KONTROLA DOSTĘPU. ACCARD+ ALARM sygnalizacja sytuacji alarmowych. ACCARD+ SAM kontrola ruchu pojazdów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTROLA DOSTĘPU. ACCARD+ ALARM sygnalizacja sytuacji alarmowych. ACCARD+ SAM kontrola ruchu pojazdów"

Transkrypt

1 ACCARD+ ALARM sygnalizacja sytuacji alarmowych ACCARD+ SAM kontrola ruchu pojazdów ACCARD+ MOB mobilna kontrola ruchu pojazdów i osób ACCARD+ WIZYTA obsługa wizyt gości ACCARD+ NG persona non grata ACCARD+ GRAF wizualizacja system kontroli dostępu ACCARD+ LOS program automatycznie generujący listę osób wytypowanych do kontroli ACCARD+ BIST obsługa dwustanowa urządzeń kontroli dostępu ACCARD+ KD_CCTV integracja systemu kontroli dostępu i telewizji przemysłowej ACCARD+ ELV sterowanie windą osobową ACCARD+ AD logowanie do system za pomocą systemu Active Directory ACCARD+ MSVR obsługa wieloserwerowa z synchronizacją danych ACCARD+ DRUK projektowanie i zadruk kart identyfikacyjnych ACCARD+ RCP rejestracja czasu pacy ACCARD+ SFM zbieranie danych na stanowisku pracy ACCARD+ MPK miejsce powstawania kosztów ACCARD+ STOŁÓWKA obsługa systemu cateringowego KONTROLA DOSTĘPU ACCARD+ jest systemem elastycznym i pozwala na dostosowanie swojej struktury do indywidualnych potrzeb kaŝdej firmy poprzez zdefiniowanie: kartoteki pracowników, dowolnej wielopoziomowej struktury organizacyjnej, kartoteki stanowisk. Raporty zbiorcze tworzone są zarówno dla wszystkich pracowników firmy jak i dla wybranych komórek organizacyjnych. System ACCARD+ zapewnia funkcjonalność kontroli dostępu osób i pojazdów do pomieszczeń i obszarów chronionych obiektu. Dzieje się to poprzez nadawanie i weryfikację uprawnień do przebywania w danej strefie w określonym przedziale czasowym. W kaŝdej chwili uprawnienie upowaŝniające do wstępu na obszar chroniony moŝe zostać odebrane przez operatora systemu. Zgodnie ze Świadectwem kwalifikacyjnym nr 104/09 system kontroli dostępu ACCARD+ zakwalifikowany został do klasy C (wg PN-93/E :1993), klasy dostępu B, klasy rozpoznania 3 (wg PN-EN :2007) 1

2 Moduły Podstawowe Strefy Program ACCARD+ umoŝliwia dowolne definiowanie stref w systemie. Strefy chronione mogą się dowolnie zagłębiać i przenikać. Tylko operator posiadający specjalne uprawnienia moŝe definiować strefy. Przy definiowaniu strefy naleŝy określić ograniczające ją bariery. Mogą to być drzwi, kołowroty, bramy, szlabany sterowane dwustronnie poprzez wczytanie karty identyfikacyjnej w czytniku. Dodatkowo dla kaŝdej strefy, gdzie liczba miejsc jest ograniczona (np. parking, stołówka) moŝna wprowadzić limit osób jednorazowo w niej przebywających z funkcją automatycznego zamknięcia strefy. 2

3 Mechanizm zamykania strefy polega na automatycznym zamknięciu strefy z chwilą osiągnięcia wyznaczonego limitu osób. Otwarcie strefy następuje po opuszczeniu strefy przynajmniej przez jedną osobę, która wcześniej się w niej znajdowała. Program umoŝliwia sprawdzenie obecności w strefie. MoŜliwe jest wyróŝnienie osób, które przebywają w danej strefie dłuŝej niŝ podany czas graniczny. W programie zdefiniowane są dwa czasy graniczne rozróŝniane w raportach róŝnymi kolorami Raport przebywania w strefie pozwala na sprawdzenie, kto (z rozróŝnieniem na osoby i pojazdy) w wybranym przedziale czasu przebywał w danej strefie. Konfiguracja i diagnostyka urządzeń Zarządzanie urządzeniami w systemie ACCARD+ odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dla tego samego typu urządzenia moŝna zdefiniować wiele rodzajów konfiguracji. Do diagnozowania pracy systemu słuŝy Obserwator procesów. Program ten pozwala sterować pracą procesów nadzorowanych przez proces główny acc_demon. 3

4 Zarządzanie uprawnieniami operatorów System ACCARD+ umoŝliwia dynamiczne generowanie menu dla operatorów systemu, tak, aby na ekranie widoczne były tylko funkcje dostępne dla danego operatora KaŜda z funkcji przyznanych operatorowi ma swoje atrybuty np. dostęp do wybranych kartotek moŝe być ustalony według następujących parametrów: Odczyt tylko do przeglądania danych, Zapis do zapisu nowych danych, Modyfikacja do zmiany istniejących danych, Kasowanie do usuwania danych. Zarządzanie kartami i prawami dostępu Zarządzanie kartami identyfikacyjnymi w systemie ACCARD+ odbywa się z poziomu kartoteki kart. Samo przydzielenie karty w systemie nie uprawnia do przejścia kaŝdej osobie przydzielane są grupy dostępu, które określają, do jakich obszarów chronionych przez urządzenia kontroli dostępu oraz w jakim przedziale czasu dana osoba ma prawo wstępu. 4

5 NaleŜy określić, jakie urządzenia wchodzą w skład kaŝdego z obszarów chronionych. Dodatkowo dla wybranych urządzeń moŝna określić czas, pozwalający urządzeniu na akceptację uprawnionych kart. Czas ten opisany jest tzw. profilem czasowym wybieranym z kartoteki profili czasowych. Próba wejścia do obszaru chronionego w innym czasie, niŝ czas określony w profilu czasowym zakończy się niepowodzeniem, a informacja o takim zdarzeniu zostanie zapisana w systemie. Będzie ono wyróŝnione w przeglądarce zdarzeń kolorem czerwonym z informacją dostęp poza czasem. Program umoŝliwia definiowanie złoŝonych profili czasowych, które mogą składać się z 5 okresów czasowych. Notatki straŝy przemysłowej System umoŝliwia prowadzenie w formie tekstowej przez osoby upowaŝnione notatek dotyczących pracowników. Z notatką związane są trwale informacje określające autora notatki oraz czas jej sporządzenia. Notatka moŝe być zmieniona, bądź usunięta wyłącznie przez autora. Przeglądarka zdarzeń Program umoŝliwia obserwację na monitorze komputera wszystkich zdarzeń rejestrowanych na urządzeniach kontroli dostępu w czasie rzeczywistym. Wszystkie zdarzenia alarmowe np. wyłamanie drzwi zaznaczone są na wykazie kolorem czerwonym. 5

6 Oprócz informacji o zdarzeniu kontroli dostępu, moŝna obejrzeć podstawowe dane o osobie, która je wywołała. Istnieje moŝliwość zawęŝenia obserwowanych zdarzeń tylko do zdarzeń o określonych przez operatora parametrach. Parametry te moŝna w kaŝdej chwili zmieniać i przeglądać inne zdarzenia Raporty Raport przydziału kart i praw dostępu Raport ten pozwala uzyskać informacje o przydzielonych kartach i dostępach. Z listy moŝemy wybrać aktywne i pasywne karty oraz dostępy. 6

7 Dane uzyskane z tego raportu przedstawiają się w następujący sposób: Raport zdarzeń Raport zdarzeń pozwala na przygotowanie wydruku zdarzeń zarejestrowanych na urządzeniach kontroli dostępu. W oknie tym naleŝy ustawić parametry zdarzeń, aby ograniczyć liczbę zdarzeń do tych, które w danym momencie nas interesują. Symbol? pozwala wybrać z listy zakres interesujących nas danych. 7

8 Raporty przejść Raport ten zawiera wykaz wszystkich zarejestrowanych zdarzeń związanych z uŝyciem karty w podanym przedziale czasu na wybranym urządzeniu lub grupie urządzeń kontroli dostępu. Raport moŝe dotyczyć pojedynczej osoby, lub grupy osób. Program umoŝliwia zapis danych zawartych w raportach w formatach: xls, dbf, txt. Pozwala to tworzyć własne raporty na podstawie danych wyeksportowanych z systemu ACCARD+. Raport nieuŝywanych kart Raport umoŝliwia sporządzenie wykazu identyfikatorów nieuŝywanych w określonym czasie. Raport wielokrotnych rejestracji Raport umoŝliwia sporządzenie listy wielokrotnych rejestracji identyfikatorów w określonym czasie. 8

9 Obsługa wielu firm lub oddziałów Moduł ten pozwala na prowadzenie kontroli dostępu dla wielu firm znajdujących się na wspólnym terenie w rozbiciu na poszczególne firmy, oddziały. KaŜdy operator systemu ACCARD+ ma prawo dostępu do danych tylko tych firm, do których przydzielono mu uprawnienie. 9

10 Moduły Dodatkowe System ACCARD+ kontroli dostępu oprócz podstawowych modułów, takich jak oprogramowanie diagnostyczne czy serwer obsługi urządzeń, moŝe zawierać moduły dodatkowe rozszerzające zakres funkcjonalności systemu. Sygnalizacja sytuacji alarmowych Program Alarm ma za zadanie sygnalizowanie sytuacji alarmowych zaistniałych na urządzeniach kontroli dostępu. Zdarzenia zdefiniowane, jako alarmowe mogą być związane z odczytem karty (np. nieznana karta w systemie, karta nieuprawniona do urządzenia, podanie złego PIN-u przez uŝytkownika karty lub złego identyfikatora biometrycznego) oraz ze zdarzeniami alarmowymi (np. wyłamanie drzwi, drzwi za długo otwarte, zmiana stanu wejścia optoizolowanego). Instalacja programu Alarm moŝliwa jest na wielu stacjach roboczych. Operator definiując alarm, wybiera z kartoteki te typy zdarzeń, które mają powodować generowanie alarmu. Na kaŝdej stacji operatorskiej dopuszczalne jest zdefiniowanie innych typów zdarzeń alarmowych. W momencie zarejestrowania zdarzenia, które ma powodować alarm, na ekranie monitora wyświetli się okno z komunikatem i sygnałem dźwiękowym przypisanym do danego rodzaju zdarzenia. Program Alarm działa, jako serwis. MoŜe on być uruchamiany automatycznie przy starcie komputera - nie jest konieczne uruchomienie programu ACCARD+ w momencie zaistnienia sytuacji alarmowej. Kontrola ruchu pojazdów i osób na terminalach stacjonarnych Moduł Kontrola wjazdu pojazdów słuŝy do kontroli pojazdów wjeŝdŝających i parkujących na terenie objętym kontrolą dostępu. Elementem rejestrującym i wyświetlającym informację o pojazdach i uprawnieniach jest stacjonarny terminal rejestracji zdarzeń z wbudowanym czytnikiem kart identyfikacyjnych, klawiaturą i wyświetlaczem. Osoba chcąca wjechać na teren chroniony pojazdem musi posiadać uprawnienie do wejścia na teren przedsiębiorstwa. Definiuje się je w kartotece Karty i Prawa dostępu i dokonać tego moŝe operator systemu o odpowiednich uprawnieniach. Jeśli osoba nie ma takiego uprawnienia, po wczytaniu karty na wyświetlaczu terminala wyświetli komunikat Karta nieuprawniona. Pracownik ochrony odczytuje na terminalu kartę osoby kierującej pojazdem i otrzymuje informację zwrotną na wyświetlacz w postaci listy numerów rejestracyjnych pojazdów, którymi posiadacz tej karty moŝe wjeŝdŝać na teren przedsiębiorstwa. Po dokonaniu dodatkowej kontroli zgodnie z obowiązującą procedurą, zezwala na wjazd pojazdu lub zabrania wjazdu. UŜycie klawisza funkcyjnego, np. klawisza F1 zdefiniowanego jako Wjazd i ponowne odczytanie karty osoby, jest równoznaczne z akceptacją wjazdu osoby na teren firmy. 10

11 Kontrola ruchu pojazdów i osób na terminalach przenośnych System ACCARD+ umoŝliwia mobilną kontrolę ruchu pojazdów i osób. Pracownicy ochrony wyposaŝeni są w przemysłowe ręczne terminale rejestracji zdarzeń, umoŝliwiające odczytanie przez straŝnika numeru identyfikatora kierowcy (osoby), a następnie zweryfikowanie jego uprawnień do wjazdu (przebywania) na teren zakładu. Po wczytaniu karty terminal poprzez łącze Wi-Fi komunikuje się z serwerem systemu ACCARD+ i uzyskuje zwrotnie informację w postaci listy numerów rejestracyjnych pojazdów, którymi posiadacz tej karty moŝe wjeŝdŝać na teren przedsiębiorstwa. Po dokonaniu dodatkowej kontroli, zgodnie z obowiązującą w zakładzie procedurą, pracownik ochrony zezwala na wjazd pojazdu lub zabrania wjazdu. Dodatkowo straŝnik dokonuje rejestracji identyfikatorów pasaŝerów pojazdu, bez konieczności opuszczania przez nich samochodu, co zdecydowanie przyspiesza proces weryfikacji uprawnień do wejścia na teren zakładu. W zaleŝności od skonfigurowania systemu, na wyświetlaczu terminala mogą pojawić się dodatkowe informacje, np. szczegółowe dane identyfikacyjne właściciela karty. Zastosowanie tej techniki kontroli, oprócz podniesienia poziomu bezpieczeństwa, powoduje zdecydowane ograniczenie lub likwidację kolejek pojazdów oczekujących na wjazd lub wyjazd oraz podniesienie bezpieczeństwa poprzez umoŝliwienie przeprowadzenia wyrywkowej kontroli osób przebywających w strefach chronionych zakładu. Sterowanie windą osobową W kabinie windy zamontowany jest czytnik kontroli dostępu. Wczytanie karty w czytniku powoduje zweryfikowanie w systemie uprawnień właściciela karty do dostępu do wybranych kondygnacji budynku. Następuje podświetlenie przycisków wyboru dostępnych kondygnacji, a pasaŝer windy wybiera docelowe piętro poprzez naciśnięcie jednego z podświetlonych przycisków. Wizualizacja systemu kontroli dostępu na planach obiektów Obsługa dwustanowa urządzeń kontroli dostępu Praca dwustanowa jest funkcją, szczególnie przydatną w biurze, która wybranym osobom pozwala uŝywać identyfikatora zbliŝeniowego jak klucza do pokoju. Po wejściu osoby uprawnionej drzwi pozostają otwarte do momentu odczytania karty przy wyjściu. Obsługa dwustanowa działa w zdefiniowanym oddzielnie dla kaŝdego urządzenia przedziale czasu. Poza tym przedziałem czasu, urządzenie działa jak inne urządzenia kontroli dostępu w systemie, tzn. odczyt karty uprawnionej powoduje otwarcie drzwi jedynie na czas potrzebny do przejścia. 11

12 Planowanie i Obsługa Wizyt Gości System ACCARD+ umoŝliwia rejestrację osób odwiedzających firmę. Wydanie przepustki tymczasowej i przyznanie uprawnień do poruszania się w dostępnym dla gości obszarze przedsiębiorstwa, odbywa się w sposób zautomatyzowany za pomocą m. in. zbliŝeniowych czytników pcprox, podłączanych bezpośrednio do komputera. Czytniki te słuŝą do rejestracji wizyt, bądź teŝ potwierdzania obecności gości w miejscach, do których się udają. System ACCARD+ umoŝliwia zarejestrowanie dokumentów, którymi posługuje się osoba odwiedzająca firmę. Istnieje równieŝ moŝliwość odnotowania uwag o gościach. Gość opuszczający firmę oddaje przepustkę pracownikowi ochrony. StraŜnik odczytuje kartę na czytniku, co kończy wizytę i odnotowuje ten fakt w systemie. PIN napadowy Jest to funkcja tzw. cichego powiadomienia. W przypadku konieczności otwarcia pod przymusem drzwi zabezpieczonych kodem PIN, uŝytkownik wprowadza specjalny numer, który został zdefiniowany jako alarm. Na wybrany komputer lub komputery w systemie wysyłany jest natychmiast komunikat umoŝliwiający reakcję słuŝb ochrony. 12

13 Persona Non Grata System ACCARD+ kontroli dostępu moŝe dodatkowo być wyposaŝony w specjalny mechanizm nadzorujący przydział kart identyfikacyjnych. Moduł Persona Non Grata blokuje ponowne wydanie karty osobie, która z powodu dokonania wykroczenia została dodana do kartoteki osób niepoŝądanych. W kartotece tej znajdują się informacje na temat wykroczeń oraz czasu trwania blokady ponownego wydania karty. Program automatycznie generujący listę osób wytypowanych do kontroli Program ten ma za zadanie stworzenie listy osób do kontroli w danym dniu. Osoby znajdujące się na takiej liście mają czasowo zablokowane prawo wejścia na teren objęty kontrolą dostępu i muszą zgłosić się osobiście do straŝnika w celu kontroli i odblokowania karty w systemie ACCARD+. 13

14 Integracja systemu kontroli dostępu i telewizji przemysłowej Oprogramowanie integrujące umoŝliwia skonfigurowanie elementów systemu kontroli dostępu i telewizji przemysłowej poprzez związanie punktów kontroli dostępu z kamerami. Obserwacja zarejestrowanego materiału wizyjnego dotyczącego konkretnego zdarzenia moŝliwa jest poprzez uŝycie funkcji podglądu obrazu w module Obserwatora zdarzeń. Integracja systemu ACCARD+ z systemami automatyki budynkowej i systemami bezpieczeństwa ACCARD+ posiada wbudowane mechanizmy pozwalające zbudować interfejsy umoŝliwiające zintegrowanie systemu kontroli dostępu z dowolnym systemem bezpieczeństwa i systemem automatyki budynkowej. Zintegrowane logowanie do systemu za pomocą Active Directory System ACCARD+ umoŝliwia współpracę z Active Directory. Zarządzanie salami konferencyjnymi System rezerwacji sal konferencyjnych pozwala na zarządzanie pomieszczeniami słuŝącymi w przedsiębiorstwie do przeprowadzania szkoleń i spotkań. Rozbudowany system uprawnień zapewnia dostęp do danych tylko wybranym uŝytkownikom. W zaleŝności od tego, jaką salę wybiorą, otrzymują automatyczne zatwierdzenie zamówienia, bądź oczekują na akceptację administratora sali. Osoby wyznaczone przez zamawiających salę, otrzymują uprawnienia pozwalające na przejście najkrótszą drogą do miejsca spotkania oraz uprawnienia do otwarcia pomieszczenia. Po odczycie uprawnionej karty na czytniku wejściowym, sala jest otwarta na stałe w czasie trwania konferencji. Po zakończeniu spotkania, ponowny odczyt karty uprawnionej powoduje zamknięcie sali. System rezerwacji sal konferencyjnych działa poprzez przeglądarkę internetową. Program pozwala na zdefiniowanie dowolnej liczby sal konferencyjnych i dokonanie ich szczegółowych opisów. Definiowanie sal konferencyjnych odbywa się jednorazowo i sprowadza do podania podstawowych informacji, takich jak nazwa sali, wyposaŝenie, liczba dostępnych miejsc. Wszystkie informacje o salach są dostępne dla uŝytkowników systemu, co moŝe być pomocne w doborze odpowiedniego miejsca do przeprowadzania konferencji. Po poprawnym zautoryzowaniu się w programie ACCARD+, pracownik moŝe zarezerwować pomieszczenie, w czym pomaga mu graficzna prezentacja zajętości sali. 14

15 Jeśli rezerwacja dotyczy sali wymagającej akceptacji administratora, informacja o rezerwacji wysyłana jest automatycznie do administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przykładowa treść takiej wiadomości: > Rezerwacja > Sala: sala 3 > Data: Od: 10:00 Do: 12:29 > Liczba osób: 10 > Cel: szkolenie > Rezerwuje: KOWALCZYK TOMASZ > Kom. organizacyjna: AG > Stanowisko koszt: 646 > Catering: napoje zimne*10, napoje gorące*10 Administrator ma moŝliwość zaakceptowania rezerwacji bądź jej odrzucenia. Pocztą elektroniczną zostają rozesłane powiadomienia do zamawiającego, słuŝb ochrony oraz firmy cateringowej o spodziewanej konferencji. Projektowanie i wydruk kart identyfikacyjnych Aplikacja Szablony kart pozwala na projektowanie własnych wzorców kart identyfikacyjnych i wydruk na drukarce do kart plastikowych. Aplikacja ma za zadanie umoŝliwienie tworzenia szablonów kart identyfikacyjnych w oparciu o rysunki, zdjęcia przygotowane wcześniej w innych specjalnych programach graficznych oraz elementy tekstowe, których treść pobierana jest z bazy danych. 15

16 Dodatkowe Funkcjonalności Systemu ACCARD+ Rejestracja i rozliczanie czasu pracy ACCARD+ zapewnia funkcjonalność rejestracji i rozliczania czasu pracy poprzez umoŝliwienie automatycznego zarejestrowanie zdarzeń czasu pracy, wygenerowanie raportów o czasie pracy w oparciu o zarejestrowane momenty wejścia i wyjścia oraz indywidualne harmonogramy czasu pracy Zbieranie danych produkcyjnych Moduł zbierania danych produkcyjnych jest narzędziem do wspomagania procesu rejestracji danych bezpośrednio przy stanowisku pracy. Zarejestrowane dane zasilają system zarządzania przedsiębiorstwem np. system rozliczania produkcji lub zleceń, system kadrowo płacowy, system finansowo księgowy. W zaleŝności od potrzeb moduł moŝe dostarczać równieŝ własne raporty wykorzystywane do bieŝących i okresowych analiz. Obsługa systemu cateringowego Rejestracja zdarzeń pobrania posiłków odbywa się na terminalach kasowych z ekranem dotykowym oraz z dołączonym czytnikiem kart. Czytnik umoŝliwia identyfikację kart zbliŝeniowych, wykorzystywanych w zakładzie. Nie ma ograniczenia co do liczby zainstalowanych terminali. Terminal współpracuje z bazą danych systemu ACCARD+. W bazie tej oprócz danych osobowych przechowywane są dodatkowe informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu stołówkowego, np. kwoty kredytu udzielanego pracownikowi przez firmę. 16

17 Integracja Systemów Rozproszonych Systemu ACCARD+ Mechanizmy systemu ACCARD+ pozwalają na integracje zasobów rozproszonych w róŝnych lokalizacjach następujący sposób: Przy załoŝeniu, Ŝe lokalizacje pracują w jednorodnej sieci LAN/WAN: 1. Urządzenia kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy mogą być włączone indywidualnie lub grupowo bezpośrednio do sieci komputerowej poprzez porty Ethernet, system zarządzany jest z serwera centralnego. 2. W lokalizacji głównej zainstalowany jest serwer centralny. W lokalizacjach podległych zainstalowane są serwery komunikacyjne. UŜytkownicy systemu ACCARD+ pracują na serwerze centralnym. Serwer komunikacyjny w lokalizacji podległej realizuje następujące zadania: - Nadzór nad przepływem rozkazów konfiguracyjnych do urządzeń kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy; - Odczyt, buforowanie i synchronizacja transmisji zdarzeń do serwera centralnego systemu; - Lokalne procesy diagnostyczne w zakresie poprawności działania urządzeń. 3. W lokalizacji głównej zainstalowany jest serwer centralny. W lokalizacjach podległych zainstalowane są serwery lokalne. NiezaleŜne procesy pracujące jako serwisy systemowe kontrolują synchronizację zapisów na serwerach systemu z określonymi priorytetami nadrzędności powstawania informacji. UŜytkownicy systemu pracują bezpośrednio na serwerze centralnym ( w lokalizacji nadrzędnej), lub na serwerach lokalnych w lokalizacjach podległych. Praca uŝytkowników jest moŝliwa równieŝ po zerwaniu komunikacji z serwerem centralnym. Przy załoŝeniu, Ŝe lokalizacje pracują w sieci globalnej typu Internet 1. W lokalizacji głównej zainstalowany jest serwer centralny. W lokalizacjach podległych zainstalowane są serwery lokalne. NiezaleŜne procesy pracujące jako serwisy systemowe kontrolują synchronizację zapisów na serwerach systemu z określonymi priorytetami nadrzędności powstawania informacji. Połączenia pomiędzy serwerami odbywają się poprzez kanały typu VPN. UŜytkownicy systemu pracują bezpośrednio na serwerze centralnym (w lokalizacji nadrzędnej), lub na serwerach lokalnych w lokalizacjach podległych. Praca uŝytkowników jest moŝliwa równieŝ po zerwaniu komunikacji z serwerem centralnym. 17

18 Przy załoŝeniu wykorzystania łączy komutowanych między lokalizacjami 1. Praca poprzez łącze komutowane z bezpośrednim wdzwanianiem się do urządzeń kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. W takim przypadku procesy komunikacyjne, związane z konfiguracją urządzeń i odczytem danych, zainstalowane są na serwerze centralnym sytemu w lokalizacji głównej. UŜytkownicy systemu pracują bezpośrednio na serwerze centralnym wyłącznie w lokalizacji głównej. 2. W lokalizacji głównej zainstalowany jest serwer centralny. W lokalizacjach podległych zainstalowane są serwery komunikacyjne. UŜytkownicy systemu ACCARD+ pracują na serwerze centralnym. Serwer komunikacyjny w lokalizacji podległej realizuje następujące zadania: - Nadzór nad przepływem rozkazów konfiguracyjnych do urządzeń kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy; - Odczyt, buforowanie i synchronizacja transmisji zdarzeń do serwera centralnego systemu; - Lokalne procesy diagnostyczne w zakresie poprawności działania urządzeń. 3. W lokalizacji głównej zainstalowany jest serwer centralny. W lokalizacjach podległych zainstalowane są serwery lokalne. NiezaleŜne procesy pracujące jako serwisy systemowe kontrolują synchronizację zapisów na serwerach systemu z określonymi priorytetami nadrzędności powstawania informacji. UŜytkownicy systemu pracują bezpośrednio na serwerze centralnym (w lokalizacji nadrzędnej), lub na serwerach lokalnych w lokalizacjach podległych. 18 VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego Sopot T F

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl - 1 - O Nas Rozpoczęliśmy działalność w 1992r. Specjalizujemy się w budowaniu i instalowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Administratora. ADI GLOBAL DISTRIBUTION www.adiglobal.com/pl

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Administratora. ADI GLOBAL DISTRIBUTION www.adiglobal.com/pl GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Administratora ADI GLOBAL DISTRIBUTION www.adiglobal.com/pl Ultrak Security Systems Sp. z o.o Lubieszyn 8 72-002 Dołuje k/szczecin Tel: 91 485 40 60-79 Fax: 91

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1 Wersja oprogramowania : 2.1.24.60 Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4

Bardziej szczegółowo

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WPROWADZENIE...6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA SALONEM

SYSTEM ZARZĄDZANIA SALONEM SYSTEM ZARZĄDZANIA SALONEM ver. 12.17.11.2011 1 Spis treści 1. Okno główne programu 3 2. Kartoteka klientów 5 3. Kartoteka pracowników 11 4. Kartoteka stanowisk 13 5. Kartoteka usług 14 6. Kartoteka towarów

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Amortyzacja podręcznik

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER

INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER INSTRUKCJA DO PROGRAMU PR MASTER Wersja PRM 4.4.12 Rev. E 2 PR Master Instrukcja użytkownika SPIS TREŚCI Spis treści... 2 I. Wprowadzenie... 4 Rozdział 1. Przygotowanie systemu do pracy... 5 1.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Wer. 1.08s 1 Od autorów Dziękujemy za podjęcie decyzji o wyborze naszego oprogramowania. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 196 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niŝej pojęciom następujące znaczenia:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY Załącznik nr 1A POVIIG230/11/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne i teleinformatyczne

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA grudzień 2009 SPIS TREŚCI 1. WASTE MANAGEMENT SYSTEM INFORMACJE O SYSTEMIE... 5 2. URUCHOMIENIE SYSTEMU WMS... 8 2.1. Logowanie... 8 2.2. Zmiana hasła...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000

Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000 Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000 Instrukcja: Wersja A Program Wersja 1.5 (Listopad 2008) COPYRIGHT, Wszystkie prawa zastrzeŝone, 2008. Nazwa OPTIVA jest zastrzeŝoną nazwą handlową. Inne, wymienione

Bardziej szczegółowo