EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?"

Transkrypt

1 EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubegać sę o przyznane emerytury pomostowej. Ustalene prawa do tego śwadczena uzależnone jest od spełnena określonych warunków, m.n. ukończena odpowednego weku oraz udowodnena wymaganego stażu ubezpeczenowego, w tym pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Emerytura pomostowa w odróżnenu od wcześnejszych emerytur przyznawanych według dotychczasowych przepsów oblczana jest całkowce na nowych zasadach, a węc na podstawe odpowedno zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na konce w ZUS oraz zwaloryzowanego kaptału początkowego. Kto jest pracownkem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Zgodne z ustawą z dna 19 grudna 2008 r. o emeryturach pomostowych 1, nazywanej dalej ustawą, pracownkam wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze są pracowncy, którzy w pełnym wymarze czasu pracy są zatrudnen przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymenonych w załącznku nr 1 lub nr 2 do tej ustawy. Załącznk te będzemy określal w dalszej częśc tego opracowana jako nowe wykazy prac. Za pracownków wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ustawa uważa równeż osoby zatrudnone przed 1 styczna 2009 r., stale w pełnym wymarze czasu pracy, przy pracach w szczegól- 1 Dz.U. nr 237, poz ze zm. EMERYTURY POMOSTOWE 1

2 nych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumenu dotychczasowych przepsów, tj. art. 32 lub 33 ustawy z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń Społecznych 2, nazywanej dalej ustawą emerytalną, a także rozporządzena Rady Mnstrów z dna 7 lutego 1983 r. w sprawe weku emerytalnego pracownków zatrudnonych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nazywanego dalej rozporządzenem 3. W dalszej częśc opracowana przepsy te będzemy określać jako stare wykazy prac. Za pracownków wykonujących prace w szczególnych warunkach uważa sę także tancerzy zawodowych ubezpeczonych z tytułu dzałalnośc artystycznej, wykonujących po dnu wejśca w życe ustawy prace zwązane z bardzo cężkm wysłkem fzycznym. Pracownkam wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze są jedyne osoby zatrudnone przy takch pracach w ramach stosunku pracy. Ne są takm pracownkam np. osoby zatrudnone na podstawe umowy zlecena, umowy o dzeło, a także osoby prowadzące własną dzałalność gospodarczą. Natomast forma organzacyjno-prawna pracodawcy ne ma znaczena. Pracownkam wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mogą być węc np. osoby zatrudnone w przedsęborstwe państwowym czy w prywatnej frme. Jaką pracę uważa sę za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Pracam w szczególnych warunkach w rozumenu ustawy są prace zwązane z czynnkam ryzyka, które: z dużym prawdopodobeństwem mogą spowodować trwałe uszkodzene zdrowa (wraz z upływem weku pracownka), wykonywane są w szczególnych warunkach środowska pracy, determnowane są słam natury lub procesam technologcznym, pommo zastosowana środków proflaktyk techncznej, organzacyjnej lub medycznej stawają przed pracownkam wymagana przekraczające pozom ch możlwośc, ogranczony w wynku procesu starzena sę jeszcze przed osąg- 2 Tekst jednolty: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz z późn. zm. 3 Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm. 2 EMERYTURY POMOSTOWE

3 nęcem weku emerytalnego, w stopnu utrudnającym ch pracę na dotychczasowym stanowsku. Zgodne z ustawą pracam w szczególnych warunkach są m.n. prace pod zemą, na wodze pod wodą, w powetrzu, w warunkach gorącego zmnego mkroklmatu, bardzo cężke prace fzyczne, prace w warunkach podwyższonego cśnena atmosferycznego, a także cężke prace fzyczne zwązane z bardzo dużym obcążenem statycznym. Szczegółowy wykaz prac w szczególnych warunkach zawera załącznk nr 1 do ustawy. Natomast prace o szczególnym charakterze w rozumenu ustawy to prace wymagające szczególnej odpowedzalnośc oraz szczególnej sprawnośc psychofzycznej, których możlwość należytego wykonywana w sposób nezagrażający bezpeczeństwu publcznemu, w tym zdrowu lub życu nnych osób, zmnejsza sę przed osągnęcem weku emerytalnego na skutek pogorszena tej sprawnośc. Pełny wykaz tych prac został zameszczony w załącznku nr 2 do ustawy. Możlwośc uzyskana emerytury pomostowej Ustawa przewduje klka możlwośc uzyskana emerytury pomostowej. Perwsza z nch dotyczy wszystkch pracownków wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymenone w nowych wykazach prac. Chodz o emeryturę przewdzaną w art. 4 ustawy, którą w dalszej częśc opracowana będzemy nazywać emeryturą pomostową na ogólnych zasadach. Druga możlwość przyznana emerytury pomostowej przewdzana jest tylko dla pracownków wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymenone w określonych punktach nowych wykazów prac. Chodz o emeryturę przysługującą na podstawe jednego z artykułów 5 10 ustawy, nazywaną dalej emeryturą pomostową na szczególnych zasadach. Odrębne możlwośc nabyca prawa do emerytury pomostowej przysługują żołnerzom zawodowym oraz funkcjonaruszom tzw. służb mundurowych zwolnonym ze służby, a także osobom wykonującym prace górncze, o których mowa w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej. EMERYTURY POMOSTOWE 3

4 Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach Z możlwośc przejśca na emeryturę pomostową na ogólnych zasadach może skorzystać pracownk, który spełna łączne następujące warunk: urodzł sę po 31 grudna 1948 r., ukończył co najmnej 55 lat (kobeta) lub 60 lat (mężczyzna), udowodnł okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmnej 15 lat, posada okres składkowy neskładkowy wynoszący co najmnej 20 lat dla kobet 25 lat dla mężczyzn, przed 1 styczna 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymenoną w starych lub w nowych wykazach prac, po 31 grudna 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymenoną w nowych wykazach prac, rozwązał stosunek (stosunk) pracy. Jak ustalany jest okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Ustalając, czy osoba wnoskująca o emeryturę pomostową spełna wymóg posadana co najmnej 15-letnego zatrudnena w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ZUS sumuje okresy pracy: w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymenonej w starych wykazach prac wykonywanej przed 1 styczna 2009 r. stale w pełnym wymarze czasu pracy, w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymenonej w nowych wykazach prac, wykonywanej w pełnym wymarze czasu pracy, nezależne od tego, czy zatrudnene to mało mejsce przed 1 styczna 2009 r., czy po 31 grudna 2008 r. Pracam w szczególnych warunkach określanym jako prace ze starych wykazów są prace wymenone w wykaze A lub B rozporządzena. Do prac wymenonych w wykaze A rozporządzene zalcza także zatrudnene na kole oraz pracę górnczą w rozumenu ustawy emerytalnej. 4 EMERYTURY POMOSTOWE

5 Przykład 1 Ubezpeczony ubegający sę o emeryturę pomostową pracował w szczególnych warunkach w następujących okresach: od 1 styczna 1994 r. do 31 grudna 2003 r. przy pracy wymenonej w wykaze A rozporządzena, od 1 styczna 2004 r. do 31 marca 2009 r. przy pracach wymenonych w załącznku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych. Ustalając wymagany do przyznana emerytury pomostowej 15-letn okres zatrudnena w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ZUS uwzględn obydwa wymenone okresy. Przykład 2 Ubezpeczony zamerza ubegać sę o przyznane emerytury pomostowej. W okrese od 1 styczna 1993 r. do 31 grudna 1996 r. był zatrudnony na kole. Od 1 styczna 1999 r. jest neprzerwane zatrudnony w szczególnych warunkach jako komnarz, tj. przy pracy wymenonej w dzale IX wykazu A rozporządzena. Ustalając 15-letn okres zatrudnena w szczególnych warunkach, ZUS uwzględn 4-letn okres zatrudnena na kole w latach , a także okres zatrudnena w szczególnych warunkach w zawodze komnarza przypadający od 1 styczna 1999 r. do 31 grudna 2008 r. Okresu wykonywana takej pracy po 31 grudna 2008 r. ne będze można uwzględnć, gdyż ne została ona wymenona w nowych wykazach prac. Które okresy ne podlegają uwzględnenu? Przy ustalanu okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ne uwzględna sę okresów newykonywana pracy, za które pracownk otrzymał wynagrodzene lub śwadczene z ubezpeczena społecznego w raze choroby macerzyństwa. Wlczenu ne podlegają węc okresy: nezdolnośc do pracy, za które zostało wypłacone wynagrodzene, zasłek chorobowy lub śwadczene rehabltacyjne, za które pracownk otrzymał zasłek opekuńczy lub macerzyńsk. EMERYTURY POMOSTOWE 5

6 W przypadku nauczycel dodatkowo ne uwzględna sę m.n. okresów: urlopu dla poratowana zdrowa, urlopu szkolenowego, urlopu na dalsze kształcene sę, pozostawana w stane neczynnym. Przy ustalanu okresu zatrudnena w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ne uwzględna sę równeż okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz służby wojskowej. Przykład 3 Od 1 styczna 1997 r. do 31 styczna 2013 r. ubezpeczona pozostawała w stosunku pracy jako nauczycel w ośrodku szkolno-wychowawczym (praca wymenona w punkce 21 załącznka nr 2 do ustawy jako praca o szczególnym charakterze). W czase tego zatrudnena łączne przez 6 mesęcy przebywała na zwolnenach lekarskch (poberając wynagrodzene za czas nezdolnośc do pracy oraz zasłek chorobowy). Ponadto przez 3 mesące była na urlope bezpłatnym, a przez pół roku korzystała z urlopu dla poratowana zdrowa. Ustalając 15-letn okres zatrudnena o szczególnym charakterze, ZUS wyłączył okresy poberana śwadczeń chorobowych, urlopu bezpłatnego oraz korzystana z urlopu dla poratowana zdrowa. W dnu zgłoszena wnosku o emeryturę pomostową (1 lutego 2013 r.) zanteresowana mała węc 14 lat 10 mesęcy pracy o szczególnym charakterze. W zwązku z tym ne mogła nabyć prawa do tego śwadczena. Jake okresy podlegają wlczenu do stażu składkowego neskładkowego? Ustalając wymagany do przyznana emerytury pomostowej staż składkowy neskładkowy (20 lat dla kobet 25 lat dla mężczyzn), ZUS uwzględna: okresy składkowe wymenone w art. 6 ustawy emerytalnej, okresy neskładkowe wymenone w art. 7 ustawy emerytalnej. Należy przypomneć, że okresy składkowe to główne okresy opłacana składek na ubezpeczena społeczne (np. okresy zatrudnena, prowadzena dzałalnośc gospodarczej), a także nektóre okresy, za które składka ne została opłacona, gdyż ne było takego obowązku. Natomast okresy neskładkowe to generalne okresy braku aktywnośc zawodowej, za które ne zostały odprowadzone skład- 6 EMERYTURY POMOSTOWE

7 k na ubezpeczena społeczne (m.n. okresy poberana wynagrodzena za czas nezdolnośc do pracy, zasłku chorobowego, śwadczena przedemerytalnego, okresy studów wyższych). Okresy neskładkowe podlegają uwzględnenu w wymarze neprzekraczającym 1/3 udowodnonych okresów składkowych. Przy ustalanu stażu składkowego neskładkowego wymaganego do przyznana emerytury pomostowej ZUS ne uwzględna tzw. okresów rolnych wymenonych w art. 10 ustawy emerytalnej, tj. okresów opłacana składek na ubezpeczene społeczne rolnków oraz okresów prowadzena gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwe przypadających przed dnem objęca ubezpeczenem społecznym rolnków z tego tytułu. Przykład 4 Ubezpeczony ubegający sę o przyznane emerytury pomostowej udowodnł 15 lat składkowych, 10 lat neskładkowych oraz 5 lat opłacana składek na ubezpeczene społeczne rolnków. Okresy neskładkowe mogą być przyjęte przy ustalanu wymaganego 25-letnego stażu ubezpeczenowego w wymarze 1/3 okresów składkowych, a węc w tym przypadku w wymarze 5 lat (1/3 z 15). Zanteresowany posada obecne jedyne 20 lat składkowych neskładkowych, dlatego że ZUS ne może uwzględnć 5-letnego okresu opłacana składek na ubezpeczene społeczne rolnków. Przy takm stażu ne może nabyć prawa do emerytury pomostowej. Wykonywane pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 styczna 1999 r. Warunkem przyznana emerytury pomostowej na ogólnych zasadach jest równeż wykonywane pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 styczna 1999 r. Ustalając, czy wymóg ten został spełnony, organ rentowy uwzględna: okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymenonej w starych wykazach prac, jak równeż okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymenonej w nowych wykazach prac. Dla spełnena omawanego warunku wystarczy, aby praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze była wykonywana przed 1 styczna 1999 r. przez 1 dzeń. EMERYTURY POMOSTOWE 7

8 Przykład 5 Ubezpeczony ubegający sę o emeryturę pomostową był zatrudnony w latach przy pracy w szczególnych warunkach wymenonej w wykaze A rozporządzena. Pracę w szczególnych warunkach wymenoną w nowych wykazach prac (w hutnctwe) podjął od 1 styczna 2001 r. Mmo to ZUS uzna, że ubezpeczony pracował w szczególnych warunkach przed 1 styczna 1999 r., poneważ przed tą datą był zatrudnony przy pracy wymenonej w starych wykazach prac. Przykład 6 Ubezpeczona zgłosła wnosek o przyznane emerytury pomostowej. Od 1 styczna 1993 r. jest neprzerwane zatrudnona na lotnsku jako kontroler ruchu lotnczego (praca wymenona w punkce 2 załącznka nr 2 do ustawy). Ustalając prawo do emerytury pomostowej, ZUS uznał, że warunek wykonywana prac o szczególnym charakterze przed 1 styczna 1999 r. został spełnony. Wykonywane pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudna 2008 r. Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach przysługuje pracownkow, który wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudna 2008 r. Przy ustalanu, czy omawany wymóg został spełnony, ZUS uwzględna tylko okresy wymenone w nowych wykazach prac. Do spełnena warunku wykonywana pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudna 2008 r. wystarczy, aby praca ta była wykonywana po tej dace przez 1 dzeń. Rozwązane stosunku pracy Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach przysługuje pod warunkem rozwązana stosunku pracy. Jeśl pracownk był zatrudnony u klku pracodawców, mus rozwązać wszystke stosunk pracy, aby nabyć prawo do omawanego śwadczena. 8 EMERYTURY POMOSTOWE

9 Natomast forma rozwązana stosunku pracy, an to, czy w ramach rozwązanego stosunku pracy była wykonywana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze czy też praca nnego rodzaju ne ma znaczena dla uzyskana emerytury pomostowej. Prawo do nej przysługuje bowem bez względu na to, czy wnoskodawca był zatrudnony na stanowsku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze bezpośredno przed zgłoszenem wnosku o to śwadczene. Należy podkreślć, że przyznane emerytury pomostowej ne jest równeż uzależnone od tego, czy osoba wnoskująca o to śwadczene była przed przejścem na emeryturę zatrudnona w ramach stosunku pracy. Prawo do emerytury pomostowej może węc nabyć równeż wtedy, gdy przed zgłoszenem wnosku prowadzła np. dzałalność gospodarczą, dzałalność rolnczą, a także wtedy, gdy ne była w tym czase aktywna zawodowo. Przykład 7 Ubezpeczony (urodzony w stycznu 1949 r.) od 16 lat jest neprzerwane zatrudnony (na pełnym etace) w szczególnych warunkach przy ręcznym załadunku gorących wyrobów ceramcznych (praca wymenona w punkce 17 załącznka nr 1 do ustawy). Udowodnł on ogółem 23 lata składkowe oraz 5 lat neskładkowych. Prawo do emerytury pomostowej będze mógł uzyskać po rozwązanu stosunku pracy. Przykład 8 Ubezpeczona była zatrudnona jako pelęgnarka w szptalu psychatrycznym (praca wymenona w punkce 23 załącznka nr 2 do ustawy) w okrese od 1 styczna 1988 r. do 31 styczna 2011 r. Po ustanu zatrudnena w szptalu podjęła pracę w sklepe. W lstopadze 2014 r. ukończy wek 55 lat zamerza ubegać sę o przyznane emerytury pomostowej. O le zanteresowana rozwąże stosunek pracy, emerytura ta zostane przyznana (mmo że ostatnm zatrudnenem ne jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze). EMERYTURY POMOSTOWE 9

10 Emerytura pomostowa dla żołnerzy oraz funkcjonaruszy zwolnonych ze służby Żołnerze zawodow, funkcjonarusze Polcj, Urzędu Ochrony Państwa, Agencj Bezpeczeństwa Wewnętrznego, Agencj Wywadu, Służby Kontrwywadu Wojskowego, Służby Wywadu Wojskowego, Centralnego Bura Antykorupcyjnego, Straży Grancznej, Bura Ochrony Rządu, Służby Węzennej Państwowej Straży Pożarnej, którzy ne spełnają warunków do nabyca prawa lub utracl prawo do emerytury określonej w przepsach o zaopatrzenu emerytalnym tych osób, nabywają prawo do emerytury pomostowej na ogólnych zasadach. Oznacza to, że aby uzyskać to śwadczene, muszą spełnć następujące warunk: osągnąć wek emerytalny wynoszący 55 lat (kobeta) 60 lat (mężczyzna), posadać okres składkowy neskładkowy wynoszący co najmnej 20 lat dla kobet 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmnej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przed 1 styczna 1999 r. (przynajmnej przez 1 dzeń) pozostawać w służbe bądź wykonywać prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymenone w starych lub w nowych wykazach prac, po 31 grudna 2008 r. (przynajmnej przez 1 dzeń) pozostawać w służbe bądź wykonywać prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymenone w nowych wykazach prac, rozwązać stosunek pracy (o le w nm pozostają). Przy ustalanu prawa do emerytury pomostowej dla żołnerzy funkcjonaruszy okresy służby traktuje sę na równ z okresam pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Okresy te podlegają sumowanu przy ustalanu wymaganych 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Przykład 9 Ubezpeczony (urodzony w marcu 1952 r.) na początku lat 90. pełnł przez 5 lat służbę w Polcj, ne nabywając z tego tytułu prawa do emerytury. Od 1 styczna 1998 r. jest neprzerwane zatrudnony w zakładze energetycznym jako elektromonter zajmujący sę usuwanem awar (praca wymenona w punkce 17 załącznka nr 2 do ustawy jako praca o szczególnym charakterze). Ustalając prawo do emerytury pomostowej, ZUS zsumuje ubezpeczonemu okresy służby w Polcj oraz zatrudnena w zakładze energetycznym, co pozwol udowodnć 15 lat pracy o szczególnym charakterze. 10 EMERYTURY POMOSTOWE

11 Emerytury pomostowe na szczególnych zasadach Pracowncy wykonujący nektóre prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymenone w nowych wykazach prac mają możlwość uzyskana emerytury pomostowej na szczególnych zasadach (zgodne z art ustawy). Emerytura pomostowa na podstawe tych przepsów przysługuje na ogół w nższym weku emerytalnym nż 55 lat dla kobet lub 60 lat dla mężczyzn, a nekedy równeż mmo posadana krótszego nż 15 lat stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Z drugej strony przepsy wymagają w nektórych przypadkach uzyskana orzeczena o nezdolnośc do wykonywana pracy w danym zawodze. Tak wymóg obowązuje pracownków lotnctwa, hutnków, a także maszynstów pojazdów trakcyjnych. Należy równeż podkreślć, że ustalając okres zatrudnena w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymagany do przyznana emerytury pomostowej na szczególnych zasadach, ZUS może uwzględnć tylko okresy pracy wymenonej w odpowednch punktach nowych wykazów prac, wskazanych w określonym przepse stanowącym podstawę przyznana takej emerytury. Ne mogą węc być uwzględnone okresy pracy wymenonej w nnych punktach załącznka nr 1 lub 2 do ustawy, a także okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymenonej w starych wykazach prac. Odrębne warunk uzyskana emerytury pomostowej na szczególnych zasadach, w zależnośc od rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przedstawa tabela, którą zameśclśmy ponżej. Wszystke osoby, które chcą uzyskać emeryturę pomostową na szczególnych zasadach, oprócz spełnena dodatkowych warunków wymenonych w tabel muszą równeż: posadać okres składkowy neskładkowy wynoszący co najmnej 20 lat dla kobet 25 lat dla mężczyzn, przed 1 styczna 1999 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymenoną w starych lub w nowych wykazach prac, po 31 grudna 2008 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymenoną w nowych wykazach prac, rozwązać stosunek (stosunk) pracy. Ustalając, czy warunk te zostały spełnone, organ rentowy stosuje take same zasady jak przy ustalanu prawa do emerytury pomostowej na ogólnych zasadach. EMERYTURY POMOSTOWE 11

12 Osoby, które ne spełnają jednego z warunków wymaganych do przyznana emerytury pomostowej na szczególnych zasadach (np. mają zbyt krótk okres pracy wskazanej w odpowednch przepsach lub ne uzyskały orzeczena stwerdzającego nezdolność do wykonywana określonej pracy), mogą nabyć prawo do emerytury pomostowej na ogólnych zasadach, o le spełnają warunk wymagane do przyznana tej emerytury. Przykład 10 Ubezpeczony (urodzony w marcu 1958 r.) pracował przez 9 lat (w latach ) w przemyśle chemcznym, przy pracach wymenonych w wykaze A rozporządzena. Od 1 styczna 2006 r. podjął zatrudnene w frme zajmującej sę usuwanem azbestu (praca wymenona w punkce 32 załącznka nr 1 do ustawy jako praca w szczególnych warunkach) zatrudnene to kontynuuje do dna dzsejszego. Zanteresowany ne będze mógł przejść na emeryturę pomostową z tytułu ukończena weku 55 lat przewdzanego dla osób wykonujących taką pracę, ZUS ne zalczy pracy wymenonej w starych wykazach, poneważ do wymaganych 10 lat zatrudnena w szczególnych warunkach. Okresy te zostaną natomast zsumowane przy ustalanu uprawneń do emerytury pomostowej na ogólnych zasadach, a węc przysługującej w weku emerytalnym wynoszącym dla mężczyzn 60 lat. Prace Dodatkowe warunk uzyskana emerytury pomostowej na szczególnych zasadach w zależnośc od rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w powetrzu wykonywane na statkach powetrznych przez personel pokładowy oraz prace plotów statków powetrznych (plot, nstruktor) Odrębne warunk uzyskana emerytury pomostowej na szczególnych zasadach osągnęce weku wynoszącego co najmnej 50 lat dla kobet co najmnej 55 lat dla mężczyzn udowodnene zatrudnena w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na statkach powetrznych w wymarze co najmnej 15 lat uzyskane orzeczena o nezdolnośc do wykonywana zatrudnena w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na statkach powetrznych, w rozumenu art ustawy z 3 lpca 2002 r. Prawo lotncze 12 EMERYTURY POMOSTOWE

13 Prace Rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w morskch portach handlowych oraz przedsęborstwach pomocnczych dzałających na rzecz tych portów, zwanych portam morskm (tj. prace fzyczne cężke bezpośredno przy przeładunku w ładownach statku oraz prace operatorów żuraw weżowych, do których obsług są wymagane uprawnena kategor IŻ lub równorzędne oraz dźwgnc portowych lub stocznowych) Prace bezpośredno przy zalewanu form odlewnczych, transportowanu naczyń odlewnczych z płynnym, rozgrzanym mate- rałem (żelwo, stalwo, metale neżelazne ch stopy) Prace bezpośredno przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwane elementów układu wlewowego, ścnane, szlfowane powerzchn odlewów oraz malowane ch na gorąco Prace bezpośredno przy obsłudze welkch peców oraz peców stalownczych lub odlewnczych Prace murarske bezpośredno w pecach hutnczych, odlewnczych, baterach koksownczych oraz w pecach do produkcj materałów ceramcznych Prace bezpośredno przy ręcznym zestawanu surowców lub ręcznym formowanu wyrobów szklanych w hutnctwe szkła Prace bezpośredno przy kucu ręcznym w kuźnach Prace bezpośredno przy obsłudze agregatów urządzeń do produkcj metal neżelaznych Prace bezpośredno przy obsłudze cągów walcownczych: przygotowane, dozorowane pracy walców lub samotoków, ngeren cja przy wypadanu zaklnowanu materałów Prace przy obsłudze dźwgnc bezpośredno przy wytapanu surówk, stopów żelaza lub metal neżelaznych Odrębne warunk uzyskana emerytury pomostowej na szczególnych zasadach osągnęce weku wynoszącego co najmnej 55 lat udowodnene okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w portach morskch w wymarze co najmnej 15 lat osągnęce weku wynoszącego co najmnej 55 lat udowodnene okresu zatrudnena w szczególnych warunkach w hutnctwe wynoszącego co najmnej 15 lat uzyskane orzeczena lekarza medycyny pracy o nezdolnośc do wykonywana prac w szczególnych warunkach w hutnctwe EMERYTURY POMOSTOWE 13

14 Rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Prace nurka lub kesonarza, prace w komorach hperbarycznych Prace rybaków morskch Prace bezpośredno przy przetwórstwe materałów zawerających azbest lub prace rozbórkowe zwązane z ch usuwanem Prace maszynstów pojazdów trakcyjnych (maszynsta pojazdów trakcyjnych, maszynsta nstruktor, maszynsta zakładowy, maszynsta weloczynnoścowych cężkch maszyn do kolejowych robót budowlanych kolejowej sec trakcyjnej, kerowca lokomotywy spalnowej o mocy do 300 KM, pomocnk maszynsty pojazdów trakcyjnych) kerownków pocągów Prace w charakterze członka zawodowych ekp ratownctwa górskego Odrębne warunk uzyskana emerytury pomostowej na szczególnych zasadach osągnęce weku wynoszącego co najmnej 50 lat dla kobet co najmnej 55 lat dla mężczyzn udowodnene okresu zatrudnena w szczególnych warunkach (przy pracach wymenonych obok) wynoszącego co najmnej 10 lat osągnęce weku wynoszącego co najmnej 50 lat dla kobet co najmnej 55 lat dla mężczyzn udowodnene okresu zatrudnena jako maszynsta pojazdów trakcyjnych wynoszącego co najmnej 15 lat uzyskane orzeczena lekarza medycyny pracy o nezdolnośc do wykonywana prac jako maszynsta pojazdów trakcyjnych osągnęce weku wynoszącego co najmnej 50 lat dla kobet co najmnej 55 lat dla mężczyzn udowodnene okresu pracy jako członek zawodowych ekp ratownctwa górskego wynoszącego co najmnej 10 lat Emerytura pomostowa z tytułu pracy górnczej Odrębne została uregulowana możlwość uzyskana emerytury pomostowej przez pracownka wykonującego prace górncze, o których mowa w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej. Są to m.n. prace: pod zemą w kopalnach węgla, rud kruszców, pod zemą przy głębenu szybów w przedsęborstwach budowy kopalń węgla, rud kruszców, na odkrywce w kopalnach sark węgla brunatnego, pod zemą na stanowskach dozoru ruchu oraz kerownctwa ruchu kopalń, przedsęborstw nnych podmotów. 14 EMERYTURY POMOSTOWE

15 Emeryturę pomostową z tytułu wykonywana tych prac może uzyskać pracownk, który łączne spełnł następujące warunk: wykonywał w pełnym wymarze czasu pracy wymenone w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej prace górncze przez okres co najmnej 15 lat, osągnął wek emerytalny 55 lat (kobeta) 60 lat (mężczyzna), posada okres składkowy neskładkowy w wymarze co najmnej 20 lat dla kobet 25 lat dla mężczyzn, przed 1 styczna 1999 r. wykonywał (przynajmnej przez 1 dzeń) prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymenone w starych lub w nowych wykazach prac, po 31 grudna 2008 r. wykonywał prace górncze wymenone w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej lub jakąkolwek nną pracę wymenoną w nowych wykazach prac, rozwązał stosunek (stosunk) pracy. Ustalając co najmnej 15-letn staż pracy górnczej wymenonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej, organ rentowy zalcza zarówno okresy wykonywana tej pracy przed 1 styczna 2009 r., jak po 31 grudna 2008 r. Emerytura pomostowa dla osób, które zakończyły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 2009 r. Emeryturę pomostową może uzyskać równeż osoba, która po 31 grudna 2008 r. ne wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymenonej w nowych wykazach prac an pracy górnczej wymenonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej w pełnym wymarze czasu pracy, jeśl: na dzeń 1 styczna 2009 r. mała okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymenonej w nowych wykazach prac, wymagany do przyznana emerytury pomostowej na ogólnych lub szczególnych zasadach albo emerytury pomostowej z tytułu wykonywana pracy górnczej, przed 1 styczna 1999 r. wykonywała prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymenone w starych lub w nowych wykazach prac, posada okres składkowy neskładkowy w wymarze co najmnej 20 lat dla kobet 25 lat dla mężczyzn, osągnęła wek uprawnający do emerytury pomostowej na ogólnych lub szczególnych zasadach albo do emerytury pomostowej z tytułu wykonywana pracy górnczej, rozwązała stosunek (stosunk) pracy. Należy podkreślć, że trzy ostatne warunk mogą być spełnone równeż po 31 grudna 2008 r. EMERYTURY POMOSTOWE 15

16 Przykład 11 Ubezpeczona ukończyła 55 lat w marcu 2012 r. Udowodnła 18 lat składkowych oraz 3 lata neskładkowe. Od 1 styczna 1991 r. do 31 grudna 2007 r. była zatrudnona jako motornczy tramwaju (tj. przy pracy o szczególnym charakterze wymenonej w punkce 8 załącznka nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych), a po ustanu tego zatrudnena ngdze ne pracowała. Ubezpeczona ne wykonywała po 31 grudna 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jednak dlatego, że na dzeń 1 styczna 2009 r. udowodnła wymagany okres takego zatrudnena oraz spełnła pozostałe warunk koneczne do uzyskana emerytury pomostowej, ZUS przyznał jej to śwadczene. Przykład 12 Ubezpeczony w grudnu 2013 r. ukończy 55 lat. Od 1 styczna 1998 r. do 31 grudna 2007 r. był zatrudnony jako rybak morsk na statku rybackm u polskego armatora (praca wymenona w punkce 22 załącznka nr 1 do ustawy). Pracę w szczególnych warunkach zakończył węc przed 2009 r. Jednak w zwązku z tym, że na 1 styczna 2009 r. mał wymagane 10 lat takej pracy, to, jeśl spełn pozostałe warunk wymagane do uzyskana tego śwadczena, ZUS przyzna mu emeryturę pomostową po ukończenu weku przewdzanego w art. 8 ustawy o emeryturach pomostowych wynoszącego dla mężczyzn 55 lat. Od kedy powstaje prawo do emerytury pomostowej? Prawo do emerytury pomostowej powstaje z dnem spełnena ostatnego z warunków wymaganych do nabyca tego prawa (np. z dnem osągnęca weku emerytalnego), o le wnosek o przyznane emerytury został zgłoszony najpóźnej w mesącu, w którym warunek ten został spełnony. Osoba, która pozostaje w stosunku (stosunkach) pracy spełna pozostałe warunk wymagane do przyznana emerytury pomostowej, nabywa prawo do tej emerytury od następnego dna po rozwązanu ostatnego stosunku pracy. Jeśl osoba ubegająca sę o emeryturę pomostową pobera zasłek chorobowy lub śwadczene rehabltacyjne, prawo do tej emerytury 16 EMERYTURY POMOSTOWE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do emerytury częścowej, wysokość emerytury częścowej oraz zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad KAPITAŁ POCZĄTKOWY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Kaptał początkowy a emerytura według nowych zasad Pojęce kaptału początkowego wprowadzły przepsy ustawy z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zewdencjonowanych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Ulotka adresowana jest do osób, które:

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r.o emeryturach pomostowych Dz. U. Nr 237, poz. 1656 weszła w życie od dnia 1 stycznia 2009r.

EMERYTURY POMOSTOWE. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r.o emeryturach pomostowych Dz. U. Nr 237, poz. 1656 weszła w życie od dnia 1 stycznia 2009r. EMERYTURY POMOSTOWE EMERYTURY POMOSTOWE Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r.o emeryturach pomostowych Dz. U. Nr 237, poz. 1656 weszła w życie od dnia 1 stycznia 2009r. Ustawa o emeryturach pomostowych zawiera

Bardziej szczegółowo

WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2011 R.

WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2011 R. WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2011 R. Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Od dna 1 marca 2011 r. Zakład Ubezpeczeń Społecznych dokonuje podwyższena

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS emerytury pomostowe zostaną ustanowione dla

Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS emerytury pomostowe zostaną ustanowione dla EMERYTURY POMOSTOWE Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS emerytury pomostowe zostaną ustanowione dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz.800), zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Symbole emerytury wcześniejszej

Symbole emerytury wcześniejszej Podstawa prawna: ustawa o emeryturach i rentach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity z 2009r., Dz. U. Nr 153, poz. 1227, ze zm.) Ustawa z 11.5.2012r. o zmianie ustawy o emeryturach

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS Świadczeniobiorcy Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty z tytułu nezdolnośc do pracy oraz zasady ustalana jej wysokośc określa ustawa z

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Zakład Ubezpeczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Do kogo skerowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskch

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A AUSTRALIĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Nnejsza ulotka adresowana jest

Bardziej szczegółowo

Dla kogo nowe emerytury

Dla kogo nowe emerytury Dla kogo nowe emerytury Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy osiągnęli minimalny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800), zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Od 1 lipca 2009r.obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest emerytura pomostowa? Kogo uważa się za pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

Dla kogo jest emerytura pomostowa? Kogo uważa się za pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Emerytury pomostowe Spis treści Dla kogo jest emerytura pomostowa?................................................. 4 Kogo uważa się za pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek INFORMACJA do wniosku o emeryturę Co załatwisz tym wnioskiem 1. Gdy złożysz ten wniosek: rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej 1 ) i wydamy decyzję

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych.

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych. Poznań, dnia 20-05-2013 r. MATERIAŁY uzyskane przez Zarząd NSZZ PRC w temacie emerytur - emerytur pomostowych. Pytania w sprawie emerytur pomostowych i wcześniejszych: 1. Pytanie czy takie warunki uprawniają

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953

Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953 Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953 (wybrane artykuły z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych) Art. 24. 1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze).

Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze). Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze). W dniu 10 września 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której przesądził,

Bardziej szczegółowo

Załącznk do UchwaĘ Senatu 40/S 120 3 STUDIOW PODYPLOMOWYCH EKONOMII IINFORMATYKI W KRAKOWIE PODSTAWA PRAWNA Ustawa zdnat7 pca2005 r. Prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365,z poźn. zm.). Rozpor2ądzene

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY I RENTY Z ZUS W ŚWIETLE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KOREĄ POŁUDNIOWĄ

EMERYTURY I RENTY Z ZUS W ŚWIETLE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KOREĄ POŁUDNIOWĄ Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS W ŚWIETLE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KOREĄ POŁUDNIOWĄ Podstawy prawne koordynacj Z dnem 1 marca 2010 r. weszła w życe umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

-22- Zabezpieczenie społeczne. Emerytura pomostowa

-22- Zabezpieczenie społeczne. Emerytura pomostowa -22- Zabezpieczenie społeczne Maria Janiszewska-Wyszyńska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Emerytura pomostowa Ustawa o emeryturach pomostowych' dotyczy wyłącznie osób urodzonych po 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KANADĄ Do kogo skerowana jest ulotka? Kerujemy tę ulotkę do tych z Państwa,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH RENTA RODZINNA Warunki nabywania prawa do renty rodzinnej oraz jej wysokość określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 38. z dnia 16 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 38. z dnia 16 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 38 USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 16 listopada 2016 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 16 listopada 2016 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

Jak traktowany jest okres urlopu górniczego i dla jakich przypadków ZUS ustala okresy

Jak traktowany jest okres urlopu górniczego i dla jakich przypadków ZUS ustala okresy Kto występuje z wnioskiem o wydanie przez ZUS zaświadczeń potwierdzających okresy uprawniające do emerytury oraz okres brakujący do nabycia uprawnień do emerytury i jaki jest tryb postępowania? Na wniosek

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt 13 lutego 2012 r. USTAWA z dnia...2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Dla kogo wcześniejsza emerytura. po 2008 roku. e-poradnik. egazety Prawnej. 188 stron komentarzy, porad i przepisów

Dla kogo wcześniejsza emerytura. po 2008 roku. e-poradnik. egazety Prawnej. 188 stron komentarzy, porad i przepisów e-poradnik egazety Prawnej Dla kogo wcześniejsza emerytura po 2008 roku 188 stron komentarzy, porad i przepisów Czy wniosek o wcześniejszą emeryturę pracowniczą może być złożony po 2008 roku Kto może starać

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.2007.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dna 14 czerwca 2007 r. w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu w środowsku (Dz. U. z dna 5 lpca 2007 r.) Na podstawe art. 113 ust. 1 ustawy z dna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przepisami art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Emerytury górnicze, pomostowe i wcześniejsze piątek, 27 marca 2015 09:20

Emerytury górnicze, pomostowe i wcześniejsze piątek, 27 marca 2015 09:20 20 marca w chorzowskim oddziale ZUS odbyły się konsultacje telefoniczne w sprawie emerytur górniczych, pomostowych i wcześniejszych. Górnicy pytali, ekspert ZUS odpowiadała. Przedstawiamy rezultat tych

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE PŁACE I CZAS PRACY W 1984 ROKU

ZATRUDNIENIE PŁACE I CZAS PRACY W 1984 ROKU a r a - J -, WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH 7 Do wyłącznego użytku adresata Egz- n r..'.a l ZATRUDNIENIE PŁACE I CZAS PRACY W 1984 ROKU Katowce 1985 SPIS TREŚCI Uwag metodologczne.........

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Od 1 marca 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : NR RP-3450/11/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Udzelene obsługa kredytu długotermnowego w kwoce 1.707.701,00 zł z przeznaczenem na sfnansowane planowanego defcytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 637

Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 637 Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 637 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Prezentowany materiał adresowany jest do osób, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i szukają możliwości ich podwyższenia. Dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Kto może starać się o wcześniejszą emeryturę

Kto może starać się o wcześniejszą emeryturę Kto może starać się o wcześniejszą emeryturę Komu ZUS przyzna prawo do emerytury pomostowej Część osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która straciła prawo uzyskania

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5 9, art. 10 ust. 1 oraz art.

2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5 9, art. 10 ust. 1 oraz art. UWAGA WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO SKŁADA SIĘ W ZUS USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / mm / Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla nauczycieli

Świadczenia dla nauczycieli Świadczenia dla nauczycieli Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mogą skorzystać z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub z Karty

Bardziej szczegółowo