Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011"

Transkrypt

1 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011 ZESTAW I Prawo handlowe pojęcie i systematyka. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Dodatkowe klauzule wekslowe. Prawa i obowiązki stron umowy factoringu. ZESTAW II Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. Kapitał zakładowy spółki z o.o. istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki. Obligacja pojęcie, charakter prawny, funkcje; zdolność emisyjna. Rodzaje gwarancji bankowych. ZESTAW III Prokura legitymacja czynna i bierna. Spółka z o.o. w organizacji pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania. Pojęcie i funkcje papierów wartościowych; pojęcie i źródła prawa papierów wartościowych. Factoring a podobne stosunki prawne.

2 ZESTAW IV Skutki zbycia przedsiębiorstwa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Umowy dwu- i wielostronne; umowy generujące trwałe (ciągłe) stosunki prawne. Umowa factoringu pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW V Pojęcie i rodzaje wpisów; wpis a postanowienie zarządzające wpis. Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o. katalog i podział. Pojęcie umowy handlowej (gospodarczej); pojęcie i źródła prawa umów handlowych; europeizacja prawa umów. Przedmiot umowy factoringu. ZESTAW VI Podmiotowość prawna spółek handlowych. Umorzenie udziału pojęcie i rodzaje. List intencyjny (letter of intent). Rodzaje akredytywy. ZESTAW VII Rozwiązanie spółki cywilnej pojęcie, przyczyny, skutki. Powstanie spółki z o.o. Umowa przedwstępna. Rodzaje umów factoringu. ZESTAW VIII Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej. Zakaz samokontraktowania i zakaz konkurencji. Pojęcie, rodzaje i funkcje zabezpieczeń wierzytelności. Akredytywa pojęcie, charakter prawny, funkcje.

3 ZESTAW IX Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie. Prawa i obowiązki członków oraz zasady procedowania rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki z o.o. Zawarcie umowy w obrocie konsumenckim szczególne obowiązki informacyjne przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta. Prawa i obowiązki stron stosunku akredytywy. ZESTAW X Pojęcie i charakter prawny przedsiębiorstwa. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki z o.o. Odpowiedzialność z tytułu culpa in contrahendo. Akredytywa a podobne stosunki prawne. ZESTAW XI Formy ustrojowe (stadialne) spółek. Rozwiązanie spółki z o.o. pojęcie, przyczyny, skutki. Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia. Potwierdzenie gwarancji ( bankowej ) i regwarancja. ZESTAW XII Zasady prawa firmowego. Zgromadzenie wspólników pojęcie, skład, kompetencje. Weksel in blanco pojęcie, uzupełnienie, obrót. Prawa i obowiązki stron stosunku gwarancji bankowej.

4 ZESTAW XIII Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki. Ciągi (łańcuchy) i zespoły (kompleksy) umów. Powstanie stosunku gwarancji bankowej. ZESTAW XIV Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy. Postępowania przekształceniowe. Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące oraz wzajemne. Problem kauzalności / abstrakcyjności gwarancji bankowej. ZESTAW XV Ochrona prawa do firmy. Likwidacja i czynności likwidacyjne. Umowa ramowa. Gwarancja bankowa a podobne stosunki prawne. ZESTAW XVI Prokura pojęcie, charakter prawny, rodzaje. Oświadczenia woli jednego wspólnika (akcjonariusza) składane jednoosobowej spółce kapitałowej oraz czynności prawne dokonywane między jednym wspólnikiem (akcjonariuszem) a jednoosobową spółką kapitałową. Umowy nazwane i nienazwane; metody kwalifikacji umów nienazwanych. Kredyt konsumencki.

5 ZESTAW XVII Stosunki majątkowe w spółce cywilnej. Pojęcie i rodzaje jednoosobowych spółek kapitałowych. Umowy kazualne i abstrakcyjne; pojęcie i rodzaje causae. Gwarancja bankowa pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW XVIII Wygaśnięcie prokury. Uproszczone postępowanie łączeniowe i transgraniczne łączenie się spółek. Wystawienie weksla; obligatoryjne rekwizyty wekslowe. Wygaśnięcie stosunku kredytu. ZESTAW XIX Krajowy Rejestr Sądowy pojęcie i funkcje. Postępowanie podziałowe. Zabezpieczenia rzeczowe pojęcie i rodzaje. Umowa kredytu pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW XX Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców. Głosowanie kurialne i inne szczególne tryby podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązania odmienności występujące w obrocie profesjonalnym. Prawa i obowiązki stron umowy kredytu. ZESTAW XXI Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych. Umorzenie akcji pojęcie i rodzaje. Kara umowna. Zawarcie umowy kredytu.

6 ZESTAW XXII Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Rada nadzorcza spółki akcyjnej pojęcie, skład, kompetencje. Rodzaje papierów wartościowych. Rodzaje umowy kredytu. ZESTAW XXIII Struktura i treść rejestru przedsiębiorców. Walne zgromadzenie akcjonariuszy pojęcie, skład, kompetencje. Przenoszenie praw z papierów wartościowych. Kredyt a podobne instytucje prawne; kredyt a pożyczka. ZESTAW XXIV Zasady postępowania rejestrowego. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki akcyjnej; okres urzędowania członka zarządu. Dematerializacja papierów wartościowych i jej konsekwencje. Wygaśnięcie stosunku pożyczki. ZESTAW XXV Jawność formalna rejestru przedsiębiorców. Prawa i obowiązki akcjonariuszy katalog i podział. Indos wekslowy pojęcie, skutki, rodzaje. Przedmiot umowy pożyczki a treść zobowiązania pożyczkodawcy. ZESTAW XXVI Jawność materialna rejestru przedsiębiorców. Zastaw i użytkowanie akcji. Obieg weksla a przelew. Prawa i obowiązki stron umowy pożyczki.

7 ZESTAW XXVII Postępowanie przymuszające. Odpowiedzialność członków organów wobec wierzycieli spółki z o.o. Poręczenie wekslowe. Rodzaje umowy pożyczki; pożyczka bankowa. ZESTAW XXVIII Ewidencja działalności gospodarczej de lege lata i de lege condendo. Odpowiedzialność cywilnoprawna wspólników i członków organów wobec spółki z o.o. Emisja obligacji. Umowa pożyczki - pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW XXIX Rodzaje i formy prawne (typy) spółek; zasada numerus clausus form spółek. Prawo zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników. Przyjęcie weksla. Karty płatnicze i inne elektroniczne instrumenty płatnicze. ZESTAW XXX Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Dziedziczenie udziału w spółce z o.o. Poszukiwanie zwrotne z weksla. Bankowe rozliczenia pieniężne pojęcie i rodzaje. ZESTAW XXXI Formy ustrojowe (stadialne) spółek. Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. Przeniesienie praw z obligacji; dematerializacja obligacji. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu.

8 ZESTAW XXXII Umowa spółki (akt założycielski) pojęcie, charakter prawny, funkcje. Zasady zaspokajania wierzycieli z majątku spółki z o.o. oraz podziału nadwyżki likwidacyjnej. Dowód składowy pojęcie, charakter prawny, funkcje. Kodeksowa regulacja leasingu a empiryczne postacie umów leasingu; pojęcie i charakter prawny tzw. leasingu operacyjnego. ZESTAW XXXIII Pojęcie i rodzaje wkładów do spółki; kryteria zdolności aportowej. Zmiana umowy spółki. Skutki indosu oddzielonego warrantu. Pojęcie, rodzaje i regulacja prawna umowy ubezpieczenia. ZESTAW XXXIV Udział w spółce (akcja) pojęcie i charakter prawny. Likwidacja i czynności likwidacyjne. Rodzaje umów handlowych. Pojęcie, rodzaje i regulacja prawna umowy ubezpieczenia. ZESTAW XXXV Postacie (rodzaje) wadliwości uchwał zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy). Uprzywilejowanie udziału a uprzywilejowanie wspólnika. Wzorce umowne pojęcie, charakter prawny, przesłanki związania adherenta. Umowa agencji pojęcie, charakter prawny, funkcje.

9 ZESTAW XXXVI Przesłanki i skutki stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy). Prawo kontroli. Zmiana wzorca umownego w czasie trwania ciągłego (trwałego) stosunku prawnego. Obowiązek zapłaty składki i inne obowiązki ubezpieczającego. ZESTAW XXXVII Przesłanki i skutki uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy). Obowiązek wniesienia wkładu do spółki z o.o. Zawarcie umowy w trybie ofertowym w stosunkach między przedsiębiorcami. Klauzula del credere i klauzula konkurencyjna. ZESTAW XXXVIII Tworzenie i przeniesienie siedziby spółki zagadnienia kolizyjne. Rozwiązanie spółki z o.o. pojęcie, przyczyny, skutki.. Prawa i obowiązki stron umowy unezpieczenia. Roszczenie o wynagrodzenie i inne roszczenia majątkowe agenta. ZESTAW XXXIX Spółka cywilna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Rada nadzorcza (komisja rewizyjna) spółki z o.o. pojęcie, skład, kompetencje. Umowa brokerska pojęcie charakter prawny, prawa i obowiązki stron. Pojęcie, rodzaje i regulacja prawna umowy ubezpieczenia.

10 ZESTAW XL Rodzaje (typy) spółek cywilnych. Zasady procedowania zgromadzenia wspólników. Ogólne warunki ubezpieczenia. Obowiązek lojalności i obowiązki informacyjne stron umowy agencji. ZESTAW XLI Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej. Actio pro socio. List przewozowy. Prawa i obowiązki stron umowy agencji. ZESTAW XLII Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce akcyjnej. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Umowa licencji pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW XLIII Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej. Zwoływanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązania odmienności występujące w obrocie profesjonalnym. Stosunki własnościowe przy komisie. ZESTAW XLIV Zmiany składu osobowego spółki cywilnej. Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy. Umowa franchisingu pojęcie, charakter prawny, funkcje.

11 ZESTAW XLV Ustąpienie wspólnika ze spółki cywilnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem ustępującym. Prawa i obowiązki członków oraz zasady procedowania rady nadzorczej spółki akcyjnej. Negocjacje. Umowa dystrybucji pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW XLVI Likwidacja spółki cywilnej. Zasady podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Przetarg i aukcja. Wynagrodzenie finansującego (raty leasingowe) i rozkład ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu leasingu. ZESTAW XLVII Spółka jawna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Skutki podziału spółki. Roszczenie o zawarcie umowy w wyniku przetargu lub aukcji; unieważnienie przetargu lub aukcji. Umowa dzierżawy pojęcie charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. ZESTAW XLVIII Powstanie spółki jawnej; przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Czynności prawne dokonane przez zarząd spółki z o.o. bez zgody rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników. Skutki wystawienia dowodu składowego. Przedmiot umowy gwarancji bankowej.

12 ZESTAW XLIX Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej. Rodzaje udziałów w spółce z o.o. Rodzaje obligacji. Zakres przedmiotowy umowy ubezpieczenia osobowego. ZESTAW L Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej. Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Protest a notyfikacja. Zawarcie umowy ubezpieczenia. ZESTAW LI Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej. Skutki połączenia się spółek; odrębny zarząd majątkami łączących się spółek (septario bonorum). Domicyl i wyręczenie wekslowe. Wygaśnięcie stosunku rachunku bankowego. ZESTAW LII Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Zasady procedowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Płatność i zapłata a realizacja praw z weksla. Polecenie przelewu a polecenie zapłaty. ZESTAW LIII Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem występującym. Głosowanie elektroniczne i korespondencyjne. Rodzaje weksli. Prawa i obowiązki stron umowy rachunku bankowego.

13 ZESTAW LIV Rozwiązanie spółki jawnej pojęcie, przyczyny, skutki. Pojęcie stosunku dominacji (zależności) w świetle przepisów k.s.h. Weksel pojęcie, charakter prawny, funkcje. Rodzaje leasingu. ZESTAW LV Likwidacja spółki jawnej. Powstanie spółki akcyjnej; statut a umowa założycielska. Kara umowna. Rodzaje umów dystrybucyjnych. ZESTAW LVI Spółka partnerska pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Prawo udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i prawo głosu. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Rodzaje umów agencyjnych. ZESTAW LVII Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej. Prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Pojęcie, rodzaje i regulacja prawna umowy sprzedaży. Prawo zastawu na przesyłce. ZESTAW LVIII Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera. Zasady podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników i w trybie obiegowym. Wzorce umowne pojęcie, charakter prawny, przesłanki związania adherenta. Ubezpieczenia komunikacyjne.

14 ZESTAW LIX Spółka komandytowa pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Kapitał docelowy. Zmiana wzorca umownego w czasie trwania ciągłego (trwałego) stosunku prawnego. Ubezpieczenia obowiązkowe. ZESTAW LX Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej. Akcje a inne tytuły uczestnictwa w zysku lub nadwyżce likwidacyjnej. Przeniesienie praw z obligacji; dematerializacja obligacji. Prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej. ZESTAW LXI Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Umowy nazwane i nienazwane; metody kwalifikacji umów nienazwanych. Umowa najmu pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW LXII Prawa i obowiązki komandytariusza. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Weksel pojęcie, charakter prawny, funkcje. Szczególne rodzaje (podtypy) agencji.

15 ZESTAW LXIII Spółka komandytowo-akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Członkostwo akcje uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy. Indos wekslowy pojęcie, skutki, rodzaje. Prawa i obowiązki stron umowy komisu. ZESTAW LXIV Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego a szczególnie tryby podwyższenia. Weksel in blanco pojęcie, uzupełnienie, obrót. Umowa maklerska pojęcie, charakter prawny, prawa i obowiązki stron. ZESTAW LXV Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej. Prawo udziału w zysku spółki akcyjnej. Dowód składowy pojęcie, charakter prawny, funkcje. Umowy dwu- i wielostronne; umowy generujące trwałe (ciągłe) stosunki prawne. Sprzedaż na raty. ZESTAW LXVI Rada nadzorcza i walne zgromadzenie w spółce komandytowoakcyjnej. Skutki przekształcenia. Zawarcie umowy w trybie ofertowym w stosunkach między przedsiębiorcami. Prawa i obowiązki stron umowy dystrybucji.

16 ZESTAW LXVII Struktura i treść rejestru przedsiębiorców. Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. Odpowiedzialność za wady przy sprzedaży komisowej.. Pojęcie, typy i regulacja prawna umów o używanie rzeczy lub praw. ZESTAW LXVIII Prokura pojęcie, charakter prawny, rodzaje Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych oraz w drodze konwersji wierzytelności na udziały. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązania odmienności występujące w obrocie profesjonalnym. Ogólne warunki ubezpieczenia. ZESTAW LXIX Rozwiązanie spółki cywilnej pojęcie, przyczyny, skutki. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego. Rodzaje papierów wartościowych. Prawa i obowiązki stron umowy franchisingu. ZESTAW LXX Rozwiązanie spółki jawnej pojęcie, przyczyny, skutki. Członkostwo udział prawa i obowiązki wspólników. Obieg weksla a przelew. Rodzaje franchisingu. ZESTAW LXXI Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy. Czysto majątkowe (obligacyjne) i korporacyjne (organizacyjne) prawa i obowiązki wspólnika spółki z o.o. Rodzaje obligacji. Umowa leasingu pojęcie, charakter prawny, funkcje.

17 ZESTAW LXXII Jawność formalna rejestru przedsiębiorców. Prawo udziału w zysku spółki z o.o. Skutki wystawienia dowodu składowego. Leasing a podobne stosunki prawne. ZESTAW LXXIII Rodzaje (typy) spółek cywilnych. Prawo udziału w nadwyżce likwidacyjnej spółki z o.o. Dematerializacja papierów wartościowych. Odpowiedzialność za wady przedmiotu leasingu. ZESTAW LXXIV Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej. Prawo poboru nowych udziałów. Negocjacje. Wygaśnięcie stosunku leasingu: przyczyny i skutki. ZESTAW LXXV Krajowy Rejestr Sądowy pojęcie i funkcje. Prawo udziału w zgromadzeniu wspólników i prawo głosu. Dodatkowe klauzule wekslowe. Zawarcie umowy rachunku bankowego. ZESTAW LXXVI Prokura pojęcie, charakter prawny, rodzaje. Obowiązek dopłat. Płatność i zapłata a realizacja praw z weksla. Rodzaje umów rachunku bankowego.

18 ZESTAW LXXVII Jawność materialna rejestru przedsiębiorców. Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce z o.o. Przyjęcie weksla. Umowa rachunku bankowego pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW LXXVIII Zmiany składu osobowego spółki cywilnej. Zbycie udziału i zbycie części udziału. Emisja obligacji Ustanie stosunku ubezpieczenia. ZESTAW LXXIX Spółka komandytowa pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Wspólność udziału w spółce z o.o. Przedmiot umowy licencji. Rodzaje umów agencyjnych. ZESTAW LXXX Spółka jawna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Ograniczenia obrotu udziałami w spółce z o.o. Rodzaje umów licencji. Agencja a podobne stosunki prawne. ZESTAW LXXXI Likwidacja spółki jawnej. Zarząd spółki z o.o. pojęcie, skład, kompetencje. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy. Najem lokalu, prawo wstąpienia osób bliskich w stosunek najmu.

19 ZESTAW LXXXII Spółka partnerska pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o.; okres urzędowania członka zarządu. Zawarcie umowy w obrocie konsumenckim szczególne obowiązki informacyjne przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta. Umowa komisu pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW LXXXIII Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki z o.o. Rodzaje papierów wartościowych. Wypowiedzenie umowy agencji. ZESTAW LXXXIV Spółka cywilna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Zwoływanie zgromadzenia wspólników. Poręczenie wekslowe. Komis a podobne stosunki prawne. ZESTAW LXXXV Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej. Prawa i obowiązki likwidatorów spółki z o.o. Pojęcie i funkcje papierów wartościowych; pojęcie i źródła prawa papierów wartościowych. Franchising a podobne stosunki prawne.

20 ZESTAW LXXXVI Ustąpienie wspólnika ze spółki cywilnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem ustępującym. Spółka akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Wystawienie weksla; obligatoryjne rekwizyty wekslowe. Obowiązki informacyjne dającego zlecenie związane prawem agenta do wynagrodzenia. ZESTAW LXXXVII Likwidacja spółki cywilnej. Spółka akcyjna w organizacji pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania. Obligacja pojęcie, charakter prawny, funkcje; zdolność emisyjna. Pojęcie i rodzaje ubezpieczeń osobowych. ZESTAW LXXXVIII Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej. Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Przenoszenie praw z papierów wartościowych. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczeń majątkowych. Regres ubezpieczeniowy. ZESTAW LXXXIX Spółka komandytowo-akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Pojęcie i rodzaje subskrypcji. Poszukiwanie zwrotne z weksla. Pojęcie, typy i regulacja prawna umów bankowych.

21 ZESTAW XC Postępowanie przymuszające. Pojęcie i rodzaje akcji. Dematerializacja papierów wartościowych i jej konsekwencje. Rodzaje umów komisu. ZESTAW XCI Umowa spółki (akt założycielski) pojęcie, charakter prawny, funkcje. Uprzywilejowanie akcji a uprzywilejowanie akcjonariusza. Domicyl i wyręczenie wekslowe. Wygaśnięcie stosunku zlecenia. ZESTAW XCII Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców. Czysto majątkowe (obligacyjne) i korporacyjne (organizacyjne) prawa i obowiązki akcjonariuszy. Rodzaje weksli. Roszczenie wyrównawcze. ZESTAW XCIII Ochrona prawa do firmy. Prawo udziału w nadwyżce likwidacyjnej spółki akcyjnej. Umowa przedwstępna. Prawa i obowiązki stron umowy zlecenia. ZESTAW XCIV Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej. Prawo poboru akcji nowej emisji. Roszczenie o zawarcie umowy w wyniku przetargu lub aukcji; unieważnienie przetargu lub aukcji. Kredyt konsumencki.

22 ZESTAW XCV Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej. Prawo do informacji. Wygaśnięcie stosunku licencji. Factoring a podobne stosunki prawne. ZESTAW XCVI Prokura legitymacja czynna i bierna. Przeniesienie akcji. Prawa i obowiązki stron umowy licencji. Zawarcie umowy rachunku bankowego. ZESTAW XCVII Struktura i treść rejestru przedsiębiorców. Umorzenie a unieważnienie akcji. Umowy kazualne i abstrakcyjne; pojęcie i rodzaje causae. Terminy do dochodzenia uprawnień w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. ZESTAW XCVIII Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej. Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy. Oferta złożona w postaci elektronicznej. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy sprzedaży. ZESTAW XCIX Zasady postępowania rejestrowego. Zarząd spółki akcyjnej pojęcie, skład, kompetencje. Prawa i obowiązki stron umowy zlecenia. Uprawnienia kupującego w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

23 ZESTAW C Tworzenie i przeniesienie siedziby spółki zagadnienia kolizyjne. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki akcyjnej. Klauzula del credere i klauzula konkurencyjna. Gwarancja jakości rzeczy sprzedanej (kodeks cywilny). ZESTAW CI Przedsiębiorstwo jako podmiot obrotu. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Przetarg i aukcja. Sprzedaż na próbę. ZESTAW CII Zakres umocowania prokurenta. Prawo żądania zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy a prawo uzupełnienia porządku obrad i prawo zgłaszania projektów uchwał. Odpowiedzialność z tytułu culpa in contrahendo. Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej. ZESTAW CIII Pojęcie i rodzaje wpisów; wpis a postanowienie zarządzające wpis. Elektroniczne walne zgromadzenie. Umowa ramowa. Sprzedaż na raty.

24 ZESTAW CIV Członkostwo w spółce; klasyfikacja i charakter prawny praw i obowiązków członkowskich. Legitymacja do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Weksel pojęcie, charakter prawny, funkcje. Prawo pierwokupu. ZESTAW CV Stosunki majątkowe w spółce cywilnej. Zmiana statutu. Płatność i zapłata a realizacja praw z weksla. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu. ZESTAW CVI Prawa i obowiązki komandytariusza. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów wobec spółki akcyjnej. Pojęcie, typy i regulacja prawna umów przedstawicielskich. Zawarcie umowy ubezpieczenia. ZESTAW CVII Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej. Rozwiązanie spółki akcyjnej pojęcie, przyczyny, skutki.. Obligacja pojęcie, charakter prawny, funkcje; zdolność emisyjna. Umowa zlecenia pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW CVIII Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej. Prawa i obowiązki likwidatorów spółki akcyjnej. Wypowiedzenie umowy dzierżawy. Zlecenie a podobne stosunki prawne.

25 ZESTAW CIX Zasady prawa firmowego. Zasady zaspokajania wierzycieli z majątku spółki akcyjnej oraz podziału nadwyżki likwidacyjnej. Przyjęcie weksla. Rodzaje zlecenia; substytucja. ZESTAW CX Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej. Pojęcie, dopuszczalność i sposoby łączenia się spółek. Przeniesienie praw z obligacji; dematerializacja obligacji. Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej. ZESTAW CXI Ewidencja działalności gospodarczej de lege lata i de lege condendo. Postępowanie łączeniowe. Poręczenie wekslowe. Terminy do dochodzenia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. ZESTAW CXII Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza Pojęcie, dopuszczalność i sposoby podziału spółki. Uprawnienia kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Przedmiot umowy factoringu.

26 ZESTAW CXIII Wygaśnięcie prokury. Pojęcie i dopuszczalność przekształcenia spółki. Skutki indosu oddzielonego warrantu. Pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. ZESTAW CXIV Likwidacja spółki cywilnej. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Ciągi (łańcuchy) i zespoły (kompleksy) umów. Kredyt a podobne instytucje prawne; kredyt a pożyczka. ZESTAW CXV Spółka partnerska pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o. katalog i podział. Zawarcie umowy w trybie ofertowym w stosunkach między przedsiębiorcami. Zawarcie umowy kredytu. ZESTAW CXVI. Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Zasady podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników i w trybie obiegowym. Wygaśnięcie stosunku pożyczki Prawa i obowiązki stron stosunku akredytywy.

27 ZESTAW CXVII Udział w spółce (akcja) pojęcie i charakter prawny. Spółka akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Dowód składowy pojęcie, charakter prawny, funkcje. Prawa i obowiązki stron umowy przewozu. ZESTAW CXVIII Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej. Uprzywilejowanie akcji a uprzywilejowanie akcjonariusza. Indos wekslowy pojęcie, skutki, rodzaje. Wygaśnięcie stosunku rachunku bankowego. ZESTAW CXIX Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera. Zastaw i użytkowanie akcji. Poszukiwanie zwrotne z weksla. Rodzaje umowy kredytu. ZESTAW CXX Spółka komandytowo-akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Wystawienie weksla; obligatoryjne rekwizyty wekslowe. Pojęcie sprzedaży konsumenckiej.

28 ZESTAW CXXI Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Likwidacja i czynności likwidacyjne. Pojęcie, rodzaje i regulacja prawna umowy sprzedaży. Prawa i obowiązki stron umowy pożyczki ZESTAW CXXII Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pojęcie, dopuszczalność i sposoby podziału spółki. Obowiązki sprzedawcy. Polecenie przelewu a polecenie zapłaty ZESTAW CXXIII Jawność formalna rejestru przedsiębiorców. Pojęcie i dopuszczalność przekształcenia spółki. Dematerializacja papierów wartościowych i jej konsekwencje. Obowiązki kupującego. ZESTAW CXXIV Jawność materialna rejestru przedsiębiorców. Powstanie spółki akcyjnej; statut a umowa założycielska. Przedmiot umowy pożyczki a treść zobowiązania pożyczkodawcy. Pojęcie i charakter prawny rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. ZESTAW CXXV Podmiotowość prawna spółek handlowych. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Pojęcie wad rzeczy w rozumieniu KC. Rodzaje umowy pożyczki; pożyczka bankowa.

29 ZESTAW CXXVI Udział w spółce (akcja) pojęcie i charakter prawny. Prawo udziału w nadwyżce likwidacyjnej spółki akcyjnej. Rodzaje obligacji. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej akty staranności. ZESTAW CXXVII Pojęcie i rodzaje wpisów; wpis a postanowienie zarządzające wpis. Czysto majątkowe (obligacyjne) i korporacyjne (organizacyjne) prawa i obowiązki akcjonariuszy. Kredyt a podobne instytucje prawne; kredyt a pożyczka. Pojęcie sprzedaży konsumenckiej. ZESTAW CXXVIII Pojęcie i rodzaje wkładów do spółki; kryteria zdolności aportowej. Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Kredyt konsumencki. Rękojmia a odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. ZESTAW CXXIX Krajowy Rejestr Sądowy pojęcie i funkcje. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki z o.o. Prawa i obowiązki stron stosunku akredytywy. Pojęcie i charakter prawny rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. ZESTAW CXXX Członkostwo w spółce; klasyfikacja i charakter prawny praw i obowiązków członkowskich. Zakaz samokontraktowania i zakaz konkurencji. Zlecenie a podobne stosunki prawne. Akredytywa pojęcie, charakter prawny, funkcje.

30 ZESTAW CXXXI Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej. Rozwiązanie spółki z o.o. pojęcie, przyczyny, skutki. Kara umowna. Umowa leasingu pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW CXXXII Spółka cywilna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki. Gwarancja jakości rzeczy sprzedanej (kodeks cywilny). Roszczenie o wynagrodzenie i inne roszczenia majątkowe agenta. ZESTAW CXXXIII Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki akcyjnej. Płatność i zapłata a realizacja praw z weksla. Odpowiedzialność za wady przy sprzedaży komisowej. ZESTAW CXXXIV Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej. Zasady procedowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Rodzaje umów handlowych. Kodeksowa regulacja leasingu a empiryczne postacie umów. leasingu; pojęcie i charakter prawny tzw. leasingu operacyjnego. ZESTAW CXXXV Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza. Prawa i obowiązki likwidatorów spółki akcyjnej. Poszukiwanie zwrotne z weksla. Rodzaje franchisingu.

31 ZESTAW CXXXVI Formy ustrojowe (stadialne) spółek. Pojęcie, dopuszczalność i sposoby łączenia się spółek. Przeniesienie praw z obligacji; dematerializacja obligacji. Obowiązek zapłaty składki i inne obowiązki ubezpieczającego. ZESTAW CXXXVII Udział w spółce (akcja) pojęcie i charakter prawny. Postępowania przekształceniowe. Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące oraz wzajemne. Umowa factoringu pojęcie, charakter prawny, funkcje. ZESTAW CXXXVIII Tworzenie i przeniesienie siedziby spółki zagadnienia kolizyjne. Oświadczenia woli jednego wspólnika (akcjonariusza) składane jednoosobowej spółce kapitałowej oraz czynności prawne dokonywane między jednym wspólnikiem (akcjonariuszem) a jednoosobową spółką kapitałową. Dowód składowy pojęcie, charakter prawny, funkcje. Terminy do dochodzenia uprawnień w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. ZESTAW CXXXIX Rozwiązanie spółki cywilnej pojęcie, przyczyny, skutki. Skutki połączenia się spółek; odrębny zarząd majątkami łączących się spółek (septario bonorum). Obligacja pojęcie, charakter prawny, funkcje; zdolność emisyjna. Rękojmia a odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. ZESTAW CXL Powstanie spółki jawnej; przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Roszczenie o zawarcie umowy w wyniku przetargu lub aukcji; unieważnienie przetargu lub aukcji. Prawo pierwokupu.

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów Część 1. Utworzenie spółki przez JST 1. Rodzaje spółek zakładanych przez JST

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów Część 1. Utworzenie spółki przez JST 1. Rodzaje spółek zakładanych przez JST Spis treści Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz autorów... XV Wykaz skrótów... XIX Część 1. Utworzenie spółki przez JST... 1 1. Rodzaje spółek zakładanych przez JST Łukasz Grzechnik... 3 1.1. Formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem Bogus³aw Nowakowski Renata Mroczkowska Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem 209 wzorów uchwa³, umów, pozwów, wniosków, og³oszeñ i innych pism Wydanie trzecie poszerzone Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 I rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny: 1. Sprawy organizacyjne 2. Historia zawodu adwokata 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE dotyczące emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, każda o wartości nominalnej 1 złoty EUROCASH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. I. FIRMA, SIEDZIBA

S T A T U T BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. I. FIRMA, SIEDZIBA Tekst Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Banku z 8 lutego 2012 r. uwzględniający zmianę wynikającą z Uchwały Nr 31/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego

Bardziej szczegółowo