Załącznik do Regulaminu Rekrutacji Dziennych Opiekunów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Regulaminu Rekrutacji Dziennych Opiekunów"

Transkrypt

1 Załącznik do Regulaminu Rekrutacji Dziennych Opiekunów FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KANDYDATA NA DZIENNEGO OPIEKUNA W PROJEKCIE WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW" I DANE PERSONALNE imię i nazwisko płeć adres zamieszkania Kobieta Mężczyzna adres zameldowania data i miejsce urodzenia PESEL telefon kontaktowy II WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE 1. Wykształcenie: podstawowe średnie zawodowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie techniczne średnie ogólnokształcące pomaturalne wyższe 2. Jaki jest Pana/Pani zawód wyuczony: 3. Jaki zawód/zawody Pan/Pani wykonywał/a:

2 4. Czy posiada Pan/Pani udokumentowane kwalifikacje w poniższych zawodach: pielęgniarz/ka położny/a opiekun/ka dziecięcy/a nauczyciel/ka wychowania przedszkolnego nauczyciel/ka edukacji wczesnoszkolnej pedagog opiekuńczo-wychowawczy opiekun/ka dzienny/a dzieci do lat 3 żadne z powyższych 5. Czy w ciągu ostatniego roku pracował/-a Pan/-i z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy? 6. Status zawodowy kandydata osoba bezrobotna (zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy) osoba nieaktywna zawodowo (niezatrudniona, nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy) osoba zatrudniona w ramach etatu osoba świadcząca pracę w oparciu o umowy-cywilno prawne np. umowa o dzieło/zlecenie osoba samozatrudniona rolnik osoba pozostająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym osoba będąca na emeryturze lub pobierająca świadczenie przedemerytalne osoba ucząca się lub studiująca: tryb dzienny tryb wieczorowy tryb zaoczny III INFORMACJE NA TEMAT LOKALU (PLANOWANEGO MIEJSCA SPRAWOWANIA OPIEKI) 1. Czy posiada Pan/Pani tytuł prawny do lokalu, który znajduje się na terenie Gminy Wrocław, w którym planuje Pan/Pani sprawować opiekę nad dziećmi do lat 3? 2. Jeżeli tak, to jakiego rodzaju jest tytuł prawny do lokalu: własność / współwłasność wynajem użyczenie inne, jakie? 3. Charakterystyka lokalu, w którym planuje Pan/Pani świadczyć opiekę nad dziećmi do lat 3 jako dzienny opiekun. a) Rodzaj budynku I. Dom wielorodzinny Kamienica Blok Dom wolnostojący II. Dom jednorodzinny b) Na którym piętrze znajduje się lokal:...

3 c) Czy w budynku znajduje się winda? d) Czy w budynku są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych (np. podjazdy)? e) Czy lokal, w którym planuje Pan/Pani świadczyć opiekę nad dziećmi posiada aktualne przeglądy techniczne (np. przegląd instalacji kominowej, gazowej)? f) Czy w lokalu, w którym planuje Pan/Pani świadczyć opiekę nad dziećmi znajduje się osobne pomieszczenie/pokój w który przeznaczy Pan/Pani na świadczenie usługi opieki dziennej? g) Czy w lokalu, w którym planuje Pan/Pani świadczyć opiekę nad dziećmi znajduje się osobna kuchnia? h) Czy w lokalu, w którym planuje Pan/Pani świadczyć opiekę nad dziećmi znajduje się osobna łazienka/toaleta? i) Jaka jest powierzchnia lokalu (np. pokoju) w którym planowane jest sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3:... m 2 j) Dodatkowe informacje na temat lokalu: Czy w lokalu w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi zamieszkują inne osoby? a. Jeżeli tak, to proszę podać kim są te osoby (np. matka, ojciec, żona, mąż, córka, syn): 5. Czy w lokalu w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi znajdują się zwierzęta? a. ilość zwierząt przebywających w lokalu... b. gatunek zwierzęcia przebywającego w lokalu (ew. rasa)... c. czy są to zwierzęta, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dziecka dotyczy

4 VI INFORMACJE DODATKOWE 1. Ile dzieci chciałby/aby Pan/Pani wziąć pod opiekę... (Dzienny opiekun w ramach projektu może mieć pod opieką do 3 dzieci) 2. Czy planuje Pan/Pani podczas świadczenia opieki nad dziećmi jako dzienny opiekun, korzystać z dodatkowej pomocy wolontariusza? 3. Czy posiada Pan/Pani aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne niezbędne do świadczenia usług opieki w formie dziennego opiekuna, (zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi)? Jeżeli nie, to czy jest Pan/Pani gotowy/a wykonać wymagane badania sanitarno-epidemiologiczne oraz lekarskie w trakcie szkolenia na opiekuna dziennego? 4. Czy po zakończeniu szkolenia na Dziennego opiekuna jest Pan/Pani gotowy/a przystąpić do konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie sprawowania opieki na dziećmi w wieku do lat 3?

5 OŚWIADCZENIE KANDYDATA/TKI NA DZIENNEGO OPIEKUNA Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr numer PESEL Świadomy/a odpowiedzialności prawnej za składanie fałszywych oświadczeń (na podstawie art 233 kk), oświadczam, iż: 1. Wszystkie dane, które podałem/am są zgodne z prawdą 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji do projektu "Wdrożenie programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" oraz sprawozdawczości prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej, Wrocław, ul. Strzegomska 49, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4, Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu na Dziennego opiekuna w ramach Projektu. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 3. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3: a. nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mi zawieszona; b. wypełniam obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego zonego przez sąd; c. nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 4. Oświadczam również, iż: a. zamieszkuję na terenie Gminy Wrocław, w myśl KC; b. posiadam wykształcenie co najmniej średnie Miejscowość i data Podpis kandydata/kandydatki Data i godzina złożenia dokumentów kandydata do Biura projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław" (wypełnia pracownik Projektu). Data Godzina Podpis pracownika Projektu

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo) Strona1 DATA WPŁYWU Numer projektu Tytuł projektu Prioryetet Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 podpis osoby przyjmującej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA POKL.08.01.01-06-189/11 Certyfikowany Menedżer

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Miejsce wpływu formularza zgłoszeniowego: Miejski/Powiatowy* Urząd Pracy w...... *niepotrzebne skreślić Data wpływu formularza zgłoszeniowego: Podpis osoby przyjmującej formularz:..... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik Komplet dokumentów wymaganych do uczestnictwa w Projekcie stanowią następujące

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa do projektu. Naukowy akcelerator przedsiębiorczości

Ankieta zgłoszeniowa do projektu. Naukowy akcelerator przedsiębiorczości Ankieta zgłoszeniowa do projektu Naukowy akcelerator przedsiębiorczości Imię (imiona) Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia UCZELNIA SPECJALIZACJA STOPIEŃ NAUKOWY Adres zameldowania (ulica, nr domu, nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny Numer: Data i godzina wpływu: Formularz rekrutacyjny Podpis os. przyjmującej: Nazwisko:... Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień.... miesiąc.... rok.... w...... Nr PESEL... Nr NIP... Adres

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza zgłoszeniowego Numer formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Spółka z o.o. ul. Igielna 9, 38-200 Jasło OŚRODEK SZKOLENIOWY/AGENCJA ZATRUDNIENIA BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH BIURO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ -

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11 realizowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu pomiędzy: Forecast Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 13/32, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę II edycja, 2014

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo