i prawa stron umowy sprzedaży I. Obowiązki i prawa sprzedawcy oraz odpowiadające im uprawnienia kupującego II. Obowiązki i prawa kupującego oraz odpowiadające im uprawnienia sprzedawcy Przedawnienie Rękojmia za wady I. Charakterystyka odpowiedzialności z tytułu rękojmi II. Istota i rodzaje wad III. Uprawnienia z tytułu rękojmi Uprawnienia z tytułu wad fizycznych Uprawnienia z tytułu wad prawnych Uprawnienia odszkodowawcze Gwarancja jakości Szczególne rodzaje sprzedaży I. Uwagi wstępne II. Sprzedaż na raty III. Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej IV. Sprzedaż na próbę albo z zastrzeżeniem zbadania rzeczy V. Prawo odkupu VI. Prawo pierwokupu Sprzedaż konsumencka I. Regulacja prawna sprzedaży konsumenckiej II. Stosowanie ustawy o sprzedaży konsumenckiej III. Obowiązki sprzedawcy przy sprzedaży konsumenckiej IV. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową V. Uprawnienia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową VI. Gwarancja jakości Kazus Kazus Rozdział II. Zamiana Zamiana ogólna charakterystyka Rozdział III. Dostawa Dostawa ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy dostawy i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy dostawy I. Obowiązki i prawa stron uwagi ogólne II. Obowiązki i prawa dostawcy w zakresie wytworzenia rzeczy oraz odpowiadające im uprawnienia odbiorcy Rozdział IV. Kontraktacja Kontraktacja ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy kontraktacji i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy kontraktacji XIV

11 I. Uwagi wstępne II. Obowiązki i prawa producenta rolnego oraz odpowiadające im uprawnienia kontraktującego III. Obowiązki i prawa kontraktującego oraz odpowiadające im uprawnienia producenta rolnego Przedawnienie Rozdział V. Umowa o dzieło Umowa o dzieło ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy o dzieło i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy o dzieło I. Obowiązki i prawa przyjmującego zamówienie oraz odpowiadające im uprawnienia zamawiającego II. Obowiązki i prawa zamawiającego oraz odpowiadające im uprawnienia przyjmującego zamówienie Przeniesienie własności dzieła Rękojmia za wady Przedawnienie Kazus Kazus Rozdział VI. Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy o roboty budowlane i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy o roboty budowlane I. Obowiązki i prawa wykonawcy oraz odpowiadające im uprawnienia inwestora II. Obowiązki i prawa inwestora oraz odpowiadające im uprawnienia wykonawcy Solidarna odpowiedzialność wobec podwykonawców Przedawnienie Rozdział VII. Umowa najmu Umowa najmu ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy najmu i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy najmu I. Obowiązki i prawa wynajmującego oraz odpowiadające im uprawnienia najemcy II. Obowiązki i prawa najemcy oraz odpowiadające im uprawnienia wynajmującego Odstąpienie używania rzeczy najętej Czas trwania najmu i jego zakończenie Przedawnienie Najem lokali Ochrona praw lokatorów wzmianka Kazus Kazus Kazus XV

12 Rozdział VIII. Umowa dzierżawy Umowa dzierżawy ogólna charakterystyka Odmienności w stosunku do najmu Kazus Rozdział IX. Umowa leasingu Umowa leasingu ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy leasingu i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy leasingu I. Obowiązki i prawa finansującego oraz odpowiadające im uprawnienia korzystającego II. Obowiązki i prawa korzystającego oraz odpowiadające im uprawnienia finansującego Zbycie przedmiotu leasingu Rozdział X. Umowa użyczenia Umowa użyczenia ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy użyczenia i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy użyczenia I. Uwagi wstępne II. Obowiązki i prawa dającego w użyczenie oraz odpowiadające im uprawnienia biorącego III. Obowiązki i prawa biorącego w użyczenie oraz odpowiadające im uprawnienia dającego Zakończenie użyczenia Przedawnienie Kazus Rozdział XI. Umowa pożyczki Umowa pożyczki ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy pożyczki i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy pożyczki I. Obowiązki i prawa pożyczkodawcy oraz odpowiadające im uprawnienia pożyczkobiorcy II. Obowiązki i prawa pożyczkobiorcy oraz odpowiadające im uprawnienia pożyczkodawcy Umowa pożyczki a umowa kredyty bankowego Rozdział XII. Umowa rachunku bankowego Umowa rachunku bankowego ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy rachunku bankowego i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy rachunku bankowego I. Obowiązki i prawa banku oraz odpowiadające im uprawnienia posiadacza rachunku II. Obowiązki i prawa posiadacza rachunku oraz odpowiadające im uprawnienia banku Trwania umowy rachunku bankowego. Przedawnienie Kazus XVI

13 Rozdział XIII. Umowa zlecenia Umowa zlecenia ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy zlecenia i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy zlecenia I. Obowiązki i prawa zleceniobiorcy oraz odpowiadające im uprawnienia zleceniodawcy II. Obowiązki i prawa zleceniodawcy oraz odpowiadające im uprawnienia zleceniobiorcy Zakończenie stosunku zlecenia Przedawnienie roszczeń Rozdział XIV. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Ogólna charakterystyka instytucji Obowiązki i prawa stron I. Uwagi wstępne II. Obowiązki i prawa prowadzącego cudze sprawy oraz odpowiadające im uprawnienia osoby, której sprawa jest prowadzona III. Obowiązki i prawa osoby, której sprawa jest prowadzona oraz odpowiadające im uprawnienia prowadzącego Rozdział XV. Umowa agencyjna Umowa agencyjna ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy agencyjnej i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy agencyjnej I. Obowiązki i prawa agenta oraz odpowiadające im uprawnienia dającego zlecenie II. Obowiązki i prawa dającego zlecenie oraz odpowiadające im uprawnienia agenta Czas trwania i jej rozwiązanie Świadczenia wyrównawcze. Ograniczenie działalności konkurencyjnej agenta po wygaśnięciu umowy Rozdział XVI. Umowa komisu Umowa komisu ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy komisu i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy komisu I. Obowiązki i prawa komisanta oraz odpowiadające im uprawnienia komitenta II. Obowiązki i prawa komitenta oraz odpowiadające im uprawnienia komisanta Własność na gruncie komisu Rękojmia przy komisie Rozdział XVII. Umowa przewozu Umowa przewozu ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy przewozu i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy przewozu I. Uwagi wstępne XVII

14 II. Obowiązki i prawa przewoźnika przy przewozie osób oraz odpowiadające im uprawnienia pasażera III. Obowiązki i prawa pasażera oraz odpowiadające im uprawnienia przewoźnika IV. Obowiązki i prawa przewoźnika przy przewozie rzeczy oraz odpowiadające im uprawnienia wysyłającego V. Obowiązki i prawa wysyłającego oraz odpowiadające im uprawnienia przewoźnika przy przewozie rzeczy Wygaśnięcie i przedawnienie roszczeń Rozdział XVIII. Umowa spedycji Umowa spedycji ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy spedycji i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy spedycji I. Obowiązki i prawa spedytora oraz odpowiadające im uprawnienia dającego zlecenie II. Obowiązki i prawa dającego zlecenie oraz odpowiadające im uprawnienia spedytora Przedawnienie roszczeń Rozdział XIX. Umowa ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy ubezpieczenia I. Obowiązki, powinności i prawa ubezpieczającego oraz odpowiadające im uprawnienia ubezpieczyciela II. Obowiązki i prawa ubezpieczyciela oraz odpowiadające im uprawnienia ubezpieczającego Zakończenie stosunku ubezpieczenia Przedawnienie roszczeń Rozdział XX. Umowa przechowania Umowa przechowania ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy przechowania i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy przechowania I. Obowiązki i prawa przechowawcy oraz odpowiadające im uprawnienia oddającego na przechowanie II. Obowiązki i prawa oddającego na przechowanie oraz odpowiadające im uprawnienia przechowawcy Zakończenie stosunku przechowania Kazus Rozdział XXI. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady Ogólna charakterystyka instytucji Przedawnienie Rozdział XXII. Umowa składu Umowa składu ogólna charakterystyka XVIII

15 2. Sposób zawarcia umowy składu i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy składu I. Obowiązki i prawa przedsiębiorcy składowego oraz odpowiadające im uprawnienia składającego II. Obowiązki i prawa składającego oraz odpowiadające im uprawnienia przedsiębiorcy składowego Zakończenie stosunku składu Wygaśnięcie i przedawnienie roszczeń ze stosunku składu Rozdział XXIII. Umowa spółki (cywilnej) Umowa spółki ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy spółki i jej forma Prawa i obowiązki stron I. Obowiązki wspólników II. Uprawnienia wspólników Rozwiązanie stosunku spółki i likwidacja Kazus Rozdział XXIV. Umowa poręczenia Umowa poręczenia ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy poręczenia i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy poręczenia I. Obowiązki i prawa poręczyciela oraz odpowiadające im uprawnienia wierzyciela II. Obowiązki i prawa wierzyciela oraz odpowiadające im uprawnienia poręczyciela Zakończenie stosunku poręczenia Rozdział XXV. Umowa darowizny Umowa darowizny ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy darowizny i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy darowizny I. Obowiązki i prawa darczyńcy oraz odpowiadające im uprawnienia obdarowanego II. Obowiązki i prawa obdarowanego oraz odpowiadające im uprawnienia darczyńcy Odwołanie darowizny i jej rozwiązanie Kazus Rozdział XXVI. Umowa przekazania nieruchomości Umowa przekazania nieruchomości ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy przekazania nieruchomości i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy przekazania nieruchomości I. Obowiązki i prawa przekazującego oraz odpowiadające im uprawnienia nabywcy Rozdział XXVII. Umowa renty Umowa renty ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy renty i jej forma XIX

16 3. Obowiązki i prawa stron umowy renty I. Uwagi wstępne II. Obowiązki i prawa zobowiązanego do renty oraz odpowiadające im uprawnienia drugiej strony Rozdział XXVIII. Umowa dożywocia Umowa dożywocia ogólna charakterystyka Sposób zawarcia umowy dożywocia i jej forma Obowiązki i prawa stron umowy dożywocia I. Obowiązki i prawa zobowiązanego do przeniesienia własności nieruchomości oraz odpowiadające im uprawnienia drugiej strony II. Obowiązki i prawa nabywcy nieruchomości oraz odpowiadające im uprawnienia drugiej strony Wygaśnięcie dożywocia. Zamianą na rentę Rozdział XXIX. Ugoda Ugoda ogólna charakterystyka Sposób zawarcia ugody i jej forma Rozdział XXX. Przyrzeczenie publiczne Przyrzeczenie publiczne ogólna charakterystyka Dokonanie przyrzeczenia publicznego i jego forma Obowiązki i prawa przyrzekającego i adresata I. Obowiązki i prawa przyrzekającego oraz odpowiadające im uprawnienia adresata II. Obowiązki i prawa adresata ogłoszenia oraz odpowiadające im uprawnienia przyrzekającego Wygaśnięcie przyrzeczenia publicznego Rozdział XXXI. Przekaz Przekaz ogólna charakterystyka Rozdział XXXII. Papiery wartościowe Papiery wartościowe ogólna charakterystyka Indeks rzeczowy XX

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania I. Pojęcie zobowiązania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXI CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego... 3 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania...

Bardziej szczegółowo

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) I. Istota zobowiązania Rodzaje wzorców umownych i kontrola ich treści Sprzedaż II. Źródła prawa zobowiązań Odpowiedzialność za

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Zobowiązania

SKRYPTY BECKA. Zobowiązania SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Kawałko, H. Witczak ZOBOWIĄZANIA, wyd. 5 Skrypty Becka Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze A. Olejniczak,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Zobowiązania 5. wydanie SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... str. V XV Rozdział I. Wprowadzenie do części ogólnej zobowiązań... 1 1. Zobowiązanie: pojęcie i konstrukcje... 4 I. Charakterystyka ogólna relacji: zobowiązanie i prawo zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 31 DziałI.Osobyfizyczne... 31 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XVII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 34 Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 30 DziałI.Osobyfizyczne... 30 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziesiątego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do dziesiątego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Przedmowa do dziesiątego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Wiadomości wstępne... 1 1. Źródła i miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym... 1 I. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2017 rok I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. III. IV. Podział prawa cywilnego. Powszechne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4.

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Informacje wstępne (Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Maciej Kaliński) ő 1. Przedmiot części szczegółowej prawa zobowiązań ő 2. Związki umów ő 3. Systematyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Wiadomości wstępne... 1 1. Źródła i miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym... 1 I. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA - CZĘŚĆ OGÓLNA

ZOBOWIĄZANIA - CZĘŚĆ OGÓLNA ZOBOWIĄZANIA - CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Wiadomości wstępne ő 1. Źródła i miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym I. Miejsce i funkcja prawa zobowiązań w systemie prawnym 1. Dział prawa cywilnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I 1 Pojęcie i źródła prawa cywilnego pojęcie - prawo cywilne instytucje prawa cywilnego materialnego i proceduralnego przedmiot i zakres prawa cywilnego przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII

Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XVII Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw Rozdział I. Sprzedaż.............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słowo wstępne Objaśnienie skrótów

Spis treści: Słowo wstępne Objaśnienie skrótów Spis treści: Słowo wstępne Objaśnienie skrótów Rozdział I. Wiadomości wprowadzające 1. Prawo zobowiązań w ogólności I. Określenie wstępne II. Społeczno-gospodarcza rola prawa zobowiązań III. Miejsce prawa

Bardziej szczegółowo

Prawo jest na naszej stronie!

Prawo jest na naszej stronie! Kodeks cywilny Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony sposób

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XXIII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 31 Art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XXIII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł XI. Sprzedaż... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art. 535. [Pojęcie]... 5 Art. 535 1. (uchylony)...

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 Wstęp XVII Wykaz skrótów XIX Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna 1 1. Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 A. Osoby fizyczne 1 Kazus 1. Nasciturus 1 Kazus 2. Zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat Na egzamin! PRAWO cywilne w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych Wydawnictwo C.H.Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO CYWILNE w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

5) Przelew wierzytelności :

5) Przelew wierzytelności : 1) Niespełnienie świadczenia w terminie : A: Zawsze powoduje popadnięcie dłużnika w zwłokę B: Uprawnia wierzyciela do żądania odsetek za opóźnienie bez względu na rodzaj niespełnionego świadczenia ; C:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r.

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Adam Makosz Kodeks BIBLIOTEKA cywilny z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Autor Adam Makosz Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor Urszula Wróblewska Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania część szczegółowa

Zobowiązania część szczegółowa Podręczniki Prawnicze Zobowiązania część szczegółowa Zbigniew Radwański Janina Panowicz-Lipska 11. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska Zobowiązania część szczegółowa

Bardziej szczegółowo

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... Orzecznictwo... XIII XVII XXI XXXIII Rozdział I. Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej... 1 1. Przedmiot roszczenia... 1 2. Charakter prawny roszczenia...

Bardziej szczegółowo

Umowy - zarządzenie produktem. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki

Umowy - zarządzenie produktem. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki Umowy - zarządzenie produktem Prowadzący : mec. Piotr Grodzki 1 Czym się będziemy zajmować? 1. Czynności prawne 2. Umowy wiadomości ogólne 3. Umowa sprzedaży 3. Umowa zlecenie 4. Umowa o dzieło 5. Umowa

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 12

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisława Kalus Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Wykładowca: dr Janusz Orłowski Źródła zobowiązań Stosunki zobowiązaniowe w prawie cywilnym mogą powstać na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2 KODEKS cywilny ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2 Stan prawny na 2 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIX Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy......................... 1

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE. Prawo cywilne I

PRAWO CYWILNE. Prawo cywilne I PRAWO CYWILNE Prawo cywilne I I 1. Osobowość prawną ma a) Uniwersytet Opolski b)wojewoda Małopolski c)lukas Podolski d) odpowiedzi a, b i c są poprawne 2. Jeżeli oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu

Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo cywilne cz. 1 Kod przedmiotu 10.3-WX-PR-PC01-W-14_pNadGenAVVNO Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Prawo Profil

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Wykaz najważniejszych skrótów Słowo wstępne Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA Prawo cywilne - zagadnienia wprowadzające 1. Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego 1.1. Znaczenie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 13

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu

Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo cywilne cz. 1 Kod przedmiotu 10.3-WX-PR-PC02-Ć-14_pNadGenW67WN Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Prawo Profil

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów 13 Wprowadzenie 15 ROZDZIAŁ 1 Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 17 1 Wstęp 17 2 Oświadczenia woli 18 21 Pojęcie oświadczeń woli 18 22 Wykładnia oświadczeń woli 23 23 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów.......................................... 13 Wprowadzenie.......................................... 15 Rozdział I. założenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej...............................

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) ZARYS PRAWA CYWILNEGO Studia Prawnicze Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska ZOBOWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Poniżej udostępniamy typowe wzory umów występujące w obrocie gospodarczym:

Poniżej udostępniamy typowe wzory umów występujące w obrocie gospodarczym: Poniżej udostępniamy typowe wzory umów występujące w obrocie gospodarczym: Prawo Pracy Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas zastępstwa Umowa o pracę na okres próbny Umowa o zakazie konkurencji

Bardziej szczegółowo

6. Świadczenie antycypacyjne w systemie common law. Zarys problematyki I. Uwagi ogólne II. Występowanie tzw. anticipated contract cases...

6. Świadczenie antycypacyjne w systemie common law. Zarys problematyki I. Uwagi ogólne II. Występowanie tzw. anticipated contract cases... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XIX XXIII Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki... 1 1. Świadczenie antycypacyjne w obrocie prawnym... 1 2. Wybrane ustalenia nauki o świadczeniu i ich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...9 Tytuł I Przepisy wstępne...9 Tytuł II Osoby...10 Dział I Osoby fizyczne...10 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...10

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży Klasyfikacja jako czynności prawnej: stosunek dwustronny; konsensualna; odpłatna; dwustronnie zobowiązująca; wzajemna;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 1. Wstęp 2. Oświadczenia woli 2.1. Pojęcie oświadczeń woli 2.2. Wykładnia oświadczeń woli 2.3. Wykładnia

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW 5. WYDANIE

TEKSTY USTAW 5. WYDANIE KODEKS cywilny TEKSTY USTAW 5. WYDANIE KODEKS cywilny TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 5. WYDANIE Stan prawny na 2 września 2016 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie

Bardziej szczegółowo

4. Wydanie przedmiotu umowy konsensualne bez potrzeby wydania przedmiotu umowy, umowy realne konieczne wręczenie przedmiotu,

4. Wydanie przedmiotu umowy konsensualne bez potrzeby wydania przedmiotu umowy, umowy realne konieczne wręczenie przedmiotu, 1 Kontrakty w obrocie gospodarczym 2 3 Uwarunkowania prawne Umowa zobowiązująca: - zgodne oświadczenia woli co najmniej dwóch stron (konsens), nie moŝe być sprzeczna z ustawą i zasadami współŝycia społecznego,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej działalności deweloperskiej w Polsce rys historyczny 1.3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 3 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...19 Tytuł XI. Sprzedaż...21 Dział I. Przepisy ogólne...21 Dział II. Rękojmia za wady...83 Dział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wprowadzenie str. 15

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wprowadzenie str. 15 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wprowadzenie str. 15 ROZDZIAŁ 1. Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych str. 17 1. Wstęp str. 17 2. Oświadczenia woli str. 18 2.1. Pojęcie oświadczeń woli str.

Bardziej szczegółowo

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5 Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów Wprowadzenie Zanim zawrzesz umowę 1. PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNICTWO (1) PROKURA (2) 2. LISTY

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna Wprowadzenie................................................ XIX Wstęp do drugiego wydania..................................... XXXIII Wstęp do pierwszego wydania................................... XXXV

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.)

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) Wykaz skrótów.................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania część ogólna

Zobowiązania część ogólna Podręczniki Prawnicze Zobowiązania część ogólna Zbigniew Radwański Adam Olejniczak 10. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek

Bardziej szczegółowo

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM,

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM, UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM, czyli na co zwrócić uwagę w praktyce przy podpisywaniu umów Magdalena Rakowska-Kuśnierek Adwokat Umowa jest czynnością prawną dwustronną, tzn. taką, do której zawarcia konieczne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) ZARYS PRAWA CYWILNEGO, wyd. 2 Studia Prawnicze Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018

Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018 wykładowca: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Dla zaliczenia wykładu należy uczęszczać

Bardziej szczegółowo

dr Cezary Woźniak Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska

dr Cezary Woźniak Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska dr Cezary Woźniak Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska Zobowiązaniem jest stosunek prawny, w którym jedna ze stron, zwana wierzycielem, ma prawo żądać od drugiej określonego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) Kierunkowy.

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) Kierunkowy. UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW - ADMINISTRACJA NIESTACJONARNE STOPIEŃ EDUKACJI STUDIA I STOPNIA Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units)

Bardziej szczegółowo

Umowne określenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości. Karol Bulenda

Umowne określenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości. Karol Bulenda Umowne określenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości Karol Bulenda wizerunek zarządcy nieruchomości oczekiwania podmiotów działających na rynku nieruchomości związane z zatrudnieniem zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest

1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest 1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest bezskuteczna, c. Równolegle z odpowiedzialnością spółki osobowej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania. Ogólnie 2014-03-02. Zobowiązania rezultatu i starannego działania. Świadczenie

Zobowiązania. Ogólnie 2014-03-02. Zobowiązania rezultatu i starannego działania. Świadczenie Zobowiązania Świadczenie Ogólnie Zachowanie dłużnika zgodne z treścią zobowiązania. Może polegać na: Działaniu Zaniechaniu Gotowości do świadczenia Dawny podział: dare, facere, non facere, pati Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania część szczegółowa

Zobowiązania część szczegółowa Podręczniki Prawnicze Zobowiązania część szczegółowa Zbigniew Radwański Janina Panowicz-Lipska 10. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska Zobowiązania część szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Izby Notarialnej w Gdańsku. z dnia 28 grudnia 2015 roku. III rok aplikacji notarialnej

UCHWAŁA. Rady Izby Notarialnej w Gdańsku. z dnia 28 grudnia 2015 roku. III rok aplikacji notarialnej UCHWAŁA Rady Izby Notarialnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu zajęć seminaryjnych na okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku dla aplikantów notarialnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMISU. Opracowała mgr Irena Krauze Lisowiec

UMOWA KOMISU. Opracowała mgr Irena Krauze Lisowiec UMOWA KOMISU Literatura: Z. Radwański, J. Panowicz - Lipska, Zobowiązania część szczegółowa, Wydanie 10, Warszawa 2013 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 5, Warszawa 2011 Opracowała mgr

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Umowa o podróż w prawie polskim. Rafał Adamus Masowy rozwój turystyki prowadzi do poddania tej dziedziny aktywności społecznej regulacji prawnej w systemach prawnych różnych państw, a w tym również w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe jak zabezpieczyć interesy swojej firmy.

Umowy handlowe jak zabezpieczyć interesy swojej firmy. Umowy handlowe jak zabezpieczyć interesy swojej firmy. Miejsce: Warszawa Termin: 21-22.09.2015, poniedziałek - wtorek, I dzień: 10.30-16.30, II dzień: 9.00-15.00 Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Kształtowanie się idei ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej... 1 1. Wyodrębnienie ubezpieczenia odpowiedzialności. cywilnej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści szczegółowy

Spis treści szczegółowy Wykaz skrótów............................................ 19 Wstęp................................................... 21 CZĘŚĆ A Wynajmujący ROZDZIAŁ I. Podmioty..................................... 23

Bardziej szczegółowo