Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w systemie POMOST Std

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w systemie POMOST Std"

Transkrypt

1 Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w systemie POMOST Std

2 Spis treści Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub Czynności administracyjne... 4 Konfiguracja połączenia z usługami Sygnity Service i Sygnity SmsService... 4 Konfiguracja powiadomień... 5 Definiowanie szablonów powiadomień... 6 Rejestr powiadomień... 8 Rejestracja zgody na powiadomienie... 9 Wysłanie powiadomień SMS/ - ręcznie Wysłanie powiadomień SMS/ - automatyczne Wysyłanie powiadomienia SMS z informacją o możliwości odbioru decyzji Wysyłanie powiadomienia SMS z informacją o planowanym terminie wypłaty świadczeń Wysyłanie powiadomienia z informacją o zaplanowanej wizycie

3 Niniejszy dokument przedstawia funkcjonalność elektronicznych powiadomień dostępną w systemie POMOST Std, w ramach której możliwe jest informowanie Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w formie wiadomości SMS lub E- mail np. o zaplanowanej wizycie w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, o możliwości odbioru wydanej decyzji, o planowanym terminie wypłaty świadczenia. Funkcjonalność elektronicznych powiadomień umożliwia: rejestrację zgody Klienta na otrzymywanie powiadomień SMS i/lub . Szczegółowy sposób rejestracji zgody znajduje się w rozdziale Rejestracja zgody ; definiowanie wzorców tekstów dla powiadomień SMS i/lub . Szczegółowy sposób definiowania wzorców tekstów powiadomień znajduje się w rozdziale Definiowanie szablonów powiadomień ; automatyczne wysyłanie powiadomień SMS i/lub - powiadomienia są wysyłane automatycznie przez system w momencie zarejestrowania zdarzenia powiązanego z powiadomieniem, np.: zaplanowanie wizyty u osoby lub rodziny, w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, powoduje wysłanie powiadomienia np. o treści: Informujemy, iż została zaplanowana wizyta u Państwa na dzień r. zatwierdzenie decyzji w sprawie świadczenia spowoduje wysłanie powiadomienia z informacją o decyzji do odbioru, np. o treści: Decyzja wydana w sprawie wniosku jest do odbioru w siedzibie organu do dnia r., po tym terminie zostanie przesłana pocztą na podany adres. zatwierdzenie listy wypłat powoduje wysłanie powiadomienia z informacją o planowanym terminie wypłaty świadczenia, np. o treści: Informujemy, iż wypłata świadczeń planowana jest na dzień r. Szczegółowy opis automatycznego wysyłania powiadomień znajduje się w rozdziale Wysyłanie powiadomień SMS/ - automatyczne ; ręczne wysyłanie powiadomień SMS i/lub szczegółowy opis ręcznego wysyłania powiadomień znajduje się w rozdziale Wysyłanie powiadomień SMS/ - ręcznie. Uwaga! Aby uzyskać w systemie POMOST Std dostęp do funkcjonalności powiadomień SMS i/lub , należy złożyć zamówienie na usługę, poprzez przesłanie formularza zamówienia. Formularz zamówienia usługi, jest do pobrania na stronie: Funkcjonalność może być wykorzystana zarówno w aplikacji pomoc społeczna, jak i we wsparciu rodziny, pieczy zastępczej i Zespołach Interdyscyplinarnych, jeśli zostały one zainstalowane w systemie POMOST Std. Aby możliwa była obsługa elektronicznych powiadomień w systemie POMOST Std, należy: zainstalować usługę Sygnity SmsService i/lub Sygnity Service. Szczegółowy sposób instalacji tych usług został opisany w osobnych dokumentach: Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService.pdf, Instrukcja instalacji usługi Sygnity Service.pdf. włączyć w POMOST Std funkcjonalność obsługi powiadomień SMS i/lub . Szczegółowy sposób włączenia funkcjonalności znajduje się w rozdziale Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub . poprawnie skonfigurować połączenie POMOST Std z usługą SMS i/lub . Szczegółowy sposób konfiguracji usług znajduje się w rozdziale Konfiguracja połączenia z usługami Sygnity Service i Sygnity SmsService. Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub Po zainstalowaniu usługi Sygnity SmsService i/lub Sygnity Service, w systemie POMOST Std możemy przystąpić do wprowadzenia klucza aktywacyjnego, umożliwiającego włączenie funkcjonalności obsługi powiadomień SMS i/lub . Po złożeniu zamówienia na usługę, klucz aktywacyjny zostanie przesłany na podany przez Ośrodek Pomocy Społecznej adres mailowy. Aby wprowadzić otrzymany klucz aktywacyjny, w głównym oknie systemu w menu Dane wybieramy pozycję Kody Licencyjne. Po wybraniu pozycji Kody licencyjne pojawi się okno "Wprowadzanie kodu licencyjnego". Szczegółowy sposób wyprowadzania klucza aktywacyjnego został opisany w Podręczniku Użytkownika Systemu POMOST Std, w rozdziale Główne okno aplikacji. 3

4 Czynności administracyjne Konfiguracja połączenia z usługami Sygnity Service i Sygnity SmsService Aby skonfigurować połączenie systemu POMOST Std z zainstalowanymi usługami Sygnity SmsService i Sygnity Service, w głównym oknie systemu, w roli Administratora wybieramy z drzewka funkcji pozycję Administracja > Usługi > Konfiguracja usług. Otworzy się okno "Konfiguracja usług", w którym na zakładkach Usługa i/lub Usługa SMS wprowadzamy adres serwera, na którym została zainstalowana usługa oraz numery portów, z których korzysta usługa Sygnity Service oraz usługa Sygnity SmsService. W zależności od rodzaju wykupionych kluczy aktywacyjnych do usług, uzupełniamy dane na jednej lub obu dostępnych zakładkach. Wskazówka. Domyślnie system jako Adres serwera podpowiada adres: Jeżeli usługa została zainstalowana na tym samym serwerze co serwer systemu POMOST Std, to nie ma potrzeby zmieniania domyślnego adresu serwera. Jeżeli usługa została zainstalowana na innym serwerze, to konieczne jest wprowadzenie adresu serwera, na którym została zainstalowana usługa. Uwaga! Dane wprowadzane w polach Port usługi, i Port konsoli powinny być zgodne z danymi wprowadzonymi podczas instalacji usług zewnętrznych (usługi Sygnity SmsService i Sygnity Service). Domyślnie system podpowiada numery portów: 9182 (Port usługi), 9183 (Port konsoli) dla usługi (Port usługi), 9185 (Port konsoli) - dla usługi SMS Jeżeli podczas instalacji danej usługi pozostawione zostały domyślne porty, to nie ma potrzeby zmiany domyślnych portów. Jeżeli zainstalowane usługi korzystają z innych portów, to konieczne jest wprowadzenie właściwych portów. Za pomocą przycisku Sprawdź połączenie mamy możliwość sprawdzenia poprawności konfiguracji połączenia z usługą. Wynik sprawdzenia zostaje wyświetlony w polu "Test usługi".w przypadku poprawnego połączenia 4

5 z platformą usług zewnętrznych w polu Test usługi zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia z zainstalowaną usługą. Jeżeli zostaną wykryte błędy w połączeniu, to w polu Test usługi zostanie wyświetlona informacja o niepowodzeniu. W przypadku konfiguracji ustawień dla usługi SMS (na zakładce Usługa SMS) należy dokonać rejestracji klienta (Ośrodka) na platformie obsługującej przesyłanie powiadomień SMS. W tym celu wprowadzamy Login i Hasło dla klienta usługi, a następnie wybieramy przycisk Rejestruj Klienta. Uwaga! Przeprowadzenie rejestracji klienta (Ośrodka) na platformie obsługującej przesyłanie powiadomień SMS konieczne jest, aby było możliwe wysyłanie powiadomień SMS. Uwaga! Jeżeli zmieniono serwer z zainstalowaną usługą Sygnity SmsService, lub zmieniono jego konfigurację sprzętową, rejestrację klienta należy ponowić! Wprowadzone zmiany w konfiguracji usług zatwierdzamy ikoną Akceptuj. Ważne. Przed rozpoczęciem pracy warto ustawić parametr Czy polskie znaki diaktrytyczne w treści SMS. Określa on, czy przy wysyłaniu powiadomień SMS mają być używane polskie znaki diakrytyczne. Parametr domyślnie ustawiony na TAK. Znaki uwzględniane są podczas wysyłania powiadomień SMS. Konfiguracja powiadomień Administrator systemu POMOST Std ma możliwość konfiguracji powiadomień, tzn. zdecydowania dla których zdarzeń rejestrowanych w systemie mają być wysyłane powiadomienia. Aby rozpocząć konfigurację powiadomień, w głównym oknie systemu, w roli Administratora wybieramy z drzewka funkcji pozycję Administracja > Usługi > Konfiguracja powiadomień. Otworzy się okno Konfiguracja powiadomień", prezentujące listę wszystkich zdarzeń które mogą powodować wysłanie powiadomienia. Dla każdego zdarzenia Administrator ma możliwość określenia czy powiadomienia dotyczące tego zdarzenia mają być wysłane przez i/lub przez SMS, poprzez zaznaczenie opcji w kolumnach Wysyłanie i Wysyłanie 5

6 SMS). Jeżeli dla danego zdarzenia ma nie być wysyłane powiadomienie do Klienta, to należy dla danego zdarzenia odznaczyć opcję w kolumnach Wysyłanie i Wysyłanie SMS. Domyślnie opcje w kolumnach Wysyłanie i Wysyłanie SMS są odznaczone dla wszystkich zdarzeń (oprócz Wiadomość od pracownika ), co oznacza, że dla tych zdarzeń nie będą wysyłane powiadomienia zarówno SMS jak i tzn. po zarejestrowaniu tych zdarzeń w systemie dla osoby, która posiada zgodę na otrzymywanie powiadomień, nie zostaną wysłane żadne powiadomienia i SMS. W kolumnie Weryfikacja powiadomienia Administrator ma możliwość określenia, które powiadomienia muszą być przed wysłaniem dodatkowo zweryfikowane, a które mogą zostać wysłane bez dodatkowej kontroli. W tym celu w kolumnie Weryfikacja powiadomień dla każdego zdarzenia należy ustawić odpowiednią wartość. Możliwe do ustawienia wartości to: - Brak oznacza, że powiadomienia dla danego zdarzenia będą wysyłane bez dodatkowej weryfikacji; - Tylko SMS oznacza, że dodatkowej weryfikacji podlega powiadomienie wysyłane w formie SMS; - Tylko oznacza, że dodatkowej weryfikacji podlega powiadomienie wysyłane w formie ; - i SMS oznacza, że dodatkowej weryfikacji podlegają wszystkie powiadomienia w ramach danego zdarzenia. Domyślnie wszystkie zdarzenia muszą być dodatkowo weryfikowane przed wysłaniem, czyli wszystkie mają ustawioną w kolumnie Weryfikacja powiadomienia wartość i SMS. Wszystkie powiadomienia, które zostały utworzone czy to ręcznie, czy automatycznie, są zapisywane na liście rejestru powiadomień i tam, o ile zdefiniowano konieczność weryfikacji przed wysłaniem, Administrator powinien zdecydować czy wysłać, czy anulować powiadomienie. Szczegółowy sposób weryfikacji powiadomień w rejestrze powiadomień znajduje się w rozdziale Rejestr powiadomień. Wprowadzone zmiany w konfiguracji powiadomień zatwierdzamy ikoną Akceptuj. Definiowanie szablonów powiadomień W systemie udostępniono domyślne szablony tekstów wysyłanych powiadomień SMS oraz , które możemy dowolnie modyfikować oraz dodawać nowe. W tym celu w głównym oknie systemu, w roli Administratora wybieramy z drzewka funkcji pozycję Administracja > Usługi > Słownik powiadomień i SMS. Otworzy się okno Słownik powiadomień, prezentujące szablony dla wszystkich rodzajów zdarzeń powiadomień SMS oraz . Na liście po lewej stronie widoczne są wszystkie elementy słownika, tj. wszystkie szablony zdefiniowane dla poszczególnych powiadomień / zdarzeń. Szczegóły wybranego szablonu widzimy po prawej stronie okna. Powyżej 6

7 listy wzorców znajdują się ikony umożliwiające dodawanie nowych szablonów do słownika, modyfikację istniejących i usuwanie szablonów tylko szablonów dodanych przez Użytkownika. Uwaga! Modyfikacja domyślnych szablonów powiadomień dedykowanych dla powiadomień automatycznych możliwa jest w zakresie zmiany treści powiadomienia. Nie ma możliwości tworzenia kilku wersji dla tego samego szablonu. Uwaga! Nowe szablony powiadomień możemy dodać jedynie dla zdarzeń będących powiadomieniami od Pracownika Jednostki dla rodzaju zdarzenia wiadomość od pracownika. Każdy wzorzec, znajdujący się na liście, jest przypisany do określonego zdarzenia i rodzaju powiadomienia (SMS/ ). Po wybraniu ikony Dodaj lub Modyfikuj uaktywni się prawa część okna, w której uzupełniamy nazwę szablonu, rodzaj powiadomienia (SMS/ ), temat w przypadku wiadomości wysyłanych w formie oraz treść powiadomienia. Uwaga! Pole Zdarzenie jest niedostępne do edycji przez Użytkownika. Treść szablonów powiadomień może zawierać gotowe znaczniki, które wstawiamy, wybierając z listy dostępnej w dolnej części okna odpowiedni znacznik, a następnie przycisk Wstaw. Możliwe do wstawienia znaczniki: DATA_BIEZACA znacznik wstawia bieżącą datę na chwilę utworzenia powiadomienia; ROK_BIEZACY znacznik wstawia bieżący rok na chwilę utworzenia powiadomienia; MIESIAC_BIEZACY znacznik wstawia bieżący miesiąc na chwilę utworzenia powiadomienia; DZIEN_BIEZACY znacznik wstawia bieżący dzień na chwilę utworzenia powiadomienia; DATA_PLUS_X_DNI znacznik wstawia bieżącą datę powiększoną o liczbę dni zdefiniowaną w parametrze systemowym Ile dni od daty bieżącej na chwilę utworzenia powiadomienia; parametr systemowy Ile dni od daty bieżącej domyślnie ustawiony jest na 7, z możliwością zmiany; NAZWA_JEDNOSTKI - znacznik wstawia nazwę ośrodka zdefiniowaną w parametrze systemowym Nazwa Ośrodka w znaczniku powiadomień ; PLANOWANA_DATA_WYPLATY znacznik wstawia datę zaplanowanej wizyty u osoby lub rodziny - znacznik dostępny dla powiadomień dotyczących zdarzenia zatwierdzenia listy wypłat; PLANOWANA_DATA_WIZYTY znacznik wstawia datę planowanej wypłaty zatwierdzanej listy wypłat - znacznik dostępny dla powiadomień dotyczących zdarzenia zaplanowania wizyty. 7

8 Wskazówka. Przed przystąpieniem do wysyłania powiadomień należy uzupełnić parametr systemowy Nazwa Ośrodka w znaczniku powiadomień właściwą nazwą jednostki! Uwaga! W słowniku nie można skojarzyć kilku szablonów z jednym rodzajem zdarzenia, oprócz szablonów dla zdarzeń rodzaju Wiadomość od pracownika. Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj. Jeżeli dodawany był nowy szablon powiadomienia, to na liście słownika powiadomień dostępna będzie nowa pozycja. Rejestr powiadomień Wszystkie powiadomienia, które zostały utworzone, czy to automatycznie czy ręcznie, zapisywane są na liście rejestru powiadomień. Aby przejść na listę rejestru powiadomień, w głównym oknie systemu w roli Administratora wybieramy z drzewka funkcji pozycję Administracja > Usługi > Rejestr powiadomień. Otworzy się okno Rejestr Powiadomień, w którym możemy przeglądać wszystkie powiadomienia. Poszczególne statusy powiadomień mają następujące znaczenie: Przygotowane oznacza, że do wysłania konieczne jest potwierdzenie przez Administratora, czy może być wysłane, wówczas aktywne są przyciski Wyślij powiadomienie i Anuluj powiadomienie ; Do wysłania oznacza, że potwierdzenie przez Administratora nie było konieczne, albo zostało już wykonane i powiadomienie oczekuje już tylko na upłynięcie czasu podanego w parametrze Ile godzin opóźnienia automatycznego wysyłania powiadomień ; Wysłane oznacza, że powiadomienie zostało już wysłane do serwisu SMS lub ; Anulowane oznacza, że Administrator dokonał weryfikacji i uznał, że powiadomienie nie będzie wysłane. Okno jest podzielone na trzy sekcje: Sekcja Powiadomienia prezentuje wszystkie utworzone powiadomienia. 8

9 Sekcja Adresaci powiadomienia prezentuje szczegóły dotyczące danych kontaktowych Klienta odbiorcy powiadomienia. Sekcja Treść powiadomienia prezentuje zawartość powiadomienia, bez możliwości edycji. Korzystając z opcji Pokaż wysłane lub Pokaż anulowane można wyświetlić na liście powiadomienia, które zostały wysłane do Klienta lub tylko powiadomienia, których wysyłanie zostało anulowane przez Administratora. Ważne: powiadomienia utworzone automatycznie, nie są wysyłane do Klienta od razu, lecz dopiero po upływie czasu zdefiniowanego w parametrze Ile godzin opóźnienia automatycznego wysyłania powiadomień. Czas opóźnienia ogranicza ryzyko wysłania powiadomienia o zdarzeniu, które zostało zarejestrowane w Pomoście omyłkowo, np. jeśli omyłkowo zatwierdzimy decyzję i cofniemy jej zatwierdzenie przed upływem tego czasu, to powiadomienie nie zostanie wysłane. Czas opóźnienia jest liczony od utworzenia powiadomienia. Domyślną wartością są 4 godziny. Powiadomienia utworzone ręcznie są wysyłane od razu, chyba że zdefiniowano dla nich dodatkowe potwierdzenie Administratora. Po upływie założonego czasu opóźnienia, POMOST Std sprawdza, czy dokument będący podstawą powiadomienia utworzonego automatycznie (zatwierdzona decyzja, zaplanowana pozycja zatwierdzonej listy wypłat lub zaplanowana wizyta) nadal istnieje i ma odpowiedni status (np. nie zostało wykonane cofnięcie zatwierdzenia decyzji lub listy wypłat). jeśli tak, to powiadomienie zostanie wysłane i otrzyma status Wysłane, chyba że dla tego powiadomienia konieczne jest potwierdzenie przez Administratora i nie ono zostało jeszcze wykonane; jeśli nie to powiadomienie nie zostanie wysłane, lecz zostanie usunięte z rejestru powiadomień. Powiadomienia, dla których zdefiniowana została konieczność dodatkowej weryfikacji, czyli powiadomienia o statusie Przygotowane, powinny być zweryfikowane przez Administratora. Administrator powinien podjąć odpowiednią decyzję poprzez wybór jednego z przycisków: Wyślij powiadomienie jeśli potwierdza, że powiadomienie można wysłać; Anuluj powiadomienie jeśli powiadomienie nie powinno być wysłane. Uwaga! Użycie przycisku Wyślij powiadomienie nie ma wpływu na zasadę działania opóźnienia podanego w parametrze Ile godzin opóźnienia automatycznego wysyłania powiadomień. Zatem jeśli Administrator potwierdzi wysłanie powiadomienia wcześniej, to i tak wysyłka nastąpi dopiero po upływie założonego czasu opóźnienia od utworzenia powiadomienia, a przed samym wysłaniem zostanie wykonane sprawdzenie istnienia i statusu odpowiedniego dokumentu i od tego będzie uzależnione faktyczne wysłanie. Powiadomienie, dla którego Administrator wybrał przycisk Anuluj powiadomienie otrzymuje status Anulowane. Oznacza to, że powiadomienie nie zostanie wysłane do Klienta. Czynność ta jest nieodwracalna, dlatego POMOST Std poprosi o potwierdzenie zamiarów: Rejestracja zgody na powiadomienie Aby móc wysyłać powiadomienia do Klienta osoby zarejestrowanej w systemie POMOST Std, osoba ta musi wyrazić zgodę na kontakt i otrzymywanie powiadomień elektronicznych. Aby zarejestrować fakt wyrażenia zgody przez osobę na kontakt i otrzymywanie powiadomień elektronicznych, na liście osób wybieramy osobę, dla której chcemy zarejestrować zgodę, następnie wybieramy menu Czynności > Rejestracja zgody na powiadomienia. Otworzy się okno Zgoda na powiadomienia kontakt. 9

10 W sekcji Zgoda na otrzymywanie powiadomień z Urzędu należy zaznaczyć formę kontaktu, na którą wyraziła zgodę dana osoba oraz podać adres i/lub numer telefonu, na który mają być wysyłane powiadomienia. Wskazówka. Adres oraz nr telefonu, na które mają być wysyłane powiadomienia zostaną podpowiedziane z adresu do korespondencji osoby. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie tylko powiadomień , zaznaczamy opcję Adresat wyraża zgodę na kontakt i otrzymywanie powiadomień na adres i wprowadzamy w polu obok podany przez osobę adres . Jeżeli osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie tylko powiadomień sms, zaznaczamy opcję Adresat wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień SMS na nr telefonu i wprowadzamy w polu obok podany przez osobę nr telefonu. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie powiadomień i sms, to zaznaczamy dwie opcje, wówczas powiadomienia będą wysyłane do osoby jednocześnie w dwóch formach - i sms. W sekcji Typy wiadomości określamy na otrzymywanie jakiego rodzaju wiadomości osoba wyraziła zgodę. Oznacza to, że po zarejestrowaniu w systemie zdarzenia, dla typu którego wyrażono zgodę na wysyłanie powiadomienia Klient otrzyma powiadomienie (np. jeżeli Klient zgadza się na przesyłanie powiadomień SMS związanych z informacjami o statusie wniosku, to w przypadku przekazania wniosku do uzupełnienia otrzyma on wiadomość tekstową na telefon komórkowy informującą o fakcie przekazania wniosku do uzupełnienia). Aby zakończyć rejestrację zgody Klienta na otrzymywanie powiadomień konieczne jest wykonanie wydruku zgody. W tym celu po uzupełnieniu wszystkich informacji dotyczącej zgody wybieramy przycisk Wydrukuj zgodę. Otworzy się okno wydruku oświadczenia Klienta w trybie edycji, w którym możemy dokonać ewentualnej modyfikacji wydruku. 10

11 Aby wydrukować zgodę, wybieramy przycisk Drukuj. Uwaga! Wydruk nie jest zapisywany na liście wydruków gotowych. Aby opuścić okno edycji wydruku oświadczenia zgody, wybieramy ikonę. Po wydrukowaniu oświadczenia zgody w oknie Zgoda na powiadomienia kontakt zostaną zablokowane do edycji opcje dotyczące zgody oraz zostanie zmienione zaznaczenie w sekcji Czy wydrukowano zgodę na powiadomienia z Brak zgody na Wydrukowano/Wyrażono zgodę. Aby cofnąć zgodę Klienta na otrzymywanie powiadomień z Jednostki, na liście osób wybieramy osobę, dla której mamy zarejestrowaną zgodę, następnie wybieramy menu Operacje>Rejestracja zgody na powiadomienia i w oknie Zgoda na powiadomienia - kontakt wybieramy przycisk Anuluj zgodę. System wyświetli pytanie, czy na pewno anulować zgodę na otrzymywanie powiadomień dla Klienta. Po wybraniu TAK w oknie Zgoda na powiadomienia - kontakt zostaną odblokowane opcje dotyczące zgody oraz zostanie zmienione zaznaczenie w sekcji Czy wydrukowano zgodę na powiadomienia z Wydrukowano/Wyrażono zgodę na Brak zgody, zachowując w oknie Zgoda na powiadomienia - kontakt dane wprowadzone w trakcie rejestracji zgody Klienta. Uwaga! W momencie anulowania zgody anulowane zostają również wszystkie oczekujące na wysłanie powiadomienia do danej osoby. 11

12 Wysłanie powiadomień SMS/ - ręcznie Aby ręcznie wysłać do Klienta powiadomienie z drzewka funkcji na głównym oknie Pomostu wybrać Komunikacja > Wysyłanie wiadomości albo Wysyłanie wiadomości SMS. Możliwe jest także wejście z listy wszystkich osób zarejestrowanych w systemie, przez menu Czynności > Wyślij lub Wyślij SMS. Jeżeli klient wyraził zgodę na wysyłanie powiadomień w tej formie otworzy się okno wysyłania powiadomienia. Wskazówka. Jeśli weszliśmy na okno z listy osób, to adresat będzie uzupełniony jako osoba, na której była ustawiona lista. Jeśli natomiast osoba ta nie wyraziła zgody na otrzymywanie powiadomień w tej formie, zamiast okna pojawi się stosowny komunikat. Okno jest podzielone na dwie części: Dane adresata oraz treść powiadomienia. Aby dodać adresata powiadomienia, korzystamy z przycisku Dodaj adresata. Otworzy się okno Lista osób, ograniczone do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie powiadomień. Na liście można zaznaczyć więcej niż jedną osobę. Omyłkowo dodanego adresata można usunąć za pomocą przycisku Usuń adresata. Wskazówka. Można zarejestrować zgodę osoby bezpośrednio z miejsca gdzie tworzymy powiadomienie. Aby to zrobić, należy wybrać przycisk Zgody. Pojawi się okno prezentujące listę wszystkich osób, w którym za pomocą filtru znajdującego się pod listą można ograniczyć listę, tylko do tych Klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie powiadomień lub tylko do tych, którzy nie wyrazili zgody na przesyłanie powiadomień a także zarejestrować nową zgodę dla osoby. Po wybraniu przycisku Rejestruj zgodę możemy zarejestrować zgodę na kontakt i otrzymywanie powiadomień. Szczegółowy sposób rejestracji zgody znajduje się w rozdziale Rejestracja zgody. 12

13 Następnie opuszczamy okno listy osób przy pomocy ikony. Kolejnym krokiem jest dodanie wskazanego Klienta na listę adresatów powiadomienia, w tym celu wybieramy przycisk Dodaj adresata. Otworzy się okno listy osób spośród których wybieramy adresatów. Okno opuszczamy przy pomocy ikony Akceptuj. Wybrane osoby pojawią się na liście adresatów powiadomienia. Po wprowadzeniu treści powiadomienia możemy je wysłać, w tym celu wybieramy przycisk Wyślij. Utworzone powiadomienie zostanie od razu wysłanie do serwisu SMS lub , chyba że zdefiniowano konieczność dodatkowej weryfikacji przez Administratora, wówczas faktyczne wysłanie nastąpi dopiero po tej weryfikacji, wg zasad opisanych w rozdziale Rejestr powiadomień. Wskazówka. Korzystając z przycisku Pobierz wzorzec można wskazać szablon ze słownika powiadomień, jeżeli w systemie zdefiniowano szablon wiadomości od pracownika. Wysłanie powiadomień SMS/ - automatyczne Powiadomienia SMS i/lub mogą być tworzone automatycznie po zarejestrowaniu zdarzenia, dla którego Administrator zdefiniował wysyłanie powiadomień. Dotyczy to następujących zdarzeń: Zdarzenie Typ wiadomości Rodzaj powiadomienia Zatwierdzenie decyzji Informacje o decyzji do odbioru Powiadomienie o możliwości odbioru wydanej decyzji Zatwierdzenie listy wypłat Powiadomienie o planowanym dniu wypłaty Informacje o planowanej świadczenia Wygenerowanie przelewu wypłacie świadczenia Powiadomienie o oczekiwaniu wypłaty na realizację Odrzucenie przelewu (niepobranie) Powiadomienie o odrzuceniu przelewu Zaplanowanie wizyty Informacje o planowanej wizycie Powiadomienie o zaplanowanej wizycie O tym czy dla danego zdarzenia ma być wysyłane powiadomienie decyduje Administrator w oknie Konfiguracja powiadomień. Utworzone powiadomienie zostanie zapisane na liście rejestru powiadomień, co nie oznacza, że zostanie od razu wysłane. Faktyczne wysłanie nastąpi wg zasad opisanych w rozdziale Rejestr powiadomień. Wysyłanie powiadomienia SMS z informacją o możliwości odbioru decyzji Aby powiadomienie SMS z informacją o możliwości odbioru decyzji było wysyłane do osoby, która wyraziła na to zgodę muszą być spełnione następujące warunki: dla osoby musi być zarejestrowana zgoda na otrzymywanie powiadomień (lista osób, menu Czynności > Rejestracja zgody na powiadomienia). W ramach tej zgody musi być zaznaczony typ wiadomości Informacje o wydaniu decyzji. dla zdarzenia zatwierdzenie decyzji musi być włączone wysyłanie powiadomienia (w oknie Konfiguracja powiadomień ma zaznaczoną opcję w kolumnie Wysyłanie SMS ). Powiadomienie z informacją o możliwości odbioru decyzji zostanie utworzone automatyczne w momencie zatwierdzenia decyzji. Adresatem powiadomienia jest podmiot decyzji, jeśli decyzja ma drugi podmiot (np. drugiego rodzica), to zostanie on automatycznie dołączony. 13

14 Utworzenie powiadomienia nie oznacza, że zostanie ono od razu wysłane. Powiadomienie zostanie jedynie zapisane w rejestrze powiadomień. Treść zostanie utworzona na podstawie słownika wzorców powiadomień. 14

15 Faktyczne wysłanie nastąpi po upływie czasu podanego w parametrze Ile godzin opóźnienia automatycznego wysłana, a przed samą wysyłką POMOST Std jeszcze raz sprawdzi czy decyzja nadal istnieje i czy nie dokonano cofnięcia jej zatwierdzenia. Opóźnienie czasowe pozwala ograniczyć ryzyko wysłania powiadomienia w wyniku omyłkowo zatwierdzonej decyzji, ponieważ jeśli przed upływem ustawionego czasu uprawniony Użytkownik dokona cofnięcia zatwierdzenia omyłkowo zatwierdzonej decyzji, to powiadomienie nie zostanie wysłane. Jeśli natomiast po cofnięciu zatwierdzenia zostanie dokonana niezbędna korekta decyzji i następnie decyzja zostanie ponownie zatwierdzona, to POMOST Std utworzy nowe powiadomienie, usuwając poprzednie. Wysyłanie powiadomienia SMS z informacją o planowanym terminie wypłaty świadczeń Aby powiadomienie SMS z informacją o planowanym terminie wypłaty świadczenia było wysyłane do osoby, która wyraziła na to zgodę muszą być spełnione następujące warunki: dla osoby musi być zarejestrowana zgoda na otrzymywanie powiadomień (lista osób, menu Czynności > Rejestracja zgody na powiadomienia). W ramach tej zgody musi być zaznaczony typ wiadomości Informacje o planowanej wypłacie świadczenia. dla zdarzenia zatwierdzenie listy wypłat musi być włączone wysyłanie powiadomienia (w oknie Konfiguracja powiadomień ma zaznaczoną opcję w kolumnie Wysyłanie SMS. Powiadomienie z informacją o terminie wypłat zostanie utworzone automatyczne w momencie zatwierdzenia listy wypłat, dla wszystkich osób będących odbiorcami listy wypłat, o ile wyraziły one zgodę na otrzymywanie powiadomień. Utworzenie powiadomienia nie oznacza, że zostanie ono od razu wysłane. Powiadomienie zostanie jedynie zapisane w rejestrze powiadomień. Treść zostanie utworzona na podstawie słownika wzorców powiadomień. Faktyczne wysłanie nastąpi po upływie czasu podanego w parametrze Ile godzin opóźnienia automatycznego wysłana, a przed samą wysyłką POMOST Std jeszcze raz sprawdzi każdego odbiorcę, czy pozycja listy wypłat dla niego nadal istnieje i ma status do wypłaty. Opóźnienie czasowe pozwala ograniczyć ryzyko wysłania powiadomienia w wyniku omyłkowo zatwierdzonej listy wypłat. Oznacza to, że jeżeli zajdzie potrzeba cofnięcia zatwierdzenia listy wypłat i dokonania w niej korekt np. usunięcia lub dodania pozycji, to po dokonaniu korekty i ponownym zatwierdzeniu listy wypłat, POMOST Std utworzy nowe powiadomienia dla ewentualnie dodanych odbiorców, usuwając powiadomienia dla ewentualnie usuniętych odbiorców. 15

16 Wysyłanie powiadomienia z informacją o zaplanowanej wizycie Aby powiadomienie SMS z informacją o planowanym terminie wypłaty świadczenia było wysyłane do osoby, która wyraziła na to zgodę muszą być spełnione następujące warunki: dla osoby musi być zarejestrowana zgoda na otrzymywanie powiadomień (lista osób, menu Czynności > Rejestracja zgody na powiadomienia). W ramach tej zgody musi być zaznaczony typ wiadomości Informacje o planowanej wypłacie świadczenia. dla zdarzenia rejestracja wizyty musi być włączone wysyłanie powiadomienia (w oknie Konfiguracja powiadomień ma zaznaczoną opcję w kolumnie Wysyłanie SMS. Powiadomienie z informacją o terminie wypłat zostanie utworzone automatyczne w momencie zaplanowania wizyty dla osoby lub rodziny w przypadku rodziny, adresatem będzie głowa rodziny. 16

17 Utworzenie powiadomienia nie oznacza, że zostanie ono od razu wysłane. Powiadomienie zostanie jedynie zapisane w rejestrze powiadomień. Treść zostanie utworzona na podstawie słownika wzorców powiadomień. Faktyczne wysłanie nastąpi po upływie czasu podanego w parametrze Ile godzin opóźnienia automatycznego wysłana, a przed samą wysyłką POMOST Std jeszcze raz sprawdzi czy zaplanowana wizyta istnieje i czy przypadkiem nie została już zrealizowana. Opóźnienie czasowe pozwala ograniczyć ryzyko wysłania powiadomienia w wyniku omyłkowo zaplanowanej wizycie. 17

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w systemie POMOST Std

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w systemie POMOST Std Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w systemie POMOST Std Spis treści Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail... 3 Czynności administracyjne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW)

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW) Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW) Spis treści Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM)

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM) Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM) 14 września 2017r. Spis treści Włączenie obsługi powiadomień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM/ST)

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM/ST) Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/FA/SW/DM/ST) 8 listopada 2018r. Spis treści Włączenie obsługi powiadomień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Usługa Sygnity SmsService jest przeznaczone do wysyłania wiadomości tekstowych na telefony klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Usługa Sygnity SmsService jest przeznaczone do wysyłania wiadomości tekstowych na telefony klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i korzystania z usługi Portalu Beneficjenta - Integracja z POMOST Std

Instrukcja konfiguracji i korzystania z usługi Portalu Beneficjenta - Integracja z POMOST Std Instrukcja konfiguracji i korzystania z usługi Portalu Beneficjenta - Integracja z POMOST Std 14 lutego 2019r. Spis treści Konfiguracja komunikacji Systemu Dziedzinowego POMOST Std z Portalem Beneficjenta...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wniosków o świadczenie Dobry start w Oprogramowaniu do Obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW)

Instrukcja obsługi wniosków o świadczenie Dobry start w Oprogramowaniu do Obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW) Instrukcja obsługi wniosków o świadczenie Dobry start w Oprogramowaniu do Obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW) Spis treści Licencje... 2 Rejestracja wniosku o świadczenie Dobry start... 3 Opracowanie decyzji/informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity Service

Instrukcja instalacji usługi Sygnity  Service Instrukcja instalacji usługi Sygnity EmailService Usługa Sygnity EmailService jest przeznaczona do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną do klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza

Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja przedstawia obsługę czynności związanych z przekazaniem decyzji do windykacji, wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych dla osób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity Service

Instrukcja instalacji usługi Sygnity  Service Instrukcja instalacji usługi Sygnity EmailService Usługa Sygnity EmailService jest przeznaczona do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną do klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z realizacji ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM/ST

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM/ST Opis zmian w wersji 2-5.4 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM/ST 1. Dostosowanie systemu do generowania i eksportowania miesięcznego sprawozdania z zakresu świadczeń wychowawczych wg nowego wzoru obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Szablony wywiadów dla terminali mobilnych

Szablony wywiadów dla terminali mobilnych Szablony wywiadów dla terminali mobilnych Administrator systemu ma możliwość definiowania szablonów wywiadów dla terminali mobilnych dla wszystkich części rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przeprowadzając

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM Opis zmian w wersji G-1.03-2-5.0 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM 1. Dodanie komunikatu informującego o nieaktualnej wersji JAVY JRE na stacji klienckiej, wyświetlanego w przypadku, gdy system

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM/DS/DC

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM/DS/DC Opis zmian w wersji 2-8.3 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM/DS/DC 1. Dodanie możliwości wykonania rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z zadań z zakresu rządowego programu Dobry start wraz

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Opis zmian zrealizowanych w Oprogramowaniu do Obsługi Stypendiów (ST) w nowej technologii

Opis zmian zrealizowanych w Oprogramowaniu do Obsługi Stypendiów (ST) w nowej technologii Opis zmian zrealizowanych w Oprogramowaniu do Obsługi Stypendiów (ST) w nowej technologii Oprogramowanie do Obsługi Stypendiów Szkolnych (ST) jest systemem wspierającym pracę użytkowników w realizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA W CENTRALNEJ APLIKACJI STATYSTYCZNEJ W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika e.norgips Zwrot palet Warszawa, 14.01.2016 r. 1 Wprowadzenie W celu scentralizowania poszczególnych opcji procesów biznesowych, w systemie e.norgips.pl przygotowana została opcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Współpraca Systemu POMOST Standard (Std) z aplikacją Centralne Repozytorium Dokumentów "Pomoc społeczna j est instytucj ą polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI SYSTEMU POMOST STD

ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI SYSTEMU POMOST STD ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI 3-12.1 SYSTEMU POMOST STD Zmiany w aplikacji pomoc społeczna 1. Umożliwienie grupowej zmiany kwot odpłatności za pobyt w DPS, po zmianie kosztu pobytu w DPS. Zmiana kosztu

Bardziej szczegółowo

Obsługa Świadczenia Dobry Start w Systemie Informatycznym POMOST Standard (Std)

Obsługa Świadczenia Dobry Start w Systemie Informatycznym POMOST Standard (Std) Obsługa Świadczenia Dobry Start w Systemie Informatycznym POMOST Standard (Std) "Piecza zastępcza ma na celu zaspokoj enie potrzeb emocj onalnych dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem j ego potrzeb bytowych,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI SYSTEMU POMOST STD

ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI SYSTEMU POMOST STD ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI 3-18.2 SYSTEMU POMOST STD Aktualizacji 3-18.2 można dokonać z wersji 3-18.0 lub 3-18.1. Dane osobowe na wszystkich ilustracjach są fikcyjne. 1. Umożliwienie zaplanowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instalacja i pierwsze uruchomienie aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD)

Instalacja i pierwsze uruchomienie aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD) Instalacja i pierwsze uruchomienie aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD) Aplikacja Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD) jest przeznaczona do wspomagania zarządzania teczkami klientów, przechowywanymi

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w systemie POMOST Std

Opis zmian w systemie POMOST Std Opis zmian w systemie POMOST Std 1-11.0 Spis treści Opis zmian w systemie POMOST Std 1-11.0... 1 Wstęp... 1 Poczta elektroniczna systemu Emp@tia... 2 Skrzynka odbiorcza... 3 Wczytanie odebranego wniosku...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA 1. REJESTRACJA URZĄDZENIA AUTORYZUJĄCEGO W celu zarejestrowania urządzenia autoryzującego, w aplikacji mobilnej Asseco MAA należy wybrać przycisk [ROZPOCZNIJ]. Strona

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów

Opis zmian w wersji aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów Opis zmian w wersji 1.1.1 aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów 1. Dodanie możliwości wykonania wydruku wniosku o wypożyczenie, poprzez wybranie menu Wydruki -> Wydruk wniosku o wypożyczenie w oknie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM Opis zmian w wersji 2-5.3 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM 1. Dodanie wyliczania danych dla tabeli F sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn Funkcjonalność dostępna jest z poziomu menu głównego Opcje Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Po wybraniu w/w funkcji, przechodzimy do okna umożliwiającego zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania przy obsłudze spraw w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych na poziomie Wojewody

Instrukcja postępowania przy obsłudze spraw w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych na poziomie Wojewody Instrukcja postępowania przy obsłudze spraw w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych na poziomie Wojewody Spis treści I. Rejestracja spraw z poziomu listy spraw... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji powiadomień

Instrukcja konfiguracji powiadomień Instrukcja konfiguracji powiadomień Dotyczy wersji: Spis treści 1. Wstęp 3 2. Konfiguracja parametrów powiadomień. 4 3. Konfiguracja SMTP 5 4. Konfiguracja SMS 6 5. Konfiguracja SMTP/SMS możliwość wysłania

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Plus 4.0. WYWIAD Plus 4.0 może współpracować z systemem POMOST Std w wersji co najmniej Rejestracja pracy socjalnej

WYWIAD Plus 4.0. WYWIAD Plus 4.0 może współpracować z systemem POMOST Std w wersji co najmniej Rejestracja pracy socjalnej WYWIAD Plus 4.0 Wersja 4.0 jest pierwszą wersją WYWIAD Plus, wprowadzającą pakiet dodatkowych usług, rozszerzający możliwości oprogramowania ponad zakres przewidziany wymaganiami homologacyjnymi. W kolejnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla użytkownika. Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA

Przewodnik dla użytkownika. Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA 1. Wstęp... 3 2. Wymagania techniczne... 3 3. Instalacja mtoken Asseco MAA na urządzeniu mobilnym... 4 5. Logowanie do aplikacji mtoken Asseco MAA...10 5. Autoryzacja dyspozycji złożonej w systemie bankowości

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Obsługa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w POMOST Std

Obsługa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w POMOST Std Obsługa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w POMOST Std W odpowiedzi na zgłoszenia Ośrodków Pomocy Społecznej, POMOST Std w wersji 3-10.0 został rozszerzony o możliwość wydruku skierowania

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

INFO-R. Instalacja pakietu programów obsługujących platformę

INFO-R. Instalacja pakietu programów obsługujących platformę INFO-R Instalacja pakietu programów obsługujących platformę Emp@tia Instalacja pakietu programów obsługujących współpracę z platformą Emp@tia 1. Ze strony www.info-r.pl pobieramy pakiet programów obsługujących

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Rejestracja certyfikatu w Płatniku Aby zarejestrować certyfikat w Płatniku proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Proszę uruchomić

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM Opis zmian w wersji 2-7.0 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/ST/DM 1. Dostosowanie Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Wychowawczych na poziomie Gminy do obsługi wniosków o świadczenie Dobry start, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny Kowal lipiec 2018 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja mtoken Asseco MAA 3. Powiązania urządzenia mobilnego z bankowością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA

E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA Włocławek, 2018 SPIS TREŚCI 1. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE E-BOK 3 1.1 Rejestracja... 3 1.1 Logowanie... 5 1.1.1 Przypomnienie hasła... 5 2. FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE

Bardziej szczegółowo