BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy"

Transkrypt

1 BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu RadoϾ z jazdy

2 Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o. w pe³ni rozumiemy Twój entuzjazm i uznanie dla produktów BMW. Dlatego nasz¹ ambicj¹ jest umo liwienie Ci zajêcia miejsca za kierownic¹ tego jedynego BMW, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i upodobaniom. BMW Financial Services, dziêki wspó³pracy z wybranymi na naszym rynku firmami partnerskimi, oferuje szerok¹ gamê produktów finansowych i ubezpieczeniowych, stworzonych specjalnie z myœl¹ o Tobie i Twoim BMW. Dziêki indywidualnie dopasowanym produktom, doskona³ej obs³udze Klienta i konkurencyjnym stawkom ubezpieczenia otrzymasz jakoœæ, której spodziewasz siê po BMW. Zadbamy równie o to, aby Twoje doœwiadczenia zwi¹zane z posiadaniem BMW by³y wyj¹tkowo satysfakcjonuj¹ce przez ca³y okres u ytkowania pojazdu. Nasz produkt ubezpieczeniowy pozwala zapewniæ bezpieczeñstwo Tobie, Twoim bliskim i oczywiœcie samemu pojazdowi. Mo esz tego oczekiwaæ od ubezpieczenia, które stworzono z myœl¹ o tym, aby odpowiada³o jakoœci i niezawodnoœci Twojego BMW. Zró nicowanie stawki ubezpieczeniowej. Chc¹c jak najlepiej dopasowaæ nasze ubezpieczenie do Ciebie i Twojego BMW, przygotowuj¹c stawki ubezpieczenia wziêliœmy pod uwagê takie elementy, jak: historia bezszkodowej jazdy, model samochodu, rejon zamieszkania, sposób finansowania, iloœæ ubezpieczanych pojazdów. Nasze ubezpieczenie mo esz równie wykupiæ jednorazowo na kilka lat, korzystaj¹c z niezmiennej stawki ubezpieczeniowej. Nie musisz ju pamiêtaæ o koniecznoœci corocznego wznawiania polisy ubezpieczeniowej.

3 Ubezpieczenie tak niezawodne, jak Twoje BMW. Pamiêtamy o Twoich potrzebach. Nasze ubezpieczenie stworzone specjalnie dla Twojego BMW daje Ci gwarancjê, e w razie potrzeby pojazd zostanie naprawiony w autoryzowanym serwisie, wy³¹cznie z u yciem oryginalnych czêœci zamiennych BMW. To pierwszy z powodów, dla których warto skorzystaæ z oferty ubezpieczenia w miejscu zakupu pojazdu. Nie pozwolimy tak e byœ na czas naprawy pozosta³ bez samochodu. W ramach Car Assistance gwarantujemy Ci samochód zastêpczy nawet na 7 dni. Ochrona Prawna. Wyrazem troski o Ciebie jest to, e nigdy nie pozostajesz bez opieki. Gdy zdarzenie drogowe sprawi, i bêdziesz potrzebowa³ pomocy lub konsultacji prawnej, my o to zadbamy. Szeroki zakres programu BMW Ubezpieczenia gwarantuje tak¹ mo liwoœæ.

4 BMW Ubezpieczenia. Stworzone z myœl¹ o Twojej radoœci z jazdy. Dbaj¹c o Twój komfort i wygodê, przygotowaliœmy kompletny i unikalny program ubezpieczeniowy. BMW Ubezpieczenia obejmuje: Obowi¹zkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej (OC), Mini Car Assistance (do ubezpieczenia OC), Ubezpieczenie autocasco od uszkodzeñ i zniszczeñ pojazdu z powodu wypadku, kradzie y lub czynników losowych, (AC pe³ny zakres), Ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków (NNW), Ubezpieczenie Zielona Karta, Car Assistance, Ubezpieczenie Ochrony Prawnej. Program BMW Ubezpieczenia mo esz urozmaiciæ. Dodatkowe ubezpieczenie straty finansowej (GAP) jest produktem, którego zadanie to wyrównanie do ceny fakturowej odszkodowania z tytu³u szkody ca³kowitej, dotycz¹cej samochodu w drugim roku jego eksploatacji. Podstawowe korzyœci z tego ubezpieczenia dla Ciebie to: rekompensata utraty wartoœci pojazdu oraz, w przypadku kredytu lub leasingu, zmniejszenie kosztów rozliczenia z firm¹ finansuj¹c¹ pojazd.

5 BMW Ubezpieczenia. Korzyœci dla Ciebie. utrzymanie wartoœci fakturowej pojazdu przy ustalaniu wysokoœci odszkodowania, przez 12 miesiêcy od daty pierwszej rejestracji, dla pojazdów fabrycznie nowych, utrzymanie sumy ubezpieczenia przy ustaleniu wysokoœci odszkodowania w przypadku pojazdu w drugim i trzecim roku eksploatacji licz¹c od daty pierwszej rejestracji, w okresie 12 miesiêcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, niezmienna wysokoœæ sumy ubezpieczenia po wyp³acie odszkodowania, zniesiony udzia³ w³asny w szkodach autocasco, likwidowanych w autoryzowanych przez BMW Polska Sp. z o.o. zak³adach naprawczych, bezgotówkowy system naprawy szkód w autoryzowanych zak³adach naprawczych, z wykorzystaniem oryginalnych czêœci zamiennych i zastosowaniem technologii wymaganej przez BMW, ochrona prawna, Car Assistance czyli: samochód zastêpczy na okres naprawy pojazdu (do 7 dni), naprawa lub holowanie uszkodzonego pojazdu, kontynuacja podró y do miejsca zamieszkania, zakwaterowanie osób ubezpieczonych na czas naprawy pojazdu, dowóz paliwa, transport poszkodowanego w kolizji do placówki medycznej lub miejsca zamieszkania, domowa wizyta lekarska po wypadku, pomoc w przypadku awarii: akumulatora, ogumienia, oœwietlenia pojazdu, pasów bezpieczeñstwa, wycieraczek, alarmu, a tak e przy uszkodzeniu kluczyków lub zatrzaœniêciu ich wewn¹trz pojazdu, ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej w ruchu zagranicznym Zielona Karta, ubezpieczenie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków kierowców i pasa erów pojazdów, w zwi¹zku z ruchem tych pojazdów (NNW).

6 Produkty ubezpieczeniowe BMW Financial Services w Polsce oferowane s¹ przez TU Allianz Polska SA. Dodatkowe informacje: BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

4-7 Przegląd produktów Pakiet Praktyczny Pakiet Komfortowy Pakiet Prestiżowy. 8-11 Finansowanie Leasing Kredyt

4-7 Przegląd produktów Pakiet Praktyczny Pakiet Komfortowy Pakiet Prestiżowy. 8-11 Finansowanie Leasing Kredyt 4-7 Przegląd produktów Pakiet Praktyczny Pakiet Komfortowy Pakiet Prestiżowy 8-11 Finansowanie Leasing Kredyt 12-15 Ubezpieczenia Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenie 100% wartości fakturowej pojazdu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz Bank. Mercedes-Benz Leasing. Mercedes-Benz Ubezpieczenia

Mercedes-Benz Bank. Mercedes-Benz Leasing. Mercedes-Benz Ubezpieczenia Mercedes-Benz Bank Mercedes-Benz Leasing Mercedes-Benz Ubezpieczenia Niezawodne finansowanie od zaraz. SPIS TREÂCI: O nas 4 Kredyt 9 Leasing 15 Ubezpieczenia 21 Finansujemy pojazdy: O NAS Należymy do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia auto casco, zwane dalej OWU okreœlaj¹ zasady ubezpieczania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 CZERWIEC 200 SPIS TREŒCI Rozpatrywanie skarg z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych wp³ywaj¹cych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych Ikwarta³200r.wporównaniu

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

BMW i. Z PAKIETEM SERWISOWYM BMW SERVICE INCLUSIVE LAT / KM.

BMW i. Z PAKIETEM SERWISOWYM BMW SERVICE INCLUSIVE LAT / KM. BMW i Lipiec Radość z jazdy BMW i. Z PAKIETEM SERWISOWYM BMW SERVICE INCLUSIVE LAT / KM. BMW i. BORN ELECTRIC. bmw.pl SPIS TREŚCI Ceny BMW i8........................................................ 3 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

BMW SERII 5 GRAN TURISMO

BMW SERII 5 GRAN TURISMO BMW serii 5 Gran Turismo Marzec 2011 Radość z jazdy Cennik BMW SERII 5 GRAN TURISMO Z PAKIETEM SERWISOWYM BMW SERVICE INCLUSIVE 5 LAT / 100 000 KM. Ceny BMW serii 5 Gran Turismo Silnik benzynowy Układ

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE Top Assistance jest produktem oferowanym przez BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S. A. Vienna Insurance Group. Ubezpieczenie Top Assistance zawiera: 1) ubezpieczenie œwiadczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia evoyage Benefia Towarzystwo Ubezpieczeñ Maj¹tkowych S.A.,

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) przyjęte uchwałą nr 9 Zarządu TUiR WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 r. Konsultacja językowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem zamówienia leasing finansowy fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego dla

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

Nowe BMW serii Cabrio. Cennik Marzec. Radość z jazdy BMW SERII CABRIO. Z PAKIETEM SERWISOWYM BMW SERVICE INCLUSIVE LAT / KM.

Nowe BMW serii Cabrio. Cennik Marzec. Radość z jazdy BMW SERII CABRIO. Z PAKIETEM SERWISOWYM BMW SERVICE INCLUSIVE LAT / KM. Nowe BMW serii Cabrio Cennik Marzec Radość z jazdy BMW SERII CABRIO. Z PAKIETEM SERWISOWYM BMW SERVICE INCLUSIVE LAT / KM. Spis treści Ceny nowego BMW serii 2 Cabrio............................. 3 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011 Produkty komunikacyjne w Liberty Direct Maj 2011 Ubezpieczenia dobrowolne Rodzaj ubezpieczeń dobrowolnych w Liberty Direct: Autocasco Assistance Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie Szyb Ubezpieczenia dobrowolne

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU

Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU Zlecenie i koncepcja: Ministerstwo Infrastruktury Przygotowanie, sk³ad i koordynacja: redakcja Magazynu Konsumenta Solidna Firma Kolegium wydawnicze: Grupa PZU,

Bardziej szczegółowo