Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie"

Transkrypt

1 Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie w roku szkolnym 2013/2014 Data i godzina wpłynięcia formularza do biura projektu: / /2013, godz.: Osoba przyjmująca ankietę: (wypełnia szkoła Teddy Bear) Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Powiat: Wiek: Wykształcenie: Status zawodowy: Sprawowanie opieki nad dzieckiem do 7. r.ż.: tarnowski brzeski dąbrowski zatrudniony bezrobotny nieaktywny zawodowo Czy spełnia kryteria? ZAŚW. Z UP! 3 pkt / 0 pkt Niskie dochody: 2 pkt / 0 pkt Wykształcenie niższe niż 2 pkt / 0 pkt średnie: Dodatkowe punkty: Preferowany kurs: 240h A1+A2 120h A2 240h B1+B2 120h B2 60h A2 Tedy Bear - Szkoła Języków Obcych Tarnów, ul. Krakowska 2 tel , kom Godziny otwarcia sekretariatu: pn pt: od 10:00 do 20:00 sob: od 9:00 do 14:00 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CZĘŚĆ I WNIOSKU - DANE OSOBOWE 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 4. Dokument tożsamości: Nazwa: Wydany przez: Seria: Numer: 5. Adres zameldowania: Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta Miejscowość Gmina Powiat Województwo 6. Adres do korespondencji: (proszę wypełnić, jeśli jest inny niż adres zameldowania) Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta Miejscowość Gmina Powiat Województwo 7. Telefon kontaktowy (obowiązkowo): Tel. stacjonarny Tel. komórkowy 8. Oświadczenie dotyczące wieku Wnioskodawcy: Niniejszym oświadczam, że na dzień składania wniosku mam ukończone lat(a) i tym samym spełniam kryterium formalne wieku*, będące jednym z warunków dopuszczenia do udziału w projekcie Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie. * W projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby w wieku lat. 2

3 Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania Wnioskodawcy: Niniejszym oświadczam, że jestem mieszkańcem powiatu (proszę zaznaczyć właściwe): tarnowskiego dąbrowskiego brzeskiego gminy: sołectwa: i tym samym spełniam kryterium formalne miejsca zamieszkania*, będące jednym z warunków dopuszczenia do udziału w projekcie Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie. * W projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie gmin wiejskich lub miejskowiejskich (miasta do mieszkańców) z powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego województwa małopolskiego. CZĘŚĆ II WNIOSKU POSIADANE WYKSZTAŁCENIE 1. Wykształcenie (proszę zaznaczyć najwyższe posiadane wykształcenie): brak formalnego wykształcenia podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące średnie zawodowe policealne (z wyłączeniem kolegiów) ukończyłem/-am kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych wyższe licencjackie lub inżynierskie wyższe magisterskie wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora inne jakie? (proszę podać): Oświadczenie dotyczące wykształcenia Wnioskodawcy: Niniejszym oświadczam, że najwyższym posiadanym przeze mnie wykształceniem jest wykształcenie i tym samym spełniam kryterium formalne poziomu wykształcenia*, będące jednym z warunków dopuszczenia do udziału w projekcie Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie. * W projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie. 3

4 1. Sytuacja zawodowa CZĘŚĆ III WNIOSKU INFORMACJE DODATKOWE Czy jest Pan / Pani (proszę zaznaczyć właściwe): osobą zatrudnioną osobą bezrobotną* osobą nieaktywną zawodowo** * WYJAŚNIENIE: Osobą bezrobotną (o statusie bezrobotnego) jest osoba, która jest zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy. UWAGA! Osoby bezrobotne muszą dołączyć do wniosku stosowne zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej! ** WYJAŚNIENIE: Osobą nieaktywną zawodowo jest osoba pozostająca bez zatrudnienia (osoba w wieku lat niezatrudniona, nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Oświadczenie o sytuacji zawodowej Wnioskodawcy: Niniejszym oświadczam, że jestem osobą zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i definicją PO KL. 2. Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem / dziećmi w wieku do 7 r.ż. Czy sprawuje Pan / Pani osobistą opiekę nad dzieckiem / dziećmi w wieku do 7 r. ż.? (proszę zaznaczyć właściwe): TAK NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę wypełnić poniższe oświadczenie. Oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem / dziećmi w wieku do 7 r.ż. przez Wnioskodawcę: Niniejszym oświadczam, że sprawuję osobistą opiekę nad dzieckiem / dziećmi w wieku do 7 r. ż. (proszę podać ilość i wiek dzieci do 7 r.ż.): - I dziecko: syn córka wiek dziecka: - II dziecko: syn córka wiek dziecka: - III dziecko: syn córka wiek dziecka: 4

5 3. Sytuacja materialna Czy znajduje się Pan / Pani w trudnej sytuacji materialnej*? (proszę zaznaczyć właściwe): TAK NIE * WYJAŚNIENIE: Za trudną sytuację materialną uznaje się dochód nie przekraczający miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny kwoty 539 zł netto na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym Dochód rodziny ustala się w oparciu o Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn.zm.) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę wypełnić poniższe oświadczenie. Oświadczenie o wysokości dochodu Wnioskodawcy: Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jednego członka mojej rodziny w roku kalendarzowym 2012 był nie wyższy niż 539,00 zł. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. CZĘŚĆ IV WNIOSKU ZNAJOMOŚĆ J. ANGIELSKIEGO I WYBÓR KURSU 1. Znajomość języka angielskiego (proszę zaznaczyć twierdzenie najlepiej opisujące Pana / Pani znajomość j. angielskiego): nigdy nie uczyłem się / nie uczyłam się j. angielskiego uczyłem się / uczyłam się j. angielskiego, ale niewiele już pamiętam posiadam podstawową znajomość j. angielskiego w stopniu niższym (ukończony poziom A1/A1+ według ESOKJ*) posiadam podstawową znajomość j. angielskiego w stopniu wyższym (ukończony poziom A2 według ESOKJ) posiadam średniozaawansowaną znajomość j. angielskiego w stopniu niższym (ukończony poziom B1 według ESOKJ) posiadam średniozaawansowaną znajomość j. angielskiego w stopniu wyższym (ukończony poziom B2 według ESOKJ) posiadam zaawansowaną znajomość j. angielskiego (poziom C1 / C2 według ESOKJ) * Szczegółowe informacje na temat poziomów biegłości językowej według ESOKJ dostępne są na stronie internetowej szkoły Teddy Bear: 3. Preferowany kurs języka angielskiego, w którym Wnioskodawca w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie będzie uczestniczyć*. W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie zgłaszam chęć uczestnictwa w następującym kursie (proszę zaznaczyć): 240-godzinny kurs języka angielskiego na poziomie A1+A2 (kurs przeznaczony dla osób początkujących); 5

6 240-godzinny kurs języka angielskiego na poziomie B1+B2 (kurs przeznaczony dla osób posiadających podstawową znajomość j. angielskiego w stopniu wyższym ukończony poziom A2 według ESOKJ); 120-godzinny kurs języka angielskiego na poziomie A2 (kurs przeznaczony dla osób posiadających podstawową znajomość j. angielskiego w stopniu niższym ukończony poziom A1 według ESOKJ); 120-godzinny kurs języka angielskiego na poziomie B2 (kurs przeznaczony dla osób posiadających średniozaawansowaną znajomość j. angielskiego w stopniu wyższym ukończony poziom B1 według ESOKJ); 60-godzinny kurs języka angielskiego na poziomie A2 (kurs przeznaczony dla osób posiadających podstawową znajomość j. angielskiego w stopniu niższym ukończony poziom A1/A1+ według ESOKJ); * O przyjęciu na dany kurs za wyjątkiem kursu dla osób początkujących - decydować będzie wynik testu z j. angielskiego, jaki zostanie przeprowadzony w trakcie rekrutacji. CZĘŚĆ V WNIOSKU OŚWIADCZENIE KOŃCOWE Oświadczam, że: 1. Zapoznałem/-am się z warunkami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i warunkami realizacji projektu Angielski na luzie, krok po kroku - cierpliwie i akceptuję je. 2. Zgodnie z podanymi kryteriami formalnymi jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w projekcie. 3. Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Jestem świadomy/-a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. W związku z przystąpieniem do projektu: a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na zbieranie ich do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu monitoringu i ewaluacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Studium Nauczania Języków Obcych Tedy Bear, Tarnów, ul. Krakowska 2, a w przypadku uzyskania wsparcia również Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, ul. Wspólna 2/4. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie a) w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. b) Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych w trakcie oraz po zakończeniu udziału w projekcie, których celem będzie m. in. bieżący monitoring oraz ocena projektu. c) Oświadczam, że zostałem poinformowany/-a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Beneficjenta projektu oraz Instytucję Zarządzającą. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 6

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa do projektu. Naukowy akcelerator przedsiębiorczości

Ankieta zgłoszeniowa do projektu. Naukowy akcelerator przedsiębiorczości Ankieta zgłoszeniowa do projektu Naukowy akcelerator przedsiębiorczości Imię (imiona) Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia UCZELNIA SPECJALIZACJA STOPIEŃ NAUKOWY Adres zameldowania (ulica, nr domu, nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie o numerze POKL.01.05.00-00-004/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji.

Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6 15 567 Białystok tel. (85) 749 91 54, fax. (85)

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę II edycja, 2014

Bardziej szczegółowo