SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XXIII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł XI. Sprzedaż... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art [Pojęcie]... 5 Art (uchylony) Art [Określenie ceny] Art [Cena sztywna] Art [Cena maksymalna] Art [Cena minimalna] Art [Cena wynikowa] Art [Przedawnienie] Art (uchylony) Art [Wystawienie rzeczy] Art [Termin na wydanie rzeczy kupującemu] Art [Chwila wydania] Art [Sposób wydania i odebrania] Art [Wyjaśnienia; dokumentacja] Art [Obowiązek wydania elementów wyposażenia, instrukcji obsługi, konserwacji rzeczy] Art [Koszty] Art [Przejście korzyści i ciężarów] Art [Zwłoka ze specyfikacją] Art [Wyłączność sprzedaży] Art [Zwłoka z odebraniem] Art [Zwłoka z zapłatą ceny] Art (uchylony) Art [Przedawnienie] Art [Sprzedaż energii, praw, wody] Art (uchylony) Dział II. Rękojmia za wady Art [Wady rzeczy] Art [Wada fizyczna rzeczy] Art [Domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego] Art [Zakres odpowiedzialności sprzedawcy] Art [Zwolnienie od odpowiedzialności] Art [Modyfikacja odpowiedzialności] Art [Chwila powstania wad] Art [Odstąpienie, obniżenie ceny, wymiana rzeczy] Art [Obowiązek wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, usunięcie wady] Art [Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy] Art [Dostarczenie rzeczy przez kupującego] Art [Koszty wymiany lub naprawy] Art [Obowiązek przyjęcia od kupującego rzeczy wadliwej] Art [Uznanie żądania za uzasadnione] Art [Rzeczy dostarczane częściami] Art [Terminy reklamacyjne] Art [Podstępne zatajenie wady] Art [Ograniczone prawo odstąpienia] Art [Zwrot nakładów na rzecz] XI

2 Art [Odesłanie rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy] Art [Odpowiedzialność z tytułu rękojmi] Art [Termin przydatności rzeczy do użycia, rękojmia] Art (uchylone) Art [Roszczenia osoby trzeciej] Art [Obowiązek naprawienia szkody] Art [Zwrot ceny] Art [Zwolnienie od odpowiedzialności] Art [Terminy rękojmi za wady prawne] Dział II 1. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej Art [Żądanie naprawienia szkody od poprzedniego sprzedawcy] Art [Bieg terminu przedawnienia roszczenia sprzedawcy] Art [Stosowanie innych przepisów] Art [Zakaz wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności] Dział III. Gwarancja przy sprzedaży Art [Udzielenie gwarancji, obowiązki gwaranta] Art [Oświadczenie gwarancyjne] Art [Dokument gwarancyjny, żądanie wydania] Art [Kontrola wydawanej rzeczy] Art [Zakres odpowiedzialności] Art [Gwarancja a rękojmia] Art [Obowiązki stron] Art [Bieg terminu] Art (uchylony) Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży Rozdział I. Sprzedaż na raty Art [Pojęcie] Art [Rękojmia] Art [Przedterminowa zapłata] Art [Zwłoka] Art [Wyłączenie podmiotów gospodarczych] Art [Kredyt bankowy] Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę Art [Skutek zastrzeżenia własności] Art [Forma] Art [Wynagrodzenie za pogorszenie rzeczy] Art [Skutek zastrzeżenia próby] Rozdział III. Prawo odkupu Art [Termin; wykonanie; forma] Art [Skutki wykonania] Art [Niezbywalność; niepodzielność] Rozdział IV. Prawo pierwokupu Art [Pojęcie] Art [Wykonanie] Art [Zawiadomienie; termin wykonania] Art [Skutki naruszenia] Art [Skutki wykonania] Art [Zabezpieczenie zapłaty] Art [Niezbywalność; niepodzielność] Tytuł XII. Zamiana Art [Pojęcie] Art [Odesłanie] XII

3 Tytuł XIII. Dostawa Art [Pojęcie] Art (uchylony) Art [Forma] Art [Nieodpowiednie surowce odbiorcy] Art [Kontrola odbiorcy] Art [Rękojmia] Art [Opóźnienie rozpoczęcia produkcji] Art [Wadliwy sposób wytwarzania] Art [Odesłanie] Tytuł XIV. Kontraktacja Art [Pojęcie] Art [Wspólne prowadzenie gospodarstwa] Art [Świadczenia dodatkowe] Art [Forma] Art [Kontrola kontraktującego] Art [Miejsce świadczenia producenta] Art (uchylony) Art [Świadczenie częściowe] Art [Rękojmia] Art [Niemożność dostarczenia produktów] Art [Zawiadomienie] Art [Przedawnienie] Art [Zmiana posiadacza gospodarstwa] Art [Wniesienie gospodarstwa do spółdzielni] Tytuł XV. Umowa o dzieło Art [Pojęcie] Art (uchylony) Art [Określenie wysokości wynagrodzenia] Art [Wynagrodzenie kosztorysowe] Art [Podwyższenie wynagrodzenia] Art [Odstąpienie zamawiającego] Art [Wynagrodzenie ryczałtowe] Art [Materiały zamawiającego] Art [Informowanie o przeszkodach] Art [Opóźnienie prac] Art [Wadliwe wykonywanie] Art [Dzieło będące rzeczą ruchomą; odesłanie] Art. 637 (uchylony) Art [Rękojmia, gwarancja, odpowiednie stosowanie] Art [Zapłata mimo niewykonania] Art [Brak współdziałania] Art [Dostarczony materiał] Art [Termin płatności] Art [Obowiązek odebrania dzieła] Art [Odstąpienie] Art [Śmierć przyjmującego] Art [Przedawnienie] Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane Art [Pojęcie] Art [Umowa z podwykonawcą] Art [Forma] Art [Zakres robót] Art [Gwarancja zapłaty] Art [Bezskuteczne odstąpienie inwestora od umowy] XIII

4 Art [Wysokość gwarancji] Art [Brak żądanej gwarancji, skutki] Art [Zastosowanie przepisów] Art (uchylony) Art [Informowanie o przeszkodach] Art [Szkody na terenie budowy] Art (uchylony) Art [Odbiór częściowy] Art [Ryzyko zniszczenia obiektu] Art [Odesłanie] Art [Odstąpienie] Art [Odpowiednie stosowanie] Tytuł XVII. Najem i dzierżawa Dział I. Najem Rozdział I. Przepisy ogólne Art [Pojęcie; oznaczenie czynszu] Art [Forma] Art [Przedłużenie najmu] Art [Stan i utrzymanie rzeczy] Art [Naprawy konieczne] Art [Rękojmia] Art [Roszczenia osób trzecich] Art [Sposób używania rzeczy] Art [Zmiany i niewłaściwe używanie] Art [Podnajem; bezpłatne używanie] Art [Termin płatności] Art [Prawo zastawu] Art [Wygaśnięcie] Art [Zwłoka z zapłatą czynszu] Art [Terminy wypowiedzenia] Art [Milczące przedłużenie] Art [Zwrot rzeczy] Art [Ulepszenia] Art [Przedawnienie] Art [Zbycie przedmiotu najmu] Art [Wypowiedzenie przez nabywcę] Rozdział II. Najem lokalu Art [Właściwe przepisy] Art [Małżonkowie] Art [Drobne nakłady] Art [Wady zagrażające zdrowiu] Art [Porządek domowy] Art [Założenie urządzeń przez najemcę] Art [Niewłaściwe zachowanie najemcy] Art [Wypowiedzenie wysokości czynszu] Art [Rozszerzenie przedmiotu zastawu] Art [Zwłoka z zapłatą czynszu] Art [Terminy wypowiedzenia] Art [Odpowiedzialność za zapłatę czynszu] Art [Podnajem, bezpłatne używanie] Art (uchylony) Art [Bezwzględne prawo najemcy] Art [Wstąpienie osób bliskich] Art [Ograniczenie praw nabywcy] Dział II. Dzierżawa Art [Pojęcie; oznaczenie czynszu] XIV

5 Art [Odesłanie do najmu] Art [Terminy; prawo pierwokupu] Art [Wykonywanie dzierżawy] Art [Naprawy konieczne] Art [Poddzierżawa; bezpłatne używanie] Art [Termin płatności czynszu] Art [Obniżenie czynszu] Art [Prawo zastawu] Art [Rozszerzenie] Art [Zwłoka z zapłatą czynszu] Art [Wypowiedzenie] Art [Zwrot przedmiotu dzierżawy] Art [Pozostawione zasiewy] Art [Ograniczenie czynszu] Art [Bezczynszowe użytkowanie] Art [Dzierżawa praw] Tytuł XVII 1. Umowa leasingu Art [Pojęcie] Art [Pisemność] Art [Opóźnienie odbioru] Art [Obowiązki finansującego] Art [Utrata rzeczy] Art [Koszty ubezpieczenia] Art [Obowiązki korzystającego] Art [Rękojmia] Art [Używanie rzeczy] Art [Zmiany] Art [Wypowiedzenie] Art [Oddanie osobie trzeciej] Art [Zwłoka] Art [Zbycie rzeczy] Art [Spłata rat] Art [Przeniesienie własności] Art [Odesłanie do najmu i sprzedaży] Art [Leasing bezpośredni] Tytuł XVIII. Użyczenie Art [Pojęcie] Art [Wady rzeczy] Art [Sposób używania] Art [Koszty utrzymania] Art [Przypadkowa utrata] Art [Zakończenie] Art [Przedterminowe zakończenie] Art [Solidarna odpowiedzialność biorących] Art [Zwrot rzeczy] Art [Przedawnienie] Tytuł XIX. Pożyczka Art [Pojęcie; forma] Art [Odstąpienie; odmowa wydania] Art [Przedawnienie] Art [Termin zwrotu] Art [Wady rzeczy] Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego Art [Pojęcie] XV

6 Art [Rozporządzanie pieniędzmi] Art [Odmowa wykonania zlecenia] Art [Wyciąg z rachunku] Art [Rachunek imienny] Art [Wypowiedzenie] Art [Przedawnienie] Art [Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe] Art [Rozliczenia pieniężne] Tytuł XXI. Zlecenie Art [Pojęcie] Art [Wynagrodzenie] Art [Zawodowe wykonywanie zleceń] Art [Sposób wykonania] Art [Zastępca; odpowiedzialność] Art [Rozwinięcie; szkoda przypadkowa] Art [Obowiązki zleceniobiorcy] Art [Używanie przedmiotów zleceniodawcy] Art [Wydatki i zobowiązania zleceniobiorcy] Art [Zaliczka] Art [Termin płatności wynagrodzenia] Art [Zlecenie wspólne] Art [Wypowiedzenie] Art [Śmierć zleceniodawcy] Art [Śmierć zleceniobiorcy] Art [Działanie po wygaśnięciu zlecenia] Art [Umowy o świadczenie usług] Art [Przedawnienie] Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Art [Zasady] Art [Rozwinięcie] Art [Działanie wbrew woli zastąpionego] Art [Bezprawne zmiany] Art [Potwierdzenie zastąpionego] Art [Ratowanie cudzego dobra] Tytuł XXIII. Umowa agencyjna Art [Pojęcie] Art [Wynagrodzenie, prowizja] Art [Pisemne potwierdzenie] Art [Domniemane upoważnienie] Art [Lojalność stron] Art [Obowiązki agenta] Art [Obowiązki zleceniodawcy] Art [Milczące potwierdzenie] Art [Prowizja] Art [Prowizja po rozwiązaniu umowy] Art [Kolizja uprawnień] Art [Wymagalność roszczenia] Art [Zwrot prowizji] Art [Oświadczenie] Art [Odpowiednie stosowanie] Art [Prowizja del credere] Art [Zwrot wydatków] Art [Zabezpieczenie roszczenia] Art [Wykonanie po terminie] Art [Terminy wypowiedzenia] XVI

7 Art [Wypowiedzenie przed terminem] Art [Świadczenie wyrównawcze] Art [Wyłączenie] Art [Zastrzeżenie] Art [Ograniczenie działalności] Art [Odwołanie ograniczenia] Art [Zwolnienie agenta z ograniczenia] Art [Odpowiednie stosowanie] Tytuł XXIV. Umowa komisu Art [Pojęcie] Art [Wydanie korzyści] Art [Umowy korzystniejsze] Art [Umowy mniej korzystne] Art [Zagrożenie rzeczy zepsuciem] Art [Wyłączenie odpowiedzialności komisanta] Art (uchylony) Art [Kredyt, zaliczka komisanta] Art [Wymagalność prowizji] Art [Prawo zastawu] Tytuł XXV. Umowa przewozu Dział I. Przepisy ogólne Art [Pojęcie] Art [Właściwe przepisy] Dział II. Przewóz osób Art [Warunki przewozu] Art [Odpowiedzialność za bagaż] Art [Przedawnienie] Dział III. Przewóz rzeczy Art [Konieczne dane] Art [List przewozowy] Art [Nieodpowiedni stan przesyłki] Art [Dokumenty] Art [Przeszkody w wykonaniu przewozu] Art [Zawiadomienie o nadejściu] Art [Uprawnienia odbiorcy] Art [Skutki przyjęcia przesyłki] Art [Odmowa przyjęcia] Art [Ograniczenie odszkodowania] Art [Dalszy przewoźnik] Art [Prawo zastawu] Art [Wygaśnięcie roszczeń wobec przewoźnika] Art [Przedawnienie] Art [Roszczenia zwrotne przewoźnika] Tytuł XXVI. Umowa spedycji Art [Pojęcie] Art [Właściwe przepisy] Art [Odesłanie] Art [Szczególne obowiązki spedytora] Art [Rozwinięcie] Art [Odpowiedzialność za wykonawców] Art [Spedytor jako przewoźnik] Art [Ograniczenie odszkodowania] Art [Prawo zastawu] XVII

8 Art [Przedawnienie] Art [Roszczenia zwrotne spedytora] Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia Dział I. Przepisy ogólne Art [Pojęcie; rodzaje świadczeń] Art [Nieważność umowy; bezskuteczność] Art [Regulacja pozakodeksowa] Art [Ubezpieczenie na cudzy rachunek] Art [Dokument ubezpieczenia] Art (uchylony) Art [Ochrona ubezpieczającego] Art [Ogólne warunki ubezpieczenia] Art [Składka] Art [Początek odpowiedzialności; niezapłacenie składki] Art [Obowiązek informowania] Art [Zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku] Art [Termin spełnienia świadczenia] Art [Zawiadomienie ubezpieczyciela o wypadku] Art [Przedawnienie] Art [Ubezpieczenia morskie; reasekuracja] Dział II. Ubezpieczenia majątkowe Art [Zakres przedmiotowy] Art [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej] Art [Zmiana właściciela; przeniesienie praw] Art [Suma ubezpieczenia] Art [Odpowiedzialność] Art (uchylony) Art [Obowiązek zmniejszenia szkody] Art [Szkoda umyślna] Art [Przejście roszczeń] Dział III. Ubezpieczenia osobowe Art [Zakres przedmiotowy] Art [Wypowiedzenie przez ubezpieczającego] Art [Uprawniony do sumy ubezpieczenia] Art [Rozwinięcie] Art [Samobójstwo] Art [Zarzut nieprawdziwych informacji] Tytuł XXVIII. Przechowanie Art [Pojęcie] Art [Oznaczenie wynagrodzenia] Art [Sposób przechowywania] Art [Zmiana miejsca i sposobu] Art [Używanie rzeczy] Art [Zastępca] Art [Przypadkowa utrata] Art [Wydatki i zobowiązania przechowawcy] Art [Przechowanie wspólne] Art [Zwrot rzeczy] Art [Depozyt nieprawidłowy] Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady Art [Przesłanki odpowiedzialności] XVIII

9 Art [Obowiązek zawiadomienia] Art [Przedawnienie] Art [Ograniczenie odpowiedzialności] Art [Prawo zastawu] Art [Przedawnienie roszczeń zakładu] Art [Odpowiedzialność innych zakładów] Tytuł XXX. Umowa składu Art [Pojęcie; dowód składowy] Art [Wyłączenie] Art [Odpowiedzialność, konserwacja] Art [Ubezpieczenie] Art [Obowiązek zabezpieczenia] Art [Zawiadomienie] Art [Sprzedaż rzeczy] Art [Doglądanie rzeczy przez składającego] Art [Łączenie i podział] Art [Prawo zastawu] Art [Przedłużenie umowy] Art [Wypowiedzenie] Art [Nieodebranie rzeczy] Art [Wypowiedzenie z ważnych przyczyn] Art [Wygaśnięcie roszczeń składającego] Art [Przedawnienie] Tytuł XXXI. Spółka Art [Pojęcie; forma] Art [Wkład] Art [Wniesienie rzeczy] Art [Współwłasność łączna] Art [Solidarna odpowiedzialność] Art [Prowadzenie spraw spółki] Art [Reprezentowanie spółki] Art [Udział w zyskach i stratach] Art [Podział i wypłata zysków] Art [Wypowiedzenie udziału] Art [Wypowiedzenie przez wierzyciela osobistego] Art [Rozliczenie z występującym wspólnikiem] Art [Śmierć wspólnika] Art [Przedłużenie umowy] Art [Rozwiązanie spółki przez sąd] Art [Skutki rozwiązania] Tytuł XXXII. Poręczenie Art [Pojęcie; forma] Art [Brak zdolności dłużnika] Art [Dług przyszły] Art [Zakres poręczenia] Art [Opóźnienie dłużnika] Art [Odpowiedzialność poręczyciela] Art [Ponaglenie wierzyciela] Art [Zarzuty wobec wierzyciela] Art [Wezwanie dłużnika do sprawy] Art [Zawiadomienie dłużnika o zapłacie] Art [Zawiadomienie poręczyciela o wykonaniu] Art [Wyzbycie się zabezpieczeń i dowodów] XIX

10 Tytuł XXXIII. Darowizna Art [Pojęcie] Art [Przysporzenia niebędące darowizną] Art [Forma] Art [Odpowiedzialność darczyńcy] Art [Wady rzeczy] Art [Polecenie] Art [Żądanie wypełnienia] Art [Odmowa] Art [Odwołanie darowizny niewykonanej] Art [Niedostatek darczyńcy] Art [Odwołanie darowizny wykonanej] Art [Przebaczenie; odwołanie przez spadkobierców] Art [Forma] Art [Rozwiązanie przez sąd] Art [Wyłączenie odwołania] Tytuł XXXIII 1. Przekazanie nieruchomości Art [Treść umowy przekazania nieruchomości] Art [Wyłączenie odpowiedzialności właściciela] Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie Dział I. Renta Art [Pojęcie] Art [Forma pisemna] Art [Terminy płatności] Art [Śmierć uprawnionego] Art [Wynagrodzenie] Art [Renta pozaumowna] Dział II. Dożywocie Art [Pojęcie] Art (uchylony) Art [Skutki rzeczowe i osobiste] Art [Śmierć jednego z uprawnionych] Art [Niezbywalność] Art [Zamiana na rentę; rozwiązanie] Art [Zbycie nieruchomości] Art [Użytkowanie dla zapewnienia utrzymania] Art [Bezskuteczność względna dożywocia] Tytuł XXXV. Ugoda Art [Pojęcie] Art [Błąd] Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne Art [Pojęcie; odwołanie] Art [Kilku wykonawców] Art [Konkurs] Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe Dział I. Przekaz Art [Pojęcie] Art [Przyjęcie; przedawnienie] Art [Odwołanie] Art [Przekazany jako dłużnik przekazującego] Art [Przekazujący jako dłużnik odbiorcy] XX

11 Dział II. Papiery wartościowe Art [Cechy] Art [Legitymacja posiadacza dokumentu] Art [Dokumenty imienne] Art [Dokumenty na zlecenie; indos] Art [Dokumenty na okaziciela] Art [Rozwinięcie] Art [Przeniesienie praw] Art [Zarzuty dłużnika] Art [Umarzanie] Art [Znaki legitymacyjne] Art [Dokumenty niedotyczące wierzytelności] Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Art. 2. [Zakres zastosowania przepisów ustawy] Art. 3. [Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy] Art. 4. [Określenia ustawowe] Art. 4a. [Wyłączenie stosowania przepisu Kodeksu cywilnego] Art. 5. [Termin zapłaty] Art. 6. [Odsetki ustawowe] Art. 7. [Odsetki ustawowe, wysokość] Art. 8. [Odsetki ustawowe w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny] Art. 8a. [Zakaz ustalania daty doręczenia] Art. 9. [Badanie towaru lub usługi] Art. 10. [Koszty odzyskiwania należności, rekompensata] Art. 11. [Świadczenie pieniężne następujące częściami, harmonogram spłat] Art. 11a. [Ocena postanowień umownych pod kątem nieuczciwości] Art. 11b. [Ustalenie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie] Art. 11c. [Obwieszczenie o wysokości odsetek] Art. 12. [Powództwo o zapłatę odsetek] Art. 13. [Nieważność postanowień umowy] Art. 14. (pominięty) Art. 15. [Przepis przejściowy] Art. 16. [Derogacja] Art. 17. [Wejście w życie] Indeks rzeczowy XXI

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XXIII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 31 Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4.

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Informacje wstępne (Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Maciej Kaliński) ő 1. Przedmiot części szczegółowej prawa zobowiązań ő 2. Związki umów ő 3. Systematyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 31 DziałI.Osobyfizyczne... 31 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 30 DziałI.Osobyfizyczne... 30 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Prawo jest na naszej stronie!

Prawo jest na naszej stronie! Kodeks cywilny Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony sposób

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... XXI Skróty powoływanej literatury... XXIII Bibliografia... XXV Wstęp... XXIX Część I Zagadnienia ogólne Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 3 1. Definicja oraz funkcje prawa zobowiązań w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII

Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XVII Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw Rozdział I. Sprzedaż.............................................

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXI CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego... 3 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania I. Pojęcie zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) I. Istota zobowiązania Rodzaje wzorców umownych i kontrola ich treści Sprzedaż II. Źródła prawa zobowiązań Odpowiedzialność za

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Kodeks cywilny z r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Kodeks cywilny z r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) ( wyciąg Wstęp XXI Wykaz skrótów XXIII Kodeks cywilny z 23.4.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji] 1 Artykuł 3. [Nieretroakcja] 3 Artykuł 5. [Nadużycie prawa] 5

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.)

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) Wykaz skrótów.................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XVII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 34 Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... V VII XIX Kodeks cywilny... 1 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe... 3 Tytuł I. Własność... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art. 126 139. (uchylone)...

Bardziej szczegółowo

Prawo wekslowe i czekowe. Autor: Lidia Bagińska

Prawo wekslowe i czekowe. Autor: Lidia Bagińska Prawo wekslowe i czekowe Autor: Lidia Bagińska Wykaz skrótów Wykaz literatury Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego ő 1. Historia weksla i prawa wekslowego I. Powstanie weksla

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r.

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Adam Makosz Kodeks BIBLIOTEKA cywilny z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Autor Adam Makosz Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor Urszula Wróblewska Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży Klasyfikacja jako czynności prawnej: stosunek dwustronny; konsensualna; odpłatna; dwustronnie zobowiązująca; wzajemna;

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 11 Od Autorów............................................................ 17 Część pierwsza KSIĘGI WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5 Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów Wprowadzenie Zanim zawrzesz umowę 1. PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNICTWO (1) PROKURA (2) 2. LISTY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe Spis treści Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego... 3 1. Historia weksla i prawa wekslowego...

Bardziej szczegółowo

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2 KODEKS cywilny ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2 Stan prawny na 2 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo. Aplikacje Prawnicze. Kodeks cywilny. 5. wydanie. Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck

Orzecznictwo. Aplikacje Prawnicze. Kodeks cywilny. 5. wydanie. Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Orzecznictwo Kodeks cywilny 5. wydanie Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Kodeks cywilny W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: J. Rychlik KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO,

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo. Aplikacje Prawnicze. Kodeks cywilny. 4. wydanie. Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck

Orzecznictwo. Aplikacje Prawnicze. Kodeks cywilny. 4. wydanie. Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Orzecznictwo Kodeks cywilny 4. wydanie Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Kodeks cywilny W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: J. Rychlik KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Wprowadzenie KC... 3 Księga pierwsza. Część ogólna...

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Wprowadzenie KC... 3 Księga pierwsza. Część ogólna... Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... V VII XVII Kodeks cywilny... 1 Wprowadzenie KC... 3 Księga pierwsza. Część ogólna... 27 Tytuł I. Przepisy wstępne... 29 Art. 1. [Zakres regulacji]... 29 Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 3 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...19 Tytuł XI. Sprzedaż...21 Dział I. Przepisy ogólne...21 Dział II. Rękojmia za wady...83 Dział III.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim

Ważne terminy w prawie konsumenckim Ważne terminy w prawie konsumenckim Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Brak terminu (z ostrożności najlepiej jak najszybciej)

Bardziej szczegółowo

Umowy - zarządzenie produktem. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki

Umowy - zarządzenie produktem. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki Umowy - zarządzenie produktem Prowadzący : mec. Piotr Grodzki 1 Czym się będziemy zajmować? 1. Czynności prawne 2. Umowy wiadomości ogólne 3. Umowa sprzedaży 3. Umowa zlecenie 4. Umowa o dzieło 5. Umowa

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.)

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Czas jaki

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo. Aplikacje Prawnicze. Kodeks cywilny. 3. wydanie. Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck

Orzecznictwo. Aplikacje Prawnicze. Kodeks cywilny. 3. wydanie. Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Orzecznictwo Kodeks cywilny 3. wydanie Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Kodeks cywilny W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: J. Rychlik KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO,

Bardziej szczegółowo

Poniżej udostępniamy typowe wzory umów występujące w obrocie gospodarczym:

Poniżej udostępniamy typowe wzory umów występujące w obrocie gospodarczym: Poniżej udostępniamy typowe wzory umów występujące w obrocie gospodarczym: Prawo Pracy Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas zastępstwa Umowa o pracę na okres próbny Umowa o zakazie konkurencji

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo. Aplikacje Prawnicze. Kodeks cywilny. Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck

Orzecznictwo. Aplikacje Prawnicze. Kodeks cywilny. Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Orzecznictwo Kodeks cywilny Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Kodeks cywilny W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: J. Rychlik KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW 5. WYDANIE

TEKSTY USTAW 5. WYDANIE KODEKS cywilny TEKSTY USTAW 5. WYDANIE KODEKS cywilny TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 5. WYDANIE Stan prawny na 2 września 2016 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści szczegółowy

Spis treści szczegółowy Wykaz skrótów............................................ 19 Wstęp................................................... 21 CZĘŚĆ A Wynajmujący ROZDZIAŁ I. Podmioty..................................... 23

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 13

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY. Komentarz. Tom II. Zobowiązania. Redaktor Konrad Osajda

KODEKS CYWILNY. Komentarz. Tom II. Zobowiązania. Redaktor Konrad Osajda KODEKS CYWILNY Komentarz Tom II Zobowiązania Redaktor Konrad Osajda KODEKS CYWILNY Komentarz Tom II KODEKS CYWILNY Komentarz Tom II Zobowiązania (art. 353 921 16 KC) Redaktor dr Konrad Osajda Autorzy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XV Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 3 Art. 922. [Pojęcie]... 5 Art. 923. [Uprawnienia bliskich do mieszkania]... 80 Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 128/234

Kancelaria Sejmu s. 128/234 Kancelaria Sejmu s. 128/234 świadczenie producenta nie zostało spełnione od dnia, w którym powinno było być spełnione. 2. Jeżeli świadczenie producenta było spełniane częściami, przedawnienie biegnie od

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 12

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...9 Tytuł I Przepisy wstępne...9 Tytuł II Osoby...10 Dział I Osoby fizyczne...10 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...10

Bardziej szczegółowo

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... Orzecznictwo... XIII XVII XXI XXXIII Rozdział I. Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej... 1 1. Przedmiot roszczenia... 1 2. Charakter prawny roszczenia...

Bardziej szczegółowo

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej.

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej. Art. 758 [Pojęcie] 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMISU. Opracowała mgr Irena Krauze Lisowiec

UMOWA KOMISU. Opracowała mgr Irena Krauze Lisowiec UMOWA KOMISU Literatura: Z. Radwański, J. Panowicz - Lipska, Zobowiązania część szczegółowa, Wydanie 10, Warszawa 2013 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 5, Warszawa 2011 Opracowała mgr

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania część szczegółowa

Zobowiązania część szczegółowa Podręczniki Prawnicze Zobowiązania część szczegółowa Zbigniew Radwański Janina Panowicz-Lipska 11. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska Zobowiązania część szczegółowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 74, poz. 857; o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Przewidziane przez prawo zasady odpowiedzialności Dewelopera / Sprzedawcy za jakość świadczenia i procedura reklamacyjna

Załącznik nr 4 Przewidziane przez prawo zasady odpowiedzialności Dewelopera / Sprzedawcy za jakość świadczenia i procedura reklamacyjna I. Przewidziane przez prawo zasady odpowiedzialności (wyciąg z ustawy kodeks cywilny) Dział II. Rękojmia za wady Art. 556. [Wady rzeczy] Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XXI Część I. Wstęp... 1 Rozdział I. Podstawowe cechy prawa upadłościowego i jego funkcje... 1 1. Pojęcie upadłości i przesłanki jej

Bardziej szczegółowo

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych Radosław Dyki Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych Radosław Dyki Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH

PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej, zgodnej z obowiązującym stanem prawnym wiedzy w zakresie umów występujących w obrocie gospodarczym, wskazanie typowych sposobów ich

Bardziej szczegółowo

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 Wstęp XVII Wykaz skrótów XIX Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna 1 1. Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 A. Osoby fizyczne 1 Kazus 1. Nasciturus 1 Kazus 2. Zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Zobowiązania

SKRYPTY BECKA. Zobowiązania SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Kawałko, H. Witczak ZOBOWIĄZANIA, wyd. 5 Skrypty Becka Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze A. Olejniczak,

Bardziej szczegółowo

Index Rzeczowy. Index

Index Rzeczowy. Index Index Rzeczowy Index Akt notarialny forma 1008-1012 str. 301-302 odpis a wypis 427-432 str. 147-149 wynagrodzenie notariusza 1013-1016 str. 302 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 385-397 str. 135-140 Budowa informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2017 rok I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. III. IV. Podział prawa cywilnego. Powszechne

Bardziej szczegółowo

1. 1. Reklamacja - wymiana towaru

1. 1. Reklamacja - wymiana towaru ul. B. Prusa 19 lok. 4, 05-800 Pruszków Tel. 22 425 95 90 - Fax 22 425 95 91 apolonia@apolonia.com.pl - www.apolonia.com.pl 1. 1. Reklamacja - wymiana towaru Do: APOLONIA BOŻENA SKAUT ul. B. Prusa 19 lok.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk Art. 535 Kodeksu cywilnego: Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks cywilny 1. z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

1. Kodeks cywilny 1. z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) KC 1 1. Kodeks cywilny 1 z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) (zm.: Dz.U. 1971, Nr 27, poz. 252; 1976, Nr 19, poz. 122; 1982, Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210; 1984, Nr 45,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

Załączona płyta CD pozwala modyfikować oraz drukować przygotowane wzory. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę

Załączona płyta CD pozwala modyfikować oraz drukować przygotowane wzory. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5 + CD. Waldemar Podel Prezentowana książka pochodzi od praktyka i skierowana jest do praktyków. Nie pomija jednak najistotniejszych zagadnień teoretycznych,

Bardziej szczegółowo

Kodeks cywilny 1. z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz.

Kodeks cywilny 1. z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. Kodeks cywilny 1 z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 121) 2 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 827; 2015, poz. 4, poz. 397, poz. 539, poz.

Bardziej szczegółowo

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego. w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami. 3 grudnia 2014 r.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego. w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami. 3 grudnia 2014 r. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami 3 grudnia 2014 r. 30 maja 2014 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks cywilny. Nowelizacja ta ma bardzo szeroki zakres.

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne

NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne 1 Sz. P. Anna Cuber Polski Związek Hodowców Koni NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA 1.10.2016 r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne PRZEPISY PRAWA I PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE Źródłem wiedzy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych Forma umowy Elementy składowe umowy o roboty budowlane...

Rozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych Forma umowy Elementy składowe umowy o roboty budowlane... Wprowadzenie... O autorach... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych... 1 1. Forma umowy... 1 2. Elementy składowe umowy o roboty budowlane... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słowo wstępne Objaśnienie skrótów

Spis treści: Słowo wstępne Objaśnienie skrótów Spis treści: Słowo wstępne Objaśnienie skrótów Rozdział I. Wiadomości wprowadzające 1. Prawo zobowiązań w ogólności I. Określenie wstępne II. Społeczno-gospodarcza rola prawa zobowiązań III. Miejsce prawa

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania część szczegółowa

Zobowiązania część szczegółowa Podręczniki Prawnicze Zobowiązania część szczegółowa Zbigniew Radwański Janina Panowicz-Lipska 10. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska Zobowiązania część szczegółowa

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

Monitoring wierzytelności - radykalna poprawa bezpieczeństwa firmy - Przedawnienia, czyli jak nie przespać ostatniej chwili dochodzenia należności

Monitoring wierzytelności - radykalna poprawa bezpieczeństwa firmy - Przedawnienia, czyli jak nie przespać ostatniej chwili dochodzenia należności 2014-07-21 11:52:04 Monitoring wierzytelności - radykalna poprawa bezpieczeństwa firmy - Przedawnienia, czyli jak nie przespać ostatniej chwili dochodzenia należności AUTOR: Artykuł Redakcyjny Nie dopuszczaj

Bardziej szczegółowo

Monitoring wierzytelności - radykalna poprawa bezpieczeństwa firmy - Przedawnienia, czyli jak nie przespać ostatniej chwili dochodzenia należności

Monitoring wierzytelności - radykalna poprawa bezpieczeństwa firmy - Przedawnienia, czyli jak nie przespać ostatniej chwili dochodzenia należności 2014-07-21 11:52:04 Monitoring wierzytelności - radykalna poprawa bezpieczeństwa firmy - Przedawnienia, czyli jak nie przespać ostatniej chwili dochodzenia należności AUTOR: Artykuł Redakcyjny Nie dopuszczaj

Bardziej szczegółowo

Umowa o PPP 8. Polska

Umowa o PPP 8. Polska Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura

Bardziej szczegółowo

128. USTAWA. Kodeks cywilny. Księga Trzecia. Tytuł XV i XVI

128. USTAWA. Kodeks cywilny. Księga Trzecia. Tytuł XV i XVI 31.08.2007 (aktual.) KODEKS CYWILNY 128-1 128. USTAWA. Kodeks cywilny. Księga Trzecia. Tytuł XV i XVI Dz.U.64.16.93 1971.11.04 zm. Dz.U.71.27.252 art. 1 1976.07.01 zm. Dz.U.76.19.122 art. 15 1982.04.06

Bardziej szczegółowo