SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie"

Transkrypt

1 PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S. 106 I PIĘTRO GODZINY ZAJĘĆ: SOBOTNIE: NIEDZIELNE: 11:00-16:00 10:00-15:00 TERMINY: I września II października III października IV listopada BLOKI TEMATYCZNE: I. Odpowiedzialność odszkodowawcza w energetyce II. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny III. Sądowe postepowanie gospodarcze IV. Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym 1

2 PROGRAM: 28 września: 11:00-16:00 BLOK I września 2013 Odpowiedzialność odszkodowawcza w energetyce I Pojęcie odpowiedzialności odszkodowawczej i cywilnej: 1. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Zasady i przesłanki występowania odpowiedzialności odszkodowawczej (odpowiedzialność na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka) 3. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 4. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej: Odpowiedzialność cywilna deliktowa (zasady, przesłanki występowania, rodzaje) Odpowiedzialność cywilna kontraktowa (zasady, przesłanki występowania, rodzaje) Odpowiedzialność gwarancyjna (ubezpieczeniowa) - (zasady, przesłanki występowania, rodzaje) II Pojęcie i rodzaje szkód majątkowych i niemajątkowych III Czynniki wpływające na ustalenie odszkodowania: 1. Zasada pełnego odszkodowania w polskim prawie cywilnym 2. Odszkodowanie za straty rzeczywiste 3. Odszkodowanie za utracone korzyści 4. Odszkodowanie za czyste straty finansowe 5. Miarkowanie odszkodowania 6. Zaliczenie uzyskanych korzyści majątkowych 7. Zagadnienie szkody wyrządzonej samemu sobie 8. Ograniczenie odpowiedzialności a ograniczenie odszkodowania 9. Wina umyślna i nieumyślna (rażące niedbalstwo) jako granice odszkodowania IV Sposoby i cele naprawienia szkody: 1. Przywrócenie stanu poprzedniego (zasada restytucji) 2. Czynniki wpływające na wysokość odszkodowania pieniężnego 29 września: 10:00-15:00 V Przedawnienie roszczeń VI Ryzyka odpowiedzialności odszkodowawczej w energetyce: 1. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody 2. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny 3. Kradzież energii odpowiedzialność cywilna i karna 4. Służebność przesyłu, a odpowiedzialność odszkodowawcza 5. Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych za przerwy w dostawach prądu 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody w środowisku 2

3 BLOK II października 2013 Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 12 października: 11:00-16:00 Pojęcie odpowiedzialności odszkodowawczej i cywilnej: 1. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Zasady i przesłanki występowania odpowiedzialności odszkodowawczej (odpowiedzialność na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka) 3. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 4. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej: 5. Odpowiedzialność cywilna deliktowa (zasady, przesłanki występowania, rodzaje) 6. Odpowiedzialność cywilna kontraktowa (zasady, przesłanki występowania, rodzaje) 7. Odpowiedzialność gwarancyjna (ubezpieczeniowa) - (zasady, przesłanki występowania, rodzaje) II Pojęcie i rodzaje szkód majątkowych i niemajątkowych III Czynniki wpływające na ustalenie odszkodowania: 1. Zasada pełnego odszkodowania w polskim prawie cywilnym 2. Odszkodowanie za straty rzeczywiste 3. Odszkodowanie za utracone korzyści 4. Odszkodowanie za czyste straty finansowe 5. Miarkowanie odszkodowania 6. Zaliczenie uzyskanych korzyści majątkowych 7. Zagadnienie szkody wyrządzonej samemu sobie 8. Ograniczenie odpowiedzialności a ograniczenie odszkodowania 9. Wina umyślna i nieumyślna (rażące niedbalstwo) jako granice odszkodowania IV Sposoby i cele naprawienia szkody: 1. Przywrócenie stanu poprzedniego (zasada restytucji) 2. Czynniki wpływające na wysokość odszkodowania pieniężnego V Przedawnienie roszczeń 13 października: 10:00-15:00 I Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny: 1. Uwagi ogólne, inspiracja wprowadzenia przepisów, dyrektywy unijne 2. Terminologia 3. Charakterystyka odpowiedzialności za produkt 4. Pojęcie produktu niebezpiecznego 5. Podmiot obciążany odpowiedzialnością 6. Podmiot chroniony 7. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej szkoda na mieniu i szkoda na osobie 8. Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego 9. Niebezpieczne właściwości produktu, nieprzewidywalność niebezpieczeństwa 10. Zakres podmiotowy osób odpowiedzialnych za produkt oprócz producenta 11. Ograniczenie zakresu odszkodowania 12. Przedawnieni e roszczeń 13. Zbieg roszczeń 14. Zakaz wyłączeń odpowiedzialności za produkt 3

4 BLOK III października 2013 Sądowe postępowanie gospodarcze gospodarczych po nowelizacji z 3 maja 2012 roku 26 października: 11:00-16:00 Zagadnienia ogólne: Sąd właściwy do rozstrzygania spraw gospodarczych Pojęcie sprawy gospodarczej Przesłanki sprawy gospodarczej Pojęcie przedsiębiorcy Działalność gospodarcza i działalność zawodowa Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej Przekazanie sprawy Sprawy o ochronę posiadania, jako sprawy gospodarcze Współuczestnictwo konieczne w sprawach gospodarczych Sprawy gospodarcze ze stosunku spółki Sprawy o zaniechanie naruszania środowiska, jako sprawy gospodarcze Sprawy gospodarcze z udziałem przedsiębiorców zagranicznych II Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki III Postępowanie rozpoznawcze w procesie zwykłym: 10. Pisma procesowe, doręczenia, posiedzenia sądowe, terminy, zawieszenie postępowania 11. Mediacja 12. Postępowanie pojednawcze 13. Pozew 14. Rozprawa 15. Postępowanie dowodowe 16. Orzeczenia 17. Środki odwoławcze (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna) 27 października: 10:00-15:00 I Postępowanie nakazowe: 2. Podstawy wydania nakazu zapłaty 3. Konsekwencje braku podstaw do wydania nakazu zapłaty 4. Wydanie nakazu zapłaty 5. Nakaz, jako tytuł zabezpieczenia 6. Wykonalność nakazu 7. Zarzuty od nakazu zapłaty 8. Postępowanie w razie uwzględnienia zarzutów 9. Orzeczenia sądu II Postępowanie upominawcze: 2. Podstawy wydania nakazu zapłaty 3. Konsekwencje braku podstaw do wydania nakazu zapłaty 4. Wydanie nakazu zapłaty 5. Nakaz, jako tytuł zabezpieczenia 6. Wykonalność nakazu 7. Sprzeciw od nakazu zapłaty 8. Postępowanie w razie uwzględnienia sprzeciwu 4

5 9. Orzeczenia sądu III Postępowanie uproszczone: 2. Forma pism procesowych - urzędowe formularze 3. Niedopuszczalność kumulacji przedmiotowej 4. Zwrot pozwu 5. Częściowe rozpoznanie sprawy 6. Niedopuszczalność zmiany powództwa 7. Materiał dowodowy 8. Apelacja, zarzuty apelacyjne, tryb rozpoznania apelacji IV Elektroniczne postępowanie upominawcze: 2. Pisma procesowe wnoszone drogą elektroniczną 3. Elementy pozwu 4. Podstawy wydania nakazu zapłaty 5. Konsekwencje braku podstaw do wydania nakazu zapłaty 6. Wydanie nakazu zapłaty 7. Nakaz, jako tytuł zabezpieczenia 8. Wykonalność nakazu 9. Sprzeciw od nakazu zapłaty 10. Postępowanie w razie uwzględnienia sprzeciwu 11. Orzeczenia sądu BLOK IV listopada 2013 Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym 16 listopada: 11:00-16:00 I. Pojęcie i rodzaje umów: 1. Typologia i kwalifikacja umów - rodzaje umów. 2. Poszczególne rodzaje umów (umowa sprzedaży, dostawy, zlecenia, o dzieło, najem, leasing, przewozu, ubezpieczenia). 3. Wzorce kontraktowe (ogólne warunki, wzory i regulaminy). 4. Umowy odnoszące się do osób trzecich: umowy o świadczenie przez osobę trzecią, umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia, umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej. II. Sposób reprezentacji przedsiębiorców: 1. Osoby uprawnione do reprezentacji (organy osób prawnych). 2. Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura. III. Zawarcie umowy: 1. Sposoby zawierania umowy (oferta, negocjacje, przetarg, aukcja). 2. Szczególne regulacje dotyczące zawierania umów z przedsiębiorcami (np. przyjmowanie oferty z zastrzeżeniami). 3. Prawa i obowiązki stron prowadzących negocjacje zmierzające do zawarcia umowy. 4. Forma umowy (forma ustna, elektroniczna, pisemna konsekwencje prawne). 5. Przekształcanie umów. 6. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków związanych z prowadzeniem negocjacji. IV. Sposób reprezentacji przedsiębiorców: 1. Osoby uprawnione do reprezentacji (organy osób prawnych). 2. Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura. V. Dodatkowe postanowienia umowne: 1. Zadatek. 5

6 2. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią. 3. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej. 4. Umowne prawo odstąpienia. 5. Umowa o zwolnienie z długu. 6. Odstępne. 7. Wybór prawa, sądu itp. VI. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym: 1. Hipoteka. 2. Zastaw zwykły i rejestrowy. 3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie. 4. Zabezpieczenia związane z rachunkiem bankowym. 5. Weksel i poręczenia wekslowe. 6. Poręczenie cywilne. 7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa. 8. Przelew wierzytelności na zabezpieczenia. 9. Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym. 10. Inne sposoby zabezpieczania roszczeń. 17 listopada: 10:00-15:00 I. Jednostronne rozwiązanie umowy: 1. Wypowiedzenie umowy. 2. Odstąpienie od umowy. II. Zmiany treści umowy po jej zawarciu. III. Wykonanie zobowiązania pieniężnego i niepieniężnego: 1. Sposób zarachowania na rachunek długu, prawo do częściowej zapłaty. 2. Miejsce i termin wykonania zobowiązania. 3. Terminy płatności w transakcjach handlowych. IV. Zabezpieczenie niewykonania umowy po jej zawarciu: 1. Zagadnienia materialnoprawne (prawo zatrzymania, prawo powstrzymania, prawo 2. Zagadnienia proceduralne (wniosek o zabezpieczenie powództwa). V. Prawa i obowiązki stron w zakresie wykonania wybranych umów: umowy sprzedaży, o dzieło, roboty budowlane, najmu, zlecenia itd.: 1. Niezbędne elementy umów sprzedaży, o działo roboty budowlane itd. 2. Rękojmia i gwarancja regulacje ustawowe, możliwości ich modyfikacji. 3. Dozwolone przez prawo ograniczenia dowodowe w zakresie stwierdzenia wykonania umowy. 4. Tryb odbioru wykonania umowy oraz konsekwencje prawne zachowań stron podczas odbioru wykonania umowy. VI. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umów: 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza. 2. Okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności (wina, siła wyższa). 3. Modyfikacje umowne zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej (szkoda rzeczywista, utracone korzyści, związek przyczynowy możliwości umownej modyfikacji). 4. Kary umowne. 5. Rękojmia i gwarancja. VII. Przedawnienie roszczeń kontraktowych. VIII. Postępowanie windykacyjne: 1. Rejestr dłużników niewypłacalnych (tryb zgłoszenia, przesłanki). 2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej (opłaty, korzyści). 3. Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym. 4. Postępowanie zabezpieczające (wniosek, przesłanki). 5. Postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone. 6. Postępowanie egzekucyjne (np. wniosek egzekucyjny, wpis hipoteki przymusowej kaucyjnej lub zwykłej przed wszczęciem egzekucji zalety). 7. Potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności. IX. Ćwiczenie opracowanie wybranego wzoru umowy. 6

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZABEZPIECZANIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI. (Szkolenie czterodniowe)

SKUTECZNE ZABEZPIECZANIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI. (Szkolenie czterodniowe) SKUTECZNE ZABEZPIECZANIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI. (Szkolenie czterodniowe) DZIEŃ PIERWSZY I. Zagadnienia ekonomiczne: 1. Ocena zdolności kredytowej odbiorcy i jego wiarygodności. 2. Ocena ryzyka podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA PRZY FINANSOWANIU M Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej Fundacja na Rzecz Kredytu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW

BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW Title of the presentation Date 1 BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW czyli jak spróbować nie dać się oszukać... European Commission Enterprise and Industry Kiedy zawarta zostaje umowa? Umowa zawarta zostaje

Bardziej szczegółowo

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA TOMASZ ANIUKIEWICZ ŁUKASZ BIERSKI KATARZYNA KARWECKA ALEKSANDRA KLICH 2. wydanie Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH POKRZYWDZONEGO W TOKU PROCESU KARNEGO MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA (ZABEZPIECZENIA) ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH W PROCESIE KARNYM 1. pozew cywilny 2. wniosek o naprawienie szkody

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych - dla użytkowników serwisu internetowego podatki.biz Niniejsze ubezpieczenie skierowane jest wyłącznie do osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Robert Popielarz Ubezpieczenia Grup Zawodowych www.iexpert.pl iexpert.pl Spółka Akcyjna., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na:

Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na: Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na: USŁUGI PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH, OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ I NAWĘGLANIA (ZAMÓWIENIE SEKTOROWE) Skawina,

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Pami ci Wac awa Kozienia

Pami ci Wac awa Kozienia Pami ci Wac awa Kozienia Marek Barowicz Obrót wierzytelnoêciami Aspekty prawne Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Wydawca: Joanna Perzyńska Redakcja merytoryczna: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce NR 13 (827) 1 7 kwietnia 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Odsetki i kary umowne w praktyce Jak przedawniają się odsetki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo