Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011"

Transkrypt

1 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011 ZESTAW I Prawo handlowe pojęcie i systematyka. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Dodatkowe klauzule wekslowe. Prawa i obowiązki stron umowy factoringu. ZESTAW II Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. Kapitał zakładowy spółki z o.o. istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki. Obligacja pojęcie, charakter prawny, funkcje; zdolność emisyjna. Rodzaje gwarancji bankowych. ZESTAW III Prokura legitymacja czynna i bierna. Spółka z o.o. w organizacji pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania. Pojęcie i funkcje papierów wartościowych; pojęcie i źródła prawa papierów wartościowych. Factoring a podobne stosunki prawne.

2 ZESTAW IV Skutki zbycia przedsiębiorstwa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Umowy dwu- i wielostronne; umowy generujące trwałe (ciągłe) stosunki prawne. Umowa factoringu pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW V Pojęcie i rodzaje wpisów; wpis a postanowienie zarządzające wpis. Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o. katalog i podział. Pojęcie umowy handlowej (gospodarczej); pojęcie i źródła prawa umów handlowych; europeizacja prawa umów. Przedmiot umowy factoringu. ZESTAW VI Podmiotowość prawna spółek handlowych. Umorzenie udziału pojęcie i rodzaje. List intencyjny (letter of intent). Rodzaje akredytywy. ZESTAW VII Rozwiązanie spółki cywilnej pojęcie, przyczyny, skutki. Powstanie spółki z o.o. Umowa przedwstępna. Rodzaje umów factoringu. ZESTAW VIII Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej. Zakaz samokontraktowania i zakaz konkurencji. Pojęcie, rodzaje i funkcje zabezpieczeń wierzytelności. Akredytywa pojęcie, charakter prawny, funkcje.

3 ZESTAW IX Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie. Prawa i obowiązki członków oraz zasady procedowania rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki z o.o. Zawarcie umowy w obrocie konsumenckim szczególne obowiązki informacyjne przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta. Prawa i obowiązki stron stosunku akredytywy. ZESTAW X Pojęcie i charakter prawny przedsiębiorstwa. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki z o.o. Odpowiedzialność z tytułu culpa in contrahendo. Akredytywa a podobne stosunki prawne. ZESTAW XI Formy ustrojowe (stadialne) spółek. Rozwiązanie spółki z o.o. pojęcie, przyczyny, skutki. Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia. Potwierdzenie gwarancji ( bankowej ) i regwarancja. ZESTAW XII Zasady prawa firmowego. Zgromadzenie wspólników pojęcie, skład, kompetencje. Weksel in blanco pojęcie, uzupełnienie, obrót. Prawa i obowiązki stron stosunku gwarancji bankowej.

4 ZESTAW XIII Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki. Ciągi (łańcuchy) i zespoły (kompleksy) umów. Powstanie stosunku gwarancji bankowej. ZESTAW XIV Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy. Postępowania przekształceniowe. Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące oraz wzajemne. Problem kauzalności / abstrakcyjności gwarancji bankowej. ZESTAW XV Ochrona prawa do firmy. Likwidacja i czynności likwidacyjne. Umowa ramowa. Gwarancja bankowa a podobne stosunki prawne. ZESTAW XVI Prokura pojęcie, charakter prawny, rodzaje. Oświadczenia woli jednego wspólnika (akcjonariusza) składane jednoosobowej spółce kapitałowej oraz czynności prawne dokonywane między jednym wspólnikiem (akcjonariuszem) a jednoosobową spółką kapitałową. Umowy nazwane i nienazwane; metody kwalifikacji umów nienazwanych. Kredyt konsumencki.

5 ZESTAW XVII Stosunki majątkowe w spółce cywilnej. Pojęcie i rodzaje jednoosobowych spółek kapitałowych. Umowy kazualne i abstrakcyjne; pojęcie i rodzaje causae. Gwarancja bankowa pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW XVIII Wygaśnięcie prokury. Uproszczone postępowanie łączeniowe i transgraniczne łączenie się spółek. Wystawienie weksla; obligatoryjne rekwizyty wekslowe. Wygaśnięcie stosunku kredytu. ZESTAW XIX Krajowy Rejestr Sądowy pojęcie i funkcje. Postępowanie podziałowe. Zabezpieczenia rzeczowe pojęcie i rodzaje. Umowa kredytu pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW XX Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców. Głosowanie kurialne i inne szczególne tryby podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązania odmienności występujące w obrocie profesjonalnym. Prawa i obowiązki stron umowy kredytu. ZESTAW XXI Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych. Umorzenie akcji pojęcie i rodzaje. Kara umowna. Zawarcie umowy kredytu.

6 ZESTAW XXII Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Rada nadzorcza spółki akcyjnej pojęcie, skład, kompetencje. Rodzaje papierów wartościowych. Rodzaje umowy kredytu. ZESTAW XXIII Struktura i treść rejestru przedsiębiorców. Walne zgromadzenie akcjonariuszy pojęcie, skład, kompetencje. Przenoszenie praw z papierów wartościowych. Kredyt a podobne instytucje prawne; kredyt a pożyczka. ZESTAW XXIV Zasady postępowania rejestrowego. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki akcyjnej; okres urzędowania członka zarządu. Dematerializacja papierów wartościowych i jej konsekwencje. Wygaśnięcie stosunku pożyczki. ZESTAW XXV Jawność formalna rejestru przedsiębiorców. Prawa i obowiązki akcjonariuszy katalog i podział. Indos wekslowy pojęcie, skutki, rodzaje. Przedmiot umowy pożyczki a treść zobowiązania pożyczkodawcy. ZESTAW XXVI Jawność materialna rejestru przedsiębiorców. Zastaw i użytkowanie akcji. Obieg weksla a przelew. Prawa i obowiązki stron umowy pożyczki.

7 ZESTAW XXVII Postępowanie przymuszające. Odpowiedzialność członków organów wobec wierzycieli spółki z o.o. Poręczenie wekslowe. Rodzaje umowy pożyczki; pożyczka bankowa. ZESTAW XXVIII Ewidencja działalności gospodarczej de lege lata i de lege condendo. Odpowiedzialność cywilnoprawna wspólników i członków organów wobec spółki z o.o. Emisja obligacji. Umowa pożyczki - pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW XXIX Rodzaje i formy prawne (typy) spółek; zasada numerus clausus form spółek. Prawo zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników. Przyjęcie weksla. Karty płatnicze i inne elektroniczne instrumenty płatnicze. ZESTAW XXX Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Dziedziczenie udziału w spółce z o.o. Poszukiwanie zwrotne z weksla. Bankowe rozliczenia pieniężne pojęcie i rodzaje. ZESTAW XXXI Formy ustrojowe (stadialne) spółek. Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. Przeniesienie praw z obligacji; dematerializacja obligacji. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu.

8 ZESTAW XXXII Umowa spółki (akt założycielski) pojęcie, charakter prawny, funkcje. Zasady zaspokajania wierzycieli z majątku spółki z o.o. oraz podziału nadwyżki likwidacyjnej. Dowód składowy pojęcie, charakter prawny, funkcje. Kodeksowa regulacja leasingu a empiryczne postacie umów leasingu; pojęcie i charakter prawny tzw. leasingu operacyjnego. ZESTAW XXXIII Pojęcie i rodzaje wkładów do spółki; kryteria zdolności aportowej. Zmiana umowy spółki. Skutki indosu oddzielonego warrantu. Pojęcie, rodzaje i regulacja prawna umowy ubezpieczenia. ZESTAW XXXIV Udział w spółce (akcja) pojęcie i charakter prawny. Likwidacja i czynności likwidacyjne. Rodzaje umów handlowych. Pojęcie, rodzaje i regulacja prawna umowy ubezpieczenia. ZESTAW XXXV Postacie (rodzaje) wadliwości uchwał zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy). Uprzywilejowanie udziału a uprzywilejowanie wspólnika. Wzorce umowne pojęcie, charakter prawny, przesłanki związania adherenta. Umowa agencji pojęcie, charakter prawny, funkcje.

9 ZESTAW XXXVI Przesłanki i skutki stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy). Prawo kontroli. Zmiana wzorca umownego w czasie trwania ciągłego (trwałego) stosunku prawnego. Obowiązek zapłaty składki i inne obowiązki ubezpieczającego. ZESTAW XXXVII Przesłanki i skutki uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy). Obowiązek wniesienia wkładu do spółki z o.o. Zawarcie umowy w trybie ofertowym w stosunkach między przedsiębiorcami. Klauzula del credere i klauzula konkurencyjna. ZESTAW XXXVIII Tworzenie i przeniesienie siedziby spółki zagadnienia kolizyjne. Rozwiązanie spółki z o.o. pojęcie, przyczyny, skutki.. Prawa i obowiązki stron umowy unezpieczenia. Roszczenie o wynagrodzenie i inne roszczenia majątkowe agenta. ZESTAW XXXIX Spółka cywilna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Rada nadzorcza (komisja rewizyjna) spółki z o.o. pojęcie, skład, kompetencje. Umowa brokerska pojęcie charakter prawny, prawa i obowiązki stron. Pojęcie, rodzaje i regulacja prawna umowy ubezpieczenia.

10 ZESTAW XL Rodzaje (typy) spółek cywilnych. Zasady procedowania zgromadzenia wspólników. Ogólne warunki ubezpieczenia. Obowiązek lojalności i obowiązki informacyjne stron umowy agencji. ZESTAW XLI Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej. Actio pro socio. List przewozowy. Prawa i obowiązki stron umowy agencji. ZESTAW XLII Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce akcyjnej. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Umowa licencji pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW XLIII Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej. Zwoływanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązania odmienności występujące w obrocie profesjonalnym. Stosunki własnościowe przy komisie. ZESTAW XLIV Zmiany składu osobowego spółki cywilnej. Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy. Umowa franchisingu pojęcie, charakter prawny, funkcje.

11 ZESTAW XLV Ustąpienie wspólnika ze spółki cywilnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem ustępującym. Prawa i obowiązki członków oraz zasady procedowania rady nadzorczej spółki akcyjnej. Negocjacje. Umowa dystrybucji pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW XLVI Likwidacja spółki cywilnej. Zasady podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Przetarg i aukcja. Wynagrodzenie finansującego (raty leasingowe) i rozkład ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu leasingu. ZESTAW XLVII Spółka jawna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Skutki podziału spółki. Roszczenie o zawarcie umowy w wyniku przetargu lub aukcji; unieważnienie przetargu lub aukcji. Umowa dzierżawy pojęcie charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. ZESTAW XLVIII Powstanie spółki jawnej; przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Czynności prawne dokonane przez zarząd spółki z o.o. bez zgody rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników. Skutki wystawienia dowodu składowego. Przedmiot umowy gwarancji bankowej.

12 ZESTAW XLIX Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej. Rodzaje udziałów w spółce z o.o. Rodzaje obligacji. Zakres przedmiotowy umowy ubezpieczenia osobowego. ZESTAW L Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej. Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Protest a notyfikacja. Zawarcie umowy ubezpieczenia. ZESTAW LI Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej. Skutki połączenia się spółek; odrębny zarząd majątkami łączących się spółek (septario bonorum). Domicyl i wyręczenie wekslowe. Wygaśnięcie stosunku rachunku bankowego. ZESTAW LII Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Zasady procedowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Płatność i zapłata a realizacja praw z weksla. Polecenie przelewu a polecenie zapłaty. ZESTAW LIII Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem występującym. Głosowanie elektroniczne i korespondencyjne. Rodzaje weksli. Prawa i obowiązki stron umowy rachunku bankowego.

13 ZESTAW LIV Rozwiązanie spółki jawnej pojęcie, przyczyny, skutki. Pojęcie stosunku dominacji (zależności) w świetle przepisów k.s.h. Weksel pojęcie, charakter prawny, funkcje. Rodzaje leasingu. ZESTAW LV Likwidacja spółki jawnej. Powstanie spółki akcyjnej; statut a umowa założycielska. Kara umowna. Rodzaje umów dystrybucyjnych. ZESTAW LVI Spółka partnerska pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Prawo udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i prawo głosu. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Rodzaje umów agencyjnych. ZESTAW LVII Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej. Prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Pojęcie, rodzaje i regulacja prawna umowy sprzedaży. Prawo zastawu na przesyłce. ZESTAW LVIII Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera. Zasady podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników i w trybie obiegowym. Wzorce umowne pojęcie, charakter prawny, przesłanki związania adherenta. Ubezpieczenia komunikacyjne.

14 ZESTAW LIX Spółka komandytowa pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Kapitał docelowy. Zmiana wzorca umownego w czasie trwania ciągłego (trwałego) stosunku prawnego. Ubezpieczenia obowiązkowe. ZESTAW LX Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej. Akcje a inne tytuły uczestnictwa w zysku lub nadwyżce likwidacyjnej. Przeniesienie praw z obligacji; dematerializacja obligacji. Prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej. ZESTAW LXI Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Umowy nazwane i nienazwane; metody kwalifikacji umów nienazwanych. Umowa najmu pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW LXII Prawa i obowiązki komandytariusza. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Weksel pojęcie, charakter prawny, funkcje. Szczególne rodzaje (podtypy) agencji.

15 ZESTAW LXIII Spółka komandytowo-akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Członkostwo akcje uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy. Indos wekslowy pojęcie, skutki, rodzaje. Prawa i obowiązki stron umowy komisu. ZESTAW LXIV Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego a szczególnie tryby podwyższenia. Weksel in blanco pojęcie, uzupełnienie, obrót. Umowa maklerska pojęcie, charakter prawny, prawa i obowiązki stron. ZESTAW LXV Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej. Prawo udziału w zysku spółki akcyjnej. Dowód składowy pojęcie, charakter prawny, funkcje. Umowy dwu- i wielostronne; umowy generujące trwałe (ciągłe) stosunki prawne. Sprzedaż na raty. ZESTAW LXVI Rada nadzorcza i walne zgromadzenie w spółce komandytowoakcyjnej. Skutki przekształcenia. Zawarcie umowy w trybie ofertowym w stosunkach między przedsiębiorcami. Prawa i obowiązki stron umowy dystrybucji.

16 ZESTAW LXVII Struktura i treść rejestru przedsiębiorców. Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. Odpowiedzialność za wady przy sprzedaży komisowej.. Pojęcie, typy i regulacja prawna umów o używanie rzeczy lub praw. ZESTAW LXVIII Prokura pojęcie, charakter prawny, rodzaje Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych oraz w drodze konwersji wierzytelności na udziały. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązania odmienności występujące w obrocie profesjonalnym. Ogólne warunki ubezpieczenia. ZESTAW LXIX Rozwiązanie spółki cywilnej pojęcie, przyczyny, skutki. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego. Rodzaje papierów wartościowych. Prawa i obowiązki stron umowy franchisingu. ZESTAW LXX Rozwiązanie spółki jawnej pojęcie, przyczyny, skutki. Członkostwo udział prawa i obowiązki wspólników. Obieg weksla a przelew. Rodzaje franchisingu. ZESTAW LXXI Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy. Czysto majątkowe (obligacyjne) i korporacyjne (organizacyjne) prawa i obowiązki wspólnika spółki z o.o. Rodzaje obligacji. Umowa leasingu pojęcie, charakter prawny, funkcje.

17 ZESTAW LXXII Jawność formalna rejestru przedsiębiorców. Prawo udziału w zysku spółki z o.o. Skutki wystawienia dowodu składowego. Leasing a podobne stosunki prawne. ZESTAW LXXIII Rodzaje (typy) spółek cywilnych. Prawo udziału w nadwyżce likwidacyjnej spółki z o.o. Dematerializacja papierów wartościowych. Odpowiedzialność za wady przedmiotu leasingu. ZESTAW LXXIV Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej. Prawo poboru nowych udziałów. Negocjacje. Wygaśnięcie stosunku leasingu: przyczyny i skutki. ZESTAW LXXV Krajowy Rejestr Sądowy pojęcie i funkcje. Prawo udziału w zgromadzeniu wspólników i prawo głosu. Dodatkowe klauzule wekslowe. Zawarcie umowy rachunku bankowego. ZESTAW LXXVI Prokura pojęcie, charakter prawny, rodzaje. Obowiązek dopłat. Płatność i zapłata a realizacja praw z weksla. Rodzaje umów rachunku bankowego.

18 ZESTAW LXXVII Jawność materialna rejestru przedsiębiorców. Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce z o.o. Przyjęcie weksla. Umowa rachunku bankowego pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW LXXVIII Zmiany składu osobowego spółki cywilnej. Zbycie udziału i zbycie części udziału. Emisja obligacji Ustanie stosunku ubezpieczenia. ZESTAW LXXIX Spółka komandytowa pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Wspólność udziału w spółce z o.o. Przedmiot umowy licencji. Rodzaje umów agencyjnych. ZESTAW LXXX Spółka jawna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Ograniczenia obrotu udziałami w spółce z o.o. Rodzaje umów licencji. Agencja a podobne stosunki prawne. ZESTAW LXXXI Likwidacja spółki jawnej. Zarząd spółki z o.o. pojęcie, skład, kompetencje. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy. Najem lokalu, prawo wstąpienia osób bliskich w stosunek najmu.

19 ZESTAW LXXXII Spółka partnerska pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o.; okres urzędowania członka zarządu. Zawarcie umowy w obrocie konsumenckim szczególne obowiązki informacyjne przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta. Umowa komisu pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW LXXXIII Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki z o.o. Rodzaje papierów wartościowych. Wypowiedzenie umowy agencji. ZESTAW LXXXIV Spółka cywilna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Zwoływanie zgromadzenia wspólników. Poręczenie wekslowe. Komis a podobne stosunki prawne. ZESTAW LXXXV Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej. Prawa i obowiązki likwidatorów spółki z o.o. Pojęcie i funkcje papierów wartościowych; pojęcie i źródła prawa papierów wartościowych. Franchising a podobne stosunki prawne.

20 ZESTAW LXXXVI Ustąpienie wspólnika ze spółki cywilnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem ustępującym. Spółka akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Wystawienie weksla; obligatoryjne rekwizyty wekslowe. Obowiązki informacyjne dającego zlecenie związane prawem agenta do wynagrodzenia. ZESTAW LXXXVII Likwidacja spółki cywilnej. Spółka akcyjna w organizacji pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania. Obligacja pojęcie, charakter prawny, funkcje; zdolność emisyjna. Pojęcie i rodzaje ubezpieczeń osobowych. ZESTAW LXXXVIII Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej. Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Przenoszenie praw z papierów wartościowych. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczeń majątkowych. Regres ubezpieczeniowy. ZESTAW LXXXIX Spółka komandytowo-akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Pojęcie i rodzaje subskrypcji. Poszukiwanie zwrotne z weksla. Pojęcie, typy i regulacja prawna umów bankowych.

21 ZESTAW XC Postępowanie przymuszające. Pojęcie i rodzaje akcji. Dematerializacja papierów wartościowych i jej konsekwencje. Rodzaje umów komisu. ZESTAW XCI Umowa spółki (akt założycielski) pojęcie, charakter prawny, funkcje. Uprzywilejowanie akcji a uprzywilejowanie akcjonariusza. Domicyl i wyręczenie wekslowe. Wygaśnięcie stosunku zlecenia. ZESTAW XCII Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców. Czysto majątkowe (obligacyjne) i korporacyjne (organizacyjne) prawa i obowiązki akcjonariuszy. Rodzaje weksli. Roszczenie wyrównawcze. ZESTAW XCIII Ochrona prawa do firmy. Prawo udziału w nadwyżce likwidacyjnej spółki akcyjnej. Umowa przedwstępna. Prawa i obowiązki stron umowy zlecenia. ZESTAW XCIV Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej. Prawo poboru akcji nowej emisji. Roszczenie o zawarcie umowy w wyniku przetargu lub aukcji; unieważnienie przetargu lub aukcji. Kredyt konsumencki.

22 ZESTAW XCV Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej. Prawo do informacji. Wygaśnięcie stosunku licencji. Factoring a podobne stosunki prawne. ZESTAW XCVI Prokura legitymacja czynna i bierna. Przeniesienie akcji. Prawa i obowiązki stron umowy licencji. Zawarcie umowy rachunku bankowego. ZESTAW XCVII Struktura i treść rejestru przedsiębiorców. Umorzenie a unieważnienie akcji. Umowy kazualne i abstrakcyjne; pojęcie i rodzaje causae. Terminy do dochodzenia uprawnień w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. ZESTAW XCVIII Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej. Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy. Oferta złożona w postaci elektronicznej. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy sprzedaży. ZESTAW XCIX Zasady postępowania rejestrowego. Zarząd spółki akcyjnej pojęcie, skład, kompetencje. Prawa i obowiązki stron umowy zlecenia. Uprawnienia kupującego w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

23 ZESTAW C Tworzenie i przeniesienie siedziby spółki zagadnienia kolizyjne. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki akcyjnej. Klauzula del credere i klauzula konkurencyjna. Gwarancja jakości rzeczy sprzedanej (kodeks cywilny). ZESTAW CI Przedsiębiorstwo jako podmiot obrotu. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Przetarg i aukcja. Sprzedaż na próbę. ZESTAW CII Zakres umocowania prokurenta. Prawo żądania zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy a prawo uzupełnienia porządku obrad i prawo zgłaszania projektów uchwał. Odpowiedzialność z tytułu culpa in contrahendo. Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej. ZESTAW CIII Pojęcie i rodzaje wpisów; wpis a postanowienie zarządzające wpis. Elektroniczne walne zgromadzenie. Umowa ramowa. Sprzedaż na raty.

24 ZESTAW CIV Członkostwo w spółce; klasyfikacja i charakter prawny praw i obowiązków członkowskich. Legitymacja do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Weksel pojęcie, charakter prawny, funkcje. Prawo pierwokupu. ZESTAW CV Stosunki majątkowe w spółce cywilnej. Zmiana statutu. Płatność i zapłata a realizacja praw z weksla. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu. ZESTAW CVI Prawa i obowiązki komandytariusza. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów wobec spółki akcyjnej. Pojęcie, typy i regulacja prawna umów przedstawicielskich. Zawarcie umowy ubezpieczenia. ZESTAW CVII Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej. Rozwiązanie spółki akcyjnej pojęcie, przyczyny, skutki.. Obligacja pojęcie, charakter prawny, funkcje; zdolność emisyjna. Umowa zlecenia pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW CVIII Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej. Prawa i obowiązki likwidatorów spółki akcyjnej. Wypowiedzenie umowy dzierżawy. Zlecenie a podobne stosunki prawne.

25 ZESTAW CIX Zasady prawa firmowego. Zasady zaspokajania wierzycieli z majątku spółki akcyjnej oraz podziału nadwyżki likwidacyjnej. Przyjęcie weksla. Rodzaje zlecenia; substytucja. ZESTAW CX Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej. Pojęcie, dopuszczalność i sposoby łączenia się spółek. Przeniesienie praw z obligacji; dematerializacja obligacji. Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej. ZESTAW CXI Ewidencja działalności gospodarczej de lege lata i de lege condendo. Postępowanie łączeniowe. Poręczenie wekslowe. Terminy do dochodzenia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. ZESTAW CXII Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza Pojęcie, dopuszczalność i sposoby podziału spółki. Uprawnienia kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Przedmiot umowy factoringu.

26 ZESTAW CXIII Wygaśnięcie prokury. Pojęcie i dopuszczalność przekształcenia spółki. Skutki indosu oddzielonego warrantu. Pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. ZESTAW CXIV Likwidacja spółki cywilnej. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Ciągi (łańcuchy) i zespoły (kompleksy) umów. Kredyt a podobne instytucje prawne; kredyt a pożyczka. ZESTAW CXV Spółka partnerska pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o. katalog i podział. Zawarcie umowy w trybie ofertowym w stosunkach między przedsiębiorcami. Zawarcie umowy kredytu. ZESTAW CXVI. Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Zasady podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników i w trybie obiegowym. Wygaśnięcie stosunku pożyczki Prawa i obowiązki stron stosunku akredytywy.

27 ZESTAW CXVII Udział w spółce (akcja) pojęcie i charakter prawny. Spółka akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Dowód składowy pojęcie, charakter prawny, funkcje. Prawa i obowiązki stron umowy przewozu. ZESTAW CXVIII Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej. Uprzywilejowanie akcji a uprzywilejowanie akcjonariusza. Indos wekslowy pojęcie, skutki, rodzaje. Wygaśnięcie stosunku rachunku bankowego. ZESTAW CXIX Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera. Zastaw i użytkowanie akcji. Poszukiwanie zwrotne z weksla. Rodzaje umowy kredytu. ZESTAW CXX Spółka komandytowo-akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Wystawienie weksla; obligatoryjne rekwizyty wekslowe. Pojęcie sprzedaży konsumenckiej.

28 ZESTAW CXXI Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Likwidacja i czynności likwidacyjne. Pojęcie, rodzaje i regulacja prawna umowy sprzedaży. Prawa i obowiązki stron umowy pożyczki ZESTAW CXXII Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pojęcie, dopuszczalność i sposoby podziału spółki. Obowiązki sprzedawcy. Polecenie przelewu a polecenie zapłaty ZESTAW CXXIII Jawność formalna rejestru przedsiębiorców. Pojęcie i dopuszczalność przekształcenia spółki. Dematerializacja papierów wartościowych i jej konsekwencje. Obowiązki kupującego. ZESTAW CXXIV Jawność materialna rejestru przedsiębiorców. Powstanie spółki akcyjnej; statut a umowa założycielska. Przedmiot umowy pożyczki a treść zobowiązania pożyczkodawcy. Pojęcie i charakter prawny rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. ZESTAW CXXV Podmiotowość prawna spółek handlowych. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Pojęcie wad rzeczy w rozumieniu KC. Rodzaje umowy pożyczki; pożyczka bankowa.

29 ZESTAW CXXVI Udział w spółce (akcja) pojęcie i charakter prawny. Prawo udziału w nadwyżce likwidacyjnej spółki akcyjnej. Rodzaje obligacji. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej akty staranności. ZESTAW CXXVII Pojęcie i rodzaje wpisów; wpis a postanowienie zarządzające wpis. Czysto majątkowe (obligacyjne) i korporacyjne (organizacyjne) prawa i obowiązki akcjonariuszy. Kredyt a podobne instytucje prawne; kredyt a pożyczka. Pojęcie sprzedaży konsumenckiej. ZESTAW CXXVIII Pojęcie i rodzaje wkładów do spółki; kryteria zdolności aportowej. Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Kredyt konsumencki. Rękojmia a odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. ZESTAW CXXIX Krajowy Rejestr Sądowy pojęcie i funkcje. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki z o.o. Prawa i obowiązki stron stosunku akredytywy. Pojęcie i charakter prawny rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. ZESTAW CXXX Członkostwo w spółce; klasyfikacja i charakter prawny praw i obowiązków członkowskich. Zakaz samokontraktowania i zakaz konkurencji. Zlecenie a podobne stosunki prawne. Akredytywa pojęcie, charakter prawny, funkcje.

30 ZESTAW CXXXI Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej. Rozwiązanie spółki z o.o. pojęcie, przyczyny, skutki. Kara umowna. Umowa leasingu pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW CXXXII Spółka cywilna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki. Gwarancja jakości rzeczy sprzedanej (kodeks cywilny). Roszczenie o wynagrodzenie i inne roszczenia majątkowe agenta. ZESTAW CXXXIII Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki akcyjnej. Płatność i zapłata a realizacja praw z weksla. Odpowiedzialność za wady przy sprzedaży komisowej. ZESTAW CXXXIV Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej. Zasady procedowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Rodzaje umów handlowych. Kodeksowa regulacja leasingu a empiryczne postacie umów. leasingu; pojęcie i charakter prawny tzw. leasingu operacyjnego. ZESTAW CXXXV Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza. Prawa i obowiązki likwidatorów spółki akcyjnej. Poszukiwanie zwrotne z weksla. Rodzaje franchisingu.

31 ZESTAW CXXXVI Formy ustrojowe (stadialne) spółek. Pojęcie, dopuszczalność i sposoby łączenia się spółek. Przeniesienie praw z obligacji; dematerializacja obligacji. Obowiązek zapłaty składki i inne obowiązki ubezpieczającego. ZESTAW CXXXVII Udział w spółce (akcja) pojęcie i charakter prawny. Postępowania przekształceniowe. Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące oraz wzajemne. Umowa factoringu pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW CXXXVIII Tworzenie i przeniesienie siedziby spółki zagadnienia kolizyjne. Oświadczenia woli jednego wspólnika (akcjonariusza) składane jednoosobowej spółce kapitałowej oraz czynności prawne dokonywane między jednym wspólnikiem (akcjonariuszem) a jednoosobową spółką kapitałową. Dowód składowy pojęcie, charakter prawny, funkcje. Terminy do dochodzenia uprawnień w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. ZESTAW CXXXIX Rozwiązanie spółki cywilnej pojęcie, przyczyny, skutki. Skutki połączenia się spółek; odrębny zarząd majątkami łączących się spółek (septario bonorum). Obligacja pojęcie, charakter prawny, funkcje; zdolność emisyjna. Rękojmia a odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. ZESTAW CXL Powstanie spółki jawnej; przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Roszczenie o zawarcie umowy w wyniku przetargu lub aukcji; unieważnienie przetargu lub aukcji. Prawo pierwokupu.

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4.

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Informacje wstępne (Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Maciej Kaliński) ő 1. Przedmiot części szczegółowej prawa zobowiązań ő 2. Związki umów ő 3. Systematyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

3) Stanowisko polskiego ustawodawcy w kwestii wyodrębnienia prawa handlowego.

3) Stanowisko polskiego ustawodawcy w kwestii wyodrębnienia prawa handlowego. Wykaz zagadnień z Prawa Handlowego dla NSP(z) V rok I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa 1) Prawo handlowe jako część prawa prywatnego (cywilnego). 2) Kryteria wyodrębnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 WARMIŃSKO MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2014 z dnia 30 października 2014 roku o włączeniu do wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe Spis treści Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego... 3 1. Historia weksla i prawa wekslowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.2. Umowa założycielska

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A. Herbet KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, TOM II, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy spółek 1 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży Klasyfikacja jako czynności prawnej: stosunek dwustronny; konsensualna; odpłatna; dwustronnie zobowiązująca; wzajemna;

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne do szóstego wydania

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne do szóstego wydania Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne do szóstego wydania Rozdział pierwszy Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego (Wojciech J. Katner) 1. Prawo cywilne a prawo handlowe. Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp. Wykaz ważniejszych skrótów. Część I. OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE

SPIS TREŚCI. Wstęp. Wykaz ważniejszych skrótów. Część I. OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz ważniejszych skrótów Część I. OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE Rozdział 1. Elementy prawoznawstwa ő 1. Istota prawa i jego funkcje 1. Pojęcie prawa 2. Funkcje prawa 3. Istota normy prawnej

Bardziej szczegółowo

Prawo jest na naszej stronie!

Prawo jest na naszej stronie! Kodeks cywilny Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony sposób

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

'» Spis treści « SPIS TREŚCI

'» Spis treści « SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI «I UMOWY I PISMA OGÓLNE Spółka cywilna 7> Umowa spółki cywilnej 7 * Prokura 12 Oświadczenie o udzieleniu prokury 12 Odwołanie prokury 12 Zgłoszenie o wpis prokury do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/5061/3390 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH..................................... 1

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2013/2014 USTAWA z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Spis treści Wykaz skrótów.................................. 27 Powoływane akty prawne........................... 31 Wprowadzenie.................................. 35 Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 2 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH STANISŁAW WŁODYKA (red.) 2. WYDANIE C. H. BECK Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO, FINANSOWEGO I PRAWA PRACY

PODSTAWY PRAWA ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO, FINANSOWEGO I PRAWA PRACY PODSTAWY PRAWA ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO, FINANSOWEGO I PRAWA PRACY Tomasz Kruk SPIS TREŚCI Część I. Prawo handlowe Zakres unormowań prawnych prawa handlowego Źródła prawa handlowego Spółki osobowe Spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej III roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... XXI Skróty powoływanej literatury... XXIII Bibliografia... XXV Wstęp... XXIX Część I Zagadnienia ogólne Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 3 1. Definicja oraz funkcje prawa zobowiązań w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie UCHWAŁA NR 1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania I. Pojęcie zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Książkę tę dedykuję mojemu synowi Sebastianowi Prawo handlowe Andrzej Kidyba profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXIX Wykaz skrótów... XXXI Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł;

b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł; Temat: Zawarcie znaczącej umowy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako Spółka lub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI Wprowadzenie do przedmiotu... XXIII 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski... XXIII 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej................................

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII

Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XVII Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw Rozdział I. Sprzedaż.............................................

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 29.06.2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 29.06.2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 29.06.2011 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

STATUT QUANTUM SOFTWARE S.A. tekst jednolity statutu uwzględniający uchwałę z dnia 30.06.2011r.

STATUT QUANTUM SOFTWARE S.A. tekst jednolity statutu uwzględniający uchwałę z dnia 30.06.2011r. STATUT QUANTUM SOFTWARE S.A. tekst jednolity statutu uwzględniający uchwałę z dnia 30.06.2011r. Statut Quantum software S.A. I. skreślony -----------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie. Autorami poszczególnych czêœci s¹:

Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie. Autorami poszczególnych czêœci s¹: Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami poszczególnych czêœci s¹: Wojciech Górecki rozdzia³ 10 Aleksander Kappes rozdzia³ 10 Marta Litwiñska-Werner

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Spółka partnerska w prawie porównawczym

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Spółka partnerska w prawie porównawczym Wykaz skrótów................................. 11 Wstęp....................................... 13 ROZDZIAŁ I. Spółka partnerska w prawie porównawczym...... 17 1. Wprowadzenie................................

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU Stosowanie niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe,

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe, Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 3 i ust.4 Statutu: 5. 3.Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wprowadzenie... SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... VII XXI XXXV Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.)... 1 Wstęp do Komentarza do Przepisów

Bardziej szczegółowo

Spó ki handlowe. w pytaniach i odpowiedziach. Jerzego Jacyszyna

Spó ki handlowe. w pytaniach i odpowiedziach. Jerzego Jacyszyna Spó ki handlowe w pytaniach i odpowiedziach Anna Koronkiewicz-Wiórek Bogusław Ksià ek Marta Piotrowska-Kłak Lidia Siwik Anna Âmigaj Łukasz Âwiderek pod redakcjà naukowà Jerzego Jacyszyna Wydanie 3 Warszawa

Bardziej szczegółowo