Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ"

Transkrypt

1 Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

2 Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym: Zasada swobody umów Wzorce umów Zawarcie umowy III. Różnice pomiędzy umowami zawieranymi przez przedsiębiorcę z konsumentem a umowami pomiędzy przedsiębiorcami: Wybrane klauzule umowne w umowach pomiędzy przedsiębiorcami Porównanie wybranych uprawnień konsumenta i przedsiębiorcy

3 Część I Charakterystyka przedsiębiorcy

4 KONSUMENT Art Kodeksu Cywilnego Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5 KONSUMENT Działalność gospodarcza i zawodowa Art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

6 KONSUMENT Działalność gospodarcza i zawodowa zarobkowy charakter sposób wykonywania (zorganizowany i ciągły) zawodowy charakter

7 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I ACz 399/12 Osoba fizyczna, by stać się konsumentem powinna nawiązać relacje prawne z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. W przypadku pojęcia konsumenta nie chodzi o cechę własną osoby fizycznej, a analizę stosunku zobowiązaniowego, z jakiego dochodzi ona roszczenia. O tym, czy podmiot jest konsumentem, czy też nie decyduje to, z kim wchodzi w relacje i jaki mają one charakter.

8 Osoba fizyczna KONSUMENT zakup od przedsiębiorcy

9 PRZEDSIĘBIORCA Kodeks cywilny ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

10 PRZEDSIĘBIORCA Art Kodeksu Cywilnego Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art , prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

11 PRZEDSIĘBIORCA Art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

12 PRZEDSIĘBIORCA Art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

13 PRZEDSIĘBIORCA Kiedy jesteśmy uważani za przedsiębiorców? Prowadzę działalność, więc poproszę o fakturę VAT Będę otwierał działalność i już kupuję do firmy

14 PODSUMOWANIE Części I Jestem uznawany za konsumenta, gdy: kupuję od przedsiębiorcy mój zakup nie jest związany z moją firmą Przedsiębiorcą jestem, gdy: kupuję na firmę kupuję do firmy

15 Część II Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym

16 ZASADA SWOBODY UMÓW Swoboda zawarcia umowy Swoboda kształtowania treści umowy

17 ZASADA SWOBODY UMÓW Art Kodeksu cywilnego Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

18 ZASADA SWOBODY UMÓW OGRANICZENIA ustawa Właściwość (natura) stosunku prawnego Zasady współżycia społecznego

19 ZASADA SWOBODY UMÓW SPRZECZNOŚĆ Z USTAWĄ Zastrzeżenie kary umownej w przypadku zobowiązania pieniężnego Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia Wyłączenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie

20 ZASADA SWOBODY UMÓW WŁAŚCIWOŚĆ (NATURA) ZOBOWIĄZANIA Jednostronna zmiana warunków umowy Umowa gospodarcza musi wyrażać wolę obu stron Zastrzeżenie w umowie starannego działania konieczności uzyskania rezultatu Przykłady: szkolenia/korepetycje, zabiegi/konsulatacje medyczne, usługi prawne

21 ZASADA SWOBODY UMÓW ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO Normy moralne w danym społeczeństwie: zasady słuszności, dobrych obyczajów ochrona strony słabszej Normy moralne w obrocie profesjonalnym: słuszność kontraktowa uczciwość obrotu, uczciwość kupiecka, lojalność, przyzwoitość wobec kontrahenta

22 Rażąco wysokie odsetki ZASADA SWOBODY UMÓW ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO Tylko jedna strona ocenia czy doszło do zawinionego niewywiązywania się z umowy Postanowienia naruszające swobodę działalności gospodarczej drugiej strony

23 ZASADA SWOBODY UMÓW Naruszenie zasady swobody umów NIEWAŻNOŚĆ

24 NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ ZGODA STRON ZARZUT NIEWAŻNOŚCI USTALENIE NIEWAŻNOŚCI

25 WZORCE UMÓW ogólne warunki umów regulaminy wzory umów formularze taryfy

26 WZORCE UMÓW WZORZEC ELEKTRONICZNY treść w postaci elektronicznej format.pdf przesyłany metodami niematerialnej komunikacji na odległość: strona internetowa

27 WZORCE UMÓW Od kiedy obowiązują? Konsumenta Przedsiębiorcę Doręczenie przed zawarciem umowy Bez doręczenia: Zwyczajowo przyjęte + łatwość odnalezienia wzorca Doręczenie przed zawarciem umowy

28 WZORCE UMÓW WZORZEC UMOWNY W razie sprzeczności wzorca umowy z umową strony są związane umową UMOWA

29 WZORCE UMÓW 1 Przedsiębiorca + jego wzorzec umowny 2 Przedsiębiorca + jego wzorzec umowny Umowa nie obejmuje tych postanowień wzorców, które są ze sobą sprzeczne Umowa nie jest zawarta, gdy po otrzymaniu oferty strona niezwłocznie się sprzeciwi

30 oferta aukcja przetarg negocjacje ZAWARCIE UMOWY

31 ZAWARCIE UMOWY OFERTA Oświadczenie woli zawarcia umowy Istotne warunki umowy

32 ZAWARCIE UMOWY OFERTA Brak oznaczenia terminu: jeśli zostaje przyjęta niezwłocznie Oznaczenie terminu: jeśli zostanie przyjęta w oznaczonym czasie Milczące przyjęcie oferty Modyfikacyjne przyjęcie oferty Odwołanie oferty

33 PODSUMOWANIE Części II Zasada swobody umów: - swoboda kształtowania umowy, ale z wyjątkami Wzorce umów: - konieczność doręczenie przed zawarciem umowy Zawarcie umowy: - oferta nas wiąże jak ją zaakceptujemy

34 CZĘŚĆ III Różnice pomiędzy umowami z zawieranymi przez przedsiębiorcę z konsumentem a umowami zawieranymi pomiędzy przedsiębiorcami

35 KARA UMOWNA POJĘCIE Zastrzeżenie umowne na wypadek szkody Dotyczy tylko zobowiązań niepieniężnych DOCHODZENIE W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Niezależnie od powstania szkody ZMIANA WYSOKOŚCI Dochodzenie powyżej kary zastrzeżonej zapis w umowie zmniejszenie zastrzeżonej kary umowa w znacznej części wykonana

36 ODSETKI MAKSYMALNE Czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w umowie większe odsetki = należą się odsetki maksymalne Postanowienia umów nie mogą wyłączać ani ograniczać odsetek maksymalnych

37 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU Znaczenie klauzuli w umowach pomiędzy przedsiębiorcami Rodzaje ustalenia właściwości sądów: a) właściwość miejscowa sądu powszechnego; b) zapis na sąd polubowny

38 ODSTĄPIENIE OD UMOWY umowne odstąpienie od umowy umowa nie zawarta odstępne konieczność zapłaty określonej kwoty

39 odstąpienie od umowy sprzedaży internetowej KONSUMENT 10 dni zwrot uiszczonej zapłaty PRZEDSIĘBIORCA w zależności od umowy Właściwość sądu Klauzula niedozwolona Klauzula zgodna z prawem Niezgodność towaru z umową Odstępne Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Niedozwolone postanowienie art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów ( ) Kodeks cywilny art. 556 i nast. Rękojmia za wady fizyczne lub prawne Klauzula zgodna z prawem

40 PODSUMOWANIE Części III Klauzule w umowach pomiędzy przedsiębiorcami: - kara umowna - odsetki maksymalne - właściwość sądu Różnice umowy konsumencie a umowy pomiędzy przedsiębiorcami - konsumenci większe prawa + klauzule abuzywne - przedsiębiorcy większa swoboda kontraktowa

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MARTA KOPEĆ

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-24/11/AŻ Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-38/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 19/2012

DECYZJA RLU Nr 19/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl Lublin,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH RKT-61-36/13/BP Katowice, dn. 12 września 2014 r. DECYZJA Nr RKT 28/2014 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW

BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW Title of the presentation Date 1 BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW czyli jak spróbować nie dać się oszukać... European Commission Enterprise and Industry Kiedy zawarta zostaje umowa? Umowa zawarta zostaje

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-5/13/AŻ Warszawa, dn. 20 kwietnia 2015 r. DECYZJA Nr RWA- 2/2015 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-68/08/09/10/AW Gdańsk, dnia 14 stycznia 2010 r. DECYZJA NR RGD. 2/2010 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Katarzyna Bugalska Nr albumu 264269 TEMAT PRACY: Autonomia woli stron a ograniczenia wynikające z zasady swobody umów w stosunkach cywilnoprawnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Dominik Lubasz redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Dominik Lubasz redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-20-8 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Dominik Lubasz redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków Tel./fax (0-12) 421-75-79, 421-74-98, E-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-61-9/09/MS-10/2010 Kraków,

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-2/12/MF Warszawa, dn. 28 grudnia 2012 r. DECYZJA NR DDK-3/2012 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-28/12/M

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-6/14/HK Gdańsk, dnia 31 lipca 2014r. DECYZJA NR RGD.13/2014 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007r.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER DDK-61-18/14/MF Warszawa, dn. 20 lipca 2015 r. DECYZJA NR DDK-12/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego Poznań, dnia 22 października 2014 roku wspólnicy: Kosma

Bardziej szczegółowo

Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm.

Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm. Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm. Dz.U.1982.19.147 art. 113 zm. Dz.U.1982.30.210 art. 268

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo