Historia weksla i polskiego prawa wekslowego str. 15. Rozdział 1. Pojęcie weksla, jego funkcje i cechy charakterystyczne str. 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia weksla i polskiego prawa wekslowego str. 15. Rozdział 1. Pojęcie weksla, jego funkcje i cechy charakterystyczne str. 21"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Historia weksla i polskiego prawa wekslowego str. 15 Rozdział 1. Pojęcie weksla, jego funkcje i cechy charakterystyczne str Istota weksla i jego rodzaje str Cechy charakterystyczne zobowiązania wekslowego str Uwagi ogólne str Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego str Samodzielność zobowiązania poszczególnych dłużników wekslowych str Solidarność zobowiązania wekslowego str Funkcje weksla str. 25 Rozdział 2. Elementy weksla str Sformalizowanie dokumentu wekslowego str Ustawowe elementy weksla trasowanego str Określenie ustawowych elementów weksla trasowanego str Nazwa "weksel" w samym tekście dokumentu str Bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej str Polecenie zapłaty str Pieniężny charakter zobowiązania wekslowego str Bezwarunkowość zobowiązania wekslowego str Nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata) str Oznaczenie terminu płatności weksla str Rodzaje terminów płatności weksla str Weksel płatny za okazaniem str Weksel płatny w pewien czas po okazaniu str Weksel płatny w pewien czas po dacie str Weksel płatny w oznaczonym dniu str Oznaczenie miejsca płatności str Nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana (remitenta) str. 42

2 Oznaczenie daty wystawienia weksla str Oznaczenie miejsca wystawienia weksla str Podpis wystawcy weksla trasowanego (trasanta) str Wystawca weksla str Podpis wystawcy str Osoby uprawnione do podpisywania się na wekslu str Warunki odpowiedzialności wystawcy weksla trasowanego str Oznaczenie rodzaju weksla str Ustawowe elementy weksla własnego (art. 101 pr. weksl.) str Klauzule wekslowe str Rodzaje klauzul wekslowych str Klauzule odnoszące się do stosunków pozawekslowych str Klauzula waluty (art. 3 pr. weksl.) str Klauzula pokrycia str Klauzula zawiadomienia (klauzula awizowa) str Weksel gwarancyjny str Klauzule mające wpływ na zobowiązania wekslowe str Rodzaje klauzul str Oznaczenie domicyliata (klauzula umiejscowienia) (art. 4 i 27 pr. weksl.) str Oprocentowanie sumy wekslowej (art. 5 pr. weksl.) str Zwolnienie się wystawcy weksla trasowanego od odpowiedzialności za przyjęcie (klauzula ewikacyjna, klauzula lękliwości) (art. 9 pr. weksl.) str Klauzula "nie na zlecenie" (art. 11 zdanie drugie pr. weksl.) str Zastrzeżenie przedstawienia do przyjęcia (klauzula prezentacyjna) str Zakaz przedstawienia weksla do przyjęcia (klauzula prezentacyjna) str Klauzula określająca termin przedstawienia do zapłaty weksla płatnego za okazaniem (art. 34 pr. weksl.) str Zwolnienie od protestu (klauzula dyspensowa) (art. 46 pr. weksl.) str Zastrzeżenie co do waluty, w jakiej ma nastąpić zapłata (art. 41 pr.

3 weksl.) str Zastrzeżenie co do właściwego kalendarza (art. 37 pr. weksl.) str Klauzule, które prawo wekslowe nakazuje uznać za nienapisane str Klauzule unieważniające weksel str Weksel in blanco (art. 10 pr. weksl.) str Definicja weksla in blanco str Elementy weksla in blanco str Deklaracja do weksla in blanco str Uzupełnienie weksla in blanco str Przenoszenie weksla in blanco str Ogólne zasady dotyczące przenoszenia weksla in blanco str Przeniesienie weksla in blanco przed jego uzupełnieniem str Przeniesienie weksla in blanco po jego uzupełnieniu Zarzuty wystawcy weksla in blanco str. 80 Rozdział 3. Przenoszenie praw z weksla str Prawa posiadacza weksla str Formy przenoszenia praw z weksla str Dziedziczenie str Przelew wierzytelności str Sukcesja uniwersalna str. 83 Rozdział 4. Indos str Istota indosu str Dopuszczalność indosowania weksla str Zakaz przenoszenia weksla przez indos (art. 11 zdanie drugie pr. weksl.) str Klauzula "nie na zlecenie" str Klauzula "nie na zlecenie" na wekslu in blanco str Klauzula "nie na zlecenie" na wekslu konsumenta str Skutki klauzuli "nie na zlecenie" str Forma i treść indosu str Indosatariusz str. 90

4 4.6. Indosant str Rodzaje indosów str Zagadnienia ogólne str Indos własnościowy str Definicja indosu własnościowego str Indos imienny (zupełny) str Indos in blanco (otwarty, niepełny) (art. 13 zdanie drugie i art. 14 pr. weksl.) str Indos na okaziciela (art. 12 zdanie trzecie pr. weksl.) str Indosy o charakterze pełnomocniczym (art. 18 pr. weksl.) str Indos pełnomocniczy str Indos zastawniczy (art. 19 pr. weksl.) str Indos powierniczy str Indos zwrotny str Indos poterminowy (art. 20 pr. weksl.) str Indos zakazujący dalszego indosowania (rekta-indos) (art. 15 zdanie drugie pr. weksl.) str Nieprzerwany ciąg (szereg) indosów (art. 16 pr. weksl.) str Odpowiedzialność indosanta str Warunki odpowiedzialności wekslowej indosanta str Możliwość wyłączenia odpowiedzialności wekslowej indosanta str. 109 Rozdział 5. Przyjęcie weksla trasowanego (akcept, akceptacja) str Przesłanki przedstawienia weksla do przyjęcia str Zasady ogólne str Obowiązek przedstawienia weksla do przyjęcia str Klauzule wekslowe związane z przyjęciem weksla str Zastrzeżenie przedstawienia do przyjęcia (klauzula prezentacyjna) (art. 22 zdanie pierwsze i czwarte oraz art. 44 zdanie drugie pr. weksl.) str Zakaz przedstawienia weksla do przyjęcia (klauzula prezentacyjna) (art. 22 zdanie drugie i trzecie oraz art. 56 pr. weksl.) str Przedstawienie do przyjęcia weksla płatnego za okazaniem str. 113

5 5.2. Przedstawienie weksla do przyjęcia str Osoby uprawnione do przedstawienia weksla do przyjęcia (art. 21 pr. weksl.) str Osoba, której przedstawia się weksel do przyjęcia str Miejsce przedstawienia weksla do przyjęcia str Termin przedstawienia weksla do przyjęcia (art pr. weksl.) str Zasada ogólna str Weksel płatny w oznaczonym dniu lub w pewien czas po dacie str Weksel płatny w pewien czas po okazaniu str Weksel płatny za okazaniem str Klauzule związane z terminem przedstawienia do przyjęcia str Forma i treść przyjęcia (art pr. weksl.) str Forma przyjęcia str Tożsamość trasata i akceptanta str Treść przyjęcia str Data przyjęcia (art. 25 zdanie drugie pr. weksl.) str Domicylowanie weksla przez trasata (art. 27 pr. weksl.) str Skutki przyjęcia weksla (art. 28 pr. weksl.) str Przekreślenie przyjęcia weksla (art. 29 pr. weksl.) str Skutki odmowy przyjęcia weksla str Skutki nieprzedstawienia weksla do przyjęcia str. 124 Rozdział 6. Wizowanie weksla własnego (art. 104 zdanie drugie pr. weksl.) str. 125 Rozdział 7. Poręczenie wekslowe (awal) (art pr. weksl.) str Pojęcie poręczenia wekslowego (art. 30 pr. weksl.) str Poręczyciel wekslowy (awalista) (art. 30 zdanie drugie pr. weksl.) str Osoba, za którą udzielone jest poręczenie (poręczony, awalat, awalant) (art. 31 zdanie czwarte pr. weksl.) str Udzielenie poręczenia wekslowego str Forma poręczenia wekslowego (art. 31 pr. weksl.) str. 129

6 Kwota poręczenia wekslowego str Data i miejsce udzielenia poręczenia wekslowego str Chwila udzielenia poręczenia wekslowego str Cechy charakterystyczne poręczenia wekslowego str Odpowiedzialność awalisty str Poręczenie na wekslu in blanco str Różnice między poręczeniem wekslowym (awalem) a poręczeniem str. 135 Rozdział 8. Wtóropisy i odpisy str Wtóropisy weksla trasowanego (art pr. weksl.) str Odpisy weksli własnych lub trasowanych (art. 67 pr. weksl.) str. 140 Rozdział 9. Zmiana treści weksla (art. 69 pr. weksl.) str Rodzaje zmian treści weksla str Skutki zmiany treści weksla str Zarzut zmiany treści weksla str. 144 Rozdział 10. Zapłata weksla (inkaso weksla) (art pr. weksl.) str Termin przedstawienia weksla do zapłaty str Dzień płatności i dzień wymagalności str Weksel płatny w oznaczonym dniu str Weksel płatny w pewien czas po dacie albo w pewien czas po okazaniu str Zasady ogólne (art. 36 pr. weksl. i art. 112 k.c.) str Weksel płatny w pewien czas po dacie (art. 36 pr. weksl.) str Weksel płatny w pewien czas po okazaniu (art. 36 pr. weksl.) str Weksel płatny za okazaniem (art. 34 pr. weksl.) str Osoba, której weksel powinien być przedstawiony do zapłaty str Miejsce przedstawienia weksla do zapłaty str Forma przedstawienia weksla do zapłaty str Zapłata częściowa (art. 39 pr. weksl.) str Zapłata przed terminem płatności (art. 40 zdanie pierwsze i drugie pr. weksl.) str. 156

7 10.7. Legitymacja formalna do odebrania i dokonania zapłaty (art. 40 zdanie trzecie pr. weksl.) str Złożenie sumy wekslowej do depozytu (art. 42 pr. weksl.) str Skutki nieprzedstawienia lub niewłaściwego przedstawienia weksla do zapłaty str Odmowa zapłaty weksla str Zmiana terminu płatności weksla str. 159 Rozdział 11. Wyręczenie (art pr. weksl.) str Zagadnienia wstępne str Przyjęcie przez wyręczenie str Zapłata przez wyręczenie str. 162 Rozdział 12. Dochodzenie roszczeń z weksla str Zwrotne poszukiwanie (art pr. weksl.) str Przyczyny i pojęcie zwrotnego poszukiwania str Stwierdzenie odmowy przyjęcia lub zapłaty weksla przez protest (art. 44 oraz art pr. weksl.) str Pojęcie protestu str Termin do dokonania protestu str Osoba, przeciwko której dokonuje się protestu (protestat) str Osoba, na której wniosek dokonywany jest protest (protestujący, protestant) str Sporządzający protest str Elementy protestu (art. 86 pr. weksl.) str Notyfikacja (art. 45 i 46 zdanie drugie pr. weksl.) str Odpowiedzialność uczestników stosunku wekslowego (art. 47 pr. weksl.) str Utrata prawa do zwrotnego poszukiwania (art. 53 pr. weksl.) str Osoby, którym przysługuje prawo zwrotnego poszukiwania (regredient) str Rozmiar roszczenia regresowego (art. 48 i 49 pr. weksl.) str Sposób wykonania zwrotnego poszukiwania str Możliwości dochodzenia roszczeń z weksla str Weksel zwrotny str. 172

8 Postępowanie nakazowe str Egzekucja z weksla str. 180 Rozdział 13. Przedawnienie (art pr. weksl.) str. 181 Rozdział 14. Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 76 pr. weksl.) str. 182 Rozdział 15. Umorzenie weksla (art pr. weksl.) str Weksle zaginione str Weksle uszkodzone str Umorzenie weksla in blanco str. 184 Rozdział 16. Weksel a inne dokumenty o podobnym charakterze str Weksel trasowany a przekaz (art k.c.) str Weksel a przepisy kodeksu cywilnego o papierach wartościowych (art k.c.) str Weksel a czek str Różnice i podobieństwa między czekiem a wekslem trasowanym str Podobieństwa między wekslem trasowanym a czekiem str Różnice między wekslem trasowanym a czekiem str. 187 Rozdział 17. Zastosowanie weksla str Wprowadzenie str Przykłady wypełniania weksli w konkretnych sytuacjach str Dyskonto weksli str Pojęcie dyskonta str Wniosek dyskontowy str Warunki, jakim powinny odpowiadać weksle przyjmowane do dyskonta str Rodzaje dyskontowania weksli str Formy dyskontowania weksli str Postępowanie banku dyskontującego ze zdyskontowanym wekslem str Zapłata za weksel str Redyskonto weksli str. 201

9 17.5. Forfaiting wekslowy str Akcepty bankowe str. 203 Rozdział 18. Załączniki str Słownik wyrażeń używanych w obrocie wekslowym str Terminy prawa wekslowego str. 211 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe str. 215 Wybrane pozycje z literatury prawa wekslowego str. 245 Wykaz orzecznictwa str. 247

Prawo wekslowe i czekowe. Autor: Lidia Bagińska

Prawo wekslowe i czekowe. Autor: Lidia Bagińska Prawo wekslowe i czekowe Autor: Lidia Bagińska Wykaz skrótów Wykaz literatury Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego ő 1. Historia weksla i prawa wekslowego I. Powstanie weksla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe Spis treści Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego... 3 1. Historia weksla i prawa wekslowego...

Bardziej szczegółowo

2. RODZAJE I FUNKCJE WEKSLA

2. RODZAJE I FUNKCJE WEKSLA 1. CECHY WEKSLA Weksle posiadają następujące cechy: a) bezwarunkowość przy wystawianiu weksla wystawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, że albo sam zapłaci sumę wymienioną na wekslu (przy wekslu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych 1. Uwagi wprowadzające 2. Funkcje papierów wartościowych

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych 1. Uwagi wprowadzające 2. Funkcje papierów wartościowych Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych... 1 1. Uwagi wprowadzające... 4 2. Funkcje papierów wartościowych... 6 I. Uwagi ogólne... 6 II. Funkcje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Prawo wekslowe i czekowe

Prawo wekslowe i czekowe Podręczniki Prawnicze Prawo wekslowe i czekowe Lidia Bagińska 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Lidia Bagińska Prawo wekslowe i czekowe W sprzedaży: L. Bagińska, M. Czarnecki PRAWO WEKSLOWE I

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Prawo wekslowe i czekowe i inne akty prawne

Prawo wekslowe i czekowe i inne akty prawne Prawo wekslowe i czekowe i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finansowanie handlu zagranicznego

Krótkoterminowe finansowanie handlu zagranicznego Wywóz towarów za granicę związany jest z problemem jego finansowania. Uczestnikami finansowania eksportu są najczęściej: eksporter, zagraniczny importer i banki. W rozliczeniach międzynarodowych obrotów

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI 1 Tytuł rozdziału Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Warunki jakim powinny odpowiadać weksle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTY WEKSLOWE

REGULAMIN KREDYTY WEKSLOWE Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały wprowadzające zmiany: Uchwała Zarządu PBS Nr 228/2015 z dnia 07.10.2015 r. REGULAMIN KREDYTY WEKSLOWE Sanok, marzec

Bardziej szczegółowo

PRAWO WEKSLOWE W PRAKTYCE NOTARIALNEJ

PRAWO WEKSLOWE W PRAKTYCE NOTARIALNEJ Zenon Jabłoński notariusz w Radomiu PRAWO WEKSLOWE W PRAKTYCE NOTARIALNEJ I. Pojęcie i znaczeuic weksla. Weksel jest to sporządzono w przewidzianej przez ustawę formie zobowiązania pisemne, mocą którego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Weksel - charakterystyka ogólna ő 2. Pojęcie, rodzaje i funkcje weksla I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 288/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

Bardziej szczegółowo

Weksel in blanco jako sposób zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym

Weksel in blanco jako sposób zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym MAŁGORZATA KOZŁOWSKA Weksel in blanco jako sposób zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym Weksel jest instytucją prawa handlowego wykształconą w połowie XII w. we Włoszech, jako środek płatniczy.

Bardziej szczegółowo

Prawo wekslowe. Szkolenie skierowane do : Aplikantów radcowskich I rok.

Prawo wekslowe. Szkolenie skierowane do : Aplikantów radcowskich I rok. Prawo wekslowe Szkolenie skierowane do : Aplikantów radcowskich I rok. Cel szkolenia : Przedstawienie weksla, Zapoznanie z możliwościami korzystania z weksla, Zdobycie umiejętności posługiwania się wekslem.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe TYTUŁ I. Weksel trasowany DZIAŁ I. Wystawienie i forma wekslu

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe TYTUŁ I. Weksel trasowany DZIAŁ I. Wystawienie i forma wekslu Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, z 2012 r. poz. 1529, z 2015 r. poz. 978,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. PRAWO WEKSLOWE. TYTUŁ I Weksel trasowany. Dział I Wystawienie i forma wekslu

USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. PRAWO WEKSLOWE. TYTUŁ I Weksel trasowany. Dział I Wystawienie i forma wekslu Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. PRAWO WEKSLOWE Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282, z 2006 r. Nr 73, poz. 501. TYTUŁ I Weksel trasowany Dział I Wystawienie

Bardziej szczegółowo

FORMY REALIZACJI PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM.

FORMY REALIZACJI PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM. FORMY REALIZACJI PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM. W praktyce handlu zagranicznego istnieje duża różnorodność w kształtowaniu formy wzajemnych rozliczeń. Wynika ona z gry interesów pomiędzy partnerami umowy

Bardziej szczegółowo

Mariola Lemonnier, Szymon Kisiel Weksel jako dłużny papier wartościowy. Studia Ełckie 12,

Mariola Lemonnier, Szymon Kisiel Weksel jako dłużny papier wartościowy. Studia Ełckie 12, Mariola Lemonnier, Szymon Kisiel Weksel jako dłużny papier wartościowy Studia Ełckie 12, 243-252 2010 MARIOLA LEMONNIER SZYMON KISIEL STUDIA EŁCKIE 12(2010) WEKSEL JAKO DŁUŻNY PAPIER WARTOŚCIOWY I. Uwagi

Bardziej szczegółowo

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MONOGRAFIE PRAWNICZE WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MIKOŁAJ RYLSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MIKOŁAJ RYLSKI WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY Polecamy nasze publikacje w serii

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 309/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 marca 2011 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe DZIAŁ I. Wystawienie i forma czeku

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe DZIAŁ I. Wystawienie i forma czeku Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1936 r. Nr 37, poz. 283, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Kredyty wekslowe Wykorzystanie weksla jako źródła kredytu

Kredyty wekslowe Wykorzystanie weksla jako źródła kredytu MAŁGORZATA KOZŁOWSKA Kredyty wekslowe Wykorzystanie weksla jako źródła kredytu Realizacja funkcji kredytowej weksla przejawia się w różnorodnych możliwościach jego wykorzystania. Jedną z nich jest możliwość

Bardziej szczegółowo

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych:

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych: Wykład I: Papiery wartościowe wszelkie dokumenty stwierdzające określone prawa majątkowe i niemajątkowe przysługujące właścicielowi (ewentualnie posiadaczowi). Rodzaje papierów wartościowych: 1.ze względu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw rok 1936 nr 37 poz. 282 wersja obowiązująca od , ost.zm.: Dz.U. z 2006 r. nr 73 poz. 501 USTAWA

Dziennik Ustaw rok 1936 nr 37 poz. 282 wersja obowiązująca od , ost.zm.: Dz.U. z 2006 r. nr 73 poz. 501 USTAWA Dziennik Ustaw rok 1936 nr 37 poz. 282 wersja obowiązująca od 13.05.2006, ost.zm.: Dz.U. z 2006 r. nr 73 poz. 501 TYTUŁ I Weksel trasowany. DZIAŁ I. Wystawienie i forma wekslu. Art. 1. Weksel trasowany

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE DOTYCZĄ WARTOŚCI FAKTURY POWYŻEJ 15 000 ZŁ. Obrót bezgotówkowy polega na regulowaniu rachunków między przedsiębiorcami za pośrednictwem banku, który na polecenie dłużnika przenosi

Bardziej szczegółowo

wydrukowano ze strony: www.koliba.poznan.pl 1

wydrukowano ze strony: www.koliba.poznan.pl 1 USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. PRAWO WEKSLOWE TYTUŁ I Weksel trasowany Dział I Art. 1. Weksel trasowany zawiera: 1) nazwę weksel w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; 2) polecenie

Bardziej szczegółowo

Piotr Nazarewicz Szczególne rodzaje indosu wekslowego. Palestra 41/9-10( ), 30-44

Piotr Nazarewicz Szczególne rodzaje indosu wekslowego. Palestra 41/9-10( ), 30-44 Szczególne rodzaje indosu wekslowego Palestra 41/9-10(477-478), 30-44 1997 Szczególne rodzaje indosu wekslowego I. Uwagi wstępne Indos jest szczególnym sposobem przenoszenia praw z weksla wykształconym

Bardziej szczegółowo

Prawo wekslowe i czekowe

Prawo wekslowe i czekowe Prawo wekslowe i czekowe Rok akademicki 2012/2013 Prof. dr hab. Kazimierz Zawada Wykład 1 Źródła normatywne. Papiery wartościowe. Postacie weksla. Historia Weksla....2 Wykład 2 Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE

PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE PRAKTYCZNY KOMENTARZ Izabela Heropolitańska Warszawa 2011 Wykaz skrótów... 21 Część pierwsza Weksel 1. Rodzaje weksli... 27 2. Weksel rys historyczny... 27 3. Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem.

Weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem. Prawo wekslowe Dziennik Ustaw Nr. 37. Poz. 282. z dnia 11 maja 1936 (pisownia zgodna z oryginałem) USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe TYTUŁ I Weksel trasowany. Dział I Wystawianie i forma

Bardziej szczegółowo

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem radca prawny Ryszard Stolarz Podstawowe sprawdzenie kontrahenta Działania, które powinno się podjąć przed podpisaniem określonej umowy. Są to działania,

Bardziej szczegółowo

dr Jan Mojak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Katolicki Uniwersytet Lubelski Zastaw na wierzytelnościach

dr Jan Mojak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Katolicki Uniwersytet Lubelski Zastaw na wierzytelnościach dr Jan Mojak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Katolicki Uniwersytet Lubelski Zastaw na wierzytelnościach 1. Zastaw należy, obok hipoteki, do najważniejszych rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 371/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 marca 2011 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Antoni Górski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

PRAWO CZEKOWE (tekst ujednolicony - Stan prawny na 5 maja 2008 r.)

PRAWO CZEKOWE (tekst ujednolicony - Stan prawny na 5 maja 2008 r.) Opracowano na podstawie: Dz.U.1936.37.283 Dz.U.1938.89.604 Dz.U.1948.24.161 Dz.U.1950.50.459 Dz.U.1971.12.115 Dz.U.1982.16.125 Dz.U.1985.23.100 Dz.U.1990.72.422 Dz.U.1994.84.386 Dz.U.1997.88.554 Dz.U.2006.73.501

Bardziej szczegółowo

Poręczenie wekslowe. Część II. 1. Istota stosunku zobowiązaniowego poręczenia wekslowego

Poręczenie wekslowe. Część II. 1. Istota stosunku zobowiązaniowego poręczenia wekslowego mgr Iwona Korczyńska aplikant sądu w Zielonej Górze Poręczenie wekslowe. Część II Rozdział III. Stosunek zobowiązaniowy poręczenia wekslowego 1. Istota stosunku zobowiązaniowego poręczenia wekslowego a)

Bardziej szczegółowo

Teorie wyjaśniające istotę papieru wartościowego:

Teorie wyjaśniające istotę papieru wartościowego: Papiery wartościowe Papier wartościowy szczególny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji takiego

Bardziej szczegółowo

Rodzaje papierów wartościowych

Rodzaje papierów wartościowych Papiery wartościowe Papier wartościowy szczególny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji takiego

Bardziej szczegółowo

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka PAPIERY WARTOŚCIOWE fragment prezentacji Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka Definicja Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi określone prawa majątkowe, których realizacja jest możliwa jedynie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe Rachunkowość Środki pieniężne i aktywa finansowe dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Środki pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Umorzenie zaginionych weksli

Umorzenie zaginionych weksli prof. dr Adam Szpunar Łódź Umorzenie zaginionych weksli Wypowiedzi piśmiennictwa polskiego na temat umorzenia zaginionych weksli są bardzo lakoniczne. Autorzy ograniczają się najczęściej do parafrazowania

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA KONTRAKTU HANDLOWEGO

ZABEZPIECZENIA KONTRAKTU HANDLOWEGO ZABEZPIECZENIA KONTRAKTU HANDLOWEGO Badanie kontrahenta przed zawarciem umowy pozwala na ograniczenie ryzyk handlowych we z kontrahentem krajowym i europejskim oraz dostosowanie adekwatnych. N Firma nie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania weksli w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz.U. z dnia 11 maja 1936 r.

Zasady funkcjonowania weksli w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz.U. z dnia 11 maja 1936 r. Zasady funkcjonowania weksli w Polsce reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz.U. z dnia 11 maja 1936 r.), która była nowelizowana tylko raz - zmiany wprowadzono w art. 96 w roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Weksel jest papierem wartościowym o formie określonej dokładnie przez prawo wekslowe,

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny umowy o dofinansowanie

Charakter prawny umowy o dofinansowanie Charakter prawny umowy o dofinansowanie Cechy umowy o dofinansowanie: o charakterze cywilnoprawnym o charakterze publicznoprawnym Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 4 Papiery wartościowe i instrumenty finansowe Definicja papieru wartościowego i instrumentu finansowego Zarówno finansowy papier wartościowy, jak i instrument finansowy

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Miera. Solidarność wekslowa

Aleksandra Miera. Solidarność wekslowa Rejent. rok 8 * nr 10(90) październik 1998 r. Aleksandra Miera Solidarność wekslowa W literaturze powszechnie przyjmuje się, że odpowiedzialność wekslowa jest bezwarunkowa 1, abstrakcyjna 2 i solidarna.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WEKSLOWA. (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego - wydany przez, PESEL, data i miejsce urodzenia)

DEKLARACJA WEKSLOWA. (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego - wydany przez, PESEL, data i miejsce urodzenia) Miejscowość, Data DEKLARACJA WEKSLOWA Do weksla z poręczeniem wekslowym (aval) wystawionego przez:............., (pełna nazwa firmy, nr KRS lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) który jest

Bardziej szczegółowo

Dział I. Wystawienie i forma czeku.

Dział I. Wystawienie i forma czeku. Dz.U.36.37.283 1998-09-01 zm. Dz.U.1997.88.554 art. 5 2 pkt 4 2006-05-13 zm. Dz.U.2006.73.501 art. 3 USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe. (Dz. U. z dnia 11 maja 1936 r.) Dział I. Wystawienie

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH Moduł I Prawne aspekty umowy rachunku bankowego 1. Podaj definicję umowy rachunku bankowego wg przepisów kodeksu cywilnego. 2. Wymień i scharakteryzuj podmioty, z którymi bank zawiera umowy rachunku bankowego.

Bardziej szczegółowo

Pytania do części ustnej egzaminu na poziomie Specjalisty Bankowego. z zakresu Operacji bankowych

Pytania do części ustnej egzaminu na poziomie Specjalisty Bankowego. z zakresu Operacji bankowych Pytania do części ustnej egzaminu na poziomie Specjalisty Bankowego z zakresu Operacji bankowych Moduł I: Prawne aspekty umowy rachunku bankowego 1. Podaj definicję umowy rachunku bankowego wg przepisów

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 maja 2005 r., V CK 588/04

Wyrok z dnia 12 maja 2005 r., V CK 588/04 Wyrok z dnia 12 maja 2005 r., V CK 588/04 Przesłanka przedstawienia do zapłaty weksla własnego z klauzulą "bez protestu" jest spełniona także wtedy, gdy w terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Akredytywa eksportowa. Treść akredytywy i dokumenty handlowe

Akredytywa eksportowa. Treść akredytywy i dokumenty handlowe Akredytywa eksportowa Treść akredytywy i dokumenty handlowe Akredytywa Title of the presentation eksportowa Date przykład # 2 Przykład akredytywy eksportowej Treść akredytywy (komunikat MT 700) List przewodni

Bardziej szczegółowo

Piotr Nazarewicz Indos własnościowy pełny jako podstawowy rodzaj indosu wekslowego. Palestra 41/7-8( ), 24-36

Piotr Nazarewicz Indos własnościowy pełny jako podstawowy rodzaj indosu wekslowego. Palestra 41/7-8( ), 24-36 Indos własnościowy pełny jako podstawowy rodzaj indosu wekslowego Palestra 41/7-8(475-476), 24-36 1997 IIndos własnościowy pełny jako podstawowy rodzaj indosu wekslowego I. Uwagi wstępne Papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 26 września 2003 r., IV CKN 517/01

Wyrok z dnia 26 września 2003 r., IV CKN 517/01 Wyrok z dnia 26 września 2003 r., IV CKN 517/01 Wierzytelność wynikająca z umowy cywilnoprawnej nie wygasa w chwili zdyskontowania zabezpieczającego ją weksla; skutek taki następuje dopiero w momencie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 400/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 maja 2014 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 marca 2001 r., III CKN 322/00

Wyrok z dnia 21 marca 2001 r., III CKN 322/00 Wyrok z dnia 21 marca 2001 r., III CKN 322/00 Przedstawienie weksla do zapłaty, przewidziane art. 38 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282), następuje także w sytuacji,

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r.

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r. Wzór umowy Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Umowa stanowiąca wynik postępowania Konkursu ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 199/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XVII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 34 Art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt II CSK 845/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2015 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Grzegorz

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 marca 2003 r., V CKN 1785/00

Wyrok z dnia 14 marca 2003 r., V CKN 1785/00 Wyrok z dnia 14 marca 2003 r., V CKN 1785/00 Zastrzeżenie przez wystawcę weksla własnego klauzuli domicylu, wyznaczającej płatność weksla w banku prowadzącym rachunek bankowy wystawcy, nie upoważnia banku

Bardziej szczegółowo

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny sposób dokonywania zapłat w gospodarce narodowej; ogół czynności związanych z wykonywaniem zapłat; jego przedmiotem jest dokonywanie płatności, zwanych

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Spis treœci str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne papierów wartoœciowych.... 1 1. Uwagi wprowadzaj¹ce... 4 2. Funkcje papierów wartoœciowych... 6 I. Uwagi ogólne... 6

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 4

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 4 Ćwiczenia 4 Ze względu na rodzaj reprezentowanego prawa: Dłużne (obligacja, bon, kredyt, pożyczka, depozyt, weksel, czek, gotówka itp.); Udziałowe (akcja, udział, księga wieczysta); Powiernicze (jednostka

Bardziej szczegółowo

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3 Załącznik nr 1 Wzór weksla własnego......... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3... zapłac 4 za ten weksel własny na zlecenie data płatności 5... osoba na zlecenie której weksel ma

Bardziej szczegółowo

Operacje refinansowe NBP. Kredyt lombardowy Kredyt techniczny Kredyt redyskontowy

Operacje refinansowe NBP. Kredyt lombardowy Kredyt techniczny Kredyt redyskontowy Operacje refinansowe NP Kredyt lombardowy Kredyt techniczny Kredyt redyskontowy Operacje kredytowe C kredyt refinansowy C Operacje refinansowe banku centralnego udzielanie przez bank centralny bankom komercyjnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 września 2006 r., I CSK 130/06

Wyrok z dnia 21 września 2006 r., I CSK 130/06 Wyrok z dnia 21 września 2006 r., I CSK 130/06 1. Weksel in blanco wraz z uprawnieniem do uzupełnienia można przenieść w drodze przelewu, chyba że co innego wynika z treści upoważnienia do uzupełnienia.

Bardziej szczegółowo

Gwarancja bankowa w praktyce

Gwarancja bankowa w praktyce Gwarancja bankowa w praktyce Miejsce: Warszawa Termin: 14.06.2016, wtorek, 09.30-15.30 Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: 22 / 845 52 53, agnieszkskomorucha@jgt.pl Opis: Gwarancja

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 8 listopada 2012 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 8 listopada 2012 r. Sygn. akt III CZP 54/13 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 8 listopada 2012 r. 1. Czy nieważny jest weksel własny wystawiony przez osobę

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE

AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE dr Marek Masztalerz AKTYWA PIENIĘśNE Aktywa pienięŝne to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz oraz niektóre inne aktywa finansowe. ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CK 335/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 stycznia 2006 r. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSA Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSA Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 452/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 lutego 2009 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSA Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS UKSW... imię i nazwisko wnioskodawcy... jednostka UKSW nr telefonu służbowego i domowego Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZP/59/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP/59/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Inkaso eksportowe. Zlecenie inkasowe i dokumenty

Inkaso eksportowe. Zlecenie inkasowe i dokumenty Inkaso eksportowe Zlecenie inkasowe i dokumenty Title of Inkaso the presentation eksportowe Date przykład # 2 Przykład zlecenia inkasowego otrzymanego przez bank Instrukcje inkasowe eksportera Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu zagranicznego Formy płatności Nieuwarunkowane formy płatności Gotówka Czek Weksel Uwarunkowane formy płatności

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Aktywa inwestycyjne. Aktywa inwestycyjne

Aktywa inwestycyjne. Aktywa inwestycyjne www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Istota i klasyfikacja inwestycji Inwestycje stanowią niezbędny warunek rozwoju każdej jednostki gospodarczej. Działalność inwestycyjna jest bowiem rozumiana

Bardziej szczegółowo

Banki poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5, mogą: Art. 6 PB

Banki poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5, mogą: Art. 6 PB CZYNNOŚCI BANKOWE Czynnościami bankowymi sensu stricto są: Art. 5 PB (CZYNNOŚCI KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO PRZEZ BANKI)! przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UKSW pożyczki na cele mieszkaniowe

WNIOSEK o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UKSW pożyczki na cele mieszkaniowe Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 1/2015 Rektora UKSW z dnia 7 stycznia 2015 r. Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 13/2011 Rektora UKSW z dnia 7 marca 2011 r.... imię i nazwisko wnioskodawcy nr telefonu służbowego

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo